1958-01-10 Brand in de nacht. Twee woningen prooi der vlammen. In de nacht van woensdag op donderdag werden de bewoners van Hardenberg opgeschrikt door het loeien der sirene. Even over twaalf was brand uitgebroken in de woning van het gezin Scholten, die tevens dienst deed als pakhuis van oud papier enz. Deze onbewoonbaar verklaarde woning stond in het hartje van Hardenberg aan de Doelen, een steeg tussen Kerkstraat en Wilhelminastraat. Vele bewoners, haastig uit bed gesprongen, waren in de regenachtige nacht getuige van het vlugge optreden der brandweermannen, maar terwijl rook en vonken over de stad vlogen, kon men toch niet verhinderen, dat het huis geheel uitbrandde. Ook de naast deze woning gelegen en eveneens onbewoonbaar verklaarde woning van de familie Tuin werd een prooi der vlammen. De heer Tuin, die het eerst ontdekt had dat er brand was, kon zijn meubelen grotendeels redden, doch die van de familie Scholten gingen geheel verloren door vuur en water. Zij hadden een nog bijna nieuw ameublement. Ook een hoeveelheid geld ging verloren. De mensen zelf konden alle het huis verlaten en werden bij de buren ondergebracht en van kleding enz. voorzien. De oorzaak van de brand is niet bekend. Nader vernemen wij dat de heer Tuin, die nog laat op was, onraad had bespeurd en de slapende familie Scholten had gewekt, nadat zijn vrouw met kinderen de woning hadden verlaten. Daar men het zoontje van Scholten niet meer bereiken kon, van binnenuit, werd buitenom getracht het slapende kind te redden, hetgeen mocht gelukken. Hulde aan het kloeke optreden van de heer Tuin.

1958-01-10 Brand in de storm. Terwijl een tot orkaan aangroeiende stormwind over onze omgeving raasde, loeide dinsdagvoormiddag de sirene ten teken dat brand was uitgebroken. In ongelooflijk korte tijd rukte de brandweer uit naar de boerderij van de heer Hekman te Heemserveen, waar door onbekende oorzaak de landbouwschuur in brand was geraakt. Terwijl de man de brandweer opbelde, gelukte het de echtgenote een twaalftal varkens naar buiten te jagen. Jammer genoeg kwamen echter drie eenjarige pinken in de vlammen om. Eveneens een maaimachine, een wipkar en enkele andere gebruiksvoorwerpen. De schuur brandde geheel af. De vlakbij gelegen woning waarover de vonken vlogen, kon op het nippertje nog worden behouden. Hulde aan de brandweermannen voor hun vlug en doortastend optreden.

1958-01-24 Oudste inwoonster overleden. Lutten. Deze week is overleden de wed. Snijders. Zij bereikte de leeftijd van 93 jaar en was de oudste inwoonster der gemeente. Zij werd verzorgd ten huize van de familie van Faassen, wethouder.

1958-01-31 Afscheid dokter Keuskamp. Onder overweldigende belangstelling heeft dokter Keuskamp afscheid genomen van de bevolking. Rij na rij stroomden mannen en vrouwen bij Potgiesser binnen, zodat tenslotte beide zalen gevuld waren en patiënt na patiënt dokter en mevrouw de hand ten afscheid drukten.

1958-02-21 Eervol ontslag. Bij Koninklijk Besluit is aan de heer Mr. J.A.M. van Oorschot, op zijn verzoek, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, ingaande 1 mei 1958, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Hardenberg, onder dankbetuiging voor de door hem als zodanig bewezen diensten.

1958-04-18 Afscheid burgemeester Van Oorschot. In een bijzondere vergadering van de raad der gemeente Hardenberg, die gehouden werd in de zaal van de heer Potgiesser, welke geheel gevuld was, nam Mr. J.A.M. van Oorschot woensdagmiddag afscheid als burgemeester der gemeente Hardenberg. Toen het echtpaar Van Oorschot met dochter, schoonzoon en kleinkind binnenkwam, rezen allen op van hun zetels, waarna de vergadering door de burgemeester werd geopend. Met kennisgeving was wegens ziekte afwezig het raadslid K. v.d. Belt. Op zijn verzoek werd de heer Van Oorschot eervol ontslag verleend als ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Vervolgens was men genaderd aan het afscheid van de burgemeester, die een uitvoerige rede hield, waarin bij allereerst een vergelijk trok tussen de tijd van zijn benoeming en nu. Er is een zekere overeenkomst tussen mijn komst en mijn afscheid. Aldus spreker. Toen was de vrijheid in alle opzichten beperkt, maar vandaag zijn we over de toegemeten vrijheid ook niet zo enthousiast. Nu ligt het echter in een ander vlak. Ik heb er een eer in gezien mijn geboorteplaats waaraan ik verknocht ben, in bescherming te nemen tegen de Duitsers en hun handlangers, de NSB-ers, waarvoor ik mijn volle persoon heb ingezet en ik hoop er in geslaagd te zijn. Over wat later gebeurd is, wilde spreker maar niet praten.

1958-05-02 Radewijk op de film! Zoals reeds is bericht, zal te Radewijk een film worden opgenomen, aan welke de hele bevolking kan meewerken. Het initiatief is genomen door Ditu, de zangvereniging. Deze vereniging heeft in de afgelopen tijd niet stilgezeten, en het resultaat is dat op zaterdag 3 mei de klankfilmopnamewagen zal verschijnen om opnamen te maken. Men is met de organisatie van de opnamedag bijna klaar, alle verenigingen hebben ’n uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een optocht, die om 3 uur opgesteld wordt bij gebouw DITU. Door de spontane medewerking der bevolking belooft de plaatselijke film een groot succes te worden.

1958-05-09 Installatie burgemeester De Goede. Spontane ontvangst door Hardenberger bevolking. Het burgemeesterloze tijdvak is voor Hardenberg weer ten einde. Nog maar weinige dagen nadat in zaal Potgiesser afscheid was genomen van zijn voorganger, werd de nieuwe burgemeester op waarlijk geestdriftige wijze ingehaald en in diezelfde zaal de ambtsketen omgehangen. Vooraf had een korte plechtigheid plaats op de grens tussen Hardenberg en Gramsbergen. Daar, waar elf jaar geleden de halzen werden gerekt door vele Gramsbergenaren, om het burgemeestersgezin goed te kunnen zien, toen dit uit het verre westen naar het oosten toog om in Gramsbergen te gaan wonen, kwamen velen nu weer samen om getuige te zijn van het welkom, burgemeester De Goede namens de Hardenbergers toegeroepen. In een drietal auto’s was het gezin afgehaald door wethouder Te Rietstap, en een afvaardiging van de Oranjevereniging, namens welke de heer Nijzink het woord voerde. De vriendelijke echtgenote van de burgemeester, die er even stralend uitzag als haar man, kreeg uit handen van de kleine Loeki Valkman een prachtig boeket bloemen etc. Dokter Gouwe kwam voor de microfoon als voorzitter van de Oudheidkamer. Hij zei, dat het bestuur minstens zo blij was als de burgemeester zelf, omdat wij weten, welke grote plaats de oudheidkunde in zijn hart inneemt. Het bestuur wil deze blijdschap ook tot uitdrukking brengen. Gramsbergen had u misschien een ‘gouden spoor’ kunnen aanbieden, wij willen u gaarne benoemen als Beschermheer. Een (door meester Wamelink) keurig gekalligrafeerde oorkonde werd door de dokter voorgelezen en aan de nieuwe functionaris overhandigd, die deze verrast aanvaardde etc.

1958-05-23 Roelof Schutte opent zaak. Blijkens een advertentie in dit nr. heeft de heer van Loo zijn koffiehuis aan de markt overgedaan aan de heer R. Schutte. Deze heeft het pand een verjonging doen ondergaan en in dit gemoderniseerde pand zal hij het bedrijf nog uitbreiden met automatiek enz. Het is een mooi geheel geworden op een gunstig punt, waar men rustig vertoeven kan. Succes!

1958-05-23 Aankoop Bosse. B en W van Gramsbergen deelden vervolgens mede dat zij de gelegenheid hebben van wed. V.d. Poll aan te kopen het Gramsberger Bosje. Dit is een terrein van ruim 4,5 ha. De prijs moet zijn f. 5000 per ha. De raad ging hier algemeen mee akkoord. De heer Hulter geloofde niet dat het financieel voordeel zou opleveren, maar vond aankoop wel verstandig. De voorzitter zeide dat men het steeds onjuist vond dat dit hoekje grond in particuliere handen was. Men stelt zich voor er iets moois van te maken, ten nutte der bevolking.

1958-05-16 Waterschapsgebouw in gebruik genomen. Vanmiddag 16 mei is het nieuwe kantoorgebouw van het waterschap ‘Bovenvecht’ in gebruik genomen. Hierin zijn de administratie en de technische dienst ondergebracht. Er waren vele kijkers bij de bezichtiging aanwezig.

1958-06-27 Stadsmuur blootgelegd. Momenteel is men in Hardenberg druk bezig met de aanleg van betere riolering, daar de toestand in de binnenstad heel wat te wensen overliet. Er wordt een moerriool gelegd vanaf de stuw, langs de Jan van Arkelstraat, over de vroegere eiermarkt en door de Wilhelminastraat is het een gepolder van belang. Hier werden diepe geulen gegraven om de buizen in te leggen. Bij het graven voor de Gereformeerde Kerk stootte men gisteren op de dikke muur van het vroegere kasteel, dat bisschop Jan van Arkel in de 12e eeuw heeft laten bouwen. Deze muur was dikker dan een meter en aangebracht op een solide ondergrond. In het gat dat in deze muur gemaakt werd, juist voor de ingang van de Höftekerk (welke naar ’t kasteel is genoemd), is het sluitstuk geplaatst, waar twee rioolleidingen in uitmonden. Een kraanwagen kwam er bij om dit zware stuk te plaatsen. Bij het graven kwamen scherven van urnen te voorschijn, evenals een been, dat volgens de oudheidkenner (Oudheidkamer) Van Laar, die aanwezig was, de elleboog van een arm is geweest. Het oude kasteel beheerste in vroeger tijd de omtrek, toen Hardenberg nog een kleine nederzetting was.

1958-07-04 Oud-Hardenberger werd professor. Onze oud-plaatsgenoot, de heer G. Bruins is benoemd tot professor aan de Technische Hogeschool te Delft. Deze nieuwe hoogleraar is een zoon van wijlen de kassier van de Boerenleenbank alhier. De benoeming van deze oud-plaatsgenoot is ook voor ons Hardenbergers een reden tot vreugde. We wensen hem van harte geluk.

1958-08-15 Hendrik van Laar, de dorpsdichter van Lutten. Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de heer Hendrik van Laar (inmiddels achter de rug) schreef ‘Ons eigen land’ een waarderend artikel onder het motto: ‘Rijker dan de rijkste kasteelheer is de dorpsdichter Hendrik van Laar’. we nemen het hier over. Hendrik van Laar is de dorpsdichter van Lutten. Zijn naam is niet overal bekend in Nederland, maar dan toch wel op het koninklijk paleis Soestdijk. Want zolang Van Laar gedichten schrijft mag hij zich ook hofleverancier noemen. Er kan zich geen bijzondere gebeurtenis voordoen in of rond de koninklijke familie, of de speciale oranje-dichtader van de bijna 80-jarige Van Laar begint te vloeien. De verloving het huwelijk van de koningin, de gebooorte van de prinsessen, bijzondere reizen en speciale bezoekers, dat alles heeft de dorpsdichter bezongen. Talrijk zijn de dankbetuigingen, die Van Laar in de loop der jaren van het koninklijk gezin heeft ontvangen. Over en weer is een band ontstaan. Sedert zijn jeugdjaren heeft Hendrik van Laar vele honderden gedichten geschreven, maar die over de koninklijke familie hebben hem altijd de meeste voldoening geschonken. Het begon in 1905, bij het bezoek van koningin Wilhelmina aan de gemeente Vriezenveen, het dorp dat door een felle veenbrand in een slag grotendeels werd verwoest. Van Laar stond erbij, toen de koningin met de slachtoffers sprak en werd getroffen door de eenvoud en hartelijkheid van de landsvrouwe. Hij schreef er een gedicht over en stuurde het de koningin toe. Dat was het begin van een traditie. Precies vijftig jaar later ontving Hendrik van Laar in Lutten een koninklijke onderscheiding: de eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau. Een veel bewogen leven heeft Hendrik van Laar achter de rug. Een leven, dat als jongen begon achter de schapen. Vele jaren lang is Van Laar schaapherder geweest. Drie gouden ringen en drie gouden munten, die hij op een fortuinlijke dag in de heide opgroef, openden hem de weg naar een zelfstandig bestaan. Hij kreeg zelf wat schapen en een hond, ving hazen, breide kousen en ondergoed, kon behoorlijk in zijn onderhoud voorzien, spaarde wat en was gelukkig. Maar Van Laar heeft van afwisseling gehouden. In latere jaren werd hij timmerman. Nog weer later colporteur bij een uitgeverij in Kampen. Hij zwierf met zijn fiets en een tas vol boeken en brochures door Drenthe, Friesland, Gelderland en het Duitse graafschap Bentheim.

1958-08-22 In memoriam: J. Olthoff. Met diepe ontroering en leedwezen vernam ik heden vrijdagmorgen, dat in de afgelopen nacht is overleden mijn hooggeachte oud-patroon, de heer J. Olthoff. Onwillekeurig gaan mijn geachten terug naar het ogenblik, dat ik als jongen van 15 jaar door hem werd aangenomen, waarmee mijn diepste verlangen in vervulling ging. Toen mijn voorganger naar Enschede ging, werd dit ineens mogelijk na langdurig wachten. Al die jaren, tot de scheiding eind 1941 (toen ik de krant van de N.V. overnam) heb ik de heer Olthoff leren kennen als een zeer hoogstaand man, maar vooral ook als een blijmoedig christen. Stilheid en een soort teruggetrokkenheid konden doen denken aan stugheid – die hem kenden wisten beter! Hij was een man met een zeldzaam opgewekte natuur. Onder het werk werd in die gemoedelijke oude tijd menige grap geuit en zijn geest was sprankelend. Maar zijn hele leven werd gedragen door zijn blijmoedig geloofsvertrouwen in het volbrachte werk van Jezus. Zo heeft hij in vrij langdurige ziekte ook het verloop er van afgewacht en de kalme rust, die hem kenmerkte en mogen we geloven dat hij thans het doel van de reis heeft bereikt en thuis is. Dit trooste zijn broer en zusters. A. Kremer.

1958-09-05 Schoolhoofd benoemd. Destijds kon geen hoofd der school in Radewijk worden aangesteld, omdat zich geen sollicitant aanmeldde. Een oplossing is toen gevonden door de heer Reitsma te benoemen als waarnemend hoofd. Deze heeft thans alle bevoegdheden behaald, zodat het college voorstelt hem nu definitief tot hoofd te benoemen. Met algemene stemmen wordt de heer Reitsma benoemd.

1958-09-19 Nieuwe burgemeester te Gramsbergen: H. van Hout. Gramsbergen heette nieuwe burgemeester feestelijk welkom. 

1958-09-19 Oudste inwoner. De bejaarde heer Hofsink te Heemserveen is dezer dagen 94 jaar geworden. Hij is de oudste bewoner in wijde omgeving.

1958-10-31 Advertentie publieke verkoop. Van het huis met erf en tuin aan de Voorstraat 41 te Hardenberg Notaris J.P.C. Boodt te Heemse, is voornemens op maandag 3 november 1958 bij inzet en op maandag 17 november bij toeslag, telkens des namiddags om 4 uur in hotel Brouwer te Hardenberg, ten verzoeke van de erven W.A. Prins te Amsterdam, publiek te verkopen het huis met erf en tuin aan de Voorstraat 41 te Hardenberg, groot 14.08 are. Verhuurd aan de heer A. Kremer voor f. 733,28 per jaar.

1958-11-07 Hardenberg krijgt een koopavond. De Handelsvereniging te Hardenberg en Bergentheim heeft een adres gezonden waarin gevraagd wordt een koopavond in te stellen voor het midden en zuiden der gemeente en wel op donderdagavond.

1958-11-21 Herman Bruins overleden. Alhier is plotseling na een zeer korte ziekte, in het ziekenhuis overleden, de heer Herman Bruins Jz. De heer Bruins was bekend als eierhandelaar. Over zijn bedrijf werd indertijd in de pers geschreven, toen de export van eieren een zeldzame hoogte had bereikt en een ei uit zijn gebied aanleiding werd tot een ongedwongen huldiging. De begrafenis van wijlen de heer Bruins had woensdag plaats onder zeer grote belangstelling.

1958-11-28 Gemeentebos Diffelen, recreatieoord? Zoals bekend heeft de gemeente in eigendom diverse percelen grond gelegen in het Diffelerveld, vallende onder het bebossingsplan juli 1957 en wel ruim 76 hectare. De exploitatie van dit bos heeft over de jaren 1951 tot en met 1957 een verlies gegeven en het laat zich aanzien dat in de komende jaren geen wijziging ten gunste zich zal voordoen. Thans heeft de houtvester van het Staatsbosbeheer, zich tot B. en W. gewend met het verzoek de gemeente eigendommen aan de Staat te verkopen. Het Staatsbosbeheer is nl. voornemens de Staatsbossen als recreatieoord meer voor het publiek te openen en als recreatieterreinen meer aantrekkelijk te maken door het aanleggen van fiets- en wandelpaden, het plaatsen van zitbanken met pick-nick tafels, het plaatsen van gebouwtjes waar verversingen kunnen worden verkregen en het aanleggen van autoparkeerterreinen etc.

1958-12-19 Eerste steenlegging Christelijke Landbouwhuishoudschool te Hardenberg (groot artikel).