1952-02-01 Op de slachtervesiete. Artikel over de komst van de marechaussee naar Hardenberg – deels in ’t dialect – winter 1890 – banketbakker Goris – wachtmeester Hoogland etc.

1952-02-08 Ds. Slomp jubileerde. Woensdag vierde Ds. F. Slomp, ‘Frits de Zwerver’ zijn 25-jarig jubileum als predikant en tevens zijn 25-jarige echtvereniging etc.

1952-02-29 Advertentie. Notaris J.P.C. Boodt te Hardenberg, is voornemens maandag 10 maart 1952 bij inzet en op maandag 24 maart 1952 bij eindveiling, telkens des namiddags om 4 uur, in het Hotel Brouwer aan de Voorstraat te Hardenberg, publiek te verkopen: B. Voor de Gereformeerde Kerk te Hardenberg, het woonhuis met daarachter staande schuur, erf en tuin, aan de Voorstraat 35 te Hardenberg, tezamen groot 4.13 aren, thans in huur bij de heer F. Baarslag J.W.zn C. Voor Mej. H.J. Wortelen te Groningen, het woonhuis met schuur en erf, aan het Oosteinde 8 te Hardenberg, groot 2 aren, in huren bij resp. de heren J. Hultink en E. van ’t Holt.

1952-03-14 Brand. Radewijk. Donderdag wed de brandweer gealarmeerd voor een brand in Radewijk, waar de schuur van de familie Broekroelofs afbrandde. Deze stond vlak bij het woonhuis, waarvan de deuren nog verschroeiden. Brandstof en kippen werden uit de schuur gered. Zondag loeide de sirene en werd een heidebrand te Heemserveen geblust. Heden vrijdagochtend om half 8 loeide de sirene al weer. Nu stond het huis, bewoond door de Wed. Van Laar en haar getrouwde zoon, staande aan de Wilhelminastraat achter het postkantoor (de vroegere slagerij van wijlen ten Brink de Bruin) in brand. De brand was ontstaan door een omgevallen petroleumstel. De kinderen werden gered, doch bijna al het huisraad verbrandde.

1952-03-21 Al weer brand. Dinsdagmiddag loeide de sirene de brandweermannen bij elkaar, die uitrukten om een brand te blussen te Diffelen, waar een hooimijt van dhr. Slotman in vlammen opging. Wij constateerden voor de zoveelste maal, hoezeer het uitrukken gevaar oplevert voor de kinderen die in een ommezien in groten getale bijeenkomen bij de brandweerkazerne en de grote mensen voor de voeten lopen, terwijl ze even later de Voorstraat oversteken, als de auto in vliegende vaart vanaf de markt komt. Laten de ouders hun kinderen thuis houden voor er ongelukken gebeuren, of in ieder geval de jeugd niet alleen laten gaan!

1952-03-28 Eindveiling. Maandag had de eindveiling plaats van drie woonhuizen. Het pand van wijlen mej. Haandrikman aan de Burg. Schuitestraat werd gekocht door H. Koops voor f. 6800,- terwijl de woning aan de Voorstraat door H.W. Weitkamp werd gekocht voor f. 3200,-. Het huis van mej. Wortelen aan het Oosteinde bracht op f. 7100,- en werd gekocht door H.J. Breukelman AJzn. in de Kerkstraat.

1952-04-04 In memoriam: Hendrik Boom. Op een kille voorjaarsmorgen is hij van ons heengegaan. Weinigen van onze doden hebben een ziekbed gehad zoals hij, zo moeilijk, zo zwaar. In deze man, die zo intens heeft geleefd en die het leven zo lief had, vond een vernietigingsproces plaats, dat hij zelf maar al te goed herkende en waarvan hij de consequenties terdege besefte. De natuurlijke strijd, die aan de onvermijdelijke overgave voorafging, was daarom des te wreder en harder; maar toch ook doortrokken van de rust dat God z’n ‘Schilt ende betrouwen’ was. Zeventien jaar heeft hij in deze omgeving gewerkt. Zelden ontmoette men een mens die zo eerlijk, onbevangen en onbevooroordeeld tegenover zijn medemensen stond. Zo begrijpend en fijn aanvoelend. Een man die altijd weer trachtte te leren van anderen, ook van de allereenvoudigsten. Het vele verdriet en leed dat hij in deze jaren tegenkwam lieten hem niet onberoerd. Zijn gevoelige natuur kon dat alles soms zo moeilijk verwerken. Hij was een zeer begaafd medicus. Niet alleen door z’n grote mensenkennis, maar wellicht nog meer door z’n wetenschappelijke kennis, die ver boven het normale lag. Een kennis die niet in ‘een stoffig hoekje’ van z’n hoofd lag opgeborgen, maar waarmee hij wist te werken, die hij wist uit te buiten. Hoe scherpzinnig en zorgvuldig kon hij in een moeilijk geval z’n diagnose stellen. De laatste 10 jaar van z’n leven heeft hij elders gewoond. Maar z’n hart was nog zo vaak in Hardenberg: z’n eerste liefde. Deze laatste jaren zijn moeilijk geweest voor hem, niet in het minst door de ernstige ziekten waaraan hij heeft geleden. Van ons ging heen een vriend en metgezel. Een man die in z’n vreugden en verdrietelijkheden zo diep menselijk was; zuiver in z’n vroomheid en groot in z’n gaven van hoofd en hart. In de rouwadvertentie lees ik dat hij zijn gezin tot een voorbeeld geweest is. Dat is hij ons allen: zijn vroegere patiënten, zijn kennissen, maar zeker ook mij. J. Kuijvenhoven.

1952-05-23 Oudheidkundige vondst. Bij de verbreding van het kanaal achter Hardenberg, vond de heer H. Hilbink te Oud-Lutten, tijdens het werk een oud pistool in een veenlaag. Het koperen pistool, dat waarschijnlijk dateert uit de tijd rond de 17e eeuw, toen de Munstersen en Keulsen onder leiding van Bisschop Bernard van Galen hierlangs zijn getrokken, bevindt zich nog in goede staat, zelfs het hout is nog gaaf.

1952-06-06 Wichelroedeloper vond geheime gang. Het was van ouds bekend, dat er in Hardenberg een onderaardse gang moest bestaan, die haar uitgang (of ingang) vond in het pand van de heer Prins te Utrecht, vroeger boekhouder van de Zuivelfabriek en wethouder van Hardenberg, waarin thans ons uitgeversbedrijf is gevestigd. Verleden jaar is nog eens gespeurd naar de ingang, doch zonder resultaat. De diepe kelder, die denken doet aan onderaardse gewelven in een oud kasteel, bevat wel een nis, die de ingang zou kunnen zijn, doch toen daarin gezocht werd, nadat een gat in de afsluiting was gemaakt, kwam er zoveel zand aanstromen dat men van verder zoeken afzag en wel tot de overtuiging moest komen, dat dit toch de ingang niet was, zodat de muur weer werd dichtgemetseld. Enkele ingezetenen die vroeger bij verbouw geholpen hadden, meenden zich te herinneren dat de ingang meer midden in het pand was geweest, zodat ook in het achterste vertrek werd gezocht evenwel zonder succes. Toch moest die ingang ergens zijn! We spraken verleden jaar met de heer van Laar uit Lutten, die vertelde hoe hij vroeger eens een eindweegs in de gang was geweest, onder grote belangstelling van enkele kennissen die bij de ingang stonden te wachten. Toen zij na een tijdje niets vernamen uit de duisternis, waarin hij was getreden, had de heer W. met zware stem geroepen: ‘Ziej nog niks?’ hetgeen door alle wanden weerkaatst, zo angstwekkend had geklonken, dat hij het verder indringen maar had opgegeven. Men moet zich ter plaatse kunnen oriënteren, om dit volkomen te kunnen begrijpen! Thans echter kregen wij het verzoek om een onderzoek toe te laten, dat een wichelroedeloper zou instellen, nl. een broer van dokter Gouwe, overgekomen uit Indi‰. Vrijdagmiddag vond dat plaats, ook al weer niet zonder belangstelling van het publiek. Hierbij kwam al spoedig aan het licht, dat de ingang van de onderaardse gang gelegen is juist onder de stoep achter het door ons bewoonde huis, dan onder het huis van de familie Grooters door naar de Voorstraat, verder onder de woningen van Dorgelo en Hamhuis tot ongeveer bij de Höftekerk. De eeuwenoude gang, uit de tijd van de vesting Hardenberg zal nu nauwkeurig in kaart worden gebracht en in het archief van de Oudheidkamer worden opgeborgen. Zo heeft de moderne wetenschap de geheimen van de middeleeuwen blootgelegd met een enkel gebaar… De gang dateert uit de tijd van v.d. Lippe: de soldaten konden zich binnen de vesting verplaatsen, zonder opgemerkt te worden, als ze gebruik maakten van bovenbedoelde onderaardse gang.

1952-07-04 De Stichting Oudheidkamer Hardenberg heeft van het Bestuur van het Anjerfonds (Prins Bernhardfonds) de toezegging van een gift van f. 150,- ontvangen.

1952-08-08 Onderaardse gang wordt opgegraven. Na het wichelroede-onderzoek hebben we niet weer geschreven over de eeuwenoude onderaardse gang. Thans kunnen we melden dat zeer binnenkort met het opgraafwerk zal worden begonnen. Met spanning wordt uitgezien naar de resultaten!

1952-08-15 Hardenberg historische bodem. Maar graven naar onderaardse gangen tot nog toe zonder resultaat. Dat Hardenberg historische bodem is, is voldoende bekend. Het is een eeuwenoud stadje, wiens naam men meermalen tegenkomt in de geschiedenisboeken. De laatste tijd ging de belangstelling opnieuw uit naar de onderaardse gang, die, naar men zegt, onder het stadje door moet lopen vanaf het pand, waarin onze uitgeverij is gevestigd, tot in de buurt van de Gereformeerde Kerk. Vorig jaar hebben enkele jongemannen (Gebr. Renkema, H. Vasse en B. Breukelman) vanuit de ouderwetse kelder via een daar zich bevindende nis getracht door te dringen in oostelijke richting, doch door het toevloeien van zand werden ze daarin verhinderd en ook anderen, die vroeger bij verbouw van het pand geholpen hadden, wisten zich niet precies de ingang te herinneren, zodat de pogingen werden opgegeven. De laatste weken is in diverse bladen over deze onderaardse gang en over Oud-Hardenberg in het algemeen geschreven, tot in de landelijke bladen toe. De artikelen bevatten meermalen een bonte mengeling van geruchten, volksverhalen, historische juistheden en grove onjuistheden (Trouw van 14 augustus jl.) kortom een bonte mengeling van ‘Wahrheit und Dichtung’, welke wel, min of meer kunstmatig, belangstelling opwekten, doch geen betrouwbare maatstaf boden. Het resultaat was, dat er veel door het publiek gepraat werd (waarbij schijnbaar ieder het interessant vindt en ook iets van te weten), maar dat men niet de ware broeders kan vinden, die positieve aanwijzingen kunnen geven, om tot goede resultaten te komen. In ieder geval: Het was te proberen, de oude gang-ingang op te sporen. Voor de Oudheidkamer was dit een interessante aangelegenheid, voor de zakenmensen niet minder, want vreemdelingenverkeer zou zeer toe te juichen zijn en ook voor de gemeente goede resultaten opleveren. Zo stelde men dan enige mensen beschikbaar om te trachten de ingang te vinden etc.

1952-08-22 Zaak krijgt nieuwe eigenaar. Naar we vernamen zal binnen afzienbare tijd de slagerij van de heer Boerema op de Brink overgaan in handen van de heer Jac. Meijer.

1952-09-05 Meester Lensink neemt afscheid. Radewijk. De heer Lensink, onderwijzer van de Christelijke School alhier, nam afscheid.

1952-09-05 Zakennieuws. Zoals bekend, is door bakker Jac. van Laar te Baalder indertijd een pand aangekocht in de Fortuinstraat. Thans is het zover, dat het huis kon worden betrokken. De heer Van Laar heeft de woning keurig laten opknappen en hoopt vrijdag a.s. zijn zaak te openen. Ter gelegenheid daarvan heeft hij voor de klanten een speciale attractie bedacht, die wel ‘in de smaak’ zal vallen! We wensen hem goede zaken. De heer Jac. Meijer heeft inmiddels slagerij Boerema op de Brink overgenomen. Ongetwijfeld zal ook deze jonge energieke zakenman zijn best doen het publiek te bedienen met goede waren. De schoenenzaken willen niet achterblijven. Betrok de heer Santman het pand van Dr Keuskamp, dat geheel werd gerestaureerd en voor winkel gereedgemaakt, de heer Willering kocht het huis van Bruins in de Wilhelminastraat, dat gedeeltelijk afgebroken werd en door een aardig tuintje vervangen, terwijl het andere deel van dit huis keurig werd opgeknapt en een mooie werkplaats geworden is. De winkel is nu aan de beurt en wordt eveneens verbouwd. Schoenmaker Bekker heeft de timmerman ook al enige weken over de vloer. Hoewel het nu eerst behelpen is en de klanten achterom moeten, zullen ze straks zeker weer hun keus kunnen bepalen in een overzichtelijke ruimte.

1952-09-12 Oude urnen gevonden op de Hoge Doelen. Zoals men weet heeft het graafwerk naar de ingang van de onderaardse gangen, onlangs niet het minste resultaat opgeleverd. De hoop was er toen nog op gevestigd, dat in de buurt van de Gereformeerde Kerk ter zijner tijd iets gevonden zou worden. Thans is men bezig met uitgebreide rioleringswerkzaamheden op de Hoge Doelen. En hoewel nu niet speciaal gegraven werd naar de andere ingang van de onderaardse gang, heeft men op de Hoge Doelen iets gevonden uit de grijze oudheid, dat waarde heeft. Maandagmorgen, toen een diepe gleuf gemaakt werd voor het leggen der rioolbuizen, vonden de arbeiders J. Hakkers en H.J. Kleinebuul vier urnen. Deze waren dicht bij elkaar gelegd, niet maar achteloos weggeworpen, maar blijkbaar zorgvuldig bij elkaar gehouden. Op een andere plaats, enkele meters verderop, vond P. Tempelman nog een kleinere urn. Men heeft de gevonden voorwerpen in handen gesteld van de heer Jongsma, met wien wij naar aanleiding van deze vondst nog een kort gesprek hadden. Volgens de heer Jongsma heeft ongeveer parallel met de gleuf, die nu gegraven wordt, de vestingsmuur gelopen, die in de 14e eeuw werd gemaakt. Enige eeuwen later is de ontmanteling gelast. De dikke, grote en soliede gebakken stenen, die in de gleuf voor de schop komen, zijn waarschijnlijk evenals het overige puin, resten van de oude vestingmuur. Er moest vroeger op het Holt een steenbakkerij zijn geweest, waar ze de kunst van steenbakken perfect moeten hebben verstaan. De heer Jongsma verwachtte nog wel meer vondsten, als straks ook nog andere straten zullen worden gerioleerd. Door de arbeider Mol werd nog een schaar gevonden. Of deze oudheidkundige waarde heeft zal nader moeten blijken. Nader vernamen we, dat de gevonden voorwerpen naar ‘Gemeentewerken’ zijn gebracht, waar ze ons welwillend werden vertoond. Het waren zeer gave kruiken, die men zo in een winkel zou kunnen kopen, behalve ‚‚n, waar een scherf was afgerukt. Over de volle breedte van de dikke buik van elke kruik loopt een regel hoofdletters in oud-Duits schrift, die men vrij goed kan lezen en blijkbaar een spreuk bevatten. Onder de halzen is op keurige wijze een mannenkop met lange baard, een patriarchale figuur aangebracht (Baardmankruik). Verder enkele takken met bladeren. Alles zeer keurig werk, waarover men zich stellig verbazen moet. Daar de kruiken met zand gevuld waren, zijn ze niet gebroken. Voor de Oudheidkamer is het een mooie aanwinst. Jammer dat deze altijd slecht bij kas is, het ware aardig de jongens die ze vonden, daarvoor iets aan te bieden…. Maandagmiddag werden nog resten gevonden van de oude stadsmuur, waarschijnlijk steunberen er van.

1952-09-19 Telefoonaansluitingen. In onze buurtschap Rheeze zullen twee telefoonaansluitingen komen, nl. bij Hutten en Welleweerd. De leidingen worden thans gelegd.

1952-10-03 Nog een arrestant. In verband met de bedreven handelingen op zedelijk gebied is thans nog een jeugdig persoon uit Oud-Lutten in arrest gesteld en overgebracht naar het huis van bewaring te Almelo.

1952-10-17 De wandaden te Oud-Lutten. Van de zijde van het Parket van de Officier van Justitie te Almelo wordt ons het volgende medegedeeld: In verband met de in de gemeente Hardenberg gebleken misdrijven, de openbare zeden betreffende, is door de Justitie dezer dagen een bijeenkomst gehouden op het gemeentehuis te Hardenberg, waaraan werd deelgenomen door de 21 dominees der verschillende kerkgenootschappen en drie R.K. geestelijken te Hardenberg etc.

1952-10-17 In het ziekenhuis te Hardenberg is overleden de oudste inwoonster der gemeente, douairière Van Ittersum-Walter. Zij bereikte de leeftijd van bijna 100 jaar.

1952-10-17 Voor het gerecht. Lutten. Zoals bekend zijn er in de afgelopen weken een aantal jeugdige personen, waaronder ook enige meisjes, naar het Huis van Bewaring te Almelo overgebracht, vanwaar enkelen zijn doorgezonden naar een opvoedingsgesticht. Naar we vernemen zullen deze jongelui die betrokken zijn geweest bij bedreven handelingen op zedelijk gebied, op dinsdag 21 oktober voor het Gerechtshof te Almelo moeten verschijnen. Daar het vermoeden is dat enkele van deze jongelui mede schuldig zullen zijn aan het bedreven vandalisme, waarvan velen onzer plaatsgenoten het slachtoffer zijn geworden, zullen er zeker nog harde nootjes gekraakt worden, ten einde enig licht te brengen in deze tot op heden nog duistere geschiedenis.

1952-10-24 De wandaden te Oud-Lutten. Van de zijde van het Parket van de Officier van Justitie te Almelo wordt het volgende medegedeeld: Op 21 oktober jl. stonden 15 verdachten uit Hardenberg en omgeving terecht voor de arrondissementsrechtbank te Almelo; hun leeftijd varieerde van 16 tot 23 jaar. 14 hunner moesten zich verantwoorden voor het plegen van ontucht en/of het hebben van seksuele omgang met meisjes, die de leeftijd van 16 jaar nog niet hadden bereikt, terwijl aan 2 hunner, ergerlijke vernielingen ten laste gelegd waren. In verband met het zedenkwetsend karakter dezer zaken, vond de zitting plaats achter gesloten deuren; aan 2 predikanten, die op 9 oktober jl. deelgenomen hadden aan het diepgaand overleg tussen justitie en de geestelijkheid, werd door de president van de strafkamer evenwel bijzondere toegang tot deze zitting verleend. Uit de behandeling der verschillende zaken bleek duidelijk hoezeer er van een zedenverwildering in deze streek sprake is. Er werden gevangenisstraffen geëist van 6 weken tot 8 maanden; telkenmale werd door het Openbaar Ministerie aan de Rechtbank verzocht om een gedeelte hiervan voorwaardelijk op te leggen, opdat de delinquenten na het ondergaan van het onvoorwaardelijk gedeelte der gevangenisstraf, gedurende de maximale proeftijd van 3 jaar onder toezicht komen van de Protestants Christelijke Reclasseringsvereniging, afdeling Almelo. Overeenkomstig het requisitoir werden 7 verdachten ter zitting gevangen genomen en werd 1 verdachte van 16 jaar in vrijheid gesteld, omdat deze reeds gedurende 3 weken gedetineerd was geweest. Van de bovengenoemde 15 verdachten worden thans nog 13 personen gevangen gehouden. Op 28 oktober a.s. zal de rechtbank in al deze zaken vonnis wijzen.

1952-11-07 De wandaden te Oud-Lutten berecht. De rechtbank te Almelo heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen een zeventiental jongelui uit de gemeente Hardenberg, die schuldig waren bevonden aan het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarige meisjes en/of aan ergerlijke vernielingen. Een week geleden werden tegen hen straffen geëist die varieerden van zes weken tot acht maanden met aftrek. De uitspraak was overeenkomstig en tevens werden de meesten onder toezicht gesteld van de prof. chr. reclassering. Bovendien zullen vrijwel allen na het ingaan van de proeftijd, die gesteld werd op drie jaar, gedurende de eerste zes maanden zich niet buitenshuis mogen begeven ’s avonds na elf uur zonder in het bezit te zijn van een vergunning welke afgegeven dient te zijn door of namens de postcommandant van de rijkspolitie. Twee van de zeventien zullen zich na tien uur ’s avonds niet meer buitenshuis mogen begeven. Dagblad v.h. Oosten.

1952-11-21 Hervormde Gemeente kocht ‘Welgelegen’. Op de flink bezochte gemeenteavond der Hervormde gemeente werd met grote meerderheid besloten om ‘Huize Welgelegen’, het aan de kerkelijke eigendommen grenzend landhuis, eerder bewoond door de onlangs overleden douairière Van Ittersum, van de erfgename aan te kopen. Over de inrichting van het gebouw zal nader worden beslist.

1952-11-28 Een halve eeuw Sallands Volksblad. 29 november 1902 is het eerste nummer verschenen van het Sallands Volksblad. Het blad is ruim een jaar gedrukt in Dedemsvaart bij den heer Meesters. De administratie was in Hardenberg, zodat alle kopij eerst naar Dedemsvaart gezonden moest worden, wat op den duur niet voldeed. Sinds 1904 werd ons blad gedrukt in Hardenberg. Het was eigendom van de N.V. Exploitatie van ‘Salland’s Volksblad’ en ging uit van de destijds drie rechtse politieke partijen: Anti-Rev., Chr.Historische en R.K.-partij. Dus het was een coalitieblad en had de bedoeling de chr. beginselen te propageren en ingang te doen vinden. De eerste redacteuren waren Dr Schot te Hardenberg. Ds. Doekes en Ds. van Herwerden te Heemse. Deze drie redacteuren kwamen elke dinsdagavond in vergadering bijeen in de pastorie van Dr Schot. Een redacteur uit de R.K. partij is er nooit geweest; wel is er eenigen tijd een R.K. medewerker aan verbonden geweest. Trouwens de medewerking van de R.K. partij was altijd miniem. Toen Ds. Doekes en Ds. van Herwerden naar elders vertrokken, bleef Dr. Schot als redacteur alleen over en hij is het gebleven tot aan zijn dood in 1920. Daarna is het blad geredigeerd, eerst door den heer G.F. Wamelink, die zijn stukken ondertekende met Wk. Na zijn overlijden is jarenlang de heer J. Weitkamp, lid der Tweede Kamer, redacteur geweest. De N.V. Salland’s Volksblad bestond uit aandeelhouders, die commissarissen benoemden. Elk aandeel was f. 10,- groot. Toen ‘De Nieuwe Dedemsvaartse Courant’ verscheen (een z.g. kopblad van Salland’s Volksblad’) is het aandelenkapitaal vergroot. Later is ook de ‘Vroomshoopsche Courant’ verschenen. Maar de Nieuwe Dedemsvaartsche Courant heeft nooit gefloreerd. Dedemsvaart deed niet van harte mee. Het aantal commissarissen was 10. Verdeeld over de drie politieke partijen. Directeur van de N.V. is langen tijd de heer G. Bruins geweest. Hij was het nog, toen de N.V. likwideerde. Hoe ging het nu met het blad in al die jaren? ’n Grote vlucht, heeft het niet genomen. Maar het bleef bestaan, ondanks concurrentie en tegenstand. Vergeet niet, dat toen het blad in zee ging, er in Hardenberg nog twee weekbladen verschenen. De Vechtstreek, links georiënteerd, en de Hardenberger Courant. De laatste is later opgeheven. Eigenaar was de heer A. Kropveld.

1952-11-28 Bij het 50-jarig bestaan. No.1. Zaterdag 29 november 1902. Eerste jaargang. Zo lezen we boven de kop van “Salland’s Volksblad”, dat voor ons ligt. Dat betekent dus, dat ‘Salland’s Volksblad 29 nov. 1952 precies een halve eeuw heeft bestaan. Het lag niet in de bedoeling dat ‘gouden jubileum’ op feestelijke wijze grootscheeps te vieren. Geen fanfares, geen feestgejubel, geen recepties, of wat dies meer zij. Maar toch, een rustig herdenken op een stille avond – een der weinige die het journalistenleven rijk is! – mag niet achterwege blijven. Al is het dan geen jubileum van het bedrijf dat de krant momenteel uitgeeft, doch van de krant zelf, gesticht door een Naamloze Vennootschap, die later ontbonden werd, de banden tussen krant en huidige uitgever zijn toch wel zo sterk gegroeid in de loop der jaren, dat met een zekere eerbied voor het verleden de oude vergeelde nummers nog eens ter hand worden genomen. En een herdenkingsartikel in de krant is niet misplaatst, nu deze krant 50 jaren heeft bestaan. Het werk tot verspreiding der christelijke beginselen, door middel van een krant, onder de eenvoudige bevolking van Noord-Oost Overijssel van vijftig jaar geleden, is begonnen met een hoofdartikel onder de titel: ‘Wat willen wij?’, ondertekend door de redactie, bestaande uit Dr Schot, Ds van Herwerden en Ds Doekes. We nemen er deze zin uit over: ‘Ons doel is: voor te lichten op het ruime gebied van het maatschappelijk en staatkundig leven van ons volk en in korte en eenvoudige vorm onder uwe aandacht te brengen wat op dit gebied uwe belangstelling zal vragen…’. In de statuten der Naamloze Vennootschap werd dit nader omschreven. Bij de oprichting werd de krant gedrukt ’ter boekdrukkerij van J. Meesters, Dedemsvaart’. Bureau en administratie: P. Wamelink (toen nog een jonge man! en als we ons niet vergissen, onderwijzer aan de chr. nat. school). Hoeveel abonnees er waren, is ons niet bekend. We kunnen het niet te lang maken. Al werden op de drukkerij zeer lange dagen gemaakt en onnoemelijk vele uren besteed aan het zetten en drukken door weinig personeel, omdat alles met de hand gezet moest worden – al die tijd heeft de krant het volgehouden! Zo verstreken de jaren. Tot het moment kwam, dat de aandeelhoudersvergadering besloot, de krant over te doen aan de huidige uitgever en de N.V. te ontbinden. Op 1 januari 1942 kreeg dit zijn beslag.

1952-12-12 Huize ‘Welgelegen’ dat door de Hervormde Kerk van de erfgename van Mevr. Van Ittersum is aangekocht voor f. 14.000,- (de oppervlakte is bijna een halve hectare), zal voorlopig als vergaderruimte (zolang het huis nog gedeeltelijk bewoond is) worden gebruikt. Het volgend jaar hoopt men met definitieve plannen te komen.