1962-01-04 Herdenking 40-jarig bestaan van de Chr. Middelbare Landbouwschool te Heemse. De voorzitter van de Overijsselse Christelijke Boeren- en Tuindersbond tevens voorzitter van het Schoolbestuur, de heer A.J. Immink uit Lemele, opende deze middag. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter allereerst de pas overleden oud-leraar, de heer J. Bosscher, welke vorige week in zijn geboorteplaats Zuidwolde is begraven, waarbij ook de C.B.T.B. was vertegenwoordigd. De heer Immink gaf vervolgens een duidelijk overzicht van het ontstaan van de toenmalige Christelijke Landbouwwinterschool – welks naam is veranderd in Christelijke Middelbare Landbouwschool. Genoemd werd de oprichting van de school op 5 oktober 1921 in de raadszaal van de gemeente Ambt Hardenberg, de oprichters Haverkamp en Habers naast burgemeester Weitkamp, de wethouders Oostenbrink en Geerdes. De eerste lessen werden gegeven in de oude bewaarschool aan het Middenpad, aan een 20-tal leerlingen, die toen ook geen jongens meer waren, die van eenvoudige bedrijven kwamen en nog vaak de nuttigheid van het water van de Vecht verdedigden als bevloeiing over de landen in de winter, terwijl men ’t thans als het grootste probleem ziet om deze Vecht binnen haar oevers te houden! Etc. 

1962-04-19 Rouwadvertentie van Hendrik Lucas. In de gezegende ouderdom van 70 jaar, echtgenoot van H. Lucas-Schuldink Verderop in deze krant: Begrafenis H. Lucas Zaterdag had de begrafenis plaats van wijlen H. Lucas. Daarbij gingen de gedachten terug naar de oude tijd toen er nog een tram liep. Lucas was vroeger namelijk machinist bij de DSM. Afkomstig uit Meppel woonde hij te Hardenberg en Coevorden en daarna weer te Hardenberg.

1962-06-07 De molens. Van de Oudheidkamer was een verzoek ingekomen om medewerking tot behoud van de molens van Wildeboer te Slagharen en Ter Voorde te Radewijk. Het college merkte op, dat de molen van Ter Voorde in 1952 met rijkssteun en steun van de gemeente is verbeterd. In 1958 is contact opgenomen met de Oudheidkamer inzake het bewaren der nog aanwezige molens in de gemeente. Verbetering van de molen op De Brink is in onderzoek bij de Vereniging ‘De Hollandse Molen’.

1962-06-07 Rondweg in Diffelen. Een brief van Plaatselijk Belang te Diffelen inzake verharding van de rondweg aldaar was in handen van het college gesteld om advies. In 1959 werd deze voor f. 204.730,- op de begroting gebracht. Etc.

1962-08-31 Vijf Hardenberger raadsleden namen afscheid. In de laatste vergadering van de raad der gemeente Hardenberg werd afscheid genomen van de vijf leden, die niet weer terug zullen keren in de nieuwe samenstelling, nl. de heren J. Kalsbeek, A.J. Altena, Bruggink, J. v.d. Weide en W. Hento. In zijn afscheidswoord tot deze heren zei de voorzitter, burgemeester J.H. de Goede, dat de afgelopen vier jaren bestuurlijk gezien belangrijk zijn geweest. De gemeente werd opgenomen in de stroom van de tijd. Men kan daar niet anders dan verheugd over zijn, al ws het ook een zware opgave. Het was een periode, die zegenrijk voor de gemeente is geweest. De industrie bracht welvaart. Spreker stond verder stil bij het Nederlands Gemeentebestel, dat de toets der critiek op bestuursgebied met andere landen kan doorstaan en democratisch is. De burgemeester richtte zich vervolgens tot hen, die heengaan en die hij bedankte voor hun werk. Ook werd nog gememoreerd de heer J. Ballast, die in de afgelopen periode door de dood werd weggenomen. Spreker memoreerde ook nog hetgeen de wethouders hebben gedaan, die van dag tot dag met de problemen werden geconfronteerd. De burgemeester constateerde, dat de heer Kalsbeek twee maand de gemeente heeft gediend als raadslid, de heer Altena zeven maand, de heer Bruggink zes jaar, de heer v.d. Heide elf jaar en de heer Hento nog vele jaren meer. Hij was de nestor en algemene woordvoerder van de raad, tafelpresident bij excursies en lid van vele overheidscommissies.

1962-09-13 Een leuk moment. Toen alle genodigden uit de feesthal kwamen om het terrein te bezichtigen alsmede de stands, zagen ze al direct iets zeer origineels: de meer dan 90 jaar oude Lucas Zweers (Luuks van ’n Noef) stond bij de oudste auto van Dirk ten Cate, een vehikel uit 1911. Hij stapte er in, nadat de nodige plaatjes waren verschoten, en Dirk reed hem in triomph met vliegende vaar rond over de straten van het feestterrein. Luuk doet tegenwoordig opgeld: als oudste inwoner kan hij veel vertellen, want hij is goed bij de (nieuwe) tijd!

1962-09-13 Een nieuw stadswapen. Als rechtsopvolger van de vroegere stadsbestuurder Jan van Arkel heeft de gemeenteraad van Hardenberg een bijzondere en zeer plechtige buitengewone zitting gehouden in de aula van de Christelijke HBS, die met meer dan driehonderd genodigden gevuld was, toen de raad het podium opschreed. Burgemeester De Goede stelde dit grote bezoek op hoge prijs en deelde mede, dat vele gelukwensen waren ingekomen, waarvan hij alleen wilde voorlezen het telegram van een oud-Hardenberger, die het verst van ons verwijderd is, nl. pater Hudepohl uit Zuid-Afrika. Na het gebed deelde de voorzitter mede, dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd, de gemeente een nieuw wapen te schenken. Een afbeelding daarvan was achter het podium opgehangen. De burgemeester lichtte de betekenis daarvan nader toe. De dominerende figuur is weer St. Stefanus (Stephanus), die volgens de Bijbel een man was vol van geloof en Heilige Geest, van genade en kracht. Zijn beeld had eeuwen lang het stadswapen gesierd en is nu daarin teruggekeerd. In 1941 was het uit het wapen verdwenen. De vier delen van het wapen zijn ontleend aan blazoenen van Otto van Lippe, Willebrandt van Oldenburg, Jan van Arkel en Floris van Wevelinckhoven. Allen aanwezig kregen een fraaie afbeelding van het wapen mee, dat in acht kleuren gedrukt was in de offsetdrukkerij. Besloten werd een telegram van dank en hulde aan Hare Majesteit te zenden, waarna staande het Wilhelmus werd gezongen. De voorzitter deelde tevens nog mede, dat dezelfde morgen nog een ingekomen stuk was ontvangen en wel een gelukwens van de oud-burgemeester Oprel te Apeldoorn, die mede namens zijn vrouw feliciteerde met dit blijde moment. (zie ook krant van 20-09-1962 voor afbeelding en beschrijving).

1962-09-13 Straaljagers boven feeststad. Tijdens de buitengewone raadsvergadering van de raad der gemeente Hardenberg, toen de burgemeester aan het woord was, gierden zes straaljagers met angstwekkend lawaai over ons heen. Het was geen toeval: ieder vliegtuig wees naar de zes eeuwen, die Hardenberg had bestaan.

1962-10-04 In memoriam: Willem Frederik Karel Gouwe. Verleden week dinsdag is dokter Gouwe in het ziekenhuis te Hardenberg overleden en zaterdag is hij op het kerkhof te Lutten begraven. Dit is dan de laatste regel van de geschiedenis van deze arts. Maar daarvoor ligt een periode van plm. 30 jaar, waarin hij te Lutten werkzaam is geweest. Dokter Gouwe was een persoon met uitzonderlijke kwaliteiten. De behandeling van de meeste voorkomende ziekten interesseerden hem minder dan bepaalde ziekten die hij met grote ijver bestreed. Zoals vaker in dergelijke gevallen voorkomt, kwam daardoor zijn normale artsenpraktijk op de tweede plaats. In de grond der zaak was dokter Gouwe meer wetenschapsmens dan arts. Overigens is dokter Gouwe een veel omstreden figuur geweest, mede ook daardoor dat hij door zijn wetenschappelijk karakter en zijn optreden naar buiten in een isolement geraakte. Voor Lutten betekende hij minder dan voor bepaalde wetenschappelijke kringen waarvoor hij regelmatig vertoefde en waarvoor hij veel werk verzette. Op de begraafplaats werd allereerst het woord gevoerd door Mr A. van Doorninck, die sprak namens de werkgroep betreffende de resultaten van paranormale begaafdheid (het werk van magnetiseurs etc.). Als enigste arts in Nederland heeft hij op dit gebeid vele onderzoekingen verricht en te boek gesteld. Namens het bestuur van de Stichting Oudheidkamer werd gesproken door de heer R.S.H. Bakker, secretaris dezer stichting. Hij prees de grote ijver die dokter Gouwe als voorzitter der stichting voor het werk der stichting had betoond.

1962-12-08 Het ‘Jeudenbargien’. Door een zwager van onze plaatsgenoot de heer Klasens werd indertijd een kunstzinnige ets gemaakt van het Jeudenbargien, de rustplaats der overleden IsraĆ«lieten van voor de oorlog. Deze ets is thans aangekocht door de Stichting Openbaar Kunstbezit te Amsterdam. Het is verheugend, dat zodoende een stukje oud-Hardenberg meer bekendheid zal verkrijgen in den lande.

1962-12-27 Afbraak oude gemeentehuis te Heemse. Het dagelijks bestuur stelde voor, over te gaan tot afbraak van het oude gemeentehuis te Heemse, zulks in verband met de situatie van het verkeer en de bestemming van groenstrook van deze grond in het ‘Uitbreidingsplan’. De heer Muller vroeg dan in ieder geval ‘een eervolle begrafenis met kransen’ en vroeg daarna: Was dit niet wat voor de Oudheidkamer? Die zit op Welgelegen zo bekrompen.’ De voorzitter antwoordde, dat de Oudheidkamer de aandacht van b. en w. heeft. Afbraak van het gemeentehuis is nodig, voor toegang tot Hardenberg. Het staat midden op de weg. Alzo besloten.