1930-01-04
– De storm. Ten gevolge van den hevigen storm die hier zondag woedde, is de rijwielenreparatie-inrichting van den heer Stoel te Radewijk geheel in elkaar gewaaid. Enige fietsen, een motorrijwiel en enkele gereedschappen werden zwaar beschadigd. Een in aanbouw zijnde schuur van den landbouwer A.A. v.d. Heide te Rheezerveen werd drie meter ver weggeslingerd. Het dak van de woning van de landbouwer H. Olsman aldaar is geheel in elkaar gezakt.

– Nieuwe zaak. Wederom kunnen we melding maken van de opening eener nieuwe zaak. Het is de heer F. Pullen, die aan den Bruchterweg, naast zijn woonhuis, een winkel heeft gebouwd en daarin een ruime voorraad heeft van galanterieën, aardewerk, huishoudelijke artikelen, sajet, garen en band.

– Lutten. Aanranding. In de nabijheid van de woning van den heer A. Schrijver had zondagavond, te ongeveer 11 uur, een aanranding plaats. De heer G. van dijk alhier, kwam per fiets aangereden en werd door een 4-tal hem onbekende personen hevig geslagen, terwijl hem bovendien met een mes blessuren werden aangebracht. Aan de rechterzijde van zijn hoofd liep hij twee wonden op, benevens steek- en snijwonden aan zijn linkerarm. Zijn overjas was eveneens vreselijk toegetakeld. Daarin bevonden zich sneden van plm. 35 centimeter. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen. Tevens werd de politie met het gebeurde in kennis gesteld, waarna één der daders van het bed werd gelicht, die ook dadelijk bekende het feit misdreven te hebben. Ook de drie andere daders hebben reeds bekend. De jas en het mes zijn in beslag genomen.

– Rouwadvertentie: Gerrit Jan Bossink, oud 65 jaar, Hardenbergerveld.

– Rouwadvertentie: Fenna Breukelman, oud bijna 69 jaren, Hardenberg.

– Advertentie. Te koop: een tweewielige venterskar op veeren, in goeden staat, bij H.J. Pullen, Automaat, Hardenberg.

– Advertentie. Wegens familieomstandigheden is mijn zaak a.s. woensdag gesloten. H. Gorkink, molenaar, Gramsbergen.

– Advertentie. Gevestigd te Slagharen: C.A. Groot, vroedvrouw, ten huize van den heer B.A. Blauwgeerts.

1930-01-11
– Advertentie. Geboorte: Pietertje Osinga, d.v. A. Osinga en T. Osinga-v.d. Velde, ‘Bouwlust’, Gramsbergen.

– Advertentie. Vruchtbaar boerenplaatsje Emtenbroek. Notaris Schut is voornemens maandag 13 januari 1930 om 13.30 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg voor den heer G.J. Geugies te Ebbenbroek te verkopen: diens uitmuntend boerenplaatsje.

– Advertentie. Vruchtbare boerenplaats a.h. Kanaal Stad Hardenberg. Notaris Schut is voornemens maandag 13 januari 1930 om 14 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg voor de gemeente Stad Hardenberg te verkopen: een boerenplaats, bestaande uit nieuwe ruime boerenbehuizing, bakhuis, met gemetselde varkenshokken c.a, gunstig gelegen aan het Almelosche Kanaal, voorheen in huur geweest bij wijlen den heer Evert Waterink.

– Advertentie. Woonhuis en bouwterreinen Lutten. Notaris Schut is voornemens vrijdag 17 januari 1930 in het Hotel Het Jachthuis te Lutten voor de gemeente Ambt Hardenberg te verkopen: een huis en erf, gelegen te Lutten, aan de zuidzijde der Dedemsvaart, in gebruik en bewoning bij den veldwachter Pisuisse.

– Archief. Bij het gemeentebestuur is ingekomen een schrijven van den Inspecteur van het Provinciaal en gemeentelijk Archief, waarbij de archiefbewaarplaats ten gemeentehuize geschetst wordt als niet voldoende aan de meest elementaire eisen, zodat, mede onder verwijzing naar verschillende branden elders, aangedrongen wordt op allerspoedigste voorziening. Wordt hieraan niet voldaan, dan zal genoemde inspecteur hiervan mededeling doen aan Gedeputeerde Staten. Welke hiervan de gevolgen zullen zijn, is ons niet bekend.

1930-01-18
– Rouwadvertentie: Trijntje Ima Lubbers-Fockens, Hardenberg, Stationsweg B-58, oud ruim 51 jaar.

– Advertentie. Bakkersnachtarbeid. De burgemeester der gemeente Ambt Hardenberg maakt bekend, dat bij hem is ingekomen en ter secretarie ter inzage lift, een aanvrage om vergunning tot het verrichten van bakkersnachtarbeid, tussen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags van Hendrik Jan Kampherbeek, bakker, wonende te Radewijk.

– Advertentie. Fotografie – Fotohandel. P. van Grieken, Voorstraat 23.

– Advertentie. De opruiming wordt voortgezet. Bolte, manufacturen, Hardenberg, Fortuinstraat.

– Advertentie. Winkelhuis Lutten. Notaris Schut is voornemens dinsdag 21 januari 1930 om 19 uur in het café Nijland te Lutten te verkopen: een nieuw gebouwd burgerwoonhuis en erf waarin slagerij, een en ander ter grootte van 0.04.10 ha, thans in gebruik en bewoning bij den heer H.H. Plasman.

– Café Leering. Zoals uit een in ons blad voorkomende advertentie blijkt, wordt zaterdagavond het café Leering heropend en zal deze heropening op feestelijke wijze geschieden. De bouw is van lange duur geweest, maar als het resultaat afhangt van dien tijdduur, dan mag geconstateerd worden dat men tevreden kan zijn: er is daar op den hoek van Voorstraat en Markt, met het uitzicht op de fortuinstraat een gebouw verrezen, dat gezien mag worden en dat inderdaad strekt tot verfraaiing van het stadsbeeld. Aan de voorzijde lokt de veranda reeds tot een zitje uit c.a. De bouw is onder architectuur van het architectenbureau Krabshuis te Almelo, uitgevoerd door de heren A. en H. Hamhuis te Heemse, het schilderwerk door de heren Frijling en Scheffer, het loodgieterswerk door de heren Sierink en zoon, terwijl de heren H.J. Otten en zoon het electrisch gedeelte behartigden.

– Advertentie. Heropening café Leering Hardenberg.

1930-01-25
– Advertentie. 25-jarig dienstverband N.S., G.J. Grotenhuis, Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Fredrik Stuiver en Geesjen Kelder, Lutten.

– Vechtpartij. Maandag kregen J.W. en V.E. beiden van Radewijk afkosmtig, te Hardenberg ruzie met elkaar. ’t Kwam tot een handgemeen. De politie stelt een onderzoek in.

– Heemse. Ontvangst ds. Slomp. Ds. Slomp van Nieuwlande, die het beroep naar de gereformeerde kerk alhier aangenomen heeft en zondag a.s. zijn intrede hoopt te doen, werd bij zijn komst aldaar in de kerk hartelijk welkom geheten c.a.

– Diffelen. Een schadepost. Bij den landbouwer Warmer alhier zijn twee koeien ziek geworden, waarvan er één stierf en een ander voor f. 30 verkocht moest worden. Hoogstwaarschijnlijk kan men hier van vergiftiging spreken. Warmer had nl. bij den schilder Vasse een vat gekocht waarvan hij meende dat het lijnolie had bevat, terwijl er in werkelijkheid vernis in was geweest. Dit vat had hij door midden gezaagd, om het als voedertobbe te doen dienen. Aan den raad, de ton uit te laten branden, had hij geen gevolg gegeven. De dieren waren niet verzekerd. Een schadepost van plm. f. 500.

– Radewijk. Brand. Woensdagavond ongeveer 8 uur brandde hier, door onbekende oorzaak de arbeiderswoning, bewoond door G.J. Schuldink af. De familie was op nieuwjaarsvisite bij de buren Koops. Een van het gezelschap, buiten komende, zag het huis in brand staan. In allerijl snelde men toe; daar de deur gesloten was, werden achter enige zoden ingetrapt, zodat een geit en de kippen konden worden gered. Overigens is alles verbrand, te meer te betreuren, daar niets verzekerd was.

– Gramsbergen. Paard op hol. Een woonwagenbewoner uit het woonwagenkamp alhier, reed dinsdagmiddag met paard en tilbury kampwaarts. Op de Kanaaldijk gekomen, schrok het paard en sloeg op hol. Na eerst een eindweegs te zijn voortgehold, rende het dier opeens het Gramsbergerboschje in, waarbij de tilbury met de passagiers omver sloeg. Mej. Moes die mede in de tilbury zat en een emmer melk in de hand hield, kreeg den inhoud over het hoofd, terwijl de koetsier enige hoofdwonden bekwam. Ook de tilbury bekwam enige schade.

– Advertentie. Te koop of te huur wegens dubbele zaken: rijwielzaak, winkel met werkplaats te Bruchterveld tegenover bakker Otten. Te bevragen bij H.J. Hamberg, De Bazar, Bergentheim.

– Advertentie. Aanbesteding bouw van een lokaal bij de Bijzondere Lagere School te Bruchterveld.

1930-02-01
– Advertentie. Geboorte: Hermina Cornelia Bakhuizen, d.v. dhr. en mw. Bakhuizen-Nijman, Amsterdam, 1e Weteringdwarsstraat 6.

– Advertentie. Woonhuizen, Stad Hardenberg. Notaris Schut is voornemens maandag 3 februari 1930 om 13 uur in het café Leering te Stad Hardenberg te verkopen: voor de ervan van wijlen den heer L. Leusink: een huis en erf en tuingrond, groot 0.03.65 ha., gunstig gelegen aan de Sallandschestraat te Stad Hardenberg en: voor den heer H. Leusink: een huis en erf, groot 0.00.80 ha., gelegen aan de steeg tussen de Kerkstraat en de Wilhelminastraat te Stad Hardenberg.

– Advertentie. Dubbel woonhuis Stad Hardenberg. Notaris Schut is voornemens maandag 3 februari 1930 om 13 uur in het café Leering voor den heer H. Pullen te verkopen: diens dubbel woonhuis met erf en tuingrond, groot 0.08.65 ha., een en ander gunstig gelegen aan de Sallandschestraat te Stad Hardenberg.

– Heemse. Intrede ds. Slomp. Na des voormiddags bevestigd te zijn door zijn zwager, ds. Ten Kate van Stedum, deed zondagmiddag voor een stampvolle kerk ds. F. Slomp, gekomen van Nieuwlande, zijn intrede als predikant bij de Gereformeerde Kerk alhier c.a.

– Bewapening. De gemeentepolitie van Ambt Hardenberg heeft uitbreiding van haar bewapening gekregen en wel in den vorm van klewangs. De afwerking is mooi (voor zover we ten aanzien van een wapen van mooi mogen spreken) en hun scherpte is van dien aard, dat we hopen dat ze nooit beproefd behoeft te worden.

– Brucht. Verdronken. Zaterdagmiddag is in een onbewaakt ogenblik het ongeveer 2-jarig zoontje van den landbouwer G.J. Bosch alhier in een poel met water gevallen en jammerlijk verdronken.

– Verharding zandweg Holthemerbroek. Naar wij van bevoegde zijde vernemen zijn de plannen voor de verharding van den zandweg vanaf het erve Leemgraven langs Poffershut, door den Velde naar de Kernkast (Kerkenkast), in aansluiting met het Overijssels Kanaal, zover gevorderd, dat in samenwerking met de Heidemij een begroting door de commissie is opgemaakt. het bedrag is f. 26.000 c.a.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Kloosterdijk en omstreken bekend dat zij heeft opgericht een machinale brei-inrichting c.a. mej. H.H. Olsman.

– Advertentie. Dames! Laat u vakkundig knippen, wasschen en onduleeren bij mej. J.Ch. Valkman-Grootoonk.

– Advertentie. Eiermarkt Slagharen. De verenigde eierhandelaren maken bekend dat zij iedere dinsdagmorgen om 10 uur (precies) zullen beginnen eieren op te kopen. En verzoeken dan de verkopers van eieren om ook mede te werken door te zorgen hunne eieren om 10 uur te rmarkt te hebben. Wij rekenen op aller medewerking. N.V. D. Mallon (Wijhe), W.J. Smit (Wilp bij Deventer), C. Dorresteijn (Gramsbergen), H. Bosch (Gramsbergen), G. Smink (Lutten), J. Bokking (Hardenberg) en N.V. v.h. fa. G. Seckel (Almelo.

1930-02-08
– Hardenberg. Kerktelefoon. Slechthorenden valt het dikwijls moeilijk de predikanten voldoende te volgen. Om daaraan tegemoet te komen worden er pogingen aangewend om in de Hervormde Kerk alhier telefoontoestellen aangebracht te krijgen op de zitplaatsen, waar hardhorenden, die den wens daartoe te kennen geven, ze verlangen, zulks tegen een geringe jaarlijkse vergoeding c.a.

– Uitslag aanbesteding. Ten gemeentehuize van Ambt Hardenberg had heden vrijdag de aanbesteding plaats van het bouwen van een lokaal bij de Bijzondere School te Bruchterveld. Laagste inschrijver: H. Hamhuis Gzn., Heemse, voor f. 5933.

– Wielen. Vooruitstrevend. Naar wij vernemen heeft de heer A. Iemhoff een melkmachine aangeschaft, een bewijs van met den tijd mee weten te gaan.

– Slagharen. Een begraafplaatsvereniging opgericht! Om voort te werken aan de bestaande plannen om te komen tot stichting van een plaatselijke begraafplaats had dinsdagavond een druk bezochte vergadering plaats in het café Heerenbrink, waar de voorzitter, de heer A. Sportel, mededeelde dat de benoemde commissie zich in verbinding had gesteld met den voorzitter van de vereniging plaatselijk belang, die zijn volle medewerking had toegezegd en verleend c.a.

– De eiermarkt. Het verloop der eiermarkt was nog lang niet naar wens, hoewel er reeds enige verbetering was te constateren. Door het merendeel der handelaren werd daarom besloten de markt om 10 uur te doen aanvangen, waarmede onze plaatsgenoten zich blijkbaar goed konden verenigen. Om 10 uur ving de markt dinsdag aan en was om ongeveer half twaalf zo goed als afgelopen. Het merendeel der marktgangers konden nu mooi tegen het middaguur thuis komen en ook voor de plaatselijke neringdoenden is dit aanvangsuur veel geschikter. De aanvoer bedroeg deze week 180.000 stuks, terwijl de prijs varieerde van f. 5 tot f. 7,50 per 100 stuks.

– Advertentie. Boerenplaats en huisplaats te De Krim. Notarissen Van Veen te Coevorden en Schut te Heemse zijn voornemens dinsdag 11 febr. 1930 om 14.30 uur in het café Soppe te De Krim te verkopen: een boerenplaats waarin café met twee lokaliteiten, gelegen aan de Lutterhoofdwijk, Dedemsvaartsche Stoomtramlijn en den hoofdweg van Zwolle naar Coevorden en een huisplaats gelegen naast het vorige. Een en ander in gebruik bij en bewoond door den eigenaar, den heer J.B. Soppe.

– Advertentie. Boerenplaatsje, Oudeveen. Notaris Schut is voornemens maandag 17 febr. 1930 om 13 uur in het café Leering te Stad Hardenberg ten verzoeke van den heer A. Horst te verkopen: een boerenplaatsje gelegen op het Oude Veen te Stad Hardenberg.

– Advertentie. Boeldag ten verzoeke en ten huize van de weduwe H. Fledderus aan de Zwartedijk te Lutten.

– Advertentie. Te huur: de ‘Ossenweide’, havezathe, groot 88 aren en 10 centiaren.

– Advertentie. Tennisbaan. Zij, die belang stellen in de oprichting van een tennisbaan te Hardenberg, worden ter vergadering uitgenodigd op maandag 10 februari in hotel Frijling. Het voorlopig comité: H. Vinke, J. Bruins, J. Nijman en H.G. Frijling.

– Advertentie. Gevraagd terstond of met 1 mei: een boerenknecht, genegen alle voorkomende werkzaamheden te verrichten; ook met paarden kunnende omgaan. J. Baring, Boschlust, Heemse.

– Advertentie. Geen opruiming, maar toch goedkoop. L. de Jong, rijwielhandel, Hardenberg, telefoon no. 60.

– Advertentie. De ondergetekenden Muis & Lotterman maken aan het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend, dat zij een houthandel zijn begonnen.

– Advertentie. Attentie! Wilt u een mooie foto van u zelf of uw kinderen? Laat u dan fotograferen bij ondergetekende. A.J. Breukelman, Sallandschestraat, Hardenberg.

1930-02-15
– Advertentie. Broedeieren van raszuivere Barnevelders. G.J. Wolbink, Radewijk.

– Tennisbaan. Maandagavond had in ’t café Frijling de in ons blad aangekondigde vergadering plaats, geleid door den heer H. Vinke. Deze zei dat er dezer dagen door een comité een circulaire verspreid was met de bedoeling om te komen tot oprichting ener tennisbaan c.a.

– Aanbesteding. Dinsdagavond had in het café Leering de onderhandse aanbesteding plaats van het bouwen van een huis voor de heer Veneman aan den nieuwen Verbindingsweg.

– Gramsbergen. Opheffing markt. Hoewel het zich in den laatsten tijd reeds liet aanzien dat de vee- en varkensmarkt lijdende was aan een zeer gevaarlijke kwaal, had toch niemand zo spoedig haar einde verwacht. Woensdag, toen er weder varkensmarkt zou gehouden worden, was er geen enkel varken aangevoerd en tevens ook geen enkele koopman aanwezig. Deze daad schijnt haar kwaal zodanig verergerd te hebben… dat ze nog dezelfde dag is overleden. Donderdag is hiervan door de marktcommissie officieel kennis gegeven aan het gemeentebestuur. Spoedig zal de officiële opheffing nu wel worden afgekondigd c.a. De concurrentie van de bloeiende markten te Coevorden en vooral die te Hardenberg zullen aan haar ondergang zeker hebben medegewerkt c.a.

1930-02-22
– Advertentie. Geboorte: Petronella Jacoba Frijling, d.v. R. Frijling en A.G. van Velzel, Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Petronella Cornelia Draaijer, d.v. G. Draaijer en G. Robertus.

– Advertentie. 25-jarig dienstverband N.S., L. ter Wijlen, Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig dienstverband N.S., J.H. Langius, Hardenberg.

– Nieuwe zaak. Blijkens een in ons blad voorkomende advertentie heeft de heer M.G. Snijders een nieuw scheersalon geopend aan de Markt, dus op een zeer gunstig gelegen punt c.a.

– Advertentie. Ondergetekende deelt het geachte publiek van Hardenberg en omstreken mede, dat hij een kapperszaak heeft geopend aan de Voorstraat, hoek Marktplein. M.G. Snijders.

– Advertentie. Het bestuur der lijkwagenvereniging te Gramsbergen roept op gegadigden voor aanspreker, ten dienste der vereniging.

1930-03-01
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan Harm Rigterink en Johanna Goorhuis, Loozen.

– Rouwadvertentie: Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig doch geduldig lijden, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader Teunis Wolbink in den ouderdom van ruim 68 jaar. Wed. W. Wolbink-Meijer, kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Kloosterhaar, 24 febr. 1930. Gez. 191:2.

– Rouwadvertentie: Hermina Schuurman, oud 17 jaar, Bergentheim.

– Advertentie. Aanbesteding bouw dubbele ambtenaarswoning te Slagharen namens B. en W. van Ambt Hardenberg.

– Advertentie. Boerenplaatsje Brucht. Notaris Schut is voornemens maandag 3 maart 1930 te doen inzetten voor den heer R. ten Brinke te Brucht: diens boerenplaatsje.

– Advertentie. Verhuisd naar de Bruchterweg. J. Voet, schoenmaker, Hardenberg.

– Brand. Zondagmiddag ontstond plotseling brand in het café ‘Het Witte Huis’ van F. Kiewiet te De Haandrik. Aangewakkerd door een sterke noordenwind, stond spoedig de linkervleugel van het gebouw, waarin het café is gevestigd en gedeeltelijk bewoond wordt door mej. Drenth, in lichte laaie. De brandweer, onder leiding van den opperbrandmeester E. Kelder, de heer burgemeester en politie waren spoedig ter plaatse. Met twee slangen wist de brandweer den brand meester te worden, zodat alleen de linkervleugel en een gedeelte van het middengedeelte uitbrandde. De brand is vermoedelijk ontstaan in één der schoorstenen. Verzekering op beurspolis dekt de schade.

1930-03-08
– Rouwadvertentie: Albertus Westendorp, hoofd ener o.l. school, oud ruim 65 jaar.

– Rouwadvertentie: Berend Jan Snel, in leven rustend onderwijzer, oud 84 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Johanna Luisman, echtgenote van Jan Spalink, oud 58 jaar, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Grieetje van Beynum-Breman, oud 68 jaar, Hardenberg.

– Tennisclub. In de dinsdagavond-vergadering van aandeelhouders is men gekomen tot definitieve oprichting van een tennisclub. Tot bestuursleden werden gekozen: mej. F. Boerrigter en de heren Luten (voorz.), Resink (secr.), Vinke, Frijling, Nijman en Bruins.

– In memoriam: A. Westerhof (10 september 1864 – 6 maart 1930). Heden morgen is hij ontslapen. Zijn vrouw had reeds zo lang aan zijn ziekbed gestaan; nu stond zij met haar kinderen aan zijn sterfbed. Het leven was in den laatsten tijd zo moeilijk voor hem: zijn astmatische aanleg bracht herhaaldelijk benauwdheid mee: het toch al zwakke hart was aan ’t eind zijner motorische kracht. De heer Westerhof was geboren te Staphorst; aan het eenmansschooltje te Oosterboer, gemeente Meppel, ontving hij het steeds door hem dankbaar herdachte uitstekende onderwijs, dat hem in staat stelde, als beurskwekeling aan de Normaallessen te Deventer te worden geplaatst. Als onderwijzer was hij werkzaam te Wezepe en te Deventer. Reeds op 24-jarige leeftijd werd hij in 1888, na vergelijkend examen, hoofd der school te Radewijk; in 1891 werd hij als zodanig overgeplaatst naar Baalder; tot het einde van 1925 was hij daar werkzaam. Zo was, zakelijk kort, zijn onderwijzersloopbaan c.a.

– Onderhandse aanbesteding. Bij onderhandse aanbesteding van het bouwen ener boerderij voor rekening van den heer J.B. Oostenbrink te Dedemsvaart, is het werk opgedragen aan de heren gebr. Hofsink te Heemse, voor f. 13.250.

– Advertentie. Burgerwoonhuis, bouwterrein en bouwland Gramsbergen. Notaris Schut is voornemens woensdag 12 maart 1930 om 12 uur in café Nieuhoff te Gramsbergen te verkopen: voor de erven van wijlen den heer W. Dilling, in leven gewoond hebbende te Gramsbergen: een zo goed als nieuw burgerwoonhuis met schuur en erven, voor- en achtertuin c.a.

– Advertentie. Bouw- en grasland ‘De Voerakkers’ te Stad Hardenberg. Notaris Schut is voornemens maandag 17 maart 1930 om 13.30 uur in het café Leering te doen inzetten en 14 dagen later te verkopen voor de heren G. Eshuis en A. van Engen te Brucht: een perceel bouw- en grasland, de zogenaamde ‘Voerakkers’, groot 1.91.70 ha., zeer gunstig gelegen bij den Spokenkamp te Stad Hardenberg, aan den straatweg van Mariënberg naar Hardenberg.

– Advertentie. Eiermarkt. Boeren, brengt allen uw eieren naar de markt te Hardenberg. Ze duurt van 12 tot 1 uur. Niet langer. B. en W.

– Advertentie. Wie helpt ons aan een geschikt voetbalterrein in de omgeving van Hardenberg? Aanbiedingen bij één der bestuursleden van H.V.C. B.J. van Loo, A. Knol en E.I. de Bruin.

– Advertentie. Tennisclub Hardenberg. Het bestuur uit de aandeelhouders Tennisbaan Hardenberg nodigt allen, die lid wensen te worden van de op te richten tennisclub uit, ter vergadering, te verschijnen die gehouden zal worden op donderdag 13 maart 1930 in hotel Frijling.

– Advertentie. Attentie. Bij dezen maak ik het geachte publiek van Kloosterhaar e.o. bekend dat ik een rijwielzaak heb geopend in het pand van G. Evers, voorheen D. Flierman. G. Kleinebuul, rijwielhandel, Kloosterhaar-Bergentheim.

1930-03-15
– Advertentie. Geboorte: Jantina Gerharda Baarveld, d.v. G. Baarveld en J.E. Lenters.

– Rouwadvertentie: Cornelia Wolters, echtgenote van L. Zweers, oud ruim 53 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertenties: A. Westerhof, oud 65 jaren, Baalder, oud-directeur der zangvereniging ‘Genot na Arbeid’ en bestuurder der Onderling Varkensfonds Baalder en Onderling Veefonds Baalder.

– Begrafenis A. Westerhof. Maandagmiddag is op de aglemene begraafplaats te Gramsbergen het stoffelijk overschot van wijlen den heer A. Westerhof, in leven hoofd der school te Baalder, ter aarde besteld. Dat den overledene van vele zijden grote achting werd toegedragen, bleek wel uit de talrijke schare welke hem naar zijn laatste rustplaats volgde; een viertal kransen dekte de baar c.a.

– Tennisclub. Donderdagavond is definitief opgericht de tennisclub ‘Togo’, met aanvankelijk 17 leden en 7 juniores-leden. Binnen zeer korte tijd zal men een aanvang maken met het in orde maken van een baan, welke zal komen in de nabijheid van den Parallelweg.

– Veiling. Ten overstaan van notaris Schut is geveild een woonhuis met bouwterrein en bouwland, gelegen aan de Hardenbergerweg, eigenaars erven wijlen W. Dilling. Koper werd in massa de heer C. Dorresteijn voor f. 3200.

– Advertentie. Grasboerderij Schuinesloot. Notaris Schut is voornemens dinsdag 18 maart 1930 om 14 uur in het café Hertsenberg te Slagharen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de heer H. Euverman: diens zeer vruchtbare boerenplaats c.a.

– Advertentie. Kloosterdijk. Wegens afschaffing boerenvoortvaring. Notaris Schut is voornemens donderdag 20 maart 1930 om 13.30 uur voor den heer G.J. Duitshof, aan den Kloosterdijk te diens woonhuize te verkopen: 2 Groninger karren, Saxonia zaaimachine, beweegbaar schoffeltuig c.a.

– Advertentie. Stokvisch, zoute visch, gem. haring, rolmops, stoombokking, zalmbokking, zalm en sardines, zuurwaren. F. Meijer, tel. 43, Hardenberg.

– Bruchterveld. Zanguitvoering. Vrijdagavond 7 maart gaf de Chr. Zangvereniging ‘Hallelujah’ te Bruchterveld haar eerste uitvoering onder leiding van haar directeur den heer Engbrink, in de school aldaar. Gezien het nog kortstondig bestaan der vereniging (vorig jaar is ze pas opgericht) gaf zij mooie zang te horen c.a.

– Advertentie. Vanaf heden steeds versch verkrijgbaar alles eerste soort tong- en boterhamworst, kroonleverworst en alle andere soorten fijne vleeschwaren. B. de Hoop, Bergentheim, rund- en varkensslagerij.

1930-03-22
– Rouwadvertentie: Frederik Herman Potgieter, oud 14 maanden, Bergentheim.

– Advertentie. Ondergetekende maakt hiermede aan het publiek van Kloosterhaar en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als rijwielreparateur, in de werkplaats bij G. Evers te Kloosterhaar. G. Potgieter, Kloosterhaar.

– Advertentie. Boerenplaatsje Schuinesloot. Notaris Schut is voornemens dinsdag 25 maart 1930 om 14 uur in het café Hertsenberg te Slagharen te verkopen voor de heren W. en K. Jonker: een boerenplaatsje bestaande uit huis, schuur en erven met ongeveer 1.16.59 ha. uitmuntend grasland c.a.

– Advertentie. Mobilia De Belten. Notaris Schut is voornemens dinsdag 25 maart 1930 om 15 uur ten huize en ten verzoeke van den heer J.W. Nibourg bij de Belte te Slagharen te verkopen: 2000 halve kg. gem. hooi c.a.

– Advertentie. Telefonisch aangesloten onder no. 52: R. Boerema, slager, De Brink, Heemse.

1930-03-29
– Advertentie. Ondertrouwd: Albert Tonnis en Johanna H. Raterink.

– Advertentie. Aanbesteding op dnoderdag 10 april om 4 uur in de Chr. School te Radewijk voor rekening van het schoolbestuur van het bouwen van een 3e leslokaal. W. van Straten, architect, Coevorden.

– Advertentie. Ontvangen, een mooie zending heren-, dames- en kinderschoenen in alle kleuren. G. Smink, schoenmaker, Lutten.

– De smalle weg. We bedoelen den Haardijk en den weg langs de Modderwijk, waarvan de smalte mede een gevolg is van de omstandigheid dat de telegraafpalen zo ver op de weg staan. Ongelukken kunnen dan ook niet uitblijven. De heer Nieuhoff, dierenarts alhier, deed hier een paar dagen achter elkaar minder aangename ervaringen op. Zaterdagavond passeerde hij de vrachtauto van de firma Bruins; beide auto’s hadden gedempte lichten en heel weinig gang. Toch werd de auto van den heer Nieuhoff geraakt en het achterspatbord ‘netjes’ opgevouwen. Beide wagens stopten onmiddellijk en de bestuurders wensten elkander geluk met den goeden afloop. Dit samentreffen was zuiver te wijten aan de geringe breedte van den weg. Geen van beide stuurlieden kon verder uitwijken zonder gevaar te lopen van of tegen den telefoonpaal op te rijden of in de Modderwijk geslingerd te worden vooral omdat de weg tussen de tramrails zo ontzettend slecht is. De tweede ervaring dateert van jl. zondagmiddag, toen den heer Nieuhoff komende vanaf Slagharen op den Haardijk een auto voorbij kwam. De heer Nieuhoff gaf voldoende ruimte voor passeren, doch hoe ’t ongeluk zich precies heeft toegedragen, laten we buiten beschouwing, een feit is het dat de heer Nieuhoff op een gegeven moment met zijn wagen tussen de tramrails zat en door de andere auto naar rechts werd geslingerd. Dit ongeval is buitengewoon goed afgelopen: persoonlijke ongelukken kwamen niet voor; de beide auto’s werden lichtelijk beschadigd. Voldoende bewijzen voor de uitspraak: deze weg is verderfelijk smal !

– Lezing ir. Westhoff. We vestigen nogmaals de aandacht op de lezing die onze oud-plaatsgenoot de heer ir. J.Th. Westhoff a.s. dinsdagavond in ’t café Leering zal houden. Het onderwerp: de droogmaking der Zuiderzee, zover als zij nu is gevorderd is van buitengewone betekenis voor iedere Nederlander c.a.

– Slagharen. Veiling. Ten overstaan van notaris Schut had dinsdagmiddag in het café Hertsenberg alhier de publieke eindveiling plaats voor de heren W. en K. Jonker van het boerenplaatsje, vroeger bewoond door H. Jonker. Dit plaatsje werd verkocht aan H. Schlepers alhier voor f. 3530.

– Advertentie. Mobilia Gramsbergen. Notaris Schut is voornemens woensdag 2 april 1930 om 10 uur ten sterfhuize van wijlen den heer W. Dilling, in leven gewoond hebbende te Gramsbergen, voor diens erven te verkopen: den gehelen goed en net onderhouden inboedel c.a.

– Advertentie. Mobilia Brucht. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 5 april 1930 om 13.30 uur ten huize en ten verzoeke van den heer R. ten Brinke te Brucht aan het Almelosche Kanaal te verkopen: 1 neurende koe, 2 varkens, 40 kippen, een venterskar op veren c.a.

– Advertentie. Bij inschrijving te huur voor den tijd van drie jaren. Een dubbel woonhuis met grote tuin, een en ander gunstig gelegen aan de Kerkstraat te Stad Hardenberg en in gebruik en bewoning bij mejuffrouw A. Bieleveld.

– Advertentie. Opening nieuwe zaak.  Hiermede bericht ik het geachte publiek van Bergentheim en omstreken dat ik verhuisd ben naar mijn nieuwe zaak aan de Schol Oude Vaart en zaterdag 29 maart aldaar een winkel hoop te openen in rijwielen en onderdelen, emaille- en ijzerwaren. In rijwielen een mooie keuze in: Burgers E.N.R., Gazelle, Simplex en eigen naam rijwielen. H.J. Merjenburgh.

– Advertentie. Bij deze maak ik het geachte publiek van Bergentheim e.o. bekend dat ik mij vanaf heden heb gevestigd in het pand, vroeger bewoond door den rijwielhandelaar H.J. Merjenburgh. Ik beveel mij beleefd aan voor het leveren van alle 1e klas kruidenierswaren en manufacturen c.a. J. Stoffers Jzn., Bergentheim.

– Advertentie. De zomer is aanstaande. Het mooie weer komt. Zorg nu ook een goed loopend rijwiel te bezitten. Rijwielhandel en reparatie-inrichting A. Bosch, Bruchterveld.

– Advertentie. Nutsdepartement Hardenberg e.o. Openbare vergadering op dinsdag 1 april ’s avonds 7½ uur in ’t café Leering. Spreker: de heer ir. J.Th. Westhoff te Zwolle.

1930-04-05
– Rouwadvertentie: Henderika Jantina de Hoop, oud ruim drie maanden, Brucht.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan Reinier Nijzink en Jennegien Volkering, Hardenberg.

– Advertentie. De ontvanger der registratie en domeinen te Ommen zal op vrijdag den 25 april 1930 des morgens 11 uur te zijnen kantore publiek bij inschrijving verpachten voor den tijd van zes jaren, ingaande 1 juli 1930: de visserij in de rivier de Vecht van ’s rijks grens te Holtheme tot de stuw en schutsluis bij Vilsteren gemeente Ommen.

– Advertentie. Meubileering. J. van Oort, 1e Hardenberger Meubelmakerij (met illustratie).

– Zestigjarig jubileum. Dinsdag vierde het Christelijk Nationaal Onderwijs te Hardenberg feest: het herdacht het 60-jarig bestaan zijner school. Maandagavond hield prof.dr. J. Waterink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, oud-leerling, in de Gereformeerde Kerk een gedachtenisrede.

– Onderhandse verkoop. De heer D.W. Helmink te Doetinchem, die bij de onlangs gehouden publieke veiling koper is geworden van een boerderij, toebehorende aan de gemeente Stad Hardenberg en gelegen in het Veld, heeft deze boerderij onderhands verkocht aan den heer H.J. Prenger te Anerveen.

– Aanbesteding. Woensdagavond heeft de heer A. van Engen onderhands aanbesteed het bouwen ener boerderij te Brucht. Laagste inschrijver: A. en H. Hamhuis, f. 3033.

– Radewijk. Brand. Woensdagmorgen brandde door onbekende oorzaak de schuur en de schaapskooi bij de woning van den landbouwer B.J. Veldsink alhier tot den grond toe af. Een schaap, een paar lammeren en een broedende gans kwamen in de vlammen om, terwijl een paar schapen brandwonden opliepen. Een wonder is het dat de woning gespaard is gebleven. Het verbrande was laag verzekerd.

– Lutten. Dr. Griffijn. Reeds sedert lange tijd is dr. Griffijn voornemens geweest te vertrekken om na een arbeidzaam leven, dat hij voor een groot deel te dezer plaatse op de meest eervolle wijze sleet, van zijn welverdiende rust te gaan genieten. Telkens weer moest zijn vertrek wegen allerlei omstandigheden worden verdaagd, doch thans vernemen we dat hij tegen 1 mei aanstaande gaat vertrekken.

– Advertentie. Geboorte: Jan Wolting, z.v. J. Wolting en R. Jonker, Hoogeveen.

– Advertentie. Jubileum. Bestel ze nog heden!! Schitterende foto’s van de optocht. Een blijvende herinnering. De volle serie, 17 stuks, f. 2,-  A.J. Breukelman, fotograaf, Hardenberg.

– Advertentie. Boelhuis wegens afschaffing boerenbedrijf. Baalder. Notaris Schut is voornemens woensdag 9 april 1930 om negen uur ten woonhuize van den heer J.H. Altena te Baalder, voor mejuffrouw de weduwe Harm Zwijze te verkopen: hare gehele boerenvoortvaring.

– Advertentie. Waarom? koopt men op het oogenblik zijn koloniale waren bij J. Stoffers te Bergentheim? Omdat een ieder weet dat men daar 1ste klas waren ontvangt tegen zeer lage prijzen c.a.

– Advertentie. Te huur: nieuwe burgerwoning direct te betrekken. Huurders gelieven zich te melden bij N.V. Hardenberg Bacon Factory te Hardenberg.

1930-04-12
– Advertentie. Geboorte: Herman Folkert Folkerts, z.v. dhr. en mw. Folkerts-Bruins, Laren.

– Rouwadvertentie: G. Grobbe, oud ruim 70 jaar, Radewijk.

– Rouwadvertentie: Jopie Bosch, oud 11 jaar, Hardenberg.

– Hardenberg. Verkoop. De heer F. Valkman heeft onderhands een huis met grond aan den Bruchterweg verkocht aan onzen vroegeren plaatsgenoot, de heer L. Geertman, thans rijksveldwachter, te Babberich bij Zevenaar. De heer Geertman gaat binnenkort de dienst met pensioen verlaten.

– Radewijk. Aanbesteding. Donderdagmiddag had in de Bijzondere school te Radewijk de aanbesteding plaats van den bijbouw van een lokaal aan genoemde school. Laagste inschrijver: J. Jurjens te Ane, f. 5.999.

– Slagharen. De schoolkwestie. De opheffing der drie openbare lagere scholen in deze gemeente heeft zowel bij voor- als tegenstanders van het openbaar onderwijs reeds heel wat stof opgeworpen en naar aanleiding van het besluit tot opheffing der school te Schuinesloot, werd door verschillende ouders een actie gevoerd om die school in een Hervormde school omgezet te krijgen, zodat naast een Christelijk Nationale- een Hervormde school zou verrijzen c.a.

– Nieuwe zaak. De heer T. Flapper heeft een nieuwe zaak geopend c.a.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Derk Jan Snippe en Hilligje Snippe, Bergentheim.

– Advertentie. Vruchtbare boerenplaats Anerveen. Notaris Schut is voornemens woensdag 16 april 1930 om 14 uur in café Kamphuis te Gramsbergen te verkopen: voor de heer H.J. Prenger te Anerveen: diens vruchtbare boerenplaats c.a.

– Advertentie. Ter herdenking één-jarig bestaan. Bezoekt de voetbalwedstrijd ‘De Zwaluw’ tegen ‘Olympia’ op vrijdag 18 april. Terrein ‘Ossenweide’.

1930-04-19
– Advertentie. Aanbesteding tennisbaan Hardenberg. Het bestuur uit de Aandeelhouders tennisbaan Hardenberg wenst op dinsdag 29 april a.s. des n.m. 2 uur in café Frijling te Hardenberg aan te besteden: het maken van een tennisbaan met annexe werken. Bestek verkrijgbaar bij de heer J. Breukelman, Gramsbergerweg, hardenberg.

– Nieuwe kapperszaak. Ter voldoening aan de door den heer J. Valkman tot ons gerichte uitnodiging om onze mening te zeggen over de nieuw door hem geopende kapperszaak, in ’t pand naast de gebroeders Joosten, aan de Voorstraat, hebben wij deze zaak uit- en inwendig goed in ogenschouw genomen c.a.

– Veiling. Ten overstaan van notaris Schut is geveild, voor den heer J.H. Prenger te Anerveen, een boerenplaats te Anerveen. Koper werd de heer I. Gerrits te Holthone voor f. 11.850.

– Gramsbergen. Aanbesteding. Door den architect Van Straten te Coevorden werd voor rekening van het Chr. Schoolbestuur alhier aanbesteed het bouwen van een nieuwe kap op de onderwijzerswoning. Er was slechts één inschrijvingsbiljet ingekomen, en wel van den heer G.W. Bosch, voor f. 2300, aan wien het werk is gegund.

– Advertentie. Fotografie. Tijdens de feestdagen een mooie gelegenheid om u te laten fotograferen. Prachtige resultaten. A.J. Breukelman, Sallandschestraat A-229, Hardenberg.

– Advertentie. Halt s.v.p. Heden, donderdag 17 april, ’s middags 4 uur opening mijner nieuwe, naar de eisen des tijds ingerichte scheer- en kapperssalon zovel voor heren als dames. Jan Valkman, Oosteinde, naast gebr. Joosten c.a.

1930-04-26
– Jammerlijk ongeluk. Dinsdagmiddag had hier een in zijn afloop allernoodlottigst ongeval plaats. De landbouwer A. Jurjens te Loozerveld, die per wipkar naar Heemse geweest was, keerde in gezelschap van zijn zwager vandaar terug. Het paard sloeg al spoedig op hol, de kar vloog onderstboven en voor de woning van den fruithandelaar F. Meijer, in de Voorstraat, viel Jurjens voorover van de kar in de goot. Bloedend werd hij bij den heer Meijer binnengedragen. Dr. Kattenwinkel, wiens hulp ingeroepen werd, verbood vervoer naar huis. Slechts even bij kennis geweest zijnde, is Jurjens woensdagmorgen ten huize van den heer Meijer overleden. Hij laat een weduwe met één kindje achter.

– Nieuwe fabriek. Dinsdag is de nieuwe fabriek van de N.V. Leeuwarder Textiel Mij. (Eltem) in gebruik genomen. Zij biedt grote werkruimte aan; door shed bouw valt van boven overvloedig licht binnen. Het geheel maakt mede door de schaft en waslokalen, de indruk dat ook aan hygiënische eisen wordt voldaan. Op dit ogenblik werken er 50 meisjes. De installering is nog niet geheel compleet. Binnenkort zal de afdeling knipperij in gebruik worden genomen. Geleidelijk zal het aantal werkkrachten worden uitgebreid.

– Onweer. Donderdagavond sloeg de bliksem op de electrische geleiding in de nieuwe fabriek aan de Verbindingsweg; gelukkig was de schade van weinig betekenis. Eveneens werd de telefoonlijn bij het station S.S. getroffen. Te Radewijk moest een populair bij de woning van de jachtopziener Loozekoot het ontgelden.

– Heemse. Aangenomen Ds. Van der Veen, predikant te Langweer (Friesland) heeft het beroep naar de Ned. Hervormde Gemeente alhier aangenomen. De vacature wordt dus zeer spoedig vervuld.

– Slagharen. Vooruitgang. Van vooruitgang te kunnen spreken is steeds een genoeglijke zaak en gelukkig kunnen ook wij daarvan gewagen dit voorjaar. Een tot sieraad onzer plaats strekkend woon- en winkelhuis voor den heer Flapper kwam tot stand. Een idem voor den heer H.H. Wehkamp nadert haar voltooiing, terwijl ook de omvangrijke werkzaamheden aan het woon- en winkelhuis van den heer G.H. Wehkamp mooi vorderen. Verder vernemen we dat ook het vroeger door de heer Flapper bewoonde pand zal worden verbeterd. Eén der grootste vooruitgangen toont echter de plaatselijke zuivelfabriek alhier de laatste jaren. Een prachtig ingericht kaasfabriek kwam tot stand en thans is men bezig het interieur der zuivelfabriek meer in overeenstemming te brengen met de meest moderne eisen door aanbrenging van een daaraan geheel voldoende koelmachine. Vooruitgang is in ‘De Vooruitgang’ op velerlei gebied waar te nemen, waarmede wij den actieve directeur, de heer Vos, gaarne gelukwensen.

– Paard en rijtuig te water. Maandagmiddag wilde de zoon van den landbouwer Vinke te Lutten met paard en rijtuig een familielid uit Anerveen afhalen. In de Schans, nabij de woning van D. Bos gekomen, schrok het paard voor een paar aldaar aan de straatweg liggende duikers, waardoor het paard en rijtuig in de Dedemsvaart geraakten. Vinke wist zich spoedig te redden, maar een tweetal kleine kinderen welke achterin het rijtuig zaten, verkeerden in een hachelijke positie daar zij het portier niet konden openen. Het mocht Vinke echter gelukken over het rijtuig te klauteren en hij wist na inspanning van alle krachten door openschuiving van het portierraampje en met behulp van een touw de kleinen te redden. Inmiddels was meer hulp komen opdagen en wist men met vereende krachten het paard en rijtuig op het droge te brengen. het paard bleek hierbij zulke ernstige verwondingen aan de benen te hebben opgelopen dat het direct moest worden afgemaakt. Het rijtuig was enigszins beschadigd.

1930-05-03
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: J.H. Huisjes en Hendrika Ekkelenkamp, Ommen, Driehoek.

– Advertentie. Ondergetekende bericht hiermede dat hij zijn zaak heeft verplaatst naar het pand van den heer Zweers, grenzend aan zijn vroegere zaak. Hij houdt zich, evenals voorheen, beleefd in ieders gunst aanbevolen. W. Eikendal.

– Stationsgebouw S.S. Dat een zaak floreert is te waarderen. Men kan deze uitspraak toepassen op het personen- en goederenvervoer op den Noord Ooster. Wat het station Hardenberg betreft, is men echter haast geneigd van een onrustbarende toename te spreken. Wel ondervindt men van chef en personeel alle mogelijke medewerking, maar toch wordt telkens weer ervaren dat het goederenemplacement veel te bekrompen is, terwijl ook de veelading op een ongunstige plaats moet geschieden. Het toenemend reizigersvervoer, hetwelk voor een deel moet worden toegeschreven aan het druk gebruik, dat van de eendaagse retourkaarten voor buurtverkeer wordt gemaakt, doet ernstig de vraag naar voren komen of bijbouw van een tweede klas wachtkamer niet noodzakelijk is.

– Verplaatste zaak. De welbekende kapperszaak van den heer Eikendal in de Fortuinstraat is verplaatst naar het aangrenzende perceel. Deze verplaatsing betekent inderdaad een aanmerkelijke verbetering. Eén ingang geeft toegang tot het heren-, een ander tot het dames-salon. uiteraard ging onze belangstelling in de eerste plaats naar de herenafdeling c.a.

– Gouden bruiloft. Donderdag 1 mei herdacht het echtpaar J. Hofsink en G. Hofsink geboren Hofsink, zijn 50-jarige echtvereniging c.a.

– Afscheid ds. Visbeek. Zondagmiddag nam ds. L.J.C. Visbeek, predikant der Nederlands Hervormde gemeente te Heemse, die het beroep naar Vlissingen heeft aangenomen, voor een overvolle kerk afscheid van zijn gemeente c.a.

– Lutten. Watertoren. Voor den, in verband met de Centrale Drinkwatervoorziening voor Noord-Overijssel, te bouwen watertoren, welke een hoogte zal krijgen van veertig meter, is alhier reeds grond aangekocht van den heer Joh. Schrijver.

– Slagharen. Nieuwe bakkerij. Dinsdag namen we een kijkje in de geheel omgebouwde bakkerij van den heer P. Wildeboer. Onze hooggespannen verwachtingen t.o.v. dezen bouw werden verre overtroffen c.a.

– Lutten. Brand. Heden vrijdag brandde de boerderij van den landbouwer K. Stoel tot den grond toe af. Ook werd een groot deel van den inboedel een prooi der vlammen.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan de huismoeders van Hardenberg en omstreken bekend dat hij op 10 mei in het pand, bewoond door den heer Eikendal, Fortuinstraat, een winkel hoopt te openen in kruidenierswaren. F. Pullen.

1930-05-10
– Kantongerecht Ommen, zitting 6 mei 1930. W.C.Th. baron van Ittersum, belastingadviseur te Heemse, zou als bestuurder van een auto op 23 maart een vierwielig motorrijtuig, dat behoorlijk naar rechts was uitgeweken, bij het inhalen en passeren, hebben aangereden heeft zich deswege te verantwoorden. Verdachte zegt, dat het motorrijtuig dat hij inhaalde en waarvan de bestuurder was. G.A.R. Nieuhoff te Hardenberg, niet voldoende naar rechts is uitgeweken. Verdachte wil een schetsje van het terrein tonen, doch de kantonrechter acht het beter eerst de getuigen te horen c.a.

– Tennisbaan. Het maken van een tennisbaan is door het bestuur van de indertijd opgerichte vereniging aanbesteed aan den heer E. Bosch alhier, voor f. 1300.

– Nieuwe kruidenierszaak. Het perceel in de Fortuinstraat, waar tot nu toe de kapperszaak van den heer Eikendal gevestigd was, heeft inwendig een gehele reorganisatie ondergaan in verband met de gewijzigde bestemming. De heer F. Pullen heeft er nl. een kruidenierszaak in gevestigd c.a.

– Heemse. Jubileum Niemann. Een der bekendste personen uit deze omgeving, iemand die de gemeente Ambt Hardenberg in al haar delen kent en dien men daar overal kent, herdacht jl. maandag het feit dat hij voor 25 jaar in gemeentedienst trad. Wij bedoelen den heer W. Niemann, gemeenteopzichter c.a.

– Advertentie. Dames! Laat u knippen, onduleeren en haarwasschen in een 1e klaas zaak met vakkundige bediening! Aparte ingang voor dames- en heerensalon. W. Eikendal, Fortuinstraat, Hardenberg.

– Advertentie. Meubelen en afbraak. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op donderdag 15 mei a.s. ’s morgens 10 uur, ten huize en verzoeke van den heer F. Kievit bij de Haandrik publiek verkopen: een compleet ameublement en voor de afbraak van het voormalige rijksbelastingkantoor De Haandrik bestaande uit plm. 80.000 gebikte steenen c.a.

– Advertentie. Te huur voor 1 jaar, de boerderij van de fam. Drenthen, gelegen in de Meene, gemeente Gramsbergen, a.d. Vecht, genaamd de Klokken, bestaande uit huis en erf met groen en bouwland groot plm. 5,5 ha.

– Advertentie. Te huur of te koop: flink woon- en winkelhuis in de Wilhelminastraat, tegen 1 nov. 1930. Te bevragen bij den heer Jan Bruins, Stationsweg, Hardenberg.

– Advertentie. Ondergetekende bericht hiermede aan het geachte publiek van Slagharen en omstreken dat hij heden zaterdag 12 mei zijn nieuwe slagerswinkel zal openen. J.H. Spijker, bij de brug, Slagharen.

1930-05-17
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Roelof Post en Geesje Snippe, Bergentheim, Van Roijenswijk.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Berend Jan Rigterink en Gezina Gottke, Bruchterveld.

– Rouwadvertentie: Anne Meijer, weduwnaar van A. Koekkoek, oud ruim 45 jaar, Vroomshoop.

– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Bouwhuis, oud bijna 24 jaar, Hoogenweg.

– Lutten. Wegens opheffing van het plaatselijk postkantoor wordt de kantoorhouder H. Mastebroek naar Nieuwleusen overgeplaatst. Deze geruchten kwamen ons aanvankelijk ongelooflijk voor, doch toen we van zeer betrouwbare zijde vernamen dat de heer Mastebroek zijn huis reeds te koop had aangeboden, stelden we in dezen een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek naar de juistheid van dit beweren in. Hierbij bleek ons dat het geringe aantal punten wat gevormd wordt naar de omzet, voor de inspectie der posterijen reeds ettelijke jaren de aanleiding was geweest om over opheffing van het kantoor te denken c.a.

– Advertentie. Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan wijlen den heer Hendrik Jan IJmhoff, in leven landbouwer te Venebrugge, worden verzocht hiervan opgave te doen ten kantore van notaris Schut.

– Advertentie. Chevrolet, D. ten Cate (met illustratie automobiel), tel. 42.

1930-05-24
– Advertentie. Getrouwd: Arie Visser (opzichter gemeentewerken Ambt Hardenberg) en Grietje Waaijman, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: J.H. Reijnders en F.E. Boonstra.

– Advertentie. Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan buren, bekenden en familie voor de trouwe hulp bij den brand en bij de wederopbouwing onzer woning en in ’t bijzonder aan Hakkers en Smeman voor de liefderijke verzorging onzer kinderen, gedurende dien tijd. Albertus Reinders en echtgenote. Den Velde.

– Advertentie. Aanbesteding. Architect W. van Straten te Coevorden is voornemens namens den weled. geb. heer F.J. Brinkman te Ommen, op woensdag 4 juni des morgens 10 uur, in het café Grootenhuis aan te besteden: het bouwen van een woonhuis.

– Lutten. Door de tram gegrepen. Toen de venter Hamberg zich dinsdag met paard en wagen op den weg langs de Modderwijk bevond, kwam van de tegenovergestelde richting de tram, die om 2 uur te Lutten is. Van deze richting kwam ook een auto, welke de tram voorbij wou rijden. Om ruimte te geven, hield Hamberg rechts af naar de tramlijn. Toen de auto gepasseerd was, wilde Hamberg weer op de weg gaan, doch het paard weigerde en duwde de wagen achteruit op de rails, juist toen de tram er was. Het gevolg was, dat de wagen gegrepen werd en dat Hamberg door de schok van den wagen viel. Hij brak een vinger en werd aan de hand vrij ernstig verwond. Gelukkig wist machinist Koers door hard te remmen erger te voorkomen. Dokter Cijsouw verleende geneeskundige hulp.

– Advertentie. Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Mariënberg. Uitbesteding kunstmestlossen van uit schip in ’t pakhuis.

1930-05-31
– Advertentie. Geboorte: Herman Hendrik Schuite, z.v. dhr. en mw. Schuite-Kroes.

– Advertentie. Verloofd: Eefje van Lenthe en Friedrich W. ten Broeke.

– Advertentie. Te koop: een göbel, bij G. Schuurman, smid, Bergentheim.

– Verplaatsing. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer H.J. Middendorp, ontvanger van de registratie en domeinen te Ommen, is in gelijke functie verplaatst naar Wageningen.

– Geheelonthouding. Begunstigd door schoon weder is donderdagmiddag de Openluchtsamenkomst van de N.C. Geheelonthoudersvereniging gehouden. Na samenkomst te 14.00 uur op de Markt, trok men, onder begeleiding van de muziek van ‘Kunst na Arbeid’, in optocht naar het terrein bij den Haarmolen, aan den weg naar Collendoorn, waar in totaal ongeveer 600 personen samengekomen waren. De heer Hack van Westerhaar sprak het openings- en welkomstwoord, waarna ds. Schellenberg van Lutten een rede hield c.a.

– Een legaat. Wijlen mej. H. Posthoorn te Schuinesloot heeft aan de diaconie der Hervormde Kerk te dezer plaatse gelegateerd een bedrag van niet minder dan f. 3000 c.a.

– Advertentie. Halt! Hiermede bericht ik het geachte publiek van Hardenberg en omstreken dat ik vanaf heden koop lompen, zakken, vellen, metalen tegen de hoogste waarde. H.J. Brink & Zonen, Doelen A-193, Stad Hardenberg.

1930-06-07
– Advertentie. 45-jarig huwelijk: Engbert Hamhuis en Jennigje v.d. Velde, Hardenberg.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Jan Hendrik Lennips en Rika Kremer, Venebrugge.

– Advertentie. Bakkersnachtarbeid. De burgemeester der gemeente Ambt Hardenberg maakt bekend dat bij hem is ingekomen en ter secretarie ter inzage ligt, een aanvrage om vergunning tot het verrichten van bakkersarbeid tussen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags van Hendrik Jan Bolks, bakker, wonende te Brucht.

– Lutten. Brand. Woensdagmorgen, ongeveer 8 uur, brak plotseling brand uit in de woning van den heer R. de Leeuw alhier. Het gehele huis werd in de as gelegd c.a.

– Sportcommissie. Door den burgemeester dezer gemeente is een commissie benoemd, die zich ten doel stelt de regeling en de bevordering van de sport in ’t algemeen. Deze commissie bestaat uit de heren K. Luten, A. Veldkamp, B.J. van Loo, G.M. Wamelink en R. Bosch; een 6e lid zal nog worden aangezocht.

– In de gracht. Zondagmiddag fietste Femmigje de J., dienstbode te Hardenberg, afkomstig van Rheezerveen, van daar over Heemse weer naar Hardenberg. Bij de woning van douairière Van Ittersum week zij te ver uit voor een haar passerende wielrijder, waardoor zij in de gracht terecht kwam c.a.

– Advertentie. Veiling Gramsbergen. Notaris Schut is voornemens woensdag 11 juni 1930 om 12 uur in het café Bolte te Gramsbergen: te verkopen: voor den heer J.H. Back: een perceel uitmuntend bouw- en grasland, groot 2.70.00 ha., zeer gunstig gelegen aan den Zwolschen weg in het Veldingerveld.

1930-06-14
– Advertentie. Geboorte: Janna Adriana Boom, d.v. dhr. en mw. Boom-Mulder, Hardenberg.

– Advertentie. Verloofd: Tine Boerrigter en H. Koops.

– Klein Artis. Deze drijvende diergaarde, welke reeds een grote bekendheid heeft gekregen in ons land, is ook voor enige dagen naar Hardenberg gekomen. Het interessante museum heeft ligplaats genomen in het kanaal bij de brug bij Koops en zal dan daar zaterdag 14 en maandag 16 juni voor het publiek te bezichtigen zijn c.a.

– Electrificatie. Volgens een bericht in ‘Electro-techniek’ moeten voor 15 juni de inschrijvingsbiljetten voor de uitbreiding van het electrisch net in deze gemeente worden ingeleverd, zodat met grond mag worden verwacht dat nog dit jaar de electrificatie van de buurtschappen Baalder, Collendoorn, De Haar, Rheeze, Diffelen, Brucht, Kloosterdijk, Bruchterveld, Sibculo, Kloosterhaar, Ebbenbroek, Oud-Lutten, Collendoornerveen en De Witman tot stand zal komen.

– Bergentheim. O.D.O. Onze plaatselijke voetbalvereniging O.D.O., die pas voor zes weken weer is opgericht, wist pinkstermaandag op de seriewedstrijden te Gramsbergen de tweede prijs te behalen, zijnde een verguld zilveren lauwerkrans.

– Kloosterhaar. Inwijding. Het nieuwe orgel in de Hervormde Kerk zal zondag 22 juni ingewijd worden. Het zal voor die gelegenheid bespeeld owrden door den heer Z. Koeslag, organist te Hardenberg.

– Advertentie. Te huur tegen 1 mei 1931 het erve Nijenbanning behorende tot het Landgoed de Groote Scheere, gemeente Gramsbergen bij Coevorden, bestaande uit gebouwen, 21 ha. groen- en 8 ha. bouwland. Inlichtingen bij den rentmeester W. Smit, Groote Scheere, Gramsbergen.

1930-06-21
– Advertentie. Ondergetekende houdt zich aanbevolen voor alle voorkomende reparaties, welke vlug en billijk worden uitgevoerd. H.H. Wehkamp, rijwielhandel, Slagharen.

– Advertentie. Ligstoelen vanaf f. 2. 1ste Hardenberger Meubelmakerij, J. van Oort.

– Kanjers. De heer L. Tieman, tuinman alhier, toonde ons gisteren een schoteltje zelf verbouwde aardbeien, die een half ons per stuk wogen. Het waren prachtexemplaren, die niet alleen ons oog hebben bekoord, maar waarmede ook onze tong op aangename wijze kennis heeft gemaakt. Op een redactiebureau is ’t altijd zoo slecht nog niet!

– Uitslag aanbesteding. Bij de dinsdagmiddag vanwege den raad der gereformeerde kerk te Heemse gehouden aanbesteding voor het verbouwen van het kerkgebouw aldaar (uitbreiding met pl.m. 200 zitplaatsen onder architectuur van den heer B.W. Plooij te Amersfoort, werd als laagste ingeschreven door: J. Eshuis te Vriezenveen voor f. 9.370.

– Sibculo. Onderhandse koop. Door den heer J. Sickman te Kloosterhaar is de verlofzaak van den heer G. Talen te Sibculo onderhands gekocht. De zaak, die gunstig is gelegen op het mooiste punt van Sibculo, aan den kunstweg nar Kloosterdijk en de nieuw aan te leggen weg naar Vriezenveen, zal door den heer Sickman worden geëxploiteerd.

– Gramsbergen. Rijtuig omgevallen. Toen zondagmiddag de familie Tempelman te De Schans naar de kerk te Lutten met paard en rijtuig wilde, schrok nabij de ophaalbrug aan het Haantje het paard en sloeg op hol. Na een eindweegs te zijn voortgehold draaide het paard plotseling af naar het erve Bril, waarbij het rijtuig omver kantelde en de inzittenden er onder geraakten. De familie Tempelman bleek er bij den val ongedeerd te zijn afgekomen, doch de medepassagier mej. Fransen bleek een been te hebben gebroken. Direct werd geneeskundige hulp ingeroepen van dr. Mooy, die een eerste verband legde.

– Brand. Zondagmiddag ontstond brand ten huize van den heer J. de Jong te Anerveen. Het gebouw stond spoedig in lichte laaie en brandde in een minimum van tijd tot den grond toe af, zodat de brandweer niet gealarmeerd behoefde te worden. De burgemeester, welke juist per auto den straatweg passeerde, begaf zich dadelijk naar de plaats des onheils om de nodige maatregelen tot blussen te treffen. Het vee, alsmede het grootste gedeelte van den inboedel kon worden gered. Verzekering dekt de schade. Oorzaak onbekend. Het huis behoorde in eigendom toe aan mej. Dorgelo te De Krim.

– Verdronken. Woensdagmiddag verspreidde zich alhier het gerucht dat het 9-jarig zoontje van den sluiswachter J.F. Bril zoek was. Men deelde er bij mede dat de kleine had gespeeld met een fietspomp, waarmede hij water uit de Vecht opzoog, om het daarna uit te spuiten. Men opperde daarom dan ook weldra de veronderstelling dat de kleine in de Vecht zou zijn geraakt en ging aan het dreggen. Enige heren uit Coevorden die juist ter plaatse waren, gingen duiken, doch helaas men kon den knaap niet vinden. Later in den avond mocht het echter den visser F. Kiewiet gelukken, het zielloze lichaam van het knaapje uit de Vecht op te halen. Een ieder kan zich de diepe smart der ouders indenken, die hun lieveling op zulk een noodlottige wijze moesten missen.

– Advertentie. Zevenmijls Enschede. Bij voldoende deelname autobus naar Enschede op dinsdag 24 en donderdag 26 juni. Prijs f. 2 per persoon. Oostenbrink (Heemse) & Lägers (Lutten).

– Advertentie. Tennisbaan Hardenberg. Aandeelhouders in het kapitaal der Tennisclub worden bij deze uitgenodigd tegenwoordig te zijn bij de ingebruikneming van de baan op zaterdag 21 juni 1930.

– Advertentie. Het bestuur der Vrijwillige Brandweer alhier verzoekt de ingezetenen bij eventuele branden hiervan onmiddellijk kennis te geven aan één der onderstaande brandmeesters, welke dan voor verdere regeling zullen zorg dragen. J.R. Zweers, Voorstraat, opper-brandmeester; J. Breukelman H.J.zn, Gramsbergerweg, brandmeester; H.W. Zweers, Bruchterweg, brandmeester; J. Fredriks, Voorstraat, brandmeester; L. Vasse, Eiermarkt, brandmeester.

1930-06-28
– Advertentie. G.A. van der Haar, elektrische bakkerij, Stationsstraat, Hardenberg, tel. 35.

– Advertentie. Geboorte: Jenny Leering, d.v. S. Leering en J. Nottrot, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: E.I. de Bruin, oud 87 jaren, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Aaltje van der Haar, oud bijna 68 jaar, Gramsbergen.

– Advertentie. J.W. Snijder, 25-jarig ambtsjubileum als wegwerker bij de Staatsspoor, Gramsbergen.

– Advertentie. Elektrische licht- en krachtinstallaties, steeds volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften. G. van Beynum, Hardenberg. 17-jarige ervaring.

– Advertentie. Fotografie, groepen, briefkaarten, vergrotingen, pasportretten, albums; werkzaamheden voor amateurs. P. van Grieken.

– Hardenberg. Aan de gevolgen overleden. Zaterdag is in het R.K. ziekenhuis te Almelo overleden de 27-jarige handelsreiziger A. Prein, die woensdag jl. nabij Hardenberg tegen een wagen reed, die met bomen geladen was en daarbij zeer ernstige inwendige verwondingen opliep. De ongelukkige, die te Almelo woonachtig is, was pas enige maanden gehuwd.

– E.I. de Bruin overleden. Maandag is alhier in den ouderdom van 87 jaar overleden de heer E.I. de Bruin. De overledene, die bij de gelegenheid dat hij 60 jaar het ambt van koster bij de Israëlitische gemeente alhier had vervuld, door de Koningin werd begiftigd met de gouden eremedaille van de Oranje Nassau orde, heeft zijn kostersambt nadien nog tien jaren waargenomen en wel op een wijze, boven alle lof verheven. Bij zijn begrafenis was veel belangstelling.

– Een jubileum. Met 1 juli zal het 25 jaar geleden zijn dat het baanvak Hardenberg-Coevorden van den Noord Ooster Lokaal Spoorweg in gebruik is genomen.

– Tennisbaan. In Hotel Frijling had zaterdag, ter gelegenheid van de in gebruik neming der tennisbaan een bijeenkomst plaats, waarbij o.a. tegenwoordig waren enige leden der onlangs gevormde Sportcommissie, een 20-tal aandeelhouders, de opzichter en de aannemer van de baan. Van het gemeentebestuur, dat ook was uitgenodigd, was bericht van verhindering ingekomen. De voorzitter van het bestuur uit de Aandeelhouders, de heer Luten, opende deze bijeenkomst en heette de aanwezigen welkom, in ’t bijzonder de Sportcommissie en de aandeelhouders. Naast een woord van welkom bracht hij woorden van dank aan de aandeelhouders voor de wijze waarop zij de totstandkoming der baan door hun financiële bijdragen hebben bewerkstelligd. Den heer Frijling werd dank gebracht voor de beschikbaarstelling van het terrein. Ook de heren Breukelman en Bosch konden aanspraak maken op een woord van dank voor de wijze waarop het werk is uitgevoerd. Hedenmiddag, vervolgde spreker, zal hier de tennisbaan worden opengesteld en in gebruik genomen. De geschiedenis van deze baan is van heel recente datum. Van enige jongelui is het initiatief uitgegaan. Er werd een vergadering uitgeschreven. Dadelijk bleek er reeds veel animo voor te bestaan en er werd dan ook besloten tot oprichting van een club en het aanleggen van een baan. Het eerste was heel gemakkelijk, het tweede, dat voor dien tijd een bezwaar scheen, bleek eveneens niet moeilijk te zijn. Door de ruime bijdragen kon het plan verwezenlijkt worden. De tot stand koming der tennisbaan kan een historisch moment in de geschiedenis van Hardenberg worden genoemd. Gedurende de laatste jaren was hier een kwijnend sportleven waar te nemen c.a.

– Kloosterhaar. Orgelinwijding. Zondag had in de Nederlands Hervormde Kerk te Kloosterhaar de inwijding plaats van het nieuwe orgel, welke plechtigheid geschiedde door ds. Hoek, daar Kloosterhaar behoort tot de hervormde gemeente te Hardenberg. Bij de doopsbediening, die tevens plaats vond, werd eerst gebruik gemaakt van het oude orgel en werd gezongen Ps. 77:7 en 8. Later werd het nieuwe orgel bespeeld en wel door den heer Z. Koeslag, den organist van Hardenberg. Hierna verkreeg de heer Fredriks het woord. Deze gaf een overzicht van de verwisseling van het orgel. Dit is nu reeds het derde orgel, dat gedurende het bestaan van de kerkelijke gemeente Kloosterhaar – ongeveer 45 jaar – in gebruik wordt genomen. Het fraaie orgel is geleverd door de firma De Zee te Goes.

– Slagharen. Een bad-inrichting voor De Krim en Slagharen. In de tuin van het café Horstra te De Krim – wegens het zoele weer vergaderde men in de buitenlucht – had vrijdagavond een druk bezochte vergadering plaats, die was uitgeschreven door de vereniging plaatselijk belang daar ter plaatse, om te spreken over stichting van een badinrichting. De voorzitter, de heer Groeneveld, zette uiteen wat de reden tot deze oproep was, terwijl hi9j verder mededeelde dat een heel mooie gelegenheid was gevonden – inzonderheid volgens het oordeel der daadwerkelijke zwemmers – achter het huis van den heer Molenbroek in de gemeente Ambt Hardenberg. Hoewel dit weliswaar een eindje uit het centrum van De Krim was – ’t ligt tussen het centrum van Slagharen en De Krim – meende spreker dat men hier het best zulk een gelegenheid kon maken c.a.

– Advertentie. Boerenplaats Bergentheim. Notaris Schut is voornemens woensdag 2 juli 1930 om 14.30 uur in het café H. Mulder Rzn. te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer T. Prins: diens boerenplaats.

– Advertentie. Wegens boedelscheiding. Veiling boerderij aan de Beek onder de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 7 juli 1930 om 13 uur in het café Zweers aan de Markt te Stad Hardenberg te verkopen: voor de familie E. van der Velde: hun boerenplaats, te veilen in vier percelen.

– Advertentie. Veiling boerenplaats Collendoorn. Notaris Schut is voornemens maandag 7 juli 1930 om 14 uur in het café Kampman te Heemse te verkopen: voor den heer A.J. Oldehinkel: diens boerenplaats, te veilen in 4 percelen: een nieuw gebouwd boerenhuis c.a.

– Advertentie. Heerlijk! met de warmte zoo’n glas limonade en … ’t kost zo weinig! F. Pullen, Fortuinstraat, Hardenberg.

1930-07-05
– Rouwadvertentie: Egberdina Olthof, oud ruim 33 jaar, Bruchterveld.

– Advertentie. Veiling boerderij aan de Beek onder de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg, wegens boedelscheiding van familie E. van der Velde.

– Advertentie. Veiling boerenplaats Collendoorn voor A.J. Oldehinkel.

– Advertentie. De ondergetekende maakt het geachte publiek van Gramsbergen en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als rijwiel- en motorenhersteller in het pand, waarin voorheen de smederij van Koop Evers was gevestigd. Eijle H.W. Kelder.

– Aanstelling. De heer F.W. ten Broeke alhier heeft een aanstelling ontvangen als opzichter bij de bekende bouwkundigen, de heren G. en W. Wierenga te Coevorden.

– Motorboot. De heren gebr. Renkema hebben op vernuftige wijze een motorboot geconstrueerd. Iederen avond kan men deze op de Vecht horen ronken. De snelheid is nog wel niet evenredig met het begeleidend lawaai, maar we twijfelen niet of de ontwerpers zullen er in slagen ook dit evenredige tot stand te brengen. Reeds nu is het een kranig stukje werk!

– Radewijk. Verdronken. Een zoon van den landbouwer Hulleman, wonende juist over de grens in de nabijheid van den heer Ligtenberg, is woensdag in de Vecht bij Neuenhaus tijdens het zwemmen verdronken.

– Gramsbergen. Nieuwe zaak. De heer Eijle H.W. Kelder heeft zich gevestigd als motor- en rijwielhersteller in het perceel, waar vroeger de heer Koop Evers het smidsbedrijf uitoefende, naast de Nederlands Hervormde Kerk. De heer Kelder zal hieraan toevoegen een autoverhuurinrichting.

– Advertentie. Aanbesteding. Ondergetekende wenst namens het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Hardenberg, 18 juli a.s. aan te besteden: den bouw van een lagere school. Bestek en tekening te bekomen bij het architectuurbureau ‘Buvani’ te Arnhem, Velperbuitensingel 6. De architect: E.J. Rothuizen.

1930-07-12
– Rouwadvertenties: Johanna Hermina Kollen, oud 28 jaar, Oudeveen.

– Advertentie. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel: voorgenomen een aanvrage van J.H. Visscher te Radewijk, d.d. 12 juni 1930, houdende verzoek om vergunning tot het in werking brengen van een autobusdienst op zon- en feestdagen op het traject Radewijk-Stad Hardenberg.

– Advertentie. Boerenplaats Bergentheim. Veiling voor de heer T. Prins.

– Veilingnieuws. Ten overstaan van notaris Schut hadden maandag de navolgende veilingen plaats. Boerenplaats Van der Velde: gekocht door gebroeders Evert en Jan Willem van der Velde; boerenplaats A.J. Oldehinkel te Collendoorn: gekocht door Hendrik Odink te Collendoorn.

– Heemserveen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is tijdens het onweer de boerderij van G.J. Kleinjans door de bliksem getroffen en geheel afgebrand, terwijl drie koeien van J. Zwaverink door het hemelvuur gedood zijn.

1930-07-19
– Advertentie. Geboorte: dochter van dhr. en mw. Clason-Tijmes, Probolinggo (Oost-Java).

– Advertentie. Verloofd: Tiet Manrho en Roelof Dekker.

– Advertentie. Verloofd: Narda Feberwee en Toni A. Nijman.

– Rouwadvertentie: Jan Hendrik Kloekhorst, oud 22 jaar, Anerveen.

– Benoeming. Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 juli benoemd tot referendaris 2e klasse der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, de adjunct-referendaris der Posterijen enz., de heer J.W.F. van Hulst, directeur van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Sliedrecht, vroeger te Hardenberg.

– Botsing. Dinsdag fietste H.J. Hultink (van Baalder) tegenover het gebouw der Cooperatie, terwijl mvr. Boom met den auto uit de Molensteeg kwam aanrijden. Fiets en auto geraakten met elkaar in botsing. Hultink kwam op de radiateur te liggen; de fiets werd deerlijk gehavend, terwijl Hultink zich iets aan arm en been bezeerde. Mevr. Boom verleende gratis geneeskundige behandeling en vergoedde de aan de fiets aangebrachte schade.

– Personen uit onze omgeving op wie we trots zijn. We openen deze rubriek met een sportief aangelegde dame en wel met mejuffrouw F. Boerrigter te Baalder, die jl. zondag bij de tenniswedstrijden te Oldenzaal in het damesenkelspel de eerste prijs wist te behalen, nl. een wisselbeker c.a.

– Overreden. De 22-jarige zoon van den arbeider J. Kloekhorst te Anerveen, in dienstbetrekking bij den landbouwer Jonkhans te Wielen (Duitsland), kwam zaterdag jl. met paard en wagen, waaraan een grasmachine was gekoppeld, van het hooiland. Hij had hierbij de leidsels van de paarden om de wagenrong geslagen. toen de paarden op een gegeven moment wat vlugger begonnen te lopen, wilde Kloekhorst de leidsels pakken, waarbij hij echter kwam te vallen en eerst onder den wagen en daarna onder de zware grasmachine geraakte. met zeer ernstige inwendige kneuzingen werd de patiënt opgenomen en vervoerd naar het ziekenhuis te Nordhorn. Helaas mocht geneeskundige hulp niet meer baten; woensdagavond is de ongelukkige aan de gevolgen overleden.

– Advertentie. Mobilia. Maandag 21 juli 1930 verkoop voor mejuffrouw de weduwe K. Bruins in het vroegere door haar bewoonde winkelhuis aan de Wilhelminastraat te Stad Hardenberg.

– Aanbesteding. Door den architect E.J. Rothuizen te Arnhem werd heden vrijdag namens het bestuur van de vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Hardenberg aanbesteed de bouw van een lagere school aldaar. Laagste inschrijver: W.J. Schipper te Almelo voor f. 55.600.

1930-07-26
– Advertentie. Geboorte: Anna Zweers, d.v. F.H. Zweers en P. Meijer, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: E.J. Kwant en L.P. Boonstra, Gramsbergen.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerrit Kremer en Geertruida Hento, Vrouwenhoek, Stad Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Lukas Meijer en Jantje Olthof, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Hermanna Schepers, oud 5 jaar, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: J.H. Kloekhorst, overleden 15 juli te Nordhorn na een droevig ongeval.

– Rouwadvertentie: Arthur Bromet, oud 60 jaar, Rijswijk.

– Advertentie. Aanbesteding. Het bouwen van 8 hoogspanningshuisjes door de gemeente Ambt Hardenberg.

– Verplaatsing. De opperwachtmeester-brigadecommandant J. Brauns alhier is met ingang van 29 juli verplaatst naar Zevenaar. Met ingang van dezelfde datum is naar hier verplaatst de opperwachtmeester T. den Besten te Nijkerk.

– Heemse. Nieuwe toren. De gereformeerde kerk alhier wordt voorzien van een toren. Hij staat er reeds op en niettegenstaande het minder gunstige weer wordt er alle dagen flink aan de algehele voltooiing gewerkt, teneinde het werk op tijd klaar te krijgen.

– Electriciteitsbedrijf Gemeente Ambt Hardenberg. B. en W. maken nogmaals bekend dat het verboden is nieuwe installaties of uitbreiding of verandering van bestaande installaties te laten uitvoeren anders dan door erkende installateurs. Erkend zijn: G. van Beynum (Stad Hardenberg), H.H. Wehkamp (Slagharen), J. Jaspers (Lutten), W.M. Korte (Lutten), E. Dekker (Bergentheim), B. Coes (Vriezenveen), W. van Vreden (Deventer) en W. Entjes (Vroomshoop.

1930-08-02
– Rouwadvertentie: Albertus Reinders, oud ruim 49 jaren, Gramsbergen.

– Advertentie. Veiling burgerwoonhuis te Slagharen. Notaris Schut is voornemens woensdag 13 aug. 1930 om half drie in het café De Boer te Slagharen te verkopen: voor den heer J.J. Belt, een zo goed als nieuw gebouwd burgerwoonhuis waarin veestalling en varkenshokken voorzien van elektrisch licht en van wel- en regenwater, stookhok etc., gelegen aan de Lutterhoofdwijk, naast het postkantoor, in de kom van Slagharen.

1930-08-09
– Heemse. Storm. Zondagavond, tussen 9 en 10 uur, ontlastte zich boven onze plaats een onweer, dat gepaard ging met een hevige plasregen en een geweldige wind. De laatste was zo machtig dat een eeuwenoude eik bij de boerderij van de heer J. Weitkamp geheel ontworteld ter aarde werd gesmakt c.a.

– In de slagerij. ’t Gebeurde donderdag in de slagerij van de firma Nijman. Een der werklieden, een zekere Centen, sloeg met het mes, dat hij gebruiken moest, achteruit, een beweging die hij niet behoefde te maken en die dus niet verwacht kon worden. Juist passeerde daar de employee M. de Bruin, die met dat mes boven in ’t hoofd geraakt werd. Een bloedende wonde was er het niet bedoelde en niet voorziene gevolg van. Geneeskundige behandeling moest worden verleend.

1930-08-16
– Advertentie. Geboorte: Wichem Westhoff, z.v. dhr. en mw. Westhoff-Morhaus, Zwolle, Emmastraat 5.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Jan Wieferink en Johanna Veenaas, Stobbenhaar.

– Advertentie. Notaris Schut te Heemse bericht dat de veiling van de erven van den h eer H. Buitenhuis te Lutten niet doorgaat.

– Aanbesteding. Ten gemeentehuize te Heemse had de aanbesteding plaats van den bouw van acht hoogspanningshuisjes in verband met de electrificatie van verschillende delen der gemeente te Bergentheim, Kloosterhaar, Brucht, Bruchterveld, Rheeze en Diffelen, Collendoorn, Oud-Lutten en Sibculo c.a.

– Diffelen. Kleine oorzaken… De landbouwer A.A. van der Heide te Diffelerveld aan den Ommerweg vond tot zijn grote schrik woensdagmorgen één zijner beste koeien dood in het land liggen. Het bijna neurende beest was den vorigen avond nog kerngezond geweest. Wat bleek echter bij nader onderzoek? Het dier, dat zich blijkbaar had willen krabben in de omgeving van het oor, was met het achterbeen in het touw gekomen dat het om den hals droeg, teneinde het bij het melken beter te kunnen vastpakken. Het arme beest heeft het been natuurlijk niet uit het touw kunnen krijgen en kon in die houding niet staan. Het zal dan ook wel een smartelijke dood, door uitputting, zijn gestorven. Gelukkig voor den eigenaar was het rund nog verzekerd bij de plaatselijke onderlinge verzekering, doch het blijft niettemin een grote schadepost.

– Slagharen. Veiling. Voor den heer J.J. Belt werd woensdagmiddag in het café De Boer publiek geveild door notaris Schut, zijn burgerwoonhuis. De percelen werden evenwel ingehouden.

– Het Varel. Voor ons ligt het julinummer van ‘De Wandelaar’, geïllustreerd maandblad, gewijd o.m. aan natuurstudie, natuurbescherming, buitenleven en toerisme, onder leiding van Rinke Tolman. Onze belangstelling gaat vooral naar het daarin voorkomend artikel: ‘Verdwenen en verdwijnend natuurschoon in Noordoost Overijssel’, van de hand van de heer J.H. de Boer, tot voor kort hoofd der school te Lutten aan de Dedemsvaart. De heer De Boer wijst erop, dat ook de meer afgelegen oorden, de streken ‘vèr van de menschen’, meer en meer in het cultiveringproces worden betrokken. Het natuurschoon is nergens meer veilig; ook in onze buurt wordt in de laatste jaren menig mooi plekje geofferd aan den ‘geest des tijds’. De heer De Boer heeft het oog op den zgn. Scheerschen polder, tot voor enige jaren een heerlijke rimboe, met plassen vol watervogels, afgewisseld met wilde weilanden, waarop reeën graasden, en waarboven ’t vogelgekwinkeleer niet van de lucht was. Thans is de Scheersche polder ontwaterd en gedeeltelijk ontgonnen: er groeien, zegt de heer De Boer enigszins bitter (maar wij verstaan dien toon!) aardappels, haver, zelfs spinazie, boonen en kool. Zeer nuttige zaken, maar toch geenszins nuttiger dan frisse lucht, volkskracht, levensblijheid, schoonheidswaardering. Van die ‘nuttige zaken’ dreigt er een teveel te komen, van de laatste een tekort. Verdwenen natuurschoon: het terrein was niet te redden! Maar nu komt het verdwijnend natuurschoon en wel vlak in onze nabijheid: het Varel! Aan de beschrijving van den heer De Boer ontlenen wij het volgende: Het Varel heeft een oppervlakte van 40 ha. Het bestaat uit rivierduinen, zoals men die vindt op verscheiden plaatsen langs de oevers van de Vecht, afgewisseld met lagere vlakke gedeelten, terwijl oude, waarschijnlijk door de natuur afgesneden rivierarmen, in ’t groen verscholen, niet weinig bijdragen om de schoonheid van het geheel te verhogen. De hoogste top is de zgn. Korrelbelt, in welks steilen wand de oeverzwaluwen een nestplaats hebben gevonden, terwijl een kuil er bovenop de plaats aanwijst, waar eens een schaapherderhut gestaan moet hebben. Dit Varel vormt een merkwaardig biologisch geheel. Rondom ligt laag gras en bouwland, waarvan het eerste door het Vechtwater somtijds grotendeels overstroomd wordt. Slechts enkele zandwegen voeren er heen en er door, maar verder ligt het ver buiten het moderne verkeer. Het zich in elkaars onmiddellijke nabijheid bevinden van zandige hoogten, laag drassig terrein en water is oorzaak dat hier op een kleine oppervlakte een zeer afwisselende flora en fauna worden aangetroffen. Patrijzen ontmoet men er zowel als reigers en wilde eenden. In het westelijk gedeelte waar zich een dennenbos bevindt, welks stammen niet op rijtjes staan, ligt soms de grond bezaaid met uilenballen. De Vechtoevers zijn in vroeger tijd stellig veel bosrijker geweest. Het mooie Engelandsche bosch, eertijds een bezitting der bekende patricische familie Van Riemsdijk, leeft thans nog voort in de herinnering. Dit bevond zich noordelijk van het Varel. De kronkelende grintweg van Ane naar Collendoorn geeft langs zijn bermen in het kreupelhout (dat echter ook meer en meer onder stompen en slagen van spade en bijl moet wijken) nog een naproefje van den vroegeren rijkdom aan houtsoorten en wilde planten. De enkele plekjes anemonen, lelietjes der dalen en maagdenpalm (wanneer zal men in ons land zulke vindplaatsen eens bij wet of verordening beschermen?) die men nog kan speuren, zijn zeker te beschouwen als resten van verdwenen schoonheid. En zo hebben ook in het Varel stellig verschillende planten en dieren, vroeger in dit gedeelte van Overijssel talrijker, een laatste wijkplaats gevonden. En daarom kan de lezer zich ook zeker mijn schrik voorstellen toen ik (de heer De Boer is nog steeds aan ’t woord) in den zomer van 1929, na er in een jaar niet te zijn geweest, midden in dit gebied een aardappelakker ontdekte op nieuw ontgonnen land. en ook zal de lezer begrijpen, hoe er een brief ging naar het Oversticht, het Overijsselsch genootschap dat waakt voor de schoonheid van stad en land in dit gewest, een brief, waarvan de inhoud neerkwam op: ‘Komt over en helpt ons’. Het gevolg was dat o een mistige oktoberdag twee bestuursleden van het Oversticht en schrijver dezes (de heer De Boer) rondwandelden in het bedreigde gebied, dat de beide uitgenodigde heren nog niet uit eigen aanschouwing kenden, doch waarover ze, niettegenstaande het vergevorderd jaargetijde, zóó verrukt waren, dat gedurende de wandeling reeds besloten werd dat het Varel aangekocht moest worden. En het Varel zou reeds aangekocht zijn, wanneer alle pogingen daartoe niet afgestuit waren op den onwil der eigenaars, waarmede weer bewezen wordt de absolute noodzakelijkheid van een Natuurbeschermingswet, waardoor zulke terreinen in ’t algemeen belang bewaard kunnen worden. Binnenkort zal de ploeg zijn vernietigingsarbeid wel gaan voortzetten en over enkele jaren zal het Varel, evenals de Scheersche polder, nog slechts voortbestaan als een schone droom in het geheugen van een heel enkele natuurvriend. wie het nog zien wil, haaste zich!

1930-08-23
– Advertentie. Geboorte: Jantina Oostenbrink, d.v. Jac. Oostenbrink en A. Louissen, Heemse.

– Advertentie. Geboorte: Elisabeth Albertha Eefting, d.v. R. Eefting en S. v.d. Hoek, Hardenberg.

– Rouwadvertenties: Margje Cornelis, weduwe van K. Vinke, oud 64 jaar, Hardenberg, Stationsweg 105

– Rouwadvertentie: Hendrik Albertus Jonink, oud 19 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: Hendrikje Rutgers, oud 1 jaar en 4 maanden, Bergentheim.

– Bergentheim. Verdronken. Dinsdagmiddag omstreek 12 uur, geraakte het bijna 1½-jarig dochtertje van den landbouwer H. Rutgers alhier in een zijtak van de Van Royenswijk. De kinderen speelden buiten, de moeder was thuis. Toen zij buiten kwam, miste zij het kleintje. Met haar oudste dochtertje ging zij zoeken; deze zag haar zusje al spoedig drijven in de wijk. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten. De levensgeesten waren helaas reeds geweken.

1930-08-30
– Rouwadvertentie: H. Kiewiet, oud bijna 68 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: H.J. Koops, oud 75 jaar, Radewijk.

– Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’, Bergentheim (met foto!). Het jl. zaterdag door het fanfarecorps ‘Onderling Genoegen’ uitgeschreven festival is uitstekend geslaagd. Reeds enige dagen te voren was men druk in de weer, om het terrein zeer gunstig tussen de bomen gelegen aan de Stationsweg, in orde te maken. Burgemeester Weitkamp opende de feestelijkheden c.a.

– Gedicht: Als het getij verloopt moet men de bakens verzetten. Ik kende in mijn jeugd een boer. Braaf ouderwetsch en dom. Hij liep steeds in een blauwe kiel. Met een roode zakdoek om. Hij had zijn zaken braaf beheerd. En nooit een cent verkeerd verteerd. Maar noemde nieuwigheid geklets. Want hij was ouderwetsch. Doch naast hem woonde nog een boer. Niet zoo conservatief. Hij had ook als zijn domme buur. De mooie landbouw lief. Ging met zijn tijd mee, enzovoort. Veel nieuws in ’t vak had hem bekoord. Vond theorie geen dom geklets. En was niet ouderwetsch. De ouderwetsche boer, die wou. Geen zakje kunstmest zaaien. Dat gaf maar koren zonder pit. Niet waard om af te maaien. Zijn gras met Chili? nooit – geen nood. Zulk hooi, daar ging je vee van dood. Alleen de koe en paardenmest. Was voor het koren opperbest. Doch zie, zijn meer moderne buur. Die meeging met zijn tijd. Had jaar op jaar een volle schuur. En veel meer vee geweid. Zijn zaak ging bloeien, meer en meer. Al scheen hij een moderne heer. Hij werd een landman eerste klas. met zijn modern gewas. Het buurtje met zijn zakdoek om. Keek dikwijls over sloot. Nar buurman, waar ’t zoo weeldrig was. Hij ergerde zich dood. Hij stond om vier uur aan de zeis. Werd oud en moe, en mat en grijs. En zuchtte: ‘Als ‘k zoo door blijf gaan’. ‘Dan ga ik naar de maan’. En – eensklaps was de man bekeerd. Hij ging ook kunstmest zaaien. En met machines nieuw en goed. Zijn gras en zaden maaien. Bewerkte ook modern zijn land. Gebruikte verder zijn verstand. Hij sliep weer rustig in zijn bed. En was op tijd gered. Wie steeds bij ’t oude blijven wil. Komt deerlijk achteraan. De tijd gat door en staat niet stil. Wil toch die zin verstaan. Laat het parool zijn: Wwerk met vlijt. Maar blijf ook meegaan met uw tijd. Want boertjes met hun vestjes dicht. Met een eigenwijs en norsch gezicht. Daar moet men eens op letten. Die toch vergeten allemaal. Om als ’t getij verloopt royaal. De bakens te verzetten. Veel beter dan het vestje dicht. Is ’n open oog en ’t hoofd verlicht. Want blijf je dom en ouderwetsch. Dan ga je op de flesch.

1930-09-06
– Advertentie. Geboorte: Gerrit Johannes Hermanus Verstegen, z.v. J.M.P.J. Verstegen en N.J.M. van Dalen, Heemse.

– Rouwadvertentie: Willemina Oostenbrink, oud 36 jaar, Heemse.

– Advertentie. 1880-1930. Oranjefeest. Bezoekt het oranjefeest te Hardenberg op 10 en 11 sept. a.s. Opstijging van den heer Pottum met zijn luchtballon, in de omgeving nog nimmer vertoond. Slotnummer: groot vuurwerk.

– Gramsbergen. Huldiging. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau de heer C.J. van Riemsdijk, burgemeester onzer gemeente. Toen dit zaterdagavond bekend werd meende de burgerij van haar hartelijk meeleven te moeten getuigen c.a.

1930-09-13
– Rouwadvertentie: Rieka Kremer, oud 63 jaar, Venebrugge.

– Rouwadvertentie: Hendrieka van der Kamp, oud ruim 25 jaar, Baalder.

– Rouwadvertenties: Hendrik Jan Bolks, oud 38 jaar, Brucht.

– Baalder. Verdronken. In den nacht van zaterdag op zondag heeft de 25-jarige ongehuwde Hendrika v.d. Kamp alhier, zonder medeweten van de huisgenoten, haar woning verlaten met medeneming van een fiets. Den volgenden morgen werd haar lijk uit het Overijssels kanaal opgehaald.

– Heemse. Benoeming. Voor enige weken deelden wij mede vernomen te hebben dat de heer ir. F.W. Honing, leraar aan de Chr. Landbouwwinterschool alhier, benoemd was tot adjunct-rijkslandbouwconsulent te Zutphen. Dat die mededeling niet lichtvaardig gedaan was, blijkt hieruit dat dezer dagen de definitieve benoeming tot die functie is gevolgd, ingaande 1 november a.s.

– Advertentie. Veiling dalplaats De Krim voor de erven van den heer H.J. Molenbroek, gelegen aan de Lutterhoofdwijk.

– Advertentie. 1880-1930. De foto’s van de feestelijkheden zijn te bezichtigen dinsdag 16 september. Fotograaf Breukelman.

– Advertentie. Veiling vruchtbaar boerenplaatsje te Schuinesloot voor den heer R. Bril Azn. e.a.

– Advertentie. Boelhuis Stad Hardenberg. Wegens afschaffing boerenbedrijf. Veiling ten huize en ten verzoeke van den heer A. Otten, aan de Beek te Stad Hardenberg.

1930-09-20
– Rouwadvertentie: Maria van der Sluijs-Driendijk, Brucht.

– Eindveiling. In het café Kleine Staarman had dinsdagmiddag ten overstaan van notaris Schut de publieke eindveiling plaats van het boerenplaatsje toebehorende aan den heer R. Bril. Hoogste bieders waren de heren H. Schlepers en J. Lohuis met f. 7.414. Het perceel werd niet gegund.

– Advertentie. Te huur 1 november a.s. het in uitstekende staat verkerende café ‘Veenlust’ waarin vergunning te Bergentheim. Inlichtingen te bekomen bij den eigenaar Joh. Bolks.

– Advertentie. Wie stoelen te matten heeft (riet of biezen) kan die voor billijke prijzen in orde krijgen bij H.J. Brink op De Doele, Stad Hardenberg.

1930-09-27
– Advertentie. Ondertrouwd: Annie Kranendonk en F.G. Boerrigter.

– Advertentie. De door den Edelachtbare heer Rechter-commissaris goedgekeurde uitdeelingslijst in het faillissement van H.H. Plasman, slager, voorheen wonende te Lutten, thans te Coevorden, ligt vanaf heden gedurende 10 dagen ter inzage van de schuldeisers.

– Benoeming. Tot tijdelijk leraar aan de christelijke landbouwwinterschool alhier is benoemd ir. M. Blok te Goes.

– Dreigend gevaar. Voor enige weken werd in ons blad geschreven over het natuurschoon van ’t Varel en ’t gevaar dat er voor verdwijning hiervan bestaat. Tot onze spijt moeten we andermaal op een driegend gevaar wijzen. Het betreft den molen op den Brink (de Oelemölle), zo zeer strekkende tot verfraaiing van het landschapsbeeld! Eeuwenlang heeft daar een molen gestaan; op de kaart voor ongeveer 3½ eeuw getekend door den bekenden Jacobus van Deventer, komt hij reeds voor en wie weet, hoe lang hij toen al bestaan had. Wij hebben, in verband met de verontrustende geruchten, ons licht eens opgestoken bij den eigenaar, den heer Nijzink, en wat wij hoorden was niet bemoedigend. Het al te zeer afhangen van den wind staat een geregelde bediening in den weg; vandaar dat de heer Nijzink een ruwoliemotor heeft aangeschaft; de wieken doen al een paar maanden geen dienst meer. Mogelijk verdwijnen ze en dan krijgen we een onttakeld wangedrocht, zoals we dit kunnen zien in Hardenberg. De heer Njizink deelde mede, bezoek te hebben gehad van een heer, door de vereniging ‘de Hollandse Molen’ gezonden. Deze had gezegd, dat tegenwoordig de installatie der windmolens zodanig kan zijn, dat 5 maal zoveel beweegkracht ontwikkeld kan worden als tot heden het geval was. Over financiële steun, teneinde behoud te verzekeren, is echter niet gesproken. En die zal toch nodig zijn wil men afbreken voorkomen. Er bestaat meer dan één vereniging in ons land, die streeft naar behoud van het mooi Hollandsch schoon in stad en dorp en daarbuiten. Mogen we met al de bescheidenheid, die ons siert (hm) het gemeentebestuur opwekken tot het doen van stappen, die er toe kunnen leiden dat onze mooie molen den Brink en zijn omgeving blijft sieren?

1930-10-04
– Advertentie. Geboorte: Jennigjen Aaltje Santman, d.v. A. Santman en M. Lamberink, Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: H.J. van Oortmerssen en H. Schreur, Radewijk.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Berend Jan Breukelman A.J.zn. en Geertruida Hultink, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Jennigje Amsink, oud bijna elf maanden, Anevelde.

– Advertentie. Feestelijke opening nieuw verbouwde zaak op zaterdag 4 oktober a.s., G.H. Wehkamp, Slagharen.

– Heemse. W. Niemann. De heer Niemann, oud-opzichter van de gemeente Ambt Hardenberg is vertrokken. Aan zijn betekenis als ambtenaar heeft burgemeester Weitkamp recht laten weervaren, gelijk men in ons blad heeft kunnen lezen. ’t Is ons een behoefte aan te tonen dat hij ook in het verenigingsleven steeds een werkzaam aandeel heeft gehad. Jarenlang was hij bestuurslid van de Oranjevereniging; hij was medeoprichter van het muziekcorps dier vereniging (later heeft het in ‘Kunst na Arbeid’ zijn voortzetting gevonden), alsmede van den indertijd bestaan hebbende gymnastiekvereniging. Hij behoorde tot de mannen die tot de oprichting van de vaktekenschool den stoot gaven, zijn buitengewone betekenis als leider dier school behoeft geen nadere belichting c.a.

– Kerkvoogd. De vorige week had in de consistorie van de Nederlands Hervormde Kerk alhier een buitengewone samenkomst plaats van kerkeraad, kerkvoogden en notabelen. Deze was belegd, omdat men behoefte gevoelde den president-kerkvoogd Baron van Ittersum dank te zeggen voor zijn welgeslaagde bemoeiingen om de predikantsvacature spoedig weder vervuld te krijgen, welke bemoeiingen getuige de komst van ds. Van der Veen zo wel geslaagd zijn. Met hartelijke bewoordingen bood de heer Meilink namens de kerkelijke colleges den heer Van Ittersum als bewijs van erkentelijkheid een gouden armbandhorloge aan. In denzelfden waarderenden zin sprak ook ds. Van der Veen, die o.m. herinnerde aan het komen van de Heemser hoorders te Langweer. Baron Van Ittersum dankte, getroffen, voor het bewijs van waardering, waarna men nog geruime tijd gezellig bijeen bleef.

– Rouwadvertentie: W. Eikendal, oud bijna 56 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Te koop: de buitenplaats Nijenstede te Heemse, zeer fraai gelegen, vroegere ambtswoning van den burgemeester van Ambt Hardenberg c.a.

– Advertentie. Speculaas, crackers, borstplaat. Firma J.H. Bosch, tel. 38.

1930-10-11
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan van Nuil en Aaltje Schepers, Kloosterhaar.

– Advertentie. 30-jarig huwelijk: S. Gerrits en A. Bras, Loozen.

– Hardenberg. Nieuw ziekenhuis. Zoals uit de advertentie in ons blad blijkt, zal spoedig de aanbesteding plaats hebben van ons ziekenhuis. ‘Eindelijk!’ zal men zeggen. Maar de buitenstander weet niet, hoeveel moeite en zorgen en overpeinzingen en beraadslagingen het bestuur heeft gehad, voorat het zover is gekomen, dat totstandkoming in het volgende jaar verzekerd is! We zullen dan een inrichting bezitten, die rijken zegen zal kunnen verspreiden. Een gebouw ook, dat door zijn uitvoering een sieraad van Hardenberg zal zijn!

– Heemse. Behoud molen. Voor een paar weken schreven wij over het gevaar van verdwijning van den molen op den Brink. Vóór onze opwekking aan het gemeentebestuur was dit al diligent geweest: het had zich reeds tot den minister gewend; het gevolg was het in ons stukje genoemde bezoek geweest.

– Radewijk. Ongeval. Tijdens de afbraak van het huis van den heer Van Housselt alhier, viel de opperman G.W. Rigtering uit het dak, waardoor hij zich enigermate bezeerde, en zich onder behandeling van dr. Mooij moest stellen die enige dagen rust voorschreef.

– Advertentie. Getrouwd: F.G. Boerrigter en Annie Kranendonk.

1930-10-18
– Advertentie. Ondertrouwd: Roelof Dekker en Trijntje Manrho.

– Advertentie. Aanbesteding bouw zes burgerwoningen aan één blok voor de gemeente Stad Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding op donderdag 23 oktober 1930 in café Leering, namens de vereniging ‘Het Groene Kruis’, van het bouwen van een ziekenhuis, oppervlakte plm. 400 vierkante meter. G. en W. Wierenga, architecten, Coevorden.

– Nieuwe autobusdienst? Door de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij is voor enige tijd aan Gedeputeerde Staten van Overijssel vergunning gevraagd voor het in werking brengen van een autobusdienst Hoogeveen-Zuidwolde-Dedemsvaart-Lutten-Hardenberg-Mariënberg v.v. Het ligt in de bedoeling 4 keer per dag in beide richtingen te rijden, uitgezonderd op zon- en feestdagen c.a.

– Heemse. Ontsporing. Vrijdagmiddag is door het breken van een der rails onder Heemserveen een zwaar beladen goederenwagen van de D.S.M. ontspoord. Van Dedemsvaart-dorp moest een ongevallentrein met het nodige materieel komen om de zaak weer in ’t reine te brengen.

– Lutten. Kantoorhouder Mastebroek. Enige maanden geleden hebben we gewag gemaakt over de plannen tot opheffing van het plaatselijk postkantoor. De kantoorhouder zou dan naar Den Hulst worden overgeplaatst. Het resultaat der besprekingen liet nogal enige tijd op zich wachten, aangezien daar zeer veel bijkomende zaken mede gepaard gingen, doch thans kunnen we officieel mededelend at de heer Mastebroek is benoemd tot kantoorhouder van het hulppostkantoor te Den Hulst. Niet alleen gaat daarmede een plichtsgetrouw en behulpzaam ambtenaar heen, doch tevens zal dit wel weer een schrede nader zijn tot de uitvoering van het plan: opheffing van dit hulppostkantoor.

– De dokter in de sloot. het is regel dat een geneesheer hulp verleent, doch dezer dagen verging het dr. Cijsouw net precies andersom. Na een bezoek bij den heer S. te hebben afgelegd, reed hij met zijn auto van het smalle weggetje in de vrij diepe bermsloot. Men man en macht heeft men den wagen later weer op den begaanbare weg gebracht. Dr. Cijsouw was er goed afgekomen.

– Advertentie. Prachtige keuze japonnen. Fa. wed. M.L. Roos, Hardenberg, tel. 64.

– Advertentie. Voor de verhuur hebben wij een prachtige, soepel lopende 6-persoons auto, afgesloten van chauffeur. Zeer geschikt voor ziekenvervoer. H.J. Zweers, Eiermarkt, tel. 65, Hardenberg (met illustratie automobiel).

1930-10-25
– Advertentie. Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg brengen ter openbare kennis dat de raad dier gemeente voornemens is aan den openbaren dienst te onttrekken plm. 50 meter van het oostelijk gedeelte van den weg ‘de Korte Steeg’, gelegen bij de exportslagerij, ten noorden van de spoorbaan.

– Advertentie. Ondergetekende maakt door dezen aan het geachte publiek van Gramsbergen en omstreken bekend dat hij een vijf-persoons huurauto heeft aangeschaft. G.J. Nieuhoff, Gramsbergen.

– Aanbesteding. Donderdagmiddag had in café Leering de aanbesteding plaats van het bouwen van een ziekenhuis voor de vereniging ‘Het Groene Kruis’ te Hardenberg, onder architectuur van de heren Wierenga te Coevorden. Er waren 48 biljetten ingeleverd. Laagste inschrijver: G. van ’t Hag te Almelo voor f. 30.299.

– Radewijk. Jacht. Door de heren Kamp c.s. werden deze week te Radewijk in drie dagen tijds 192 hazen, benevens een aantal konijnen, fazanten en snippen geschoten.

– Advertentie. Verkoping van gehele café-inventaris ten verzoeke van dhr. G. Talen te Sibculo.

– Advertentie. Bij inschrijving te huur; een perceel grasland ‘het Kampje’, gelegen langs de Burgerkampsteeg te Hardenberg.

– Advertentie. Proefrit en demonstratie Chevrolet Truck, bij D. ten Cate, garage, Hardenberg, tel. 42.

1930-11-01
– Advertentie. 35-jarig huwelijk: Geert Meijer en Antje de Vries, Bruchterveld.

– Aanbesteding. Woensdag had ten gemeentehuize plaats de aanbesteding van het bouwen van zes burgerwoningen aan één blok voor de gemeente Stad Hardenberg. Raming f. 20.000. Laagste inschrijver: G. Santman te Coevorden voor f. 18.140.

– Rattenvangst. In de garage van de Coöperatie had men erg veel last van ratten. Dies ging men over tot beraming van middelen, om daaraan een eind te maken. ’t Plan de campagne werd opgemaakt en uitgevoerd: in de gaten werd carbid gestopt en hierop water gegooid. De uitwerking was bevredigend; want de ongure gasten kregen het al heel gauw te benauwd in haar onderaards verblijf. Ze kropen uit haar gaten, maar vonden in de frisse buitenlucht alles behalve vriendelijke bejegening. Met schoppen en bezems werden ze bestookt en 17 lagen spoedig ontzield ter aarde.

– Eerste steenlegging. Vrijdag 7 november, ’s middags 4 uur, zal door ds. Verrij, voorzitter van het schoolbestuur, de eerste steen gelegd worden van de nieuwe school voor Christelijk Nationaal Onderwijs aan de Kerkstraat alhier. Hierbij hebben ouders en verdere belangstellenden vrije toegang. Verschillende autoriteiten als burgemeesters en wethouders van Ambt en Stad Hardenberg en de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Ommen, zijn uitgenodigd, deze plechtigheid bij te wonen.

– Ambt Hardenberg. Huisnummering. Met uitzondering van Brucht zijn in onze gemeente reeds alle huizen opnieuw genummerd. Als dit ook daar is geschied, zal er een omvangrijk werk zijn beëindigd. De hernummering zal natuurlijk een groot gemak blijken te zijn. Ook in de gemeente Stad Hardenberg is men er reeds druk mee bezig. Ze is trouwens niet tot deze beide gemeenten beperkt, met het oog op de a.s. 10-jaarlijkse volkstelling zal ze wel in ’t gehele land plaats hebben.

– Prof. Mr. J.V. van Dijck overleden. Zondag 25 oktober jl. is te ’s-Gravenhage in den ouderdom van 52 jaren overleden prof. mr. J.V. van Dijck, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden en buitengewoon hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, officier in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Donderdag is zijn stoffelijk overschot onder overgrote belangstelling op Nieuw Eik en Duinen ter aarde besteld. Minister Donner en nagenoeg de gehele Hoge Raad, alsmede vertegenwoordigers van de Amsterdamse Universiteit woonden de plechtigheid bij. Aan het graf voerden minister Donner, jhr.mr. De Savornin Lohman, president van den Hoogen Raad, prof. Kleintjes van Amsterdam en tal van anderen het woord, om te getuigen van het grote verlies, geleden door het heengaan van deze man, ‘groot van kennis en van fijnen geest’. Prof. Heeres dankte namens mevr. Van Dijck en de verdere familie. Een schat van bloemen dekte de baar. De overledene heeft, als zoon van burgemeester Van Dijck, die voor ongeveer 40 jaar aan het hoofd der gemeente Ambt Hardenberg stond, een deel van zijn jeugd doorgebracht te Hardenberg en Heemse. Te Hardenberg bezocht hij, tijdens het hoofdschap van den heer Koopman, de openbare school welke hij, om het daar genoten uitstekend onderwijs steeds met grote waardering herdacht. Te Groningen studeerde hij aan het Gymnasium en de Universiteit, waar hij in 1905 promoveerde in de rechtswetenschap. Zijn schitterende loopbaan bewijst hoe zeer zijn grote gaven de aandacht trokken, weshalve hij dan ook tot de hoogste ambten geroepen werd!

– Rouwadvertentie: Hermannes Boshove, oud bijna 75 jaar, Kloosterhaar.

– Advertentie. Wegens overcompleet. Notaris Schut is voornemens maandag 3 november 1930 om 13 uur ten huize en ten verzoeke van den heer E.J. Boers op den Brink te Heemse te verkopen: een 2½-jarig paard c.a.

1930-11-08
– Rouwadvertentie: Klaasje Smit, oud slechts 5 maanden, d.v. G. Smit en G. Veltink, Lutten a/d Dedemsvaart.

– Advertentie. Bij ons vertrek naar Steenwijk roepen wij aan alle vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe. Fam. F. van Ringen, Bergentheim.

– Advertentie. Tandarts Nieveen, Nijverdal, zal geen spreekuur meer houden te Hardenberg.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan zijn geachte clientèle bekend dat hij a.s. zaterdag 8 november zijn nieuw verbouwde winkel heropent. Ieder die voor f. 2,00 koopt ontvangt gratis een half pond speculaas. A. Nijman, Kerkstraat, Hardenberg.

– Jubileum school aan de Hoogenweg. Den eersten november was het 25 jaren geleden dat de school aan de Hoogenweg werd geopend en dat de heer Beijering als hoofd daarvan was opgetreden. Een dubbel jubilé alzoo, dat geleid heeft tot een herdenking en een feestviering als wel nooit aldaar heeft plaats gehad! Het eerste sprak de burgemeester, die mededeelde gaarne gevolg te hebben gegeven aan de uitnodiging om de feestelijkheden te openen. Edelachtbare zei, niet het raadsbesluit te hebben kunnen vinden, waarin tot stichting der school werd besloten: wel is in de raadsvergadering van 7 mei 1903 de plaats ervan aangegeven. De heer Beijering werd in de raadszitting van 29 augustus 1905 met algemene stemmen tot hoofd der school benoemd. De heer Koopman, voorzitter van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, schetste hoe oorspronkelijk de bedoeling was geweest één school te stichten, gemeenschappelijk voor Stad en Ambt Hardenberg. De pogingen in deze richting mislukten: Ambt Hardenberg bouwde een school te Ebbenbroek, Stad Hardenberg aan den Hoogenweg. Van de tweelokalige school werd bij de opening één lokaal in gebruik genomen. Kort stond de heer Beijering alleen, gelukkig kreeg hij spoedig hulp van een onderwijzeres c.a.

– Advertentie. Dalplaats Lutten a.d. Dedemsvaart. Verkoop vruchtbare boerenplaats van de familie Mooi.

1930-11-15
– Gramsbergen. Voor de Vereeniging tot bevordering van Overijsselsch Regt en Geschiedenis hield de heer mr. A. Haga, chartermeester aan het Rijksarchief te Zwolle, een voordracht over de stad en heerlijkheid Gramsbergen, waarvan de Z.C. het volgende verslag geeft: Gramsbergen kreeg zijn rechten als stad niet, zoals andere steden, van den landheer, den bisschop van Utrecht. Het had dan ook geen eigen rechtspraak zoals de andere steden. Als vesting heeft Gramsbergen een rol gespeeld in de geschiedenis van ons land en dit gewest, maar van de plaatselijke geschiedenis is weinig bekend, omdat er geen archief bestaat van voor 1811. De oorsprong van Gramsbergen ligt in het duister, doch in de 14e eeuw is er reeds sprake van, en volgens sommigen zou het reeds in 1225 hebben bestaan ter plaatse van de latere Oldenhof. Vermoedelijk is de stad ontstaan na en door de stichting van het huis Gramsbergen uit de hofhorigen van het kasteel. Vermoedelijk heeft Gramsbergen ook zijn stadsrechten van den kasteelheer gekregen. De zelfstandigheid van Gramsbergen was echter nooit zeer groot, en de samenstelling van het stadsbestuur stond sterk onder den invloed van den heer van Gramsbergen. Daardoor komen ook de burgemeesters van Gramsbergen niet voor in de zgn. Kleine Keur, die de namen bevat der burgemeesters van de kleine steden, welker benoeming door het gewestelijk bestuur erkend moest worden. De stadhouder bemoeide zich vermoedelijk hierom niet met de burgemeestersbenoeming te Gramsbergen, omdat deze van den kasteelheer uitging. Vervolgens vermeldde mr. Haga enige gebeurtenissen uit de geschienis van Gramsbergen. Zo werd het in 1521 door de Gelderschen ingenomen, doch kort daarna door de Drost van Twickel weer bevrijd. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog kwamen de Spaanse troepen enige malen in de stad, zoals blijkt uit het kohier der Spaanse bezittingen in Twente. In 1673 werd het door de Munstersen belegerd maar krachtig verdedigd door de aanwezige bezetting van 50 man onder Gerrit van Riemsdijk, die twee aanvallen ondernam tegen een 1000 man sterk overmacht, en voor zijn mannen een eervolle aftocht wist te bedingen. De tegenwoordige burgemeester van Gramsbergen – ter vergadering aanwezig – is nog een afstammeling van dit oude geslacht der Van Riemsdijks. Het grondgebied van Gramsbergen was klein en bepaalde zich tot de onmiddellijke omgeving. Het aantal inwoners bedroeg in 1748 niet meer dan 342, mannen, vrouwen en kinderen tezamen. Er waren toen 65 huisgezinnen. Rijk was Gramsbergen evenmin, zoals blijkt uit oude belastinggegevens. In 1694 betrof de aanslag in totaal 18.600 gulden, terwijl de heer van Gramsbergen, die er een kleine hofhouding op na hield, alleen op 60.000 gulden getaxeerd werd. Een register van 1751 stelt het totale vermogen der inwoners op 53.000 gulden. Bij de opheffing van het Twaalfjarig Bestand kreeg van 1620 tot 1622 Gramsbergen inkwartiering, welke zeer drukte, al werden later de kosten vergoed. Ook in 1668 werd Gramsbergen belegd. In 1777 verbrandden 42 huizen: slechts 16 bleven gespaard. Ook de pastorie en de school gingen verloren. In het gehele gewest werden op hoog bevel gelden ingezameld, waarmede de stadsbesturen werden belast, terwijl van den kansel een opwekking tot steun moest worden afgekondigd. In 1608 kreeg Gramsbergen zijn eerste predikant, die echter in verband met onenigheid met den heer van Gramsbergen in 1615 naar Lochem vertrok. De inkomsten der pastorie waren zeer gering, zodat de predikant in 1610 nauwelijks een inkomst genoot van 350 gulden. De schoolmeester echter had niet meer dan f. 50. Wanneer de kerk gesticht werd, is niet bekend. Vermoedelijk was er eerst slechts een kapel. Er waren drie vicarieën, waarvan één in 1488 werd gesticht, en in de stichtingsacte is sprake van de Margarethakapel. Van een andere vicarie wordt reeds melding gemaakt in 1425. De heerlijkheid Gramsbergen was een erfelijk recht met rechtspraak en recht van belastingheffing. In 1380 wordt een Egbert van Gramsbergen genoemd. In 1413 was de heer van Gramsbergen Drost van Salland. Op het Rijksarchief zijn nog verschillende heren van Gramsbergen uit de 15e eeuw. In de 16e eeuw werden verschillende processen gevoerd over het bezit van goederen. Later kwam Reinier van Asewijn in het bezit der heerlijkheid, en nog later de familie Van Haeften, in verband waarmede vele moeilijkheden rezen. Eén der Van Haeftens trachtte in 1658 herstel te krijgen van het recht van jurisdictie dat tot den Tachtigjarige Oorlog aan de heren van Gramsbergen toekwam en sedertdien was uitgeoefend door den schout van Hardenberg. Toen in 1712 de toenmalige eigenaar kinderloos overleed, kwamen een twintigtal bloedverwanten tot in de achtste en negende graad hun aandeel in het bezit opeisen, hetgeen tot menig proces aanleiding gaf. In 1822 werd het huis gesloopt en in 1842 kwamen de goederen aan P. Löhnis te Rotterdam, welke familie thans nog in het bezit is van den grond, de huizen, de aandelen in de marke, van de jacht, visserij en veenrechten. De bezittingen brachten f. 53.000,- op. Thans worden deze goederen geëxploiteerd door een familievennootschap, de N.V. tot exploitatie van de Havezathe van Gramsbergen. Dit echter is de nieuwe geschiedenis van de zeer oude heerlijkheid.

– De overweg. Wij menen goed te doen, met te wijzen op de verandering, die er is tot stand gekomen bij den overweg nabij het station S.S., op den weg naar ’t Kanaal. Wanneer op het stopsein duidelijk het woord ‘stop’ voorkomt, is het een gebiedende eis – ook al staan de slagbomen nog naar boven – de overweg niet te passeren c.a.

– Heemse. De gereformeerde kerk. A.s. zondag wordt de dienst der gereformeerde gemeente alhier voor ’t laatst gehouden in de gereformeerde kerk te Hardenberg; nadien dus weer in eigen kerkgebouw. Vrijdag 21 november zal de bouwcommissie de kerk overdragen aan de gereformeerde gemeente. De kerkeraad mocht al veel cadeaux in ontvangst nemen, o.a. een doopvont, 13 fauteuils voor de Kerkeraadskamer, een tafel met stoel voor ’t platform en f. 125 voor een tinnen bak met koperen deksel voor het doopvont.

– Zware snoek. Door de gebroeders G. en F. Kiewiet werd dezer dagen een snoek gevangen die het enorme gewicht had van 21 pond.

– Slagharen. Bibliotheek geopend. De plaatselijke afdeling van ‘Volksonderwijs’ besloot enige tijd geleden tot openstelling van een volksbibliotheek. Zonder speciale plechtigheden is men hiertoe dezer dagen overgegaan c.a.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: H.J. Breukelman B.J.zn. en Johanna Zweers, Hardenberg.

1930-11-22
– Advertentie. Ondertrouwd: J.H. Bolks en G. v.d. Sluis, Bergentheim.

– Met een bloedend harte. Het gemeentebestuur heeft zich genoodzaakt gezien – wij houden ons overtuigd dat het met een bloedend harte dit besluit nam – de op het Marktplein staande iepen, die lijdende waren aan de beruchte iepziekte, te doen vellen. ’t Is jammer, want het gaven, naast schaduw aan menschelijke en dierlijke marktbezoekers, een aardig cachet aan dit ons stadscentrum. Flinke jonge linden, nu nog op de goederenmarkt staande, worden echter vandaar verplaatst en op de Markt geplant. Ze waren reeds aan de marktdrukte gewoon; de verhuizing zal hun dus wel niet al te moeilijk vallen. Mogen ze voorspoedig opgroeien en jaren lang verkwikkende schaduw bieden, mitsgaders tot verfraaiing van ons stedeke strekken.

– Advertentie. Verhuisd van Wilhelminastraat 58 naar Stationsweg B-150. A.G. Sonnenberg. Ambtenaar Raad van Arbeid.

– Advertentie. Robinson heeren- en jongensschoenen. Santman’s Schoenhandel.

1930-11-29
– Advertentie. Ondertrouwd: J.H. Bolks en G. v.d. Sluis, Bergentheim.

– Nieuwe winkel. Ook de heer Hemstede gaat met zijn tijd mee. Daarvan geeft hij blijk door de verbouw en de uitbreiding van zijn winkel, welke dezer dagen hun beslag hebben gekregen. Achter de grote spiegelruit zijn keurige etalages aangebracht, die een grote verscheidenheid ten toon stellen van verschillende prenten- en kleurboeken, van postpapieren en parfumerieën.

– De Brink op ’t oorlogspad. Donderdagmiddag bood De Brink een ongewoon schouwspel aan. men zag er de mannen gewapend met knuppels en hooivorken, de vrouwen – als even zoovele moderne Kenau Simon Hasselaar’s – met wat ze maar hadden kunnen grijpen: lepels en vorken, ja een schoenborstel behoorde tot haar bewapeningen. Was de vijand toch de onoverkomelijke Waterlinie overgetrokken en moest hij bestookt worden met diverse verdedigingsmiddelen? Edoch: deze vijand, die binnen de Waterlinie was gekomen, was eigenlijk helemaal niet strijdlustig. Integendeel: hij had letterlijk een hazenhart; want hij was een haas, die den meer vasten Brinkbodem verkieslijk had bevonden boven meergenoemde Waterlinie. Hem ziende, ontpopten de Brinkbewoners zich als echte Nimrodszonen en –dochteren. En Langoor mocht nog zulke zigzag-lijnige hazenpaden kiezen – eindelijk werd hij bemachtigd. Na deze bemachtiging keerde de landelijke rust op den Brink weder. De geschiedenis meldt niet wier magen genoten hebben van het smakelijk hazeboutje!

– Gramsbergen. Eindveiling. Woensdag vond door notaris Schut de eindveiling plaats van een woon- en winkelhuis van de erven H. Kiewiet,s taande in de Stationsstraat. Koper werd de heer Th. Regeling voor f. 4000.

– Slagharen. Overleden. Na een korte ongesteldheid is hier zondagavond plotseling overleden de eerwaarde zuster Pacia. We vernemen, dat ze op het kloosterkerkhof alhier zal worden begraven.

– Advertentie. Boerderij te Engeland. Boerenplaats van H.J. Lenters.

– Advertentie. Opruiming rijwielbanden. Rijwielhandel Jaspers, Lutten.

1930-12-06
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Derk Jan Huiskes en Geesje Schoemaker, Kloosterhaar.

– Advertentie. 35-jarig huwelijk: Herman Hendrik Heitbrink en Hendrikje Kuipers, Radewijk.

– Rouwadvertentie: Jennigje Habers, weduwe van G.J. Hazelaar, oud 73 jaar, Holtheme.

– Radewijk. Flinke buit. Door het jachtgezelschap heeren Kamp is donderdag, vrijdag en zaterdag in het jachtveld alhier een klopjacht gehouden. In totaal maakte men 314 stuks wild buit, waaronder 177 hazen, 45 fazanten, 40 patrijzen, 15 konijnen, 5 houtsnippen en ander wild als watersnippen enz. Ook werd een bijna witte haas, wegende ongeveer 15 pond, bemachtigd, zeker een afstammeling van indertijd uit Hongarije geïmporteerde en op het jachtveld alhier ‘gepote’ hazen.

– Een wilde, doch veelomvattende staking. Reeds gedurende den ganschen tijd, dat de werkloozen te werk waren gesteld bij het Staatsboschbeheer in het Diffelerveld, heerschte er ontevredenheid onder hen. Allereerst konden velen hier geen behoorlijke daghuur verdienen, terwijl men tevens zoo’n groote reis per fiets moest afleggen, dat dit voor velen haast ondoenlijk was tijdens het slechte weer over de slechte wegen. Een bespreking met het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg had tengevolge dat verschillende verbeteringen werden toegezegd, doch volgens sommige tewerkgestelden had men daarentegen zulke wettische maatregelen genomen dat de toegezegde verbeteringen slechts ogenschijnlijk waren. Wanneer een arbeider door tegenwind b.v. enige minuten te laat op het werk kwam, moest hij terug keren. Deze zaak gaf den arbeiders blijkbaar in zulk een mate aanleiding tot ontevredenheid, dat ze vrijdag zonder meer tot staking overgingen c.a.

– Advertentie. Boerderij te Engeland. Verkoop boerenplaats van H.J. Lenters.

– Advertentie. Rijwielzaak en motorenwerkplaats Gramsbergen. Verkoop opstal van een huis met schuren en erven in de kom van Gramsbergen, in gebruik en bewoning bij den heer W.P. Bos.

– Advertentie. Ondergetekende maakt hiermede bekend dat hij door de directie van Storm-Risico Zutphen is aangesteld als haar vertegenwoordiger voor Hardenberg en omstreken, in plaats van den heer H. Koops, eertijds ambtenaar ter secretarie te Stad Hardenberg, thans vertrokken naar Assen. A.J. Breukelman, Sallandschestraat A-247, Hardenberg.

– Advertentie. Sigarenmagazijn ‘De Brink’. Th. Stad.

– Advertentie. H.C. Jansen, kleding naar maat, Hardenberg.

– Advertentie. Bloemen en planten zijn toch ook heel mooie Sint Nicolaas-cadeaux. L. Tieman, Hardenberg.

1930-12-13
– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek bekend dat hij zich als coupeur-kleermaker vestigt te Ane. H.J. Marsman c.a.

– Benoeming. Tot hoofd der school te Collendoorn is benoemd de heer B.J. Graatsma, onderwijzer aan de openbare school alhier c.a.

– Benoeming. Onze oud-plaatsgenoot de heer G.J. Middendorp, candidaat-notaris te Apeldoorn, is benoemd tot notaris te Nieuw-Amsterdam.

– Gramsbergen. Opheffing Plaatselijk Deurwaarder. Door B. en W. is met ingang van 1 januari e.k. opgeheven het ambt van plaatselijk deurwaarder, zodat de gemeenteveldwachter De Weerd alsdan van zijn functie als zodanig wordt ontheven.

– Veiling. Door notaris Schut had woensdag alhier de eindveiling plaats van een boerderij van den heer H.J. Lenters te Engeland. koper werd de heer M. Valkman te Heemse voor f. 14060. Daarna had de veiling plaats van een rijwiel- en motorenwerkplaats en woonhuis, staande in de Kruisstraat, in gebruik en bewoning bij den heer W.P. Bos. Koper werd de heer E. Lenters voor f. 2400.

– Advertentie. Burgemeester en wethouders der gemeente Ambt Hardenberg maken bekend, dat W. Otten te Stad Hardenberg door hen als installateur is erkend. H.H. Weitkamp (burgemeester) en J.W. Resink (secretaris).

– Advertentie. Pluimveevereniging Hardenberg e.o. Ledenvergadering 18 december in de Landbouwwinterschool te Heemse.

1930-12-20
– Advertentie. Verloofd: Anny Nijman en Henk Vinke.

– Lutten. Kapitale boerderij afgebrand. Dinsdagmiddag omstreeks 3 uur ontstond er brand in de kapitale boerderij van den landbouwer Begeman te Sluis 7, gemeente Ambt Hardenberg. Alleen de reeds bejaarde echtgenote van den heer Begeman was thuis toen de brand uitbrak. Zij ijlde naar de naaste buren, die zo spoedig mogelijk kwamen. Aan blussen kon niet gedacht worden. Daar de mensen op enige honderden meter afstand niets van den brand merkten, konden deze geen hulp bieden, zodat veel van den inboedel verloren ging. Vee kwam echter niet in den brand om c.a.

– Rouwadvertentie: Hermina Leusink, oud 76 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Boerderij Slagharen. Verkoop boerenplaats van den heer S.J. Haakma.

1930-12-27
– Brand. Door onbekende oorzaak brak dinsdagmorgen in de reparatiewerkplaats van de Hardenberg Bacon Factory brand uit, welke van uit het kantoor het eerst werd opgemerkt. Met man en macht toog men aan het blussingswerk, dat met gunstigen uitslag werd bekroond. Een bus benzine, die aanwezig was, vloog uit elkaar; verder was er nogal enige materiële schade.

– Charters. De verslagen omtrent ’s Rijks oude archieven over 1929 vermelden, wat het archief te Zwolle betreft, o.m. dat de inventarisatie van de charters der gemeente Stad Hardenberg gereed kwam.

– Brucht. Ontslag Luimes. De heer R.E. Luimes, hoofd der openbare school te Brucht, heeft als zodanig ontslag aangevraagd tegen 1 mei 1931. Nog vóór het bereiken van den 65-jarigen leeftijd heeft de heer Luimes zijn functie als onderwijzer moeten neerleggen. een besluit dat hem persoonlijk zwaar zal zijn gevallen en dat met groot leedwezen zal worden vernomen niet alleen in de omgeving, waarin hij als onderwijzer en uit anderen hoofde zo zeer gewaardeerd wordt, maar ook daarbuiten. Naar wij vernemen gaat de heer Luimes zich na het neerleggen van zijn betrekking te Apeldoorn metterwoon vestigen.

– Advertentie. Brucht. Veiling van de pracht grasboerderij ‘Dubbeldam’. Notaris Schut is voornemens maandag 5 januari 1931 om 14 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te verkopen: voor den hoogwelgeboren heer jonkheer A. Stoop te Ommen: diens kapitale, vruchtbare en in uitstekende staat verkerende boerderij ‘Dubbeldam’ c.a.

– Advertentie. Zakenpand en landerijen. Stad Hardenberg. Notaris Schut is voornemens maandag 7 januari in het café Leering te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor de erven weduwe Herman Vasse: een huis en erf, groot 0.01.43 ha., staande en gelegen op mooie stand aan de Wilhelminastraat, thans in gebruik en bewoning bij den heer G.J. Valkman.

– Advertentie. Ondertrouwd: Coba Dekker en Herman Bruins Hzn.

– Advertentie. Voor de feestdagen. Bestel uw gebak in de brood- en banketbakkerij ‘De Brink’. Aanbevelend, wed. Makkinga, Heemse.