1961-01-06 De oude muntenvondst. Onlangs werd zoals gemeld in de Dedemsvaart door enkele jongens een kistje met oude munten gevonden en ter hand gesteld van de voorzitter van de Oudheidkamer, dokter Gouwe. Later ging het bericht, dat de munten van goud waren en wel f. 10.000,- waard. Naar we vernemen zijn ze thans deskundig door een professor onderzocht en is gebleken dat ze van koper waren en van weinig waarde. Elf werden diverse munten genoemd, terwijl de twaalfde van een ander land was. Ze waren enige honderden jaren oud. Hoe deze oude munten in de vaart terecht zijn gekomen zal wel altijd een raadsel blijven. Er zullen vierhonderd jaar geleden wel geen Chinezen in Lutten hebben gewoond. En, of er vele jaren geleden iemand hier een oude muntenverzameling als hobby had is ook een grote vraag. In ieder geval blijft het een aardige aanwinst voor het museum te Heemse, door de jongens zo welwillend afgestaan.

1961-01-20 Winkelbrand. Doordat een oliekachel sprong ontstond dinsdagvoormiddag brand in de banketbakkerszaak van de heer W. v.d. Haar in de Voorstraat. De brandweer die spoedig aanwezig was is bijna een uur bezig geweest om het vuur te blussen. Het plafond is voor een groot deel verbrand, terwijl ook een groot deel van de voorradige winkelgoederen onverkoopbaar werd.

1961-02-03 Burgemeester De Goede naar New York. Verder wees de voorzitter op een ander ingekomen stuk ’te groot om in de map te kunnen worden gestoken’. Dit bleek te zijn een harde plaat waarop geschilderd het wapen der gemeente. Leerlingen van de Chr. Technische School hadden dat vervaardigd. Burgemeester De Goede deelde mede, dat hij uitgenodigd was in de Industriële club te New York een lezing te houden over Noord-Oost Overijssel en voor de kopstukken der koopmanswereld te wijzen op de industriemogelijkheden in Hardenberg. Het wapen der gemeente zal in deze club worden aangebracht naast dat van een drietal grote steden van ons land. Met vergunning van de minister had de burgemeester deze uitnodiging aanvaard. Deze samenkomst in New York zal op Koninginnedag worden gehouden. Tenslotte roemde de burgemeester het door de jongens vervaardigd werkstuk ten zeerste.

1961-02-24 Onttrekking ‘Blikweg’ te Heemse aan openbaar verkeer. Voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte zandweg te Heemse, voorkomende op de legger der wegen en voetpaden onder nr. 89, ter lengte van ongeveer 195 meter (zgn. Blikweg). 

1961-03-03 Horlogerie Barnard in ander pand. Vrijdag werd de nieuw ingerichte winkel van horloger Barnard in gebruik genomen. De heer Barnard is verhuisd naar het Oosteinde in het pand waar eerst maison Raak gevestigd was. Dit betekende voor hem ruimer wonen. De winkel is voor etalage en verkoopruimte groot genoeg en alles is keurig en overzichtelijk opgesteld, zodat het prettig kopen en verkopen is. Velen, zo vertelde de heer Barnard ons, hadden gebruik gemaakt van de extra aanbieding in de advertentie omschreven. We twijfelen niet, of men zal de familie Barnard ook aan het Oosteinde wel weten te vinden en wensen hem daar goede zaken.

1961-03-17 Hardenberg krijgt zijn padvindersgroep. Stanleygroep geïnstalleerd. Hopman Stoel – Nico Groothuismink – dokter v.d. Berg – Oubaas v.d. Veer – districtscommissaris Ten Oever – burgemeester De Goede – Ron Lacet – Alb. Schuite – Luuk Greven – hopman Katoen.

1961-03-31 Moedige daad van padvinder. Toen een zoon van de sluiswachter Sluis VII, de timmerman G. van Faassen, zaterdag wilde uitgaan, hoorde hij zich roepen door een vrouw aan de overkant van de Dedemsvaart, die hem er op attent maakte, dat een kind in de diepe en steile sluis was gevallen. De jongeman trok direct zijn overjas uit en sprong te water. Het mocht hem gelukken de kleine – een vijfjarige dochtertje van de loondorser J. Jong die reeds twee keer ondergedoken was – te grijpen en op het nippertje te redden. Een dappere daad van de jongeman, die Vaandrig is bij de padvindersgroep alhier. Zijn vader heeft vorig jaar eveneens een kind uit de sluis gered.

1961-04-21 Hardenberg in het verleden. Oudheidkamer hield interessante vergadering. Voor de Oudheidkamer te Hardenberg hielden de heer H. van Laar (bekend als de Lutter dorpsdichter, 82 jaar oud) en de heer Z. Groothuismink, leraar aan de Chr. Middelbare Landbouwschool te Heemse, dinsdagavond interessante causerieën over oud-Hardenberg en oude zeden en gewoonten. Deze jaarvergadering, die goed bezocht was, stond onder leiding van dokter Gouwe uit Lutten, voorzitter der Stichting, die er op wees, dat een groter gebouw voor de Oudheidkamer dringende eis wordt en voorts zei, dat het werk der Oudheidkamer ook verder in Nederland zeer gewaardeerd wordt. Thans verzamelt men niet alleen meer oude urnen en dergelijke, doch ook gebruiksvoorwerpen die op het platteland dienst deden maar niet meer in zwang zijn. Wie zo iets bezit, kan dat gaarne kwijt aan de Oudheidkamer! Verder werd getoond wat de laatste tijd zoal verkregen werd; een waterfilter, een melkschaal van antiek koper, een ga-stok waarmee eenmaal de stille nachtwacht door de straten van Hardenberg wandelde, een dorsvlegel, vuurstenen voorwerpen, een baggerbeugel, een plaatijzer voor koekenbakken, een olielampje, een hakmes om leverworst mee te hakken en een oude wan etc. (causerie H. van Laar, Oude Saksische gebruiken).

1961-06-23 Bouw raadhuis Hardenberg vordert. Commissaris der Koningin De van der Schueren metselde gedenksteen.

1961-06-30 Compagne opende nieuw winkelpand. Onder ruime belangstelling heeft de firma A. Compagne en Zonen dinsdagmiddag het nieuwe winkelpand officieel geopend, waartoe burgemeester De Goede zich bereid verklaard had. Juist toen de jongste zoon Joh. Compagne allen welkom heette brak de zon door na een zeer regenachtige voormiddag. Op het gelaat van de burgemeester weerspiegelde zich de vreugde over het feit, weer een prachtig zakenpand te mogen openen. Hij wees op Hardenberg als koopcentrum en op de huidige vernieuwing van de oude stad. Dit zakenpand in het hart van de oude stad getuigt van energie, het is het derde pand van de firma Compagne. Spreker wenste hen toe een goede band met het publiek, het verstaan van hun wensen en een duurzame bloei. Een grote tijd zoals die thans voor Hardenberg wordt doorgemaakt, vergt ook een grote opgave van de burgerij en het is plezierig als burgers dat verstaan en meewerken. Formeel verklaarde de burgemeester de manufacturen- en confectiezaak met deze toespraak geopend, waarna het gezelschap zich naar de Voorstraat begaf, waar men op nr. 41 waar eens het oude pand van de familie Prins stond, het moderne nieuwe gebouw van buiten en van binnen kon aanschouwen. (Op de foto: het burgemeesterlijk echtpaar tussen de heer en mevr. A. Compagne, terwijl de sleutel wordt aangeboden door een kleindochtertje).

1961-06-30 Kamp Molengoot. Eind 1959 deelde de minister mee, dat het experiment met gezinsoorden voor onaangepaste gezinnen zou worden beëindigd. Daarom werd ook het kamp ‘Molengoot’ opgeheven. Thans hebben G.S. onderzocht of er voortzetting van dit werk gewenst is in het kader van bestrijding der onmaatschappelijkheid. Het rijk wil daarin 80 procent subsidie geven en de woonoorden gratis ter beschikking stellen. De raad ging met het voorstel akkoord.

1961-07-28 ‘Het Anker’ officieel geopend. Onder grote belangstelling is donderdagmiddag de reeds verscheidene maanden in gebruik zijnde Kalkzandsteenfabriek ‘Het Anker’ te Kloosterhaar officieel geopend door de Commissaris der Koningin etc.

1961-09-29 Fotoclub opgericht. Op initiatief van de heer Haandrikman had verleden week woensdag in zaal Ten Cate een vergadering plaats om te komen tot oprichting van een Fotoclub. De heer Timmer uit Meppel, secretaris van de Bond van Nederlandse Amateur-Fotografenverenigingen zette in een causerie uiteen welke enorme, ja stormachtige ontwikkeling de amateur-fotografie heeft gemaakt na de oorlog. Na de causerie kon een club worden opgericht met 27 leden, terwijl als voorlopig bestuur werden gekozen de heren Haandrikman, Leloux, Glastra, Hoving en Niborg.

1961-10-06 De oude stadsmuur. Nu Gedeputeerde Staten het besluit hebben goedgekeurd, waarbij drie huizen achter het postkantoor werden aangekocht om de oude stadsmuur die in 1230 is gesticht door bisschop Willebrandt van Oldenburg, bloot te kunnen leggen hebben B. en W. een plan laten opmaken door de Heidemij. Blootleggen en restauratie kost f. 14.500,- terwijl de drie woningen f. 11.500,- hebben gekost. Daar het rijk f. 10.000,- en de provincie f. 2.000,- bijdraagt, zal een en ander de gemeente nog ruim 14 mille kosten. Het college stelde voor, dit bedrag uit te trekken. De heer Snel vroeg, of reeds bekend is wanneer met dit werk zal worden aangevangen en hoe het gaat met huisvesting van een in een der panden nog wonend gezin. De voorzitter antwoordde, dat de Heidemij zo gauw mogelijk zal beginnen met een onbewoond perceel en dat een redelijke duurzame oplossing gevonden moet worden voor het door heer Snel bedoeld gezin. De heren Muller en Hento, beide lid van de commissie verdeling woonruimte, merkten op dat de bewoner meewerkt aan verhuizing en een oplossing heeft aanvaard zodat het gezin niet gedupeerd zal worden door blootlegging van de muur.

1961-10-06 Na 125 jaar: Afscheiding te Heemse herdacht. Prof. Waterink sprak. Zeer groot artikel!

1961-11-03 Schoolhoofd Radewijk. Tot hoofd der Openbare Lagere School te Radewijk werd benoemd de heer Van Berghem, thans hoofd van een school te Haarlem, de enige sollicitant van de voordracht.

1961-11-17 Borneman opende nieuwe winkel. Aan het Oosteinde is weer een nieuwe winkel verrezen en wel van smederij J.H. Borneman. Het is een prachtig en zeer ruim zakenpand geworden dat donderdag officieel in gebruik is genomen. De gasten konden om half ’n kijkje nemen en het publiek later op de dag. De heer D.J. Makkinga opende als voorzitter van de Handelsvereniging. Deze prachtige zaak is een sieraad voor de straat daar het een hoekpand is. Er is veel activiteit in het kerngebied, de mogelijkheid wordt ten volle benut. Uw vader en U hebben door hard werken en goed inzicht deze mooie zaak ’t bestaan gegeven. Als voorzitter van de Torenactie waar u ook deelnemer van bent, ook onze hartelijke gelukwensen. Hardenberg is het koopcentrum van Noord-Oost Overijssel, daar vele mensen uit de omgeving in Hardenberg kopen.

1961-11-17 De Baanbreker te Lutten verkocht. Aardappelmeelfabriek complex, bestaande uit fabriek met enige hectaren land, een woning bewoond door fam. L. Bos en een woning bewoond door wed. Van Dijk, was ingezet op f. 90.000,- en werd opgehoogd tot f. 93.000,- Een dubbele woning, bewoond door de families Compagne en Melenhorst op de Modderwijk werd opgehoogd van f. 7750,- op f. 11.100,- In totaal dus geboden f. 104.100,- Na samentrekking werd dit bedrag verhoogd tot f. 127.000,-, waarvoor de bieder Hazenberg, slaapmeubelfabrikant te Sluis VII, koper werd, daar alles werd gegund.

1961-11-17 Runhaar en Wilps gehuldigd. Wat onwennig in de grote stoelen der raadsleden zaten maandagmiddag de achtjarige Rita Willering met haar beide vriendinnetjes Riekje Bruggink en Vrouwkje Nijzink in de raadszaal te Heemse tussen hun familieleden in, terwijl in de wethoudersstoelen naast de burgemeester de jongemannen Jan Runhaar uit Radewijk (24 jaar) en Jan Wilps uit Collendoorn (20 jaar), troonden. Waarom bezetten deze heren het gestoelte der ere op deze dag? Het hield verband met hun doortastend en moedig optreden op 5 mei van dit jaar, toen zich bij het stoomgemaal in het Oelenveer een drama dreigde te voltrekken, dat juist door dit optreden nog een gunstige wending nam. Daar, bij het water, waren enkele meisjes – hierboven zijn ze genoemd – aan het bloemenplukken. Opeens gleed de blonde Rietje het bloemenmandje uit de handen en toen ze het grijpen wilde viel ze het mandje achterna het water in. Zij ging enige malen onder en kwam toen niet weer te voorschijn… Inmiddels waren haar vriendinnetjes zo snel ze konden weggerend naar de constructiewerkplaats van Brunink, waar ze met horten en stoten vertelden wat er gebeurd was. De werknemers Runhaar en Wilps vlogen naar buiten. Wilps greep een bonenstaak, die er toevallig stond en zo snelden ze naar de plaats des onheils. Terwijl van alle kanten andere mensen toesnelden – ook opa Brunink was snel ter plaatse – gelukte het Wilps met de lange stok tegen het kind onder water aan te stoten. Meteen sprong Runhaar al in het diep, om het op te vissen en boven te brengen. Het was al bewusteloos. Runhaar had in dienst de toepassing van kunstmatige ademhaling geleerd, maar het had geen resultaat. Inmiddels arriveerde dokter Van den Hoeven, die de zg. mond-op-mond-methode toepaste en daarmee tenslotte de levensgeesten kon opwekken.

1961-11-24 Sierink’s Loodgietersbedrijf heropende. In het Oosteinde is opnieuw een prachtig zakenpand verrezen: winkel en werkplaats van de firma wed. J. Sierink en Zn. Het is een kapitaal pand geworden, op een prachtig punt, naast de Hervormde pastorie. Dinsdag kwamen vele genodigden de familie gelukwensen, terwijl het ook de volgende dag zeer druk was van de zijde van het publiek. De firma had tevens voor enige leuke verrassingen gezorgd. En de dorpsdichter uit Lutten, de heer Hendrik van Laar had de opening en het verleden bezongen in een gedicht, dat werd voorgelezen. Door het fraaie pand is de straat weer een stuk voornamer geworden. We wensen de familie Sierink weer succes, dat, gezien de service die steeds verleend wordt, wel niet zal uitblijven.

1961-12-08 Ernst Soer overleden. Maandag is hier overleden een in wijde omtrek zeer bekende stadsfiguur, nl. de heer E.H. Soer. De heer Soer, die als jongen woonde in een klein huisje aan de Vecht, waar hij zijn vader hielp barbieren, naast de woning van Salomon, Israël en Sina van Gelder (welke beide huizen reeds lang zijn afgebroken) verhuisde later naar de Julianastraat. Dat velen de heer Soer hebben leren kennen kwam zowel door zijn kosterschap der Hervormde gemeente, dat hij vijftig jaar officieel waarnam en nadien nog wel officieus als ‘hulp’ en waarvoor hem een Koninklijke onderscheiding werd toegekend, terwijl hij voorts bekend was als vraagbaak van velen, incasseerder enz. Persoonlijk hebben wij Soer het beste gekend als een degenen die met onze krant zijn samengegroeid. Reeds lang voor wij ‘in het vak’ kwamen, was Soer werkzaam bij ‘Salland’ waar hij elke vrijdag hielp met het plakken van stroken om de kranten om vervolgens met zijn armen vol kranten naar buiten te stappen om deze te bezorgen, weer of geen weer. Soer was oergezond en is praktisch nooit ziek geweest – hij ging er door, en in de winter zonder een extra jas aan te trekken na de warmte in de drukkerij. Ook was Soer in die tijd de man die berichtjes schreef en zelfs raadsverslagen. En verder de man die kwitanties voor Salland inde. Dit was in Olthoff zijn tijd en 35 jaar geleden. De tijd snelt… Soer was niet gewoon in zijn gesprekken een blad voor de mond te nemen en zei steeds precies zo hij er over dacht. Maar hij was ook zeer principieel en schaamde zich het evangelie van Christus niet. Van de C.J.V. die deze tekst als kernspreuk heeft, was hij dan ook vele jaren lang de stuwende kracht, die de voorzitter Fredriks altijd terzijde stond en menigmaal met deze godsdienstonderwijzer de omtrek doorkruiste tot in Kloosterhaar. Ook was Soer principieel voorstander van de christelijke school en de christelijke politiek. Thans is hij dan heengegaan, 86 jaar oud. Een welbesteed leven werd afgesneden door een rustig en zacht ontslapen. De laatste tijd kon Soer weing meer zien, maar we mogen geloven in zijn ontwaken in het grote Licht, dat eenmaal is opgegaan: zijn Heer Jezus Christus (met foto van Ernst Hamelman Soer, geridderd).

1961-12-15 Brug bij ’t Haantje gaat verdwijnen. De brug aan ’t Haantje die gedurende jaren een obstakel is geweest voor het verkeer gaat binnenkort verdwijnen. Deze brug was dusdanig gebouwd, dat ze bij dreiging van hoog water door middel van een sluisdeur gesloten kon worden. De laatste dertig jaar is deze deur niet meer gebruikt en later verwijderd.

1961-12-22 Vreselijk ongeluk op kruispunt te Heemse – vader en zoon gedood. Vrijdagmorgen gebeurde op het kruispunt bij pompstation Oostloorn weer een zeer ernstig ongeluk. De vijftigjarige landbouwer Lucas Hekman wonende op De Haar naast de Kampeermolen, wilde met zijn 78-jarige vader W. Hekman voor een controle-onderzoek naar het ziekenhuis te Hardenberg. De Daf, waarin beide mannen gezeten waren, kwam echter in aanraking met een naderende trailer, die de auto greep met een dusdanige kracht, dat beide mannen uit de auto werden geslingerd en dood werden opgenomen. L. Hekman laat een vrouw met 4 kinderen achter. Zijn vader was weduwnaar.