1960-01-08 Gemeente-ontvanger en marktmeester gehuldigd. Hartelijke toespraak door burgemeester De Goede. In de raadszaal, die overvol was met personeel der gemeente Hardenberg, uit allerlei takken van dienst, werden maandagmorgen twee personen gehuldigd, die een eerbiedwaardige staat van dienst achter de rug hadden. De heer L. Sierink was niet minder dan 40 jaar in gemeentedienst, de laatste tientallen jaren als ontvanger, terwijl de heer W. ten Brinke 40 jaren in overheidsdienst was, eerst bij de posterijen en daarna 33 jaar bij de gemeente. De heer Ten Brinke is haven- en marktmeester.

1960-01-08 Verharding wegen. Het deed B. en W. genoegen te kunnen mededelen, dat de C.T.D. bericht heeft gestuurd, dat in Diffelen bijna 3 km. wegen kunnen worden verhard. Subsidie 79 pct. Kosten f. 204.750,-

1960-01-29 Plotseling sterfgeval. Toen verleden week vrijdag de echtgenote van de heer Braakman naar de woning van mevrouw de weduwe Schut ging om daar te helpen, vond zij tot haar schrik deze alleenwonende oude dame dood in de kamer liggen. Na een lijden van tientallen jaren was de weduwe van de vroegere notaris op 63-jarige leeftijd ontslapen. De begrafenis vond dinsdag plaats onder zeer grote belangstelling.

1960-03-19 Oude school te Heemse afgebroken. De vroegere Openbare Lagere School, nabij de Hervormde Kerk is nu totaal afgebroken. Het gebouw dat in de loop der jaren distributiekantoor en later voorraadschuur ener zaadhandel was, was de laatste tijd bij de gemeente in gebruik als magazijn. Er is thans ook ruimte gekomen voor wegverbreding op deze gevaarlijke bocht.

1960-04-01 Chr. H.B.S. ‘Jan van Arkel’ te Hardenberg geopend. Stijlvolle paviljoenbouw van ruim 3000 m2.

1960-05-06 Hermien Fredriks geridderd. Aan het Oosteinde te Hardenberg, precies tussen twee jeugdgebouwen, staat een huis. Men zou het kunnen noemen de ‘pastorie van de godsdienstonderwijzer’, want hier heeft een halve eeuw lang de godsdienstonderwijzer van de Hervormde gemeente van Hardenberg, de heer Fredriks, met zijn gezin gewoond. De heer Fredriks en zijn vrouw zijn niet meer; in zeer hoge ouderdom ontsliepen zij. Thans wonen nog steeds in datzelfde huis drie bejaarde dames: zijn dochters. Mijnheer Fredriks, indertijd gekomen uit Hasselt, wordt wel eens genoemd de pionier van het zuiden. Want een halve eeuw lang heeft hij gepionierd in kloosterhaar en omgeving, onder barre omstandigheden, wat betreft vervoer, slechte wegen, enz. Maar opgewekt en vurig van geest deed hij zijn werk tot geestelijk heil van de bevolking daar, waar later een prachtige kerk verrees. Geen wonder, dat hij in aanmerking kwam voor een eremedaille in goud, door Hare Majesteit verleend. Thans, zoveel jaren later, was het zijn oudste dochter, bekend als juffr. Hermien, die een hoge onderscheiding te beurt viel. Vrijdagmorgen kreeg zij bezoek van de edelachtbare heer burgemeester, vergezeld van Ds. Visser, en werd mej. Fredriks medegedeeld, dat het Hare Majesteit behaagd had, haar de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau te verlenen. Waarom deze koninklijke onderscheiding? Het was gebleken, dat mej. Fredriks 55 jaar achtereen als zondagsschooljuffrouw haar krachten had gegeven. Dat was dan ook wel een uniek feit, waarschijnlijk nog nimmer voorgekomen in Nederland enz.

1960-05-06 Hardenberg herdacht zijn doden. Op stijlvolle, waardige wijze vond op de avond van 4 mei op het Stephanusplein een aangrijpende plechtigheid plaats. In het kader van de dodenherdenking werd de gedenksteen onthuld, aangebracht in de toren, waarbij tevens het boek behoorde met de namen van hen, die zijn gevallen. De namen der gevallenen zijn gebundeld in een boek, dat men volgens Ds. Visser een ‘boek des doods’ zou kunnen noemen. Maar toch ook weer niet! Want hun namen leven onder ons voort. Nadat spreker had gezegd te hopen dat de nagedachtenis aan allen in levende herinnering zou moge blijven, was het plechtige ogenblik aangebroken, dat door weduwe Prenger-Reefman de plaat kon worden onthuld. Zij was de weduwe van een dergenen, die wel zeer veel voor onze vrijheid heeft gedaan. Ds. Visser las vervolgens alle namen voor, die in het boek geschreven stonden. Een lange, lange rij namen van gesneuvelden, van gefusilleerden, van weggevoerde joden.

1960-05-13 Mr Biesheuvel opende Christelijke Landbouwhuishoudschool. Enorme belangstelling en diepe dankbaarheid. Opnieuw heeft Hardenberg een grootse dag beleefd. Maandag was ’t zover dat de nieuwe christelijke landbouwhuishoudschool, hoewel reeds vele maanden in gebruik, officieel kon worden geopend, waarmee weer een prachtig gebouw is toegevoegd aan de openbare gebouwen in deze gemeente.

1960-06-02 Aanbesteding bouw gemeentehuis Hardenberg. Bij de gehouden aanbesteding voor de bouw van het gemeentehuis met politiebureau was laagste inschrijver de firma Gebr. Dijkhuis met f. 1.174.000,- Gunning heden nog in beraad. Er waren 36 inschrijvers. De anderen kwamen van ver. De hoogste was Van der Sande, ’s Hertogenbosch, met f. 1.542.000,- 

1960-06-02 J.W. Resink overleden. Heden vrijdagmiddag is overleden de heer J.W. Resink, gemeentesecretaris. Hij zou 1 september met pensioen gaan. De heer Resink werd 64 jaar.

1960-06-10 Begrafenis gemeentesecretaris Resink. Zoals wij in een groot deel van de vorige oplage nog konden vermelden, overleed vrijdag de heer J.W. Resink, in leven secretaris der gemeente Hardenberg. De heer Resink was al lange tijd lijdende en tijdelijk in het ziekenhuis verpleegd geworden. Herstel heeft hij niet mogen beleven. Hoewel hij vervroegd pensioen had aangevraagd en per 1 september de dienst zou verlaten, mocht hij daaraan niet toekomen. Op de meest eervolle wijze wijze had de raad de heer Resink pensioen verleend, maar hoewel men voornemens was voor ieder uiteen te zetten wat dit inhield, kan ook dat niet meer plaats vinden. De heer Resink is niet meer… De begrafenis had woensdag plaats onder ruime belangstelling. Velen die een officieel ambt of betrekking bekleden, doch ook vele particulieren volgden de baar naar het kerkhof te Heemse. Bij het gemeentehuis stonden de ambtenaren in twee rijen opgesteld. De stoet reed tussen de rijen door waarna allen zich aansloten. Op het nieuwe gedeelte van het kerkhof werd de heer Resink begraven. Bij het graf werd hartelijk gesproken, allereerst door burgemeester De Goede, die sprak van vriendschap, en over de vele jaren, waarin de heer Resink zijn beste krachten aan de gemeente heeft gegeven; ruim 40 jaar. Spreker wilde niet schetsen wat het betekent in een periode van overgang, als een secretaris hart heeft voor de gemeente en voor de inwoners. Op het eerste gezicht mocht de heer Resink misschien een man met een ruwe bolster zijn, zijn hart was zeer bewogen en altijd was hij bereid hulp te verlenen waar dit gevraagd werd. Ook was hij een man met een rustige humor. Hij verheugde zich op zijn pensioen en op het huis hem toegewezen, maar het mocht niet zo zijn. Als gemeentebestuur leven wij mee met de familie Resink die hij troost en sterkte toewenste. Als voorzitter van het Groene Kruis sprak de heer Boodt enige hartelijke woorden. De heer Resink heeft toen hij voorzitter was veel belangrijk werk daarvoor gedaan. Hij gaf al zijn krachten en voor het Groene Kruis was hem niets teveel. Laatste spreker was Ds. Loor, als plaatselijk predikant. Deze sloot zich aan bij al het reeds gesprokene. Hij was altijd belangstellend voor de anderen. Zo is hij als een vlam geweest, die wegsmolt voor anderen, ook al had hij evenals ieder zijn eigenschappen. Het belangrijkst is echter niet, wat mensen zeggen, maar wat God over iemand denkt. Tenslotte dankte een zoon van de overledene voor de belangstelling. Aan het graf, dat met vele kransen bedekt werd, brachten de agenten van de gemeentepolitie een laatste saluut en daarmee was de plechtigheid voorbij.

1960-06-24 Benoeming gemeentesecretaris G. Jonker. Ter benoeming van een gemeentesecretaris was door het college een voordracht opgemaakt bestaande uit de heren G. Jonker, thans werkzaam als zodanig in Ferwerderadeel en Mr. Groeneberg, secretaris der gemeente Heino. Nadat een besloten vergadering was gehouden op verzoek van de heer Snel, welke anderhalf uur duurde, werd een stemming gehouden. De uitslag was dat de heer Jonker 10 stemmen op zich had verenigd, de heer Groeneweg 7 en de heer K. Edens te Heemse 2 stemmen, zodat de heer Jonker gekozen was.

1960-06-24 Gunning bouw gemeentehuis. Door B. en W. der gemeente Hardenberg is aan de laagste inschrijvers, de gebr. Dijkhuis te Hardenberg, de bouw van het nieuwe gemeentehuis opgedragen.

1960-07-15 Auto greep jongens. Donderdag gebeurde te Radewijk een ernstig ongeluk. Toen de heer Wolbink, wonende bij het K.I. station te Hardenberg, door Radewijk reed, kreeg hij opeens twee jongens voor de wagen, welke jongens uit een zijweg kwamen fietsen. Het waren zonen van de heren Ekkelenkamp en Eggengoor. Beiden kwamen te vallen, kregen een ernstige beenbreuk en hersenschudding en moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. De chauffeur Wolbink kreeg lichte blessuren.

1960-07-15 Kampeercentrum Rheezerbelten geopend (groot artikel). 

1960-08-05 Eerste Ronde van Hardenberg. Wielerwedstrijd werd groot succes, Anne Koopmans uit Jubbega won. 

1960-08-26 Albert Gort 40 jaar notarisklerk. De heer Alb. Gort van de Gramsbergerweg zal een zeer zeldzaam feit herdenken en wel het veertigjarig jubileum als kantoorklerk bij de notaris. Reeds vanaf zijn jongensjaren heeft de heer Gort de gang gemaakt naar het kantoor te Heemse, waar hij diverse notarissen heeft gediend. Hij is daardoor een in wijde omgeving bekend figuur geworden. De heer Gort heeft zich altijd doen kennen als een rustige en zeer welwillende persoon die niet gestreefd heeft naar het treden op de voorgrond, doch wel naar grote accuratesse en daarom ook op ’t kantoor ’n geziene figuur is. (zie ook krant van 09-09-1960, koninklijke onderscheiding voor Albert Gort, groot artikel).

1960-09-02 De nieuwe gemeentesecretaris G. Jonker. In de gisteren gehouden raadsvergadering werd de heer G. Jonker als gemeentesecretaris geïnstalleerd. De heer Jonker, die de heer J.W. Resink opvolgt en op de Brink komt te wonen, werd 1 juni 1916 geboren te Ruinen. Hij bezocht de Chr. H.B.S. te Hoogeveen en behaalde behalve het diploma 5-jarige H.B.S. afd. B., naderhand de volgende diploma’s: G.A.1, Gemeentelijke Financiën, M.O. Staathuishoudkunde en Statistiek en M.O. Staatsinrichting. De heer Jonker was bijna 5 jaar werkzaam ter secretarie te Hoogeveen, daarna als zodanig te Drachten (tot febr. 1946), waarna hij werkte ter provinciale griffie van Overijssel. Op 1 okt 1949 werd hij secretaris der gemeente Ferwerderadeel. De heer Jonker, die gehuwd is en vijf kinderen heeft, was voor de Classis Dokkum lid van de Gen. Synode der Ned. Herv. Kerk. Ook was hij voorzitter van de Chr. Landbouwhuishoudschool te Marrum. Verder was hij verbonden aan cursussen ter opleiding voor gemeenteadministratie en lid van examen-commissies. We roepen de heer Jonker en zijn gezin een hartelijk welkom toe in onze gemeente en een prettige werkkring, temidden van een goedwillende gemoedelijke bevolking.

1960-09-09 Opening Gereformeerde Mulo te Hardenberg (groot artikel).

1960-09-30 In memoriam: Gerrit Jan Kampman. Vrij plotseling is hier overleden de heer G.J. Kampman, caféhouder. De overledene was in Heemse een bekend figuur, een rustige persoonlijkheid, die graag met ieder een praatje maakte en altijd even vriendelijk en goedwillend was. Gewoonlijk kon men hem aantreffen voor of in de waranda, waar hij met genoegen gadesloeg wat zich zoal rond het gemeentehuis afspeelde, trouwpartijen en andere feestelijkheden, de spanningen bij verkiezingsuitslagen enz. Hij was tot op hoge leeftijd een meelevend man van de oude stijl.

1960-10-14 Lagere Landbouwschool te Hardenberg voltooid. Aan de Burgemeester Bramerstraat, naast de H.B.S. – hoofd van de school dhr. Van Asselt (zie verder krant 21-10-1960: feestelijke opening).

1960-10-21 Hardenberg’s Hervormd Gemeentecentrum gerestaureerd. Het van ouds bekende ‘Lokaal voor Christelijke Belangen’, door Guillaume van der Graft aangehaald in een zijner gedichten, heeft inwendig een grote verandering ondergaan, hetgeen ook wel hoog nodig was. Gaarne zou men een nieuw en fris gebouw hebben gesticht, zoals deze elders ook verrijzen, doch dit werd te kostbaar, temeer daar ook de kerk een grondige verbetering moet ondergaan.

1960-11-04 Tragisch sterfgeval te Bergentheim. Zondagavond werd ons dorp (Bergentheim) opgeschrikt door het bericht, dat de heer en mevrouw Huizenga-Jonkhoff door kolendampvergiftiging om het leven waren gekomen. De jongste dochter, die met haar verloofde om ongeveer 7 uur zondagavond uit Amsterdam thuis kwam, deed deze ontstellende ontdekking; zij trof vader en moeder levenloos aan in de kamer. Aangenomen mag worden, dat dit vrijdagavond al is geschied. Met dit verscheiden zijn een paar vooraanstaande mensen uit ons dorp heengegaan. De heer J. Huizenga was ongeveer drie jaar geleden met pensioen gegaan, na bijna 30 jaar alhier als hoofd der Caspar Diemerschool werkzaam te zijn geweest. Hij was een zeer bemind persoon, en hij had vele vrienden. Ook op kerkelijk en politiek terrein was het een vooraanstaande figuur. Jarenlang diende hij de Gereformeerde Kerk van Bergentheim als ouderling, en hij was vele jaren voorzitter en tot zijn dood secretaris van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging hier ter plaatse. De vele gaven en wijsheid die God hem had geschonken, besteedde hij steeds in dienst van Zijn koninkrijk. Mevr. R.R. Huizenga-Jonkhoff bewoog zich eveneens op velerlei terrein. Jaren achtereen was zij president der Gereformeerde Vrouwenvereniging, terwijl zij ook ’n vooraanstaande plaats innam in de Christelijke Landbouwhuishoudschool te Hardenberg. Ook deed zij in de dertiger jaren veel voor arme gezinnen. De verslagenheid in ons dorp is zeer groot.

1960-11-18 Een auto uit de oude tijd. Door een onzer abonnees, de heer H. van Faassen, sluiswachter te Sluis VII, werden we in staat gesteld hierboven een foto af te drukken van een auto uit de oude tijd. Het is een ‘Berliet’ 10 HP en de foto dateert van maart 1914. De wagen behoorde aan de heer Prins van Wijngaarden, bekend door het baggerwerk aan de Dedemsvaart. Eerste chauffeur op dit wagentje was nu wijlen dhr. D.J. van Faassen, vader van de sluiswachter, die toen 36 jaar was. Het rijbewijs werd afgegeven op 22 februari 1913, toen hij een nog oudere, grotere ‘Renault’ bestuurde. De foto werd gemaakt door de latere predikant Ds. Prins van Wijngaarden.

1960-12-02 Postkantoor te Hardenberg gemoderniseerd en uitgebreid. Groot artikel.

1960-12-02 Prachtig nieuw pand. Maison Raak heeft de nieuwe winkel nog voor Sinterklaas gereed zien komen. Het is een prachtig pand geworden. Een mooi breed front met veel etalageruimte. In de winkel is een apart hoekje afgezonderd om te kunnen passen. Naast de grote zaak van Roelf Bosch die onlangs heropend werd, is ook de winkel van de familie Kolk-Raak een sieraad voor het Oosteinde geworden. We wensen hen gaarne goede zaken toe. In het verlaten pand zal horlogerie Barnard zich vestigen, en in diens huidige winkel de heer Pragt. Diens huis wordt dan afgebroken.

1960-12-16 Advertentie van Horlogerie A. Barnard: Wij gaan volgende week verhuizen van Voorstraat 26 naar Oosteinde 13.