1955-01-13 Droevig ongeluk. Rheeze. Hier gebeurde zondagmiddag een treurig ongeluk. Enige jongens van de landbouwer Dorgelo waren gaan schaatsenrijden op een z.g. kolk. Het ijs bleek echter niet sterk genoeg te zijn. De ongeveer 12-jarige zoon zakte er door en verdween onder het ijs, eer zijn oudere broer hem grijpen kon. Eerst laat in de namiddag werd het lijkje opgehaald door enkele leden van de brandweer. Men kan zich de indruk indenken, die dit droevig gebeuren op de kleine gemeenschap van Rheeze maakte. Sterke de Here dit zwaarbeproefde gezin in dit plotselinge verlies.

1955-02-17 Advertentie. Notaris J.P.C. Boodt te Hardenberg is voornemens maandag 28 febr. 1955 bij inzet en op maandag 14 maart d.a.v. bij eindveiling, telkens des namiddags 4 uur in Hotel Leering (Lagcher) aan de Markt te Hardenberg, ten verzoeke van de erven van wijlen de heer S. Blein publiek te verkopen het woon- en winkelhuis, met pakhuis, schuur en erf, op zeer mooie stand gelegen aan de Voorstraat (hoek Fortuinstraat) te Hardenberg, groot 4.78 are, waarin thans gevestigd de rijwielzaak E.J. Breukelman, en het pakhuis in gebruik bij de eierhandel fa. H. Bruins.

1955-02-24 Advertentie. Vanaf heden heb ik mijn hotel-cafĂ©-restaurant overgedragen aan mijn zoon G. ten Cate. Wij danken u allen hartelijk voor het vertrouwen dat u in ons stelde, en hopen dat u hetzelfde vertrouwen zult stellen in mijn zoon. G. ten Cate. (betr. De Jaarbeurs / Herdenbergher)

1955-04-08 De Oudheidkamer. Deze week is het bestuur van het Hardenberger museum bijeen geweest. Het is nodig gebleken gezien de toevloed van oude voorwerpen, over te gaan tot uitbreiding van het meubilair. Getracht zal worden nog een of meer vitrines aan te schaffen om alles keurig te kunnen tentoonstellen. Behalve kleinere ‘nieuwe’ oudheden is een zeer fraai stuk, te weten de stemkist van de voormalige gemeente Hardenberg, in het bezit van het museum gekomen. De volgende week zal een advertentie in dit blad u doen zien dat het bestuur van de oudheidkamer aan haar donateurs en verdere belangstellenden weer een mooie avond wil aanbieden. Houdt u maar vast de avond van 19 april vrij!

1955-04-29 De Oudheidkamer Hardenberg hield een vergadering in ‘Welgelegen’ onder leiding van de voorzitter, de heer Gouwe uit Lutten. In zijn openingswoord stelde hij voor, het bestuursleid H. van Laar, ter gelegenheid van zijn 50-jarig dichterschap tot erelid te benoemen, waarmee de leden onder applaus akkoord gingen. Als spreker trad op de emer. predikant van Vries, Ds. Klumpers uit Groningen. Deze hield een gezellige causerie, waarin hij op onderhoudende toon vertelde over de symboliek der getallen op middeleeuwse kerken. Daar het projectie-apparaat niet paste bij zijn lantaarnplaatjes werd door de voorzitter ijlings zijn lantaarn gehaald voor vertoning van de ansichtkaarten van diverse kerkgebouwen etc.

1955-06-10 Het wapen van Hardenberg. Van het bestuur der Oudheidkamer was in de laatste raadsvergadering een schrijven ingekomen betreffende het wapen der gemeente. In deze brief schrijft de secretaris, de heer R. Bakker, het volgende: Edelachtbare heren, Sinds veel eeuwen voerde de stad Hardenberg een eigen wapen voorstellende Sint Stephanus. In de voorzijde van het oude gemeentehuis te Hardenberg is de voorstelling van dit wapen heel duidelijk te zien. In het begin van de 19e eeuw kreeg Ambt Hardenberg ook een eigen wapen toen het als een zelfstandige gemeente werd ingesteld. Dit wapen kan uiteraard op een veel kortere geschiedenis bogen. De heer Jongsma, oudheidkenner van Hardenberg par excellence, is het ontstaan en de betekenis van dit laatste wapen een dubieuze zaak. De betekenis van het oude Hardenberg stadswapen mag dus veel hoger aangeslagen worden. Zoals u bekend, hebben de Duitsers in de laatste oorlog ons de beide gemeentewapens afgenomen en er een nieuw voor in de plaats gegeven. Het bestuur van de stichting voornoemd verzoekt u nu het oude stadswapen weer in ere te willen herstellen en dus in de plaats te nemen van het door de Duitsers ons opgedrongen gemeentewapen. De mogelijkheid tot deze wijziging geeft het Koninklijk Besluit van 23 april 1919 indien een verzoek daartoe gedaan wordt aan H.M. de Koningin etc. De heer Schrijver acht het gewenst het beeld van Sint Stephanus te bewaren, als zijnde vanouds het wapen van de stad, sinds eeuwen. Gezien de historie verklaart hij zich daarvoor. De voorzitter merkt op, dat een deel is bewaard gebleven, nl. de mijter etc.

1955-07-08 Zaak verplaatst. De Voorstraat is een groentenzaak armer en een horlogezaak rijker geworden; de heer Freek Meijer heeft zijn winkelpand verhuurd aan de heer Barnard en is zelf op de Mars gaan wonen. Voor de heer Barnard is thans een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Langer dan twee jaar heeft hij zich moeten behelpen in de Wilhelminastraat met een kamer en een klein gedeelte van een etalage. Nu kan hij op overzichtelijke wijze etaleren en gemakkelijker werken. We wensen hem veel succes.

1955-07-29 Boerderij verbrand. Midden in de nacht om ongeveer 3 uur, is donderdagmorgen door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de kapitale boerderij van de landbouwer A. Weerts te Balderhaar bij Kloosterhaar, waar ook het gezin van diens schoonzoon Drenthen bij in woont. Toevallig was een dochtertje uit logeren zodat het kleinste kind in haar bed beneden sliep en gemakkelijk gered kon worden, terwijl de hele familie zichzelf wist te redden. De boerderij verbrande totaal. Meubels, bedden, fietsen, een massa hooi, een landbouwtractor het was in zeer korte tijd door de vlammen vernield, temeer, omdat de boerderij een rieten dak had. De brandweer uit Hardenberg die zo snel mogelijk arriveerde, kon niets meer redden en verrichte vele uren achtereen blussingswerk.

1955-08-19 Brand. Terwijl de bewoners op het land waren, brak zaterdagmorgen brand uit in de boerderij van de heer H.J. Ramaker aan de Hoogenweg. Daar alles zeer droog was, werd de hele behuizing in korte tijd een prooi der vlammen. De heer Ramaker had op het land opgemerkt dat er rook uit zijn woning opsteeg en spoedde zich ijlings naar huis terwijl de buren hem al tegemoet kwamen. Het gelukte nog enige kalveren, die op stal stonden, te redden, doch verder kwam alles in de vlammen om. Naar we vernemen was Ramaker laag verzekerd.

1955-08-26 Oudheidkamer. De Oudheidkamer te Heemse is de laatste maand door 235 personen bezocht. Dat is 100 meer als in dezelfde periode van verleden jaar.

1955-09-02 Bliksem sloeg in boerderij. Door een hevige onweersbui, die zaterdagmiddag over ons dorp trok, sloeg de bliksem in de boerderij van de wed. L. Bouwhuis. In korte tijd stond de gehele boerderij die met een rieten dak bedekt was, in lichterlaaie. Enig vee, dat zich nog in de boerderij bevond, hetgeen dan ook het enige was wat gered kon worden. De huisgenoten zelf, waarvan de vrouw nog ziek te bed lag, konden zich tijdig in veiligheid brengen. Een zo goed als nieuwe autowagen die op de deel stond, ging verloren. De brandweren uit Lutten, Slagharen en Hardenberg die zo spoedig als mogelijk was op het terrein van de brand aanwezig waren, konden niet anders dan nablussingswerk verrichten en de nabij gelegen korenmijten van de landbouwer Bakx behoeden. Een hooimijt die naast de boerderij stond, ging echter in vlammen op. Het medeleven met dit zo zwaar getroffen gezin is groot, want gedurende de laatste jaren heeft het met veel ziekte en tegenslagen te kampen gehad, terwijl nu deze ramp hen is overkomen. De boerderij is laag verzekerd.

1955-09-02 Noodweer. Zaterdagmiddag ontlastte zich hier een ongekend hevig onweer, dat gepaard ging met een zware regenval en het vallen van dikke hagelstenen. Midden op de dag moesten de lichten branden omdat de wolkbreuk bijna alle licht benam. Er gebeurden echter in de plaats zelf geen ongelukken voor zover we vernamen.

1955-09-23 Het verhaal van een krentenwegge. Vreugde in de Bramerstraat Foto-onderschrift: Het echtpaar Kerkdijk-Reints achter de krentenwegge, 2e van links de heer Roerdink, techn. hoofdambt. P.W., 2e van rechts dhr. Kruizinga. Het verhaal van de krentewegge begint op zaterdagmorgen, toen op het redactiebureau van de krant de telefoon ratelde. Een tipgeefster meldde ons, dat bij bakkerij Oostenbrink een grote krentenwegge gebakken werd van anderhalve meter, welke bestemd was voor het echtpaar Kerkdijk, dat naar men meende in Rheeze woonde. Zij zou worden aangeboden door personen van de provincie. Als wij er een bericht of foto van wilden maken… Na de middag belde de telefoon opnieuw. Nu was het een dezer personeelsleden, de chauffeur Kruizinga, die ons op het feit attent maakte. Familie Kerkdijk in de Bramerstraat had een jonge zoon gekregen en…

1955-09-30 Boerderij verbrand. Diffelen. Donderdagmiddag 22 dezer ontstond brand in de boerderij van de familie Warner alhier. IJlings werd de brandweer gewaarschuwd, maar toen deze uit Hardenberg arriveerde, was reeds bijna alles een prooi van het hevig brandende vuur geworden. Het vee liep buiten, doch twee grote en vier kleine varkens kwamen in de vlammen om. Veel hulp werd verleend door de buren, die zich uren en uren in het zweet werkten, om te redden wat nog te redden viel en wei wel een woord van lof toekomt voor hun arbeid! De bejaarde weduwe Warner en haar zonen zijn zo in een keer van veel bezit beroofd, daar de woning slechts zeer laag verzekerd was.

1955-09-30 Door bemiddeling van de makelaar J. Brand te Hardenberg is het woonhuis van de oud-burgemeester G. Oprel te Heemse verkocht aan het daarin gevestigde pensionbedrijf Van Straten.

1955-10-21 Ernstig vergiftigingsgeval te Rheeze. Tweejarig kind overleden. Dezer dagen speelden enkele kinderen van de familie Altena te Rheeze voor hun woning, waar ze vruchtjes aten van een daar groeiende struik. De drie kinderen werden onwel en moesten in het ziekenhuis te Hardenberg worden opgenomen. Een tweejarig kind is daar aan de gevolgen overleden. De anderen worden er nog verpleegd, maar maken het goed. Naar we vernamen zouden de vruchten zelf (een soort bessen) niet vergiftig zijn, doch de pitten zwaar vergif bevatten. Naar gebleken is heeft de kleine van deze pitten doorgeslikt met het droeve gevolg dat zij stierf.

1955-10-28 Een nieuwe brug. Aan de Gouden Ploeg (dagelijks zegt men: ‘biej Gaitdine an de Scholle’) komt een nieuwe draaibrug. Men is druk bezig om hiervoor de onderbouw aan te brengen. Dit wordt voor de bewoners aldaar een hele verbetering.

1955-11-18 Heropening zaak wed. J. Sierink. Binnenkort hoopt wed. Sierink haar verbouwde winkel te heropenen. Men verstrekte ons de volgende bijzonderheden. Sinds 1854 is deze zaak op het Oosteinde 1 nu reeds bestaand. Ze heeft zijn up en downs gehad, maar vooral de laatste jaren voldeed ze niet meer aan de eisen, die aan een winkel heden ten dage gesteld worden. Zo hebben we gemeend deze kleine, donkere en onoverzichtelijke zaak te wijzigen en wel door deze eens zo groot te maken, waardoor tevens het voordeel kwam, dat nu ook de achterzijde van de winkel van een groot raam is voorzien. De vakken langs de muur en de toonbanken zijn ten dele verdwenen, waarvoor in de plaats zijn gekomen overzichtelijke schappen langs de muur, terwijl in het midden door het veranderen van enkele toonbanken ook een uitstalruimte ontstond. Alles is in een lichte kleur geschilderd, terwijl de verlichting nu verkregen wordt door een 11-tal TL buizen, wat al met al het lichtere aanzien der winkel bevorderd. Het publiek, dat de oude zaak kende, zal deze nieuwe ruimte zeer zeker bijna niet weer kennen (het laatste is ons van verschillende kanten al gezegd). Al zover wed. Sierink. We wensen de firma goede zaken in de toekomst! (Tevens in deze krant advertentie van de heropening…)

1955-11-26 Nieuwe zaak. Radiohandel Vrielink heropende een dezer dagen zijn verbouwde zaak. Het is er nu smaakvol en modern ingericht en het is de moeite waard om er een kijkje te nemen vooral voor de knutselaars. Daar kan men alles vinden wat met de techniek te maken heeft zoals, zelf te bouwen scheepjes, vliegtuigen, treinen, radio’s enz. Ook op radiogebied is de heer Vrielink ruim gesorteerd met de nieuwste snufjes. Wij wensen hierbij de heer Vrielink veel succes met zijn zaak.

1955-12-16 Kind op school mishandeld. Door de melkhandelaar Eggengoor is bij de politie aangifte gedaan van mishandeling van een zijner kinderen door de onderwijzeres, mej. B. (Boerrigter?) te Baalder. De jongen was gestraft en daarbij schijnt de stok harder te zijn aangekomen dan de juffrouw had gewild. Het kind moest zich onder doktersbehandeling stellen, daar het een hersenschudding had gekregen en een oogspier is geraakt. Naar men zegt is het niet uitgesloten, dat hij nog in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Mej. B. is reeds jarenlang bij het o.l. onderwijs werkzaam.

1955-12-23 Een muur viel te vroegtijdig. Woensdag werd bij de afbraak van het pand, waarin vroeger drukkerij De Bruin was gevestigd, een muur omvergehaald. Dit ging echter op een gegeven moment te vlug, zo dat een fiets bedolven werd, welke in het gangetje stond voor een zijetalageraam van de belendende boekhandel Snel. Ook dit raam werd vernield. Voorts werden enige kantoormachines in deze etalage beschadigd.

1955-12-30 Merkwaardige vondst. Dat de buurtschap Collendoorn onder de rook van het stadje Hardenberg gelegen, zeer oud en dus rijk aan historie is, is bij graafwerk telkens gebleken. Sedert het ons mocht gelukken in het jaar 1894 bij graafwerk 3 gouden munten en tevens 3 gouden ringen uit de 16de eeuw te voorschijn te brengen, gelukte het enkele jaren later een ander, bij het graven van een gierput, een jaspistopass te vinden. Weer later vond men bij het diepspitten van de grond hoewel geen edele metalen, noch edele gesteenten, toch een prachtige stenen bijl en een stenen stamper, welke in de oudheidkamer een betere plaats werd toegewezen. Zo gelukte het ons vorige jaar een handbeschermer uit een Romeins wapenschild van een bewoner van Collendoorn te mogen ontvangen. Van dezelfde ontvingen wij nu enige scherven van urnen uit de tijd van de lijkverbranding. Bij een onderzoek bleek ons dat men aldaar met een grafheuvel te doen heeft waar men naast de scherven de as van de brandstof alsmede van des mensen laatste overblijfselen aantreft.