1933-01-07
– Rouwadvertentie: Adrianus Bakhuizen, oud 61 jaar.

– Vechtpartij. Maandagavond keerde de 23-jarige zoon van de landbouwer Van der Linde te Brucht per fiets met een paar meisjes huiswaarts. Enige Bruchterveldse jongens reden voor hen aan, doch zo, dat ze voldoende ruimte hadden om te passeren. Toen Van der Linde de jongens echter toevoegde dat ze zeker niet uit de weg wilden gaan, ontstond er een woordenwisseling, die gaandeweg hoger liep. Een zekere S. te Bruchterveld bracht Van der Linde toen een steek toe in de rug, zodat laatstgenoemde zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. Van het gebeurde werd aangifte bij de politie gedaan, die het nodig oordeelde S. in verzekerde bewaring te stellen. Enige tijd later werd hij echter weer vrij gelaten.

– Jubileum. De heer A. Nijzink herdacht eergisteren de dag waarop hij voor 30 jaren bij de heer Eefting als kleermaker in dienst trad.

– Gymnastiekvereniging ‘Quick’. Naar wij vernemen breidt zich het ledental der gymnastiekvereniging nog steeds uit. Het bestuur heeft reeds verschillende nieuwe werktuigen aangekocht. Zo kwam de vereniging dezer dagen in het bezit van een wandrek. De oefeningen worden wekelijks gehouden in de Bewaarschool.

– Heemse. Een jubileum. Zondag jl. herdacht de heer H.J. Stoeten te Heemse het feit, dat hij veertig achtereenvolgende jaren een functie in de Nederlands Hervormde Kerk aldaar had bekleed, namelijk 22 jaar als diaken en 18 jaar als ouderling. Hij werd tijdens de godsdienstoefening door ds. Van der Veen hartelijk toegesproken, waarna hem door de gemeente de vier laatste regels van Gezang 96 werden toegezongen.

– Advertentie. Aanbesteding. Ondergetekende wenst aan te besteden: het bouwen van een woonhuis te Bruchterveld. A. Compagne, Bergentheim.

– Advertentie. Bekendmaking. Hiermede berichten ondergetekenden, dat zij vanaf heden een turfhandel zijn begonnen. Prima kwaliteit machinale turf à f. 5,- per duizend, in de kom van Hardenberg en Heemse thuis bezorgd. Verder steeds verkrijgbaar aan de opslagplaats achter de woning van Boers op den Brink. Aanbevelend, Koers, Gort, Lenters en Deuzeman. De ontslagen Trammannen.

– Advertentie. Veiling van twee boerenplaatsjes en bouwterreinen, voor den heer F. Arkes en kinderen, te Slagharen.

1933-01-14
– Rouwadvertentie: Jan Gijsbert Martinus van Griethuysen, oud-burgemeester van Oegstgeest, oud ruim 76 jaar.

– Advertentie. Dankbetuiging. De fam. H.J. Zweers zegt aan allen en inzonderheid aan de buren hartelijken dank voor het medeleven en de hulp bij de brand ons betoond. P.s. Winkel en werkplaats zijn tijdelijk verplaatst tegenover het oude perceel, waar alle artikelen tegen scherp concurrerende prijzen worden verkocht.

– Slagharen. Nieuwe zaak. Door den heer J.J. Juurlink wordt alhier a.s. maandag een garage met autoreparatie-inrichting geopend.

– Lutten. Meisje vermist. Op 4 januari jl. heeft de 17-jarige mej. L. Gewald te Lutten aan de Dedemsvaart de ouderlijke woning verlaten en is daarin tot op heden niet teruggekeerd. De burgemeester van Ambt Hardenberg heeft op verzoek van den vader, langs radioweg haar opsporing verzocht.

– Advertentie. Te huur: twee winkelpanden aan de Voorstraat te Hardenberg. R. Eefting.

– Advertentie. Te koop of te huur: een boerderij te Radewijk. Te bevragen bij den eigenaar F. Barels.

– Advertentie: Garage J.J. Juurlink, Slagharen, tel.no. 25. Bij dezen delen wij aan het geachte publiek van Slagharen en omgeving mede, dat wij met ingang van maandag 16 januari te Slagharen in de nabijheid van het Pensionaat een garage en reparatie-inrichting denken te openen.

1933-01-21
– Rouwadvertentie: Hendrika Martha Sierink, weduwe van G. Stegeman, oud 87 jaar, Hardenberg.

– Aanbesteding. Bij de donderdag ten gemeentehuize door B. en W. gehouden aanbesteding van het bouwen van een schoolgebouw te Lutten aan de Dedemsvaart werd als laagste ingeschreven door: W. Hagedoorn te Lutten voor f. 8997.

– Radewijk. Agent van politie. De heer C.G. Lozekoot te Radewijk is met ingang van 1 febr. a.s. aangesteld als agent van politie te Delft.

– Brucht. Laaghartig. Toen jl. maandagavond het ongeveer 15-jarig zoontje van de brugwachter J. ter Wielen alhier ’s avonds omstreeks half zeven van Hardenberg kwam fietsen, werd hij op de driesprong te Brucht achtervolgd door twee volwassen personen. Na een poosje dicht achter hem aan gereden te hebben, gaf men de jongen eensklaps een stomp in de rug, waardoor het met de fiets en al van de weg aftuimelde en op afgehouwen takken en boomstammen terecht kwam, waarbij tevens zijn rijwiel stuk ging. De beide ahtervolgers reden door om hem later nog weer te laten passeren en hem daarna weer te achtervolgen. De jongen dat ziende, ging bij de landbouwer L. binnen en is later met enige personen die uit Hardenberg kwamen, medegegaan naar zijn woning. ’t Is te hopen dat de politie de daders spoedig te pakken zal krijgen, opdat deze een geduchte straf ondergaan.

– Aanbesteding. Door het bestuur van de Nederlands Hervormde School te De Krim is onder architectuur van de fa. K. en A. Hakkert aanbesteed het bouwen van een nieuwe school met drie leslokalen te De Krim. Gunning bij B. en W. in beraad gehouden.

1933-01-28
– Afscheid van den heer J. Firet. Maandagavond werd in de gereformeerde kerk te Hardenberg een ouderavond gehouden vanwege de bijzondere lagere school aldaar, welke avond tevens was belegd om afscheid te nemen van het hoofd der lagere school, den heer J. Firet, die dezer dagen naar Dordrecht vertrekt.

– Advertentie. Ondertrouwd: Jan Jonker en Jenny Brinkman.

– Hardenberg. De nieuwe ijsclub ‘Hou Streek’. Vrijdagavond vergaderden in de oude school een 40-tal personen om te komen tot oprichting ener ijsclub. De heer R.E. de Bruin had zich bereid verklaard, de leiding op zich te nemen. Hij wees er op dat de vorige ijsbaan-commissie telkens met nadelige saldi had moeten werken; dat werkte ontmoedigend. Het feit echter, dat vele beminnaars van ijssport naar andere plaatsen, Lutten, Gramsbergen, zelfs Coevorden, moesten trekken, had doen besluiten, pogingen aan te wenden, hier weer een goede ijsbaan tot stand te brengen. De heer De Bruin deed een beroep op aller medewerking, ook in dien zin dat den liefhebbers de gelegenheid, om ook op zondag te rijden, niet benomen zou worden. Hiermee gingen de aanwezigen accoord. Tot bestuursleden van de nieuwe ijsbaan werden gekozen de heren R.E. de Bruin (voorz.), J. Breukelman (secr.), D. de Witt (penningmeester), A. Veldkamp en L. Vasse. De andere dag is direct met het in-orde-maken van de baan op de Koppel een begin gemaakt. Dinsdagmiddag is zij met een toepasselijk woord door de burgemeester geopend. Nu kan men hier naar hartelust rijden, ook ’s avonds bij electrische verlichting! Het aantal leden bedraagt thans al meer dan 200. Morgen, zaterdag, zal er een ringrijderij worden gehouden. De mooie 600 meter lange baan, is inderdaad een aanwinst voor Hardenberg en omgeving.

– Advertentie. Aanbesteding. Het bouwen van een garage, winkel-woonhuis voor rekening van de heer T. Flapper te Slagharen. Architect: B.E. van der Linden, Raalte.

– Advertentie. Aanbesteding. Op vrijdag 3 februari 1933 des namiddags 2 uur zal door de heer H.J. Zweers te Hardenberg in het café van den heer G. Zweers aan de Markt te Hardenberg worden aanbesteed: het afbreken van een woon- en winkelhuis staande aan de Eiermarkt te Hardenberg en het ter plaatse bouwen van een woon- en winkelhuis met werkplaats. Architecten Gebr. Boxman, Nijverdal.

1933-02-04
– Opening van het nieuwe bankgebouw. Woensdag 1 februari is het nieuwe gebouw van de N.V. Hardenberger Bank in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan kwamen in de Bestuurskamer bijeen directeur, commissarissen en rechtskundig adviseur van de instelling; ook waren uitgenodigd de oud-directeur de heer Prins, de architect Boxman te Nijverdal, de aannemers de heren Van den Berg en Lenters, de heren Scheffer, Otten en Coes, die resp. voor glas- en schilderwerk, voor dankbedekking en waterleiding en voor de electrische installatie hadden gezorgd en de plaatselijke pers. De voorzitter, de heer J. Grooters, sprak in deze eerste der wekelijkse vergaderingen in het nieuwe gebouw een hartelijk welkomstwoord. In ’t bijzonder feliciteerde hij de directeur, de heer Koeslag, met deze lang verbeide dag: de primitieve wijze van bediening door een loketje en een knipje op de deur is nu voorbij; er is nu een inrichting, practisch en degelijk, zoals de tegenwoordige tijd vraagt. Met vertrouwen, zo zei de heer Grooters, werd de heer Koeslag de verdere zorg voor de kantoren overgedragen, diens attentie en liefde voor de arbeid was daarvoor een waarborg. Ook tot de medebestuursleden sprak de heer Grooters zijn hartelijke gelukwensen, daarbij de hoop uitende, dat de samenwerking steeds prettig en de groei der bank bestendig zou zijn: de zich steeds uitbreidende relaties zijn een bewijs, dat de bank in een behoefte van de middenstand voorziet. De heer Grooters uitte zijn waardering over het werk van de ontwerper-architect de heer Boxman: uitwendig is het gebouw een sieraad voor de plaats, inwendig voldoet het aan de moderne eisen! De heer aannemers werd dank gebracht voor de serieuze wijze waarop door hen het werk is verricht. Ook tot de vroegere directeur, de heer Prins, die de bank ook na zijn aftreden onderdak verschaft had, richtte de heer Grooters een vriendelijk woord. Vervolgens werd nog door verschillende heren het woord gevoerd. De burgemeester sprak als commissaris èn als hoofd der gemeente. Waar dit het vierde publieke gebouw, in zijn toch betrekkelijk kort bewind geopend, bracht hij verband tussen school en bank: het kind van vandaag en de man van morgen! De openbaring van opgewekt leven in zijn gemeente was hem een verheugenis c.a.

– Advertentie. Geboorte: Take Knol, z.v. A. Knol en J. Huberts, Hardenberg.

– Advertentie. 30-jarig huwelijk: J. Nelissen en A. Brand, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Jan Harm Drenthen, oud ruim 86 jaar, Anerveen.

1933-02-11
– Rouwadvertentie: Sientje Leman, geb. Keizer, oud bijna 58 jaren, Almelo.

– Rouwadvertentie: Egbert Schuldink, in leven gemeenteveldwachter van Ambt Hardenberg, oud 56 jaar, Heemse.

– Veldwachter Schuldink. Ofschoon reeds geruime tijd onder geneeskundige behandeling, overleed in de nacht van maandag op dinsdag geheel onverwachts, tengevolge van hartkramp, de heer E. Schuldink, sedert 1 juli 1914 veldwachter der gemeente, op welke datum hij zijn vader als zodanig opvolgde. Vóór die tijd was hij als jachtopziener werkzaam bij de heer Van Marle te Brummen. De overledene was een zeer welwillend en hulpvaardig politieman, gezien bij zijn superieuren, zijn collega’s en niet minder bij de ingezetenen.

– Bergentheim. Aanbesteding. Bij de jl. dinsdag gehouden aanbesteding voor het bouwen van een boerenwoning voor de heer H. Salomons alhier, gehouden in café Mulder werd als laagste ingeschreven door: B.J. van Dijk te Lutten voor f. 5996.

– Lutten. Het vermiste meisje. In strijd met de veel verspreide geruchten omtrent het vermiste 17-jarige meisje Luchiena Gewalt, kunnen wij mededelen dat er tot nog toe niets zekers omtrent haar lot bestaat. Men heeft nog nimmer enig spoor van haar kunnen vinden. De verschillende vreemdsoortige geruchten berusten – voor zover de nog steeds ijverig speurende politie heeft kunnen nagaan – totaal op onwaarheid.

– Advertentie. Ondergetekende maakt bij dezen bekend dat hij zijn winkel met ingang van zaterdag 11 februari a.s. overdraagt aan den heer G. Bouwhuis. Dankend voor de genoten klandizie. Bolks, De Haar, Heemse. Ondergetekende maakt bij dezen aan het geachte publiek van De Haar en omgeving bekend, dat hij de winkel van den heer Bolks heeft overgenomen. Hij opent in genoemd perceel een kruidenierszaak van Simon de Wit. Opening zaterdag 11 febr. a.s. Voor nette en billijke bediening wordt zorg gedragen. Aanbevelend, G. Bouwhuis, De Haar, Heemse.

– Advertentie. Afkondiging. Vanaf 13 februari wordt het traject Slagharen, Braamberg, Kerkenveld, Alteveer, Hoogeveen niet meer gereden. De ondernemer: J. Meinderink. Zie de nieuwe auto-dienstregeling volgens het nieuwe traject naar Hoogeveen.

1933-02-18
– Advertentie. Huwelijk: Hendrik Oostenbrink en Johanna Kampinga, Heemse, Oostloorn.

– Rouwadvertentie: Gerrit Jan Koopman, weduwnaar van Hendrika Willemina Nijzink, oud bijna 83 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Pietertje Liena Bosch, oud 50 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Hamberg, oud bijna 70 jaar, Hardenberg.

– De schansen te Venebrugge. De landbouwer W. Kampherbeek te Venebrugge werd door aankoop van het rijk eigenaar van de aldaar gelegen Schansen. Deze zullen thans worden geslecht en de daarbij gelegen grachten gedempt, waardoor Kamperbeek ongeveer 2½ hectare bouwland zal verkrijgen. Een en ander geschiedt met medewerking van de Heidemij. Een stuk historie zal dus in onze omgeving weer verdwijnen.

– Advertentie. Veiling boerderij te Den Velde, eigendom van de heer G.J. Jonkeren.

1933-02-25
– Rouwadvertentie: Zwaantje van der Hulst, oud 77 jaar, Gramsbergen.

– Advertentie. Ondergetekende betuigt hartelijke dank aan de Onderlinge Verzekering tegen Stormschade te Nijmegen, agent H.A. Meijer te Hardenberg, voor de prompte uitbetaling van de geleden stormschade. Wed. D.J. kosters, Radewijk.

– Overreden. Dinsdagmiddag ruim 12 uur reden vier wielrijders, van Kloosterhaar en Ebbenbroek afkomstig, die ten gemeentehuize te Heemse waren wezen stempelen, op den Bruchterweg in deze gemeente, een melkwagen achterop. Toen de tweede persoon A. Wolbink, van Ebbenbroek, het gespan ongeveer 1 meter voorbij was, wilde hij de weg oprijden. Zijn voorwiel glipte en hij kwam midden op de weg te vallen. Het paard schrok, steigerde en trapte met zijn achterpoot, waarvan het hoefijzer van een prop voorzien was, op het achterhoofd van Wolbink. Bovendien ging hem het voor- en achterwiel van de wagen over het hoofd. Hij werd hevig bloedende uit oor, neus en mond, bij de koopman Van Engen binnengedragen. Dr. Kattenwinkel bevond de toestand zeer ernstig en verbood het vervoer van Wolbink. De marechaussee stelde een onderzoek in. Voor zover is na te gaan treft de bestuurder geen schuld. Naar wij vernemen is in de toestand van Wolbink zodanige verbetering ingetreden, dat overbrenging naar het ziekenhuis alhier kon plaats hebben.

1933-03-04
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan Kampherbeek en Hendrika Aufderhaar, Kloosterdijk.

– Mariënberg. Brand. Woensdagavond, ongeveer 6 uur, brandde hier de boerderij van de landbouwer E. Doezeman af; 3 koeien, 2 pinken en 1 kalf kwamen in de vlammen om. Als oorzaak wordt genoemd een lek in de schoorsteen. De schade wordt gedekt door verzekering bij de Onderlinge Boerenbrandwaarborgmaatschappij te Zwolle.

– Nieuwe zaak. Gaarne voldoen wij aan het tot ons gerichte verzoek, om de aandacht onzer lezers te vestigen op een in dit nummer voorkomende advertentie, waarin de heer S. Klement bekend maakt, zich als kleermaker op den Brink te hebben gevestigd. Tevens heeft hij een zaak in manufacturen en herenmode-artikelen geopend.

1933-03-11
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jans Olthof en Annigje van der Weide, Bergentheim.

– Advertentie. Den 14 maart hoopt onze secretaris-penningmeester Evert Jan aan het Rot den dag te herdenken waarop hij voor 30 jaren als secretaris-penningmeester werd gekozen van het Veefonds Bergentheim en omstreken. Dat hij nog vele jaren zijn functie moge verrichten is de wens van bestuur en leden.

– Rouwadvertentie: B.J. Rigterink, oud 73 jaar, Bruchterveld.

– Uitbreiding van het ressort. De heer W.C.Th. baron van Ittersum, adviseur voor de afgifte van bewijsstukken van rijvaardigheid voor motorrijtuigen en auto’s in de gemeenten Ambt Hardenberg, Stad Hardenberg en Gramsbergen, is het adviseurschap ook opgedragen voor de gemeenten Avereest, Dalfsen, Den Ham en Ommen.

– Advertentie. Slaapkamer-ameublementen. Eigen werk dus solied werk. J. van Oort, 1e Hardenberger Meubelmakerij.

1933-03-18
– Advertentie. Veiling boerderij annex winkelhuis te Schuinesloot, thans in gebruik en bewoning bij de heren W. Jonker en H. Geerlings.

– In memoriam: Auke Vos. Velen zullen met mij diep getroffen zijn geweest, toen hun het bericht bereikte van het plotseling overlijden van den heer A. Vos, directeur der zuivelfabriek alhier. Tot in de ziel getroffen stonden de Slagharense ingezetenen op dien droeven dinsdagmorgen – 14 maart – bijeen. Medelijden met de zwaar beproefde echtgenote en nabestaanden vervulde ieder. Wie beschrijft de verschrikkelijkheid van zulk een slaag voor een gezin, als een geliefde echtgenoot en vader zo plotseling en zo wreed ontvalt c.a.

– Auke Vos overleden. De heer A. Vos, eigenaar der Zuivelfabriek te Slagharen, keerde maandagavond met de heer Pepping, directeur der Zuivelfabriek te Dedemsvaart per auto van Amsterdam, waar zij een vergadering hadden bezocht, huiswaarts. De heer Pepping chauffeurde. In de nabijheid van Harderwijk botste de auto tegen een boom op. De heer Vos bekwam hierdoor zware inwendige kneuzingen. Hij werd naar het ziekenhuis te Harderwijk vervoerd, waar hij spoed overleed. De heer Pepping was er betrekkelijk goed afgekomen. Met den heer Vos is een zeer geacht ingezetene van Slagharen heengegaan. De deelneming met dit zo treurige verlies is te Slagharen algemeen, zoals ook treffend uitkomt in het door ons met volle instemming opgenomen ‘in memoriam’.

– Advertentie. Bewoners van Ane, Anevelde en omgeving. Wij zijn met een lading prima turf bij de brug van Van der Hulst te Ane. Prijs f. 4,75 per 1000 afgehaald. Aanbevelend, De ontslagen trammannen van Hardenberg.

1933-03-25
– Advertentie. 50-jarig huwelijk: Arnold von Eije en Jennigje Bakhuis, Baalderveld.

– Rouwadvertentie: Grietje Haijkens, oud bijna 80 jaar, Groningen.

– Rouwadvertentie: Gerrit Willem Flierman, oud 67 jaren, Bergentheim.

– Advertentie. Aanbesteding. B. en W. van Ambt Hardenberg zijn voornemens aan te besteden: het verbouwen van een naast het gemeentehuis gelegen woonhuis tot kantoor van het G.E.B. met enige bijkomende werken en het bouwen van een brug in de sintelweg te Bergentheim.

– Advertentie. Veiling boerenplaatsje aan de Bruchterbeek te Brucht, in gebruik en bewoning bij A. Snijders A.J.zn.

– Begrafenis Auke Vos. Geheel Slagharen heeft zaterdag zijn medeleven getoond bij de plechtige uitvaart van wijlen den heer A. Vos. Alle aanwezigen werden te ruim half één in de gelegenheid gesteld ten sterfhuize een laatste blik te werpen op het stoffelijk overschot van de overledene, die temidden van een buitengewone bloemenschat in de voorkamer opgebaard lag. Daarna werd de lange tocht naar Dedemsvaart aanvaard. Het was een plechtige begrafenisstoet. Voorop de met bloemenkransen omhangen koets. Dan een dertiental rijtuigen en daarachter de lange file auto’s, een 25-tal. De aanwezigen waren niet voor een groot deel mensen tot wien de overledene in handelsbetrekking stond, maar de meerderheid der aanwezigen bestond uit mensen, wier onverdeelde vriendschap en sympathie tot den overledene uitging. Hierbij bleek weer duidelijk dat de heer Vos vriend in ieder huisgezin was c.a.

– Uit de offerbus. Naar wij vernemen is er uit de offerbus, welke zich op de nieuwe begraafplaats bevindt, geld ontvreemd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

1933-04-01
– Brand. In de nacht van maandag op dinsdag omstreeks half twee, werd de landbouwer A.J. Veltman, aan het kanaal, wakker door een geluid, dat overeen kwam met hagelen. Hij sprong het bed uit en ontdekte al spoedig, dat zijn huis in brand stond. Hij wekte zijn huisgenoten, die zich in allerijl kleedden. Men trachtte het vee in veiligheid te brengen, wat maar voor een klein gedeelte gelukte. Het huis brandde tot den grond af; van den inboedel kon niets gered worden. Er verbrandden 1 paard, 1 koe, 1 pink, 2 kalveren, 4 varkens en ruim 60 kippen. De enige koe, die nog gered kon worden, liep ernstige brandwonden op. De oorzaak van de brand is onbekend. Huis en inboedel waren voor f. 4000 verzekerd bij de Assurantiemaatschappij van 1896 te ’s-Gravenhage.

– Advertentie. Ondertrouwd: H. Hemke en W.A. Bitter.

– Advertentie. Goedkooper dan ooit, zijn thans onze rijwielen. Oostenbrink & Lägers.

– Bergentheim. Toestand bestendigd. Elders in ons blad maakten wij melding van de vermoedelijk met 1 mei ingaande bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van het station Bergentheim. Tot ons genoegen kunnen we echter mededelen dat dankzij de bemiddelingen van de heer Van der Pijl, hoofdleider van de N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Royen, de bestaande toestand blijft, zoals die tot nu toe bestond.

– Kloosterhaar. Korfbalvereniging opgericht. Onder de naam ‘U.N.I.’ (Uitspanning na Inspanning) werd alhier een korfbalvereniging opgericht met aanvankelijk 15 leden. Tot leider is benoemd de heer A. van der Meer, hoofd der openbare lagere school. De oefeningsavond is op vrijdag; op zondag zal er niet gespeeld worden.

– Verandering. Er zal in de goederenverzending per spoor ingaande 1 mei hier een grote verandering intreden. Het expeditiebedrijf Van Gend en Loos zal zich dan met de bezorging der goederen belasten. Van genoemde datum af zullen alle per trein aangekomen goederen franco thuis worden bezorgd. De verlaagde spoorwegtarieven zullen dan ook in werking treden, niet alleen voor stukgoederen (vrachtgoed, snelgoed, expresgoed) en wagenleadingen, maar ook voor personenvervoer.

1933-04-08
– Advertentie. Verloofd: Jo Zilverberg en Harry Blein.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Albert Jager en Hendrikje ter Horst, Kloosterhaar.

– Heemserveen. Verdronken. Donderdagmiddag verdronk het zoontje van de landbouwer E.J. Schutte bij de woning in de wijk, waarin het in een onbewaakt ogenblik geraakt was. Het droeve ongeval is te tragischer, omdat de kleine de volgende dag juist 5 jaar zou zijn geworden.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: L. Klement en Wilh. Joh. Breukelman, Heemse.

– Advertentie. Staat ter dekking bij G.J. Wolbink te Radewijk de stier Wilhelm 12.

– Advertentie. Veiling boerderij voor de heer A.J. Seinen te Schuinesloot.

– Advertentie. Veiling herenhuis en bouwterreinen te Heemse, voor de heer R. van der Sanden.

– Advertentie. Wegens vertrek naar elders. Grote boeldag op den Huize Bouwlust te Gramsbergen, ten verzoeke van den heer A. Osinga.

– Advertentie. Vrachtautodienst Bergentheim-Coevorden, Bergentheim-Almelo. Ondergetekende maakt hierdoor aan de geachte ingezetenen van Bergentheim, Hardenberg, Mariënberg, Gramsbergen en omliggende plaatsen bekend dat hij met ingang van 1 april jl. een vrachtautodienst heeft ingelegd tussen Almelo en Coevorden en tussen gelegen plaatsen en wel zaterdag en maandag naar Coevorden en dinsdag en donderdag naar Almelo. Directe doorverbinding naar alle delen des lands. Alle goederen worden vervoerd onder volledige garantie en tegen scherp concurrerend tarief. Voor vlugge en nette bediening zal worden zorg gedragen. Verhuizingen en transporten door geheel Nederland. Beleefd aanbevelend, H. de Jonge, Stationsweg C-78, Bergentheim, tel.nr. 2.

1933-04-15
– Advertentie. Getrouwd: W.A. Bitter en H. Hemke, Hardenberg, Stationsweg 150.

– Advertentie. Heden werden wij verblijd met een dochter, Grietje. J.H. v.d. Berg en J. Baarslag, Zwolle.

– Van Gend en Loos. Met ingang van 1 mei a.s. zullen de Nederlandse Spoorwegen zich te Hardenberg belasten met het kosteloos bestellen van vracht-, snel- en expresstukgoederen en het afhalen van vracht-, snel en expresstukgoederen. De ambtshalve besteldienst zal worden uitgevoerd door de N.V. van Gend en Loos, welke hiertoe een overeenkomst heeft gesloten met den heer L. van ’t Holt, Gramsbergerweg te Hardenberg.

– Visclub opgericht. Met aanvankelijk twintig leden. Het doel is te trachten eigen viswater te verkrijgen. In het voorlopig bestuur hebben zitting de heren P. van Grieken, H. Hamhuis GJzn. en Johs. Zweers Jzn. Binnenkort zal weer worden vergaderd.

– Advertentie. Veiling mobilia ten sterfhuize van wijlen den heer G.J. Koopman te Stad Hardenberg.

1933-04-22
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: A. Oldebierlink en Geertr. Lichtenborg, Oudeveen, Stad Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerrit Jan Blankvoort en Hermina van der Sluis, Bergentheim.

– Slagharen. Opening veemarkt. De eerste Slagharense veemarkt werd dinsdagmorgen officieel door burgemeester Weitkamp geopend. reeds bij de opening, die eigenlijk een beetje erg vroeg was, heerste in onze plaats een flinke drukte. Van alle kanten kwamen de kooplieden opdagen, terwijl omstreeks 9 uur het vee reeds werd aangevoerd. Men groepeerde bij den ingang, die door een wit lint was afgesloten c.a.

– Advertentie. N.V. Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering, opgericht te Tiel in 1833. De directie geeft kennis, dat in plaats van den heer W.G. Nijzink, aan wien op verzoek eervol ontslag is verleend, tot agent der maatschappij voor Heemse en omstreken is aangesteld de heer G. Draaijer te Hardenberg, dien zij tot het sluiten of overboeken van verzekeringen beleefd aanbeveelt. Bovendien is de maatschappij te Hardenberg vertegenwoordigd door den heer G. Bosch.

1933-04-29
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Martinus Oelen en Geertruida Withaar, Bruchterveld.

– Feestelijke herdenking. In 1908 werd een onzer belangrijkste plaatselijke verenigingen opgericht, nl. het muziekcorps Hallelujah. De bedoeling is, dit feit feestelijk te herdenken, vermoedelijk op 31 augustus. Uit de leden is bereids een commissie benoemd, die met definitieve voorstellen  hieromtrent zal komen.

– Slagharen. Eindveiling. Ten overstaan van notaris Schut had dinsdag in het café Kleinheerenbrink te Slagharen de publieke eindveiling plaats van het boerderijtje van den heer A.J. Seinen te Schuinesloot. Koper werd de heer G.W. Kaemingk te Schuinesloot voor f. 3707.

1933-05-06
– Advertentie. Verloofd: Jonkvrouwe H.M. baronesse Mackay en J.Chr. Fritzsche. Bergentheim.

– Advertentie. Ondertrouwd: A.T. Faverey en Lien Koek.

– Advertentie. Al dengenen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of iets onder zich hebben, hieronder begrepen borgtochten, betrekkelijk de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen van wijlen de echtelieden Johan Adriaan Bodewitz senior en Aaltje van der Haar, in leven gewoond hebbende te Gramsbergen en aldaar respectievelijk overleden 24 april 1933 en 23 juni 1930, wordt verzocht daarvan uiterlijk 1 juni 1933 opgave te doen ten kantore van den notaris G.J. Schut te Heemse.

– Advertentie. L.S. Ondergetekende bericht hiermede dat hij vanaf heden zijn zaak alsmede de werkplaats heeft overgedaan aan den heer H. Valkman Bzn. Tevens betuigt hij zijn dank aan zijn geachte cliëntèle voor het steeds genoten vertrouwen. Hoogachtend, W.P. Bos. Mij refererende aan bovenstaande, houd ik mij ten zeerste aanbevolen voor alle voorkomende draai- en bankwerken enz. Hopende door een nette en accurate bediening uw vertrouwen waardig te worden. Aanbevelend, H. Valkman Bzn., Gramsbergen, Electrische Metaaldraaierij.

– Ontstemming bij de werkverschaffing. De laatste dagen der vorige week heerste er een merkbare ontstemming onder de werklozen uit de gemeente Ambt Hardenberg, die geplaatst waren bij de Boswachterij ‘Hardenberg’ van het Staatsbosbeheer. Deze ontstemming kwam voort uit de wijziging van de lonen, tengevolge waarvan de arbeiders minder verdienden. Vrijdag arriveerden op de terreinen van het Staatsbosbeheer de rijksinspecteur voor de werkverschaffing in Overijssel ir. J.T. Westhoff uit Zwolle en de houtvester van het Staatsbosbeheer de heer Blokhuis uit emmen, teneinde een onderzoek in te stellen en besprekingen te voeren over de verdiende lonen. Toen des middags 12 uur de schafttijd aanbrak, verzamelden zich de arbeiders rondom de beide genoemde heren en onverwachts werden er enige klappen en trappen door de werklozen uitgedeeld, terwijl ir. Westhoff door één hunner met een mes in de rug werd gestoken. De getroffene werd met een auto naar dr. H. Boom vervoerd die de wonde hechtte, waarna de heer Westhoff vervolgens per auto naar zijn woning te Zwolle werd overgebracht. Naar wij vernemen is zijn toestand vrij goed. Een sterke politiemacht, bestaande uit gemeente- en rijkspolitie, zomede marechaussee van de brigade Hardenberg, was spoedig op de terreinen van het Staatsbosbeheer aanwezig om een onderzoek in te stellen. tot op heden is de dader nog niet bekend. In verband met deze relletjes zijn de werkzaamheden vrijdagmiddag tot nader order stopgezet. Ongeveer half vijf verzamelden zich al de werklozen voor het gemeentehuis te Heemse, waar twee hunner voor een bespreking tot den burgemeester werden toegelaten. Hierna gingen de arbeiders rustig huiswaarts. De minister van Binnenlandse Zaken heeft nader aan het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg telegrafisch medegedeeld, dat alle arbeiders die aan de relletjes hebben deelgenomen, voor onbepaalde tijd van de werkverschaffing zijn uitgesloten en in geen enkel opzicht door de gemeente worden gesteund. Verder heeft de minister verzocht, dat een streng politioneel onderzoek wordt ingesteld. Aan dit laatste wordt voldaan en reeds zijn verschillende personen door de politie verhoord.

– Benoeming. Onze vroegere plaatsgenoot de heer H. ten Brinke, thans bakker en winkelier te De Krim, is benoemd tot bakker aan de Coöperatieve Verkoopvereniging te Lutten. Hij heeft zijn zaak overgedaan aan de heer H. Brink te Lutten.

– Jubilé Vosjan. Donderdag herdacht de heer Vosjan het feit, dat hij voor 30 jaren de functie van veldwachter in deze gemeente had aanvaard. Met een hartelijke toespraak overhandigde de burgemeester hem het brevet met verguld zilveren kruis.

– Heemse. Veilingnieuws. Bij de maandagmiddag door notaris Schut te Heemse gehouden veiling der woning, in eigendom toebehorende aan den heer R. van der Sanden te Amsterdam en bewoond door den heer T. Hidding te Heemse, was hoogste bieder de heer R. Koeslag te Heemse voor f. 4104. Gunning aangehouden.

– Bergentheim. Aanbesteding. In de bestuurskamer der gereformeerde school is aanbesteed het bouwen van een nieuwe woning voor het hoofd van voornoemde school. Laagste inschrijver: Muis en Lotterman te Bergentheim voor f. 4389.

– Advertentie. Aanbesteding. Ondergetekende zal op zaterdag 13 mei 1933 des avonds te acht uur in cafe Frijling namens zijn opdrachtgevers, de heren F. en J.J. Folkerts, trachten aan te besteden: de bouw van een klein landhuisje aan de Gramsbergerweg. Architect: C. de Graaff, Laren (N.H.).

– Advertentie. Ondergetekende deelt mede dat hij zich als vishandelaar heeft gevestigd te Hardenberg. Geregelde voorraad van gerookte en gestoomde viswaren, zoute haring, haring in ’t zuur enz. Dagelijkse aanvoer van verse zeevis. Tevens alle dagen verse gebakken vis. Beleefd aanbevelend, Urker Vishandel. K. Koffeman, Fortuinstraat, Hardenberg.

1933-05-13
– Rouwadvertentie: Hendrik Marsman, oud ruim 25 jaren, Ane.

– Advertentie. Veiling boerderij van E. Doezeman te Mariënberg.

– Onweer. Zaterdagmiddag ontlastte zich boven deze omgeving een zwaar onweder, gepaard gaande met grote plasregen. De bliksem sloeg in de boerderij van de landbouwer J. Lenters te Rheezerveen, tengevolge waarvan de gehele woning afbrandde. Vier koeien kwamen in de vlammen om. De bewoners wisten zich met moeite te redden.

– Veldwachter benoemd. Tot gemeenteveldwachter, met standplaats Lutten, is benoemd de heer N. Veenendaal, marechaussee te Zevenaar. De heer C.S. Pisuisse, thans gemeenteveldwachter te Lutten, wordt overgeplaatst naar Heemse.

– Jeugdherberg. Op initiatief van de burgemeester, de heer H.H. Weitkamp, werd donderdagavond in de Christelijke Landbouwwinterschool een vergadering gehouden ter bespreking van de oprichting van een jeugdherberg. De heer Bakker te Assen, consul van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale hield een propagandalezing, waarna werd overgegaan tot het benoemen van een stichtingscommissie. In deze commissie werden benoemd de heren H.H. Weitkamp, W.C.Th. baron van Ittersum, G.J. Schut, allen te Heemse, J. Mulder jr. te De Krim, J.B. Oostenbrink en J.W. Resink, beiden te Heemse. Deze commissie zal de verdere plannen uitwerken. De 23 personen die ter vergadering aanwezig waren, gaven zich allen op als lid.

– Gramsbergen. Ongeluk met dodelijke afloop. Dinsdagmiddag gebeurde alhier een ernstig ongeval met dodelijke afloop. De 26-jarige venter H. Marsman GJzn, die met paard en kar in de buurtschap Ane ventte, kwam terwijl hij op de kar wilde stappen op het eenspan te vallen, waardoor het paard achteruit sloeg en Marsman tegen de borst raakte. Door omstanders werd hij bij de landbouwer G.J. Seinen binnen gedragen. Hoewel direct geneeskundige hulp aanwezig was, mocht dit helaas niet meer baten; slechts enige uren na het ongeval is het slachtoffer overleden.

– Opheffing halten. Door de Nederlandse Spoorwegen is besloten om met ingang van 16 mei de halte Baalder-Radewijk, Beerse en Junne voor personenvervoer op te heffen,

1933-05-20
– Advertentie. Geboorte: Gerrit Nijman, z.v. dhr. en mw. Nijman-Feberwee, Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan ter Wijlen en Aaltje Olsman, Brucht.

– Aanbesteding. Zaterdag 13 mei had in ’t café Frijling de aanbesteding plaats van het bouwen van een klein landhuisje voor de heren F. en J.J. Folkerts. Laagste inschrijver: gebr. Dijkhuis voor f. 5060. Het werk is niet gegund. Nader vernemen we dat bij onderhands overleg het werk is opgedragen aan gebr. Dijkhuis voor f. 4680.

– Confrontatie. Dinsdag en woensdag hebben ten gemeentehuize te Heemse met ir. J.Th. Westhoff geconfronteerd de 200 arbeiders van de relletjes op 28 april. De arbeiders verschenen allen in costuum van die dag. Naar aanleiding dezer confrontatie is door de politie gearresteerd W.N., arbeider te Lutten. Hij is in verzekerde bewaring gesteld in de marechausseekazerne te Hardenberg.

– Advertentie. Hengelclub Hardenberg. Het bestuur deelt mede dat het de beschikking heeft over eigen viswater. R.E. de Bruin.

– Advertentie. Afbraak molen Mariënberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens vrijdag 26 mei 1933 om 14.30 uur op den Mariënberg, ter plaatse van de afgebroken molen aldaar te verkopen voor de Coöperatieve Aan- en verkoopvereniging Mariënberg: 2 houten roeden, ijzeren as, voeghouten en andere zware balken, oud riet, drijfwerk, molenstenen enz.

– Advertentie. Veiling dubbel burgerwoonhuis te Gramsbergen, voor de erven van wijlen de heer J.A. Bodewitz sr., gelegen in de Voorstraat te Gramsbergen.

1933-05-27
– Advertentie. Al degenen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of iets onder zich hebben, van wijlen de heer D. Schutte, in leven gewoond hebbende te Baalder en overleden 13 april 1933, wordt verzocht daarvan opgave te doen te kantore van notaris Schut te Heemse.

– Advertentie. Bestel nu een tuinbank en tot uw voordeel, bij J.H. Dorman, timmerman, Hardenberg.

1933-06-03
– Rouwadvertentie: Harm Stobbe, oud 53 jaar.

– Advertentie. Veiling winkelhuis met schuren en erf te Ane, in gebruik en bewoning bij G.J. Marsman.

– Advertentie. Verkoop boerenbehuizing met tuin in de Achterstraat te Gramsbergen, door A. Smits.

– Luchtmanoeuvres. Maandagmiddag bracht een vliegenier een bezoek aan Hardenberg, waar een vooraanstaand familielid van hem woonachtig is. Hij gaf geweldige staaltjes van vliegkunst ten beste en mocht zich daarin over buitengewone belangstelling van de aardse bewoners verheugen. Luchtfoto’s zullen stellig door hem genomen zijn; inzage daarvan werd ons tot ons genoegen toegezegd. En heden, vrijdagmorgen, manoeuvreerde boven onze plaats een andere vliegenier, die met kunstvaardige wendingen in de lucht in reuzengrote letters het woord ‘Persil’ neerschreef. Een pakkende reclame!

– Aanbesteding. Voor rekening van de landbouwer A. Veurink te Collendoorn is aanbesteed het bouwen van een boerderij. Van een vijftal inschrijvingen was D.J. Welleweerd te Rheeze de laagste, voor f. 3254.

– Werkverschaffing. De minister van binnenlandse zaken, mr. J.A. de Wilde, heeft vrijdagmiddag in audiëntie ontvangen de heren ds. Slomp, ds. Van der Veen en E. Smit Jzn., allen wonende te Heemse, ter bespreking van de mogelijkheid om wederopenstelling van de werkverschaffing op het Staatsbosbeheer, waardoor de 200 geschorste arbeiders weder aan het werk zouden kunnen gaan. Gedurende ongeveer één uur hebben genoemde heren gelegenheid gehad de minister omtrent de in verband met deze schorsing ontstane toestanden alhier in te lichten. Naar wij vernemen zullen, dankzij het werk van de burgemeester dezer gemeente en de ondervonden medewerking van de rijksinspecteur der werkverschaffing, ir. Westhoff te Zwolle, dinsdag na pinksteren de werkverschaffingswerkzaamheden weer een aanvang nemen. Die dag zullen de arbeiders, die in verband met de relletjes op 28 april 1933 waren geschorst, bij werkverschaffingsobjecten worden herplaatst.

– Bergentheim. Stakingsrelletjes. Woensdagmorgen omstreeks 7 uur, toen zich een 20-tal arbeiders der veenderij Erven van Roijen naar het werk begaven, trachtten een 300 stakers hun dit met geweld te beletten. Deze hadden te Kloosterhaar een ketting over de brug gespannen om de mensen zodoende tegen te houden. Terwijl twee veldwachters de overgang vrij maakten, en de arbeiders midden op de brug stonden, kwam ook van de andere zijde een 100-tal arbeiders opdringen. Toen de heer Van der Pijl, directeur der veenderij zag, dat zijn arbeiders op deze wijze in de knel zouden komen, heeft hij de opdringende massa met een revolver in bedwang gehouden. Enige processen-verbaal werden opgemaakt. Ongevallen zijn bij de relletjes niet voorgekomen, wel werden door de stakers klappen en schoppen uitgedeeld.

– Gramsbergen. Veiling. Woensdag had de eindveiling plaats van het dubbel burgerwoonhuis van wijlen de heer J.A. Bodewitz sr., gelegen in de Voorstraat. Koper werd de heer C. Dorresteijn alhier voor f. 2850.

– Advertentie. Allen die gebruik willen maken van de brug bij de weduwe H. Woerthuis, gelieven zich binnen drie weken op te geven bij ondergetekende. Anders verboden. Wed. H. Woerthuis, Radewijk.

– Advertentie. Watertochtjes. Rooiboot te huur bij Zweers en Willering, De Brink.

1933-06-10
– Ongeval. Woensdagmiddag begaf het 8-jarig zoontje van de heer Ten Cate alhier zich per fiets naar de zwemplaats in de Beek. Toen hij te Baalder rechts de weg wilde inrijden, kwam hij in botsing met het zoontje van kleermaker Nijzink, dat fietsende van het zwemmen terugkeerde. Het zoontje van Ten Cate kwam hierbij te vallen en kreeg de ketting van zijn fiets tegen de arm, waardoor een diepe vleeswond ontstond en de hulp van de dokter moest worden ingeroepen.

– Advertentie. Enorme prijsverlaging! Prima bladreuzel 40 cent per k.g. Ook zaterdagavond 5-7 uur verkrijgbaar achterzijde fabriek. N.V. Hardenberg Bacon Factory.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: H.W. Potgieter en K. Schans, Kloosterhaar.

1933-06-17
– Advertentie. Wanneer u elke week een kwartje in het water moest gooien zou u dat zonde vinden. Door uitsluitend  bij ons uw vleeschwaren te kopen bespaart u dit. Onze prijzen zijn het laagst. Onze kwaliteiten het hoogst. M. Leman, Hardenberg.

– Een mooi karwei. Dezer dagen werd het glas- en verfwerk van de nieuw te bouwen Nederlands Hervormde kerk aan de Korreweg te Groningen opgedragen aan onze plaatsgenoot de heer Roelf Bosch.

– Slagharen. Korfbalclub opgericht. Met aanvankelijk een 25-tal leden is hier opgericht een dames-korfbalclub die gedoopt is met de naam E.M.O.S. De oefeningen, die plaats vinden onder leiding van de dames Tebbe en Mecklenfeld, zijn niet voor het publiek toegankelijk.

– Advertentie. Veiling boerenplaatsje te Schuinesloot, in gebruik en bewoning bij de heer R. Klok.

– Advertentie. Luxe autoverhuur met en zonder chauffeur. Zeer billijke tarieven. J.H. Prenger aan de Beek B-109, Hardenberg. Deze auto is tevens te koop.

1933-04-24
– Advertentie. Ondergetekende deelt het geachte publiek van Stad en Ambt Hardenberg mede geen deelgenoot meer te zijn in de turfhandel van de ontslagen D.S.M. trammannen. Daar hij de zaak voor eigen risico voortzet biedt hij zich beleefd aan voor de levering van alle soorten prima Hollandsche turf. Jan Koers, Brink, Heemse.

– Uitvaart Ds. Goris.

– Advertentie. Veiling van de Groninger boerderij ‘Pro et Contra’. door notarissen Poelma te Stadskanaal en Schut te Heemse, op 6 juli 1933 om 14.30 uur in het café Klinkhamer te Mariënberg voor den heer H. Kloen te Stadskanaal. De boerderij is gelegen aan straatweg en wijken, tussen de Kloosterdijk en Hammerdijk en in de onmiddellijke nabijheid van het Almelosche Kanaal en het spoorstation Mariënberg.

– Advertentie. Ondergetekende bericht hiermede dat hij met ingang van 1 juli a.s. een administratiekantoor gaat openen met medewerking van een accountantskantoor. Hij stelt zich voor voorlopig kantoor te houden in het gebouw der voormalige Bewaarschool, elke maandag en woensdag van 9-12 uur voormiddag. Met beleefde aanbeveling. B.J. Breukelman, b.d. voormalige Bewaarschool, Hardenberg.

1933-07-01
– Rouwadvertentie: Geertruida Gezina Jacoba Hermina Raak, oud 27 jaren, Bergentheim.

– Advertentie. Zaterdag 1 juli hoopt onze geliefde man en vader G. Mastebroek de dag te herdenken dat hij voor 25 jaren werd aangesteld bij de posterijen alhier. Slagharen.

– Advertentie. Ondergetekende wenst aan te besteden het bouwen van een houten kiosk. Briefjes in te leveren a.s. dinsdag 8 uur in café De Jaarbeurs alwaar tekening en omschrijving ter inzage liggen. R. Gort.

– Zwemvereniging. Onder voorzitterschap van de heer Nieuhoff vergaderde de vereniging zaterdagavond in café Frijling. Er waren slechts 12 leden aanwezig. Van den heer Van der Bom was bericht ingekomen dat hij als bestuurslid bedankte. Medegedeeld werd dat het terrein van de landbouwer Van der Velde weer is gehuurd voor 25 gulden. Tot bestuurslid werd gekozen de heer G.A. van der Haar.

– Mariënberg. Aanbesteding. Dinsdagmiddag werd in café Klinkhamer aanbesteed het bouwen van een landhuisje voor de heer Dijkstra alhier, onder architectuur van den heer G. Dijkstra. Laagste inschrijver: Veurink en Regeling te Beerzerveld, voor f. 6220.

– Gramsbergen. Veiling. Woensdag had ten overstaan van notaris Schut de eindveiling plaats van een winkelhuis met schuren en erf van G.J. Marsman te Ane. Koper werd de heer F. Blom te Vriezenveen voor f. 2900.

– Slagharen. Telefoonaanleg. Daar de Schuinesloot nog steeds verstoken is van het genot van telefoon, worden plannen beraamd tot aanleg daarvan. Het is echter een groot bezwaar dat deze plaats zo ver van het kantoor is verwijderd, aangezien de kosten daardoor nogal vrij groot zijn. Indien de belanghebbenden nu maar eens samen werken, zou ook hier misschien nog wel iets tot stand kunnen komen.

– Advertentie. Halt. Door deze maak ik het geachte publiek van Slagharen en omstreken bekend dat ik zaterdag 1 juli mijn nieuwe zaak open in rijwielen en onderdelen. J.L. Flapper, Slagharen.

1933-07-08
– Aanbesteding. Bij de dinsdag door R. Gort in de Jaarbeurs gehouden aanbesteding voor het bouwen van een houten kiosk waren enige inschrijvers de heren G. Makkinga en H. Hamhuis alhier, voor f. 178.

– Fluitclub. Alhier is opgericht een Fluitclub, welke gedoopt is ‘De Harmonie’. Ze telt ruim 20 leden. Leider is de heer F. Goris. In het Lokaal naast de Gereformeerde Kerk worden ’s maandagsavonds de repetities gehouden.

– Gramsbergen. Jubileum. Het was zaterdag 25 jaar geleden dat de heer G. de Weerd in dienst trad als veldwachter in deze gemeente c.a.

– Advertentie. Aanbesteding. Het bouwen van een burgerwoonhuis op 18 juli 8 uur in Lunchroom Goris. Bestek verkrijgbaar bij A. Kremer, Hardenberg.

1933-07-15
– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het publiek van Hardenberg, Gramsbergen en omstreken bekend, dat hij is aangesteld als vertegenwoordiger van de Eerste Hoogeveensche Wasch- en Strijkinrichting. H. Pullen, Sallandschestraat, Hardenberg.

– ‘Het Rijwielhuis’. Het pand aan de Eiermarkt A-49, indertijd in vlammen opgegaan, is in letterlijke zin uit de as herrezen. De eigenaar, de heer H.J. Zweers, heeft zijn nieuwe zaak ‘Het Rijwielhuis’ gedoopt – een lichtbak laat ’s avonds dien naam duidelijk uitkomen – en hij had het volstrekte recht, dien doopnaam te kiezen. Reeds aan de Voorstraat vallen de etalages achter vier grote spiegelruiten (waarvan één stofvrij) alle met glas in lood, in het oog. Door het vele glas is de ruime winkel vol licht. Hiernaast bevindt zich het kantoor. We noemden de naamkeuze gerechtvaardigd; immers het getal rijwielen, waaruit men kan kiezen, is enorm, ze zijn er in diverse merken, o.a. ook rennersfietsen. Groot is ook de verscheidenheid in alle mogelijke onderdelen: banden, zadels, kettingkasten, sturen, lampen, bellen, pompen. De heer Zweers heeft nu ook een afdeling ijzerwaren, waar aannemers, timmerlieden en landbouwers te kust en keur kunnen gaan. De flinke reparatie-inrichting en het afzonderlijke stofvrije vertrek voor den moffeloven behoren mede vermeld te worden. De bouw is geschied onder leiding van het architectenbureau Boxman te Nijverdal.

– Bergentheim. Bijna verdronken. Vrijdagavond wilde de bekende zwerver Slomp even aan de kant van ’t kanaal uitrusten. Toen hij opstond en zich weer omhing met de zakken, die hij steeds met zich torst, deed hij een misstap, zodat hij, met het hoofd omlaag, in de vaart terecht kwam. Gelukkig werd dit opgemerkt door de heer Huisingh, wien het gelukte, den drenkeling weer op het droge te brengen. De heer H. liep hierbij zelf een nat pak op. Als hij een minuut later was gekomen, zou de arme stakker zeker verdronken zijn.

– Slagharen. Eindveiling. In ’t café Staarman had dinsdag de eindveiling plaats van het boerenplaatsje van de heer R. Klok, bestaande uit een huis en erf te Schuinesloot. Koper werd de heer H. Blokzijl te Lutten voor f. 1500

– Advertentie. Tandarts Schipper, Voorstraat 11, tel. 81, Hardenberg.

– Advertentie. Veiling boerenplaats te Rheeze, thans in gebruik en bewoning bij E.J. Willering.

– Advertentie. Het Rijwielhuis. Heden zaterdagmiddag 3 uur heropening van onze nieuwe enorm uitgebreide zaak in rijwielen, motorrijwielen en rijwielonderdelen. H.J. Zweers, Eiermarkt, Hardenberg.

1933-07-22
– Advertentie. Verloofd: Gr. Breukelman en G.J.M. van Oortmerssen (weduwnaar van G. v.d. Bend).

– Ernstige val. Maandagmorgen werd de 81-jarige landbouwer G.J. van Beest bewusteloos met geheel bebloed hoofd op de deel der schuur aangetroffen. Dat zijn pet op den zolder werd gevonden, wijst er op dat B. daar is geweest. Vermoedelijk is hij uit het slop gevallen; de kapotte klompen duiden op een vrij hoge val. B. zelf kon zich van een en ander niets herinneren; hij was na de val meesttijds buiten kennis. De ernstige verwondingen aan het hoofd konden door Dr. Kattenwinkel, althans uiterlijk, worden verholpen. De patient klaagde ook over pijn in borst en rug, zodat er reden was, niet alleen te vrezen voor hersenschudding, maar ook voor inwendige kneuzingen.

– Aanbesteding. Bij de aanbesteding van het maken ener schietbaan voor den B.V.L. (Bijzondere Vrijwillige Landstorm), in de Rheezerbelten, bij de woning van de heer Herbert, is als laagste ingeschreven door: G. Moeken te Hardenberg voor f. 275. Gegund.

– Gramsbergen. Snoek gevangen. Dezer dagen ving de jongeheer B. Koek een snoek in het z.g. ‘Valkmans Jaan zien gat’ welke niet minder woog dan 6½ pond. Dit was voorwaar een kanjer!

– De Krim. Dodelijk ongeluk. Donderdagmiddag werd de 22-jarige Jaap Deuzeman bij de persturfmachine door de messen van de machine gegrepen, met verbrijzeld been naar Hoogeveen vervoerd, waar hij spoedig overleed. Daar ging een schok van ontroering door De Krim toen dit nieuws vernomen werd. Eerst hoorde men, dat het been verbrijzeld was, terwijl later de doodstijding de ronde deed. Deuzeman was bij de persturfmachine van de firma Kleine Staarman werkzaam. De machine raakte iets verstopt, zoals dat wel vaker voorkomt. Deuzeman wilde de veenkluiten iets met z’n voet wegduwen en kwam tussen de grijpende messen van de machine. In deze verschrikkelijke toestand bleef hij zitten en pas nadat de machine tot staan was gebracht, kon hij uit de grijparmen bevrijd worden. Dr. Jager, die ijlings werd ontboden, was in Hoogeveen, doch zuster Kamphuis, die in het consultatiebureau te Nieuwe Krim zitting had, spoedde zich ogenblikkelijk naar de plaats des onheils terwijl de arbeiders hulp vanuit Coevorden opbelden. Toen zuster Kamphuis een noodverband had gelegd was Dr. Jager aanwezig, die in allerijl uit Hoogeveen was komen rijden en even later was ook dokter Levie uit Coevorden met twee verpleegsters ter plaatse. Dr. Jager met zuster Kamphuis vervoerden den ongelukkige, wiens been verschrikkelijk verbrijzeld was, terwijl hij zeer veel bloedverlies had geleden, naar het ziekenhuis te Hoogeveen. Hier werd het been geamputeerd, doch spoedig na de operatie overleed Deuzeman. Waarschijnlijk was het vele bloedverlies een der belangrijkste oorzaken van het toch nog onverwacht overlijden. Deuzeman was ongehuwd.

– Advertentie. Uit de hand te koop: Een boerenplaatsje gelegen aan de straatweg in het Hardenbergerveld, thans in gebruik en bewoning bij de gebroeders Melenberg.

1933-07-29
– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Oldebeerlink, oud bijna 25 jaren, Hardenberg.

– Advertentie. Dankbetuiging. Bij deze betuig ik mijn volle tevredenheid over de coulante afrekening van de Eerste Friesche Onderlinge Landbouw Paarden Verzekeringsmij. te Heerenvreen voor mijn gestorven paard. P. Dijkstra, ‘Dubbeldam’, Bergentheim.

– Jammerlijk verdronken. De 25-jarige H.J. Oldebeerlink, afkomstig uit den Vrouwenhoek, in deze gemeente, dienende te Heesterkante, even over de Duitsche grens, ging woensdagavond, tussen 9 en 10, na den h elen dag druk aan ’t roggemaaien te zijn geweest, in de Vecht, achter de kerk te ’t Laar een bad nemen. Toen het water hem nauwelijks over ’t middel reikte, riep hij twee keer om hulp en zonk, waarschijnlijk door hartkramp, in de diepte weg. Niettegenstaande er voortdurend gedoken en gedregd werd, ook nog den gehelen voormiddag van den volgenden dag, bleef hij onvindbaar. Vooral het hoofd der school te ’t Laar was bij het duiken onvermoeibaar. Eindelijk gelukte het de visser F. Kiewiet te De Haandrik, den drenkeling op te halen. Het lijk is naar de diep beklagenswaardige ouders alhier vervoerd. Het zal hier ter aarde worden besteld.

– Kiosk ‘De Poort’. We beginnen steeds meer grootsteedse allures aan te nemen. Een kiosk bezaten we tot dusver echter nog niet, maar deze zijn we nu ook rijk geworden. In de nabijheid van de plaats, waar vroeger een echte poort den oostelijken toegang tot onze stad vormde, is nu, naast de rijwielzaak van de heer Van Goor een kiosk verrezen, die in haar naam ‘De Poort’ de herinnering aan oude tijden wil bewaren. In die oude tijden rookte men nog niet. Amerika was nog niet ontdekt en ‘Tabago’s geur’ge plant’, zoals de dichter Graadt Jonckers zong, was hier nog onbekend. Nu is dat veranderd. Tabak, sigaren en sigaretten zijn voor ons rooklievend volk onmisbare genotmiddelen geworden. Harm Gort houdt daar rekening mee: in zijn kiosk zal men te kust en te keur kunnen gaan. We houden ons overtuigd van de genegenheid van het publiek te zijnen opzichte en dat deze genegenheid zich zal openbaren in veler gang naar zijn kiosk om daar te kopen al de genoemde in rook opgaande genotmiddelen. Gaarne wensen we hem succes! Moge onze opwekking tot dat succes bijdragen!

– Ambt Hardenberg. Oude munten. Door de werklozen, die te werk zijn gesteld bij de verbetering van zandwegen in deze gemeente is te Rheeze op grond van de landbouwer L. Veurink tijdens het verrichten van grondwerk een kruikje gevonden met oude geldstukken. De ruim 30 munten zijn vermoedelijk afkomstig uit de Middeleeuwen en vertonen allen een kruis. Jammer dat het kruikje tijdens het graafwerk is stukgestoten. De geldstukken en het kruikje zijn bij de burgemeester gedeponeerd.

– Wegverbetering. De weg te Ane, lopende achter de molen van Lenters tot aan erve Meilink, wordt voor een zo zeer nodige verbetering onder handen genomen. Een twintigtal arbeiders zijn er momenteel aan het werk.

– Mariënberg. Veiling Groninger boerderij. In café Klinkhamer alhier had door de notarissen Poelma te Stadskanaal en Schut te Heemse, de veiling plaats van de boerderij ‘Pro et Contra’, bestaande uit ruime boerenbehuizing en ruim 20.5 ha. wei- en bouwland, voor de heer H. Kloen te Musselkanaal. Koper werd de heer G. Pots te Beerzerveld, voor f. 16.300.

1933-08-05
– Rouwadvertenties: Johanna Everdina v.d. Veen, oud 25 jaar, Gramsbergen.

– Werkzaamheden op den Marsch. De voorbereidende werkzaamheden betreffende de aanleg van een haven op het Marschterrein zijn, zij het in zeer bescheiden vorm, aangevangen: metingen zijn gedaan, een loods is geplaatst. De werkverschaffing houdt zich voorshands nog bezig met verbetering van den weg naar ’t Holt.

– Aanrijding. Terwijl zondagavond een drietal jongelui uit Radewijk op de Hardenbergerstraatweg fietsten, kwamen uit de richting Hardenberg een auto en een motorrijder in razende vaart aanrijden. Ter hoogte van het café Van der Veen werd een der fietsrijders, de heer Reins uit Radewijk, door de auto aangereden. Zijn fiets werd hierdoor totaal vernield. Deze aanrijding is hieraan te wijten dat de snelheid van auto en motor veel te hoog was opgevoerd, zodat de bestuurders de macht over het stuur niet meer meester waren. Van het geval is aangifte bij de politie gedaan, die een onderzoek instelt.

– Rouwadvertentie: Johanna Everdina van der Veen, oud 25 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertenties: Leonardus Christianus Aleidus Hombrink, oud bijna 60 jaar, Hardenberg.

1933-08-12
– Advertentie. Verloofd: A. van der Haar en H.L. van Dalen.

– Advertentie. Ondertrouwd: Herbert Anton Meijer en Geesje van der Veen.

– De Provinciale Staten van Overijssel geven subsidie aan de D.S.M. In de maandag gehouden vergadering der Provinciale Staten van Overijssel werd behandeld het voorstel van G.S. tot het verlenen van een subsidie aan de D.S.M. ten einde daardoor stopzetting in dit bedrijf te voorkomen, welk voorstel in overeenstemming is, met dat van de interprovinciale commissie die adviseerde tot het verlenen van een renteloos voorschot tot dekking van de achteruitgang in de opbrengst van het goederenvervoer, en wel van pl.m. f. 9.000 voor het jaar 1933 en f. 6.000 voor 1934. De tekorten der maatschappij bedragen resp. f. 76.500 en f. 52.000. De kleinst mogelijke meerderheid in de c.v.R. is voor de steunverlening, de grootst mogelijke minderheid moest deze daarentegen afraden. Het lid, de heer Bramer, burgemeester van Stad Hardenberg, verklaarde zich alleen voor het verlenen van subsidie alsook voor het verlenen van subsidie alsook de streek in de vorm van ruimere ondersteuning, het voortbestaan van het bedrijf blijkt te waarderen. Spreker achtte het onjuist dat de deelhebbers in de maatschappij benadeeld zullen worden, doordat de provincie als voorwaarde van ondersteuning stelt dat uit de winst allereerst de nominale ondersteuning afgelost moet worden. Spreker zou alleen subsidie willen verlenen, wanneer ook de andere overheidslichamen dit naar verhouding doen c.a.

– Veiling. Maandag had ten overstaan van notaris Schut de eindveiling plaats van een boerenplaats met schuur, erf en 13.11.80 ha. bouw- en grasland en heidegrond, bewoond door de heer E.J. Willering te Rheeze. Hoogste bieder was in massa de heer G.J. Wilpshaar te Vlieghuis met f. 6210.

– Nieuwe schietbaan. Zaterdagmiddag 3 uur zal in de Rheezerbelten de schietbaan voor de afd. Hardenberg van den Vrijwilligen Bijzonderen Landstorm officieel in gebruik worden genomen. Giften van Heemser en Hardenberger ingezetenen hebben indertijd de totstandkoming dezer baan mogelijk gemaakt. De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg zullen bij de opening het woord voeren, eveneens de beide commandanten van Hardenberg en Heemse. Burgemeester Wynia van Denekamp zal namens het Twentsch Verband aanwezig zijn. De baan is geheel volgens de voorschriften aangelegd en van de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien.

– Rheezerveen. Dodelijk ongeval. De familie G. Breukelman alhier is in rouw gedompeld. Ze was jl. dinsdag met vier kinderen voor een dag bij de familie Ch. Westera te Vroomshoop. Des middag wilde een der kinderen, een meisje van 3 jaar, den weg oversteken naar haar vader, die aan de vaart zat te vissen. Zij werd aangereden door een motorrijder en bleef bewusteloos op de weg liggen. De vader nam haar op en bracht haar binnen bij Westera. Ofschoon spoedig geneeskundige hulp aanwezig was, mocht deze niet meer baten. Zonder bij kennis te zijn gekomen, is het kind kort daarna overleden. De motorrijder stapte eerst wel af, maar later is hij, zonder zich bekend te hebben gemaakt, verder gereden. Naar wij thans vernemen heeft de politie de motorrijder opgespoord. Het is een zekere v.d. K. te Almelo. Hij beweerde, niet te hebben geweten dat de aanrijding zo ernstig is geweest.

1933-08-19
– Advertentie. Ondertrouwd: G. v.d. Hulst en Hiltje Ganzinga.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: J. Grooters en H.G. Meester.

– Rouwadvertentie: Gerrit Kamphuis Lzn., oud ruim 69 jaar, Gramsbergen.

– Advertentie. Veiling huis en erf op de Vossebelt te Radewijk, eigendom van J.B. Funcke en de familie Kroeze.

– Advertentie. Veiling boerenplaats te Baalder voor de ervan wijlen de heer D. Schutte.

– Een geheelonthouderskoffiehuis? Men herinnert zich hoe gepoogd is door verschillende vooraanstaande personen der Hervormde en Gereformeerde Kerk om te Hardenberg een geheelonthouderskoffiehuis te stichten aan de Markt, welke pogingen evenwel schipbreuk leden. Naar wij vernemen wordt thans wederom door meerdere van bedoelde personen getracht tot stichting van een onthoudershuis te komen, waarover reeds enige malen vergaderd is. Echter zal in ieder geval een ander pand moeten worden gezocht, daar ’t vorige verbouwd is. Hoewel verschillende moeilijkheden zijn te overwinnen, zijn de plannen dus nog niet van de baan.

– Hallelujah jubileert. De Christelijke Muziekvereniging Hallelujah heeft zeer zeker reden tot feest vieren. Daar is in de eerste plaats de herdenking van haar 25-jarig bestaan; daar is voorts het kunnen bogen op bijzonder succes: werd zij dit jaar niet bevorderd naar de Ereafdeling? Het is een goede gedachte geweest, het herdenkingsfeest te houden op 31 augustus, zodat er hier een combinatie is van Koninginne- en Jubileumdag c.a.

– Uit ouden tijd. Aan ‘De Boeren-Goudmijn, Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouwer’, jaargang 1859, ons van bevriende zijde verstrekt, ontlenen we: Men schrijft uit Heemse aan de Amsterdamse Courant den 21 augustus: “Niettegenstaande zich in deze omstreken hier en daar onder de bijen ‘wolf’ ophoudt, komt er toch zooveel honig als in geen jaren het geval is geweest. Korven van 100 halve Nederlandse pond (is 50 kg) zijn geen zeldzaamheid meer, zelfs heeft een bijenhouder in deze streek 10 korven, die nu reeds meer dan 1000 halve Ned. pond (is 500 kg) wegen”. Aan de Amsterdamse Courant is den 4den september uit Den Ham gemeld: “Dat ook hier dit jaar het honiggewin buitengewoon gunstig is, blijkt dat thans, nu de korven worden binnengehaald, er velen zijn ter zwaarte van 50 à 60 ned. pond (is kg.)”. Uit Hardenbergh meldt men eveneens aan de Amsterdamse Courant: “Ofschoon zware bijenkorven dit jaar wel niet tot de zeldzaamheden behoren, verdient toch vermelding dat een landbouwer bij het Laar uit een korf, die hem buitengewoon zwaar voorkwam, 127 halve Ned. pond (is 63½ kg) heeft gehaald”. Uit Hardenbergh wordt gemeld, den 8sten sept.: “Als iets zeldzaams vermelden wij, dat een appelboom van den heer Roos alhier, niet alleen voor de tweede maal van dit jaar in vollen bloei staat, maar zelfs reeds behoorlijk dikke knoppen heeft gezet”. Den 7en sept. meldde men uit Ambt Hardenbergh in de Amsterdamse Courant: “Zeker persoon alhier heeft dezer dagen een jong beest verkocht voor f. 78, dat hij tegen de prijs van f. 35 in het laatst der maand april l.l. had ingekocht. Neemt men nu in aanmerking de zeer schrale weide, welke dit dier gehad heeft, zal men kunnen opmaken, dat de maatstaf der prijzen in verhouding van het voorjaar aanmerkelijk is gestegen”. Men schrijft uit Gramsbergen den 2en sept. l.l. aan de Amsterdamse Courant: “Als een bewijs hoe hevig de pokken onder de schapen in het naburige Drenthe heersen kan dienen, dat de veearts J. van der Vorst alhier, gisteren door een expresse uit Gees (gem. Oosterhesselen) is ontboden om 1000 schapen te vaccineren”. Nog schrijft men uit Uelsen in Hannover den 7en sept. eveneens aan de Amsterdamse Courant: “De pokken heersen in dit graafschap sterk onder de schapen; ook op Drents gebied naar de dorpen Oud- en Nieuw Schoonebeek. Dit veroorzaakt den landman veel schade. Men wil dat deze ziekte ook onder de hazen in het veld wordt opgemerkt. (Iets dergelijks werd den 9en september aan de Amsterdamse Courant uit Ambt Hardenbergh gemeld)”.

– Heemse. Alle begin is moeilijk. De weg eens beginnenden motorrijders is in velerlei opzichten een hachelijke weg… E. wou ’t motorrijden leren. De onderwijzer Veldsink had daarvoor zijn motorrijwiel beschikbaar gesteld. In de bocht bij Kerkdijk kwam E. te vallen; het rijwiel was enigszins beschadigd, de lantaarn helemaal kapot. ’t Had maar een haarbreed gescheeld of E. was terecht gekomen in de gracht om de tuin van Douairière Van Ittersum. Nu bleef hij althans nog op het droge. Maar de schrik was groot geweest.

– Schietbaan Rheezerbelten. Zaterdagmiddag is in de Rheezerbelten – het terrein was er aardig met vlaggen versierd – de schietbaan, opgericht door de stichting ‘Schietbaan B.V.L. Rheezerbelten’, ten behoeve van de afdelingen Hardenberg en Heemse van den B.V.L., officieel in gebruik genomen c.a.

– De D.S.M. heeft sedert vrijdag niets meer van zich laten horen over het traject Slagharen-Hoogeveen. Woensdag dook ze plotseling weer op, terwijl de tram vrijdag nog weer eens statig naar Hoogeveen rolde. Beide keren heeft ze helemaal niets van betekenis gedaan. Men kon het een inspectietocht of iets dergelijks noemen, maar de bewoners in de omgeving van de Heerenstraat achten deze tocht meer een soort plagerij. Of het voor de directie nu niet verstandiger was meer met open kaart tegen de plaatselijke winkeliers te spelen, moeten we onbeantwoord laten. Wel is het zeker, dat de sympathie tegenover dit bedrijf erg geschaad wordt door deze handelwijze. Men zucht langs de Heerenstraat met de slechte weg, welker verbetering wacht op nadere zekerheid omtrent het lot per D.S.M.

1933-08-26
– Advertentie. De heer en mevrouw Van Veen-Strating geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon Gerard Evert Sickens, Gramsbergen.

– Advertentie. Inschrijving voor roodbont vee voor de fokveedag te Radewijk, wordt gehouden op donderdag 31 augustus van 3 tot 8 uur ten huize van G.J. Jonkhans. Het bestuur.

– Uit ouden tijd. Aan “De Boeren-Goudmijn, Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw”, jaargang 1858, ontlenen we: “Waarde der landerijen te Ambt Hardenberg. In de Amsterdamse Courant van 7 september wordt medegedeeld: Dat de waarde der landerijen niet voortdurend in prijzen stijgt, zal men kunnen afleiden uit een dezer dagen publieke verkoop van een boerenerf, hetwelke met zijne onderhorige landerijen ruim f. 6000 opbragt, ofschoon het voor ruim een jaar geleden met een dergelijke verkoop f. 7000 beliep”. “Rogge en boekweit in één jaar van denzelfden akker geoogst. Men leest in de Utrechtse Courant van 16 oktober: Te Collendoorn onder Ambt Hardenberg heeft een akker van de landbouwer Odink, dit jaar een gewas rogge en een gewas boekweit opgeleverd. De rogge was reeds in het begin van juli rijp en gemaaid, en werd daarop onmiddellijk met boekweit bezaaid, met het plan om dezelve groen aan de beesten te voederen. Wegens het buitengewone gunstige herfstweder, is echter de boekweit volkomen rijp geworden en heeft meer zaad opgeleverd dan een van de akkers in den omtrek”.

– Christelijke Muziekvereniging ‘Hallelujah’ te Hardenberg herdenkt 31 augustus haar 25-jarig jubileum (met foto van het muziekkorps).

– Lutten. Feestelijke opening der openbare school. Woensdagmorgen had alhier de feestelijke opening plaats van de nieuw gebouwde openbare lagere school. Hierbij waren tegenwoordig de heren H.H. Weitkamp (burgemeester van Ambt Hardenberg), A.A. Oostenbrink (wethouder), J.W. Resink (secretaris), D. Hoiting (gemeentearchitect) en Ds. Theunissen (Ned. Hervormd predikant te Lutten) c.a.

– Een nieuwe kapelaan. De heer A.C. de Greef, kapelaan alhier, is door den Aartsbisschop benoemd tot kapelaan te Schalkwijk, terwijl in zijn plaats tot kapelaan te Slagharen is benoemd de heer C.G.Th. Meurs, priester van het Seminarie.

– Advertentie. 1908 – 1933. Jubileumfeesten Hallelujah. Receptie. Woensdagavond a.s van 6 tot 7.30 in de Bewaarschool.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Hoogenweg en omstreken bekend, dat hij zich a.s. maandag 28 augustus hoopt te vestigen als molenaar te Hoogenweg en door een nette en vlugge bediening een ieders gunst hoopt deelachtig te worden. E.J. Hamberg J.zn.

1933-09-02
– Rouwadvertentie: Jan Mepschen, oud ruim 81 jaar, Radewijk.

– Advertentie. Ondergetekende betuigt door deze zijn hartelijke dank aan de brandweer, buren en verder aan allen die zo ijverig hebben medegeholpen aan het blussen van de brand van de stromijt, waardoor zijn woning is gespaard gebleven. G. Kamphuis, Oldenhof.

– Welverdiende hulde. Met grote instemming is hier het bericht ontvangen dat de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, is toegekend aan de heer J. Fredriks, godsdienstonderwijzer bij de kerkelijke gemeente van Hardenberg. De algemene opinie is wel deze: Als er één is, die de Koninklijke onderscheiding heeft verdiend, dan is het deze waardige man, die 45 jaren lang zijn functie in deze uitgestrekte gemeente op zo voortreffelijke wijze heeft vervuld en dat nog, op 77-jarige leeftijd, doet met jeugdig vuur. Ofschoon werkende in verschillende delen dier gemeente, ligt toch het voornaamste deel zijner taak te Kloosterhaar, waar hij steeds ’s zondags preekt. Dáár werd hij woensdag door de burgemeester en de secretaris van Ambt Hardenberg en ds. Hoek, hervormd predikant te Hardenberg, per auto ‘gezocht’ en na heel wat vergeefse tochten door het Kloosterhaarse gebied, ‘gevonden’! Dáár, in zijn voornaamste ‘arbeidsveld’, kon hem, ten huize van de heer Sickman, de mededeling der vererende onderscheiding gedaan worden! Dáár ontving hij de eerste gelukwensen! Van ganser harte feliciteren ook uitgever en redactie de heer Fredriks en zijn familie met de strelende erkenning zijnder verdiensten van höchster Stelle!

– Tijdens de optocht van de jubilerende muziekvereniging ‘Hallelujah’, werd donderdagmiddag halt gehouden vóór de woning van de heer Fredriks. Deze werd door de heer Bramer, burgemeester van Stad Hardenberg, in hartelijke bewoordingen gefeliciteerd met de eervolle en zo wél verdiende onderscheiding: de leden van het Erecomité voegden hun gelukwensen daarbij; de beide plaatselijke muziekcorpsen stelden zich op en speelden het Wilhelmus. De gedecoreerde dankte met een aardig speechje en eindigde met een ‘Leve de Koningin’ welke uitroep warme instemming vond.

– Bloemenwinkel geopend. Gaarne vestigen wij de aandacht op de in ons blad voorkomende advertentie, waarin de heer A.J. Valk de opening van zijn bloemenwinkel in het pand naast de heer Eefting aankondigt.

– Restauratie Albino. De restauratie van de bekende Albino-winkel in de Voorstraat heeft haar beslag gekregen en ’t mag gezegd worden, dat zij afdoende is geweest. Het geheel nieuwe front met fraaie etalageruimten is als een aanwinst voor de schoonheid der straat te beschouwen. Niet alleen uitwendig, maar ook inwendig is de restauratie tot stand gekomen. Daarvan getuigen de granieten toonbank met vitrine, waardoor alles zo uitstekend tot zijn recht komt c.a. Den filiaalhouder, den heer Steenwijk, wensen wij toe, dat hij in deze nieuwe omgeving zal werken tot voldoening zijner clièntele en tot eigen voldoening!

– Jubileum Hallelujah. Een onzer meest betekenende plaatselijke verenigingen, opgericht in september 1908, had het lofwaardig besluit genomen, de herdenking hiervan te doen plaats hebben op Koninginnedag. Zij had verschillende vooraanstaande personen van uiteenlopende richting bereid gevonden, in het erecomité plaats te nemen, nl. de heren Bramer (burgemeester), Wamelink en Prins (wethouders), Draaijer (secretaris), Ds. Verrij, Ds. Hoek, Dr. Boom, Dr. Kattenwinkel, ir. Wind, notaris Schut, Grooters en Frank c.a.

– Afscheid ir. P.A. den Engelse. Georganiseerd door de Bond van Oud-leerlingen der Chr. Landbouwwinterschool, werd vrijdag een afscheidsavond gehouden in verband met het vertrek van den heer Den Engelse naar Hoofddorp, Haarlemmermeer (N.H.). Nadat voor het schoolgebouw een foto was genomen, trokken de jongemannen in optocht naar de oude Bewaarschool, waar we o.m. ook aantroffen: de leden van het schoolbestuur en de commissie van toezicht, het personeel der school, den nieuw-benoemden leraard, en heer ir. De Jonge, notaris Schut, als leider van den cursus in notariële zaken der Ver. van Oud-Leerlingen, den heer J. Weitkamp, kamerlid en meerdere vooraanstaande personen op landbouw- en onderwijsgebied c.a.

– Overplaatsing. Naar wij vernemen wordt de heer J. Brouwer, chef van het station der D.S.M. te Heemse-Hardenberg, als zodanig overgeplaatst naar Hoogeveen.

– Stromijt afgebrand. In een stromijt, staande nabij de boerderij van den heer G. Kamphuis te den Oldenhof, brak woensdagmorgen brand uit. Spoedig stond de stromassa in lichte laaie en leverde groot gevaar op voor de met riet gedekte boerderij. De brandweer, onder leiding van de opperbrandmeester E. Kelder, was spoedig ter plaatse. Ze kon echter niet veel uitrichten, omreden in het zich aldaar bevindende brandgat geen water was en van daar aanwezige brandkranen der waterleiding geen gebruik mocht worden gemaakt. Gelukkig wist men met het water uit putten van de omwonenden de boerderij te behouden, zodat alleen de mijt een prooi der vlammen werd. Bij informatie bleek ons dat de gemeenteraad destijds besloot, slechts van 12 brandkranen der waterleiding gebruik te maken, zodat de overige aangebrachte kranen bij brand geen waarde hebben. Uitbreiding lijkt ons dus wel gewenst.

– Advertentie. Mobilia Heemse. Veiling voor de heer W.J. Dorgelo in het voorheen door hem bewoonde huis.

– Advertentie. Veiling huis en erf met tuin staande en gelegen in het Oude Bosch aan de Kerkstraat te Stad Hardenberg, thans in gebruik en bewoning bij den heer G. Baarslag.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij op zaterdag 2 september a.s., des namiddags vier uur in het pand naast de heer Eefting, aan de Voorstraat, een bloemwinkel opent. A.J. Valk, bloemist, Hardenberg-Nijverdal.

1933-09-09
– Advertentie. Geboorte: Hendrik Soer, z.v. E.H. Soer en J. Kosters, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: Hendrikus Gansekoele en Janna Hermanna Wortelen.

1933-09-16
– Advertentie. Geboorte: Gerrit Nijman, z.v. dhr. en mw. Nijman-Meester, Hardenberg, Gramsbergerweg B-123.

– Rouwadvertentie: Wilhelmina Meijer, weduwe van T. Wolbink, oud 65 jaar, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Mej. Geziena Willemina Krabbenbos, weduwe van Riekent Elfring, oud 59 jaar, Hardenberg.

– Een snoekenvanger. Als een bijzonderheid kan worden gemeld, dat een hengelsportliefhebber te Heemse gedurende het seizoen dit jaar in totaal 73 snoeken wist te verschalken. Op een zijner tochten ving hij met een loophengel negen exemplaren tot een gezamenlijk gewicht van ruim 40 pond.

– Onze toekomstige haven. Op den Marsch is men in volle actie! We hebben eens van nabij de toestand in ogenschouw genomen. Zoals men weet is het werk opgedragen aan de Heidemaatschappij; onder leiding van den opzichter, den heer Post, werken daar ongeveer 60 werklozen uit de gemeente Stad Hardenberg. De toekomstige haven tekent zich al duidelijk af: er is reeds 2,30 meter uitgegraven; nog een laag van ongeveer 70 cm. zal eveneens uitgespit worden; daarna rest nog een dikte van ruim 1 meter, die per baggermolen zal worden verwijderd. Een pomp met een capaciteit van 120 à 130 m3 per uur, slaat het water, als men daar last van heeft, uit op de Vecht. De uitgegraven grond wordt deels aangewend om de Oude Vecht te dempen, deels om de Marsch, die tot nu toe ’s winters gergeld onder water stond, met een lang van 1,25 meter op te hogen. in de haven, die een breedte van 45 meter en een lengte van ongeveer 200 meter zal krijgen, zal het water komen te staan ter diepte van 2,60 meter; schepen met flinke diepgang zullen er dus kunnen liggen. Haar uitmonding in de  Nieuwe Vecht, ter breedte van 25 meter, is zuidwestelijk, dus stroomafwaarts, omgebogen, teneinde verzanding door de Vecht, van bovenaf te voorkomen. De noord- en de oostkant van de haven zullen een beschoeiing, de zuidelijke oever een gewoon talud krijgen. Aan de noordzijde komt een opslagplaats ter breedte van 15 meter. De weg dáárlangs zal aansluiten op de Stationsstraat, bij de ‘Poort’, terwijl de weg langs de zuidzijde zal lopen van de Vechtbrug, bij den heer Wamelink, tot het oosteind van de haven, achter de Markt. Er is al heel wat grond verwerkt en er moet nog veel verwerkt worden. Straks komt het hei- en betonwerk, dat eveneens veel arbeid zal vorderen. ’t Was een interessant kijkje, dat we daar hebben genomen. Onze indruk is, dat het werk, dat daar verricht wordt, vrij zwaar is; de daar te-werk-gestelden zijn geen beroepsgrondwerkers; hun gewone werk was, althans voor de meesten, grotendeels in den potstal, dus van heel wat lichtere aard.

– Baalder. Eindveiling. Maandag werd ten overstaan van notaris Schut de eindveiling gehouden van de boerenplaats van wijlen D.J. Schutte te Baalder. Hoogste bieder was de heer D.J. Schutte, te Baalder, voor f. 5060.

– De Burgemeester Van Riemsdijk-beker. Dat onze burgemeester steeds een warme belangstelling had voor het landbouwbedrijf was niet alleen ingewijden bekend, doch dat wist men algemeen. Ook dat het veeteeltbedrijf zijn voorliefde mocht verwerven, gezien het feit, dat hij zo te zeggen elke keuring bezoekt, bestuurslid is van verschillende veeverzekeringen hier ter plaatse en tevens ook een werkzaam aandeel neemt bij de regelingen van den fokveedag. Het kan ons dan ook uitermate verheugen dat wij thans kunnen mededelen, dat de burgemeester op zeer te waarderen wijze belangstelling heeft getoond voor het warmbloedpaard. Voor de aangespannen keuring te Gramsbergen op woensdag 27 september voor het eerst te verrijden, heeft burgemeester Van Riemsdijk een wisselbeker beschikbaar gesteld, voor de kampioenmerrie warmbloed. Deze beker wordt voor een jaar uitgegeven en moet in het geheel drie maal door één eigenaar of vier maal door hetzelfde paard worden gewonnen om definitief in het bezit te komen. Ten zeerste mogen onze warmbloedfokkers deze nobele daad op prijs stellen en waarderen; een geschenk dat en de gever en de warmbloedfokkerij siert.

– Advertentie. Veiling boerderij en bouwterreinen op De Belten te Slagharen voor mej. de weduwe H.H. Wekamp en kinderen.

– Advertentie. D.J. Makkinga, tel. 73, bakkerij ‘De Brink’, Heemse.

– Advertentie. P. van Grieken, Voorstraat 27a, Hardenberg. Manufacturen, dames- en kinderconfectie, babygoederen, sajetten, wol, garen, band.

1933-09-23
– Advertentie. Verloofd: R.R. Ganzevoort en Co. Wamelink.

– Rouwadvertentie: Geertje Snijders, oud 2 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Bernard Schoenmaker, weduwnaar van Hendrika Gardina Hebbink, oud 66 jaar, Baalder.

– Rouwadvertentie: Klasina Veldsink, oud 4 jaar en 6 maand, Radewijk.

– Advertentie. Hebt ge geen eetlust of voelt ge u niet goed? Ga dan naar Koffeman met grooten spoed. Koop er wat visch en ‘k weet zeker en vast. Na het gebruik is verdwenen uw last. Elke dag aanvoer van heerlijke visch. Prijzen zeer billijk, kwaliteit prima en frisch. Gebakken, gestoomd, haring zout en in ’t zuur. Bediening heel vlug, daarenboven niet duur. K. Koffeman, Urker Vischhandel, Fortuinstraat 117, Hardenberg.

– Gramsbergen. Erfpachtkwestie. Alhier heerst de laatste jaren een sterke ontevredenheid onder de bevolking over de erfpacht. Bijna op elk huis ligt nu nog erfpacht, die men jaarlijks moet betalen aan de n.v. ‘Havezathe’. Toen dezer dagen andermaal de rekeningen van deze erfpacht aan de betrokkenen werd ter hand gesteld, liep de maat vol, en werd ‘plaatselijk belang’ verzocht zich met deze kwestie te bemoeien, die dienaangaande een vergadering uitschreef in het café Bosch. De heer Snel gaf een duidelijke uiteenzetting hoe de erfpacht ontstaan is, die dateert uit het jaar 1800, toen de Heer van Gramsbergen stukjes grond als bouwterrein in erfpacht afstond. Hiervoor werd dan enige dagen per jaar gewerkt of iets dergelijks. Later in 1500 is dit omgezet in het betalen van een som gelds wat tot op heden nog gebeurt. De vergadering was algemeen van mening dat er geen recht was om thans nog deze erfpacht te heffen, daar eveneens de van vroegere jaren daterende ‘tienden’ zijn afgeschaft. Na een zeer geanimeerde bespreking waarin duidelijk de onbillijke heffing van verschillende panden naar voren kwam, werd besloten gezamenlijk een advocaat te nemen, die dan zal nagaan of de heffing van deze erfpacht al of niet nog van kracht is.

– Advertentie. Veiling woonhuis aan de Sallandschestraat te Stad Hardenberg, in gebruik en bewoning bij J. Ringenier.

– Advertentie. Veiling boerenplaatsje in het Nieuweland te Stad Hardenberg, in gebruik en bewoning bij mej. de weduwe J.F. van Laar.

1933-09-30
– Rouwadvertentie: G.J. Boers, oud 55 jaar, Hardenbergerveld.

– Advertentie. Hiermede maken wij bekend dat het Agentschap van Turkenburg’s Zaadhandel is overgeplaatst van Middendorp naar J.R. Nijzink, Groeneweg, Hardenberg.

– Visvangst. Telkenjare wordt het water in de Vecht verontreinigd door het daarin geloosde afwater der fabrieken. De vissen geraken hierdoor in bedwelming en vertonen zich dan aan de oppervlakte, waar ze naar lucht snakken. Duizenden vissen gaan door deze vervuiling ieder jaar verloren. Ook dezer dagen was dit weer het geval. Het krioelde van grote en kleine vissen en menigeen wist met schepnetten of lange stokken flinke hoeveelheden te bemachtigen. Een onzer ingezetenen ving op deze wijze een snoek van ruim 14 pond. Het bestuur der Hengelclub alhier was gewaarschuwd, dat het vuile water in aantocht was en trok enige dagen van te voren met een zegen door het gepachte viswater. Het was te begrijpen dat dit veel belangstelling zou trekken; een grote menigte stelde zich dan ook aan beide oevers op, welke mensenmassa nog aanmerkelijk aangroeide toen de zegen werd opgehaald. Menigeen geraakte hierbij te water. De vangst was enorm en werd onder de leden verdeeld.

– Eindveiling. Maandag had ten overstaan van notaris Schut de eindveiling plaats van een huis en erf en 4.75 are tuingrond, gelegen aan de Kerkstraat en 1.95 are bouwterrein gelegen in het Oude Bosch, eigenaar de heer G. Baarslag Fzn. Hoogste bieder was hiervoor in massa de Boerenleenbank alhier voor f. 1300.

– Slagharen. Veiling. Ten overstaan van notaris Schut werd woensdag publiek geveild in het café Kleinheerenbrink voor mej. de wed. H.H. Wekamp en kinderen de boerderij, bestaande uit boerenbehuizing met schuren en bouwland. Koper: H.H.A. Wekamp te Slagharen voor f. 4010.

– Advertentie. Fokveekeuring Radewijk van M.R.IJ. vee (84 inschrijvingen), te houden op zaterdag 7 oktober a.s. bij de boerderij van de wed. R. Jonkhans. Aanvang ’s morgens 09.30 uur. Toegang vrij.

1933-10-07
– Advertentie. Verloofd: Jo Bramer (‘de Peppel’, Hardenberg) en P. Asma (weduwnaar van J. Bakker).

– Rouwadvertentie: Hermina van der Voort, oud ruim 64 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: Gertruida Gezina Kampherbeek geb. Lennips, oud bijna 37 jaar, Venebrugge.

– Koninklijke onderscheiding. Bij de 300-jarige herdenking van de bevrijding van Den Briel, in 1872, werd besloten tot vorming van een fonds voor de stichting van een Weeshuis voor kinderen van zeelieden. Dit jaar is het 60-jarig bestaan herdacht van het Geuzengesticht ‘Wilhelmus van Nassauen’ te Brielle met een Tehuis te Utrecht. Ds. Verrij, Gereformeerd predikant alhier, is voorzitter der stichting. Maandagavond heeft Zijne Eerwaarde via Huizen hierover een radiolezing gehouden, waarnaar uiteraard hier en in de omgeving met meer dan gewone belangstelling is geluisterd. De schone rede kwam uitstekend over; de stem van den spreker was duidelijk herkenbaar. Met nog grotere belangstelling is kennis genomen van het bericht dat Ds. Verrij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. We verheugen ons over de koninklijke onderscheiding, binnen korte tijd ten tweede male aan een vooraanstaand plaatsgenoot ten deel gevallen en bieden Z. Eerw. ook op deze plaats graag onze gelukwensen aan.

– Brucht. Gevaarlijke plaats. Bij de voormalige halte alhier liggen reeds geruime tijd losse rails in de onmiddellijke nabijheid van de spoorbaan. Het komt ons voor dat dit niet zonder gevaar is; immers als de een of andere onverlaat het in zijn hoofd kreeg, een dier rails op de spoorbaan te leggen, zouden de grootste ongelukken van die wandaad het gevolg kunnen zijn.

– Advertentie. Heden ontvangen voor het a.s. winterseizoen: de nieuwste stalencollectie herenstoffen. Tevens een mooie collectie peten, de nieuwste dessins. Confectiebroeken, overalls. S. Klement, dames- en herenkleermakerij, ‘De Brink’.

1933-10-14
– Advertentie. Geboorte: Fester Hermanus Lambertus Schut, z.v. dhr. en mw. Schut-Smeman, Heemse.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Jan Willem Olthof en Johanna Hankamp, Vroomshoop.

– Advertentie. Aanbesteding. Ondergetekende is voornemens op woensdag 25 oktober a.s. in de consistorie der Nederlands Hervormde Gemeente te De Krim namens Kerkvoogden en Notabelen in het publiek aan te besteden: het bouwen van een verenigingsgebouw achter de bestaande Ned. Herv. Kerk te De Krim. P. Huigen, bouwkundige, De Krim.

– Advertentie. Slachten. Ondergetekende beveelt zich bij het geachte publiek van Bergentheim en omstreken beleefd aan tot het slachten van alle soorten vee. Joh. Pullen, Kanaal, Bergentheim.

– Advertentie. Halt! Wilt ge een nieuw costuum of jas voor weinig geld? Ga dan naar H. Drenthen. Voorstraat A-22, Hardenberg.

– Serenade. Vrijdagavond, spoedig na zijn terugkomt, werd aan ds. Verrij, Gereformeerd predikant alhier, door de muziekvereniging ‘Hallelujah’ een serenade gebracht. Een talrijke menigte had zich voor de pastorie verzameld. De heer Breukelman, directeur van ‘Hallelujah’ sprak een hartelijke gelukwens uit naar aanleiding van de benoeming van ds. Verrij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in verband met de herdenking van het 60-jarig bestaan van het Geuzengesticht ‘Wilhelmus van Nassauen’ te Brielle, van welke stichting ds. Verij al vóór zijn komst in Hardenberg voorzitter was en sindsdien, met goedvinden van den Kerkeraad, voorzitter is gebleven. De geridderde bracht dank voor de hem door de burgerij betoonde belangstelling en deed uitkomen, dat het werk van barmhartigheid (de Geuzenstichting is een weeshuis voor kinderen van zeelieden te Brielle met een Tehuis te Utrecht) de hoogste waardering had mogen ondervinden wat tot uitdrukking was gekomen in de koninklijke onderscheiding, hem als president-regent, ten deel gevallen.

– Fokveekeuring te Radewijk. Uitgaande van de Stierhouderij ‘De Roodbonte’ werd hier zaterdag op het uitstekend ingerichte terrein van den landbouwer G.J. Jonkhans een fokveekeuring van roodbont Maas-IJsselvee gehouden. Het streven dier vereniging is, hier in deze omgeving, waar hoofdzakelijk het zwartbontvee wordt gehouden, het roodbontvee meer ingang te doen vinden. De belangstelling was groot; daarvan getuigde b.v. ook de aanwezigheid van den heer J. Weitkamp, lid van de Tweede Kamer, van den heer ir. J. Wind, directeur en de heren ir. De Jonge en dierenarts Nieuhoff, leraren aan de Landbouwwinterschool. De jury bestond uit de heren Zadelhof te Dieren, inspecteur van het rundvee-stamboek, Logtenberg te Olst en F. Folkerts, directeur der Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ te Hardenberg. De korte tijd van bestaan in aanmerking genomen, kan geconstateerd worden, dat de vereniging reeds op zeer bevredigende resultaten kan bogen, zoals ook de juryleden te kennen gaven, wat tot voldoening kan strekken van het bestuur, speciaal van den heer Jonkhans, de ziel der vereniging.

1933-10-21
– Advertentie. Ondertrouwd: H.J. Koops en Woltertje Kollen.

– Rouwadvertentie: H.J. Stoeten, oud 75 jaar, ruim 40 jaar had hij zitting in de kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente te Heemse.

– Rouwadvertentie: Jan Willem Resink, oud 82 jaren, Doetinchem.

– Veiling. Maandagavond werd door de notaris Schut geveild het boerenplaatsje op ’t Nieuweland te Hardenberg, bewoond door mej. de wed. Van laar. Koper werd het raadslid, de heer Peltjes, voor f. 1300 en het huis en erf, bewoond door J. Ringenier te Hardenberg. Koper A. Reints, Baalder, voor f. 1021.

– Een ritje met de 3-tax. In het vorig nummer van ons blad werd geadverteerd: De 3-tax komt! Nu kan gezegd worden: De 3-tax is er! De ondernemers hadden burgemeester en wethouders en den secretaris van Stad Hardenberg, alsmede ‘de pers’ uitgenodigd, in hun taxi’s eens een ritje te maken en de uitgenodigden hadden (met uitzondering van den heer Wamelink, die uitstedig was) aan die invitatie gevolg gegeven! Op de middag van een stralende herfstdag zijn zij door één der schoonste gedeelten van ons gewest getoerd, o.a. langs de autowegen over de Hellendoornschen- en Holterberg en de nieuwe autoweg in de gemeente Rijssen. De burgemeester, met de omgeving bekend, liet stilhouden op de allermooiste plekjes; men genoot daardoor nog meer van de schitterende panorama’s! c.a.

– Heemse. H.J. Stoeten overleden. Na een kort en geduldig gedragen lijden overleed vrijdag 13 oktober jl. de heer H.J. Stoeten. Op de 1ste januari van dit jaar mocht hij nog het feit herdenken, dat hij 40 jaren achtereenvolgend in de kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente zitting had. Hi diende de Hervormde Gemeente met de gaven, die God hem geschonken had. Hij was een stil gelovig man, een waar Christen, die in allen eenvoud zijn weg ging en zijn Heer en Heiland volgde in voorspoed en tegenspoed. Hij was voorzitter van het schoolbestuur der Hervormde school. Ook de zending had de liefde voor zijn hart. In vrede is hij ontslapen in het vaste geloof in zijn Heiland en Zaligmaker. Hij laat een ledige plaats in de gemeente achter.

– Dijkdoorbraak. Onder leiding en toezicht der Nederlandse Heidemij worden in de gemeente Ambt Hardenberg verschillende grondwerkzaamheden verricht. Zo is men ook bezig met het verbeteren van een duiker onder de Van Riggelenswijk te Bergentheim. Woensdagavond ongeveer 9½ uur, toen de gewone dagelijkse werkzaamheden reeds lang waren beëindigd, merkten de omwonenden dat het water over hun landerijen stroomde. Bij onderzoek bleek dat op de plaats waar de Van Riggelenswijk in het Almelosche kanaal uitstroomt de dijk over 4 à 6 meter breedte was weggezakt, waardoor het water vrije toegang had over de aardappelvelden, de graslanden en de turfvelden. Ongeveer 20 hectare is ondergelopen. Het water steeg zo dat vier woningen moesten worden ontruimd, nl. van de arbeiders R. van Nuil, W. Lamberink, J. Espeldoorn en B. Bakker. De bewoners zijn allen ondergebracht bij verderaf wonende mede-ingezetenen. Intussen was de politie gewaarschuwd en is men begonnen met het dichten van het gat. De dijk is 4 à 6 meter weggeslagen, tengevolge waarvan een over de Van Riggelenswijk liggende brug van zijn steunpunten is beroofd en weggezakt. In de nacht van woensdag op donderdag zijn de werkzaamheden nogal belemmerd door de zware mist. De burgemeester van Ambt Hardenberg, de heer H.H. Weitkamp, was op het terrein aanwezig en met pl.m. 40 werklozen werden donderdag de werkzaamheden voortgezet. Het gat is weer gedicht!

– Advertentie. Veiling huis en erf aan den Middenpad te Stad Hardenberg voor mej. de wed. G. Moeken en kinderen.

1933-10-28
– Advertentie. Geboorte: Lieuwe Johan Hoiting, z.v. dhr. en mw. Hoiting-De Boer, Heemse.

– Rouwadvertenties: Hendrik Jan Stoeten, oud 75 jaar, voorzitter van het bestuur der Hervormde School te Heemse.

– Een nieuw koor zal zich laten horen. ’t Zal onze lezers bekend zijn dat wij hier ook een fluit- en mondharmonicakoor hebben gekregen, staande onder leiding van den heer F. Goris. De leden hebben zich braaf geoefend en weten aan hun instrumenten harmonieuze tonen te ontlokken, zoals men van een vereniging, die ‘Harmonie’ heet, trouwens mag verwachten. Maandagavond hoopt zij in de Bewaarschool proeven harer vorderingen te geven.

– Auto-ongeluk. Toen woensdagmorgen ongeveer half acht de expediteur Renkema met zijn vrachtauto Heemse inreed, geraakte op den zo met gaten rijk gezegende Brink de auto onklaar, tengevolge waarvan de aanhangwagen los raakte en met een grote slag aan de kant van de weg terecht kwam. Door het vroege uur waren er gelukkig nog geen kinderen op den Brink aan het spelen; anders had het ongeval wel eens ernstiger gevolgen kunnen hebben. De bestuurder merkte niet dat hij den aanhangwagen verloor. Later werd hij daarvan op de hoogte gebracht. Het ongeluk liep nu af alleen met materiele schade aan de auto.

– De Krim. Aanbesteding. Woensdagmiddag had in de consistorie der Nederlands Hervormde kerk alhier onder architectuur van de heer P. Huigen, de aanbesteding plaats van het te bouwen verenigingsgebouw achter de kerk. Laagste inschrijver: W. Dorgelo te De Krim, f. 4080.

– Advertentie: Gramtax komt!

1933-11-04
– Advertentie. Geboorte: Hillegonde Antoinette Rudolphine Nieuhoff, d.v. dhr. en mw. Nieuhoff-Luten, Hardenberg.

– Advertentie. Huwelijk: P. Asma (weduwnaar van J. Bakker) en Jo G. Bramer.

– Rouwadvertentie: R.J. ten Brink de Bruin, oud 67jaren, Hardenberg.

– Vishandel verplaatst. Door de afdamming der Zuiderzee hebben tal van Urkers het vissen er aan moeten geven en op het vasteland een bestaan moeten zoeken. Eén der zulken is de heer Koffeman, die zich hier heeft gevestigd en wiens zaak een gunstige reputatie heeft verworven door de goede kwaliteit van de vis die ze levert in verschillende soort en in verschillende vorm: vers, gerookt, gestoomd, in ’t zuur, in blik. De vishandel, tot nog toe gevestigd in de Fortuinstraat, is verplaatst naar de Eiermarkt. Ook daar zal het de heer Koffeman stellig niet aan de klandizie ontbreken, die wij hem gaarne gunnen.

– Heemse. J. de Boer overleden. In de ouderdom van 40 jaren is zaterdagmiddag alhier overleden de heer J. de Boer, oud-onderwijzer aan de bijzondere hervormde school aldaar. Als onderwijzer aan genoemde school deed de overledene zijn intrede in de onderwijswereld. Voordien was hij achtereenvolgens werkzaam in Nederlands-Indië als inspecteur der politie en als administrateur op een plantage. Bij zijn terugkeer in Holland is hij gaan studeren voor onderwijzer en volgde na het behalen der akte, zijn benoeming te Heemse in het jaar 1923. In verband met langdurige ziekte werd hij 1 augustus jl. gepensionneerd. Met den overledene is een geziene en vriendelijke figuur heen gegaan. De begrafenis heeft donderdag plaats gehad te Wolsum (Friesland).

– Advertentie. Ondertrouwd: Johs. Vasse en A.J. Kremer.

– Advertentie. Wegens ons vertrek naar Rotterdam bedanken wij voor het lidmaatschap van alle plaatselijke verenigingen en roepen we tevens allen, van wie we niet in de gelegenheid waren persoonlijk afscheid te nemen, een hartelijk vaarwel toe. Zij, die nog iets hebben te vorderen, gelieven hun rekeningen in te zenden vóór 1 december a.s. aan adres: Binnenweg 92a, Rotterdam. M.L. Roos.

– Advertentie. Veiling mobilia te Stad Hardenberg ten huize en ten verzoeke van den heer M.L. Roos wegens vertrek naar elders.

– Advertentie. Hiermede berichten wij, dat we onze vischhandel hebben verplaatst van Fortuinstraat naar Eiermarkt A-156. Het adres voor zeevis. Alle dagen vers aan huis verkrijgbaar. Gerookte en gestoomde viswaren, zure en zoute haring, sardines, zalm enz. Urker Vischhandel, K. Koffeman.

1933-11-11
– Advertentie. Huwelijk: Berend Scherpenzeel en Mien Hultink.

– Advertentie. 30-jarig huwelijk: Albert Dorman en Hermina v.d. Haar, Hardenberg.

– Gramsbergen. Onderhands verkocht. Naar wij vernemen heeft de heer E.J. v.d. Veen te Loozen, zijn boerenplaatsje annex café met 2 hectare bouw- en grasland onderhands verkocht aan de heer J. Timmerman aldaar. Koopprijs geheim.

– Gram-Tax. Dezer dagen hadden we het genoegen de auto, waarmede de heer Kelder alhier een taxidienst heeft geopend, in ogenschouw te nemen. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat de wagen zowel binnen als buiten er keurig uitziet. Goede verende zitting hierin, zal een rit hiermede zeker veraangenamen. Daar de ondernemer bekend staat als een goed en betrouwbaar bestuurder, twijfelen we niet, of hij zal met zijn 7-persoons plaatsbiedende Gram-Tax, succes hebben.

– Advertentie. Veiling boerenplaats te Rheezerveen in gebruik en bewoning bij de heer G.W. Ankersmit.

– Advertentie. Oprichting kinderkoor. Gerrit Otten, Hardenberg.

1933-11-18
– Rouwadvertentie: Jan Benjamins, oud ruim 78 jaar, Bergentheim.

– Advertentie. Veiling mobilia te Stad Hardenberg ten huize en ten verzoeke van mej. de weduwe R.J. ten Brink de Bruin.

– Advertentie. Verkoping. Ten overstaan van notaris Schut werden jl. maandag voor mej. de wed. G. Moeken en kinderen verkocht: een huis en erf aan het Middenpad. Koper: Hm. Sloots, Zwarte Pad, gem. Ommen, voor f. 1025.

– De zaak van wijlen den heer Ten Brink de Bruin. De heer J. Zwiggelaar is bij onderhandse aankoop eigenaar geworden van het perceel van wijlen den heer R.J. ten Brink de Bruin. De heer Zwiggelaar zal niet alleen runderen, maar ook varkens, schapen en kalveren slachten. Het zal zijn streven zijn de goede reputatie die de zaak onder zijn voorganger had, te handhaven.

– Nieuwe telefoonaansluitingen. De heer R. Bosch is aangesloten aan het Rijkstelefoonnet te Hardenberg onder no. 83; de heer H. Kool aan dat te Bergentheim onder no. 5.

– Radewijk. Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.). Alhier werd een openbare vergadering gehouden uitgaande van de nationaal socialistische beweging. Slechts twintig mensen waren aanwezig. De heer Frijlink van Zuidwolde behandelde het onderwerp ‘Christendom en Nationaal Socialisme’, terwijl de heer W.E. Timmerman van Lutten aan de Dedemsvaart het programma der N.S.B. besprak. Er gaf zich niemand op als lid, zodat niet kon worden overgegaan te het vormen van een afdeling.

– Advertentie. Opening van de nieuwe runder-, kalfs-, schapen- en varkensslagerij op zaterdag 18 november. J. Zwiggelaar.

– Advertentie. Bloemenhuis Azalea. A.J. Valk.

– Advertentie. Hierdoor deel ik mede dat de slagerij, vroeger gedreven door mijn overleden echtgenoot R.J. ten Brink de Bruin is overgenomen door de heer J. Zwiggelaar. Zij zegt dank voor het genoten vertrouwen en beveelt de nieuwe eigenaar beleefd aan. wed. R.J. ten Brink de Bruin. In aansluiting aan bovenstaande deelt ondergetekende mede dat hij de slagerij van wijlen den heer Ten Brink de Bruin heeft overgenomen. J. Zwiggelaar.

– Advertentie. Vult nog (voor de verhooging) uw koffietrommel met onze bekende goedkoope koffie. Aanbevelend, Jac. Bakker, Wilhelminastraat.

– Herdenking en huldiging. Woensdagavond kwamen in ’t Lokaal voor Christelijke Belangen de Christelijke Jongelings- en Meisjesvereenigingen bijeen om te herdenken haar beider 45-jarig bestaan. De leiding berustte bij de ere-voorzitter ds. Hoek; mede waren aanwezig de kerkeraad en drie ereleden. Oprichters: de heer Fredriks en diens echtgenote. Fredriks schetste het ontstaan der vereniging op 21 september 1888 en gaf een kort geschiedkundig overzicht c.a.

– Advertentie. Practische sinterklaasgeschenken: winterpantoffels bij J. Voet, schoenmaker, Hardenberg.

– Advertentie. Uw adres voor nuttige cadeaux is H.J. Bolte, Hardenberg.

– Advertentie. J. Zwiggelaar, tel. 19.

– Advertentie. Te koop: een kippenhok, staande bij zijn vroegere woning, Bruchterweg, tegenover Van Engen. Te bevragen bij: J. Zwiggelaar.

1933-12-02
– Mariënberg. Bouwcommissie benoemd. De Kerkeraad der Gereformeerde kerk alhier, heeft een bouwcommissie benoemd bestaande uit negen personen, om hierdoor tot meerdere actie te komen i.v.m. de bouw van een nieuw kerkgebouw.

– Rouwadvertentie: Max Salomonson, oud 41 jaar, Nordhorn.

– Advertentie. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Radewijk en omstreken bekend, dat hij a.s. woensdag 6 december zijn smederij in hoef-, grof- en kachelwerk wenst te openen. J.H. Runhaar, smederij, Radewijk. Tevens autogeen lasschen.

– Advertentie. Verhuisd van Oosteinde naar de Fortuinstraat. L. Tieman, Hardenberg. Zaterdag a.s. opening van onze nieuwe winkel in bloemen, groenten, fruit, suikerwerken enz. Neemt eens proef met onze zelf ingemaakte zuurkool, snij- en spercieboontjes en vers van het land gesneden boerenkool. L. Tieman.

– Advertentie. Voor fijne banketletters, lekkere speculaas, gevulde harten, luxe dozen bonbons en borstplaat, dan naar H. Tukkers.

– Advertentie. Te koop alle soorten witte en bruine manden. Dektwijg en bandgarden. Prima kwaliteit, lage prijzen, bij E. Strieper, Bruchterveld.

1933-12-09
– Rouwadvertentie: Jan Baarslag, oud bijna 54 jaren, Hardenberg.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Radewijk en omstreken bekend dat hij a.s. woensdag 13 december zijn electrische smederij wenscht te openen in hoefbeslag, boerenwerk en alle voorkomende reparatiewerk. Door nette en vlugge bediening wenscht hij zich de gunst van het publiek waardig te maken. E. Borneman, electr. smederij, Radewijk.

– Advertentie. Te koop of te huur: een op gunstige stand (tegenover het postkantoor) gelegen woon- en winkelhuis. Te bevragen bij R.E. de Bruin, Hardenberg.

– Advertentie. Bekendmaking. Schipper J. van Klinken bij de brug a.h. kanaal te Hardenberg biedt te koop aan: platte baggerturf.

1933-12-16
– Advertentie. Huwelijk: G.J.M. van Oortmerssen (wed. van G. v.d. Bend) en Gr. Breukelman.

– Rouwadvertentie: Rachel Bromet, oud 63 jaren, Hardenberg.

– Advertentie. Verkoop schip ‘Zeldenrust’, Bergentheim. Notaris Schut is voornemens woensdag 27 december 1933 om 15 uur aan de Van Riggelens Kalkwijk te Bergentheim (Goudenploeg) publiek à contant te verkopen de aldaar liggende ijzeren bolpraam genaamd ‘Zeldenrust’, groot 33 scheepstonnen, thans in gebruik bij den heer H. Bunskoeken.

1933-12-23
– Advertentie. Verloofd: M.M. Rienksma en H.J. Grooters.

– Advertentie. Verloofd: L.J. Teunissen en H. Vermeulen.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Arend Reurink en Grietje Vossebelt, Heemserveen.

– Rouwadvertenties: Jennigje Schoemaker, oud ruim 22 jaar, Hardenberg.

– Radewijk. Diefstal. De landbouwer Nijeboer alhier heeft in zijn kwaliteit van penningmeester van een onderling fonds, nogal vrij veel geld in huis, dat door hem in het kabinet bewaard wordt in een sigarenkistje. Nu is het in het gezin Nijeboer de gewoonte, als allen uit zijn, de sleutel buiten op te hangen op een bepaalde plaats. Dit was dezer dagen ook gebeurd. Enkele dagen later werd uit het kistje geld vermist, o.a. 2 briefjes van f. 10 en 1 van f. 20. Er werd aangifte gedaan bij de politie, die een onderzoek instelde. Het vermoeden viel op D.G.H., die vroeger bij de heer Nijeboer had gediend en dus wist waar bij algehele afwezigheid der gezinsleden de sleutel te vinden was. Het bleek dat H. op de bewuste avond in Radewijk was geweest en dat hij bij den rijwielhersteller Minekus een briefje van f. 20 had gewisseld. H. heeft bekend, de diefstal gepleegd te hebben; hij is in verzekerde bewaring gesteld en heden naar Zwolle getransporteerd.

– Advertentie. Foto’s. Mooie foto’s, in de oude school in de Wilhelminastraat is 2e Kerstdag geopend het electrisch foto-atelier van Breukelman. Geopend van ’s morgens 11 uur, verder den gehelen dag en avond. Moderne foto’s. Fotograaf Breukelman.

– Advertentie. Voor de feestdagen hebben wij kerstkransen, weihnachtstollen, cakes, schuimkransjes, gebakjes, koekjes enz. H. Tukkers.

– Advertentie. Slagerij Boerema, tel. 52.

– Kloosterhaar. IJsvereniging opgericht. Hadden vroegere pogingen om tot het oprichten van een ijsvereniging te geraken, geen succes, thans is men beter geslaagd. Dinsdagavond werd nl. alhier een ijsvereniging opgericht met aanvankelijk 22 leden. men stelt zich echter voor dit aantal spoedig uit te breiden. Liefhebbers zijn er genoeg, de contributie is laag, zodat wel een flinke ledentoename mag worden verwacht.

1933-12-30
– Advertentie. Getrouwd: G.J.M. van Oortmerssen (wed.nr. van G. v.d. Bend) en Gr. Breukelman. Rheeze.

– Rouwadvertentie: Jansje Centen, oud 27 jaar, ziekenhuis, Amsterdam.

– Rouwadvertentie: Jan Harm Prenger, sedert 1925 weduwnaar van Janna Elbert, oud 63 jaar, Sibculo.

– Sibculo. Plotselinge dood. Zondag wilde de heer Prenger, bakker en winkelier alhier, zich per rijwiel naar Vroomshoop ter kerk begeven. Onderweg begon hij zich onwel te voelen. Hij stapte van de fiets en zette zich aan de weg neer. Toen zijn toestand verergerde werd hij naar een in de nabijheid staande woning gebracht, waar hij korte tijd daarna overleed.

– Advertentie. Ondergetekende hoopt vrijdag 5 januari een zaak te openen in dameshandwerken, wol, sajet enz. Hopend met een druk bezoek vereerd te mogen worden en een nette bediening en concurrerende prijzen verzekerd. Aanbevelend, Bertha van Velzel.