1954-01-01
Rouwadvertentie van Jan van Laar, in de ouderdom van bijna 90 jaar, sinds 1935 weduwnaar van Fennigje Kuijer, Baalder

1954-01-15
Boerderij door brand verwoest
Zaterdag, korte tijd voor de middag, werd brand ontdekt in de boerenbehuizing van de familie Klifman te Brucht. Onmiddellijk werd de brandweer uit Hardenberg gealarmeerd, die direct uitrukte. Het huis stond echter al zodanig in vlammen, dat slechts weinig kon worden gered. De woning verbrandde geheel. Een paard, dat naar buiten gejaagd was, liep weer terug in de vlammen en vond de dood. Ook een zeug met een aantal biggen kwam in de vlammen om het leven. Klifman zelf kreeg bij reddingspogingen brandwonden aan het hoofd. Omtrent de oorzaak van de brand tast men in het duister, naar men aanneemt kan het alleen door kortsluiting zijn ontstaan.

1954-01-22
Rouwadvertentie van Hendrikje Geerts Meester, in de leeftijd van 74 jaar, weduwe van J. Grooters, Heemse

1954-01-22
De heer Kiewiet hoopt a.s. zaterdag zijn geheel verbouwde zaak aan de Bruchterweg in gebruik te nemen. Het is een keurig geheel geworden. De zaak is voorzien van een moderne koelinstallatie, terwijl achter het pand een vis-eetsalon en een automatiek zullen worden gebouwd. Deze hoopt men over enkele weken gereed te hebben. Het werk werd uitgevoerd door de aannemer Vosjan. We wensen de ondernemer goed succes bij de verkoop.

1954-01-22
De hevige storm van vrijdag en zaterdag heeft inzonderheid Oud-Lutten getroffen. Hier werd het achterhuis van de landbouwer S. Datema in elkaar gedrukt en grote schade toegebracht aan een kapschuur van de erven Altena, die nog zo goed als nieuw was en niet verzekerd. Bij de landbouwer Bakx werd een wagenschuurtje geheel weggevaagd, terwijl een groot aantal palen van het bovengrondsnet sneuvelden en met de draden de weg versperden. Bovendien was men afgesneden van de electriciteit. In Lutten werd een oud schuurtje van de heer H. Withaar in elkaar gedrukt, het zomerhuisje van caf‚ Nijland vernield, terwijl de onbewoonde woning van de heer L. de Groot door de storm werd gehalveerd. Verder sneuvelden een groot aantal dakpannen.

1954-01-29
Brand in Radewijk
Tevens werd de brandweer opgeroepen voor een brand te Radewijk, waar door fel uitslaand vuur het huis van de familie De Vries in de as werd gelegd. De oude weduwe Drenthen, die in een klein huisje naast deze woning woonde, kreeg brandwonden toen ze haastig haar domein verliet. Mede door de felle oostenwind viel weinig te redden.

1954-01-29
Geen vonder meer bij Bolks in Brucht
Maar een prachtige weg naar de overkant! Het vonnis is gevallen. De Raad heeft gesproken. En de Raad heeft gezegd: Geen vonder weer bij Bolks in Brucht. Men weet, dat een protestvergadering gehouden is en als gevolg daarvan waren vele bezwaarschriften tegen de verdwijning ingekomen in de raadsvergadering van dinsdagmiddag. Ter inleiding der besprekingen werden ze alle, de hele stapel, door de secretaris voorgelezen, zodat de voorzitter terecht opmerkte, dat adressanten het volle pond is gegeven. Daarna begonnen de besprekingen. Wat de zaak zelf betreft, het volgende: De Commissie van Bijstand, waarvan de heer Van Faassen voorzitter is, heeft een uitvoerig onderzoek ingesteld en was op 6 oktober 1953 doordrongen van de noodzaak, dat het vonder behouden moest worden, daar dit voor de bewoners van de Jordaan e.o. een kortere verbinding waarborgde naar de weg Bergentheim-Brucht. In het voorjaar is echter een aanvang gemaakt met aanleg van een harde weg langs de oostkant van het kanaal, vanaf Jan ter Wijlen tot de Kloosterdijk te Beerzerveld. Daar deze weg medio 1954 gereed zal zijn, komt er een prachtige verbinding naar Hardenberg zowel als Bergentheim en is het vonder niet meer nodig, temeer daar bakker Flierman er geen prijs op stelt en bovendien niet meer bereid is, het vonder voor f. 100,- per jaar te bedienen, doch f. 250,- vraagt. Het vonder is dus alleen maar meer van belang voor de leerlingen der openbare school, die aan de overzijde wonen. Etc. etc.

1954-01-29
Instelling koopavond te Lutten en Slagharen; voortaan donderdagavond naar de winkel 

1954-02-05
IJsvereniging ‘Nooit Gedacht’ opgericht
Op initiatief van plaatselijk belang Bergentheim Brucht werd in caf‚ Bolks een vergadering belegd om te komen tot het oprichten van een ijsvereniging. Etc.

1954-02-05
Rouwadvertentie van Johanna Hendrika Aleida Dol
in de gezegende leeftijd van bijna 79 jaar, sinds 1948 weduwe van Hermannus van Herksen, Lutten

1954-02-12
Opening christelijke school Rheeze
De verbouwing van de Chr. School te Rheeze is bijna gereed. Onder het aannemerschap van A. Hofsink en Zn. is het een prachtig geheel geworden. Binnenkort zal de offici‰le opening plaats hebben.

1954-02-12
Oud-burgemeester Van Riemsdijk overleden
Donderdag verspreidde zich in Gramsbergen de treurige tijding dat de oud-burgemeester deze gemeente, de heer Cornelis Johannes van Riemsdijk, was overleden. De overledene was in ons stadje, waardoor hij zo gaarne een wandeling maakte, een opvallende verschijning. Zijn statige figuur – misschien was hij wel de grootste man uit de gemeente – nog ongebogen tot in hoge ouderdom, zijn markant gelaat met een grote snor, stempelden hem tot een heer, zoals men zich voorstellingen kan maken van de oude adel. Vele jaren lang bestuurde hij de gemeente, welk bestuur geheel gespeend was aan eerzucht en heerszucht. Hij was een zo beminnelijke, vriendelijke persoonlijkheid, dat ook de eenvoudigsten zich thuis voelden in zijn nabijheid. Een kalme, rustige eerste burger van een liefelijke plattelandsgemeente, zonder ups en downs, kalm en rustig als hij zelf. Voor het maatschappelijk leven toonde burgemeester Van Riemsdijk veel belangstelling. Zelfs was hij jarenlang voorzitter van het Paardenfonds. Hij leefde mee met jong en oud. Behorend tot de liberale groep, was hij allerminst een felle politicus. Zijn verdiensten als burgemeester werden door H.M. Koningin Wilhelmina erkend door de toekenning van de Ridderorde van Oranje-Nassau. De begrafenis van wijlen de oud-burgemeester, die de leeftijd van den zeer sterken bereikte, ja als 85-jarige zelfs overschreed, zal plaats vinden maandag a.s. Over wijlen de heer Van Riemsdijk thans nog de volgende gegevens: De heer Van Riemsdijk werd geboren te Gramsbergen op 8 mei 1868 als zoon van de toenmalige burgemeester Otto van Riemsdijk. Hij drukte de voetsporen van zijn vader door op 1 september 1887 in gemeentedienst te treden als administratieve kracht. Na het overlijden van zijn vader werd hij met ingang van 10 november 1897 benoemd tot burgemeester van Gramsbergen. Deze functie heeft hij vervuld tot 1 juli 1939, met ingang van welke datum hem op zijn verzoek eervol ontslag werd verleend. Gedurende zijn loopbaan heeft de heer Van Riemsdijk zich zeer bemind weten te maken. Het wel en wee van de gemeente ging hem steeds zeer ter harte. Zeer veel is onder zijn stimulerende invloed tot stand gekomen, vooral op het gebied van landbouw en veeteelt. Van diverse fokverenigingen was hij ere-voorzitter. Steed steunde hij krachtig elk streven, om het peil van het rundvee op hoger niveau te brengen. Ook voor de paardenfokkerij heeft hij veel interesse getoond. Nog wordt jaarlijks de z.g. ‘burgemeester van Riemsdijk-beker’ op de fokveedag verreden. De overledene is gedurende 20 jaren tevens lid van de gemeenteraad geweest. Hij heeft zich als zodanig teruggetrokken, toen de politieke partijen meer op de voorgrond traden. Gedurende 30 jaren was hij tevens gemeente-secretaris. Op 31 aug. 1930 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

1954-02-12
Rouwadvertentie van Cornelis Johannes van Riemsdijk
oud-burgemeester van Gramsbergen, in de ouderdom van ruim 85 jaar, weduwnaar van R.E. Oldenbanning (namens S.J.O. van Riemsdijk en kleinkinderen)

1954-02-19
Een zeldzame vangst
Baalder. Zondagmorgen ontdekte de heer H. Ekkelenkamp in de omgeving van zijn kippenhok, waar hij een bunzing-stap had geplaatst, iets ongewoons, want de stap was verdwenen. Na enig zoeken en speuren ontdekten ze onder een braambos een vreemdsoortig dier. Het werd door hem afgemaakt. Naar deskundigen verklaren zou het een wasbeer zijn. Het gedode dier heeft een donkere pels en de grootte van een kleine hond. Wij wensen de heer Ekkelenkamp veel succes met het gedode beest, welks pels nog wel enige waarde zal hebben.

1954-02-19
Oudheidkamer naar ‘Welgelegen’
In de villa ‘Welgelegen’ zal de Oudheidkamer Hardenberg en Omstreken in een der zalen worden ondergebracht.

1954-02-19
Rouwadvertentie van Jan Bokking, in de leeftijd van 54 jaar, Hardenberg

1954-02-19
Ter aarde bestelling oud-burgem. C.J. van Riemsdijk
Onder grote belangstelling is burgemeester Van Riemsdijk maandag ten grave gedragen. De rouwdienst welke geleid werd door ds. De Hoop, vond plaats ten huize van de overledene. Ds. De Hoop haalde een gedeelte aan uit 2 Samuel, waarin David treurt om het verlies van zijn zoon Jonathan. Velen vergezelden de overledene op zijn laatste tocht. Voor het gemeentehuis waar het brandweerpersoneel in uniform stond opgesteld, werd een minuut stilte gehouden. Na een vertroostend woord sprak Ds. De Hoop op de begraafplaats het Onze Vader uit. Hierna sprak de burgemeester Mr. De Goede, enkele woorden waarin hij de daden die de overledene voor de gemeente heeft verricht kenschetste. Hierna sprak de heer H.R. Koek, oud-gemeentesecretaris, die in een kort woord gewaagde van de tijd, die hij met de overledene mocht samenwerken. Verder spraken nog de heer G.F. van der Hulst namens het onderwijzend personeel in de gemeente – en namens verschillende plaatselijke fondsen sprak de heer J. Reinders. Namens de familie sprak een kleinzoon van de overledene woorden van dank. Vele kransen en bloemstukken dekten de baar.

1954-02-26
Gereformeerde school Lutten vierde gouden jubileum
Groot artikel

1954-02-26
Museum voor de gemeente Hardenberg
Naar we vernemen zal binnenkort in een gedeelte van huize ‘Welgelegen’, dat nu eigendom is van de Hervormde gemeente te Heemse, een museum worden gevestigd, uitgaande van de Stichting Oudheidkamer Hardenberg. Het bestuur der stichting zal een grote zaal van 5 bij 14 meter voor museum inrichten. Zodra alles gereed is, zal het museum zo mogelijk elke dag enkele uren geopend zijn voor het belangstellende publiek. Het is duidelijk, dat de inrichting van een dergelijke grote zaal de stichting voor grote kosten stelt, maar naar we hoorden is het de bedoeling van het stichtingsbestuur om middels een grootscheepse werving van donateurs hierin te voorzien. Ieder die minstens een gulden per jaar contribueert aan de stichting, ontvangt een donateurskaart, waaraan 4 toegangsbewijzen zijn gehecht, terwijl voorts ieder begunstiger gratis de twee samenkomsten mag bijwonen die de stichting elk jaar organiseert. Op deze vergaderingen worden altijd de nieuwe aanwinsten van het museum getoond, terwijl ook een deskundig spreker optreedt die een onderwerp behandeld dat verband houdt met het doel van de stichting. We vermoeden dat verschillende middenstanders, in het centrum van de gemeente Hardenberg wonende, bovenstaande met genoegen hebben gelezen. Hardenberg heeft al een mooi zwembad, het Staatsbos wordt hoe langer hoe mooier, ook een kampeercentrum lokt vreemdelingen en nu dit museum nog. Alles met elkaar begint “Hardenberg” al heel wat de toerist te bieden. Maar ook de niet middenstander zal met genoegen vernemen dat een museum wordt ingericht, waarin zoveel mogelijk van het ‘oude’ bewaard zal worden. We verwachten dan ook dat, zodra het museum opgengaat, vele Hardenbergers een kijkje zullen gaan nemen. Met Hardenbergers bedoelen we dan niet speciaal Stad-Hardenbergers, dat zal u wel duidelijk zijn. Onzerzijds wensen we het bestuur der stichting veel succes toe. Het is wel zeer te wensen, dat vele Hardenbergers hun medewerking verlenen tot het doen slagen van de voornemens van het bestuur. Voor personen die spontaan hun ‘hulp’ willen verlenen zij vermeld, dat het secretariaat der stichting gevestigd is te Hardenberg, Sportlaan 10, tel. 216.

1954-03-05
Felle brand maakte groot gezin dakloos
Radewijk. Zondagmiddag tegen half twaalf brak een fel uitslaande brand uit in de woning van de familie Lenters bij de Stobbenhaar. In een korte tijd was het hele huis een prooi van het vuur geworden. Men had nog kans gezien iets uit de woning te redden. Het gezin, dat bestaat uit een echtpaar met 8 kinderen, is thans liefderijk bij anderen ondergebracht.

1954-03-12
Hervormde kerk te Lutten vierde haar eeuwfeest
Groot artikel

1954-03-26
Echtpaar wandelde over de Pothof
De aanleidende oorzaak tot bouw der R”pcke Zweersstichting te Hardenberg. Het was een stralende zomerdag in de maand juli 1899. Voor het armenhuis op de Pothof zaten de vier bewoonsters, nl. wed. De Jonge, wed. Stegeman, wed. Kienel en vrouw Bokking. Onder aangename kout en tevens lustig breiend, sloegen zij de voorbijgaande huisvrouwen gade die met een kruizeel over de rug de beladen kruiwagens door het mulle zand voortduwden. Op de kruiwagens bevonden zich de nieuwe aardappelen, het aardappelloof en een mandje met nieuwe bonen. Deze eersteling vruchten werden door de vrouwen geoogst. Hun mannen bevonden zich in Noord Holland om hunne gezinnen in stand te houden. De vrouwen moesten dus voor akker en huis zorgen, mesten, graven, oogsten en kuilen en alles wat er aan te pas kwam. Met elk der voorbijgangsters maakten de weduwen een kort gesprek, zodat zij even adem scheppen konden. Doch wie komen daar bij Stegeman de hoek om? Een deftig heer met hoog zijden hoed op het hoofd, welke bij zijn costuum paste, witte handschoenen aan, en wandelstok met zilveren handvat in de hand en een meerschuimpijp in de mond. Naast hem wandelde zijn echtgenote, eveneens een deftige mevrouw, die alle oude Hardenbergers kennen: het is ‘Dina van de Prins’, in de volksmond zo genoemd, hoewel haar naam is: Mevr. R”pcke-Zweers. Etc. etc.

1954-04-02
Rouwadvertentie van Aukje Meijer
in de ouderdom van 20 jaar

1954-04-02
Rouwadvertentie van Berend Jan Bosch
in de leeftijd van 54 jaar, echtgenoot van J. Bosch-Noppers, Oudeveen

1954-04-02
Rouwadvertentie van Jan van der Sluis
in de ouderdom van 74 jaar, weduwnaar van Aaltje ten Hoeve

1954-04-23
Blijde dag voor Rheeze en Diffelen
Veertig jaar christelijk onderwijs en… een nieuwe school! Voorzitter Overweg veertig jaar in het bestuur. De oer-solide bevolking van Rheeze en Diffelen, met een sterke binding aan de godsdienst, behoort, wellicht zonder uitzondering, tot de voorstanders van het christelijk onderwijs. Daarom hadden mannen en vrouwen en ook velen van de opgroeiende jeugd, woensdagmiddag de beste kleren aangetrokken en waren naar de school gegaan, die deze middag officieel in gebruik zou worden genomen. Ook van buiten de buurtschappen waren verscheidene genodigden aanwezig, zodat twee lokalen geheel gevuld waren. De leiding berustte bij meester Sierksma, het hoofd der school, die in een uitvoerig en principieel openingswoord er op wees, dat de school geen genadegave Gods is, aan de buurtschappen geschonken. Nu de schoolvereniging 40 jaar geleden is opgericht, moeten we dankbaar terugblikken en tevens ons opnieuw aangorden om het verworvene ongerept te bewaren. Het waren moeilijke jaren rond 1914 toen de ouders de wacht hebben betrokken bij het eeuwig heil hunner kinderen, trots verachting die hun deel was. De tijdgeest wilde aan de Eeuwige Koning de heerschappij ontzeggen, maar ons voorgeslacht heeft gehoord de eis van herstel en handhaving, omdat hij macht heeft over al het geschapene, doch ook daarnaast is de Heiland, die zonde vergeeft en overlaadt met zegeningen. ook de school is zulk een zegen. De heer Sierksma deelde vervolgens mede, dat BenW verhinderd waren te komen vanwege de stemming, die dezelfde dag gehouden werd. Het zou ondoenlijk zijn alle oud-onderwijzers op te noemen, aldus de heer Sierksma, maar met name wil hij welkom heten de vroegere hoofden de heen Koopman en Groothuismink en de weduwe van het overleden hoofd, de heer van Oortmerssen. Het eerste hoofd, de heer De Boer, kon niet overkomen. De eerste oprichters van de vereniging waren de heren H.J. Nijhuis, H. Braakman, H. Lamberink, H.J.E. Waterink en G. Overweg. Zie foto’s van de opening in de krant van 30-04-1954.

1954-05-14
Boerderij verbrand
Donderdagmiddag brak plotseling brand uit in de boerenbehuizing van J.H. Kremer aan het Haantje. Door de grote droogte stond alles spoedig in lichter laaie. Een tweetal pinken kwam in de vlammen om. De vonken sloegen over naar de boerderij van J. Kremer, doch deze kon behouden worden, al kreeg men daar wel brandschade aan het dak. Een tussen gelegen woning van G. van de Kamp bleef gespaard.

1954-05-14
Gramsbergen eerde zijn oorlogsslachtoffers
Ontroerende rede van burgemeester J.H. de Goede Met overzicht van alle gesneuvelden uit de gemeente Gramsbergen, w.o. Mr Samuel Willem Alexander baron van Voerst van Lynden, burgemeester.

1954-05-14
Huwelijksadvertentie van J. Bouwhuis en J. Bouwhuis-Hofsink, 40 jaar getrouwd, Diffelen

1954-05-29
Heidebrand
Hemelvaartsdag om ruim half elf loeide de sirene en moest de brandweer uitrukken naar Radewijk, waar een heidebrand in de buurt bij landbouwer Meijer moest worden bestreden.

1954-06-03
Rouwadvertentie van Geesje Stegeman, in de ouderdom van bijna 86 jaar, weduwe van J.H.W. Makkinga

1954-06-03
Te koop aangeboden
op eerste stand te Hardenberg, ruim winkel- en woonhuis (dubbel pand) gelegen aan de Voorstraat 20, hoek Voorstraat-Achterstraat. In het perceel, dat aan drie zijden vrij ligt, is thans gevestigd de manufacturenzaak van de heer D. Teunis. Serieuze reflectanten gelieve zich te wenden tot D.M. Bromet, Zijllaan 29, Wassenaar.

1954-06-10
Opening museum
Naar we vernemen zal het museum van de stichting Oudheidkamer w.s. op 26 juni officieel worden geopend.

1954-06-17
Bontweverij verbrand
Zaterdagochtend heel in de vroegte werden wij opgeschrikt door het zeer langdurig loeien van de sirene. Korte tijd later reden de brandweermannen weg naar Slagharen, waar de bekende Bontweverij in volle vlam stond. Zowel het gebouw als de machines werden een prooi van het verterende vuur. Er kon vrijwel niets meer worden gered. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar men vermoedt kortsluiting, daar ook de telefoon niet wilde werken, om de brandweer op te kunnen bellen. Door het verwoestende vuur werd een groot aantal arbeiders werkloos. Slechts een klein gedeelte van de nog nieuwe fabriek is blijven staan.

1954-06-24
Woensdagmorgen om 7 uur brak brand uit in de boerenwoning van de heer Nijland aan de Hoogenweg. Daar het vee buiten liep, verbranden er geen dieren, doch het huis zelf ging geheel verloren. De schuur bleef staan. Er werd juist diezelfde dag Oranjefeest gevierd aan de Hoogenweg.

1954-06-24
Zondagmiddag heeft de rode haan alweer gekraaid! Het was onder kerktijd, dat de sirene moest worden gebruikt omdat de boerenwoning bewoond door twee families Grendelman aan de Hoogenweg in brand stond, terwijl de bewoners naar de kerk waren. De buren zorgden er voor dat de loco-burgemeester met het uitbreken van de brand in kennis werd gesteld. Deze was ook in de kerk. Even later loeide de sirene de brandweerlieden bij elkaar, die nu met bekwame spoed uittrokken. Het was echter niet meer mogelijk, veel te redden. Wel waren inmiddels meubels naar buiten gesleept, doch het pand kon niet meer worden behouden en ook de grote schuur brandde tot de grond toe af. Naar we vernemen waren de buren van Grendelman, bakker Ter Horst, waar men telefoon heeft, niet thuis, toen de brand geconstateerd werd en moest men daarom eerst naar anderen om te kunnen bellen, waardoor tijd verloren ging.

1954-07-01
Opening van het museum te Heemse
Bij het oude landhuis ‘Welgelegen’ hing zaterdag jl. de vlag uit. Waarom? Wel, om 3 uur in de namiddag zou het museum officieel geopend worden. Velen hadden zich beijverd om het voorterrein van den huize wat op te knappen en zo kon tegen het openingsuur aan de genodigden een goede ontvangst worden geboden. Ongeveer 70 personen waren opgekomen. Om ruim drie uur heette de voorzitter van de stichting ‘Oudheidkamer Hardenberg’, Dr Gouwe uit Lutten, hen hartelijk welkom. In zijn rede herinnerde hij aan enkele feiten uit de bijna zesjarige geschiedenis van de stichting. De oprichters waren de heren Van Laar, Jongsma, Gouwe en R. Bakker. Nadien zijn er enkele mutaties in het bestuur gekomen. Er zijn enkele tentoonstellingen geweest, diverse sprekers zijn voor de vergaderingen van donateurs opgetreden. Het aantal donateurs steeg van 45 tot ruim 200. Dr Gouwe bedankte in het bijzonder het echtpaar Haandrikman, dat heel wat voor de inrichting gedaan heeft en ook de heren Vasse, die de tafels en kasten keurig in orde hebben gemaakt en uit liefhebberij heel wat tijd hebben besteed om alles ‘goed’ te maken. Van de bestuursleden werden in het bijzonder bedankt de heren Wamelink en Bakker vanwege hun betoonde ijver om alles tijdig in orde te krijgen. Voorts werden allen bedankt die door hulp, het afstaan of in bruikleen geven van voorwerpen of anderzins hun medewerking hebben verleend. Van de uitgenodigden hadden enkelen bericht van verhindering gezonden. Het speet allen dat ook het gemeentebestuur door ambtsbezigheden verhinderd was tegenwoordig te zijn. Na Dr Gouwe werd allereerst het woord gevoerd door de heer Hietkamp, oud-kerkvoogd, die, na een felicitatie, de sleutel van de deur, die toegang geeft aan het museum, aan de voorzitter overhandigde. Na hem sprak Ds Loor een hartelijk woord van gelukwens. Vervolgens sprak de heer Nering-B”gel, oud-burgemeester van Ommen een hartelijk woord van felicitatie en tenslotte voerde burgemeester De Goede van Gramsbergen het woord. In een fijne speech gaf deze weer de grote waarde van een museum. Vervolgens ging het hele gezelschap de drie trappen op naar de museumruimte. Er werd gefluisterd dat de zolder kraakte. Hoe dit zij, allen vertoefden geruime tijd in hoger sferen en nadat allen het tentoongestelde goed hadden bekeken en het bezoekersregister hadden getekend, konden ze nog even gaan genieten van een kleine consumptie. We hebben verschillende van de bezoekers gesproken. Over het algemeen werd de mening geuit dat het gebodene de verwachting had overtroffen. Men sprak van een goede start. Een bezoeker drukte zich zelfs lyrisch uit met de term: de helft was mij niet aangezegd. Hoe dit nu zijn moge, het begin schijnt zeer bevredigend te zijn en voor de toekomst moge opgemerkt worden dat aan het bestuur al weer heel wat tips werden gegeven om meer oudheden te bekomen. Als nu veel Hardenbergers en ook hun gasten zo eens per jaar een kijkje in het museum gaan nemen, is het bestaan van deze instelling zeker verzekerd. En moge het dan zo zijn dat vele ‘vreemdelingen’ hun voetsporen volgen! De tentoonstelling, die tot 9 uur geopend was, werd ook des avonds nog door velen bezocht.

1954-07-29
Subsidie Oudheidkamer
Bij de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven van de stichting ‘Oudheidkamer Hardenberg’, waarin deze verzoekt om een eenmalige gift van f. 500,- Het bestuur van de Oudheidkamer heeft het museum in het huis van wijlen mevr. Van Ittersum op 26 juni voor het publiek opengesteld. Het bestuur heeft jarenlang naar een geschikte gelegenheid moeten uitzien, om de verzamelde voorwerpen behoorlijk te kunnen opbergen en voor het publiek ter bezichtiging te kunnen stellen. Nu een geschikte lokaliteit gevonden is, heeft het bestuur op ruime schaal bekendheid gegeven aan de openstelling van het museum. Ongetwijfeld zullen heel wat vreemdelingen door deze propaganda het museum gaan bezichtigen. Het bestuur komt nu echter plotseling voor een zeer grote uitgave te staan, in verband met de inrichting van de lokaliteit. Aangeschaft moesten worden o.a. drie grote uitstaltafels, waarvan een met een glasplaat en twee grote vitrines en verder zal de zaal, zij het op sobere wijze, toch wat aangekleed moeten worden. Een en ander zal een bedrag van f. 1370,- kosten. Hiervan is f. 370,- gedekt door bijdragen en kasgeld. Vandaar het verzoek om f. 500,- aan de stichting te willen schenken. De overige f. 500,- zal worden aangevraagd bij Rijk of Provincie. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten deze f. 500,- te schenken.

1954-09-02
Rouwadvertentie van Jan Wolbink
in de leeftijd van ruim 52 jaar, Hardenbergerveld

1954-09-02
Rouwadvertentie van Klaziena van Ast-Kans
in de ouderdom van 83 jaar, sedert 6 juli 1945 weduwe van W. van Ast

1954-09-02
Rouwadvertentie van Reinhard Veldsink
in de gezegende ouderdom van 78 jaar, echtgenoot van H.H. Veldsink-Otten, Heemse (tevens in memoriam op linkerbladzijde..)

1954-09-02
Advertentie van Drukkerij A. Kremer
Voorstraat 41, Hardenberg (met foto van het pand)

1954-09-09
Dichter geëerd
Onze vroegere plaatsgenoot Guillaume van der Graft (Ds. Barnard) schreef een bundel gedichten getiteld: ‘Vogels en vissen’. Hij verwierf hiermede de v.d. Hoogtprijs voor letterkunde. De heer Van der Graft (pseudoniem) woont thans in Nijmegen.

1954-09-09
De stichting Oudheidkamer Hardenberg heeft weer enkele prachtige voorwerpen in bruikleen ontvangen van de heer Jonker te Collendoornerveen. Deze voorwerpen, een haardplaat, een haalboom, een ouderwets horloge en een oude koffiekan, hebben reeds een plaats gekregen in ’t Museum. We hopen dat vele inwoners van Hardenberg dit goede voorbeeld zullen volgen. Vele voorwerpen, liggend op zolder en in rommelhoeken, kunnen voor het museum zeer waardevol zijn. Ruim daarom uw zolder en rommelhoeken niet al te onbedachtzaam op.

1954-09-09
Rouwadvertentie van Karst Lambert Otterman, echtgenoot van M. ten Napel

1954-09-16
Vier Hardenbergers op reis naar Amsterdam
Dialect verhaal van de reis die vier jongens van de Geref. Jongelingsvereniging Hardenberg maakten naar Amsterdam. Met prachtige foto van Gait Moeken, Hendrik Bosch, Johan Cramer en Albert Snijders die met zijn vieren in een nep-auto gefotografeerd zijn (foto ca 1914).

1954-09-30
Vrijdagmorgen was de landbouwer Westerman wonend aan de Beek, per motor naar Coevorden gegaan om het rijbewijs-examen af te leggen. Toen hij iets gebruikte werd hij onwel en overleed ter plaatse. W. was 43 jaar en laat een vrouw met 7 kinderen achter. Ook dit tragisch einde wijst weer op het oude woord, dat er maar een schrede is tussen leven en dood, sterke de Here dit gezin, dat Hij zo achtelijk man en vader ontnam.

1954-10-28
Advertentie van Foto Thissen, Voorstraat 9, Hardenberg 

1954-10-28
Advertentie van G.J. Wolbink, van Lyndenstraat 6, Gramsbergen (en in de krant van 11 nov. 1954 woont Wolbink aan de Gramsbergerweg te Hardenberg).

1954-10-28
Jubilerende Boekhoven en Resink, Foto’s van gemeentesecretaris Resink en hoofdcommies Boekhoven

1954-10-28
Nieuwe fotozaak geopend
De heer Thissen uit Balkbrug opende zaterdag 23 oktober officieel zijn nieuwe fotozaak, waar hij de eerste dag al groot succes mee behaalde. Zaterdag was het in de zaak reeds zeer druk. De twee bruidsparen, die vrijdag in de hervormde kerk zijn getrouwd, lieten zich ook fotograferen in de nieuwe zaak. Etalage en winkel zagen er mooi verzorgd uit. De winkel was aardig in de bloemetjes gezet. Wat de fotografeerkamer betreft, daar is het ook zeer modern en mooi ingericht, waar men zich zelf desgewenst kan verkleden en ‘helemaal netjes’ maken, voor de kiek. We wensen de heer Thissen dan ook veel succes met zij nieuwe zaak. Deze is ingericht in ’t pand, bewoond door de heer C. Makkinga. Merkwaardig is wel, dat dit pand nu een fotozaak herbergt, daar hier vroeger de heer J.R. Zweers woonde, die een hartstochtelijk amateur-fotograaf was.

1954-11-04
Twee jubilarissen gehuldigd. Ten gemeentehuize Hardenberg, gemeentesecretaris Resink en chef van de eerste afdeling, dhr. Boekhoven

1954-12-02
Zilveren jubileum Ds. H.J. Kampherbeek (met foto)