1957-01-11 Bezoek aan Engelse graven. Onlangs bracht een gezelschap Engelsen een bezoek aan het Oude Kerkhof alhier waar verschillende piloten begraven liggen. Enige Hardenbergers die de verzorging der graven op zich genomen hebben in hun gezelschap. Door het gezelschap werden foto’s gemaakt van de graven en van de aanwezigen. Ook de gemeentearbeiders Luchies uit Radewijk en Centen uit Gramsbergen kwamen op deze foto’s voor. Deze week kregen genoemde arbeiders foto’s toegestuurd uit erkentelijkheid voor hun goede zorg.

1957-01-25 Veertig jarig bestaan Christelijke School Radewijk. Vreugdevolle herdenking door jong en oud. “Stichting van een Chr. school te Radewijk was veertig jaar geleden een zaak des geloofs, want het viel niet te berekenen of dit vol te houden was”, zo sprak meester Van der Meer in zijn openingswoord bij de herdenking veertigjarig jubileum dat vrijdagmiddag gevierd werd. Het was eerst niet eens de bedoeling geweest dit extra te gedenken, maar naderhand was men toch van mening geweest dat ook voor het nageslacht wel een bijzondere samenkomst mocht worden gehouden om de daden des Heren te herdenken. En zo heeft Radewijk dan een waardige herdenkingsmiddag gehouden, terwijl des avonds feest werd gevierd voor de jeugd. De ruime kerkzaal was geheel gevuld toen het hoofd der school enige verzen liet zingen uit de Lofpsalm 103, welke hij verder in proza voorlas, er na het gebed op wijzende dat de middag staat in het teken van lof en dank. God heeft de vaderen moed en geloofsvertrouwen gegeven om dit werk aan te vatten, toen niet te berekenen viel of het vol te houden was en  hoeveel kinderen de te stichten school zouden bezoeken. Het stemde dan ook tot vreugde dat met 45 leerlingen kon worden begonnen, zodat de meester niet alleen behoefde te staan voor alle klassen. Radewijk is geen plaats van snelle groei. Daarom kunnen we dankbaar wezen dat het nu een driemansschool is, mede gelet op de afvloeiing naar het v.g.l.o. Spreker wees er met nadruk op hoe het voorgeslacht grote offers voor de school heeft gebracht om de kinderen onderwezen te krijgen naar Gods Woord, waartoe de doopbelofte verplichtte. Hij betreurde het zeer dat niet ieder christen-ouderpaar dit als eis heeft gezien, temeer omdat van eigen godsdienstige opvoeding van het kroost niet altijd alles terecht komt. De school is er om te helpen, al wilde spreker met nadruk zeggen dat ook op de Chr. school de kinderen zondig van hart zijn en dat het onderwijs niet volmaakt is. Slechts als wij van God hulp en wijsheid verwachten, kan de school ook in de toekomst een zegen zijn. Meester Van der Meer heette vervolgens welkom wethouder Van Faassen, die namens het gemeentebestuur aanwezig was, de predikanten der hervormde gemeente en geref. kerk, afgevaardigden van de scholen te Bruchterveld en Hardenberg, meester en mevr. Schippers uit Ermelo, die als eersten het schoolhuis te Radewijk hebben bewoond en meester Lensink uit Heemse die hier vele jaren achtereen onderwijzer is geweest. Een telegram van gelukwens was ingekomen van de oud-onderwijzeres mevr. Huisingh-Ekkelenkamp, evenals van meester Polders uit Nieuw-Guinea. Brieven waren gekomen van de oud-leerlingen Runhaar en Gerh. Wolbink, resp. te Ede en Haarlem. De inspecteurs van het onderwijs waren beide verhinderd te komen en hadden ook felicitatiebrieven gezonden. Verder had het oud-bestuurslid J. Broekroelofs niet vergeten dat er feest in Radewijk was. Hem werd een telegram gezonden waarin zijn arbeid voor de school vanaf de oprichting met dankbaarheid werd herdacht en hem een voorspoedig herstel werd toegewenst (de heer B. verblijft in het ziekenhuis te Zwolle). Er volgde thans een gezellig nummer van het programma. Er was een overzicht geschreven waarin het wel en wee van de afgelopen jaren werd herdacht, de oprichting, de bestuurders, het personeel enz. Dit werd door een aantal bestuursleden, gezeten op het podium voorgedragen. Het vertelde hoe dr. Schot de stoot tot de oprichting had gegeven, hoe meester Schippers al gauw naar Hardenberg vertrok en werd opgevolgd door meester Van der Meer die reeds vanaf 1920 hoofd is, hoe tot de eerste bestuursleden behoorden de heren Broekroelofs, Kuijer, Kamphuis, Hans en Nijman, waarvan alleen eerstgenoemde nog in leven is en hoe in het personeel zeer veel wisseling is geweest, terwijl velen ver over zee de wereld ingingen naar Nieuw-Guinea, IndiĆ«, Amerika. Menigeen moest in dit samenspraakje een veer laten, maar ook werd er in gewaagd van de grote liefde tot het onderwijs, terwijl geconstateerd werd dat die liefde thans wel eens minder groot schijnt, nu alles zo gemakkelijk verkregen wordt. Tenslotte bleek ons dat er nu meer dan 100 leden zijn en meer dan 500 oud-leerlingen enz. 

1957-05-10 Dokter Kuijvenhoven dankt Hardenberger bevolking. Ingekomen brief van dokter Kuijvenhoven uit Breda die op 28 maart 1957 verhuisde van Hardenberg naar Breda.

1957-06-07 In memoriam: G. Hakkers. Alhier is plotseling overleden de heer G. Hakkers. Met hem is een bekende figuur uit ons dorp heengegaan. De heer H. heeft nl. tezamen met zijn vrouw jarenlang het conciĆ«rgewerk voor het gemeentehuis waargenomen. Daarnaast heeft hij in dienst der gemeente Hardenberg vele werkzaamheden langs de wegen verricht. De laatste jaren genoot hij een welverdiende rust in het kleine huisje naast het gemeentehuis, waar steeds nog ieder welkom was. Door zijn opgewekte natuur was hij bij velen bekend, en zal deze figuur in de omgeving van het gemeentehuis zeker worden gemist.

1957-06-14 Baanbreker gaat samenwerken met Scholten. De N.V. Aaardappelmeel-, Stroop- en Dextrinefabriek ‘De Baanbreker’ te Lutten heeft besloten een aanbod te aanvaarden van de WA. Scholten’s Aardappelmeelfabrieken N.V. te Groningen om tot samenwerking over te gaan. Het ligt in de bedoeling de produktie van ‘De Baanbreker’ voortaan in de fabrieken van Scholten te doen plaatsvinden. ‘De Baanbreker’ zal als te voren voortgaan van de landbouwers aardappelen te betrekken, hetwelk tot resultaat zal hebben dat de uitkeringen hierop vrijwel gelijk zullen kunnen worden aan die welke Scholten’s Aardappelmeelfabrieken aan haar leveranciers zal uitbetalen. Dit betekent voor de aardappelleveranciers van ‘De Baanbreker’ een vrij belangrijke verhoging.

1957-06-21 Bejaard echtpaar overleden. Terwijl dinsdag de begrafenis plaats vond van de 84-jarige echtgenote van de heer H.J. Otten is in de volgende nacht ook de heer Otten zelf overleden. Deze bekende oud-Hardenberger loodgieter en zijn vrouw herdachten een tijd geleden hun diamanten huwelijk. Na meer dan zestig jaar samen te hebben geleefd, zijn ze thans elkaar gevolgd naar de overzijde van de doodsrivier, waar God de gelovigen tot Zich neemt.

1957-06-21 Enigst kind in modderkuil verdronken. Zondagmiddag is het 12-jarig dochtertje van de fam. Herm Schutte Hszn., wonende in het z.g. Ganzeschot bij het baden in een diepe kuil verdronken. Het meisje raakte vast in de modder en ook een vriendinnetje dat haar wilde redden, kon nauwelijks de kant weer bereiken. De ijlings gewaarschuwde vader kon slechts met moeite het reeds ontzielde lichaampje van zijn dochtertje boven krijgen. Hij kreeg ook veel water en modder binnen en moest zelf geholpen worden. De ouders waren op familiebezoek en de kinderen uit de buurt wilden samen baden. Het meisje was enig kind. Men kan zich de droefheid der ouders voorstellen.

1957-06-21 Hulde aan de heer Resink. Wegens bedanken voor een eventuele herverkiezing van de aftredende bestuursleden Hamhuis en Resink kwam het bestuur (van het Groene Kruis) met het voorstel in hun plaats dames te benoemen. Zij droegen voor mevr. Simpelaar en mevr. Zweers-Meijer. Uit Rheezerveen werd voorgesteld de heer Muller. De dames werden gekozen, terwijl de heren Boodt en Drenth herkozen werden. De heer Resink die meer dan 25 jaren in het bestuur zitting had, waarvan diverse als secretaris en voorzitter, werd bij een hartelijke toespraak, een tuinstoel aangeboden, terwijl de heer Bos, prov.secr., hem een legpenning met inscriptie overhandigde.

1957-06-21 Logerend meisje in brandend huis omgekomen. Dinsdagavond tegen 8 uur ontstond een hevige brand in de woning van de familie Van der Kolk aan de Ommerweg te Heemse. Dit was de laatste van een complex van zes arbeiderswoningen, bekend onder de naam ‘De Zeven Zaligheden’. De brand is naar wij vernamen ontstaan doordat een der zoons van het gezin benzine in de bromfiets heeft gedaan, waarbij in het vertrek een vlam is ontstaan, die direct hevig om zich heen greep. De verloofde van deze zoon, een meisje uit een gezin dat hier vroeger gewoond heeft in het barakkenkamp de Molengoot, maar naderhand naar Zeeland getrokken is, welk meisje hier enige weken logeerde, was juist op zolder toen de brand uitbrak etc.

1957-07-05 Boerderij verbrand. Dinsdagmiddag ontstond brand in de boerenbehuizing van de familie Hoekman te Baalder bij Hardenberg. De brand was waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. In een ogenblik was alles een prooi der vlammen, zodat niets kon worden gered. Alles wat het huis bevatte verbrandde, w.o. ook een grasmachine, verder het huisraad enz. Een kalfje dat juist de vorige dag geboren was, kwam ook in de vlammen om het leven. Ook een 40 voer hooi werd door de vlammen en het water van de brandweer geheel verteerd. De fam. moest onderdak zoeken in een overgebleven schuur, die als woning werd ingericht, mede door de hulp van de buurtbewoners, die voor meubels zorgde.

1957-07-05 Gramsbergerweg volgebouwd. Naar we vernemen zal de heer Klasens een nieuwe woning bouwen aan de Gramsbergerweg, naast de heer Verleur. Ook de Grontmij zal hier gevestigd worden, daar de helft van deze dubbele te bouwen woning aan deze Mij. is verkocht. (De familie Klasens is thans tijdelijk verhuisd van de Burgemeester Bramerstraat naar de Bruchterweg). Een woning voor de heer J. Hopster is in dezelfde buurt in aanbouw, terwijl het nieuwe landhuis van de familie Van Weerden reeds enige tijd in gebruik is. De Gramsbergerweg is zodoende geheel volgebouwd.

1957-07-05 Huis afgebrand. Maandagmiddag ontdekten de buren ten oosten van de arbeiderswoning aan het Haantje te Lutten, bewoond door de familie W. Centen, dat deze woning in brand stond. Direct werd de vrouw des huizes gewaarschuwd, die aan de westzijde naast het huis zat te werken aan een breimachine en nog niets van de brand gemerkt had. Hoewel de brandspuiten uit Lutten en Slagharen spoedig arriveerden, konden zij niet voorkomen, dat de oude woning geheel een prooi der vlammen werd. De gehele inhoud van het huis verbrandde. Een aantal kippen en ook het konijnenhok vlak achter ’t huis bleven echter gespaard. De familie Centen kreeg onderdak bij kennissen. Omtrent de oorzaak van de brand tast men in ’t duister. Het schijnt wel zeker te zijn dat blikseminslag niet de oorzaak is geweest, hoewel er die middag hevig onweer losbarstte, maar waarschijnlijk is de brand te wijten aan een gasstel in de keuken.

1957-07-12 Huis verbrand. Radewijk. De oude woning van aannemer Ekkelenkamp is een prooi der vlammen geworden. Toen de brand die ontstaan is door onbekende oorzaak, bemerkt werd sloegen de vlammen al naar buiten en was er geen blussen meer aan voor de brandweer van Hardenberg. Alles ging verloren, waaronder ook de boekhouding. De heer Ekkelenkamp had reeds het plan een nieuw pand te bouwen.

1957-07-19 Uit de oudheid. Op het landgoed De Groote Scheere werden enige oude tekeningen gevonden uit de jaren 1672, 1592 en 1574. Allen hebben betrekking op oorlogshandelingen rondom de vesting Coevorden.

1957-07-19 Boerderij ging in vlammen op. Terwijl de bewoner een dutje deed en zijn vrouw naar de kerk was, is zondagmiddag ploteseling brand uitgebroken in de kapitale en zeer afgelegen boerderij van de heer D.J. te Rietstap te Schuinesloot. De brand kwam zo plotseling en zo fel, dat er geen redden meer aan was en slechts enige meubelen en kleren behouden werden. Bij hetgeen door de brand vernield werd, behoorden ook enige kostbare landbouwmachines. Verder ging de hooi-oogst ook geheel verloren. De brandweer kon niets doen dan nablussen.

1957-07-19 De kruidentuin te Collendoorn. Minder-valide arbeiders verrichten nuttig werk in de gemeentelijke tuinen.

1957-08-09 50-jarige echtvereniging. De bekende melkrijder Jan Harm Welleweerd en Dina Derks hopen vrijdag hun gouden huwelijksfeest te herdenken. Geboren in Heemserveen hebben ze meer dan 28 jaar doorgebracht in de buurtschap Rheezerveen. Zijn hele leven heeft hij in dienst gesteld van het melkrijden van de buurtschappen naar de zuivelfabriek in Hardenberg. Wanneer iemand voor een onderscheiding in aanmerking zou komen, dan was het wel deze opgewekte ‘Jan Harm’ voor wie geen moeite teveel was. Meer dan 45 jaar heeft hij de melk vervoerd en onder dikwijls zeer moeilijke omstandigheden. Door weer en wind, sneeuwstormen trotserend, en slechts pover beschut voor de neergutsende regen. Maar zijn gezondheid heeft hieronder nimmer geleden. Ondanks zijn 73-jarige leeftijd zit hij nog vol activiteit. De omstandigheden van vroeger en nu zijn aldus de heer Welleweerd wel in gunstige zin gewijzigd. Voorheen waren de wegen dikwijls onbegaanbaar, nu zijn de meesten verhard. Ook zijn vrouw heeft dat leven vol van moeite en zorgen met hem gedeeld. Zij was hoofdzakelijk aangewezen op de verzorging van de boerderij. Met volle energie heeft zij zich hier doorheen geslagen, als was het wel eens moeilijk. Wij wensen hun op deze dag van herdenken nog veel voorspoed toe en een rustige levensavond.

1957-08-09 De Haarmolen, het kampeercentrum van de heer J.H. Overweg, is de laatste dagen flink bezet met kampeergasten. Men heeft vanaf het plat een prachtig vergezicht en binnen ruime slaapgelegenheden. Rondom de molen zijn windvrije zitjes.

1957-08-09 Jo Otter opent zaak in de Voorstraat. De kruidenier Steenwijk heeft enige tijd geleden zijn zaak verkocht aan de heer Jo Otter. Blijkens een advertentie op pagina vier hoopt deze volgende week zijn bedrijf hier te openen, waaraan een feestelijk tintje gegeven zal worden. Voorstraat 44.

1957-08-16 Naastenliefde. Daar de familie W. Centen onlangs door brand huis en inboedel geheel verloor, was zij zeer gedupeerd. De bevolking heeft dit gezin door geldelijke steun geholpen, terwijl familie en kennissen vrijwillig geholpen hebben met de bouw van een nieuwe woning. Als alles vlot gaat zal dit gezin voor de winter weer een nieuwe woning hebben. De bouw wordt uitgevoerd door aannemer H.J. van Dijk.

1957-08-23 Oudste inwoonster Bergentheim overleden. Woensdagmiddag is onze oudste inwoonster, mej. H. Jonker, vrij plotseling overleden. Zij mocht de leeftijd van ruim 99 jaren bereiken. Allen in Bergentheim kenden haar als ‘Hennemeuje’.

1957-09-06 Veranderingen bij Baanbreker. Dedemsvaart door Lutten een dood water. Lutten beleeft historische dagen. Misschien onbewust voor vele inwoners. Er is namelijk in het dorp iets aan het veranderen. Daar is allereerst de Baanbreker. Deze aardappelmeel- en stroopfabriek heeft meer dan vijftig jaren gewerkt, maar bestaat nu niet meer. Dat wil zeggen: het gebouwencomplex staat er nog wel, maar er wordt nu samengewerkt met Scholtens fabrieken in de provincie Groningen. Voor de arbeiders betekende dit ontslag. Er werkte de laatste tijd slechts een klein groepje meer van ongeveer tien personen en daarvan zijn er nu nog twee over, die de fabriek in goede staat moeten houden. Verleden week is de laatste stroop afgeleverd. Een trots binnenvaartschip was het laatste, dat voor de Baanbreker verankerd lag. In een groot deel van de fabriek werken nu mensen van de firma Bemboom en in een ander groot gedeelte van Sipkema’s meubelzaak. We hoorden van oude mensen, die nog wisten te vertellen hoe jaren geleden dat complex gebouwen was neergezet, dat er toen een flink aantal arbeiders werk vond. Later kwam Onder Ons in De Krim. Er is volgens oude couranten van een halve eeuw geleden nog wrijving geweest, en men heeft van de zijde van de Baanbreker nog getracht, deze fabrieksbouw te De Krim tegen te gaan, maar zonder resultaat. Het trof juist in deze laatste dagen van de Baanbreker, dat de brug bij de fabriek onderhanden werd genomen. Het verkeer werd veertien dagen omgeleid omdat het dek van de brug was weggenomen, althans voor autoverkeer. Over deze brug, die de trambrug wordt genoemd, liep vroeger de Dedemsvaartse tram – ook reeds jaren opgeheven. Het dek was dan ook verzwaard op dat gedeelte, waarover de rails liepen. Daar de autowielen niet zover van elkaar verwijderd zijn als de tramrails, en het verkeer steeds zwaarder wordt, terwijl er jarenlang zo te zeggen niets aan de brug was gedaan, werd het hoog tijd dat verbeteringen werden aangebracht. Vanaf deze brug oostwaarts is de Dedemsvaart nu officieel dood. Er vaart geen schip meer in de richting Gramsbergen. Men leeft in afwachting wat verder met deze vaart gebeuren zal. Het gerucht wil, dat zij mettertijd gedempt zal worden, maar dat kan nog wel jaren duren, vooral nu met de bestedingsbeperking! Jaren geleden is met veel gezwoeg, oneindig veel geduld en met hoge kosten deze vaart gegraven. Vanaf de vaart werden dwarswijken gegraven diep de velden in etc.

1957-09-27 Bekendmaking. De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel maken bekend, dat de Dedemsvaart tussen Ane en de oostzijde van de aardappelmeelfabriek ‘De Baanbreker’ te Lutten met ingang van 1 nov. 1957 definiteif voor de scheepvaart zal zijn gesloten. Door de brug in de weg Jachthuis-Heemse ten westen van genoemde aardappelmeelfabriek zullen met ingang van genoemde datum alleen schepen worden doorgelaten, welke bestemd zijn voor deze fabriek. Zwolle, 24 september 1957.

1957-09-27 Hardenberg krijgt gemeentevlag. De Hoge Raad van Adel heeft desgevraagd uitgezocht hoe de gemeentevlag er uit zou moeten zien en is tot de conclusie gekomen, mede op grond van het gemeentewapen, dat het dient te bestaan uit drie horizontale banen en wel geel-wit-rood. De heer Sierink drong er sterk op aan, de figuur van Stephanus uit het vroegere wapen van Stad-Hardenberg op een der banen aan te brengen. Ook de heer Schrijver verklaarde zich hier voor. De stad heeft inderdaad de oudste rechten en uit haar wapen wordt in het voorstel niets overgenomen. Men is alleen uitgegaan van de kleuren van het ambt. De heer Sierink: Er wordt ons toch niets opgedrongen? De voorz.: Neen, een en ander is historisch en heraldisch bekeken. Persoonlijk zou ik ook graag Stefanus gehandhaafd zien. De vlag wordt vastgesteld door de Hoge Raad van Adel maar wij kunnen de motivering van de Raad wel overbrengen.

1957-10-18 Motorrijder verongelukt. Radewijk. Donderdagavond had onder Radewijk een dodelijk ongeluk plaats. De 27-jarige ongehuwde Arnold Weiden uit Oudeveen reed per motor op de weg toen een autobus met fabrieksmeisjes passeerde, met het gevolg dat Weiden daar tegen op reed en op slag gedood werd (zie rouwadvertentie in krant van 25-10-1957).

1957-10-18 Wavin opende haar poorten (zeer groot artikel).

1957-11-01 Fabriek Wallramit opent deuren. De werkzaamheden aan de Wallramitfabriek aan de Verlengde Bruchterweg zijn thans zover gevorderd, dat de fabriek op vrijdag 15 november kan worden geopend. Deze opening zal geschieden door de hoogedelgestrenge heer Ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren, Commissaris der Koningin.

1957-11-15 Schutte, sinds 1864, heeft winkel gemoderniseerd. Zoals men dat noemt. En met recht. Het van ouds bekende pand, waarin drie geslachten lang horloges, klokken en brillen hebben verkocht is gemoderniseerd, men kent het niet terug! Met voorlichting van bekwame architecten op ’t gebied van modernisering is men er in geslaagd in een maand tijds een grondige vernieuwing aan te brengen, die ieder perplex doet staan. Het front is verbreed en bijna geheel van glas, waarachter de mooie etalages met hun fraaie inhoud voordelig uitkomen etc.

1957-11-22 Wallramit Hardenberg geopend (groot artikel).

1957-12-06 Gemeentevlag vastgesteld zonder Stephanus.