06-01-1934
– Huiszoeking. Zaterdag deden commiezen, in samenwerking met de politie, in het Hardenbergerveld in verschillende percelen huiszoeking. Naar men ons mededeelde was het de bedoeling om te zien of men ook niet-gedekte sterke drank in voorraad had. Naar wij vernamen werd echter niets gevonden.

– Nieuwe zaak. Uit een advertentie, voorkomende in ons vorig nummer, bleek dat mej. Van Velzel heden een zaak heeft geopend in dameshandwerken, wol, sajet enz. Aan de uitnodiging om deze nieuwe zaak eens te komen bezichtigen, hebben we gaarne gehoor gegeven. Ofschoon niet groot, ziet de winkel er knus en netjes uit. De verschillende artikelen zijn overzichtelijk gerangschikt c.a.

– Ebbenbroek. Eigen gebouw. De zangvereniging alhier heeft reeds jaren behoefte aan een eigen gebouw, teneinde daarin de jaarlijkse uitvoeringen te kunnen houden. Daar het nodige stichtingskapitaal niet aanwezig was, kon het plan niet verwezenlijkt worden, zelf een gebouw op te richten. Het bestuur is er thans in geslaagd het nodige kapitaal bijeen te brengen door middel van renteloze voorschotten. Verschillende neringdoenden, ook uit Hardenberg, hebben een renteloos aandeel genomen, zodat binnen afzienbare tijd het gebouwtje wel zal worden opgericht.

– Advertentie. Geboorte: Albertha Harmina Smit, d.v. G. Smit en J. Kampen, Venebrugge.

– Advertentie. Voor waterleiding-installaties is uw adres A. Breukelman, koperslager, Hardenberg.

– Advertentie. Dames! Wenst u een aardig handwerkje te vervaardigen, of een pullover, das of iets anders te breien, komt ons dan bezoeken. Bertha van Velzel, ingang winkel op zij.

– Advertentie. Zelfs bij d’allergrootste rit. In een 3 TAX blijft ge fit. Telef. 8.

1934-01-13
– Advertentie. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 10 januari 1934 is verklaard in staat van faillissement J. Stoffers, winkelier in kruidenierswaren, wonende te Brucht c.a.

– Rouwadvertentie: Jennigje Hamhuis, geb. v.d. Velde, oud ruim 70 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Stad Hardenberg. Landerijen familie Zweers. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 22 januari 1934 om twee uur in het café Zweers aan de Markt te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later in het café De Jaarbeurs te Stad Hardenberg te verkopen: a. 2.75 are tuingrond (bouwterrein0 aan de Sallandschestraat, tussen de woonhuizen van mej. de wed. A. Lenters en den heer H.J. Pullen; b. 40.00 are bouw- en weiland op den Roeterskamp, tussen de landerijen van de heren J.W. v.d. Velde en Js. v.d. Velde, thans in gebruik bij den heer J. Zweers Jzn.; c. een turfblokje, groot 46.00 are, in het Hardenbergerveld, tussen de turfblokjes van de heren J.M. Hutten en G.J. Waterink.

– Advertentie. Aangesloten aan de Rijkstelefoon onder no. 85. A.G. Sonnenberg, Hardenberg.

– Hardenberg. Nieuwe telefoonaansluitingen. Aan het rijkstelefoonnet Hardenberg zijn aangesloten, onder no. 84: E.J. Mulder, de Haar, Heemse en 85: A.G. Sonnenberg, ambtenaar raad van arbeid.

– Scheepvaart. Gedurende het jaar 1933 werd de haven aangedaan door 104 schepen met een gezamenlijk laadvermogen van 7875 ton.

– Heemse. Kantoor gemeenteontvanger. Zoals men zich zal herinneren, werd indertijd door den Raad van Ambt Hardenberg besloten de vroegere woning van den gemeenteopzichter, grenzende aan het gemeentehuis, in te richten voor bureau van den gemeenteontvanger. Zonder enig ceremonieel werden dezer dagen deze nieuwe kantoorlokalen in gebruik genomen, waarin tevens is ondergebracht de administratie van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. De verandering van het gebouw bepaalt zich aan den voorgevel slechts tot een nieuw aangebrachte deur. inwendig had daarentegen een omvangrijke wijziging plaats. Het woonhuis is herschapen in een ruime lokaliteit, die door betimmering, licht en kleur aangenaam en rustig aandoet en door haar inrichting geheel beantwoordt aan alle eisen van de praktijk. Van den praktischen zin, die voorzat bij de inrichting, getuigt wijders de ruime kluis. Een privé kantoor staat den ontvanger tevens ten dienste, indien er gesprekken van meer intiemen aard moeten worden gevoerd. Het geheel getuigt ervan dat het den gemeentearchitect is gelukt om met beperkte uitgaven tot de stichting van een gebouw te komen dat zich mag laten zien. Voor den ontvanger en zijn staf betekent de verhuizing naar het nieuwe werkterrein een ontzaglijke verbetering. naar we vernemen wordt het vroegere kantoor ingericht voor archief.

– Baalder. Botsing. Dinsdagavond reed de heer E. Borneman, smid te Radewijk, per fiets naar Hardenberg. Hij reed aan de rechterzijde van den straatweg en zag door den dichten mist niet dat van de tegenovergestelde zijde een wielrijder naderde. Het was een zekere G., knecht bij den landbouwer Haandrikman te Hardenberg. Beide fietsers kwamen met elkaar in botsing, tengevolge waarvan Borneman tegen den grond sloeg. In bewusteloze toestand werd hij bij den heer Stoel te Baalder binnen gedragen. Het bleek dat hij wonden aan het gelaat had opgelopen. Medische hulp werd ingeroepen. Na enige tijd kwam de getroffene weer bij en kon hij per auto naar huis worden vervoerd. De andere was er betrekkelijk goed afgekomen.

– Mariënberg. Auto in brand. Woensdagmiddag raakte te Mariënberg, nabij de stuw, een oude Ford auto in brand. Het oude vehikel, dat zijn dienst weigerde, zou door de beide inzittenden, een paar Enschedese kooplieden die terugkeerden van de markt te Dedemsvaart en blijkbaar niet veel kennis hadden van autotechniek, weer op gang worden gebracht c.a.

– Gramsbergen. Werkverschaffingsobject ‘Het Weertje’. Door B. en W. is aan den minister subsidie aangevraagd voor het werkverschaffingsproject ‘Het Weerdje’, de gemeenteweide in de kom van Gramsbergen. Het terrein is van goede kwaliteit, zeer leemhoudend, doch ligt zeer ongelijk, waardoor de drooglegging onvoldoende is. De bewerking zal bestaan uit het egaliseren van het perceel, terwijl op meerdere plaatsen de zode afgestoken en de bovengrond opgespit zal worden.

– Slagharen. Jubileum mej. Korpershoek ter gelegenheid van het feit dat ze 12½ jaar aan de openbare lagere school alhier werkzaam was c.a.

– Advertentie. Geboorte: Berend Tonnis, z.v. A. Tonnis en J.H. Raterink, Hardenberg.

– Advertentie. Waarom draait u zelf de hakselmachine als een motor het voor u doen kan? Om de aanschaffingskosten behoeft u het niet meer te laten! Electro-bureau Coes, Hardenberg.

– Advertentie. Kennisgeving. Ondergetekende, A. Visser, bericht hiermede dat hij zich als bouwkundige gevestigd heeft te Mariënberg en beveelt zich beleefd aan voor het maken van tekeningen, bestekken, begrotingen enz. tegen zeer billijke condities. A. Visser, gediplomeerd bouwkundige, Mariënberg p/a G.W. Waaijman.

1934-01-20
– Advertentie. Wegens afschaffing. Boelhuis Heemse. Notaris Schut is voornemens dinsdag 30 januari 1934 om tien uur ten sterfhuize van wijlen den heer H.J. Stoeten te Heemse, voor mej. de weduwe L. Stoeten te verkopen: 1 paard, 6 koeien c.a.

– Advertentie. Wij ontvingen onze nieuwe collectie balatum, in de nieuwste dessins. J. van Oort, Hardenberg.

– Advertentie. Attentie! Prima rund-, schaap- en varkensvleesch. J. Zwiggelaar, tel. 19.

– Deurwaarder Lameijer. Veler schreden zijn in den loop der jaren gericht naar het gebouw, waarin het Kantongerecht te Ommen was gevestigd. Nu is daaraan een einde gekomen: het Kantongerecht Ommen is opgeheven: de gemeenten Gramsbergen, Ambt- en Stad Hardenberg en haar omgeving zijn ingedeeld bij het kanton Almelo. Wie voortaan wat met het kantongerecht te ‘maken’ heeft, zal zich naar Almelo moeten begeven. Een bekende persoonlijkheid in ’t oude kantongerecht was deurwaarder Lameijer; ook daarbuiten – we denken b.v. aan verkopingen – was hij overal bekend; van zijn diensten werd dikwijls gebruik gemaakt. Wie meent dat met het kantongerecht Ommen ook de figuur van den heer Lameijer is ‘verdwenen’ vergist zich. Zijn functie en zijn werk blijven dezelfde ook voor deze omgeving, die, zoals gezegd, nu ressorteert onder Almelo. De heer Lameijer is nu deurwaarder bij de kantongerechten Almelo en Zwolle.

– Begrafenisvereniging. Het bestuur van de Lijkwagenvereniging is weer bezig om te komen tot oprichting van een begrafenisvereniging. Voor enige jaren zijn er ook al pogingen in die richting gedaan: ze hebben, wegens onvoldoende belangstelling, geen resultaat gehad. Van oudsher werden de zogenaamde ‘burenplichten’ hier toegepast; daarin kwam het onderlinge hulpbetoon mooi tot openbaring. mede doordat er zoveel mensen ‘van buiten’ kwamen, werd de band niet meer gevoeld, men kwam meer los van elkaar te staan. Met als gevolg dat het plechtige, dat bij een begrafenis behoort, in onvoldoende mate tot uiting komt. Daarin verbetering te brengen is het doel dat het bestuur voornoemd voor ogen heeft. Moge het daarvoor alle steun ondervinden!

– Van een oud-plaatsgenoot. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer E.I. de Bruin, vroeger werkzaam aan de Exportslagerij alhier, nu te Amsterdam, heeft zich geworpen op een tak van dienst, die hem, uithoofde van zijn vroegere functie, niet vreemd ligt. Hij is nl. een zaak begonnen in slagersbenodigdheden en dat wel in zeer ruime zin: men zal bij hem b.v. kunnen betrekken conserveermiddelen en kruiden, allerlei gereedschappen, touw, papier en vetzakjes. Een bonte verscheidenheid alzo. Ook de slagers in onze leeskring zullen gaarne door hem worden bediend. Een in ons blad geplaatste advertentie geeft daarvan trouwens blijk.

– Gramsbergen. Door auto aangereden. De heer W. Lenters te Ane werd zondagmiddag terwijl hij met een koets van Gramsbergen kwam, aangereden door een auto. Het paard en de bestuurder bleven ongedeerd, de koets werd ernstig beschadigd. De bestuurder van de auto was bereid de aangebrachte schade te vergoeden.

– Ophaaldienst huisvuil. Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Slagharen heeft besloten initiatief te nemen tot invoering van een huisvuilophaaldienst te Slagharen. Een geschikt terrein, waar het vuil gedeponeerd kan worden, is reeds gevonden, terwijl men verwacht dat de exploitatiekosten van dien aard zijn dat ieder ingezetene zich bij den dienst aan kan sluiten, terwijl dan ook de gegadigden voor het ophalen daarvoor dan nog een behoorlijke daghuur zouden kunnen verdienen. Daar men in de bebouwde kom geen raad weet met het huisvuil zal totstandkoming van deze zaak van veel belang voor de plaats zijn en bovenal tot bevordering van de hygiëne strekken.

– De Krim. Dodelijk auto-ongeluk. Maandagavond is de bejaarde aannemer J. Huigen door de autobus der D.S.M. aangereden en aan de bekomen verwondingen overleden c.a.

1934-01-27
– Rouwadvertentie: Grietje Visser, weduwe van Antonie Dilling, Bergentheim.

– Lezing Weitkamp. Maandagavond trad in de Bewaarschool, die geheel gevuld was met belangstellenden, voor kring III van den Overijsselschen Boerenbond als spreker op de heer J. Weitkamp, lid van de Tweede Kamer. Daar de voorzitter, de heer Dilling, wegens treurige familieomstandigheden, afwezig was, berustte de leiding bij den heer H. Kool, die de talrijke aanwezigen hartelijk welkom heette, in ’t bijzonder den heer Weitkamp, van wiens belangwekkende rede we het volgende – naar we ons durven vleien nauwkeurig – verslag geven c.a.

– Een hertegewei gevonden. Bij het graven van de haven op de Marsch is heel wat kienhout te voorschijn gekomen, dat er over ’t algemeen erg verkoold uitziet, maar dat toch soms nog in zo goede toestand verkeert dat het voor andere doeleinden dan verbranden kan dienen. ’t Is een bewijs van den bosrijkdom in oude tijden te dier plaatse. En dat in de bossen dieren huisden, bewijst ook het vinden van een hertegewei met het bovenstuk van den schedel. De afstand tussen de uiterste punten bedraagt 90 cm.; de oorspronkelijke drager was dus een vrij groot exemplaar. Het gewei is bevonden op een diepte van 3,35 meter beneden het oorspronkelijke maaiveld van den Marsch; wisten we nu maar met hoeveel slib de Vecht jaarlijks den bodem daar heeft opgehoogd, dan zou men een schatting kunnen maken, voor hoeveel jaren het bewuste dier door wegzinken in den moerassigen bodem daar een wreden dood heeft gevonden. In elk geval zullen er eeuwen over heen gegaan zijn. Het gewei ziet er, met uitzondering van een paar enigszins geschonden takken, zeer goed ‘verzorgd’ uit. Met de bescheidenheid, die den journalist voegt, zouden wij onze vroede vaderen in overweging willen geven, dit overblijfsel uit het grijs verleden ten stadhuize een waardige plaats te geven. Met de havenwerken schiet het mooi op: de haven is reeds vrijwel overal op diepte; als straks de verbinding uit de Vecht tot stand is gekomen, zal het water er, ook bij lage Vechtstand, 2.60 meter hoog in staan. Er werd de vorige week met 85 man gewerkt. Aan de zuidzijde wordt een gewoon talud aangebracht; aan de noordzijde, waar de kade komt, is men druk bezig met het inheien van 4 meter lange palen; hiervoor worden eerst met een grondboor gaten geboord van 2 meter diepte; met een heitoestel worden de palen dan nog 2 meter verder ingeheid. Zo tracht men een solide onderbouw te krijgen. De Radewijkerbeek maakt al enige tijd gebruik van de nieuwe voor haar gegraven uitwatering naar de Vecht.

– Overdracht gedenkteken ds. Goris. Den 15 juni werd op de oude begraafplaats alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van ds. Goris, in leven gereformeerd predikant, laatstelijk te Bergentheim. Reeds langs was door de gemeenten, waar ds. Goris tezamen langer dan een halve eeuw herder en leraar was geweest, het plan opgevat om op zijn graf (naast dat zijner echtgenote) een gedenkteken te plaatsen. De overdracht hiervan had jl. maandagmiddag plaats. We lezen er op: ‘Ds. Gerrit Goris 10 juni 1849 – 15 juni 1933. In leven Geref. Predikant, laatstelijk te Bergentheim. Joh. 11:24b. Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage’. Met de dochter en andere familieleden van den overledene waren velen uit de gemeenten waar hij gewerkt had en andere belangstellenden gekomen om de plechtigheid bij te wonen. Ds. Slomp te Heemse, consulent van de nog vacante gereformeerde gemeente te Bergentheim, droeg den gedenksteen met een hartelijk woord aan de familie over. Zijn Eerwaarde wees erop dat de steen in volle liefde aan den oud-leraar was gewijd en dat de woorden ‘Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage’ en die op den steen voor de echtgenote ‘Joh. 11:25: ‘Die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven’) een eenheid vormen. Ds. Goris heeft geloofd in Christus als zijn levensvorst; dan weten we ook, dat zijn ziel nu juicht voor den troon van God en dat hij eens uit dit graf zal opstaan c.a.

– Advertentie. Wegens afschaffing boerenbedrijf. Lutten a.d. Dedemsvaart. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 7 februari 1934 om negen uur, ten sterfhuize van wijlen den heer A. Nijland te Lutten, voor mej. de weduwe A. Nijland en kinderen te verkopen: 1 paard, 6 koeien c.a.

– Advertentie. Boerenplaats. Notaris Schut is voornemens woensdag 7 febr. 1934 om 14 uur in het café H. Mulder Azn. te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor den heer T. Prins: diens boerenplaats, bestaande uit huis en erf met 7.83.70 ha. bouw- en grasland en heide, een en ander aaneengelegen aan harden weg, in onmiddellijke nabijheid van kerken, scholen, het Almelosche Kanaal en het spoorstation Bergentheim.

– Advertentie. Woning te huur op de Eiermarkt. Te bevragen bij de diaconie der Nederlands Hervormde Kerk te Hardenberg.

– Advertentie. Voorjaar 1934. De nieuwe stalencollectie kwam in ons bezit en wordt op aanvraag gaarne aan huis bezorgd. Firma J. Eefting.

– Advertentie. Bezoekt dinsdag 30 januari de openbare vergadering in ‘De Jaarbeurs’. Gelegenheid voor voorstanders van het Nationaal Socialisme voor gedachtewisseling. Het bestuur S.D.A.P. afd. Hardenberg.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend dat hij vanaf maandag zijn schoenmakerswerkplaats heeft verplaatst naar het huis vroeger bewoond door den heer Naarding. J. Kollen, schoenmaker, Bergentheim.

– Advertentie. Maandverband. 10 stuks voor 27 ct. P. Wamelink.

1934-02-03
– Advertentie. Geboorte: Johanna Martina Boom, d.v. H. Boom (arts) en A.C. Mulder (arts), Hardenberg.

– Advertentie. Verloofd: R. Medendorp en J.C. Bruins.

– Rouwadvertentie: Zwaantje Hamberg, weduwe van J. v.d. Haar, oud 86 jaar, Hengelo.

– Advertentie. Café, boerderijen en bouwterreinen. Lutten a.d. Dedemsvaart. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 14 febr. 1934 om 14 uur in het café Nijland te Lutten a.d. Dedemsvaart te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor mej. de weduwe A. Nijland en kinderen: een huis en erf met bouw- en weiland, groot 2.24.85 ha.; een perceel bouwterrein ter grootte van ca. 5.61 are; een ruime boerenbehuizing waarin tevens café met grote vergaderzaal, diverse schuren met ca. 3.73.84 ha. bouw- en grasland c.a. Een en ander gunstig en op beste stand gelegen te Lutten a.d. Dedemsvaart, in onmiddellijke nabijheid van kerken, sholen en het tramstation.

– Ambt Hardenberg. Opheffing goedgekeurd. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben goedgekeurd de opheffing van drie openbare scholen in deze gemeente, nl. die te Bergentheim, Collendoorn en Sibculo.

– Jeugdige werklozen. Door de gemeentebesturen van Stad en Ambt Hardenberg is een commissie in het leven geroepen voor het treffen van maatregelen ter bestrijding van de moreel zeer neerdrukkende gevolgen van de werkloosheid onder de jeugd in beide gemeenten. In deze commissie zijn naast de beide burgemeesters, benoemd de heren ds. J.C. Fritzsche, nederlands hervormd predikant te Bergentheim; W. Hento, voorzitter van den Chr. Besturenbond te Hardenberg, wonende te Mariënberg; ds. W.Th. Hoek, ned. herv. pred. te Hardenberg; kapelaan K.C.Th. Meurs te Slagharen; ds. F. Slomp, geref. pred. te Heemse; ds. G. Verrij, geref. pred. te Hardenberg; B.J. Witpeerd, voorzitter van den Modernen Bestuurdersbond te Hardenberg, wonende te Mariënberg. Donderdagmiddag heeft de commissie haar eerste vergadering gehouden. Na de openingsrede van de burgemeester is de commissie terstond overgegaan tot de verkiezing van een dagelijks bestuur. Tot voorzitter der commissie werd benoemd ds. F. Slomp te Heemse; tot vice-voorzitter ds. W.Th. Hoek te Hardenberg en tot secretaris-penningmeester kapelaan Meurs te Slagharen. Reeds is de commissie in haar eerste gehouden vergadering overgegaan tot het uitstippelen van een uitgebreid werkprogram, waarover wij hieronder het een en ander mededelen. Het aantal werklozen in de beide gemeenten bedraagt ongeveer 1000 en ten einde iets te kunnen doen voor de jeugdige personen onder die werklozen ligt het in de bedoeling der commissie verschillende cursussen in het leven te roepen c.a.

– Advertentie. Bekendmaking. Ondergetekende ziet zich genoodzaakt het tarief van autovervoer voor ’s zondags te verhogen. De prijs zal dan 8 cent per kilometer bedragen, terugreis moet worden betaald. Stadsritten 60 cent. Ziekenvervoer gewoon tarief. L. de Jongh.

1934-02-10
– Auto in brand. Terwijl dr. J. Mooy zich vrijdag bij een patiënt te Radewijk bevond, merkten voorbijgangers dat in zijn auto, welke hij aan den weg had laten staan, brand was ontstaan. Nadat de eigenaar hiervan in kennis was gesteld, wist deze den brand met een paar emmers water te blussen. Niettemin had de wagen nogal enige schade aan de bekleding bekomen.

– Nieuw zakenpand. De firma D.J. Meijer en Zn., die al jaren lang hier het kleermakersbedrijf heeft uitgeoefend, heeft blijk gegeven zich niet alleen met de coupe aan te passen aan de moderne eisen des tijds maar ook wat inrichting harer zaak betreft. Zij heeft in de Fortuinstraat een flink zakenhuis met forse gevel doen verrijzen. Ter bevrediging onzer nieuwsgierigheid (daarmee is een persman altijd behept) hebben we verzocht, eens een kijkje te mogen nemen c.a.

– Men schrijft uit Dedemsvaart aan de ‘Volksrkant’: Slagers hebben een strop. De slagers hier worden op een zeer schadelijke wijze getroffen, doordat de Bacon Factory te Hardenberg, die door de regering gesteund wordt, grote hoeveelheden varkensvlees, spek, vet, reuzel enz. hier kan plaatsen tegen zodanige prijzen dat de slagers er niet tegenop kunnen. Tientallen ingezetenen gaan geregeld naar Hardenberg en halen daar hun kwantums weg. Het is te begrijpen dat vooral de werklozen, die een zeer laag inkomen hebben, met graagte hiervan gebruik maken… ze worden gedwongen om iedere cent, die uitgegeven moet worden, zo zuinig mogelijk te besteden. Ook vele beter gesitueerden profiteren er van. Volgens mededelingen zou hierover reeds met de minister gecorrespondeerd zijn, zonder resultaat!

– Advertentie. Wegens afschaffing boerenbedrijf. Oud-Lutten. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 13 febr. 1934 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer A. van der Haar te Oud-Lutten te verkopen: 1 paard (pony), 3 drachtige koeien, 2 pinken c.a.

– Advertentie. Veiling pracht grasboerderij. Lutten a.d. Dedemsvaart (oude dalplaats). Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 20 febr. 1934 om 14 uur in het hotel ‘Het jachthuis’ te Lutten te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de heren gebroeders Buitenhuis: hunne zeer vruchtbare boerenplaats. Een en ander zeer gunstig en op mooien stand gelegen te Lutten aan de Dedemsvaart, aan den hoofdweg van Zwolle naar Coevorden, in onmiddellijke nabijheid van de Lutterhoofdwijk, het tramstation en diverse kerken en scholen.

1934-02-17
– Advertentie. Geboorte: Johannes Simon Makkinga, z.v. D.J. Makkinga en H.C. Vogelaar, Heemse.

– Rouwadvertentie: Hermina Lamberdina Bosch, geb. Westerman, oud bijna 62 jaar, Anerveen.

– Aanrijding. Terwijl maandagmiddag mej. Rijstenberg-van der Velde te Loozen met haar fiets den Baalderweg passeerde, kwam zij nabij de woning van den heer Koeslag, doordat een aldaar spelend kind haar een hoepel voor de fiets gooide, te vallen voor een juist passerende auto. De bestuurder hiervan wist echter door krachtig remmen een overrijding te voorkomen, maar kon niet verhinderen dat zij met de bumper in aanraking kwam. De betrokkene werd met hevige pijnen in de rug opgenomen; per auto werd zij naar huis vervoerd.

– Brucht. Brand. Door onbekende oorzaak is jl. woensdagmiddag de wagenschuur van den landbouwer J. Veltink alhier, met daarin turf en stro, tot den grond toe afgebrand.

– Bergentheim. Een goede weg en betere verlichting? Deze week is hier een begin gemaakt met het vernieuwen van den sintelweg vanaf het station, langs de bouwvereniging ‘Volkshuisvesting’ tot den verharden weg te buurtschap Bergentheim. Bij regenachtig weer was deze weg niet meer droegvoets begaanbaar. Met weinig kosten, zou, door het plaatsen van een paar lantaarns tussen de bestaande, ook een betere verlichting zijn aan te brengen, daar toch het bovengrondse net reeds langs deze weg loopt. Zou Plaatselijk Belang zich hier niet voor kunnen spannen? Door een goede weg en een goede verlichting bij avond zouden de daar-wonenden en passerenden zeer gebaat zijn.

– Gramsbergen. Oprichting fokvereniging. Woensdagavond had in het café Kamphuis een vergadering plaats om te komen tot oprichting van een fokvereniging. De heer ir. De Jonge, leraar Chr. Landbouwwinterschool te Heemse, gaf een duidelijke uiteenzetting van het doel der fokvereniging. In beginsel werd dan ook besloten tot oprichting over te gaan. De voorlopige commissie werd als volgt samengesteld: E. Habers (voorz.), E. Roelofs (secr.), H.J. Waterink (penningm.), H. Slingenberg (2e secr.), J.H. Drenthen.

– Ingezonden. Meneer de redakteur. ’t Wil nog wel is gebeuren, dak een enkele keer in Grambarge komme en dan muk zeggen, dak ’t daor aaltied mooi vinne. Ik hebbe daor as jonge spölt en dan was ’t aaltied een mooie tied, as wi’j in de Meimoand mulders göngen vangen bi’j de Vaste. ’t Was ’n heele ere, wie van oes ’n eersten mulder in de pette had. Zoo onwillekeurig kuier ik die kaante nog wel is uut en dan ziek ’n ooievaarsboom ok. toen wi’j nog jongs waren, waren d’r aaltied ooievaars op ’t nöst, mar de leste tied zie’j d’r giene mèr. Ik geleuve, dat de Grambarger daor zölf schuld an hebt. As ter ies weer ’n goed rad in ’n boom kwam met wat stroo d’r op, dan gleuk vaste dat er wel weer ’n ooievaar wol kommen, want op ’n Stien en in de Miene zit nog kikkers genog. De heele buurte zal d’r schik van hebben. ’t Is no zoo-wat de tied, um de boel in orde te brengen. Volle wark is er tegenwoordig niet. Könt de Grambarger jongs dat now niet veur mekaar maken? ’t Is mar ’n klein bettien muijte. As zich d’r mar iene veur inspant, dan komt de zaek in orde. Plaetselik belang zal ok wel willen helpen. Ik hoppe meneer de redakteur, da’j dit in de kraante wilt zetten. Bi’j veurbaat mien hartelijken dank. Een trouw zaoterdagslezer van ouw kraante.

– Advertentie. Kleeding naar maat. Moderne Coupe. H.C. Jansen, Hardenberg (met illustratie).

– Advertentie. Snijbloemen, dagelijks verkrijgbaar. Bloemenmagazijn ‘Azaléa’, Voorstraat, Hardenberg.

1934-02-24
– Advertentie. Ondertrouwd: H. Koops en J.W. Boerrigter, Baalder.

– Advertentie. Ondertrouwd: M. Meijer en J. Kremer, Hardenberg.

– Advertentie. Christelijke Reciteerclub. Vergadering oude school Wilhelminastraat, zaterdag a.s.. Voorlopig bestuur: mej. J. Breukelman, A. Kremer, Z. Klement.

– Verenigingsgebouw. Voor enige tijd schreven wij in ons blad over de plannen tot stichting van een nieuw christelijk verenigingsgebouw, daar de Bewaarschool te weinig ruimte aanbiedt. Het voorlopig comité, door ons indertijd vermeld, is aan ’t werk getogen; het kan naar wij vernemen een plan aanbieden voor een gebouw met een plaatsruimte voor 650 personen. Als de hele ruimte niet nodig is, voor gymnastiek of repetitie, zal verdeling in kleinere afdelingen mogelijk zijn. Mede zal gezorgd worden voor een woning van den conciërge. Omtrent de plaats, waar het gebouw zal verrijzen, kan nog niets definitief worden vermeld.

– Gramsbergen. Aanbesteding. Maandagmiddag had in ’t café Kamphuis de aanbesteding plaats van het bouwen van een woonhuis met bankgebouw voor rekening van de Coöperatieve Boerenleenbank alhier. Laagste inschrijver: A. Reinders voor f. 2669.

– Advertentie. Wenscht u tegen de a.s. Paschen nog een nieuwe japon aan te schaffen? P. van Grieken, Voorstraat 27, tel. 82, Hardenberg.

– Advertentie. Extra kwaliteit maatjesharing, stoombokking, zalmbokking. Freek Meijer, tel. 43.

– Advertentie. Dubbel woonhuis met land. Lutten a.d. Dedemsvaart. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 28 febr. 1934 om 14 uur in het café Nijland te Lutten a.d. Dedemsvaart voor de Christelijk Gereformeerde Kerk te Lutten te verkopen: een dubbel woonhuis met pl.m. 91.23 are bouw- en grasland en tuingrond, gelegen te Lutten aan de Dedemsvaart. Een en ander in huur bij de heren Joh. Doldersum en G. van Zwolle.

– Advertentie. Groot zakenpand op zeer gunstige stand Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 12 maart 1934 om 14 uur in het café Leering a.d. Markt te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de heer M.L. Roos: een groot winkelhuis met grote schuur en erf, waarin sedert ongeheuglijke jaren een wel beklante manufacturenzaak werd uitgeoefend, een en ander aaneengelegen op allerbesten stand aan de Voorstraat te Stad Hardenberg tegenover postkantoor, kerk en stadhuis, in de nabijheid van de markt.

– Advertentie. Besteedt uw geld nuttig. Koopt daarom uw costuum bij H. Drenthen, Voorstraat A-22.

– Advertentie. Te koop: een boerderij, groot ruim 7½ ha., gras- en bouwland, met zo goed als nieuwe behuizing, gelegen te Radewijk. F. Barels.

1934-03-03
– Advertentie. Geboorte: Anna Hidding, d.v. J. Hidding en J. Wubs, Hardenberg.

– Advertentie. Huwelijk: E. Dekker en A.L.J. Knol.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Berend Stoeten en Jennegien Gerdinge, Wielen.

– Advertentie. Tandarts Schipper, Voorstraat 11, tel. 81, Hardenberg.

– Advertentie. Opruiming. ‘Voor elck wat wils’. Meubelhuis Grooters, tel. 13, Hardenberg.

– Woordenwisseling. Zaterdagavond werd in de Voorstraat een zekere Nentjes, een Urkenaar die zich hier gevestigd heeft, lastig gevallen door enige Heemser jongens. Eerst een woordenwisseling; toen werd men handgemeen. N. liep bloedende verwondingen aan zijn hoofd op. Dat hij zich onder geneeskundige behandeling stelde, zoals eerst gezegd werd, is echter niet waar. Bij de politie is aangifte gedaan; ’t is te hopen dat de schuldigen worden gevonden.

– De scholen-opheffing. Naar wij vernemen is bij de Kroon beroep ingesteld tegen het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde besluit van den raad der gemeente Ambt Hardenberg tot opheffing van de openbare lagere scholen te Collendoorn, Bergentheim en Sibculo.

– Bergentheim. Veiling. Ten overstaan van notaris Schut te Heemse werd voor den heer T. Prins alhier publiek verkocht een boerderij. Koper werd de Deventer Bank voor de som van f. 2902.

– Slagharen. Het plan tot drooglegging van de Schuinesloot. Een eiermarktpraatje. Met hoeveel belangstelling het verloop van het plan tot drooglegging van de Schuinesloot, dat onlangs op de vergadering van Plaatselijk Belang is besproken, wordt tegemoet gezien toont onderstaand eiermarktpraatje. (De namen zijn even verwisseld). ‘Nou Mans, wat dunk oe d’r van, dat ze de Schuunesloot nouw droge wilt lengen? Dat zal een heele veraanderege wezen niet?’ c.a.

– Ambt Hardenberg. 20-jarige dienst. Door den heer burgemeester dezer gemeente is heden vrijdag met een hartelijke toespraak aan den gemeenteveldwachter Pissuise het zilveren kruis voor 20-jarige trouwe politiedienst, benevens het brevet, uitgereikt. Ook wij bieden den ijverigen, taktvollen en dienstvaardigen jubilaris gaarne onze gelukwensen aan.

– Advertentie. Nog goedkoper! Haring, rolmops, sardines, zalm, bokking. Piet Evers, groentehandel, Gramsbergen.

1934-03-10
– Advertentie. Getrouwd: H. Koops en J.W. Boerrigter.

– Rouwadvertentie: Hendrik Beijering, oud 83 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Voor de vele felicitaties, ontvangen van tal van ingezetenen van Gramsbergen en omstreken, bij gelegenheid van mijn 86e verjaring, betuig ik mijn hartelijken dank. H.B. van Veen, Gramsbergen.

– Advertentie. Grote opruiming. H. Belt Jzn., Slagharen.

– Heemse. Verbetering. De secretarie is weer in gebruik genomen. De schilders hebben haar geweldig opgeknapt: plafond en wanden hebben een afdoende beurt gehad; ook de lessenaars zijn geschilderd; het geheel doet bijzonder aangenaam aan. Men heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de dozen met materieel in de stofvrije toonbank te kunnen opbergen. Thans krijgt de archiefkamer een – ook al zeer nodige – beurt. Een kluisdeur ontbreekt daar nog; voorziening daarin zou zeer zeker gewenst zijn.

– Gramsbergen. Filiaal geopend. Blijkens advertentie in dit nummer heeft het bekende Wehkamp’s Kleedingmagazijn te Slagharen alhier een filiaal geopend ten huize van den heer H.J. Marsman. Wij hebben volgaarne een kijkje genomen in de nieuwe uitgebreide zaak c.a.

– Bergentheim. Bevestiging en intrede. Zondag is in de Geref. kerk alhier bevestigd ds. Morsink uit Wierden door ds. Jansen, predikant te Wierden c.a.

– Advertentie. Koffie nog oude prijs. Tabak idem. Vet goedkoper. Jac. Bakker, Wilhelminastraat, Hardenberg.

1934-03-17
– Bergentheim. In ’t kanaal. Maandagmorgen kwam de marktventer V. uit Vroomshoop met zijn rijwiel, dat hij beladen had met een groot pak manufacturen, in aanraking met de vrachtauto van de firma Bruins uit Hardenberg. V. zelf kwam er goed af, doch zijn rijwiel met bagage kwamen in het kanaal terecht.

– Slagharen. De afdamming van de Schuinesloot. Dinsdagavond had in het café De Boer een zeer drukbezochte vergadering plaats van ingelanden uit het waterschap De Schuinesloot ter bespreking van het bestuursvoorstel tot afdamming van de Schuinesloot en de daarmede in verband staande wijken, die door de uitgestrekte landerijen aldaar heenlopen c.a.

– Kloosterhaar. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 28 maart 1934 om half drie voor de heren gebroeders Sickman, bij de percelen te verkopen: 500 meter smalspoor (70 cm.), 5 wissels, 5 wielstellen, kipkar c.a.

– Advertentie. Kuikens. B.J. Nabers, Heemse.

– Advertentie. Hiermede bericht ondergetekende dat hij heden zaterdag opent een zaak in electrische artikelen i/h pand vroeger bewoond door den heer Tieman, Oosteinde. Hij beveelt zich beleefd aan voor de levering van elektrische lampen, strijkijzers, stofzuigers, motoren enz. enz. W. Hofman, telefoon 64 (voorheen monteur-filiaalhouder bij Coes).

– Advertentie. Dames! wij openen het seizoen 1934 met een enorme collectie dameshoeden. Zwaantje Zwiers.

1934-03-24
– Advertentie. Geboorte: Maria Lucia Wamelink, d.v. G.J.M. Wamelink en J.T. Vogelaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Jan Pullen, oud 71 jaar, bestuurslid van het ziekenfonds ‘Helpt Elkander’, Heemse.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan de geachte inwoners van Stad Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich als schilder heeft gevestigd. B. Otten, schilder en behanger, Eiermarkt, Hardenberg.

– Een nieuwe zaak in een oud winkelpand. Het perceel in de Wilhelminastraat, waarin jaren lang de in wijden omtrek bekende kruidenierszaak Bruins was gevestigd, heeft haar oude bestemming herkregen: de heer H.A. Meijer heeft er nl. in gevestigd een filiaal van Haweka’s Groothandel! We hebben er een bezoek gebracht, om eens te zien wat al te koop was c.a.

– Nog een nieuwe zaak. Wie de laatste week ’s avonds ’t Oosteinde passeerde, viel het vele licht op dat daar straalde uit een nieuw geopende zaak. Extra licht behoort daar trouwens in ’t bijzonder bij: we bedoelen die van den heer W. Hofman; de opening ervan werd de vorige week al in ons blad aangekondigd c.a.

– Advertentie. Wenscht u prima sinaasappelen, peren, appels, bananen, walnoten, hazelnoten c.a. Freek Meijer, tel. 43.

– Advertentie. Opening. Hiermede bericht ondergetekende dat hij zaterdag 24 maart zijn zaak zal openen in kruideniers- en grutterswaren, koloniale waren, wijnen en likeuren, glas-, nikkel- en aardewerk, matten, manufacturen, emaillewaren enz. Zijn zaak is een filiaal van Haweka’s Groothandel, bekend om zijn prima kwaliteiten en lage prijzen. H.A. Meijer, Wilhelminastraat, Hardenberg.

1934-03-31
– Advertentie. Geboorte: Berend Hendrik Bredewold, z.v. A. Bredewold en B.G. Harsmölee, Hardenberg.

– Advertentie. 12½-jarige echtvereniging: Gerhardus van der Kamp en Gerritdina Ribberink.

– Rouwadvertentie: Hendrikje Veldsink, geb. v.d. Haar, oud ruim 72 jaren, Heemse.

– Advertentie. Aanbesteding. Op dinsdag 10 april des voorm. elf uur zal ondergetekende voor de firma Jan Bruins en Zn. te Hardenberg in café Leering aldaar trachten aan te besteden onder aannemers uit Stad en Ambt Hardenberg en Gramsbergen: het verbouwen van het bestaande woon- en winkelhuis aan de Fortuinstraat te Hardenberg. De bouwkundige, J.J. van den Berg, Hardenberg.

– Advertentie. Vergadering der markte Bergentheim op a.s. dinsdag in de o.l.s. ’s avonds 7½ uur.

– Slagharen. Naar wij vernemen is het plan tot aanleg van een weg te De Beld door den minister goedgekeurd.

– De Heerenweg. De raad besloot vrijdag de Heerenweg tot kom te verklaren. Vermoedelijk zal voor dezen weg nu een maximum snelheid worden ingevoerd. Zo lang de tegenwoordige slechte weg bestaat is dit laatste o.i. niet nodig, want de autorijders willen het hier wel laten om met flinke snelheid over de zeer slechte weg te rijden.

– Verkoop pand Roos. Bij den maandag ten overstaan van notaris Schut gehouden verkoop van het bekende winkelpand Roos, aan de Voorstraat, was hoogste bieder de heer Booij te Emmen voor f. 4010. De gunning is 8 dagen in beraad gehouden.

– Advertentie. Radewijk. Wegens vertrek naar elders. Woensdag 11 april 1934 om tien uur ten huize en ten verzoeke van F. Barels te Radewijk, verkoop: 1 dr. merrie c.a.

– Advertentie. 1919-1934. Bezoekt de herdenkingsavond van het 15-jarig bestaan de afd. Gramsbergen van den Bijzondere Vrijwillige Landstorm c.a.

1934-04-07
– Advertentie. Geboorte: Albertus Anthonie Oostenbrink, z.v. H. Oostenbrink en J.H. Kampinga, Heemse.

– Rouwadvertentie: Aaltje Borger, geb. Zagers, bijna 55 jaar, Loozerveld.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Willem Zomer en Johanna Schoemaker, Kloosterhaar.

– Zilveren jubilé. Zondag was het 25 jaar geleden dat de heer E.J. Ensink in dienst trad bij de heer J. Grooters. Van verschillende zijden had de jubilaris felicitaties in ontvangst te nemen. Door de firma Grooters werd hem een practisch cadeau aangeboden.

– Heemse. Nieuwe bestrating op den Brink. De werkzaamheden voor de nieuwe bestrating van den Brink zijn in vollen gang. De riolering is bijna geheel gereed: zij heeft buizen met een ruim doorstromingsprofiel; ook zijn enige controleputten aangebracht. Thans is men bezig met het stellen der trottoirbanden, waarin straatkolkjes, welke worden aangesloten op de hoofdriolering. De aan de weg staande huizen kunnen thans hierop aansluiten. Met de eisen van ’t verkeer is ter dege rekening gehouden. De leuning der Veerbrug is enigszins verplaatst, waardoor de oprit wordt verruimd. De weg zal aanmerkelijk breder worden, aan weerszijden ervan komt een trottoir ter breedte van 1½ meter. Met het straatwerk wordt een begin gemaakt.

– Het voorbeeldbedrijf in de Scheere. Gaat het verdwijnen?  Moet het bestuur zelf de tekorten dekken? De exploitatie van het mooie voorbeeldbedrijf in den Scheerschenpolder tussen De Krim en Coevorden levert grote moeilijkheden op, daar de voorheen regelmatig subsidiërende lichamen zich alle terugtrekken. Men heeft hier met medewerking van Baron van Lynden en dankzij het energiek streven van het bestuur der tuinbouwvereniging te Coevorden een bedrijf aangelegd dat ten doel heeft de landbouwers in de omgeving tot voorbeeld te zijn c.a.

– Advertentie. Boelhuis Hardenbergerveld. Woensdag 18 april ten huize en ten verzoeke van den heer J. Melenberg: 1 werkpaard c.a.

1934-04-14
– Advertentie. Geboorte: Willem Sonnenberg, z.v. A.G. Sonnenberg en H. Hulsegge, Hardenberg.

– Advertentie. 45-jarig huwelijk: Arend Talen en Aaltje Prins, Kloosterhaar.

– Advertentie. Mede namens zijn echtgenote betuigt ondergetekende zijn hartelijke dank voor de hulde, hem bij zijn heengaan als voorzitter der Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Gramsbergen’ gebracht en voor het fraaie cadeau, hem namens deze vereniging geschonken. B.J. Valkman.

– Advertentie. Diverse landerijen Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 16 april 1934 om twee uur in hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar voor de erven van mejuffrouw de weduwe J.B. Wortelen te verkopen: bouwland o.d. Trapjes (bouwterrein) aan de Burgemeester Schuitestraat; bouwland o.d. Trapjes (bouwterrein) naast perceel 1, tegenover de Röpcke-Zweersstichting; bouw- en grasland in de Kruiserbrink aan het pad achter het kerkhof; grasland en heide in den Vrouwenhoek tussen Wolbert en Zandman.

– H.V.C. kampioen. Volgde men zondag met grote spanning door het hele land den voetbalwedstrijd Holland-Ierland en was de blijdschap over den uitslag algemeen, – in beperkte kring openbaarde zich den dag tevoren de verheugenis over het feit dat onze voetbalclub H.V.C. won van V.V.E. te Vriezenveenschewijk en wel met eenzelfde cijferverhouding: 5-2. Ze werd hierdoor kampioen. Ze zijn nu in een hogere klasse gekomen c.a. (met illustratie: foto van het kampioenselftal C.N.V.B., afdeling II, 3e klasse).

– De Marschweiden. Naar wij vernemen zullen er dezen zomer op den Marsch nog ongeveer 10 koeweiden worden verhuurd. Er zal voor een behoorlijke afrastering worden zorggedragen. Voor advertentie zie men het nummer van de volgende week.

– Bergentheim. Sportliefhebbers. Naar we vernemen bestaan er plannen, waar de oude is heengegaan, te komen tot oprichting van een nieuwe voetbalclub. Binnenkort zal voor dat doel een vergadering belegd worden.

– Chevrolet 1934. We vestigen de aandacht van autogebruikers in ’t bijzonder en van belangstellenden in ’t algemeen op de a.s. dinsdag in de garage van den heer D. ten Cate te houden tentoonstelling van de nieuwe producten der General Motor Cy. Men zal zijn hart kunnen ophaeln in de eerste plaats aan de nieuwe Chevrolets, maar ook aan Buick en Opel. Een tentoonstelling van den omvang en de gevarieerdheid als deze is een gebeurtenis van buitengewone betekenis! De brede kring van hen, die met automobilisme meer of minder te maken hebben, knope dit in ’t oor en ga zien.

– Advertentie. Te koop: haverstroo en voeraardappelen, 50 cent per hectoliter. J. Super, Kloosterdijk.

– Advertentie. Wielrijders! Weet u de nieuwe prijzen van onze reclame-fiets? Zo niet, vraagt ze ons en u zult versteld staan. Rijwielhandel Oostenbrink, Heemse, tel. 61.

1934-04-21
– Monumentale natuurschoonheden in Ambt Hardenberg. Een vijver wordt aangelegd ter grootte van 2.40 ha. Natuurschoonheden en geweldige werken in eigen omgeving zijn vaak heel erg onbekend. Dat de geweldige werken in het Staatsboschbeheer, welker gronden men vindt langs den weg van Heemse naar Ommen, sedert de laatste jaren zulk een effect zouden hebben gesorteerd, is nog niet tot erg veel inwoners der gemeente Ambt Hardenberg doorgedrongen. Dat men hier in eigen omgeving enorme werken tot stand gaat brengen, drong nog niet ten volle tot ons, menschen met den eenvoudigen Saksischen volksaard, door. Het was dan ook nodig dat men ons van deskundige zijde opmerkzaam maakte op het prachtige werk dat tot stand kwam en nog in wording is. Eenmaal wakker geschud duurde het niet lang of we reden welgemoed in de richting van den Ommerweg. We hadden den wind mee. Op het bekende kruispunt van wegen te Heemse troffen we wethouder Oostenbrink, die bereid was ons te vergezellen. Op weg naar de Staatsboschbedrijven moesten we even stoppen om te praten met een hoofdopzichter van den Rijkswaterstaat, die met zijn personeel bezig was opmetingen te verrichten in verband met de plannen tot aanleg van den geweldigen verkeersweg Zwolle-Coevorden enz. We werden ook al niet veel wijzer. Blijkbaar is men hier nog bezig plannen uit te bakenen, waarover nadere besluiten zijn te verwachten. Voort gingen we: richting Staatsboschbedrijf. Spoedig hadden we een der keurige rijwielpaden in genoemd bedrijf onder ons rijwiel en terwijl we de heerlijke boschlucht met volle teugen inademden, peddelden we in linksche richting om verder parallel aan den straatweg voort te fietsen. Afstappen. We stonden voor de afsluiting van den eersten reusachtigen tuin in het Staatsboschbedrijf. Een nog jonge tuin. Behoorlijk afgerasterd ligt die daar wel verzorgd temidden van de kolossale werken, die daarom heen tot stand kwamen. Deze tuin is circa 2 ha. groot en dient voor het kweken der aanplanting, die ten dele in het bedrijf wordt gebruikt en ten dele wordt verhandeld. Dennetje naast dennetje wordt hier op zeer voorzichtige wijze gekweekt, temidden van de aangebrachte beschutting. we hebben eens geteld en kwamen tot de slotsom dat er 1.600.000 dennetjes stonden. Die het niet gelooft, telle ons maar even na c.a. (groot artikel).

– De overstroming te Bergentheim. De chaos blijft voortbestaan. Belanghebbenden wachten nog steeds op schaderegeling. Men kent de geschiedenis. Een dijkdoorbraak veroorzaakte hier ettelijke maanden geleden een ware watersnood. Met achterlating van veel moesten verschillende bewoners der buurtschap hun woning ontvluchten en hoewel de schade alleen tot materiele beperkt bleef, blijft vergoeding daarvan nog steeds achterwege. De toestand is deze: onder den mond van de Kalkovenwijk door ligt een belangrijke duiker van de waterleiding. Deze wijk wordt hier overbrugd door een brug, die belanghebbenden destijds legden. Nu was men vanwege de Heidemij bezig de waterleiding nabij de wijk te herstellen en men had daardoor een wijkswal een weinig ingegraven. De oorzaak durven we niet noemen, omdat we ons daarvoor niet voldoende deskundig achten, maar toen volgde de dijkdoorbraak c.a.

– Advertentie. Verhuring Marschweiden.

– Advertentie. Boelhuis Baalder. Vrijdag 27 april 1934 ten huize en ten verzoeke van den heer H. Klifman te Baalder, verkoop: 1 koe c.a.

– Advertentie. Dubbel zakenpand op prachtstand te Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 30 april 1934 om 14 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor de heren Meijer, Asser en Marcus Bromet: een ruim dubbel winkelhuis, groot 2.99 are, waarin meer dan 100 jaren een welbeklante manufacturenzaak, annex zaak in huiden, wol en honing is uitgeoefend en welk zakenpand wordt verkocht omreden er geen opvolger in de zaak is. Het pand heeft een breedte van 16 meter en een diepte van 15 meter en is gelegen op mooisten stand aan de Voorstraat en Kruisstraat te Stad Hardenberg, vlakbij de markt. Het pand wordt electrisch verlicht.

– Heemse. Nieuwe jeugdherberg. Al lang werd er behoefte gevoeld aan een jeugdherberg in deze omgeving. De Nederlandsche Vereeniging voor Jeugdherbergen had zich reeds voor geruimen tijd in verbinding gesteld met verenigingen, o.a. het Nutsdepartement te Hardenberg, die geacht werden het initiatief te kunnen nemen voor totstandkoming ervan. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarna heeft de vereniging contact gekregen met ingezetenen in Ambt Hardenberg; de pogingen van het met dat doel opgerichte comité zijn met succes bekroond! Gehuurd is het ‘Weidehuis’, eigendom van de familie Franssen, ’t laatst bewoond door ir. Den Engelse, voordien door den heer G. Bruins, kassier der Boerenleenbank. De gelden voor installatie zijn bereids in ’t bezit van het comité gekomen; nog dit jaar zal de jeugdherberg er in worden geopend. Het ‘Weidehuis’ leent zich daarvoor uitstekend en we hopen zeer dat er veelvuldig gebruik van zal worden gemaakt; wat den ingezetenen natuurlijk ten goede zal komen. De ‘trekkers’ zullen dan meteen kennis kunnen maken met het vele schoone dat de natuur in deze omgeving ons beidt. We denken dan in de eerste plaats aan de Rheezer Belten en de Staatsbosschen.

– Bergentheim. Geneeskundig onderzoek. In verband met een ernstig t.b.c.-geval van een inmiddels overleden leerling der gereformeerde school alheir zijn door dr. Ubbens, leider van het consultatiebureau voor t.b.c.-bestrijding aan de Röpcke-Zweersstichting te Hardenberg alle kinderen uit de klasse van het t.b.c.-patiëntje, ten getale van 43, jl. dinsdag in genoemd ziekenhuis geröntgend en verder onderzocht. Donderdag is door dr. Ubbens bovendien nog een bezoek aan de school gebracht. Blijkt besmetting veroorzaakt te zijn dan zal tijdig ingegrepen kunnen worden.

– Advertentie. Aanbesteding. Op zaterdag 28 april des nam. 4 uur zal ondergetekende voor den heer H. Vrielink te Hardenberg in hotel Baving aldaar trachten aan te besteden onder aannemers uit Stad en Ambt Hardenberg: het verbouwen van een winkelhuis aan de Voorstraat te Hardenberg. De bouwkundige: G.G. Schipper en Zn., Dalfsen.

– Advertentie. Vergadering van gerechtigden in de markte van Ane tevens verhuring van dijken en wegen op woensdag 25 april in café Van der Hulst te Ane.

1934-04-28
– Advertentie. Geboorte: Marie v.d. Meer, d.v. A. v.d. Meer en A. Harwig, Kloosterhaar.

– Advertentie. Ondertrouwd: B.G. Coes en E. Verloop.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hermannes Volkers en Gerritdina von Eije, Stad Hardenberg, Kanaal.

– Rouwadvertentie: Hendrik Jan ter Horst, oud-hoofd ener school te Enschede, oud ruim 56 jaren.

– Advertentie. Wilt u versche groenten eten, dan moet u Tieman’s kouwe gronds en bakgroenten niet vergeten. P. Tieman, Stationsweg, Hardenberg.

– Luchtalarm. Nadat dinsdagmiddag een voorbereiding heeft plaatsgehad, zal op zaterdag 28 april a.s. des namiddags om vier uur een proef worden genomen met de verschillende alarmeringsmiddelen in verband met luchtalarm. Om precies vier uur zullen gedurende vijf minuten om de halve minuut hoornsignalen gegeven worden, terwijl daarna vijf minuten onafgebroken zal worden geblazen. Hierna zullen de torenklokken te Hardenberg en Heemse vijf minuten geluid worden c.a.

– Heemse. De nieuwe verkeersweg. Hoewel we nog niets positiefs konden te weten komen over de plannen tot aanleg van den groten verkeersweg, die een verbinding zal vormen tussen Zwolle en Coevorden, schijnt men hiermede toch reeds flink te vorderen. Dwars door bouw- en graslanden heen wordt de weg uitgebakend. Naar de thans uitgezette piketten zal hij ongeveer 300 meter ten noorden van het kruispunt bij de woning van den heer Oostenbrink dwars de trambaan en de straatweg Heemse-Lutten snijden. We wachten met grote belangstelling op de dingen die komen zullen.

– Nieuwe bakkerijen. Burgemeester en wethouders der gemeente Ambt Hardenberg hebben aan J.C. Karperien te Schuinesloot en J. Stegeman te Bruchterveld vergunning verleend tot het oprichten van een bakkerij, resp. te Schuinesloot en te Bruchterveld.

– Hardenberg. Ongeval. Voerman G.J. Sierink was vrijdagmorgen aan het stenen rijden, toen hem de melkrijder Bulten van Rheezerveen met zijn melkwagen in de Kerkstraat wilde passeren. Omdat er een vrouw nog juist aan de kant langs wilde, haalde Bulten zijn wagen iets bij. Dientengevolge raakte Sierink, die naast zijn wagen liep, bekneld, waarbij het bovengedeelte van den wagen tegen zijn borst kwam. Kreunend van pijn wist hij de woning van den hr. Valkman nog te bereiken. Inmiddels was dr. Kattenwinkel reeds gekomen die Sierink onderzocht, waarna deze laatste naar zijn woning werd vervoerd. Hij klaagde over pijn in borst en rug.

– Advertentie. Fotografie P. van Grieken, Voorstraat 27a, Hardenberg.

1934-05-05
– Advertentie. 30-jarig huwelijk: G. Nijman en H.C. Heetderks van Munster, Hardenberg.

– Advertentie. 12½-jarig huwelijk: Gerrit Aufderhaar en Aaltje Egbers, Rheezerveen.

– Advertentie. Stad-Hardenberg. Het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst deelt aan de ingezetenen mede dat uit de ontvangen schriftelijke rapporten gebleken is dat de jl. gehouden proef luchtalarm, niet het gewenste resultaat heeft gehad. De hoornsignalen bleken geen voldoende capaciteit te bezitten. Ook het klokgelui is niet overal gehoord. Naar andere alarmeringsmiddelen zal dus moeten worden omgezien. Een woord van dank aan ieder die heeft medegewerkt om deze proef te kunnen h ouden. Chr.F. Bramer.

– Afscheid Ten Brinke. Met het bereiken van den 65-jarigen leeftijd (30 april) heeft de heer H. ten Brinke, 1e botermaker aan de Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ zijn diensttijd van 37 jaren als zodanig beëindigd. Ten kantore heeft het daar samen gekomen dagelijks bestuur bij monde van de voorzitter, G. Bruins, den aftredende in hartelijke bewoordingen gedankt voor zijn trouwe diensten, erop wijzende dat de directeur nooit iets op hem aan te merken had gehad. Namens het dagelijks bestuur werd hem een gemakkelijke stoel aangeboden onder het uitspreken van de wens dat hij daarvan nog lange jaren gebruik zou mogen maken c.a.

– Iets nieuws. De wagen, die de melk van Kloosterhaar naar de zuivelfabriek ‘Salland’ vervoert, rijdt op luchtbanden. Dat mag zeer zeker als ‘iets nieuws’ aangeduid worden. Prof. Visser te Wageningen heeft uitgerekend dat dit 40 procent besparing aan werkkracht geeft c.a.

– Verdronken. Zondagavond is de 35-jarige J. Cramer alhier, terwijl hij aan de waterleiding nabij zijn woning stond, door een toeval getroffen, te water geraakt en jammerlijk verdronken.

– Radewijk. De doodende draad. De rietdekker Eggengoor bevond zich vrijdagmiddag voor werkzaamheden op het dak van het huis van den landbouwer H. Jonkhans alhier en pakte aan een draad van het electrisch net, iets wat hij wel eerder had gedaan. Hij bleef enige tijd aan de draad hangen en viel daarna op den grond, tengevolge waarvan hij enige ribben en zijn schouders brak. Op medisch advies werd de ongelukkige onder hevige pijnen naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd, waar hij zondagmorgen overleed.

– Hardenberg. Weer in orde. De wijzers op de plaat ter westzijde van den toren der hervormde kerk zijn door de firma Langeland te Coevorden weer vastgezet. Nu kunnen de bewoners van West Hardenberg en Heemse weer den tijd aflezen!

– Een jubilé. Als industrieplaats heeft Hardenberg wel in de eerste plaats betekenis, doordat er gevestigd is de alom bekende Exportslagerij. Den 1 mei was het 30 jaar geleden dat de heer G. Nijman aan het hoofd hiervan kwam te staan.. Eerst was hij woonachtig te Hardenberg; toen er uitbreiding kwam in de vorm van import en export van Amerikaanse vetten en vlees, verhuisde hij naar Zwolle. Nog breidde het bedrijf zich uit, waarom Rotterdam als zetel en daarmee als woonplaats werd gekozen. Door buitenlandse invoerverboden en verminderde vraag werd het im- en exportbedrijf stop gezet, waarbij nog kwam het verbod van invoer van vers vlees in Engeland. In 1926 volgde stichting ener baconindustrie in Dordrecht. De oude liefde tot zijn geboorteplaats trok den heer Nijman weer naar Hardenberg. In 1929 werd de hier bestaande zaak gereorganiseerd en ingericht voor baconbereiding. In weerwil van de moeilijkheden door de economische ontwrichting geeft zij nog altijd tal van handen werk. De zaak bestaat reeds 65 jaar; zij werd opgericht door den vader, den heer Jan Nijman, wiens energie op zijn zoon overging. De heer G. Nijman is een bereisd man; onder gebruikmaking van verschillende vervoermiddelen, w.o. de allermodernste, bereisde hij bijkans ‘gansch Euroop’: België, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Tsjecho-Slowakije. Hij heeft geslacht voor export in Polen, in Duitschland voor export naar Italië, in België voor export naar Engeland! We hebben enkele grepen gedaan uit het rijke leven van dezen beleidvollen, energieken man, den bekwamen leider, die daarbij getoond heeft hart te hebben voor zijn ondergeschikten. Ook daarbuiten kwam zijn naastenliefde meermalen tot openbaring; we zouden echter niet in zijn geest handelen als we hierop verder ingingen. Heden vrijdag herdenken de heer en mevrouw Nijman hun 30-jarige echtvereniging. Een terugblik op het familie- en zakenleven van 30 jaren geeft hier aanleiding tot grote voldoening en dankbaarheid!

1934-05-12
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Derk Hakkers en Fennigje Bosschers, Rheezerveen.

– Advertentie. Den 16den mei a.s. hoopt onze geachte collega L.J.A. Dorgelo den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar werd aangesteld als besteller bij den Post en Telegraafdienst. Hardenberg.

– Advertentie. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling op 1 en 4 mei jl. ondervonden. Familie G. Nijman, Huize ‘Nijenstede’, Heemse.

– Onderhands verkocht. Het woonhuis van wijlen mej. A. Bieleveld aan de Kerkstraat te Hardenberg, destijds aangekocht door de Boerenleenbank alhier, is thans in onderhandse koop overgegaan op den heer H. Brunink, slager alhier, voor de som van f. 1500.

– Advertentie. Met Pinksteren op reis? Te slecht gekleed om met je op reis te gaan? Geen bezwaar man, even naar Wamelink! en nog voor de trein vertrekt, zie ik er minstens net zoo piekfijn uit als jij! (met illustratie tekening pand Wamelink).

1934-05-19
– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Bruchterveld en omstreken bekend dat hij een bakkerij en winkel wenst te openen op a.s. zaterdag. Hopende door vlugge en nette bediening een ieders gunst waardig te worden. Beleefd aanbevelend, J. Stegeman, Bruchterveld.

– Advertentie. Bolte, Fortuinstraat.

– De Bruchterweg. Reeds geruimten tijd is men bezig met verbetering van den Bruchterweg, zoals bekend dor de gemeente van de provincie overgenomen. De verbetering was zeer nodig; ze zal, naar het ons schijnt, afdoende zijn. De onderlaag is gelegd en gewalst, de betonbanden zijn aangebracht c.a.

– Verkoping. Door notaris Schut is jl. maandag verkocht: voor de heren Bromet: een ruim dubbel winkelhuis te Stad Hardenberg in twee percelen; de veiling is blijven staan op f. 4100 en f. 2700. Alleen tuin is gegund.

– Voor een openbare school. Zoals wij reeds eerder meldden, werden te Holthone pogingen in het werk gesteld aldaar een hervormde school te stichten. Bij de dezer dagen gehouden stemming door de ouders der schoolgaande kinderen was echter twee-derde hiervan voor een openbare school, zodat deze poging als mislukt kan worden beschouwd.

– Advertentie (paginagroot): Groote Grasbaan-motorraces op pinkstermaandag 21 mei op het Sportterrein te Hardenberg. Nog nooit alhier vertoond.

1934-05-26
– Advertentie. Geboorte: Jantje Antje Zweers, d.v. G. Zweers en E.J. Kampen, Hardenberg, Sallandschestraat 227.

– Advertentie. Geboorte: Andries Christiaan Sierink, z.v. L. Sierink en G. Vasse, Heemse.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: J.W. Schutte en A. Weerts, Hardenberg.

– Zwembad Hardenberg. De advertentie, waarin liefhebbers van zwemmen en baden opgeroepen werden zich aan te melden voor abonnementen maand-weekkaarten enz. voor het Zwembad en Strandbezoek had begrijpelijkerwijze onze bijzondere belangstelling getrokken en toen dan ook het hoofd onzer gemeente aanbood ons in te lichten, hebben we dat aanbod met beide handen aangegrepen. Het resultaat van die inlichtingen, veraanschouwelijkt door tekeningen en op het terrein zelf, hebben we hier neergelegd. Voor ongeoefenden komt er een puntvormig toelopend bad (met glijtoren), lang 62 meter en diep 1 meter tot 1.60 meter. Daarnaast een bad voor geoefenden (met springtoren) lang en breed ongeveer 50 m., diep 3.50 meter; hiervoor komt het paviljoen te liggen. Hiernaast is voor ongeoefenden weer een ondiep bad, in den vorm van een trapezium, breed 50 meter en met evenwijdige zijden van 30 en 54 meter. Het bad voor geoefenden is van de beide andere baden gescheiden door steigers, welke bij wedstrijden als startplaatsen kunnen dienen. Om de baden toe ligt een 10 à 12 meter breed kinderbad. ’t Geheel is omgeven door een strand, ter breedte van ongeveer 15 meter. Aan de ene zijde is een plantsoen aangebracht. De lengte van ’t geheel bedraagt 175 meter. Het is omsloten door dijken, zodat de baders vrij zijn, geen last van den wind hebben en van buiten het terrein niet gezien kunnen worden. Uit Hardenberg komende, passeert men eerst het loket; men ziet dan de rugzijde van 24 badhokjes. Onmiddellijk hierbij bevinden zich de w.c.’s en de urinoirs. Naar ’t zwembassin gaande, passeert men de douches, aangesloten aan de waterleiding, vervolgens de voetwaschbak en eindelijk de trap naar ’t water. Achter de badhokjes bevindt zich de garderobe; door het in ieder badhokje aangebracht loket omhoog te schuiven, kan de bader zijn kleren afgeven aan de badjuffrouw. Anderen kunnen dan weer gebruik maken van de hokjes; door dit stelsel van ‘wisselcabines’ is op elkaar wachten niet nodig. Aan de oostzijde is gelegenheid voor jongens en meisjes (afzonderlijk gehouden) van bepaalden leeftijd – b.v. voor scholen – om zich gezamenlijk te ontkleden. Hier sluit een ruimte bij aan van 6 bij 7 m., waar men verversingen kan gebruiken; aan de overzijde is een zelfde gelegenheid; beide ruimten, bijna geheel van glas, bieden een gezicht aan op de hele zweminrichting. Met een week of vijf denkt men met het eigenlijke graafwerk klaar te zijn, de stenen zijn in aantocht, met het houtwerk is begonnen. Dit jaar zal er gezwommen kunnen worden, stellig ook voor de officiële opening: op die veronderstelling wijzen trouwens reeds de bemoeiingen der sportcommissie. We zullen ons eerlang mogen verheugen in het bezit van een moderne bad- en zweminrichting, voldoende aan alle eischen, die daaraan tegenwoordig gesteld mogen worden. Natuurlijk is geprofiteerd van de ervaringen die men elders heeft opgedaan. Een dier ervaringen was een zeer druk bezoek uit wijde omgeving: te Zweeloo dagen met 300, ja zelfs 700 zwemmers! Dat met die mogelijkheid ook hier rekening is gehouden, blijkt uit de flinke badruimte, op een bezoek van 500 per dag! Vermelden we nog dat door de steigers weg te nemen, de baden ’s winters als ijsbaan kunnen dienen.

– Gramsbergen. Festival. Officiële opening door den weledelachtbaren heer C.J. van Riemsdijk, burgemeester dezer gemeente. Onder buitengewoon gunstige weersomstandigheden werd hier Pinkstermaandag een festival gehouden, georganiseerd door de muziekvereniging ‘Crescendo’. Dit festival nam zaterdagavond reeds een aanvang met een concert door de organiserende vereniging gegeven c.a. (met illustratie: foto van bestuur en ere-comité van het festival).

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Gramsbergen en omstreken bekend dat hij vanaf zaterdag 26 mei in het pand bewoond door mej. de wed. G.J. Albers een kapperszaak hoopt te openen. Ernst Friese.

– Advertentie. Te huur: twee winkelhuizen op den mooisten stand, in de nabijheid van de markt te Hardenberg. Gebr. Bromet, Hardenberg. Inmiddels uit de hand te koop.

1934-06-02
– Rouwadvertentie: J.H. Langius, oud 67 jaren, Bruchterveld.

– Advertentie. Geboorte: Paul Wamelink, z.v. J.B.M. Wamelink en J.H. de Jong de Leeuw, Hardenberg ‘de Koppel’.

– Advertentie. Geboorte: Wilhelmina Pieternella Hermanne Bitter, d.v. W.A. Bitter en H. Hemke, Hardenberg.

– Advertentie. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 30 mei 1934 is verklaard in staat van faillissement J. Kampherbeek, bakker en winkelier te Brucht.

– Gramsbergen. Poort stuk gereden. Terwijl dinsdagmiddag de heer K. Westerhuis te Almelo met zijn vrachtauto de poort bij de hervormde kerk wilde passeren, kwam hij hiermede in botsing. De poort werd aan den bovenkant ernstig beschadigd. Naar wij vernemen zal deze poort, welke dateert uit het jaar 1600, wederom worden hersteld.

– Naar Roolfs’ Jan. Een naam met een bekenden klank en een aangename klank! Hoe vele jaren is het Heideschlösschen niet in trek geweest en dat terecht; de weg er heen leidt door een prachtige nog ongerepte streek, sterk herinnerend aan de mooiste gedeelten van de Veluwe. En ’t was in of bij het café van den heer Roolfs steeds een genoeglijk verpozen. Zo is ’t nog! Wie zich zelf of zijn familie of zijn vrienden of zijn vriendinnen (ja, ook die!) eens trakteren wil op een prettig uitstapje, trekke de grens over naar Roolfs Jan! Wij garanderen een tochtje, dat nog jaren in aangename herinnering zal blijven. De grensovergang biedt geen moeilijkheden aan, als men maar in ’t bezit is van een grensbewijs (pas of bewijs van Nederlanderschap) en niet meer dan 2 sigaren en 4 sigaretten bij zich heeft. Men mag de grens overal passeren, zowel op de heen- als op de terugreis. Fietsers zijn echter verplicht, op de heenreis langs het ‘Zollamt’ (ontvangerskantoor) te gaan: terug is dat niet nodig. De heer Roolfs zal gaarne allen ontvangen. Daarvan getuigt zijn advertentie in ons blad.

– Brucht. Verdronken. Maandagavond is de 82-jarige E.J. van der Veen, sedert enigen tijd hier woonachtig, in het kanaal geraakt en verdronken. Op den morgen van dien dag was hij nog in Hardenberg geweest en had daar verschillende personen gesproken. Hij was nog lid geworden van de Varkenscentrale en had daarvoor getekend ten kantore der ‘coöperatie’.

1934-06-09
– Gramsbergen. Ds. Van Riemsdijk. Woensdag 6 juni viert ds. A. van Riemsdijk, Nederlands hervormd predikant te Breede (Gr.) zijn zilveren ambtsjubileum. Antonie van Riemsdijk werd 1882 te Gramsbergen, waar zijn vader burgemeester was, geboren en studeerde aan het gymnasium te Doetinchem en de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1908 werd hij candidaat in Friesland en in 1909 werd hij te Hellum bevestigd, zijn eerste gemeente. In 1912 verbond ds. Van Riemsdijk zich aan zijn  tegenwoordige gemeente. Ds. van Riemsdijk is voornemens zijn jubileum niet te vieren, maar alleen een gedachtenisrede uit te spreken.

– Advertentie. Geboorte: Willem Louis Oostenbrink, z.v. Jac. Oostenbrink en A. Louissen, Heemse.

– Rouwadvertentie: Geertruida Breukelman geb. Valkman, oud 76 jaar en 6 maanden, Hardenberg.

– Advertentie. Boelhuis Radewijk ten huize van den heer J. Mepschen jr. te Radewijk op 13 juni 1934: 1 vosbles merriepaard c.a.

– Advertentie. Kruidenierswinkel annex bakkerij Brucht. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 18 juni 1934 om 14 uur in het hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een winkelhuis, waarin kruideniersaffaire en bakkerij, met schuren en erf en bouwland, groot 39.30 are, in de buurtschap Brucht aan den straatweg van Hardenberg naar Mariënberg. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer J. Kampherbeek.

– Advertentie. Boerenplaatsje Radewijk. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 18 juni 1934 om 14 uur in het hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen, voor den heer J.H. Derks: diens boerenplaatsje in het Radewijkerveld, bestaande uit huis en erf met 1.23.10 ha. bouw- en weiland.

– Heemse. Jeugdherberg. Naar wij vernemen zal de jeugdherberg te Heemse met 1 juli a.s. worden geopend. We stellen ons voor, onze lezers in ons volgend nummer het een en ander van de Ned. Jeugdherbergcentrale in het algemeen en van de herberg te Heemse in het bijzonder mede te delen.

– Lutten. Plotselinge dood. Zondagochtend werd de volwassen dochter Reina van het echtpaar A. Nust dood te bed gevonden. Het meisje had een keelontsteking en werd deswege thuis behandeld. Men kan zich de grote smart der ouders indenken, die zo plotseling hun enig kind door den dood moeten missen.

1934-06-16
– Hardenberg. Succes. Zoals gemeld besloot de raad der gemeente Ambt Hardenberg 50 arbeiders te werk te stellen, opdat het zwembad tijdig klaar zou komen, tenzij het den heer J. Weitkamp zou gelukken, minister Slotemaker de Bruine te bewegen toe te staan dat de thans uitgesloten kleine boeren tijdelijk weer dagelijks mochten werken. De heer Weitkamp had succes bij zijn audiëntie en de plaatselijke kleine boeren werken weer op den Marsch.

– Benoemd. Tot herbergouders van de binnenkort te Heemse te openen jeugdherberg zijn benoemd de heer E. Snel en echtgenote te Gramsbergen.

– Vreemdelingenverkeer. Blijkens een advertentie in ons blad, richt baron Van Ittersum in zijn kwaliteit van consul van den A.N.W.B. een oproep tot allen, die belang hebben bij de oprichting van een Vereniging van Vreemdelingenverkeer te Hardenberg-Heemse. Wij steunen gaarne dien oproep! Immers belanghebbenden zijn niet slechts neringdoenden en hotelhouders; we durven te zeggen, dat vrijwel ieder belang heeft bij de de totstandkoming, daar een dergelijke vereniging veel doet om het schone in de omgeving te verhogen en er de aandacht op te vestigen. Ze dient een algemeen belang! Er is hier veel schoons: we behoeven maar te wijzen op de Rheezerbelten, op de Staatsbossen, op het Varel! En dan komt er nog veel dat aantrekkende kracht heeft; we noemen b.v. de bad- en zweminrichting! Moge een talrijk bezoek op de vrijdag 23 juni te houden vergadering blijken dat men de tekenen der tijds ook hier verstaat!

– Heemse. Jeugdherberg. De reistijd breekt aan; de ‘trekkers’ hebben hun plan reeds opgemaakt! In verband daarmee wordt er door de afdeling ‘Heemse’ van de Nederl. Jeugdherbergcentrale spoed gemaakt met de inrichting harer Jeugdherberg, die men in ’t begin van juli hoopt te kunnen openen. Als herbergouders zijn benoemd de heer E. Snel en echtgenote te Gramsbergen. Zoals bekend is, zal het ‘Weidehuis’ als jeugdherberg dienen. Om het daarvoor geschikt te maken, moest natuurlijk verandering plaats vinden; de aanbesteding heeft reeds plaats gehad. We kunnen reeds nu zeggen, hoe het er straks zal uitzien. Binnentredende ziet men links het dagverblijf, daarachter en er mee verbonden kunnende worden een klein dagverblijf. Hierachter de slaapkamer en de woonkamer van de herbergouders, met veranda. Rechts: de slaapzaal en kleinere slaapzaal voor de meisjes; daarachter waschgelegenheid voor de meisjes met w.c.’s, douches en wasgoot. Hierachter voor de trekkers: bagagerek met waschgelegenheid en w.c. Daar weer achter de keuken voor voedselbereiding voor de trekkers en een fietsbergplaats. Aan ’t uiteinde van de gang is een trekkerskeuken, waar de trekkers zelf hun eten kunnen bereiden. Nu op de bovenverdieping (met beschoten kap)! Daar zijn voor de jongens: 1 groote en 1 kleinere slaapzaal; douches, urinoir, w.c. en waschgoot. Voorlopig zal er plaats zijn voor 60 bedden. Een groot speelterrein zal gelegenheid bieden tot beoefening van allerlei sport. Kampeergelegenheid is er echter niet c.a.

– Baalder. Voetbalclub opgericht. Naar men ons mededeelt is te Baalder een voetbalvereniging opgericht onder de naam van S.D.O. Deze vereniging hoopt zondag a.s. haar eersten wedstrijd te spelen tegen L.V.C. uit Lutten.

– Advertentie. Verloofd: Henny Lennips en Bertus Smit.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: J. Lennips en H. Holthuis, Hoogenweg.

– Heemse. V.V.V. Naar wij vernemen worden hier pogingen aangewend tot oprichting van een Vereniging voor Vremdelingenverkeer. Voor dat doel is een commissie aangezocht, bestaande uit de heren: J.G. Boekhoven, H. Boerrigter, D. Hoiting, E. Kampman, R. Koeslag, D.J. Makkinga en Jac. Oostenbrink. A.s. maandagavond zal er vergaderd worden; uiteraard dragen de bemoeiingen een voorlopig karakter.

– Advertentie. Bakkersnachtarbeid. Het districtshoofd der arbeidsinspectie in het 8ste district te Deventer, kantoor Singel 5, brengt ter kennis dat bij hem is ingekomen een aanvrage, als bedoeld in artikel 38 der Arbeidswet 1919 van: J. Kampherbeek, bakker te Brucht, die heeft verklaard in den regel zonder hulp van anderen bakkersarbeid te verrichten om in zijn broodbakkerij, gelegen te Brucht, tussen 8 uur des namiddags en 5 uur des voormiddags bakkersarbeid te mogen verrichten.

– Advertentie. Vreemdelingenverkeer. Belangstellenden worden uitgenodigd ter vergadering, voor de oprichting van een Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer voor Hardenberg en omstreken, op vrijdag 22 juni, des avonds 8 uur, in café Leering te Hardenberg. Van Ittersum, consul A.N.W.B.

– Advertentie. Te koop: R.I.R. fokhanen, oud 8 weken, voorzien van regeringsmerk, betrokken als kuikens van het nuthoenderfokbedrijf van M. v.d. Velde te Apeldoorn. G.J. Wolbink, Radewijk I-22.

1934-06-23
– Jeugdherbergen. In één van onze vorige nummers maakten we melding van de opening van de Jeugdherberg te Heemse, hetgeen in juli zal geschieden. Het jeugdherbergwezen neemt de laatste jaren steeds grotere afmetingen aan. Toch zijn velen er nog niet mede bekend c.a.

– Rouwadvertentie: wed. W. Jansen, geb. Moeken, oud 74 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Engbert Hamhuis, wed.nr. van J. v.d. Velde, oud bijna 74 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Gevestigd te Hardenberg ten huize van dr. Kattenwinkel: J.W. Brinkman, med. docts. arts.

– Advertentie. Afscheid dr. Kattenwinkel. Voor hen, die behoefte gevoelen, afscheid te nemen van dr. Kattenwinkel, bestaat daartoe gelegenheid donderdagavond 28 juni, van 7 tot 9 uur, in ’t Lokaal voor Chr. Belangen. G. Bruins, F.J. Folkerts, J. Grooters, J. Kruizenga, J. Schutte, J.W. van Weerden en H.H. Weitkamp.

– Slechte wegen. Vrijwel zonder uitzondering verkeren de wegen in deze omgeving in desolaten toestand. De klachten van auto-, motor- en fietsrijders zijn talrijk en we moeten helaas zeggen: gerechtvaardigd. Het beruchtste is misschien wel de weg Gramsbergen-Coevorden, over de Haandrik! Hoe het zij, verbetering is zeer gewenst! Baron Van Ittersum, consul van den A.N.W.B. wendt daartoe dan ook ernstige pogingen aan.

– Benoeming verpleegster. Aan zuster Dijkhuis is, op haar verzoek, met ingang van 1 juli eervol ontslag verleend als verpleegster in de Röpcke-Zweersstichting alhier. Zij was de eerste zuster in de inrichting en heeft de ontwikkeling der eerste jaren met al de moeilijkheden, daaraan uiteraard verbonden, meegemaakt. Als verpleegster had zij een uitstekende reputatie. Het bestuur van het Groene Kruis heeft als gediplomeerde verpleegsters in de stichting benoemd de dames G. Noordhoek, werkzaam aan het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam en E. Rooseboom, particuliere verpleegster te Dedemsvaart. De algemene leiding van de verpleging berust bij zr. Huyskamp. Ons ziekenhuis zal nu een bezetting krijgen van drie gediplomeerde zusters en twee leerling-verpleegsters.

– Dr. Kattenwinkel. Als een donderslag uit helderen hemel, zo’n uitwerking had de tijding die door Hardenberg en omgeving ging: dokter Kattenwinkel legt zijn praktijk neer! Een tijding die in de eerste plaats zijn patiënten en oud-patiënten heeft geschokt, maar die ook buiten dien kring algemeen ontroering wekte. Immers dr. Kattenwinkel is hier een bij iedereen (we durven zeggen: zonder enige uitzondering) zeer geziene persoonlijkheid. Hij verwierf hoge waardering als medicus en als mens. Daarvan getuigde de grootse hulde die hem ten deel viel op 17 december 1925, toen het 25 jaren geleden was dat hij zich als geneesheer te Hardenberg vestigde. De daarop volgende jaren zijn een bevestiging geweest van de gunstige reputatie van den beminden dokter. Van 1 januari 1901 tot heden was dr. Kattenwinkel gemeentegeneesheer van Stad Hardenberg, van 15 januari 1901 tot 15 april 1914 was hij dit van Ambt Hardenberg; op zijn verzoek werd hem toen, wegens te drukke bezigheden, uit die functie eervol ontslag verleend. Ook was hij gedurende de jaren 1921 tot en met 1924 schoolarts in eerstgenoemde gemeente; sedert dien is dat instituut opgeheven c.a.

– Gramsbergen. Burgemeester hersteld. De burgemeester dezer gemeente, die in Groningen een kleine oogoperatie met gunstig resultaat heeft ondergaan, heeft thans zijn functie hervat.

– Advertentie. Boerenplaats Rheeze. Notarissen Schut te Heemse en Hospers te Ommen zijn voornemens maandag 2 juli 1934, om 13 uur in het café Kampman te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Koeslag aldaar te verkopen ten verzoeke van de familie Tempelman-Koers te Rheeze: een boerenplaats te Rheeze, bestaande uit boerenbehuizing met schuren en erf en 4.04.20 ha. bouw- en grasland en heidegrond, hooi- en weiland in de Rheezer Hui, zandgrond in de Rheezerbelten.

1934-06-30
– Jeugdherbergen, vervolg.

– Rouwadvertentie: Albertus Heetderks van Munster, oud ruim 56 jaren, De Haar, Ambt Hardenberg.

– Rouwadvertentie: L. Lenters, oud ruim 66 jaar, Hoogenweg.

– Advertentie. Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’ Hardenberg. De sportcommissie te Hardenberg roept sollicitanten op voor badmeester aan bovengenoemde inrichting.

– Afscheid dr. Kattenwinkel! Bij honderdtallen was men donderdagavond uit alle delen van het uitgebreide ‘werkterrein’ van dr. Kattenwinkel naar het aardig aangeklede en smaakvol met bloemen versierde Lokaal voor Chr. Belangen getogen om den beminden dokter nog eens de hand te drukken. Het ruime gebouw kon bij lange na niet alle belangstellenden bevatten; velen moesten buiten blijven wachten, tot anderen weer plaats voor hen maakten c.a. Ruim het derde gedeelte eener eeuw heeft dr. Kattenwinkel gewerkt in een uitgestrekte omgeving, met weinig vaste wegen en veel wateroverlast, vooral in de eerste jaren! Wat waren het tochten, b.v. over den Hoogenweg, door Pruisen, bij Roolfs’ Jan over de Baalderhaar, naar Kloosterhaar en Sibculo! Dikwijls kon de tilbury niet verder en ging onze dokter over ’t drassig veld naar zijn patiënten c.a.

– V.V.V. Op initiatief van Baron van Ittersum, consul van den A.N.W.B., werd vrijdagavond in café Leering een vergadering gehouden om te komen tot oprichting ener Vereniging voor Vreemdelingenverkeer voor Hardenberg en Heemse. Er waren ruim 30 personen tegenwoordig. De leiding berustte bij burgemeester Bramer die er zijn vreugde over uitsprak dat men pogingen ging aanwenden hier gezamenlijk een dergelijke vereniging op te richten. Ambt en Stad Hardenberg kunnen op velerlei terrein samenwerken, hetgeen niet anders kan leiden dan tot versterking van het saamhorigheidsgevoel. Spreker hoopt van harte dat, met aller medewerking een flinke, krachtige vereniging tot stand zou mogen komen. Hierna verkreeg Baron van Ittersum het woord: Alvorens het doel van deze vergadering, die ik als consul van den A.N.W.B. heb bijeengeroepen, uit een te zetten, moet ik een woord van dank spreken tot den burgemeester van Stad Hardenberg, die zo welwillend is om deze vergadering te leiden en een woord van welkom tot den burgemeester van Ambt Hardenberg, die hier ook tegenwoordig is en waaruit ik mag concluderen dat beide gemeentebesturen het van veel belang achten, dat hier iets gedaan wordt voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer. Wij wonen in een landelijke streek met veel geschiedenis. Aan Stad Hardenberg is de naam van bisschop Jan van Arkel verbonden. Bij sommige bouwwerken worden nog gedeelten gevonden van het fundament van diens kasteel en, naar men zegt, bevinden zich hier ook nog onderaardse gangen, terwijl we in Heemse kunnen terugwijzen naar lateren tijd, toen Clara Feyoena van Sytzama haar gedichten maakte op het Heemserbosch, verzameld in het werk Bosch- en Veldzangen en nog later, toen Ulfers ‘Oostloorn’ schreef, dat overal bekend is en zelfs in veel vreemde talen is vertaald. Thans hebben we weer wat aan te bieden aan den vreemdelingen, nl. in Ambt Hardenberg de Staatsbossen, de aantrekkelijke Rheezerbelten met de mooie vergezichten, waar geregeld in de zomermaanden gekampeerd wordt door jongens uit het hele land, het helaas steeds kleiner wordende Heemserbosch, de wandelingen langs Oude en Nieuwe Vecht en dan bij Hardenberg het Varel, een ongerept natuurmonument met water, heide, bos en een merkwaardige plantengroei. Voorts is in aanleg een moderne bad- en zweminrichting, een haven ook voor jachten en kano’s, sportterreinen en zo is er nog veel meer, u allen bekend. In Heemse wordt binnenkort een jeugdherberg geopend, bestemd voor de jongeren, waar, naar wij hopen, dit seizoen nog een duizend jongens en meisjes zullen verblijven en als deze weer thuis zijn, dan zullen ze vertellen van hetgeen ze gezien hebben en ook Hardenberg zal in hun verhalen opgenomen worden, de streek waar ‘Wiegen de droomer’ de schapen moest hoeden en ‘Ilting’ de klokken heeft geluid c.a. Na deze inleiding volgde enige discussie. Ten slotte werd tot oprichting besloten. Een voorlopige commissie, bestaande uit de heren Baron van Ittersum, J.G. Boekhoven, H. Boerrigter, D. Hoiting en D.J. Makkinga te Heemse, dr. Boom, R.E. de Bruin, ds. Hoek, G.A.R. Nieuhoff en J.R. Zweers te Hardenberg, werd gekozen, welke commissie een reglement zal ontwerpen. Dit ontwerp zal den leden worden toegezonden. De burgemeesters van Ambt en Stad Hardenberg werden tot ereleden benoemd.

– Westhill-methode. De Westhill-methode is een methode van godsdienstonderwijs, vooral op zondagsscholen toegepast en in 1915 uit Engeland ingevoerd. Een der kenmerken is dat aan kleine groepjes door ouderen fluisterend wordt verteld. Het eerst is deze methode toegepast in de kinderkerk te Maarsen. Mevrouw Wind-van Schuppen maakte er in Den Haag voor een paar jaar kennis mede en geraakte zozeer onder den indruk van het aantrekkelijke en doeltreffende ervan, dat zij besloot ze toe te passen bij haar kinderen. Vriendjes en vriendinnetjes kwamen ook de lessen bijwonen, zodat de groep zich langzamerhand uitbreidde tot bijna 40 kinderen. De woning van mevrouw Wind werd te klein voor het grote aantal. Haar is toegestaan de zondagsschool te houden in de oude school aan de Kerkstraat, waarin ook de huishoudschool is ondergebracht. Tevens is er een vereniging opgericht, waarvan als bestuursleden zijn gekozen de heren Nieuhoff en Wind en mevrouw Bakker-Leeuw.

– Advertentie. Autoverhuur met en zonder chauffeur. Garage Smit, Heemse, tel. 80 (met illustratie: automobiel).

– Advertentie. Bad- en zweminrichting ‘De Marsch’ Hardenberg. Gegadigden voor het pachten van het theehuis bij bovengenoemde inrichting, voor het tijdvak vanaf de opening (vermoedelijk begin augustus a.s.) tot en met 30 april 1935. Opgave bij de heer A. Veldkamp te Hardenberg.

– Advertentie. Te huur: 6-persoons auto. Billijke prijzen. J. Lenters, ‘Roeterskamp’, Hardenberg.

 

1934-07-07
– Notaris Zwamborn overleden. Het bericht van het overlijden ener in deze omgeving zeer bekende persoonlijkheid, nl. den heer J. Zwamborn,, heeft velen ontsteld. Notaris Zwamborn, sedert zijn vertrek uit Heemse werkzaam te Zutphen, kwam voor enige dagen, op een autotocht naar Lochem, in botsing met een andere auto. Hij kwam terecht in een droge sloot, brak een rib en bezeerde zich een weinig boven ’t oog. Aanvankelijk was de toestand bevredigend; later trad infectie in; woensdagavond overleed hij, nog slechts 53 jaar oud. De heer Zwamborn is enige jaren notaris te Heemse geweest; in die kwaliteit kwam hij met zeer veel personen in aanraking. Een tijdlang was hij lid van den raad van Ambt Hardenberg als vertrouwensman van de C.H. partij; voorts nam hij in verschillende lichamen bestuursfuncties waar; hij vervulde ze steeds met grote nauwgezetheid. Hij ruste in vrede!

– Nest met visotters. De knecht van den landbouwer Schutte, bezig met gras maaien in de ‘Klokkebuul’, vond daar op die in dit geval wel heel ongewone plaats, een nest met 7 visotters. Enkele ervan werden gedood; de andere – ook de oude – wisten te ontvluchten! Jammer genoeg; ze zullen de Vecht wel weer als jachtterrein gekozen hebben en met den vischstand is het daar toh al pover gesteld!

– Rouwadvertentie: Johannis Zwamborn, notaris te Zutphen, oud bijna 53 jaar.

– Rouwadvertentie: Marten Stegeman, oud 33 jaar, Hardenbergerveld.

– Advertentie. Ondertrouwd: J. Bruins en Geertje Rakhorst.

1934-07-14
– Botermaker. In plaats van den heer H. ten Brinke, die enige weken gelden wegens gevorderden leeftijd zijn taak als botermaker heeft neergelegd, is daarvoor nu aangewezen de heer E.J. Dorgelo te Heemse, voorheen reeds werkzaam aan de Stoomzuivelfabriek alhier.

– ’t Schiet op! We hebben weer eens een kijkje op den Marsch genomen en konden constateren dat ’t daar met ’t werk flink opschiet. De baggermolen is reeds enige tijd bezig de haven uit te diepen. De vereiste diepte van 2.60 m. is bereikt: nog één keer zal de molen den bodem opschonen. En nu het badhuis… Dit is al tot zodanige hoogte opgetrokken dat maandag of dinsdag met het kapwerk wordt begonnen; de muurplaten worden reeds gelegd. Wat het zwembassin betreft, het diepe zwembad moet nog 90 cm. uitgediept worden; de kleuterbaden zijn reeds op de vereiste diepte. Voor de circulatie van het water is een pomp geplaatst met een capaciteit van 50 m3 per uur. Voor het strand en voor het afdekken van den zwembadbodem wordt prachtig wit zand in met paarden bespannen lorrie’s uit Baalder aangevoerd: per dag 250 m3! Naar wij vernemen bestaat het plan bad en haven 4 augustus te openen.

– Jeugdherberg. Onder voorzitterschap van burgemeester Weitkamp vergaderde donderdagavond de voorlopige commissie voor de stichting van de jeugdherberg te Heemse met de in mei 1933 voorlopig toegetreden leden. Een huishoudelijk reglement werd vastgesteld, waarna tot verkiezing van een definitief bestuur en van een raad van toezicht en advies werd overgegaan. Tot voorzitter van het bestuur werd benoemd de heer H.H. Weitkamp, burgemeester van Ambt Hardenberg en tot leden de heren Baron van Ittersum, J.B. Oostenbrink, J.W. Resink en E. Smit. Tot leden van de commissie van toezicht en advies werden benoemd de heren R. Koeslag en J. Olthoff.

– Mariënberg. Nieuwe voetbalclub. Alhier is een Chr. voetbalclub opgericht, onder den naam V.I.O.S. Reeds hebben zich 20 leden opgegeven. Zodra het veld gereed is, dat zich bevindt in de nabijheid van Hotel Klinkhamer, zal het in gebruik worden genomen. Bij deze gelegenheid zal de chr. muziekver. De Bazuin haar medewerking verlenen.

– Slagharen. Verdronken. De arbeider W. Nijhuis ging dinsdagavond zwemmen in het nieuwe kanaal alhier, waar de zwemsport over het algemeen druk beoefend wordt. Thans was Nijhuis echter de enige zwemmer, terwijl een zekere Sieben zich op den wal bevond. Hoewel Nijhuis de zwemkunst niet meester was, begaf hij zich toch in het diepe water met het gevolg, dat hij zonk. Sieben trachtte hem nog te redden door het toesteken van een stok, doch het hielp niet meer. Nijhuis kon deze niet meer vastgrijpen. Dokter Gouwe, die direct ter plaatse werd ontboden, heeft toen getracht den drenkeling te redden, doch men kon hem op de aangeduide plaats niet vinden, geruimen tijd later heeft men de ongelukkige op eenige afstand van de aangeduide plaats gevonden. Zoals te voorzien was waren de levensgeesten geweken. Per vrachtauto van den heer D. v.d. Graaf is het lijk naar zijn woning te Lutten gebracht. De ongelukkige laat een vrouw met drie kinderen onverzorgd achter.

1934-07-21
– Advertentie. Aanbesteding. Op maandag 30 juli des namiddags te 5 uur hoopt de heer C.S. Pisuisse in café Koeslag te Heemse voor zijn rekening publiek aan te besteden: het bouwen van een woonhuis te Heemse.

– Advertentie. Wij geven cadeau!! Bloemenmagazijn Azalea houdt zich nog steeds aanbevolen voor de levering van alle voorkomende moderne bloemwerken als bruidsboeketten c.a. G.J. Valk, bloemist.

– Onderhands verkocht. Mej. de weduwe A. Schuldink te Hoogenweg heeft haar boerderijtje, groot 3 ha., onderhands verkocht aan de gebr. Grendelman aldaar voor de som van f. 3000.

– Bad- en Zweminrichting. Bij acte, verleden voor notaris Schut, is opgericht de Stichting ‘Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’’. Het bestuur bestaat uit de heren K. Luien (voorzitter), H. Boom (vice-voorzitter), A. Veldkamp (secr.), G. Draaier (2e secr.), B.J. van Loo (penningm.) en G.J.M. Wamelink en R. Bosch. Erevoorzitter is burg. Bramer. Het ligt in de bedoeling, verschillende autoriteiten uit te nodigen bij de opening van de haven en het zwembad. Attracties zullen aan de opening verbonden worden door demonstraties van een nog uit te nodigen zwemclub. De dames Geesje Tieman en Coba Ringenier zijn benoemd tot badmeisjes. Het theehuis zal worden geëxploiteerd door Hotel Frijling alhier. Benoeming van een badmeester volgt eerstdaags; verschillende sollicitanten hebben zich bereids aangegeven. Als datum van opening van de badinrichting is bepaald 4 augustus.

– Onderhandse aanbesteding. Bij onderhandse aanbesteding is aan den heer A. Breukelman alhier opgedragen het aanleggen van de waterleiding en het sanitair in het badhuis alhier.

– Ongegrond verklaard. Bij Koninklijk Besluit zijn ongegrond verklaard de beroepen van T. Nijland en anderen te Collendoorn, B. Snoeijink en anderen te Sibculo en A. Stroeve en anderen te Bergentheim tegen ’t door Gedeputeerde Staten goedgekeurde besluit van den raad der gemeente Ambt Hardenberg d.d. 15 december 1933 tot opheffing der openbare lagere scholen te Collendoorn, Sibculo en Bergentheim. Deze scholen zullen 1 september a.s. worden gesloten.

– V.V.V. In café Koeslag vergaderden maandagavond de leden van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer voor Hardenberg en Heemse. Op verzoek van Baron van Ittersum nam burgemeester Weitkamp de leiding op zich. Deze bracht dank aan de voorlopige commissie voor den spoed, betracht bij het ontwerpen van het huishoudelijk reglement en de statuten. Deze werden vastgesteld. Een definitief bestuur van 7 personen werd gekozen, bestaande uit de heren: W.C.Th. baron van Ittersum, D. Hoiting en D.J. Makkinga, allen te Heemse en R.E. de Bruin, H. Vinke, G.J.M. Wamelink en J.R. Zweers, allen te Hardenberg. Deze namen allen hun benoeming aan. Burgemeester Weitkamp uitte de beste wensen voor den bloei der vereniging. Baron van Ittersum bedankte den burgemeester voor diens leiding en hoopte op medewerking van het gemeentebestuur. Er is nog veel werk aan den winkel! In de daarop volgende bestuursvergadering werden de functies verdeeld als volgt: voorzitter Baron van Ittersum, secretaris de heer De Bruin, penningmeester de heer Vinke, 2e voorzitter de heer Wamelink, 2e secretaris de heer Makkinga.

– Advertentie. Fa. H. Vrielink, drogist, bericht dat de zaak met ingang van zaterdag 21 juli verplaatst is naar Voorstraat no. 8, tegenover het postkantoor, waar tevens een afdeling fotoartikelen aan de zaak is verbonden.

1934-07-28
– Advertentie. Geboorte: Hendrik Plender, z.v. G.J. Plender en G.A. Grootoonk, Hardenberg.

– Advertentie. Mobilia Stad-Hardenberg maandag 30 juli 1934 om 13 uur ten huize en ten verzoeke van de gebroeders M. en A. Bromet, verkoop: 1 kabinet, canapé, grote ronde tafel c.a.

– Advertentie. Boerenplaatsje Kanaal – Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 6 augustus 1934 om 14 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de erven van wijlen den heer L. Lenters: een boerenplaatsje aan den Hoogenweg, gunstig gelegen aan het kanaal.

– Advertentie. Oproeping schuldeisers. Al degenen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of iets onder zich hebben, hieronder begrepen borgtochten, betrekkelijk de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen van wijlen de echtelieden Lambert Lenters en Gerritdina Amsink, in leven gewoond hebben te Stad Hardenberg en aldaar resp. 24 juni 1934 en 8 maart 1926 overleden, wordt verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van notaris Schut.

– Tijdelijk badmeester. Tot tijdelijk badmeester aan de weldra te openen Bad- en Zweminrichting is benoemd de heer A. de Vries sr. te Utrecht. De heer De Vries heeft verschillende bevoegdheden: diploma zwemonderwijzer van den Kon. Ned. Zwembond c.a.

– Oefenterrein. De motorsportclub ‘Hardenberg en omgeving’ heeft als terrein voor motorsportbeoefening de beschikking gekregen over de weide, precies over de Veerbrug te Heemse.

– Brand. Zaterdagmiddag brak door onbekende oorzaak brand uit in de boerenwoning van wed. Naber te Rheezerveen. Tengevolge van de droogte viel aan blussen niet te denken en was het gehele huis in korte tijd een prooi der vlammen c.a.

– Advertentie. Ondergetekenden maken hiermede bekend dat ze zaterdag 28 juli a.s. des middags 12 uur een winkel openen in alle baconartikelen, spek en andere vleeswaren te Bergentheim in het pand van den heer Lensen. Aanbevelend, Huisjes en Zweers.

1934-08-04
– Ingezonden. Aan alle ingezetenen van Hardenberg en omstreken. Hoewel ondergetekende nog niet persoonlijk met u allen heeft kennis kunnen maken, toch wenst hij zich reeds nu al met u in verbinding te stellen, zij het dan ook schriftelijk en in de hoop dat onze kennismaking zich steeds van de aangenaamste zijde zal doen kennen. Bij ’t aanvaarden van mijn functie wordt op mijn schouders een zware verantwoordelijkheid gelegd, zwaarder dan menig uwer wel denkt. Want bedenkt, een badmeester heeft drie werkgeefsters, nl. het bestuur der zweminrichting in het bijzonder, het publiek en de zwemsport in het algemeen c.a. A. de Vries sr.

– Het zwembad. Aan de firma H.J. Otten en Zn. alhier is opgedragen de levering van een centrifugaalpomp met een capaciteit van 50.000 liter per uur, aangedreven door een 4 p.k. motor met een aansluitkabel ter lengte van 175 meter. Deze pomp zal waarschijnlijk a.s. zaterdag proefdraaien. Tevens is hen opgedragen de elektrische installatie van de gehele inrichting.

– Bemoeiingen V.V.V. Door ’t bestuur van de Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer ‘Hardenberg en Heemse’ is bij ’t gemeentebestuur van Ambt Hardenberg aangevraagd om den Brink te mogen beplanten met bolacacia’s. Verder is aan verschillende colleges gevraagd banken te mogen plaatsen. Als vergunning gegeven wordt, zullen banken geplaatst worden op den Brink, Scholtensdijk, bij Nijenstede, de jeugdherberg, aan den Baalderweg, bij ’t Zwembad en aan de Kortesteeg.

– Aanbesteding. Voor rekening van den heer C.S. Pisuisse had dezer dagen de aanbesteding plaats voor den bouw van een burgerwoning nabij het tramstation. Laagste inschrijver: A. Huimhuis te Heemse: f. 2766.

– Verdronken. In een onbewaakt ogenblik viel vrijdagavond het tweejarig zoontje van den landbouwer J.H. Prenger te Anerveen voorover in een, in het achterhuis staande, koelbak. Hoewel de bak slechts een kleine hoeveelheid water bevatte, was, toen men de kleine vond, de dood reeds ingetreden.

– Advertentie. Geboorte: Hendrik Plender, z.v. G.J. Plender en G.A. Grootoonk, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: J.W. Brinkman (arts) en Riek Wolters (apotheker).

– Het zwembad. Wij hebben weer eens kijkje genomen en konden tot ons genoegen constateren dat het met het zwembad aardig opschiet. Dat is ook wel gewenst, de dag van opening, 11 augustus, nadert! Verschillende uitnodigingen zijn reeds verzonden; in verband met de opening der haven ook aan onderscheiden autoriteiten. Het bad, de trap en de terrassen zijn vrijwel klaar, bij ons bezoek was men bezig de steigers te plaatsen; met den springtoren was men druk aan het timmeren. Het gebouw valt door zijn rode bedekking met bitumenvilt van verre in ’t oog: met de afwerking vordert men goed; de cabines zullen nu wel alle van deuren zijn voorzien. De spoed, die er betracht wordt, waarborgt een klaar zijn voor den openingsdag!

– Jeugdherberg. De jeugdherberg blijkt in een behoefte te voorzien, zoals reeds nu overtuigend blijkt. Ze biedt aan 45 personen gelegenheid tot overnachten, 75 procent wordt gereserveerd voor vóóraanmeldingen, de rest voor niet van te voren aangemelden. In den afgelopen nacht (donderdag op vrijdag) waren alle 45 plaatsen bezet; bovendien werden nog twee trekkers bij particulieren ondergebracht c.a.

– Bergentheim. ‘Dubbeldam’. Door den heer Droste, den bekenden chocoladefabrikant, is aan den aannemer J.J. van den Berg te Hardenberg opgedragen de bouw van een tweede boerderij op het bedrijf ‘Dubbeldam’. Het bestaande landbouwbedrijf dat pl.m. 70 ha. groot is, wordt nu in tweeën gesplitst. Het oude bedrijf wordt waarschijnlijk als bouwbedrijf ingericht en het nieuwe als weidebedrijf.

– Advertentie. Verhuisd. Gebr. D.M. Bromet van Voorstraat naar Stationsweg.

– Advertentie. Taxi is niet opgeheven. Vanaf maandag 6 augustus staat ze weer geregeld aan alle treinen. Tevens wagens zonder chauffeur per k.m., per dag, per week en per maand. Ook voor buitenland. A. Smit, garage Heemse, tel. 80.

1934-08-11
– Bij de opening van de Haven en het Zwembad te Hardenberg op 11 augustus 1934. Een terugblik in het verleden (gedicht van Van Laar).

– Naschrift. Als oud-Hardenberger acht ik het mij een eer thans bij de opening van de haven en de zweminrichting Hardenberg’s opbloei te mogen bezingen. Om dit te kunnen, moet men waarlijk Hardenberger zijn, die weet, hoe het aldaar gesteld was tijdens de slaapmutsenregering in den gemeenteraad van vroeger dagen. Bij de beschrijving van de historie der Dedemsvaart trof het mij zeer, dat Willem Jan baron van Dedem, de stichter der Dedemsvaart, een open oog had voor Hardenberg, om dit reeds oude stadje tot bloei te brengen. Het was zijn doel nl. de zogenaamde Modderwijk door te graven tot het Oelenveer en dit veer toe een haven te maken. Doch de vroede vaderen, onder een hoedje spelend, zagen zoveel spoken op helderen dag, dat ze bang werden om bang te zullen worden, zodat ze afwijzend beschikten en het lieten zo het was, nl. de koeien voor den wagen, de lantaarns aan een touw en de vrouw in het kruizeel, de wegen onbegaanbaar vanwege modder of stuifzand. Het oude stadje lag daar onder stiefvaders beheer, tot eindelijk een kleine ster der hope verscheen, toen door Burgemeester Baron van Ittersum met de hem ter zijde staande raadsheren, de markt tot stand kwam en de koeien niet meer als offerdieren met een touw om de horens rondom de kerk gekoppeld werden en door de Dedemsvaartse Stoomtram vee en tevens kooplieden werden aangebracht, zodat Hardenberg een enigszins ander aanzien kreeg. Een schonere lichtglans werd merkbaar toen burgemeester Schuite de sleutels der stadspoorten werd toevertrouwd. Een donkere wolk bedekte echter na korte tijd het lieflijke licht. De poorten van de rustplaats der doden moesten worden ontsloten en het stoffelijk overschot van burgemeester Schuite moest er worden binnengedragen. Hardenberg droeg rouwe. Het door burgemeester Schuite goed doordachte plan lag gereed: wie zou het ten uitvoer brengen? Gelukkig, zijn trouwe helpers leefden nog. Schepenen en raad waren nog niet van het toneel verdwenen en nog steeds met denzelfden geest bezield. De hoge zetel in den raad werd weer ingenomen door den heer Chr.F. Bramer. Met de hem ter zijde staande mannen stak deze van wal om het schip de veilige haven te doen binnenlopen. De uitgestippelde lijnen werden op kaart gebracht en de burgerij getoond. Met krachtige hand werd het werk aangegrepen, nachtrust werd er voor opgeofferd tot alles volle werkelijkheid werd. ‘Marsch met den Marsch’ werd het parool en zo kwamen een prachtige haven en een prachtig zwembad met een aan alle eisen voldoend badhuis, omringd door een brede hoge wal, tot stand. Elk kan straks genieten van de frisse gezonde watersport. Een sportpark is thans in wording. Het stemt me, als oud-Hardenberger, tot blijdschap de pen te mogen hanteren om door middel van dit blad, dat met recht en ere het stadswapen voert, een woord van hulde te brengen in de eerste plaats aan den edelachtbaren heer burgemeester Bramer en verder aan alle hem trouw ter zijde staande wethouders en raadsleden, voor hun goede beheer. Tevens aan de heren uitvoerders die getoond hebben met de techniek op de hoogte te zijn en met de tijd mee te kunnen gaan. Eveneens hulde aan de arbeiders en de vaklieden, zowel van Stad als Ambt Hardenberg, die zonder morren of klagen – hoewel in het zweet huns aanschijns – dit reuzenwerk hebben voltooid. Den mokkers en mopperaars verwijzen we naar den pruilhoek. De koeien zijn thans van het juk, de vrouwen van het kruizeel bevrijd. Lange leve Hardenberg! Excelsior! H. van Laar.

– A.L. Odink overleden. Vrij plotseling overleed, tengevolge van het ondergaan van een operatie, in het ziekenhuis te Hardenberg, de heer A.L. Odink, wonende te Collendoorn. De overledene was een geziene persoonlijkheid, die voornamelijk in verschillende landbouwverenigingen een voorste plaats innam. Hij werd 43 jaar en laat een weduwe met 5 jonge kinderen achter.

– Advertentie. Geboorte: Mathilde Leman, d.v. M. Leman en T. Levie, Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hermannes Breukelman en Hermina Kleinebuul, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Gerrit Rundervoort, oud 46 jaar, Ane.

– Rouwadvertentie: A.L. Odink, bestuurslid van de Coöperatieve Landbouwvereniging te Hardenberg.

– Drenkeling. De 8-jarige H.J. Borneman wilde donderdagavond gaan vissen in de haven. Hij viel er in; een buurjongen reikte hem den hengelstok toe, maar slaagde niet in zijn poging tot redding. Daarom riep hij om hulp; de heer J. Breukelman, gemeenteopzichter, kwam toegelopen en trok het knaapje uit het water.

– Het Varel opengesteld. Tot nu toe was de toegang tot het Varel, op welks natuurschoon we reeds meermalen hebben gewezen, niet geoorloofd. Dankzij de bemoeiingen van Baron Van Ittersum, voorzitter van de Vereniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer, is voortaan op vertoon van het bewijs van lidmaatschap dier vereniging, de toegang vrij. Honden worden niet toegelaten. Verondersteld wordt natuurlijk dat de bezoekers al de zorg in acht nemen die zo’n natuurmonument verdient.

– Aan den vooravond! We staan aan den vooravond van een gewichtigen dag! Morgen toch worden de nieuwe haven en de Bad- en Zweminrichting geopend: een feit van historische betekenis! Moge het zegenrijk in zijn gevolgen zijn! Er is de laatste dagen gewerkt met een bijna koortsachtige haast. Zo zijn zo goed als alle schilders hier druk bezig! Deze week is de springtoren afgewerkt, in ’t ondiepe bad is men, terwijl we dit schrijven, nog bezig aan den glijtoren c.a.

– Gramsbergen. Hinderwetvergunning. De heer E.J. Horsman heeft een vergunning ingevolge de hinderwet verzocht voor een door hem op te richten bakkerij met oliestookinrichting.

– Gramsbergen. Het nieuwe bankgebouw. De Coöperatieve Boerenleenbank alhier heeft, gelijk reeds gemeld, een huis aangekocht aan de Achterstraat en hierop een nieuw pand gebouwd, waarin het bankgebouw van genoemde bank zal worden ondergebracht. Dezer dagen is dit gereed gekomen en hebben we eens een kijkje genomen. De woning, alsmede het kantoor en wachtkamer, ziet er keurig uit en is van voldoende grootte. Alles is binnen naar de eisen des tijds ingericht. Eén en ander betekent voor Gramsbergen weer een grote aanwinst. Men hoopt dit gebouw 15 aug. a.s. te openen.

– Aanbesteding. In café Mulder werd woensdag door den bouwkundige H. Haverkort aanbesteed het maken van een brug over de Van Riggelenswijk, voor rekening van den heer S. van Riggelen te Vroomshoop.

– Advertentie. Souvenirs van Hardenberg. Zie etalage. Roel’f Bosch.

– Advertentie. Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’ Hardenberg. Feestelijke opening op zaterdag 11 aug., ’s namidd. 5 uur.

1934-08-18
– Opening van de nieuwe haven en van de Bad- en Zweminrichting. Zaterdag 11 augustus 1934, de dag waarop de nieuwe haven en de bad- en zweminrichting zijn geopend, is voor Hardenberg geworden tot een dag van historische betekenis. ’s Middags had ten stadhuize de officiële ontvangst der genodigden plaats. Een talrijk gezelschap (ook enige dames) was daar verschenen; we merkten o.m. op de dagelijkse besturen van de gemeenten Ambt Hardenberg, Gramsbergen en Den Ham, den rijksinspecteur der werkverschaffing , den hoofdopzichter van den rijks- en den technisch ambtenaar van den provincialen waterstaat, opzichters van de Nederlandse Heidemaatschappij, het bestuur van de stichting Bad en Zweminrichting De Marsch en dat van de Vereniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer Hardenberg-Heemse, den heer Kuipers, bestuurslid van de Coevorder Bad- en Zweminrichting en meer anderen. Burgemeester Bramer verwelkomde allen (ook de pers), die door hun tegenwoordigheid blijk hadden gegeven van hartelijk meeleven. Hij herinnerde er aan dat in ons blad gisteravond gezegd was, dat we toen stonden aan den vooravond van een gewichtigen dag, bij welke uitspraak hij zich gaarne aansloot. Hij zei, te hopen, dat de aanwezigen een aangename gedachte zouden meenemen van onze gemeente. Mededeling werd gedaan van een telegrafische felicitatie van Baron van Ittersum, voorzitter van de V.V.V., die in verband met de jaarvergadering van de A.N.W.B. niet aanwezig kon zijn. De erewijn werd aangeboden en daarna trokken de genodigden, na eerst voor het stadhuis fotografisch te zijn opgenomen, voorafgegaan door het muziekcorps ‘Kunst na Arbeid’ en omstuwd en gevolgd door een grote menigte belangstellenden, naar de Vecht, waar zij in een bevlagd en bewimpeld open vaartuig plaats namen. Door menselijke kracht geboomd voer dit de haven binnen; aan den ingang hiervan knipte de burgemeester den ‘versperrenden’ draad door: luid hoerageroep weerklonk: de haven was geopend! Paardekracht zorgde verder dat de kade bereikt werd, waar het gezelschap zich ontscheepte. Burgemeester Bramer hield een rede. ‘Bij de officiële ontvangst op het stadhuis heb ik gezegd dat het heden een dag van grote betekenis voor onze gemeente is. Ik wil dat hier even nader uiteenzetten. Op 1 september a.s. zal het 2½ jaar geleden zijn dat in een openbare vergadering van Gedeputeerde Staten van Overijssel te Zwolle, de gemachtigden van de raden van de gemeenten Ambt en Stad Hardenberg in de gelegenheid waren bezwaren kenbaar te maken tegen de voorgenomen grenswijziging tussen bovengenoemde gemeenten. In de memorie van toelichting tot het ontwerp ener regeling tot wijziging van de grenzen staat o.m. dat de grenswijziging niet in de eerste plaats ten doel heeft een meer praktische indeling der gemeenten te bewerkstelligen, maar dat deze in hoofdzaak beoogt de gemeente Stad Hardenberg als centrum van de omliggende gemeenten in staat te stellen om haar taak als zodanig op zo doeltreffend mogelijke wijze te kunnen vervullen. Zo zal door de toevoeging aan de gemeente Stad Hardenberg van het terrein, genaamd ‘de Marsch’, een stuk grasland ter grootte van ongeveer 13 ha., worden tegemoetgekomen aan de grote behoefte van de gemeente om tot uitbreiding van haar marktterrein over te gaan…… Begin augustus 1933 werd de eerste schop voor de haven in de grond gezet; al de grond, pl.m. 35000 m3 is met de hand verwerkt, het smeedwerk is door eigen smeden uitgevoerd. Door deze haven is er voor de scheepvaart en voor den handel een grote verbetering tot stand gekomen. In 1926 kwam de oude kaaimuur, maar deze was zo klein dat er hoogstens twee schepen naast elkander konden liggen en de één dus dikwijls op de ander moest wachten. De tijdsomstandigheden zijn wel erg tegen, maar wij hopen en wensen dat daarin spoedig een gunstige wending moge komen, dat er in de landbouw, in de bouwbedrijven en in het zakenleven een opleving moge zijn te constateren en dat zich dit moge openbaren doordat zeer vele schepen onze nieuwe haven mogen binnenvaren om hun lading te lossen. Met deze woorden verklaar ik deze haven voor geopend’. Vervolgens begaven allen zich naar de nieuwe Bad- en Zweminrichting, door ons meermalen in ons blad beschreven. Eenstemmig waren ook zij, die ze voor ’t eerst zagen, in hun oordeel, dat hier een zwembad is ontstaan, dat met de best ingerichte in den lande kan wedijveren. Staande op den duiktoren sprak burgemeester Bramer de via microfoon en luidspreker versterkte openingsrede uit, welke we hier laten volgen: ‘Gaarne voldoe ik aan het verzoek om de opening van dit zwembad te verrichten. Ook hier roep ik een hartelijk welkom toe aan de genodigden, maar verder ook aan al de belangstellenden en speciaal aan de zwemmers. De behoefte aan een goede zweminrichting werd reeds lang gevoeld, vooral waar de hoedanigheid van het water in de Vecht en in de Beek dikwijls zo was dat men schoon in het water ging en er vuil weer uit kwam. Waar de officiële instanties bereid bleken ook in de arbeidslonen voor een zwembad subsidie te verlenen, besloot de raad der gemeente Stad Hardenberg in zijn vergadering van 23 maart jl. tot het aanleggen van een zweminrichting. Midden mei is men daarmede begonnen en heden, dus ongeveer drie maanden later,  kunnen we dit, laat ik het maar ronduit zeggen, naar mijn mening naar de eisen des tijds ingericht zwembad, openen…. …. Speciaal wil ik echter herinneren aan de grootste groep van arbeiders, wier werk nu voor een groot deel aan het oog onttrokken is, maar die toch wel het noodzakelijkste en allicht het zwaarste werk hebben verricht. Ik bedoel die mannen uit onze gemeente en ook uit Ambt Hardenberg die het graaf- en kruiwerk hebben gedaan. Dat is een hele prestatie geweest. Er is ongeveer 25000 m3 grond en zand verzet… …. Door het hijsen van onze Vaderlandse vlag, verklaar ik deze zweminrichting voor geopend en draag haar bij dezen over aan het bestuur van de Stichting Zwem- en Badinrichting ‘de Marsch’ (illustraties: foto van de genodigden en gemeentebesturen voor het stadhuis en foto van het nieuw geopende zwembad).

– Advertentie. Geboorte: Jan Mooij, z.v. dhr. en mevr. Mooij-Stelwag, Gramsbergen.

– Advertentie. Getrouwd: J.W. Brinkman (arts) en R. Wolters (apotheker), Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: H. Bolks en E. Spijker, Bergentheim.

– Advertentie. 60-jarig huwelijk: Jan Schepers en Henderika Camphuizen, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: E.J. Hulsegge, oud 37 jaren, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Dina Potgieter-Meijer, oud ruim 36 jaren, Vroomshoop.

– Scheepsarts. Onze plaatsgenoot, de heer D.J. Bruins Gzn., voor enige tijd geslaagd als arts, zal als scheepsdokter een reis meemaken naar Oost-Indië.

– Verplaatsing zetel. De N.V. ‘G. Nijman en Co.’s Meat Trading Company’ (commissaris de heer G. Nijman te Heemse, directeur de heer J. Nijman te Hardenberg), vroeger zetel houdende te Rotterdam, heeft deze zetel verplaatst naar Zwolle, Van Nagelstraat 25. Door verschillende bladen is deze verplaatsing voorgesteld als een uitbreiding, wat niet het geval is, daar de firma in haar tegenwoordige vorm reeds lang bestaat. De mededeling dat het maatschappelijk kapitaal f. 150.000 bedraagt, waarvan f. 110.000 is geplaatst en gestort, bevat ook absoluut geen ‘nieuws’.

– Benoeming. De heer J.B. Weitkamp alhier is benoemd tot kleurder bij de Nederlandse Graancentrale.

– Rheezerveen. Woonhuis afgebrand. Door onbekende oorzaak brandde hier af de arbeiderswoning van de weduwe Ten Hertog. Een gedeelte der meubelen kon worden gered, doch overigens ging alles verloren. Tevens verbrandde een bedrag van f. 130, toebehorende aan de afdeling Rheezerveen van de Chr. Landarbeidersbond, welk bedrag onder berusting was van een inwonende zoon van wed. Ten Hertog. Huis en inboedel waren verzekerd.

– Bergentheim. Goede vangst. De landbouwer J. Rutgers alhier had dezer dagen het geluk in een schakel een snoek te vangen van het enorme gewicht van 12½ pond.

1934-08-25
– De 1000ste bezoeker. Het succes van de jeugdherberg te Heemse is groot. Men had het aantal bezoekers tot januari a.s. op ongeveer duizend geschat en zie: heden, vrijdagavond, komt de 1000e bezoeker! Een schitterned bewijs van het bestaansrecht der inrichting. Veelal verblijven de trekkers er twee à drie dagen. Ze vinden hier in de Staatsbossen, het Varel, de Rheezerbelten en ook in ’t nieuwe zwembad te Hardenberg zoveel aantrekkelijks, dat verscheiden hunner voor den 2en, 3en, ja zelfs 4en keer terug komen. Ook plantenliefhebbers blijken in deze omgeving volop hun lust tot botaniseren te kunnen bevredigen.

– Motorwedstrijden. Zaterdagmiddag zijn op het terrein ‘de Veerweide’, de door de Motorclub ‘Hardenberg en Omgeving’ georganiseerde motorwedstrijden gehouden c.a.

– Afscheid ds. H.W. Lovink. Zondagmiddag nam ds. Lovink afscheid van de hervormde gemeente te Gramsbergen, wegens vertrek naar de nederlands hervormde gemeente te Sexbierum (Fr.) c.a. Lang zal de gemeente Gramsbergen niet vacant behoeven te zijn, daar ds. W. Kool van Beesd zijn intrede hoopt te doen op zondag 21 oktober a.s. als opvolger.

– Advertentie. Boerenplaats Ane. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 5 september 1934 om twaalf uur in het café Van der Hulst te Ane te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor den heer G. Willink en kinderen: een boerenbehuizing met schuur en erf en 3.54.50 ha. bouw- en grasland te Ane; een huis en erf en weiland, groot 0.78.70 ha. in de Berkte c.a.

– Advertentie. Hiermede bericht ik aan mijn geachte clientèle, dat ik mijn filiaal te Hardenberg heb overgedaan aan den heer E.J. Breukelman. Ik hoop mijn klanten weer netjes, solide en concurrerend van uit Bergentheim te bedienen. H.J. Merjenburgh.

1934-09-01
– Zwemvereniging opgericht. Woensdagavond werd in het Theehuis van de Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’, onder leiding van dr. Boom vergaderd. Met aller instemming werd besloten tot oprichting ener zwemvereniging. Deze zal den naam dragen: Hardenbergsche Zwemvereniging ‘Zwemlust’. Burgemeester Bramer verklaarde zich bereid het erevoorzitterschap op zich te nemen. Tot leden van het voorlopig bestuur werden gekozen de heren D. Hoiting als voorzitter, A.A. Nijman als secretaris, H. Vinke als penningmeester en J.R. Zweers, met als adviserend lid den badmeester den heer De Vries c.a.

– Gramsbergen. Eervol ontslag verleend. Door B. en W. dezer gemeente is aan den heer J. Hes, hoofd der o.l. school te Holthone, met ingang van 7 nov. a.s. eervol ontslag verleend uit deze functie, wegens het bereiken van den pensioengerechtigde leeftijd. De heer Hes heeft ruim 25 jaar deze functie aldaar vervuld, zodat we hem gaarne deze welverdiende rust gunnen.

– Mariënberg. Eerste steenlegging. Maandagmiddag is hier, in bijzijn van den kerkeraad, de bouwcommissie en vele andere gemeenteleden door ds. Wolfert de eerste steen gelegd van de nieuw te bouwen gereformeerde kerk c.a.

– Advertentie. Hardenbergsche Zwemvereeniging ‘Zwemlust’. Alle leden en belangstellenden, benevens het bestuur van de stichting ‘De Marsch’ worden opgeroepen ter vergadering op dinsdag 4 september, ’s avonds 8 uur in het Theehuis der Badinrichting. Het voorlopig bestuur.

– Advertentie. De avonden worden langer. Denkt aan uw overgordijnen! Afgepaste overgordijnen (weefstof) f. 6 per paar. J. van Oort, Hardenberg.

– Advertentie. Waarschuwing. Een ieder wordt in zijn eigen belang aangeraden geen goederen te verstrekken aan mijn zoon Gerhard, daar het door mij niet wordt betaald. H. v.d. Kamp, Baalder.

1934-09-08
– Advertentie. Verloofd: C.K. Vogelaar en Louise Wamelink, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: Sandrie Klement en Jennigje Breukelman Hd.

– Rouwadvertentie: Herman Schepers, oud 3 jaar en 9 maanden, z.v. J. Schepers en J. Ekkel, Kloosterhaar.

– Zwemwedstrijd ‘Zwemlust’. De zwemvereniging ‘Zwemlust’, de vorige week opgericht, had een zwemwedstrijd georganiseerd, op zaterdag 8 september in de Badinrichting te houden. Over de entreeheffing ontstond, mede als gevolg van de grote haast waarmee alles ging, verschil van mening met het bestuur dier stichting. In een dinsdagavond onder leiding van den heer Hoiting in het theehuis gehouden vergadering, waar ook tegenwoordig waren laatstgenoemd bestuur en de erevoorzitter burgemeester Bramer, is men tot volledige overeenstemming gekomen. De zwemwedstrijd gaat door. Abonnees van de badinrichting hoeven geen entree te betalen. In deze vergadering werden ook statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld; mede werd een definitief bestuur gekozen, bestaande uit mej. H.Z. Boerrigter, D. Hoiting (voorz.), A.A. Nijman, H. Vinke (penn.) en J.R. Zweers (secr.).

– Handelsvereniging. De handelsvereniging, die zo lang heeft geslapen, is tot nieuw leven ontwaakt. In de dinsdagavond gehouden vergadering zijn 8 nieuwe leden toegetreden. Als voorzitter werd gekozen de heer R.E. de Bruin, als bestuursleden de heren J. Grooters, G.A. van der Haar, R. Bosch en J.J. v.d. Berg, die de functies als volgt hebben verdeeld: secretaris, penningmeester, plaatsvervangend secretaris-penningmeester en tweede voorzitter c.a.

– Heemse. Jeugdherberg. De functies in het bestuur der Jeugdherberg zijn als volgt verdeeld: voorzitter de heer H.H. Weitkamp, secretaris en algemeen leider de heer J.W. Resink, penningmeester Baron van Ittersum, vice-voorzitter de heer E. Smit Jzn., algemeen adjunct den heer J.B. Oostenbrink.

– Reddingsbrigade. Donderdagavond hield de Vereniging tot Redden van Drenkelingen haar eerste vergadering in het Theehuis. Het woord werd gevoerd door den badmeester, den heer De Vries, die als enige deskundige het doel en werk der vereniging uiteenzette. Daarna werd een bestuur gekozen, hetwelk aldus is samengesteld: dr. H. Boom (voorz.), G. Wamelink (penningm.) en mej. H. Huyskamp (secretaresse) c.a.

– Officiële sluiting. De drie openbare scholen, te Bergentheim, Collendoorn en Sibculo, zijn ingaande 1 september, opgeheven. Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door den loco-burgemeester den heer Oostenbrink en den gemeentesecretaris den heer Resink heeft den 31 augustus de beide eerste scholen bezocht; en officieel gesloten. De heer Oostenbrink dankte de hoofden dier scholen, de heren Brouwer en Graatsma, voor wat zij gedaan hebben in ’t belang van het onderwijs in genoemde buurtschappen. De openbare school te Sibculo (hoofd de heer Kelderman) was reeds gesloten.

– Vervoer per bus. Van de 20 leerlingen die de opgeheven school te Collendoorn telde, zijn 15 overgegaan naar de openbare school aan den Stationsweg alhier. met het oog op den vrij grote afstand en de drukke wegen worden zij dagelijks per wagen vervoerd, dankzij den financiële steun van voorstanders van het openbaar onderwijs. Een van den heer Kelder aangekochte autobus is in de garage Ten Cate veranderd in een wagen, die nu door een paard wordt getrokken. Hierdoor is veilig vervoer van de kinderen verzekerd. De wagen is voorzien van een bel en wordt gereden door den heer E. Lenters te Engeland.

– Kloosterhaar. Verdronken. Woensdagavond is de bijna 4-jarige Herman Schepers alhier in de Van Royenswijk geraakt, en verdronken.

– Advertentie. Hardenbergsche Zwemvereeniging ‘Zwemlust’. Zwemwedstrijden op zaterdag 8 september des namiddags van half 3 tot 5 uur.

– Advertentie. Knipcursus. Bij voldoende deelname zullen te Hardenberg, Gramsbergen, Baalder en Radewijk knipcursussen worden gehouden, bestaande uit ongeveer 16 lessen. Na gevolgde cursus is men in staat alle kleding zelf te vervaardigen. Voor aangifte zich te wenden tot J. Compagne-Hulst, gediplomeerd lerares, Lutten a.d. Dedemsvaart.

– Advertentie. Aangesloten aan de rijkstelefoon onder no. 86. W. Eikendal, dames- en heerenkapper, Hardenberg.

– Advertentie. C. Jamin, de welbekende firma, heeft vanaf heden tot depothouder aangesteld: de heer Cees Meijer, tegenover het postkantoor, telefoon 79. Opening heden zaterdag.

– Advertentie. Een  hard, een haardkachel, een kachel, gekocht bij Amsink zal altijd uitstekend voldoen. E. Amsink.

– Advertentie. Ondergetekende bericht hiermede aan het geachte publiek van Hardenberg en omgeving dat hij voortaan iedere marktdag te Hardenberg aan de markt bij de woning van den heer Snijders, barbier, aanwezig is, voor het slijpen van scharen en messen, welke ook tevens in prima kwaliteiten en ruime keuze voorradig zijn. Machiel Winters.

1934-09-15
– Rouwadvertentie: D.J. Olsman, weduwnaar van Gerritdina Meulman, oud bijna 67 jaar, Bergentheim.

– Advertentie. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 12 september 1934 is verklaard in staat van faillissement K. Zielhuis, winkelier wonende te Bergentheim.

– Bedankt. Naar wij vernemen heeft de heer J.R. Zweers bedankt als opperbrandmeester.

– Zwemwedstrijden. Zaterdagmiddag werden ten aanschouwen van een talrijk publiek de door de Hardenbergsche Zwemvereniging ‘Zwemlust’ georganiseerde grote onderlinge wedstrijden gehouden, met vrije deelname ook voor niet-leden.

1934-09-22
– Reserve eerste luitenant. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer D.M. Bromet, thans in Nederlands-Indië, is benoemd tot reserve eerste luitenant bij het Indische leger.

– Kantonrechter-plaatsvervanger. Burgemeester Bramer is benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter in het kanton Almelo.

– Advertentie. Verloofd: Janny Oostenbrink en D. Boeve, Heemse.

– Gramsbergen. Eindveiling. Woensdag had ten overstaan van notaris Schut te Heemse de eindveiling plaats van een boerenplaats, ten verzoeke van den heer G. Willink en kinderen te Ane. Hoogste bieders voor de diverse percelen waren: H. Bekman te Holthone voor boerenbehuizing met schuur en erf en pl.m. 8.55.60 ha. bouw- en grasland voor f. 11.400; de heer E. Meilink te Anerveen was hoogste bieder voor het huis en erf en weiland in de Berkte, voor f. 2700.

– Advertentie. Boerenplaats Bruchterveld. Notaris Schut is voornemens maandag 1 oktober 1934 om 14 uur in het hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer H.J. Ribberink Bzn., diens boerenplaats aan den straatweg van Hardenberg naar Balderhaar.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Heemse en omstreken bekend dat hij op a.s. zaterdag 22 september een zaak wenst te openen in bakkers- en kruidenierswaren. Hopende door nette en vlugge bediening ieders gunst waardig te worden. Hendrik Pullen.

– Advertentie. Oprichting kinderkoor. Het bestuur van de Chr. Gem. Zangver. ‘Eltheto’ te Stad Hardenberg, is voornemens bij voldoende deelname een kinderkoor op te richten, voor kinderen van 8 t/m 11 jaar en van 12 t/m 15 jaar in twee klassen. Directeur de heer W. Groot te Coevorden. 

1934-09-29
– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Zweers, oud 42 jaar, Hardenberg, bestuurslid van de Afdeling Hardenberg van den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond.

– Rouwadvertentie: Evert Hemke, oud bijna 68 jaar, Hardenberg.

– Zwembad gesloten. Het badseizoen spoedt ten einde. Wij vernemen dat het bestuur der stichting Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’ heeft besloten genoemde inrichting met ingang van heden te sluiten.

– Heemse. Afscheid ds. Van der Veen. Ds. M.E. van der Veen, nederlands hervormd predikant te Heemse, die het beroep naar Steenwijkerwold heeft aangenomen, hoopt zondag 30 september a.s. afscheid te nemen van zijn tegenwoordige gemeente.

– Kennismaking ds. Vos. Zeer vele gemeenteleden der hervormde kerk te Heemse hebben zich maandagmiddag opgemaakt naar het lokaal bij de kerk om kennis te maken met den benoemden predikant ds. Vos van Nieuwe Pekela.

– Hardenberg. Radio. In ons blad van heden maakt de heer Nijkamp bekend dat hij zich als radiohandelaar heeft gevestigd in de Sallandschestraat. De heer Nijkamp, die zich speciaal heeft toegelegd op de radiotechniek, heeft van de Philips-fabrieken het recht gekregen, hare toestellen, waarop nog garantie rust, te mogen herstellen. Dit geschiedt dan kosteloos. Verder repareert de heer Nijkamp, natuurlijk tegen betaling, alle andere merken en ook de Philips toestellen waarop geen garantie meer is. Hij houdt verschillende onderdelen, lampen en onderdelen in voorraad. Den heer Nijkamp zij succes toe gewenst!

– Advertentie. Boerenplaatsje Lutterhard. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 9 oktober 1934, om 16 uur in het café Spijker te Slagharen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een huis en erf met bouw- en grasland en heidegrond op het Lutterhart, groot 3.93.10 ha. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer L. Snijder.

– Advertentie. Aanbesteding. Op vrijdag 5 oktober a.s. nam. 2 uur zal in café De Jaarbeurs te Hardenberg voor rekening van den heer G. Bakker te Aduard worden aanbesteed het bouwen van een burgerwoning op een terrein te Heemse. A. Hofsink, timmerman, Ommerweg, Heemse.

1934-10-06
– Rouwadvertentie: J.H. Altena, lid der oudercommissie van de o.l. school Baalder.

– Baalder. Ongeval. De landbouwer J.H. Altena alhier had dezer dagen met zijn paarden enige landarbeid verricht en wilde de dieren daarna omspannen en een met spurrie geladen kar van het land halen. Hij hield daarbij het zwengelhout in de hand, waardoor hij zich kort achter de paarden bevond. Plotseling kreeg hij van een der dieren een trap in den buik. Onder hevige pijnen begaf hij zich naar huis. Dadelijk werd de hulp van dr. Brinkman ingeroepen, die ogenblikkelijk opname in het ziekenhuis te Hardenberg noodzakelijk achtte en meteen chirurgische hulp uit Zwolle ontbood. Het bleek dat Altena ernstige inwendige verwondingen had opgelopen. In den nacht van donderdag op vrijdag is hij in het ziekenhuis overleden.

– Bergentheim. De brug bij de kalkoven. Reeds een geruime tijd heeft men tevergeefs uitgezien naar herstel van de brug bij de kalkoven, die al meer dan een jaar defect en voor het verkeer afgesloten is. Maandag is men eindelijk begonnen met het opruimen der wrakstukken. Alvorens de brug wordt gelegd moet eerst nog een duiker worden aangebracht.

– Sibculo. Het kerkhof. Dezer dagen is men gereed gekomen met het in orde maken van den ingang naar het kerkhof. Een 25-tal arbeiders hebben dit werk uitgevoerd. Aan weerskanten is een flinke oprijweg gemaakt en het plein, dat zich voor het kerkhof bevindt is geëgaliseerd, zodat het geheel thans een veel beter aanzien heeft gekregen. Het kerkbestuur heeft aan alle arbeiders die hierbij werkzaam geweest zijn nieuwe schoppen gratis uitgereikt.

– Gramsbergen. Nieuwe zaak. Blijkens advertentie in dit nummer heeft de heer C. Calkhoven in de Achterstraat een winkel geopend in kruidenierswaren.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Gramsbergen en omstreken bekend dat hij een winkel in alle soorten kruidenierswaren heeft geopend in de Achterstraat. C. Calkhoven, Gramsbergen.

1934-10-13
– Rouwadvertentie: J.H. Altena, schatter van het Onderlinge Paardenfonds H. en O., Hardenberg.

– Heemse. Herdenking afscheiding. In de gereformeerde kerk alhier is een herdenkingssamenkomst gehouden in verband met de afscheiding in 1834. Na de opening door ds. F. Slomp, gereformeerd predikant te Heemse en het uitspreken van een openingswoord, werd achtereenvolgens het woord gevoerd door den heer Th. van Halsema over ‘Ds. de Cock en de Afscheiding’, door den heer E. Smit Jzn. over ‘De Afscheiding te Heemse’ en door ds. Slomp over ‘De betekenis van de Afscheiding in het algemeen’.

– Advertentie. Zakenpand Baalder. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 23 okt. 1934 om 14 uur in het café Lubbers te Baalder te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een woonhuis waarin bakkerij, kruideniersaffaire en verlofzaak, met schuur en erf groot 8.10 are te Baalder, aan den straatweg van Hardenberg naar Gramsbergen. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer J.W. Lubbers.

– Advertentie. Boerderij ‘Het Hesselink’ Heemse. Notaris Schut is voornemens donderdag 25 okt. 1934 om 14.30 uur in het café Kampman te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Koeslag aldaar te verkopen: de van ouds bekende boerderij ‘Het Hesselink’ te Heemse, bestaande uit ruime boerenbehuizing met schuren en tuin, en 19.68.10 ha. bouw- en grasland en heidegrond, te vellen in diverse percelen. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer H.H. Weitkamp.

– Advertentie. Aanbesteding. Het bestuur van de afd. Hardenberg e.o. van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen is voornemens op dinsdag 16 okt. des namiddags te 5 uur ten kantore van den heer J. Breukelman, Oude School te Hardenberg in het openbaar aan te besteden: het glas- en verfwerk van het te bouwen lokaal voor jeugdwerk.

1934-10-20
– Advertentie. Boerenplaats Schuinesloot. Notaris Schut te Heemse en Van Veen te Coevorden zijn voornemens dinsdag 23 okt. 1934 om 16 uur in het café De Boer te Slagharen te doen inzetten en 14 dagen later in café Kleinheerenbrink op de Belten te Slagharen, wegens gebrek aan eigen werkkracht, te verkopen: voor den heer B.H. Overberg te Schuinesloot, diens boerenplaats, bestaande uit: een voor weinige jaren nieuw gebouwde ruime boerenbehuizing, voorzien van electrisch licht en waarin groot hooivak, paardestallen, grote koestal en varkenshokken met 3.70.50 ha. bouw- en grasland. Een en ander aaneengelegen aan vaarwater en doorsneden van den hardenweg van Schuinesloot naar Slagharen en Hoogeveen.

– Benoeming. De heer ir. J. Wind, directeur der Chr. Landbouwwinterschool te Heemse is door den Minister van Economische Zaken benoemd tot bestuurslid der Stichting Ned. Centrale voor eieren en pluimvee, gevestigd te Apeldoorn.

– Veilingnieuws. Maandagmiddag had ten overstaan van notaris Schut in het hotel Baving alhier de verkoop plaats van de boerderij van den heer H.J. Ribberink Bzn. te Bruchterveld. Koper werd van het huis met schuur en erf en 1.54.30 ha. de heer J. Hulzebosch te Bruchterveld voor f. 1500.

– Gebouw jeugdwerk. Aan het Middenpad, achter het Lokaal voor Chr. Belangen, is men bezig met het bouwen van een lokaal, waarin straks het jeugdwerk zal worden gegeven. Mej. M. de Groot heeft indertijd in een vergadering van het departement Hardenberg e.o. van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen de wenselijkheid betoogd van het jeugdwerk gedurende het winterseizoen. Haar idee vond bijval en leidde tot het invoeren daarvan c.a.

– Veldwachter Vosjan gaat heen. Naar wij vernemen, denkt de heer J.F. Vosjan, gemeenteveldwachter, aan ’t eind van dit jaar de dienst met pensioen te verlaten. De heer Vosjan trad den 1 mei 1903 als veldwachter in dienst der gemeente Stad Hardenberg.

– Bomenplanting. We hebben indertijd gemeld dat de Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer (V.V.V.) ‘Hardenberg-Heemse’ aan ’t gemeentebestuur van Ambt Hardenberg heeft verzocht, bomen te mogen planten langs de straatweg op den Brink. Dat verzoek werd ingewilligd. De planttijd is aangebroken; a.s. dinsdagavond zal er in de zaal van den heer Nijzink een vergadering worden gehouden van de bewoners van den Brink tot de Veerbrug met het bestuur van V.V.V. ter nadere bespreking dezer aangelegenheid. ’t Plan moet bestaan, de schooljeugd de bomen onder deskundige leiding te doen planten. Een voornemen dat we toejuichen.

– Gramsbergen. Intrede ds. Kool. Zondag a.s. hoopt ds. W. Kool zijn intrede te doen in de Ned. Herv. Gemeente alhier.

1934-10-27
– Advertentie. Geboorte: Lambertha Christina VAsse, d.v. Johs. Vasse en A.J. Kremer, Heemse.

– Advertentie. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 24 oktober 1934 is verklaard in staat van faillissement J. van Oort, meubelmaker, wonende te Hardenberg met benoeming van den heer E.A. heer mr. C.G. Bijleveld tot Rechter Commissaris en met aanstelling van mr. Th.J. Firma, advocaat en procureur te Ommen tot curatrice.

– Advertentie. Boelhuis Diffelen. Notaris Schut te Heemse is voornemens vrijdag 2 november 1934 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer H.J. Slotman te Diffelen te verkopen: 1 paard, 2 koeien, 2 pinken, 2 kalveren, 2 boerenwagens, 1 ploeg, 1 ijzeren eg, 2 houten eggen, 1 jachtgerei, 1 hakselmachine, paardetuig enz.

– Advertentie. Mobilia Mariënberg. Notaris Schut is voornemens vrijdag 2 november 1934 om half twaalf, ten huize en ten verzoeke van den heer L. Grimmerink te Mariënberg te verkopen: 2 kasten, tafel, stoelen, klok, spiegel, schilderijen, glas- en aardewerk c.a.

– Advertentie. Boerenplaats Brucht. Notaris Schut is voornemens maandag 5 november 1934 om 14 uur in het Hotel Baving te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor den heer J.H. Waterink: diens boerenplaats, gelegen te Brucht, bestaande uit boerenbehuizing met schuur en erf met 12.59.93 ha. bouw- en grasland en heidegrond.

– Waar komt de ijsbaan? Bij Leering hield de IJsvereniging ‘Hou Streek’ maandag haar jaarvergadering. Na opening door de heer De Bruin gaf de penningmeester De Wit den toestand der kas weer. De voorzitter zegt voorts dat er stemmen zijn opgegaan om de ijsbaan te verplaatsen naar het zwembad. Het bestuur wil echter liever de oude baan handhaven. Aldus besloten.

– Röpcke-Zweersstichting. Het bestuur van de Vereniging ‘Het Groene Kruis’ heeft besloten aan zr. H. Huyskamp, die met de algemene leiding van het ziekenhuis is belast, den titel van directrice te verlenen c.a.

– Radewijk. Chr. Landarbeidersbond. De afdeling van den Chr. Landarbeidersbond alhier was den laatsten tijd kwijnende; haar bestaan was bijna voorbij. Alleen de penningmeester, de heer Meijering was en bleef op zijn post, hoewel hij het enige bestuurslid was, dat actief bleef. Op zijn verzoek werd een vergadering uitgeschreven, waar o.a. aanwezig waren de heren Sportel, Bril en Van Faassen uit Slagharen. De leiding van deze vergadering berustte bij de heer Sportel die de belangen van organisatie uiteenzette. Hij wees er op hoe een Christen zich naar den eis van Gods Woord heeft te organiseren in een christelijke organisatie. Hij wekte de aanwezigen dan ook krachtig op de Chr. arbeidersorganisatie trouw te blijven steunen. Na een uitvoerige bespreking, waarbij men algemeen voelde voor krachtige voortzetting van de bestaande afdeling, werd een nieuw bestuur gekozen. Als voorzitter werd gekozen de heer Heijink, secretaris de heer Stroeve, penningmeester de heer Meijering. De heer Bril sprak dan over de roeping en plicht van den Christenarbeider tegenover zijn gezin en in de maatschappij waarna hij met dankgebed eindigde.

– Paard zich dood gegeten. Terwijl woensdag het paard van den landbouwer J. Plas te Radewijk even los kwam, wist het een zak rogge te bemachtigen, waaraan het zich zodanig te goed deed, dat het dier korte tijd daarna door het dijen der rogge in de maag als het ware barstte en dood bleef liggen. Het dier was verzekerd bij het Onderlinge Paardenfonds alhier.

– Bevestiging en intrede ds. W. Kool. Zondagmorgen werd ds. Kool, beroepen predikant der Ned. Herv. Gemeente, bevestigd door ds. Dekker van Apeldoorn c.a.

– Slagharen. Veilingnieuws. In het café Spijker werd dinsdagmiddag door notaris Schut publiek verkocht het boerenplaatsje te Lutterharde, in gebruik en bewoning bij L. Snijders. Het plaatsje werd gekocht door G.J. Brink Kzn. te Lutten voor f. 1200.

– Advertentie. Leest dit! Door concurrenten radiohandelaren wordt rondgestrooid dat ondergetekende niet het recht heeft de Philips radiotoestellen, waarop fabrieksgarantie is, te mogen herstellen en voor zover er zich zegels op bevinden, te mogen ontzegelen. Ondergetekende verklaart hiermede uitdrukkelijk dit recht wel te hebben. Hij is door de Philips fabrieken in het bezit gesteld van het Philips-stempel om de hem ter reparatie gegeven Philips-toestellen na herstel weer van het vereiste stempel te kunnen voorzien, waardoor de garantie dus blijft bestaan. Hieruit blijkt dus dat de bovenvermelde geruchten op onwaarheid berusten. B.H. Nijkamp, radio, Sallandschestraat 231, Hardenberg.

– Advertentie. Mantels en hoeden, overjassen, regenjassen. Jac. Oostenbrink, Heemse.

1934-11-03
– Rouwadvertentie: Roelfien Kelder, oud bijna 11 jaar, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Jan Hamberg, penningmeester van het Onderlinge Veefonds te Hoogenweg en voorzitter der Oudercommissie school Hoogenweg.

– Rouwadvertentie: R. Langius, oud ruim 92 jaar, Bruchterveld.

– Onbezoldigd rijksveldwachter. De commissaris der Koningin in ons gewest heeft op verzoek van den burgemeester van Stad Hardenberg aangesteld tot onbezoldigd rijksveldwachter de heer J. Breukelman, gemeenteopzichter.

– Eervol ontslag. Aan den heer J.F. Vosjan is op zijn verzoek eervol ontslag als veldwachter der gemeente Stad Hardenberg verleend, ingaande 1 januari a.s.

– Uitbreiding ziekenhuis. In ons vorig nummer hebben wij het een en ander geschreven over den bloei van de Röpcke-Zweersstichting. De toename van het getal opgenomen patiënten – voor enige dagen waren er 27 – is van dien aard geworden, dat de ruimte absoluut onvoldoende is. Het bestuur overweegt daarom uitbreiding aan de inrichting te geven door aanbouw van twee zaaltjes, ieder van 4 bedden, zodat er dan tevens gelegenheid zal zijn voor opname van speciale klasse-patiënten. Reeds is er aan de heren Wierenga, architecten te Coevorden, opdracht gegeven tot het opmaken van een plan. Als de raming het hiervoor uitgetrokken bedrag niet overschrijdt, zal daardoor een verbetering tot stand komen, het bestuur tot voldoening, onzen inwoners tot heil!

– J. Hamberg overleden. Na een langdurige ongesteldheid is woensdag overleden de heer J. Hamberg, landbouwer aan den Hoogenweg, lid van den raad dezer gemeente. De heer Hamberg was voor een paar dagen in het Sophia ziekenhuis te Zwolle opgenomen; daar is hij ook overleden. Gaarne heeft hij steeds zijn diensten aan de gemeenschap gegeven. Hij werd geboren den 21 mei 1877. Als opvolger van den heer H.C. Veldkamp, die naar elders vertrok, nam de heer Hamberg den 26 mei 1920 zitting als lid van den raad, welke functie hij tot heden naar zijn beste vermogen vervulde c.a.

– Gramsbergen. Gerestaureerde winkel. Blijkens advertentie in dit nummer hoopt de heer Nieuhoff alhier zaterdagmiddag zijn gerestaureerde winkel te heropenen. De gewoonte getrouw, hebben we donderdagavond eens een kijkje hierin genomen c.a.

– Brucht. Brand. Door onbekende oorzaak is zaterdagmorgen brand ontstaan in de woning van J. Jonker alhier. Het huis brandde geheel af; de inboedel kon grotendeels worden gered. Verzekering dekt de schade.

– Advertentie. Wegens opheffing van mijn meubelzaak worden alle in voorraad zijnde goederen ver beneden inkoopsprijs uitverkocht. Alles moet weg. J. van Oort, Hardenberg.

1934-11-10
– Rouwadvertentie: J. Hamberg, oud ruim 57 jaar, Hoogenweg.

– Rouwadvertentie: Siebrigje van der Meulen, in leven vroedvrouw alhier, oud 50 jaar, Bergentheim.

– Advertentie: verloofd: C.C. Wamelink en Tony A.W. Renkema, Hardenberg.

– Slagharen. Veiling. In het café Kleinheerenbrink had dinsdagmiddag de publieke eindveiling plaats van de boerderij van den landbouwer Overberg ten overstaan van notaris Schut te Heemse en Van Veen te Coevorden. De woning van den verkoper werd niet verkocht.

– Slagharen. Een plechtigheid. Naar wij vernemen zal zaterdagavond de gedenklamp ter nagedachtenis van wijlen den heer A. Vos in gebruik genomen worden c.a.

– Eindveiling ‘Het Hesselink’. Donderdagmiddag had ten overstaan van notaris Schut te Heemse de eindveiling plaats van de van ouds bekende boerderij ‘Het Hesselink’ te Heemse. J.B. Weitkamp werd voor f. 4.000 eigenaar van de boerenbehuizing met schuren en tuin en 0.85.70 ha. bouw- en grasland c.a.

– Brucht. Overleden. Een bekende persoonlijkheid alhier is overleden, nl. mej. S. van der Land-van der Meulen, die sedert 1920 hier als vroedvrouw werkzaam was.

1934-11-17
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Arend Benjamins en Jantje Pieters, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Johanna Rozema, oud ruim 57 jaar, De Krim.

– Rouwadvertentie: Jan Albert Kuntkes, oud bijna 77 jaar, sedert 26 nov. 1921 weduwnaar van Antje Beijes, Kiel-Windeweer.

– Advertentie. Notaris Schut te Heemse en Krans te Meppel zijn voornemens woensdag 21 nov. 1934 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor mw. de weduwe G. Everts te Ruinerwold: een huis en erf met bouwland aan den Dijk te Gramsbergen, groot 0.20.80 ha.

– Advertentie. Boerenplaats. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 27 nov. 1934 om 14.30 uur in het café Nijland te Lutten a.d. Dedemsvaart te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een boerenplaats gelegen te Lutten a.d. Dedemsvaart, bestaande uit huis met schuur en 4.99.50 ha. bouw- en weiland en heidegrond. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer R. de Leeuw.

– Advertentie. Diverse huizen, erven en tuinen op mooie standen te Gramsbergen. Notaris Schut is voornemens woensdag 28 nov. 1934 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kamphuis aldaar te verkopen voor den heer A.F. Bodewitz: a. een burgerwoonhuis, loods en erf met daarbij gelegen grond, aan de Stationsstraat, een en ander ter grootte van 11.80 are, in gebruik en bewoning bij verkoper; b. een burgerwoonhuis met tuin en werkplaats aan den Stationsweg, groot 4.60 are, in huur bij den heer Herder; c. een dubbel woonhuis met schuur en erf aan den Parallelweg, groot 5.10 are, in huur bij den heer Tillema.

– Advertentie. Stad Hardenberg. Burgerwoonhuis, bouwterreinen en landerijen. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 3 dec. 1934 om 14 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de familie Hamberg: a. een burgerwoonhuis en erf aan de Voorstraat te Stad Hardenberg, groot 2.7 are; b. tuingrond a.d. Stationsstraat tegenover de Boterfabriek; c. bouwland achter het kerkhof en de molen, aan het pad tussen den Kruiserbrink en het kerkhof; d. bouwland gelegen als voren ten oosten van perceel c; e. 13.80 are bouwland op den Pastoorskamp bij den heer Van der Hoeven c.a.

– Jubilé. Donderdag was het 30 jaar geleden dat de ongehuwde marechaussees van de brigade Hardenberg voor het eerst bij mej. de weduwe Pot-Naarding kwamen ‘eten’. Onafgebroken had de spijziging plaats en steeds werd zij daarvoor geprezen door de gespijzigden, wier aantal stellig in totaal meer dan 100 zal hebben bedragen. Dat ook de chefs daarvoor waardering hebben, bleek woensdagavond, toen de districtscommandant, kapitein jhr. Von Schmidt auf Altenstadt, uit Zwolle expres naar hier kwam en namens den divisiecommandant majoor jhr. Laman Trip te Arnhem (die wegens droevige familieomstandigheden tot zijn spijt verhinderd was, zelf over te komen) mej. Pot kwam feliciteren en zijn bijzondere tevredenheid uitsprak over de wijze waarop zij haar voedstertaak steeds had vervuld. met belangstelling informeerde hij ook naar haar verhouding tot de jongelui, waarop mej. Pot met de haar eigen vlotheid antwoordde dat zij steeds best met hen had kunnen opschieten en dat zij een enkelen tijdelijk-afgedwaalde met een gemoedelijk woord steeds weer in ’t goede spoor had weten te brengen! De ingenomenheid met de 30-jarige herdenking bleek ook uit de toezegging dat door den majoor getrakteerd zou worden op haas en bier! Er had zich een commissie gevormd, bestaande uit den opperwachtmeester Den Besten en de marechaussees Peperkamp en Sebel, welke zich in contact had gesteld met de vroegere ‘kostgangers’-marechaussees die hier gedurende vrij lange tijd aan den brigade verbonden waren geweest en van wie velen inmiddels brigadecommandant of wachtmeester zijn geworden. Woensdagmiddag werd bij monden van den ‘opper’ mej. Pot in hartelijke bewoordingen een prachtige staande schemerlamp, voorzien van een tafel met mooi uitgewerkt koperen blad aangeboden. Als wij verklappen dat mej. Pot in één der brieven geroemd werd om haar moederlijke zorgen voor haar ‘jongens’, zodat dezen het gemis van het ouderlijk huis vergoed werd, dan is daarmee meteen aangetoond, hoe de verdiensten van ‘tante Gees’ bij haar voedsterlingen nog na jaren waardering blijft genieten c.a.

– Baalder. Eindveiling. Hier had de eindveiling plaats ten overstaan van notaris Schut te Heemse van een woonhuis waarin bakkerij, kruideniersaffaire en verlofzaak werden uitgeoefend thans bewoond door en in gebruik bij J.W. Lubbers. Hoogste bieder was de heer Mulder van Dedemsvaart voor f. 2000.

– Lutten. 75-jarig bestaand er gereformeerde kerk. Donderdagavond kwam de gemeente van Lutten tezamen om te herdenken haar 75-jarig bestaan. Ds. Bakker, pastor loci, opende met gebed c.a. Hij memoreert verder enige historische bijzonderheden uit dit 75-jarige tijdvak. Alle notulenboeken zijn nog aanwezig, de juiste datum van de instituering is niet bekend, wel dat 18 nov. 1859 het eerste kindje is gedoopt. Heemse is de moederkerk, terwijl De Krim (1886) en Gramsbergen (1910) dochterkerken zijn. Het stekje van 1859 is nu een boom: de gemeente telt 1100 zielen. Een 7-tal predikanten hebben voor spreker de gemeente bediend, spreker vanaf 1920. De eerste vergaderplaats was een…. loods, de kerk werd 12 jaar later in 1871 gebouwd. Een oude broeder, Veurink van Heemse, van 93 jaar (in de kerk aanwezig) weet nog te verhalen hoe hij als jongeling van 18 jaar de loods te Lutten bezocht, waar hij over stro kroop om een plaatsje machtig te worden.

– Slagharen. Ter nagedachtenis Auke Vos. ‘Slagharens inwoners aan Auke Vos’, dat zijn de weinige, doch veelzeggende woorden in den steen, die zaterdagavond door burgemeester Weitkamp onthuld werd en aangebracht is aan de mooie gedenklamp, die de ingezetenen van Slagharen dien avond aan het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg in onderhoud en beheer hebben overgedragen ter nagedachtenis van wijlen den heer Auke Vos. Geheel Slagharen was daarbij tegenwoordig. De verschillende verenigingen waarvan de heer Vos deel had uitgemaakt, hadden hun vertegenwoordigers gezonden. De heer G.H. Wehkamp voerder hier allereerst het woord. Hij, de opvolger van den heer Vos als voorzitter van plaatselijk belang, richtte een hartelijk woord van welkom tot het college van B. en W. der gemeente Ambt Hardenberg dat voltallig aanwezig was en mevrouw Vos en haar familie. Voor Slagharen, zo betoogde spreker, is deze dag een dag van zeer bijzondere betekenis. Voor zover het mij bekend is heeft men in deze gemeente nimmer een gedenklamp aan het gemeentebestuur in onderhoud en beheer aangeboden, ter nagedachtenis van een inwoner, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Is dan de heer Vos een man van zo bijzondere betekenis voor zone plaats geweest? Het antwoord – ieder is het met mij eens – kan ‘ja’ zijn. De grote belangstelling die ook in dit avonduur wordt betoond, getuigt van de waardering die de heer Vos zich in de betrekkelijk weinige jaren dat hij hier werkte heeft verworven. Na te hebben nagegaan waarom men er toe gekomen was een lantaarn te zijner nagedachtenis te stichten, zeide spreker: Thans staan wij voor de overdracht gereed. Mag ik u mijnheer de burgemeester verzoeken den gedenksteen te onthullen en het licht in te schakelen? Het was even stil en plots schitterde het licht over de talrijke aanwezigen. De gedenklamp ter ere van Auke Vos was in gebruik genomen.

1934-11-24
– Rouwadvertentie: Paultje Wamelink, 6 maanden oud, z.v. J.B. Wamelink en J.H. de Jongh de Leeuw.

– Advertentie. Onderling Hulp Hardenberg is voortaan aangesloten aan het rijkstelefoonnet onder nr. 88.

– Heemse. Bomen planten. Morgen (zaterdag)middag 2 uur zal begonnen worden met het planten der bomen op den Brink. Besloten is dat te doen geschieden door kinderen; we erkennen vaardig veel voor de opvoedkundige waarde ervan te voelen c.a.

– Een schadepost. Dinsdag hadden de vissers gebroeders Kiewiet van de Haandrik in Achelen (Dld) met de zegen gevist, en daarbij niet minder dan 200 pond vis bemachtigd. Terwijl één der gebroeders Kiewiet hiermede huiswaarts wilde varen, zonk onderweg het bootje waarin de vis vervoerd werd. De gehele voorraad vis ging hierbij verloren, terwijl de heer Kiewiet zelf een nat pak bekwam. Een hele schadepost voor de betrokkenen.

– Advertentie. Bloemenmagazijn ‘Azalea’. G.J. Valk.

1934-12-01
– Advertentie. Geboorte: Arend Pieter Nieuwland, z.v. J. Nieuwland en G. Wildeboer, Hardenberg.

– Advertentie. Tandarts Schipper, Voorstraat 11, tel. 81, Hardenberg.

– Opperbrandmeesters. Maandagavond vergaderde de vrijwillige brandweer. In de plaats van den heer J.R. Zweers, die als opperbrandmeester had bedankt, werd als zodanig gekozen de heer H.W. Zweers, terwijl de heer R. Frijling werd benoemd tot brandmeester.

– Heemse. Boomplantdag. De door de Brinkjeugd zo lang verbeide dag was aangebroken: zaterdag was boomplantdag! c.a.

– Bedankt. De heer B.J. Graatsma te Collendoorn heeft wegens vertrek naar elders bedankt als lid der commissie tot wering van schoolverzuim voor het midden dezer gemeente.

– Radewijk. Een zeldzaamheid. Door de jagers G.W. Richterink en W. Ekkelenkamp alhier is dezer dagen aldaar een vos geschoten.

– Aanbesteding. Zaterdag had in de Chr. school te Ane de aanbesteding plaats van de verbouwing dier school onder architectuur van den heer Van Straten te Coevorden.

– Treurige vondst. Toen maandagmiddag de dochter van den landbouwer J.H. Stroeve te Holthone in de schuur naar haar vader wilde kijken, die bezig was een mand turf te halen en naar de dochter meende te lang wegbleef, kwam zij tot de treurige ontdekking dat haar vader dood in de schuur lag. Een hartverlamming had een eind gemaakt aan het leven van den heer Stroeve die den hogen ouderdom van 82 jaren bereikte.

– Voetbalvereniging. Te Loozen en Radewijk is met aanvankelijk 18 leden een voetbalvereniging opgericht. Als naam hiervoor werd gekozen: ‘Lora’. Het bestuur hiervoor werd als volgt samengesteld: J. van Housselt (voorz.) en G. Jonkhans (secr.). Men hoopt zondag a.s. reeds een wedstrijd te spelen tegen Zwaluw II alhier.

– Advertentie. Uit voorraad leverbaar alle soorten doodkisten. Algehele verzorging van begrafenissen (aanzeggen, overlijdensberichten schrijven enz.). L. Vasse, Hardenberg.

– Advertentie. Burgerwoonhuis met tuin te huur. J.W. Boerrigter, Baalderweg, Hardenberg.

– Advertentie. Banketbakkerij ‘De Brink’, D.J. Makkinga, tel. 73.

– Advertentie. Kom i’j nouw? Wij zijn weer ruim gesorteerd in speelgoed voor iedere beurs. J.H. Hemstede, Hardenberg.

– Advertentie. Te huur aangeboden: een burgerwoonhuis. Te bevragen bij gez. Wortelen, Voorstraat, Hardenberg.

1934-12-08
– Advertentie. Ondertrouwd: J.K. Vos en A. eefting.

– Rouwadvertentie: Wilhelmina Prenger, ruim 76 jaar, weduwe van Hms. Ekkel, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Grietje Rundervoort, oud 26 jaar, Gramsbergen.

– Advertentie. Boerenplaats. Notaris Schut is voornemens woensdag 19 december 1934 om 14.30 uur in het café Mulder te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor den her K. van der Land: diens boerenplaats gelegen te Brucht aan den hardenweg en het Almelosche Kanaal, bestaande uit huis, met schuur en 6.18.20 ha. bouw- en grasland, heide en veengrond.

– Gramsbergen. Historische vondst. momenteel is men bezig met het in werkverschaffing verbeteren van de oude stadsgrachten, die dienst doen als waterleidingen. Op sommige plaatsen wordt de oude loop gedempt en een nieuwe waterleiding gegraven. Daarbij is men gestoten op de fundamenten van het vroegere kasteel van den Heer van Gramsbergen. Deze werden voor een gedeelte blootgelegd en de volgende dagen zal daarmede worden doorgegaan. Ook werden enige beelden gevonden die het vroegere kasteel versierd zullen hebben. Het was een in zandsteen gebeeldhouwde vrouwenfiguur, een leeuwenkop en een ornament van bladeren en trossen druiven. Het gevondene is voorlopig geborgen bij den heer Van der Haar, die het huis bewoont dat vroeger het koetshuis van het kasteel vormde, in afwachting van de bestemming die eraan gegeven zal worden. het is wel een historische bodem waar men thans aan het werk is. Reeds omstreeks 1400 is er sprake van het kasteel van den Heer van Gramsbergen. Het werd in den Tachtigjarige oorlog verwoest en in 1607 begonnen de nakomelingen van Statius van Aeswijn met den herbouw. Dit nam zes jaren in beslag. In latere jaren ging het kasteel enige keren in andere handen over, tot het na het overlijden vand en laatsten kasteelheer Arend Daniel van Coeverden tot Wegdam, omstreeks 1820 werd afgebroken. De grachten en de poorten, die toegang tot de Heerlijkheid gaven, bleven intact, evenals het koetshuis. Op de plaats waar men thans op de fundamenten is gestoten, bevindt zich ook nog een oude waterput. Vroeger lag deze op de binnenplaats van het kasteel. De overlevering wil dat zich daar ook nog een onderaardse gang bevindt, welke moet eindigen op den Oldenhof, ongeveer twee kilometer verder. Daar heeft men enige jaren geleden reeds fundamenten dier op wezen gevonden, doch daar men vreesde voor instortingen is het gat weer dichtgegooid en zijn de nasporingen gestaakt. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat men bij de verdere werkzaamheden op de overblijfselen van deze gang zal stuiten.

– Visotter gevangen. Door den jachtopziener J. van der Haar op den Oldenhof werd woensdagmorgen bij de Koningsbrug in een stap een visotter gevangen, welke een lengte had van 105 cm. De otter, welke nog niet direct dood was en alle pogingen in het werk stelde zich te bevrijden, werd met enige stokken doodgeslagen. De heer Van der Haar verkocht het prachtdier aan den heer Jac. van Coevorden voor den prijs van f. 13. Voorwaar een buitenkansje voor den bemachtiger.

– Een historisch plekje gaat verloren. Naar aanleiding van ons bericht wat betreft de historische vondsten bij het vroegere Kasteel alhier, hebben we dezer dagen eens een nader onderzoek hiernaar ingesteld, alsmede naar de verrichte werkzaamheden. Wij gingen, gewapend met potlood en papier, langs de Hervormde Pastorie, waarbij ons direct opviel het aloude koetshuis van het Kasteel Gramsbergen, alsmede de weide, samen genoemd ‘de Heerlijkheid Gramsbergen’ welke nog omzoomd is met de oude grachten en poorten, alles daterende uit het jaar 1400, zoals we op één der poorten konden lezen. Toen we verder gingen kwamen we bij het werkverschaffingsobject, waar talrijke arbeiders aan het werk waren. Direct toonde men ons de vondsten, nl. een in steen uitgebeelde tak met vruchten, een mensenhoofd, alsmede een uitgehouwen leeuw. Alles is in zandsteen uitgehouwen en verkeert nog in goede conditie. Uit een steen, welke minstens 1000 pond weegt, kan men nog duidelijk opmaken dat dit een steen is geweest welke bij een begraafplaats heeft gestaan. Alles wordt netjes bewaard totdat de heer B.H. Kelder, notaris te Dedemsvaart, rentmeester voor den heer Löhnis van Zwolle en de N.V. Havezathe, de verdere bestemming hiervan zal aanwijzen. We vernemen dat al vele inwoners zich aangemeld hebben voor deze historische vondsten. Bij de verdere bezichtiging dezer werkzaamheden, vonden we een tien meter lang fundament, welke afkomstig is van het vroegere Kasteel Gramsbergen. De stenen welke zich hieraan bevinden, zijn van grote afmetingen en uiterst zwaar. De werkzaamheden. toen we een en ander zo eens bezichtigd hadden, kwamen wij tot een enigszins onaangename ontdekking. Ons bleek namelijk dat de al eeuwen oude grachten, welke de vroegere Heerlijkheid omsingelen, worden dicht gemaakt en door nieuwe vervangen. Wij dit het nut van deze werkzaamheden wel inzien een groot stuk weidegrond de Steen zal hierdoor aanmerkelijk verbeterd worden, betreuren deze verdwijning van de grachten ten zeerste, daar hierdoor een fraai gedeelte – en waarlijk wel het mooiste plekje van ons stedeke – verloren gaat. Het koetshuis met de grachten en de schitterend mooie omgeving van bomen, vormen waarlijk een plekje waar geheel Gramsbergen trots op was. Een en ander zal thans mede een prooi worden van de werkloosheid en zijn gevolgen. Gramsbergen zal dan niet meer kunnen roemen op zijn vroegere ‘Heerlijkheid’, daar thans het mooist en oudste gedeelte ervan vergraven wordt. Verder vernamen we nog dat de populieren welke des zomers een prachtigen aanblik geven aan den Goordijk, alle eveneens opgeruimd zullen worden. Ook hierdoor zal een prachtig weggedeelte van het vroegere kasteel, hetwelk er heeft gestaan van 1400 tot 1820, verdwijnen.

– Eindveiling. Wowensdagmiddag had ten overstaan van notaris Schut te Heemse de eindveiling plaats van een huis en erf en bouwgrond aan den Dijk, groot 0.20.80 ha., ten verzoeke van mej. de wed. G. Everts te Ruinerwold. Koper hiervan werd de heer F. Barelts (Barels) te Radewijk voor f. 1500. Voor deze veiling bestond veel belangstelling.

– Oudheden gevonden. Bij de werkzaamheden op de Steen, hetwelk bij wijze van werkverschaffing geschiedt, werd donderdagmiddag een tweetal oude geweren gevonden, benevens een prachtig uitgewerkt beeld, voorstellende een of ander oud adellijk persoon, alsmede een schedel van een mens. Daar dit werd gevonden op de plaats waar tot 1602 het oude kasteel gestaan heeft, vermoedt men dat het daarvan afkomstig is. Een en ander is geborgen bij den heer G.J. van der Haar.

– Bergentheim. Door elektrische stroom gedood. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. Sickman, als monteur werkzaam bij de Ver. Touwfabrieken te Leiderdorp, werd in den nacht van zondag op maandag bij het verrichten van werkzaamheden op het terrein dier fabrieken door den stroom van een hoogspanningsnet getroffen. Hij sloeg achterover van een ladder, waarop hij stond om poetswerk te doen. Hij werd naar het academisch ziekenhuis te Leiden overgebracht, waar men slechts den dood kon constateren. De heer Sickman was gehuwd en vader van één kind.

– Advertentie. Te koop: puike gave voederbieten. P. Dijkstra, boerderij Dubbeldam, Bergentheim.

– Advertentie. Te huur tegen 1 maart a.s. een nette burgerwoning in de Fortuinstraat, voorheen bewoond door E. Hamhuis. Te bevragen bij H. Hamhuis E.zn.

1934-12-15
– Advertentie. Dubbel woonhuis Sluis 6. Notaris Schut is voornemens donderdag 27 december 1934 om 14.30 uur in het Hotel Steenbergen te Dedemsvaart te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de erven van wijlen den heer P. Mos: een dubbel woonhuis met schuur en erven gelegen te Sluis VI aan de Dedemsvaart.

– Bergentheim. Sluiswachter. De heer B. Schonewille is in verband met het overlijden van den heer H. Bosch door de N.V. Erven van Royen alhier aangesteld tot sluiswachter aan een der sluizen in de Van Royenswijk.

– Mariënberg. Het nieuwe kerkorgel. De levering van een nieuw orgel voor de in aanbouw zijnde gereformeerde kerk alhier is opgedragen aan de firma. Valksx en Verkouteren te Rotterdam. Het orgel wordt gebouwd volgens het pneumatische systeem en met een elektrische windvoorziening uitgerust. Het orgelfront wordt in moderne stijl vervaardigd naar een ontwerp van den architect der kerk, den heer J. Wiersma te Bedum.

– Gramsbergen. Ring gevonden. Bij het graafwerk van de Lee werd door één der arbeiders een met stenen bezette ring gevonden. Of het hier een voorwerp van grote waarde betreft is nog niet vastgesteld.

– Gramsbergen. Snel’s Leesbibliotheek. Gaarne vestigen we de aandacht op de in dit nummer voorkomende advertentie waarin de opening van Snel’s Leesbibliotheek wordt bekend gemaakt. Zij is gevestigd in den wwinkel van het perceel, bewoond door den heer G.J. Kwant in de Achterstraat, waarin vroeger de winkel van den heer Blein was. De bibliotheek bevat 500 boeken c.a.

– Eindveiling. Woensdag had ten overstaan van notaris Schut de eindveiling plaats van diverse huizen van A.F. Bodewitz. Een burgerwoonhuis, loods en erf met daarbij gelegen grond aan de Stationsstraat werd eigendom van H.J. van der Veen Ezn voor f. 4200. Een burgerwoonhuis met tuin en werkplaats aan de Stationsweg werd eigendom van C. Dorresteijn voor f. 1070. Een dubbel woonhuis met schuur en erf aan de Parallelweg werd eigendom van C. Dorresteijn voor f. 2400.

1934-12-22
– Advertentie. Gehuwd: J.K. Vos en A. Eefting, Sloterdijk.

– Advertentie. Verloofd: Siets J. van der Helm en J. Schuldink.

– 12-jarige dienst. Jl. woensdagmiddag is door den kapitein-districtscommandant der Koninklijke Marechaussee de medaille voor 12-jarige trouwe dienst uitgereikt aan den marechaussee Sebel van de brigade Hardenberg.

– Gemeenteveldwachter. De Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel heeft benoemd tot gemeenteveldwachter van Stad Hardenberg de heer W. Sebel, marechaussee van de brigade Hardenberg der Kon. Marechaussee. De heer Sebel zal zijn functie den 1 januari a.s. aanvaarden.

– Geveilde percelen. Ten overstaan van notaris Schut werd verkocht voor de familie Hamberg: een burgerwoonhuis en erf aan de Voorstraat te Stad Hardenberg. Koper: Ph. Goris te Hardenberg voor f. 2000 c.a.

– Opening Jeugdwerk-gebouwtje. Zaterdagmiddag had de opening plaats van het gebouwtje waarin voortaan het jeugdwerk, uitgaande van het Nutsdepartement Hardenberg e.o. zal worden gegeven. Reeds drie achtereenvolgende winters heeft de jeugd hier kunnen profiteren van dat werk van uitnemende pedagogische waarde, geleid door toegewijde dames en heren c.a.

– Gramsbergen. De gevonden ring. De bij de verbetering van ‘de Lee’ gevonden ring waarvan we in een onzer vorige nummers melding maakten, is bij nader onderzoek gebleken een damesringetje te zijn van ducatengoud met normale waarde. Aangezien de helft der waarde voor de vinden, den heer E. Dommerholt is en de andere helft voor den eigenaar van den grond, is aan den vinder het toekomende bedrag uitbetaald, nadat taxatie door een deskundige had plaats gehad.

– Gramsbergen. Oudheden aangeboden. Door den heer Löhnis te Zwolle zijn de oudheden welke gevonden zijn bij het graafwerk op de Steen en afkomstig zijn van het vroegere kasteel te Gramsbergen, aan het gemeentebestuur alhier ten geschenke gegeven. Al deze prachtige uitgehouwen stukken steenwerk zullen ten gemeentehuize bewaard worden en voor belangstellenden te bezichtigen zijn.

– 75-jarig bestaan Veefonds Anerveen. Woensdagavond had in de geheel gevulde zaal van het café Spijker de herdenkingsvergadering plaats van het 75-jarig bestaan van het Onderlinge Veefonds te Anerveen. De avond werd geopend door de voorzitter, de heer W. Smit van Holthone c.a. Midden november 1859 werd op initiatief van burgemeester A.F. Stroink, de vereniging opgericht. Als bestuursleden van dit fonds werden gekozen burgemeester Stroink (voorz.), L.L. Bergkamp (secr.) en B. Habers (penningm.). In het jaar 1906 ontstond er een splitsing, verschillende delen der gemeente waren van mening dat zij afzonderlijk wel een fonds konden stichten. Eerst vertrokken de leden uit Engeland, later uit Gramsbergen, Loozen en Den Velde c.a.

1934-12-29
– Advertentie. Een oud-vaderlands gebruik. Het is een oud-vaderlands gebruik voor oudejaarsavond oliebollen, beignetten of sneeuwballen te bakken. Doe het dit jaar met Saladine, de fijnste slaolie die u nemen kunt, volgens onderstaand recept en oudejaarsavond wordt smulavond c.a.

– Als arts gevestigd. Onze vroegere plaatsgenoot de heer D.J. Bruins heeft zich als arts gevestigd te Doornspijk.

– Klopjacht. Donderdag werd te Radewijk en het Gramsberger- en het Slingenbergerboschje een drijfjacht gehouden, door notaris Kamp te Heerenveen. Met 5 geweren en 15 drijvers werden geschoten: 20 hazen, 23 fazanten, 1 houtsnip, 8 konijnen.

– Ambt Hardenberg. Commies ter secretarie. Burgemeester en wethouders hebben benoemd tot commies ter secretarie den heer K. Edens, thans in gelijke betrekking werkzaam te Wonseradeel (Fr.).

– Advertentie. Verloofd: Gees Nijland en Frederik Dorman.

– Rouwadvertentie: Helena Catharina van der Sanden, echtgenote van H. Mulder Rzn., Bergentheim.