1956-02-03 ‘Wavin’ zal zich vestigen te Hardenberg. In de donderdag gehouden raadsvergadering der gemeente Hardenberg kon de voorzitter de blijde tijding mededelen, dat juist diezelfde morgen bericht was ontvangen, dat de ‘Wavin’ zich in Hardenberg vestigen zal. Volgens mededeling van raadslid Snel, tevens secretaris der Handelsvereniging, zal deze fabriek in de toekomst waarschijnlijk plaats bieden aan vijf- tot zeshonderd werknemers. Direct na het bekend worden van de voor de gemeente zo heugelijke tijding gingen van diverse woningen de vlaggen uit.

1956-05-04 Ongeluk. Een dochtertje van de heer Wolbink aan de Gramsbergerweg werd in de omgeving van de ouderlijke woning door een scooter aangereden. Ze kwam er met een hersenschudding en enige ontvellingen af.

1956-05-04 Ds. Westerterp verliet Lutten. Chr. Geref. predikant nam afscheid. Zondagmiddag kwam de chr. geref. gemeent tesamen in het kerkgebouw om afscheid te nemen van hun predikant. Ds. H.U. Westerterp die hier ruim zeven jaar heeft mogen arbeiden, ging naar zijn nieuwe gemeente te Wormerveer enz.

1956-05-04 Foto van het kerkgebouw te Radewijk.

1956-05-04 Lutten. Padvinders vierden feestelijk hun tienjarig bestaan. De padvinderij der Heswesgroep vierde zaterdag haar tienjarig bestaan en zij deden dit op luisterlijke wijze. De gehele dag wapperde de driekleur bij de ingang van het schoolplein waar een grote tent was opgebouwd die ’s avonds geheel bezet was. Er waren zeker 6 a 700 personen aanwezig. Na vlaghijsing sprak de voorzitter der groepscommissie de heer G.J. ter Wijlen een kort openingswoord waarin hij zich in het bijzonder richtte tot de afgevaardigden enz. Hij noemde het een groot voorrecht dat de groep een eigen gebouw ‘De Wigwam’ heeft mogen openen en sprak lofvolle woorden tot de groepscommissie die steeds actief achter dit jeugdwerk staat. Daar deze groep is genoemd naar twee verzetsstrijders, wijlen Hans Erik Gouwe en Willem Sebel, en eerstgenoemde op deze dag zou verjaren, werd een ogenblik stilte in acht genomen enz.

1956-06-15 Graf van Duitse soldaten ontruimd. Stoffelijke overschotten naar Duitsland vervoerd. Verleden week zijn de stoffelijke overschotten van een aantal Duitse militairen, die begraven lagen op het kerkhof te Heemse, opgegraven en naar Duitsland vervoerd. Dit gebeuren roept de herinnering wakker aan een drama, dat zich in de dagen der bevrijding afspeelde. Hardenberg was bevrijd en ook de bevolking van Heemse stak reeds de vlaggen uit. Maar… daar zwierven nog Duitsers rond, die op een gegeven ogenblik hulp gingen halen uit Ommen. Terwijl de inwoners van het dorp angstig zich schuil hielden voor de dingen die komen zouden, werd tevens de commandopost te Hardenberg gewaarschuwd. Juist toen een bus vol duitsers de Ommerweg kwam afrijden, naderde van de Haar een tank uit de richting Gramsbergen. Toen uit de bus een schot werd gelost, opende de tank het vuur en schoot de bus in flarden. Gedood werden de militairen H. Kionka, H. Sackmann, F. Ottilie, Ob.Gefr. R. Strobert, Uffz. F. Wedel, Ob.Gefr. O. Erdmann, Uffz. J. Joseph, B. Arnold en O. Rieckhof, feldwebel. Dit drama gebeurde op 6 april 1945. De gesneuvelden werden begraven in een massagraf, in uniform en zoals gezegd, thans, elf jaar later, opgegraven en naar Duitsland overgebracht. Politie hield het publiek dat op het zien van een lijkauto was toegelopen, op een afstand, zodat alles met orde kon geschieden.

1956-06-22 Nieuwe schoenenzaak. Voor de heer Borneman aan het Oosteinde zal een nieuwe schoenwinkel worden gebouwd. De bouw, waarmee men spoedig wenst aan te vangen, is opgedragen aan de aannemers A. Hamhuis en Zn. te Heemse.

1956-06-29 Verzoek Oudheidkamer. Van het bestuur dier kamer is een schrijven ingekomen, waarin er op gewezen wordt, dat het betreurt, dat oude straatnamen en buurtnamen in het vergeetboek raken. Het bestuurslid de heer H. van Laar (de bekende dorpsdichter uit Lutten) gaf tal van namen op, die bij velen niet of nauwelijks meer in tel zijn, b.v. Karnemelksteeg, Elba, Brake, Gorens, Holtermanskamp, Koningsgat, Pastoorskamp, Prutterij, Hogeweide, H”fte, Varkensdijke, ’t Hoofd, Groeneweg, Pengelhek, Lage Gorens, de Trapjes, de Kamp, de Klappeschuur, het Slat, de Lage Weide, de Lagemars, de Pastoorsweide, de Kortesteeg, het Koekerkhof. Men zou het zeer op prijs stellen, dat deze namen voor de geschiedenis der stad en het nageslacht behouden bleven en verzoekt deze namen in ere te herstellen door wijziging der bestaande straatnamen. In iedere stad met een oude geschiedenis vindt men met name in het centrale gedeelte, tal van typische, bij die stad behorende namen, aldus het bestuur, dat van mening is, dat eerst daarna vogels, dichters en andere buurtgroepen aan de beurt dienen te komen. Dit stuk wordt in handen gesteld van B. en W.