1959-01-16 In memoriam: Klaas Jongsma. De heer Klaas Jongsma, vroeger onderwijzer aan de Chr. Nat. School alhier, is niet meer. Na een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer vier maanden is de heer Jongsma deze week overleden. Hij bereikte een hoge ouderdom. De heer Jongsma was een zeer bekend persoon in Hardenberg en omgeving. Vanouds afkomstig uit Friesland, heeft hij tientallen jaren in Hardenberg gewoond. Hij heeft in zijn vrije tijd diverse functies bekleed. Zo heeft hij in zijn jongere jaren enige tijd de muziekvereniging gedirigeerd. Vele jaren lang was hij een zeer accurate en ijverige penningmeester van het Groene Kruis en bij het tot stand komen van het ziekenhuis was hij bestuurslid, zodat er veel arbeid op dit terrein door hem is verricht na zijn dagtaak. Zijn liefde ging uit naar de oudheid, het verleden. Hij speurde zijn voorgeslacht na, hij dook onder in de historie van Hardenberg en omgeving. Wie op dit terrein iets wilde weten, vervoegde zich maar aan zijn huis in de Koppel. Geen wonder dat hij voor de oudheidkamer een gewaardeerde medewerker was. Zijn geest bleef fris en helder tot in hoge ouderdom. Nu nam God hem weg uit zijn drukke leven in de rust van zijn Vaderhuis.

1959-01-23 Begrafenis Klaas Jongsma. Onder ruime belangstelling vond maandag de begrafenis plaats van wijlen de heer K. Jongsma, oud-onderwijzer aan de Chr. Nat. School, op hoge leeftijd is overleden en in verre omtrek zeer bekend was ook door zijn andere functies. Aan het graf werd gesproken door de heer R.S.H. Bakker, als secretaris der Oudheidkamer. De heer Bakker wees op het vele, dat de heer Jongsma gedaan heeft om het verleden van Hardenberg aan de vergetelheid te ontrukken. Ds. Dorst las vervolgens de geloofsbelijdenis en hield een korte toespraak, waarin naar voren kwam hoe de overledene ook de functie had van ‘een kind van God’. De jongste zoon van de overledene, de heer A. Jongsma uit Barendrecht, dankte voor de bewezen eer.

1959-01-30 Jager schoot twee bokken. Rheeze. Toen de jager D.J. van der Veen woensdag op zijn jachtveld te Rheeze bezig was een konijntje te verschalken zag hij plotseling een drietal reeën en hoorde meteen een schot vallen uit de staatsbossen. De kogel floot hem rakelings voorbij. Twee reeën sprongen weg in een bosje, maar ook op deze werd nogmaals geschoten. Een was direct dood neergevallen. Een andere stierf even later aan de gevolgen van het schot. Van der Veen ging de jager achterna, doch deze probeerde in het bos weg te komen en wilde op sommatie niet stil blijven staan. Op de derde aanroep stond hij echter stil. Hij weigerde evenwel zijn naam op te geven. Daar Van der Veen toen machteloos was verder te handelen, ging hij naar huis en waarschuwde zijn vader, die onbezoldigd jachtopziener is. Deze, de heer H. van der Veen, belde onmiddellijk de politie op. Binnen drie kwartier waren de heren Johannisse en Heikens aanwezig. Intussen had de heer Van der Veen de eerstgeschoten ree in beslag genomen en leverde deze aan de politie over. De andere was echter spoorloos verdwenen. Men zocht en speurde de hele nacht, tot in Almelo, Enschede en Oldenzaal toe, met het gevolg dat de vermoedelijke dader en twee helpers naar de kazerne te Hardenberg werden meegenomen. De aangehoudene bekende tenslotte de dader te zijn, maar verklaarde niet te weten waar de tweede doodgeschoten ree gebleven was. Het geweer werd in beslag genomen en tegen de dader proces-verbaal opgemaakt, omdat hij gejaagd had op andermans jachtveld, in verboden tijd en op reeën had geschoten. Dankzij de grote activiteit der politiemannen kreeg deze nimrod een driedubbele beloning.

1959-02-20 J.W. Resink, veertig jaar in gemeentedienst. Treffende huldiging van gemeentesecretaris J.W. Resink (groot artikel). Van burgemeester en wethouders kreeg de jubilaris een paar prachtige manchetknopen, verpakt in een fraai etui. Op deze knopen staan gegrift de wapens van de beide gemeenten die de heer Resink dienen mocht: van Ambt Hardenberg en van Hardenberg.

1959-02-20 V.V.V. Hardenberg opgericht. Een kleine 50 man hadden gevolg gegeven aan de oproep in een huis aan huis verspreide folder om naar zaal Koeslag te komen, teneinde de oprichting van een vereniging voor vreemdelingenverkeer te bespreken. De burgemeester, die de samenkomst leidde, zei dat deze voortkwam uit een gesprek hier en een gesprek daar, zodat niet bepaald namens een instantie een welkom kon worden gesproken etc. etc. Tenslotte werd met 44 leden een vereniging opgericht. Uit een lijstje met namen dat de voorzitter had gekregen, werd het voorlopig bestuur gevormd en wel uit de heren Lutjeharms, Triemstra, Akkerman, B.J. Cramer, A. Santman, C. Wamelink, Johannes, D.A. Oostenbrink, A. Mulder, Baalder. Daar de heren Cramer en Oostenbrink voor de eer bedankten, werden in hun plaats aangewezen de heren A.E. Mulder te Heemse en J.H. Overweg.

1959-04-03 Evert Jan Ensink geridderd. Gouden jubileum bij Grooters-Goosselink. Vijftig jaar geleden trad een dertienjarig jongetje uit de ouderlijke woning op de Achterbrink om zijn werk te beginnen als meubelmaker bij de familie Grooters. En nog dagelijks gaat Evert Jan Ensink deze zelfde gang, al heeft de heer Goosselink voor enige jaren dit bedrijf van de heer Grooters overgenomen.

1959-04-24 Oud-burgemeester Van Oorschot overleden. De goede wensen van een langdurige rust na volbrachte ambtsperiode zijn voor burgemeester mr. Van Oorschot niet in vervulling gegaan. Slechts korte tijd mocht hij van de rust genieten. Op 20 april werd hij uit het leven weggeroepen. Mr. van Oorschot was verscheidene jaren burgemeester van Hardenberg. Hij toonde zich een krachtig man, die met volle ambitie deze erebaan vervulde. Het afscheidnemen viel hem niet gemakkelijk. Na de vele redevoeringen op de afscheidsmiddag toen de pensioengerechtigde leeftijd was bereikt, sprak hij in het slotwoord dit duidelijk uit: ‘De tijd is gekomen, en dan moet je een man zijn’. En toen viel de laatste hamerslag met kracht. Maandag was het heengaan voor goed gekomen. De ingezetenen van Hardenberg hebben met ontroering zijn heengaan vernomen, dat niemand zo spoedig na zijn vertrek had verwacht.

1959-06-05 Jubileum slager Vlogman. 1909-1959. Een dezer dagen is het 40 jaar geleden dat de heer A.G. Vlogman een slagerij begon in de Fortuinstraat. Voor de oorlog grossierde hij veel in varkens. Als goed vakman en zakenman is het hem steeds voor de wind gegaan en zo kwam er na de oorlog een automatisch bedrijf en een 2e zaak aan de Voorstraat bij. De heer Vlogman, vitaal als hij is, neemt nog steeds actief deel aan de werkzaamheden in beide zaken.

1959-06-19 In memoriam: veldwachter Vosjan. Een bekend ingezetene is niet meer. De vroegere veldwachter Vosjan, afkomstig uit Ommen, is in het ziekenhuis overleden. Vele jaren was hij hier als veldwachter werkzaam en tot voor enige dagen genoot hij een goede gezondheid. Alleen zijn gezicht was niet zo goed meer. Zijn begrafenis vindt maandag plaats.

1959-08-28 Eltem jubileert. Dertig jaar bestaan van het kledingatelier in Hardenberg.

1959-09-15 Bemind schoolhoofd verliet Radewijk. Afscheid van meester A. van der Meer. De heer Rozema opvolger (groot artikel). 

1959-10-02 700 jaar oude stadsmuur in Hardenberg opgegraven. In verband met de verbouw van het postkantoor te Hardenberg, dat belangrijk wordt vergroot, werd onlangs het huisje weggebroken, dat indertijd bewoond is geweest door wijlen het bejaarde echtpaar v.d. Bosch. In september heeft men grondwerkzaamheden verricht, nodig voor de bijbouw achter genoemd postkantoor. Daarbij stuitte men op een muur, die ongeveer twee en een halve meter diep was en geheel onder de grond verborgen. De muur was sterk en solied, uit oersteen opgetrokken en nog geheel in tact. De vorm was rond aan de ene kant stijl, aan de westkant meer glooiend. Tevens vond men beenderen, die van een dier bleken te zijn. Echter, verleden week werd ook een schedel van een mens gevonden naast een aantal andere beenderen. Ze zijn meegenomen naar de Oudheidkamer. Het vinden van de muur was een grote verrassing voor oudheidkundigen. Uit oude boeken kan men veilig aannemen dat deze muur gebouwd is om de oude vesting ‘Hardenbergh’ door Willebrandt van Oldenburgh in het jaar 1230. Ook een oude tekening uit die tijd, te zien in de Oudheidkamer, bevestigt dit. Deze tekening geeft duidelijk de kromming van de muur aan. Verder is gebleken dat de muur doorloopt onder het huis, bewoond door de families Joh. Otten en Kremer. Ook dit dubbele huis staat op de nominatie om te verdwijnen, daar dit stukje oud-Hardenberg gesaneerd wordt. De burgemeester, die zich zeer voor deze opgravingen interesseert, vertelde ons, dat Hardenbergh vroeger een veel hogere top heeft gehad dan nu het geval is. Op last van hogerhand is deze later afgegraven en het zand in de omgeving over de muur gestrooid, die echter had moeten worden afgebroken! Zodoende is bij de egalisering de muur er onder gekomen. Bij het bouwen van de muur hebben Zwollenaren nog geholpen, aldus de kronieken. Als beloning daarvoor heeft Zwolle van bisschop Jan van Arkel stadsrechten gekregen. De bodem waarop de muur rust, is dus de bodem van oud-Hardenbergh etc.

1959-10-23 Boek over Hardenberg. Ter zijner tijd zal, op initiatief van de Oudheidkamer, een boek over de historie van Hardenberg verschijnen, van de hand van wijlen meester Klaas Jongsma. Op de vergadering waarin dit werd medegedeeld, werd betreurd, dat deze niet het ontdekken van de oude stadsmuur heeft mogen beleven, hetgeen hem zeer zou hebben geïnteresseerd.

1959-10-23 Oudheidkamer bijeen. Door de Oudheidkamer werd verleden week woensdag de algemene vergadering gehouden onder leiding van dokter Gouwe uit Lutten. De opkomst was zeer goed, ook uit omliggende dorpen waren vele mannen en vrouwen aanwezig, waaruit wel bleek hoezeer de belangstelling voor de oudheidkunde toeneemt. Helaas was meester Veldsink door ziekte verhinderd een praatje te houden bij de plaatjes van Ds. Loor, welke taak door secretaris R. Bakker op lofwaardige wijze werd overgenomen, gelet op de korte tijd van voorbereiding. Met grote aandacht volgde men de dia’s die beelden uit het verleden voor ogen toverden naast kleurvolle foto’s van het heden zowel in Heemse als Hardenberg. De dia’s werden besloten met twee foto’s van de opgegraven muur achter het postkantoor. Burgemeester De Goede gaf in een uitvoerige en warme rede weer, welke waarde deze muur heeft, gezien als historisch monument, herinnerend aan de stamvader van prins Bernard. Spreker vertelde welke wegen bewandeld zijn om de muur te behouden, hoe het werk op bevel van hogerhand is opgeschort en men thans op de departementen van Kunsten en Wetenschappen en Verkeer en Waterstaat zich beraadt over de toekomst van dit deel historie. Een luid applaus onderstreepte, dat ieder gaarne de muur voor het nageslacht en vreemdelingenverkeer behouden zag. Vermelden we nog, dat de hoogbejaarde dichter Van Laar, voor de microfoon herinneringen ten beste gaf en meester Wamelink eveneens de heer Bakker assisteerde bij de uitlegging over de vertoonde beelden.