1935-01-05
– Advertentie. Ondertrouwd: D. Boeve en J. Oostenbrink.

– Afscheid veldwachter Vosjan. Woensdagmiddag werd in de raadzaal officieel afscheid genomen van veldwachter Vosjan, die met 1 januari jl. den dienst met pensioen heeft verlaten c.a.

– Verdronken. Zondagmiddag zag de dochter van den arbeider Kruithof in het Almelosche Kanaal te Loozen, onder de gemeente Ambt Hardenberg, een hoofd boven het water uitsteken. Zij spoedde zich naar de marechausseekazerne te Hardenberg, vanwaar men zich terstond naar de aangeduide plaats begaf. Men trof daar den drenkeling die zich nog gedeeltelijk in het water bevond. De levensgeesten waren reeds geweken. Even later werd ook een rijwiel waarvan de ketting was afgelopen uit het water gehaald. Het lijk werd naar het lijkenhuisje te Heemse vervoerd. De verdronkene droeg een kerkboekje, een rozenkrans en een tabaksdoos bij zich. Al heel spoedig bleek het, door familie die was gekomen om den vermiste te zoeken, dat de verdronkene was de 59-jarige Kl. H. van Langeveen. Des morgens was hij nog naar de vroegmis te Tubbergen geweest. Het lijk is later naar Langeveen vervoerd.

– Klopjacht. Bij de door notaris Kamp van Heerenveen gehouden laatste drijfjacht werden met 5 geweren en 15 drijvers geschoten: 20 hazen, 1 houtsnip en 8 konijnen.

– Slagharen. Man in brand geraakt. Zaterdagmorgen was de heer S.W. in een kamertje werkzaam dat verwarmd werd door een petroleumgastoestel. Hij kwam even wat te dicht bij dit toestel waardoor zijn jas vlam vatte. In een ommezien laaiden de vlammen op, doch gelukkig merkte de man het ongeluk zo tijdig, dat hij er nog in slaagde om het vuur te doven. Het ongeval bepaalde zich daardoor bij schade aan de kleding en lichte verwondingen aan de handen.

1935-01-12
– Advertentie. Ondertrouwd: H. v.d. Haar en G. Hamhuis, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Seine Gerrits, oud 55 jaar, Loozen.

– Rouwadvertentie: Johannes Bolks, oud 52 jaar, Vriezenveenschewijk.

– Nieuw zakenpand. Heden zaterdag opent de heer Van Grieken zijn zaak in het nieuw betrokken pand aan de Voorstraat, waarin de heren gebroeders Bromet vele jaren hun welbekende manufacturenzaak hadden. Dit pand geheel gerestaureerd mag zich laten zien. Een mooi front met flinke etalageramen waarin het tentoongestelde goed uitkomt c.a.

– Advertentie. Attentie. Zaterdag 12 januari opening van onze nieuwe Manufacturenzaak Voorstraat 124. P. van Grieken.

1935-01-19
– Gramsbergen. De Stuwdijk verkocht. De oude Stuwdijk, die als waterkering geen betekenis meer heeft door de in werkverschaffing gereed gekomen stuw en Geuchiesdijk, is door de markte van Ane verkocht aan de aangrenzende eigenaren.

– Advertentie. Geboorte: Hendrik Jan Hombrink, z.v. E.J. Hombrink en H. Kremer, Hardenberg.

– Advertentie: Getrouwd: J. van Zanten en M.F. ten Broeke.

– Advertentie: Getrouwd: D. Boeve en J. Oostenbrink.

– Bergentheim. Onderhands verkocht. De heer K. v.d. Lande heeft zijn boerderij onderhands verkocht aan den heer Lambers te Zuidwolde voor f. 4250.

– Kloosterhaar. Nieuwe zaak. Naar we vernemen zal onze plaats binnenkort weer een zakenpand rijker worden: de heer Hofman te Westerhaar zal alhier, tegenover de Hervormde Kerk, een zaak beginnen in manufacturen en andere artikelen.

– Advertentie. Fotografie – Fotohandel P. van Grieken. Atelier verplaatst, thans Voorstraat 123a.

– Advertentie. Huismoeders. Wij nodigen u uit eens te komen zien in onze nieuwe winkel, Voorstraat A-124. P. van Grieken.

– Advertentie. Ondergetekende wenst uit te besteden het metselen van een boerenwoning met het leggen van vloeren en voegen. B.J. Meijer, Vrouwenhoek.

1935-01-26
– Gramsbergen. Raadslid bedankt. Naar we vernemen heeft de heer H. Krikke sr. (fascist) bedankt als lid van den gemeenteraad alhier. Als opvolger hiervan zal in den raad komen de heer W. Smit te Holthone (Vrijheidsbond). We wijzen er nog op dat de heer Krikke eerst tot den Vrijheidsbond behoorde, maar in zijn zittingsperiode naar de fascistische partij overging.

– Gramsbergen. Zaak overgenomen. Blijkens advertentie in dit nummer heeft de heer J. Schotkamp jr. de van ouds bekende schilderszaak van den heer H. Veurink Lzn. overgenomen. Daar de heer Schotkamp bekend staat als een accuraat en net werkman, twijfelen we niet, of hij zal zijn clientèle waardig zijn.

– Wegenverbetering dringend gewenst. De weg Sibculo-Marienberg-Hardenberg-Coevorden en die van Marienberg over Heemse naar Hoogeveen geven aanleiding tot zeer regelmatige klachten. Baron Van Ittersum, consul van den A.N.W.B. heeft al vaak aangedrongen op verbetering dezer wegen met hun druk en zo langzamerhand gevaarlijk geworden verkeer. Zijn pogingen waren tevergeefs. Te Coevorden heeft zich een comité gevormd om eerstgenoemde weg verbeterd te krijgen. Baron Van Ittersum heeft zich ook nu weer tot de A.N.W.B. gewend om voor beide wegen een einde aan den onhoudbaren toestand te bewerken; hij heeft er daarbij op gewezen dat de verbetering niet duur behoeft te zijn, daar de steuntrekkenden er bij te werk gesteld kunnen worden c.a.

– Advertentie. Geboorte: Johan Jan Bolks, z.v. J.H. Bolks en G. v.d. Sluis, Bergentheim.

– Advertentie. Op stam staande dennen en populieren, Rheeze. Notaris Schut is voornemens dinsdag 29 januari 1935 om 14.00 uur voor de heer Js. Herbert o/d Rheezerachteresch bij de percelen te verkopen: 6 populieren staande bij verkopers woonhuis en 80 dennen staande in de Rheezerbelten.

– Advertentie. Oproeping schuldeisers. De schuldeisers van den heer Jan Mepschen sr., in leven landbouwer gewoond hebbende te Radewijk, worden opgeroepen om op 15 februari a.s. des morgens om 10 uur te verschijnen ten kantore van den notaris G.J. Schut te Heemse ten einde aan te horen de rekening en verantwoording welke door de beneficiaire erfgenamen zal worden afgelegd, en, zo er geen verzet plaats heeft, voor zoverre de nalatenschap zal blijken toereikend te zijn.

1935-02-02
– Advertentie. Ondertrouwd: A.J. Meijer en H.H. Klement.

– Advertentie. Getrouwd: H. v.d. Haar en G. Hamhuis, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Gerrit Jan Meilink, oud 81 jaar, Hardenberg.

– G.J. Meilink overleden. In den ouderdom van 81 jaren is alhier overleden de heer G.J. Meilink. De overledene heeft gedurende een lange reeks van jaren een vooraanstaande plaats ingenomen in het openbare leven. Van 1885 tot 1 jan. 1906 was hij secretaris-ontvanger van het waterschap Radewijk-Baalder en van 1 januari 1897 tot 1 jan. 1931 secretaris-ontvanger van waterschap De Molengoot. Ook was hij enige jaren lid van de raad dezer gemeente. Verder is hij vele jaren lid geweest van de commissie van controle van de Stoomzuivelfabriek Salland alhier en bestuurslid van het Veefonds te Hardenberg. Ook in het kerkelijk leven heeft hij verschillende bedieningen bekleed. De teraardebestelling zal a.s. zaterdag om twaalf uur plaats hebben op de Bijzondere Begraafplaats aan den Bruchterweg alhier.

– Gramsbergen. Benoemen raadslid. In verband met de vacature in den raad door het bedanken van den heer H. Krikke, is door den voorzitter van het Centraal Stembureau als opvolger aangewezen de heer W. Smit, landbouwer te Holthone.

– Radewijk. Eigen gebouw. Dor de zangvereniging D.I.T.U. te Radewijk is besloten een eigen gebouw op te richten, waarin zij wekelijks haar repetities kan houden; tevens zullen hierin de jaarlijkse uitvoeringen worden gehouden. Het gebouw zal verrijzen op een stuk grond van den heer J. Kampherbeek.

– Gramsbergen. Aangenomen. Naar men ons mededeelt heeft de heer W. Smit zijn benoeming tot lid van den gemeenteraad, wegens bedanken van den heer H. Krikke, aangenomen.

– Rouwadvertentie: Gerrit Bouwhuis, oud 35 jaar, Heemse.

– Advertentie. Oproeping schuldeisers. De schuldeisers van wijlen de echtelieden Lambert Lenters en Gerritdina Amsink, in leven gewoond hebben te Stad Hardenberg, worden opgeroepen om op 15 februari a.s. des morgens om 11 uur te verschijnen ten kantore van notaris Schut.

– Advertentie. Wegens opheffing der zaak worden van 1 tot en met zaterdag 9 februari alle voorradige bloemen en planten, benevens al het aardewerk tegen sterk verlaagde prijzen opgeruimd. Voor levering van diverse bloemstukken, die in onze zaak te Nijverdal steeds in voorraad zijn, houd ik me verder beleefd aanbevolen. G.J. Valk, bloemist, Nijverdal, tel. 96. Bestellingen worden ook gaarne opgenomen door H.J. Nijman, Kerkstraat, Hardenberg.

1935-02-09
– Gramsbergen. Van den zolder gevallen. Terwijl de landbouwer G.J. Wolbink te Ane dezer dagen enige werkzaamheden op den zolder verrichtte, had hij het ongeluk daaraf te vallen, waardoor een drietal ribben ernstig werden gekneusd. Direct werd geneeskundige hulp van dr. Mooij ingeroepen, die enige tijd rust voorschreef.

– Slagharen. Verdwenen. De alleenwonende ongeveer 70-jarige Frans van Os, wonende in de buurtschap De Witman, is plotseling verdwenen. Een onderzoek heeft nog geen enkel definitief resultaat gehad. Zondag vonden de omwonenden de woning gesloten. Ze waarschuwden de veldwachter, die denzelfden avond een uitgebreid onderzoek instelde, hetgeen geen resultaat had. Maandagmorgen werd weer een onderzoek ingesteld, ook heeft men de wijken in de omgeving afgezocht, daar aan een ongeluk werd gedacht. Des maandags heeft ten overstaan van de politie de inventarisatie van de bezittingen plaats gehad en zijn uitgebreide maatregelen genomen. Het onderzoek duurt voort.

– Advertentie. 50-jarig huwelijk: A. Minkjan en H. Kedde, Hardenberg, Voorstraat A-63.

– Advertentie. Gevestigd te Bergentheim C-139, mej. J. Dijkstra, vroedvrouw.

– Advertentie. Hierdoor deel ik mede dat alles wat ik van de familie Fokkert uitgestrooid heb groote leugen en laster is. Hendrika Zweers.

– Hardenberg. Naar wij vernemen gaat de heer Noordbeek, directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier, met mei a.s. den dienst met pensioen verlaten. De heer Noordbeek heeft al geruime tijd ziekteverlof.

– Nieuwe zaak. De ons ter plaatsing aangeboden advertentie, waarin de heer Van der Haar de opening van zijn filiaal aankondigt, in ’t pand aan de Voorstraat, waarin vroeger de zaak van den heer Van Grieken was gevestigd, noopte ons – zo zijn de journalistenallures – eens een kijkje te gaan nemen. De lokaliteit heeft een verrassende metamorfose ondergaan; ze is nu veranderd in een banketbakkerszaak, die gezien mag worden! Een mooie winkelopstand met bonbonkasten en vitrines en een hierbij passende toonbank: alles in moderne stijl c.a.

– Advertentie. G.A. van der Haar, Stationsweg, Hardenberg, telefoon 35, is voornemens zaterdag a.s. 9 februari ’s middags 4 uur een filiaal te openen van zijne brood-, koek- en banketbakkerij te Voorstraat A-27, telefoon 89, Hardenberg.

– Advertentie. Meubelmakerij J. van Oort verplaatst naar achterzijde Oostereinde, bakkerij wed. Hemke.

– Advertentie: Eet Goris’ gebak. Ziet etalage.

– Advertentie. Uitvoering zangvereniging ‘Zang en Vriendschap’ te Kloosterhaar (dir. B. Lagendijk) c.a.

1935-02-16
– Advertentie. Ondertrouwd: W.H. Flim en G.W. Lindeman.

– Beestachtige roofmoord te Slagharen. Reeds ruim een week lang was spoorloos verdwenen de 70-jarige Frans van Os. Sedert zaterdag 2 februari heeft niemand de alleenwonende man, die iets zonderling was, weer gezien. Pas zondagavond heeft de politie zich met deze zaak bemoeid en aanvankelijk besteedde men niet veel aandacht aan de zaak, aangezien er vermoedens bestonden dat hier een zelfmoordgeval had plaats gevonden. Enkele bekenden van de man waren er echter van overtuigd dat zulks niet het geval was en het lijkt er ernstig op dat de man is vermoord om aan zijn bijeen gespaarde gelden te komen. Dinsdag heeft men zijn lijk gevonden in een waterleiding, die loopt door de Westerslagen in onze plaats en weinig meer is te noemen dan een flinke sloot. Aan het hoofd waren enige ernstige wonden, terwijl om het middel een touw was gebonden op een zodanige wijze dat men daaraan gemakkelijk een lijk zou kunnen voortslepen. Het is niet aannemelijk dat iemand in een dergelijke sloot zelfmoord pleegt, terwijl het veel meer juist lijkt dat men hem daarheen heeft geworpen om vooral de eerste dagen den man onvindbaar te maken. De schouw van het lijk had plaats door dr. Gouwe uit Lutten, die enkele aanwijzingen bleek op te merken die aan een gewelddadige dood deden denken. Er was een hoofdwonde, alsmede een oogverwonding. Omtrent dit onderzoek kon men ons geen nadere gegevens verstrekken, daar de politie blijkbaar in het belang van ’t onderzoek een en ander niet nader toe kon lichten. Het lijk werd voor nader onderzoek naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd, waar men wel zal wachten op nadere instructies van de justitie. Men vond den man, daar de familie op onderzoek was uitgetogen, omdat men vermoedde, dat hij in deze omgeving was verdronken. Deze weg ging hij zeer vaak om zijn vrienden – een zekere familie Uitzetter – te bezoeken. Dit is een zeer eenzame weg. Op vrij grote afstanden staan de eerste woningen, zodat het heel goed mogelijk was dat hij hier te water was geraakt. Een zekere H. de Boer vond het lijk in de waterleiding. Deze stroomt op een afstand van circa 70 meter van de weg waar hij langs moest gaan. het is dus zeer onaannemelijk om te vermoeden dat hij hierin ongelukkigerwijs is geraakt, terwijl het bovendien zeer onwaarschijnlijk moet worden geacht dat hij daarin zelfmoord heeft willen plegen, aangezien de sloot zeer ondiep is. Direct werden hier omvangrijke maatregelen genomen, opdat het onderzoek vanwege de justitie ongehinderd kon plaats vinden. De gedragingen van den man waren den laatsten tijd weliswaar iets zonderling te nomen. Hij sprak althans tegen meerdere mensen over zijn geld, dat hij bijeengespaard had en er zijn aanwijzingen die doen vermoeden dat dit voor hem noodlottig is geworden. Het was algemeen bekend dat de man wel geld had en voor zover ons werd medegedeeld moet er in zijn woning niet veel geld zijn gevonden. De man zelf was een gepensioneerd soldaat, die van zijn pensioentje kon leven en iets bijeen kon sparen door zijn zeer zuinige leefwijze. Het onderzoek dat nu zal moeten worden ingesteld, is zeer omvangrijk. Het heeft alle schijn dat de eventuele daders in verschillende opzichten de schijn hebben willen wekken dat het hier een zelfmoord betrof. De daad zelve heeft men rustig kunnen voorbereiden en afdoen en wat de baten daarvan zijn geweest, zal wel zeer moeilijk zijn vast te stellen. Het onderzoek van het lijk zal naar we hopen nog enig licht opleveren, terwijl men voorts misschien zal kunnen zoeken in de richting van personen die met de leefwijze van den man op de hoogte waren. Woensdag werd door de deskundige dr. Hulst te Leiden het lijk onderzocht. Het parket van Almelo heeft zich naar Slagharen begeven. Het lijk is vrijgegeven en wordt op de R.K. begraafplaats ter aarde besteld. Na het onderzoek van dr. Hulst uit Leiden, is het lijk vrijgegeven en in verzegelde kist in het baarhuisje op het R.K. kerkhof opgebaard. De begrafenis van het slachtoffer was donderdagavond. De zaak heeft in onze plaats een niet geringe beroering gewekt. Hoewel de man een zonderling was, betreurt men het algemeen in hoge mate dat hij op een dergelijke wijze om het leven is gekomen. De medewerking van de inwoners dezer plaats is dan ook niet gering en mogelijk kan dat nog wel opheldering brengen. Het onderzoek zal voorlopig nog wel gaan in de richting van de twee niet herkende personen die op de bewuste weg nabij de eenzame streek waar het lijk werd gevonden, zijn ontmoet. Het is erg jammer dat de gegevens daaromtrent zo vaag zijn, maar het is te hopen dat achteraf zal blijken dat niet de twee mannen van hier de enige zullen zijn geweest, die dit geheimzinnige tweetal hebben ontmoet.

– Advertentie. Mobilia Gramsbergen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 20 febr. 1935 om elf uur ten huize en ten verzoeke van den heer M. Horsman, op het Hoogeholt te Gramsbergen te verkopen: 1 eikenhouten buffet c.a.

– Advertentie. Boerenvoortvaring De Krim. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op dinsdag 19 februari a.s. ’s morgens tien uur ten huize en ten verzoeke van de heren Gebrs. Edzes (Huize Requirent) te De Krim, gem. Gramsbergen, publiek verkopen: een drachtige stamboekmerrie, een enter c.a.

– Advertentie. Lutten. Notaris Schut is voornemens zaterdag 23 februari 1935 om 14 uur ten huize en ten verzoeke van P.J. Hofstede aan het Haantje te Lutten, te verkopen: 1 goed werkpaard c.a.

– Advertentie. Bergentheim. Notaris Schut is voornemens zaterdag 23 februari 1935 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer H. Mulder Rzn. te Bergentheim te verkopen: 1 eikenhouten kabinet c.a.

1935-02-23
– Hoogenweg. Vereniging Oud-Leerlingen aan den Hoogenweg. In den winter van 1930 op 1931 werd besloten bij de landbouwers M. Reinders te Oudeveen en Wolbink te Ebbenbroek voor langere tijd proefveldjes op hooiland aan te leggen om na te gaan hoe de opbrengsten zouden zijn, wanneer er onvolledige bemestingen werden gegeven. In het daaropvolgende voorjaar werden bij elk der proefnemers negen veldjes aangelegd, elk van ½ are, waarvan drie ter controlering een volledige bemesting ontvingen, drie een bemesting met weglating van de kali  en drie een bemesting met weglating van de fosforzuurbemesting. De proefveldjes bij Reinders werden aangelegd op zware zandgrond, bij Wolbink op lichte veenachtige grond. De bemesting werd berekend naar 4 baal kalizout 40%, 5 baal slak 18% en 3 baal kalksalpeter c.a.

– Advertentie. Wegens vertrek naar elders. Boelhuis Van Roijenswijk Bergentheim. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 5 maart 1935 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer G. Kolk aan de Van Roijenswijk te Bergentheim te verkopen: twee beste makke merriepaarden c.a.

– Advertentie: Dr. H. Boom biedt zijn huis aan den Gramsbergerweg te koop of te huur aan.

– Mariënberg. Ingebruikneming gereformeerd kerkgebouw. Het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde kerk alhier zal woensdag 27 februari ’s namiddags om 2 uur in gebruik worden genomen.

– Advertentie. Meubelmakerij, stoffeerderij. Ondergetekende maakt het geachte publiek van Gramsbergen en omstreken bekend dat hij zijn zaak a.s. zaterdag 23 februari zal openen. H.H. Meerholz, Parallelweg, Gramsbergen.

1935-03-02
– Advertentie. Geboorte: Willemina Gezina Bruins, d.v. H. Bruins en H.A. Elfring, Hardenberg.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerhard Zweers en M. Olsman, Hardenberg.

– Advertentie. Boerderij te Anerveen. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op zaterdag 9 maart a.s. in het café Nieuhoff publiek doen inzetten en 14 dagen daarna in het café Kamphuis aldaar publiek verkopen: de boerderij van den heer F. Huisjes c.a., gelegen te Anerveen.

– Jubileum. Naar we vernemen is het den 1 maart 25 jaar geleden dat mej. F. Boxen hier aan de bijzondere lagere school in functie trad. Bij de oprichting der Mulo-school ging ze daarbij mede over en is vanaf dien tijd daar steeds werkzaam geweest c.a.

– Gramsbergen. Een vreemd luchtverschijnsel. Dinsdagavond is alhier een vreemd verschijnsel aan den hemel waargenomen. Terwijl de lucht helder was bewoog zich een vreemde bal, welke kwam van zuidelijke richting door het oosten naar het noorden. Enige seconden was de vuurbal zichtbaar om daarna uiteen te barsten in verschillende sterretjes.

– Advertentie. B. Valkman, kapper, maakt bekend dat hij is verhuisd naar het huis, vroeger bewoond door bloemenmagazijn Azalea, naast R. Eefting.

1935-03-09
– Advertentie. Geboorte: Gerrigje Woltertje Swankhuisen, d.v. W. Swankhuisen en G.H. Otter, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Geesje Spalink, oud 73 jaar, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Martha Bosch geb. Meijer, oud bijna 38 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: G.J. Wolbink, oud 81 jaar, Radewijk.

– Rouwadvertentie: Henderica Camphuisen, echtgenoten van Jan Schepers, oud 85 jaar, Kloosterhaar.

– Advertentie. Wegens vertrek naar elders. Boelhuis, Kloosterdijk. Notaris Schut is voornemens woensdag 13 maart 1935 ten huize en ten verzoeke van den heer M. van Herk te Kloosterdijk, te verkopen: 9 koeien, 2 Groninger karren, kaaswagentje c.a.

– Advertentie. Notaris Schut is voornemens maandag 18 maart 1935 om 14 uur in het café Koeslag te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kampman aldaar te verkopen voor de gemeente Ambt Hardenberg: de voormalige openbare school te Bergentheim; de voormalige openbare school te Collendoorn en de onderwijzerswoning met schuur en erf en tuingrond te Collendoorn.

– Advertentie. Notaris Schut is voornemens dinsdag 19 maart 1935 om 14.30 uur in het café Sickman te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor den heer J. Jurgens en kinderen: hun boerenplaatsje gelegen aan de Breedesloot te Kloosterhaar, bestaande uit huis, schuur en stookhok met 4 ha. bouw- en grasland.

– Op de Marsch. Gelijk bekend verondersteld mag worden heeft de Coöperatieve Landbouw- en Handelsvereniging alhier een stuk grond aangekocht, bij de haven gelegen. De bedoeling is hierop een opslagplaats met overkapping te doen verrijzen. Nog steeds is men ijverig in de weer, het terrein ten zuiden en oosten van het zwembad op te hogen. Ook is men druk bezig met bestraten; een klinkerweg geeft reeds toegang tot het zwembad.

– Heemse. Intrede ds. C. Warmolts. Na in den morgendienst in zijn ambt bevestigd te zijn door ds. E. Warmolts van Katwijk aan den Rijn, heeft zondagmiddag ds. C. Warmolts, overgekomen van Stavoren, zijn intrede gedaan bij de Nederlands Hervormde gemeente te Heemse c.a.

– Advertentie. Verhuisd van de Kerkstraat naar het Oosteinde in het huis vroeger bewoond door fam. Hamberg. Js. Zweers.

– Advertentie. Aanbesteding. Ondergetekende is voornemens om op donderdag 21 maart om 3 uur in café Meijboom, Sallandschestraat, voor rekening van den heer L.F. Nevels aan te besteden: het bouwen van een boerderij met dubbele woning en melkwinkel op een vrij terrein bij Coevorden. W. van Straten, architect.

– Advertentie. De jaarvergadering der markte te Bergentheim zal gehouden worden donderdag 14 maart ten huize van den heer H.A. van Dijk.

1935-03-16
– Advertentie. Mobilia Bergentheim. Notaris Schut zal 23 maart 1935 ten sterfhuize van wijlen den heer J. Oordt te Bergentheim, voor mej. de weduwe J. Oordt en kinderen verkopen: tafels, stoelen c.a.

– Advertentie. Mobilia Stad Hardenberg. Notaris Schut zal 25 maart verkopen ten sterfhuize van wijlen den  heer G.J. Meilink aan de Gramsbergerweg te Stad Hardenberg voor de erven: 1 mahoniehouten linnenkast c.a.

– Nieuwe zaak. In het pand naast den winkel van den heer C. Meijer, tegenover het postkantoor, is thans een nieuwe zaak gevestigd door den heer J. Kuiper, eertijds werkzaam bij de Albino Mij. ‘De Concurrent’ is de naam ervan; hieruit blijkt wel dat er gestreefd zal worden naar scherp concurrerende prijzen. Een flinke voorraad van diverse kruidenierswaren en comestibles kan in de behoeften van koopsters en kopers voorzien.

– Bergentheim. Een nieuw kerkgebouw? Bij de laatst gehouden vergadering van kerkvoogden, notabelen, ouderlingen en diakenen der Nederlands hervormde gemeente alhier werd eenparig besloten om binnenkort over te gaan tot het bouwen van een nieuw kerkgebouw, daar het bestaande gebouw reeds enige jaren te klein bleek te zijn. Maandag 25 maart zal hierover een gemeenteavond worden gehouden waar dan de plannen nader uiteengezet kunnen worden.

– Advertentie: Bij de opening van onze nieuwe kruidenierszaak ‘De Concurrent’ tegenover het postkantoor geven wij zolang de voorraad strekt de volgende reclame. Geen cadeaustelsel meer, maar scherpe prijzen. Opening van de nieuwe zaak, zaterdagmiddag 2 uur.

1935-03-23
– Advertentie. Geboorte: Hermina Cornelia Nijman, d.v. dhr. en mevr. Nijman-Feberwee, Heemse.

– Advertentie. Gehuwd: W.H. Flim en G.W. Lindeman, Den Ham.

– Rouwadvertenties: Derkje Rosink, echtgenote van G. Bladder, oud ruim 29 jaar, Kloosterhaar.

– Advertentie. Wegens sterfgeval is onze winkel tot maandag gesloten. K. Koffeman, Urker Vischhandel, Eiermarkt, Hardenberg.

– Executoriale verkoop van landarbeidersplaatsjes in Ambt Hardenberg? Tal van gezinnen in angstige spanning. Onderhoud met wethouder A.A. Oostenbrink. Ambt Hardenberg is de grote gemeente, die destijds na Emmen de droeve vermaardheid genoot de armste uit ons land te zijn. Ook thans nog heersen er verregaande armelijke toestanden. De executoriale verkoop, waarmee talrijke landarbeiders thans worden bedreigd, heeft grote beroering gewekt in deze grote gemeente. Deze toch heeft het grootste aantal landarbeidersplaatsjes uit deze provincie, waarvoor gelden werden verstrekt ingevolge de landarbeiderswet. Gedeputeerde Staten dringen thans met een zodanige klem aan op betaling van achterstallige rente, dat tal van plaatsjes te koop aangeboden worden door het bestuur van de landarbeidersvereniging, door bemiddeling waarvan de gelden werden verstrekt c.a.

– Advertentie. Café De Jaarbeurs Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 1 april 1935 om 13 uur in het café ‘De Jaarbeurs’ te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: het café ‘De Jaarbeurs’ met schuur en erven en tuingrond, aan de Voorstraat (Oosteinde) te Stad Hardenberg, groot 13.70 are. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer H. Zweers Jzn.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zaterdag 23 maart een bloemenwinkel opent aan de Wilhelminastraat. A.J. Valk, bloemist, Nijverdal, Hardenberg.

1935-03-30
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerrit Jan Meijer en Jantje Bruinsma, Kloosterhaar

– Rouwadvertentie: Albert Gerrits, oud 28 jaar, Bruchterveld.

– Lijkwagenvereniging. Maandagavond vergaderde onder voorzitterschap van den heer Van Grieken, in café Leering de Lijkwagenvereniging. De opkomst was gering. In het afgelopen jaar zijn 29 begrafenissen bediend.

– Geheelonthouding. Naar we vernemen wordt getracht de nog steeds bestaande afdeling der N.C.G.O.V. nieuw leven in te blazen waartoe maandag vergaderd wordt. Zie advertentie.

– Bergentheim. Plannen voor een nieuwe Nederlands Hervormde Kerk c.a.

– Gramsbergen. Veiling. Ten overstaan van notaris Kelder had zaterdagmiddag de eindveiling plaats van huis en erf van landbouwer F. Huisjes te Anerveen. Koper werd de heer B.J. Bosch te Anerveen voor f. 1860.

– Advertentie. Bureau van Arbeidsrecht. Instelling van de Moderne Arbeidersbeweging. Verstrekt rechtskundig advies ook aan anders- en ongeorganiseerden, voorlopig kosteloos. K. Vos, Burgemeester Schuitestraat, Hardenberg.

1935-04-06
– Advertentie. Geboorte: Johannes Albertus Adriaan Vinke, z.v. H. Vinke en J. Nijman, Hardenberg.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Lambert Smit en Geziena Kroezen, Ane.

– Advertentie. Prijsopgaaf gevraagd voor den verbouw van een woon- en winkelhuis met smederij te Hardenberg. Bestekken en tekeningen verkrijgbaar bij de heer E. Amsink te Hardenberg en gebr. Boxman, architecten te Nijverdal.

– Veilingnieuws. Maandagmiddag had door notaris Schut te Heemse de publieke verkoop plaats van de voormalige openbare scholen te Bergentheim en Collendoorn en de onderwijzerswoning te Collendoorn. Koper werd van het schoolgebouw te Collendoorn: A. Altena te Oud-Lutten voor f. 500; van het schoolgebouw te Bergentheim: J. Klinkhamer te Vriezenveen voor f. 735 en van de onderwijzerswoning te Collendoorn: P.J. Hofstede te Lutten voor f. 1200. Over de gunning is nog geen beslissing genomen.

– Hardenberg. Een jubileum. Naar wij vernemen zal het a.s. woensdag 25 jaren zijn geleden dat de Coöperatieve Landbouw- en Handelsvereniging alhier werd opgericht. Dit feit zal op een enigszins feestelijke wijze worden herdacht.

– Advertentie. Café Olsman Kloosterdijk Mariënberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 17 april 1935 om 14.30 uur in het café Olsman te Kloosterhaar te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: het café Olsman met schuur en erf, aan den Kloosterdijk, groot 6.60 are. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer Hs. Olsman.

– Advertentie. Motorclub Hardenberg en omstreken. Zij die lid van de club wensen te worden gelieven zich op te geven vóór 13 april a.s. bij één der ondergetekenden, waar ook nadere inlichtingen zijn te bekomen. Kosten lidmaatschap 1 gulden per jaar. Het voornemen bestaat met Paasmaandag wedstrijden te houden. D. ten Cate, R. Bosch, A. Smit, J. otter en R.E. de Bruin.

1935-04-13
– Advertentie. Geboorte: Bertha Gezina Coes, d.v. B.G. Coes en E. Verloop, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Aaltje Dieters, oud 77 jaar, Brucht.

– De Coöperatie jubileert. Een veelkleurige vlag woei woensdag van het kantoor der Coöperatieve Landbouw- en Handelsvereniging W.A. in den volksmond ‘De Coöperatie’ geheten! Daar was reden voor: de vereniging vierde haar 25-jarig bestaan. ’s Middags werd dit feestelijk herdacht in de tjokvolle Bewaarschool, waar het bestuur, de commissie van toezicht, verschillende genodigden, de directeur en het personeel en tal van leden samengekomen waren. De Boerenleenbank en de Coöperatieve Zuivelfabriek waren vertegenwoordigd door de besturen en de directeuren. De voorzitter, de heer J. Weitkamp, sprak een hartelijk welkomstwoord. Hij complimenteerde in ’t bijzonder den heer J.M. Hutten, die met den voorzitter het langst een bestuursfunctie had bekleed en herdacht het bestuurslid den heer A. Odink, den coöperator in hart en nieren, het vorige jaar helaas overleden. In ’t bijzonder verwelkomende de heer Weitkamp nog den heer Warmolts, directeur der Handelskamer te Rotterdam en den heer Keijzer, plaatsvervangend secretaris der O.L.M. In een doorwrochte rede schetste de heer Weitkamp het ontstaan en de ontwikkeling, het wel en wee der vereniging in de 25 jaren van haar bestaan. Wij ontlenen er aan, dat den 24 december 1909 de Pluimveevereniging haar algemene vergadering hield, een voorlopige commissie gevormd werd, bestaande uit de heren D.J. Bruggeman, W. Hutten Lzn. en J. Weitkamp. Den 25 januari 1910 werd in de school te Baalder een openbare vergadering gehouden; 31 leden traden toe, een definitief bestuur werd benoemd. De eerste bestuursvergadering werd gehouden ten huize van den heer Bruggeman; het tegenwoordige bestuurslid van dien naam zat toen op de knie zijns vaders. In hotel Frijling volgde een propagandavergadering. Den 10 april 1910 werd de goedkeuring op de statuten gekregen; dit is de datum van inwerkingtreding. In juni werd de winkel geopend; de opstand kostte f. 16. Met den molenaar Hamberg werd een regeling getroffen inzake de maalderij. Na veel moeilijkheden en tegenwerking kwam terreinaankoop tot stand. Met cijfers toonde de heer Weitkamp de groei der vereniging aan. In verband hiermee huldigde hij de directeur, de heer Veldkamp, voor diens ijver en nauwgezetheid, betoond in een twintigjarige prettige samenwerking, zó dat de vereniging een stuk van zijn leven is geworden; de heer Valkman als de trouwe wachter bij de kas en de man met organiserend talent; het verdere personeel voor hun zorg en toewijding c.a.

– Radewijk. Ongeval. Toen vrijdagnamiddag de landbouwer G.J. Lennips en diens zoon bezig waren een boom te zagen, viel de boom door de sterke wind eerder dan men er erg in had. Doordat de boom nog maar half was doorgezaagd, splitste ze en kreeg de zoon van Lennips de ene helft op zijn dijbeen. De onmiddellijk ontboden dokter Mooij van Gramsbergen constateerde een breuk van het dijbeen. Lennips is naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd.

– Bergentheim. Consultatiebureau geopend. Vrijdagmorgen is ten huize van dr. Post het consultatiebureau voor zuigelingen geopend, staande onder leiding van dr. Uni c.a.

– Kloosterhaar. Veilingnieuws. Bij de publieke verkoop door notaris Schut van een boerderijtje van den heer J. Jurgens te Kloosterhaar werd koper de landbouwer H.J. Ribberink te Bruchterveld voor f. 4000.

– Advertentie. Het vakkundig adres voor het kopen van een petroleumstel vergasser is het van ouds bekende adres A. Sierink en Zn. Opgericht 1854.

– Advertentie. Heren landbouwers! Gebruikt onze vers gebluste schelpkalk, Hollands fabrikaat. Goedkoop en doeltreffend à 75 cent per hl. of 50 kg, afgehaald aan de Kalkbranderij te Bergentheim. S. van Riggelen, Vroomshoop.

– Advertentie. Leert nu auto rijden. Chauffeurschool Garage Oostenbrink, Heemse, tel. 61.

– Advertentie. Burgemeester en wethouders van Stad Hardenberg brengen ter openbare kennis dat hun college heeft besloten den raad voor te stellen aan den openbaren dienst te onttrekken het pad gelegen ten noorden en oosten van den tuin der pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente en lopende van de Voorstraat naar het Middenpad.

1935-04-0
– Den heer Noordbeek is eervol ontslag verleend. Bij Kon. Besluit van 10 april is, met ingang van 1 mei eervol ontslag verleend aan den heer J. Noordbeek, directeur van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor alhier. De heer Noordbeek trad den 16 juli 1895 bij ‘de post’ in functie; hij was achtereenvolgens werkzaam te Franeker, Amsterdam, Kampen, Hilversum, Hengelo (Ov.), Dieren, Almelo en Hardenberg; in de laatste plaats als directeur en wel van 16 nov. 1929 tot 1 mei 1935. Een totaaldienst alzo van bijna 40 jaren. Reeds enige maanden had de heer Noordbeek ziekteverlof en verbleef hij tot herstel zijner gezondheid in Hilversum c.a.

– Inschrijving. Bij de gehouden inschrijving voor den verbouw van het won- en winkelhuis van den heer E. Amsink was laagste inschrijver gebr. Bosch te Vroomshoop voor f. 2525, aan wien het werk is gegund.

– Gramsbergen. Proefrit autobus Kelder. Door de garagehouder Kelder te Ane is naast zijn grote reeks van auto’s thans nog een voor 18 personen plaats biedende bus aangeschaft. De gewoonte getrouw werden wij donderdagavond uitgenodigd een proefrit met deze bus te maken naar Hardenberg c.a.

– Plaatsgenoten die herkozen zijn. Tot de herkozen Statenleden behoren ook onze twee plaatsgenoten de heren Chr.F. Bramer (a.r.) en J. Weitkamp (c.h.).

1935-04-27
– Fragment uit ingezonden stuk ‘Meneer van de Kraante’. … Toen ik ’s oavns in ’t hoes kwaame prakkezeern ik doar is op noa en wat meen i’j now meneer van de kraante, wat mi’j toen in ’t zinne scheut. Ik hebbe wal is eleazn, dat in ’n Haag ’n staandbeeld stiet veur Hogendorp, van Limburg Stirum en Van der Duyn van Maasdam. Dat waarn dr drie, die aajt toope met mekare optrökn net in en noa de Fraansche tied. Zie nuumdn ’t toen ’t driemanschop. Now mosn ze hier ook zo’n staandbeeld zetn veur’n driemanschop: ’n ien’n met ’t gezichte noa ’t zwembad, ’n aandern met de rugge dr noa toe en ’n dardn met de oogn noa ’n haavn um te kiekn noa al de scheepn die dr in ligt. ’t Was mar zonne gedachte van mi’j. Kiek, ik begriepe waal, dat zoowat dr nooit van zien leavn zal komn. En now schei ik veur vandaage dr weer met oet.Hoold ow maar goed. Gaitoome.

– Advertentie. Het bestuur der Korfbalclub ‘Quick’ maakt bekend dat de oefeningen in dit seizoen wederom zullen aanvangen op donderdag 2 mei en verder elke dinsdag- en donderdagavond. Aanvang der oefeningen voor leden beneden 15 jaar 16 mei. Zij, die als lid tot genoemde club wensen toe te treden, kunnen zich hiervoor aanmelden bij de bestuursleden A.J. Woltman te Heemse en D. Veldkamp te Hardenberg.

– Aanbesteding. Voor rekening van de heer J. Tigelaar te Ane werd zaterdag aanbesteed het bouwen van een woonhuis. Laagste inschrijver: J. Putter te Lutten voor f. 1429.

– De Gramsbergerstraatweg. Naar we vernemen zal eindelijks eens de Gramsbergerstraatweg, lopende van het Welgelegen tot Lahuis te Loozen verbeterd worden. Deze weg, welke er al sinds jaren zeer verwaarloosd uitziet, is thans voor automobilisten en motorrijders bijna onberijdbaar, zodat verbetering hoogstnoodzakelijk is. Men deelt ons mede dat de weg op dezelfde wijze zal worden verbeterd als het eerste eind, nl. met een soort termac-bedekking. De uitbesteding zal eerstdaags plaats vinden, terwijl de uitvoering in de herfst zal plaats vinden.

– Slagharen. De moord op Frans van Os. Het besluit van den Officier van Justitie om een beloning van f. 100 toe te kennen aan degenen die dusdanige inlichtingen verstrekken dat men kan komen tot veroordeling van de dader(s) van den roofmoord op Frans van Os, heeft in onze plaats weinig waardering gevonden. Algemeen is men van oordeel dat een dergelijk bedrag heel weinig nut zal hebben. Hier is een daad gepleegd, die toch zeer zeker ook in de ogen van de justitie een gruwelijke genoemd moet worden. Het was geen plotseling gepleegde gewelddaad, maar een daad die volgens weloverwogen plannen moet zijn volvoerd, waarbij alles er op wijst dat de oude Van Os op beestachtige wijze als het ware langzaam is afgeslacht. Onze plaatsgenoten zijn dan ook van oordeel dat een heel wat hogere prijs gesteld diende te worden op het (de) hoofd(en) van de dader(s), die zich aan dit vergrijp heeft (hebben) schuldig gemaakt.

– Advertentie. De moord te Slagharen. De Officier van Justitie te Almelo, looft eene belooning uit van f. 100 (één honderd gulden) voor hem of haar, die zoodanige inlichtingen verstrekt, welke tot een onherroepelijke veroordeling leiden van den dader of de daders van den roofmoord op J.F. van Os te Slagharen, gemeente Ambt Hardenberg.

– Advertentie. Extra aanbieding. Wij leveren u prima herenschoenen in calfs, damesschoenen etc. J. Voet, Hardenberg.

1935-05-04
– Aanbesteding. Door den bakker Miskotte te Heemse is aanbesteed het verbouwen van zijn winkelhuis. Laagste inschrijver was A. Hamhuis te Heemse voor f. 555.

– Overgeplaatst. De heer W. Hento, in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen, station Mariënberg en kandidaat vanwege de antirevolutionaire partij voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing, wordt van hier overgeplaatst naar Gelderland.

– Advertentie. Door aanschaffing van een machinale brei-inrichting houden wij ons beleefd aanbevolen voor alle voorkomende fijn- en grofbreiwerk als kousen, sportkousen, sokken enz. Tevens gelegenheid tot aanbreien van alle soorten sokken en kousen tegen billijke prijzen. W. en G. Hamhuis, Heemse, De Brink.

– Lutten. Kranig redder gehuldigd. Heeft vijf drenkelingen het leven gered. De heer A. van der Graaf te Lutten heeft reeds 5 maal een drenkeling van een wisse dood gered, steeds door een zeer kordaat optreden en met wegcijfering van gevaar voor eigen leven. In juli 1910 redde hij op 12-jarige leeftijd een kind dat reeds gezonken was, door gekleed te water te springen. In augustus 1920 mocht hij het genoegen smaken een drenkeling behouden aan wal te brengen, door van het motorschip van zijn vader te springen, dat zich varende in de Dedemsvaart te dorp Dedemsvaart bevond. In dezelfde maand van dat jaar was hij wederom in actie te Balkbrug toen een zekere Van der Hulst met een rijwiel in het water reed. Van der Graaf verkeerde zelf bij dit geval een ogenblik in levensgevaar, doordat hij met zijn ene voet in aanraking kwam met het rijwiel. In juni 1925 redde hij bij het zwemmen een drenkeling die onder het zwemmen last van kramp kreeg. De laatste redding, in december 1934, geschiedde in het donker, terwijl van de drenkelinge slechts de vingers waren te zien. Op het kantje af en niet dan met de grootste moeite werd toen een leven gered. In alle gevallen is door Van der Graaf kunstmatige ademhaling toegepast. Op initiatief van de heer W.F.K. Gouwe, arts te Lutten a.d. Dedemsvaart en met medewerking van den heer H.H. Weitkamp, burgemeester van Ambt Hardenberg, is thans aan Van der Graaf, vanwege het Caregie-heldenfonds te ’s-Gravenhage, voor zijn heldhaftig optreden een som gelds toegekend, zomede een loffelijk getuigschrift in lijst.

– Bergentheim. Van een oud-plaatsgenoot. De vroegere bedrijfsleider van de boerderij ‘Dubbeldam’, de heer G.J. Wensink, thans pachter van de boerderij van jhr. van Citters te Brummen, is dezer dagen uit 200 sollicitanten benoemd tot bedrijfsleider van de boerderijen van Hare Majesteit de Koningin, het Loo te Apeldoorn.

– Bergentheim. Café geveild. Bij den alhier gehouden publieke verkoop van het café en woonhuis van Hs. Olsman, wonende te Kloosterhaar, door notaris Schut te Heemse, werd koper de heer J. Wind, winkelier te Beerzerveld, voor f. 3010.

– Diffelen. Rib gebroken. Jl. maandagmorgen had de zoon van den landbouwer Heijink alhier, toen hij met een paard naar de monstering voor het fonds moest, het ongeluk, een klap van het dier te krijgen, waardoor hij in een sloot terecht kwam. Na behandeling door dr. Brinkman van Hardenberg, bleek dat hij een rib gebroken had.

– Grote advertentie van bad- en zweminrichting ‘de Marsch’. Tarievenkaart.

– Advertentie. Hiermede maak ik aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat ik mij in het pand Stationsstraat A-81 gevestigd heb als meubelmaker en stoffeerder. A. Muller, Hardenberg.

1935-05-11
– Gramsbergen. 35 jaar bij de politie. De heer G. de Weerd, gemeenteveldwachter, was de 6e mei 35 jaar in functie bij de politie. Na enige jaren vrijwillig gediend te hebben als huzaar kwam hij den 6e mei 1900 bij het korps Koninklijke Marechaussee. Vervolgens werd hij mei 1906 gemeenteveldwachter te Oud-Beierland, terwijl hij den 1 juni 1908 als gemeenteveldwachter te Gramsbergen in functie trad.

– Advertentie. Bruchterweg. Notaris Schut is voornemens maandag 20 mei 1935 om 15 uur in het café Leering te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de ervan van wijlen mejuffrouw de weduwe G.J. ten Broeke: een solied gebouwd huis (geschikt voor dubbel woonhuis en winkelhuis) met schuur, tuin en bouwland, tezamen groot 30.23 are, aan den Bruchterweg te Stad Hardenberg, in gebruik en bewoning bij den mede-eigenaar den heer J. ten Broeke, die ook aanwijzing doet.

– Advertentie. Goedkoopst adres voor bloem van zwavel, zuiveringszout, Engels zout, salpeter, foenugriek, droespoeder, snotpoeder en alle veegeneesmiddelen. Fa. H. Vrielink t.o. postkantoor.

– Afscheid ds. H. Veltman. In een geheel gevulde kerk nam zondagmiddag ds. H. Veltman gereformeerd predikant te Bruchterveld afscheid in verband met zijn vertrek naar Doornspijk c.a.

– Overplaatsing ingetrokken. De overplaatsing van den heer Hento te Mariënberg is ingetrokken, zodat deze nu zeer waarschijnlijk straks als lid van den gemeenteraad van Ambt Hardenberg zitting zal nemen. De plaats die hij op de kandidatenlijst der A.R. inneemt, geeft voor die veronderstelling voldoende reden.

– Advertentie. Turf. Indien gij de werkloosheid in uw naaste omgeving wilt helpen bestrijden, eist dan turf uit Bergentheim en weigert vreemde turf. De turf uit uwe omgeving is beter van kwaliteit en verschaft aan honderden arbeid. N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen. Vertegenwoordigers: J. Koers en E. Baarslag.

1935-05-18
– Advertentie. Geboorte: Grietje Niesien Oostenbrink, d.v. H. Oostenbrink en J.H. Kampinga, Heesme.

– Eervol ontslag. In verband met de reorganisatie van den dienst der Crisis-organisatie is aan den heer Hs. Edelijn eervol ontslag verleend als biggenmerker voor het district Hardenberg.

– Eens zwervers einde. In den ouderdom van ruim 77 jaren is woensdagmorgen in het ziekenhuis te Hardenberg overleden Arend Lublinkhof, die bijna zijn gehele leven zwervende heeft doorgebracht. Als ‘Lubbekop’ was hij algemeen bekend, hier en in wijde omgeving. We hebben hem gekend als forse jonge kerel, met vervaarlijke knevel, al lopende met zijn stok manoeuvrerende. Vroeger verbleef hij veel in den Vrouwenhoek; later had hij op verschillende plaatsen zijn ‘vast adres’, waar hij in schuur of hooiberg de nacht doorbracht. Als de politie of de rijksambtenaren ergens uit het veld rook zagen opstijgen, wisten ze dat Lubbelinkhof bezig was, daar zijn aardappels te koken. Menigeen had deernis met den ouden man, als hij daar bij koud en guur weer voorbij trok, een zak op den rug, vergezeld van zijn levensgezel, zijn trouwen hond, die ’s nachts aan zijn voeteneind lag ter verwarming van zijn baas, die de laatste bete broods met hem deelde. Het dier was oud en der dagen zat geworden, stram van reumatiek; nog niet lang geleden eindigde zijn leven; de opvolger heeft niet lang zijn diensten behoeven te bewijzen. Voor enige tijd werd Lubbelinkhof ziek; dank zij de goede zorgen van burgemeester Weitkamp werd hij in ’t ziekenhuis te Hardenberg opgenomen. Daar werd hij gereinigd en liefdevol verpleegd; daar knapte hij op. De drang naar ’t nomadenleven dreef hem weer de wijde velden in. Is de overgang te groot geweest? Wie zal ’t zeggen? Dezer dagen werd hij in de gemeente Vriezenveen doodziek aan den weg aangetroffen. Hij gaf den wens te kennen, weer naar ’t ziekenhuis te Hardenberg gebracht te worden. Daar werd hij voor de tweede maal opgenomen; daar ondervond hij weer voortreffelijke verpleging. Kort voor zijn dood overtoog bij ’t zien der zusters, een glimlach zijn gelaat. Het in weer en wind geharde lichaam was niet bestand tegen de heftige longontsteking. Het einde was spoedig daar. Gelukkig dáár! Te Heemse wordt hij begraven.

– Jubileum E. Smit Jzn. 26 mei aanstaande zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer E. Smit Jzn. hoofd der bijzondere gereformeerde school te Heemse (Ambt Hardenberg) zijn loopbaan bij het christelijk onderwijs aanving. Op 24 mei a.s. zal dit feit feestelijk worden herdacht. Van 1910 tot 1917 was de heer Smit werkzaam aan de chr. school te Boornbergum (Fr.). Hierna vertrok hij naar Barneveld waar hij tot 1920 aan de U.L.O.-school gearbeid heeft. Daarna was hij drie jaren werkzaam aan de U.L.O. te Koudum. In 1923 verliet de jubilaris wederom Friesland om zijn intrede te doen als hoofd der school te Heemse c.a.

– Advertentie. Kijk uit! ‘De Concurrent’ is het voordeligst adres! Bij ons kopen, betekent sparen. Beleefd aanbevelend, Steenwijk en Kuiper, t.o. postkantoor.

– Advertentie. Aanbesteding. Op vrijdag 24 mei 1935 zal voor rekening van het bestuur der Vereniging ‘Het Groene Kruis’ te Hardenberg o.n.g. worden aanbesteed: het uitbreiden van de Röpcke-Zweers Stichting te Hardenberg, in twee percelen. G. en W. Wierenga, Coevorden.
1935-05-25
– Advertentie. Geboorte: Marchina Henderika Kool, d.v. H. Kool en H. Schuiling, Bergentheim.

– Advertentie. Ondertrouwd: Herman G. Frijling en Marie Schotkamp, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Johanna Hermina Zwijze, weduwe van G.J. Iemhoff, oud ruim 80 jaar, Wielen.

– Rouwadvertenties: Jan van Laar, oud ruim 38 jaar, Baalder, in leven melkmeter aan de zuivelfabriek Salland.

– Rouwadvertentie: Hermannes Amsink, oud 84 jaar, Hoogenweg.

– Aanbesteding. Bij de hedenmiddag gehouden aanbesteding van de uitbreiding der Röpcke-Zweersstichting was R. Lubbers te Dedemsvaart de laagste inschrijver voor f. 7487.

– Slagharen. De nieuwe weg De Beld. Bij de aanleg van den weg in de buurtschap De Belte stuit men thans nogal op een moeilijkheid, omdat een der grondeigenaren nog niet de gevraagde medewerking heeft verleend c.a.

– Gramsbergen. Gouden medaille verworven. De Coöperatieve Zuivelfabriek alhier behaalde op de Wereldtentoonstelling te Brussel met haar inzending boter een gouden medaille. Voorwaar een mooi succes voor den botermaker den heer A. van Faassen.

– Advertentie. Geboorte: Albertus Gerard van Zuilen, z.v. D.N. van Zuilen en G. v.d. Spoel, Hardenberg.

– Advertentie. Mobilia Kloosterdijk Mariënberg. Notaris Schut is voornemens zaterdag 1 juni 1935 om 15 uur in het café Olsman aan den Kloosterdijk voor den heer H.J. Olsman à contant te verkopen: 1 biljart met toebehoren, tapkast, toonbank c.a.

– Advertentie. Woonhuis Smederij Gramsbergen. Notaris Schut is voornemens woensdag 5 juni 1935 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kampman aldaar te verkopen: een woonhuis waarin smederij en erf op mooie stand in de kom van Gramsbergen. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer K. Evers.

– Advertentie. Bij inschrijving te huur voor den tijd van één jaar met één jaar optie. Het café ‘De Jaarbeurs’ aan de Voorstraat te Stad Hardenberg, voor alle doeleinden geschikt.

– Advertentie. Ring N.J.V. Openluchtsamenkomst op Hemelvaartsdag in de Rheezerbelten bij Heemse. Opening: ds. C. Warmolts van Heemse; sprekers: ds. G. Bos van Dedemsvaart, ds. A. Dönszelmann van Meppel; sluiting: de heer J. Fredriks van Hardenberg. Medewerking verleent de Chr. Muziekvereniging ‘De Eendracht’ van Heemse.

1935-06-01
– Advertentie. Ondertrouwd: G. van Beijnum (wed. A. Boeringa) en P.M. Kleingeld, Heemse.

– Rouwadvertentie: Willem Johannes Dorgelo, in leven gepens. hoofd der school te Heemse, oud 79 jaar, Heemse.

– Advertentie. Aanbesteding van den bouw van een boerenwoonhuis voor de erven B.C. Koeslag, Heemse.

– Advertentie. Belangrijk! Vrijdag 7 juni heropening van onze manufacturen-, confectie- en hoedenzaak. Tevens opening van een nieuwe afdeling meubelen. Jac. Oostenbrink, Heemse.

– Poging tot diefstal. Bij den landbouwer Hulzebosch aan het Heemserbosch, werd dezer dagen een poging tot diefstal gepleegd. Een venter, zekere A.J.R. uit Lutten, kwam door de achterdeur binnen; hij zag niemand en ging daarom eens rondsnuffelen. Hij ging zelfs zover het kabinet te openen en daaruit een portemonnee te nemen. Vrouw Hulzebosch kwam inmiddels thuis, keek door ’t raam en zag R. voor ’t geopende kabinet. toen zij op de ruiten bonsde, legde hij de portemonnee weer op haar plaats en wilde weg lopen. Hij werd echter door Hulzebosch, die op ’t geschreeuw van zijn vrouw kwam toelopen, tegengehouden. R’s koffer werd onderzocht; daarin werd evenwel niets gevonden. Wegens poging tot diefstal liep R. echter procesverbaal op.

– Heropening zaak. Een welbekende zaak alhier heeft een belangrijke uitbreiding ondergaan, die waard is, dat er de aandacht op wordt gevestigd. Wij bedoelen die van den heer Jac. Oostenbrink. De uitbreiding was een gevolg hiervan dat de heer Oostenbrink, die reeds lang in manufacturen en herenconfectie ‘deed’, zich in den loop der tijden ook ging toeleggen op den verkoop van dameskleding en hoeden en later ook van meubelen. Vergroting zijner zaak bleek daarbij volstrekt noodzakelijk te worden, welke vergroting thans haar beslag heeft gekregen! Achter het bestaande pand is een magazijn gebouwd; in verbinding staande met den winkel c.a.

– Ongevallen. Terwijl de arbeider H. Hamberg te Radewijk in de werkverschaffing bezig was grond om te spitten, had hij het ongeluk zich in den voet te steken, waardoor een vrij diepe wonde ontstond. Met behulp van een medearbeider werd de wonde verbonden, waarna men den patiënt naar dr. Mooij bracht, die geneeskundige hulp verleende.

– Kind doodgereden. Terwijl de heer W.R. te De Krim in deze gemeente zich per motorrijwiel in Duitsland bevond, kreeg hij nabij Hoogstede een kind onder het motorrijwiel. De kleine, een 7-jarig dochtertje van den leider van het Arbeidskamp te Hoogstede, was op slag dood. De heer R. kwam er zonder noemenswaardig letsel af. De motor werd beschadigd.

– Rouwadvertentie: Alberdina Timmer, oud 18 jaren, Gramsbergen.

– Advertentie. Boerenplaats Rheeze. Notaris Schut is voornemens dinsdag 1 juni 1935 om 14 uur in het café Kampman te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Koeslag aldaar te verkopen: voor den heer G.J. Santman: diens boerenplaats gelegen te Rheeze, bestaande uit boerenbehuizing met schuur en erf en 6.11.24 ha. bouw- en grasland en heidegrond, te veilen in diverse percelen.

– Advertentie. Den Brink Heemse. Notaris Schut is voornemens dinsdag 11 juni 1935 om 15 uur in het café Leering te Stad Hardenberg te doen inzetten om 14 dagen later aldaar te verkopen voor de erven van wijlen mevrouw de weduwe Joz. Roos: een burgerwoonhuis (zeer geschikt voor zakenpand) met tuingrond, groot 4.40 are, op prachtstand nabij de Vechtbrug, op den Brink te Heemse.

– Advertentie. Boerenplaatsje Bruchterveld. Notaris Schut is voornemens dinsdag 11 juni 1935 om 15 uur in café Leering te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor den heer Hendrik Snijder: diens boerenplaatsje, bestaande uit huis en erf met bouw- en weiland en veengrond, tezamen groot 3.07.70 ha., een en ander gunstig gelegen in Bruchterveld, vlak bij de kerk en aan den straatweg van Hardenberg naar Balderhaar.

– Advertentie. A.s. zaterdagavond om 9 uur openluchtsamenkomst bij ’t tramstation te Heemse. Verder bij goed weer elken zaterdagavond.

1935-06-08
– Rouwadvertentie: Overleden te London op 1 juni 1935: Meijer Bromet, oud 59 jaren; bijgezet op de Joodsche Begraafplaats te Hardenberg op 5 juni 1935. Namens de familie: Alfred Bromet.

– Geveild. Door notaris Schut werd verkocht voor de erven van wijlen mej. de wed. G.J. ten Broeke een huis met schuur c.a. aan den Bruchterweg. Koper werd H.W. ten Broeke te Mariënberg voor f. 2500.

– Het mooie Baalder. De omgeving van Hardenberg kan bogen op schone wandelwegen. Wat is bijv. Baalder ’s zomers mooi! Een wandeling door die buurtschap, langs de bebochte zandwegen, voorbij de boerderijen in ’t groen,  hier en daar met uitzicht op golvende roggevelden, is een bron van waar natuurgenot. en men kan gaan langs in goeden staat verkerende fietspaden, breed genoeg, om getweeën, dus naast – en niet achter – elkaar te gaan. In dat paarsgewijze zich vermeien in een schone natuur, is veel poëtisch gelegen, vooral voor een hij en een zij! Men ga de Beekbrug over, sla dan heel spoedig links en daarna rechts af en trekke Baalder in zijn volle lengte door!

– Advertentie. Aanbesteding op woensdag 19 juni 1935 om 15 uur in café ‘Tramzicht’ a.d. Markt te Coevorden, voor rekening van den heer Steendam te Zwinderscheveld, van het bouwen van een boerderij. W. van Straten, architect.

– Advertentie. De veiling van de boerenplaats Santman te Rheeze, gaat niet door. Notaris Schut.

– Advertentie. Bij inschrijving te huur voor den tijd van 6 jaar met 3 jaar keur: een boerenplaats te Bergentheim, groot pl.m. 9.50.00 ha., thans in huur bij den heer Herman Lamberink. Eigenaar de heer A.J. Reinders te Baalder.

1935-06-15
– Advertentie. Getrouwd: Herman G. Frijling en Marie Schotkamp, Hardenberg.

– Advertentie. Stemt den candidaat der Chr. Hist. Unie, den heer J. Weitkamp, no. 1 van lijst 2 die steeds heeft getoond de belangen onzer plaats te willen behartigen.

– Erekruis. De schoenmaker J. Voet alhier, ontving dezer dagen door tussenkomst van het Duitse Consulaat te Amsterdam het Erekruis voor Duitse Frontstrijders ter herinnering aan den Wereldoorlog 1914-1918.

– Een vaandel voor E.M.M. Het mag als bekend worden verondersteld dat de Zangvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’, de vereniging die reeds vele mooie successen mocht boeken en op het vorige week te Deventer gehouden concours wederom een eerste prijs wist te behalen, tot dusver nog niet in het bezit is van een vaandel, in tegenstelling tot vele zusterverenigingen in deze omgeving, die er wel een bezitten. Naar wij vernemen zullen er thans pogingen worden aangewend om E.M.M. in het bezit van zulk een vaandel te stellen. Voor dit doel zal binnenkort een collecte worden gehouden. We twijfelen er niet aan of de talrijke muziek- en zangliefhebbers zullen E.M.M. in staat stellen een vaandel aan te schaffen waarmee de vereniging op waardige wijze voor den dag zal kunnen komen.

– Rheezerveen. Woning afgebrand. Tengevolge van blikseminslag is maandagavond de boerderij van den landbouwer G.J. Nijman alhier geheel afgebrand. Er kon niets worden gered. De gehele inboedel, zomede enkele landbouwgereedschappen en enkele rijwielen verbrandden, terwijl een paard, een varken en twee kalveren mede in de vlammen omkwamen. Verzekering dekt de schade.

– De nieuwe weg. De weg door de buurtschap De Beld (De Belte) is reeds spoedig gereed. Het is een zeer doelmatige weg, die aansluit op den weg door Schotterveld. De weg ligt in regelrechte verbinding met het Evangelisatiegebouwtje aldaar, terwijl men vandaar tevens gerieflijk de harde weg naar Hoogeveen kan bereiken. Het is jammer dat zoveel bochten in den weg moesten worden gelegd. Voor eventuele verhardingen verdere vooruitzichten is dat altijd belemmerend.

1935-06-22
– Advertentie. Geboorte: Idigje Heetebrij, d.v. A. Heetebrij en W.H. Joosten, Gieten.

– De heer Jongsma vraagt ontslag. De heer K. Jongsma, onderwijzer aan de school voor Chr. Nat. onderwijs alhier, heeft wegens gezondheidsredenen ontslag aangevraagd.

– Gramsbergen. Eindveiling. Woensdag had ten overstaan van notaris Schut de eindveiling plaats van het woon- en winkelhuis aan de Voorstraat, bewoond door den heer K. Evers. Hoogste bieder was de heer G.J. Nieuhoff met f. 3345.

– Advertentie. Kloosterhaar. Wegens afschaffing boerenbedrijf. Notaris Schut is voornemens zaterdag 29 juni 1935 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer J. Ekkel J.H.zn bij de brug te Kloosterhaar te verkopen: 1 paard (kidde), 2 koeien c.a.

– Advertentie. Huis met land te Ane. Notaris Kelder te Dedemsvaart is voornemens op zaterdag 29 juni in café Kamphuis te Gramsbergen publiek te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: het huis met land staande en gelegen te Ane, eigendom van den heer F. Huisjes.

– Advertentie. Kiezers van Ambt Hardenberg, stemt woensdag a.s. op één van de kandidaten van lijst 3, waarop als no. 1 en 2 voorkomen de namen van de heren J. Mulder te De Krim en G.J. Jonkhans te Radewijk.

1935-06-29
– Rouwadvertentie: Annechien Wilpshaar, ruim 28 jaar, Holthone.

– Advertentie. Aanbesteding. Op zaterdag 6 juli 1935 des nam. 3 uur zal in het hotel Frijling voor rekening van den Coöperatieve Landbouw- en Handelsvereniging aldaar worden aanbesteed: het bouwen van een stenen opslagloods ter grootte van pl.m. 480 m2 aan de nieuwe haven te Hardenberg. G. en W. Wieringa, architecten, Coevorden.

– Ongeluk op de werkverschaffing. Woensdagmiddag, tegen den avond, had bij de werkverschaffing op den Marsch een ernstig ongeval plaats. De daar werkzame H.J. Zweers H.J.zn, was bezig met het vervoeren van zand in een kipkar. Terwijl hij de kar tegen een hoogte opschoof, gleed hij uit en viel. De beladen kar liep terug en Zweers kon nog juist zijn hoofd opzij buigen. De wielen gingen echter over zijn linkerarm, die op één plaats brak en erge vleeswonden vertoonde. Hij werd, hevig pijn lijdende, naar het ziekenhuis alhier vervoerd waar dr. Schut van Almelo (plaatsvervanger van dr. Reinking te Zwolle) operatieve hulp verleende. Naar wij vernemen laat de toestand van den patiënt zich op dit ogenblik redelijk aanzien.

– Markte van Diffelen. De Commissaris der Koningin in deze provincie heeft benoemd tot leden van het bestuur van de Marke te Diffelen de heren H.J. Bolks, J. Braakman en J. Nijhuis, allen te Diffelen.

– Kloosterhaar. Bliksem ingeslagen. In den nacht van woensdag op donderdag sloeg de bliksem in de woning van den landbouwer Spalink alhier. Men wist zich zelf en het vee nog in veiligheid te stellen. Al het andere werd een prooi der vlammen. Huis en inboedel waren verzekerd.

– Aanbesteding. Bij de alhier gehouden aanbesteding van het bouwen van een woonhuis met boerderij voor rekening van den heer D.G. Assen te Holthone, waren laagste inschrijvers de heren H.J. en W. van der Veen voor den prijs van f. 3679. Het werk werd gegund.

 

 

1935-07-06
– Rouwadvertentie: Jan Hendrik Snijders, oud 49 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Heemse en omstreken bekend dat hij morgen, zaterdagmiddag om 4 uur zijn verbouwde zaak hoopt te openen. E. Miskotte, Brink, Heemse.

– Buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten. Onze plaatsgenoot, de heer J. Weitkamp, werd in de woensdag gehouden zitting der Provinciale Staten van Overijssel gekozen tot buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten.

– Het zwembad op zondag. Sinds verleden jaar mag Hardenberg zich verheugen in ’t bezit van een Bad- en Zweminrichting, met ruime rijkssubsidie in werkverschaffing tot stand gekomen. Een inrichting, in alle delen zo voortreffelijk verzorgd, dat zij door geen enkele in den lande overtroffen wordt. Deze bewering vloeit niet voort uit plaatselijke zelfgenoegzaamheid, maar is gefundeerd op getuigenis van velen, die op grond van ervaring een vergelijking konden maken met andere soortgelijke ‘bade-anstalten’ in verschillende delen des lands. Reeds dadelijk was het bezoek druk, mede doordat het Bad des zondagsmiddags enige uren open was. Na het badseizoen 1934 heeft de raad dezer gemeente het besluit genomen, het zwembad des zondags uitsluitend ’s morgens van 7 tot 9 uur open te stellen, wat praktisch vrijwel met sluiting op zondag gelijk te stellen is. Deze beperking heeft ontstemming gewekt. Met het doel, langer openstelling te verkrijgen, werd maandagavond in café Leering een vergadering gehouden. De leiding berustte bij den heer D. ten ate, die het doel der bijeenkomst uiteenzette. Het raadslid, de heer B.J. van Loo, die verhinderd was te komen, had een adhesiebetuiging gezonden. De heer R.E. de Bruin, lid van de gemeenteraad, had op zich genomen de kwestie te belichten. Hij deed dit in een brede beschouwing waarbij hij eerst, wat we zouden kunnen noemen de morele, daarna de zakelijke zijde besprak. We zullen trachten de hoofdzaken ervan weer te geven. De heer De Bruin stelde voorop dat verschillende levensuitingen in het universele verband recht van bestaan hebben, dat men onbevangen behoort te staan tegenover andersdenkenden, dat met verschil in wereld- en levensbeschouwing samen dient te gaan eerbiedigen er van wederijzds. Een van de moeilijkste opdrachten van het leven is, zich te verplaatsen in ‘de andere wereld’, welke vlak naast de onze is gelegen. Het kost zelfoverwinning, zich los te maken van persoonlijk vooroordeel! Spreker schetste de totstandkoming en de verdere geschiedenis van het zwembad. Van de raadsleden verzette alleen de heer Peltjes zich tegen de totstandkoming; alleen de heren Peltjes en Weitkamp waren tegen de ingediende gedetailleerde plannen (vergaderingen van 6 juli 1933 en 23 maart 1934) c.a.

– Bruchterveld. Lijkwagen. Alhier is opgericht een lijkwagenvereniging, onder den naam ‘De Laatste Eer’. Een wagen is aangekocht en ook reeds aangekomen. De bouw van een loods tot berging is opgedragen aan de timmerlieden Koopman en Richterink. Het rijden zal deze week woden aanbesteed zodat de wagen spoedig diensten kan doen. De vereniging Plaatselijk Belang die hiertoe het initiatief nam, heeft eer van haar werk!

– Advertentie. Aanbesteding. Op vrijdag 12 juli a.s. des namiddags 4 uur zal door den weled. heer G. Draaijer te Stad Hardenberg in het Hotel Frijling aan het Stationsplein te Hardenberg onder georganiseerde aannemers worden aanbesteed: het bouwen van een woonhuis op een terrein gelegen aan de Gramsbergerweg te Hardenberg. Gebr. Boxman, architecten, Nijverdal.

1935-07-13
– Advertentie. Geboorte; Hendrika Hilda Brinkman, d.v. dhr en mw. Brinkman-Wolters, Hardenberg.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Jan Bekman en Zwaantje Meijerink, Venebrugge.

– Rouwadvertentie: Berend Jan Kelder, oud 23 jaar, Bergentheim.

– Advertentie. Vruchtbare boerenplaats Lutten. Notaris Schut is voornemens dinsdag 23 juli 1935 om 15 uur in het hotel ‘Het Jachthuis’ te Lutten te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de familie Zwitsers: hun vruchtbare boerenplaats te Lutten a.d. Dedemsvaart en in de Westerslagen.

– Ingezonden brief van burgemeester Chr.F. Bramer. Gaarne voldoe ik aan het verzoek van verschillende zijden tot mij gericht om als voorzitter van de Afd. Hardenberg van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van den Arbeid voor Onvolwaardige Arbeidskrachten (A.V.O.) de aandacht te vestigen op een besluit der regering om gedurende de zomermaanden een serie postzegels met toeslag uit te geven waarvan de extra-opbrengst zal dienen voor culturele en sociale doeleinden c.a. In Hardenberg heeft zich reeds een dames-comité gevormd dat deze zomerpostzegelverkoop alhier wil bevorderen. ’t Is van belang dat dit ook in andere plaatsen, die vallen onder de afdeling Hardenberg, geschiedt. Vanaf deze plaats wil ik gaarne een woord van hartelijke dank doen toekomen aan de dames die zich ook voor deze belangrijke zaak beschikbaar hebben gesteld. Het zijn de dames: C.J.F. Hoek-de Menthon Bake, A.C. Boom-Mulder, H. Sonnenberg-Hulsegge, C.M. Eykman c.a.

– Aanbesteding. Onder architectuur van de heren G. en W. Wierenga te Coevorden is voor rekening der Coöperatieve Landbouw en Handelsvereniging te Hardenberg aanbesteed het bouwen van een stenen opslagloods ter grootte van 480 vierkante meter aan de Nieuwe Haven te Hardenberg. Laagste inschrijver: A. Hofsink te Heemse voor f. 5130. Gunning in beraad.

– Ambt Hardenberg. Raadsleden, die heengaan. Nog één, misschien nog twee keren zal de oude gemeenteraad weer bijeen komen om op 1 september a.s. door de nieuwe te worden vervangen. Niet minder dan vijf raadsleden moeten hun plaats dan ruimen voor anderen. De heren Aan ’t Rot, Jonkhans, Bunskoeken, Mooi en Lawant keren niet weer terug. De eerste ruimt wegens vergevorderde leeftijd zijn zetel. Sedert tal van jaren – steeds trouw vergezeld van zijn gebogen pijpje – heeft deze steeds zijn uiterste best gedaan om de belangen van deze gemeente in den meest ruimen zin van het woord te bevorderen. Het kan van hem getuigd worden dat hij heengaat na zijn beste krachten in het belang der gemeenschap te hebben gegeven en tevreden kan deze eenvoudige edelachtbare straks terug zien op de taak die hij heeft volbracht. De waardering van de kiezers uit zijn district is voor hem ongetwijfeld een genoegdoening. De sympathieke persoon van den heer Jonkhans zullen we straks evenmin zien terugkeren. De groep links georiënteerde kiezers zag haar tweede kandidaat niet weer herkozen. De lijst van ‘Gemeentebelangen’ ontroofde haar veel stemmen. De heer Jonkhans was een eenvoudig man; een vriendelijke echte vertegenwoordiger van de gemengde bedrijven in Noordoost Overijssel, die meestal in karige bewoordingen toonde, dat hij een goede kijk op de zaken had. Daarbij iemand met een helder verstand en een goed doorzicht. Zoals te verwachten was, zal de heer Bunskoeken zijn zetel ook niet weer bezetten. Een uiterst links georiënteerd S.D.A.P.-er laat hiermee de zetel aan zijn opvolger over. Zijn vaak eenzijdige voorstelling van zaken zal niet meer gehoord worden. Hij werd tot lid van de raad benoemd wegens bedanken van een hoger staande kandidaat, doch thans heeft zijn organisatie hem geen geschikte plaats gegeven. Ook de heer Mooi keert straks niet weer terug. De Christelijk Historische partij heeft straks geen afgevaardigde meer in het noorden der gemeente. Als één der best ontwikkelde raadsleden heeft de heer Mooi – zij het op zijn eigen wijze – steeds het beste voor de gemeente gezocht. Met strak gelaat maakte hij steeds zijn op- en aanmerkingen, gaf beschouwingen en deed mee aan de besprekingen, doch blijkbaar lag in zijn isolement niet voldoende kracht. Zijn partij vaardigde hem dan ook niet weer af. Het kwam ons voor, dat deze afgevaardigde steeds te weinig samenwerking heeft gezocht met andere raadsleden. Als laatste noemen wij de heer Lawant. Waarom? Omdat hij was de wakkere voorvechter van de S.D.A.P. en Moderne Vakbeweging, die steeds doelbewust op zijn plan afstevende. Een man, die z’n gehele leven heeft gevochten voor dat ideaal, die meermalen als een eenling, in den strijd stond, doch nimmer versaagde. Zijn partij bouwde hij in niet geringe mate op. Voor geen der raadsleden zal het heengaan smartelijker zijn dan voor deze scherpzinnige afgevaardigde, die door een meningsverschil met de plaatselijke afdeling van de partij niet weer werd gekandideerd – zelfs van het partijverband vervreemdde. De discipel is zijn leermeester voorbijgegaan en straks zal de heer Witpeerd, die als leerling van den heer Lawant is opgegroeid tot een begaafd spreker en – naar we verwachten flink gemeenteraadslid – zijn plaats innemen.

1935-07-20
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Frederik Meijer en Aukje Meijer, Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding. Op donderdag 25 juli des avonds 7 uur zal door den heer J. Lennips te Hoogenweg in café Koeslag te Heemse worden aanbesteed: het verbouwen van een woon- en winkelhuis met garage.

– Aanbesteding. Door de heren gebr. Boxman, architecten te Nijverdal, is voor den heer G. Draaijer aanbesteed: het bouwen van een woonhuis op een terrein aan de Gramsbergerweg te Hardenberg. Laagste inschrijver: bouwbedrijf Oost te Vriezenveen voor f. 4498. Gegund.

– Nieuwe postdirecteur. Tot directeur van het Postkantoor te Hardenberg is met ingang van 1 september a.s. benoemd de heer R. Lubach, beheerder van het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Rotterdam Maaskade.

– Slagharen. Onderhandse verkoop. Naar wij vernemen heeft de heer H.J. Hagemeijer zijn landarbeidersplaatsje verkocht aan de heer Chr. v.d. Fels voor de prijs van f. 3000.

– Boerderij afgebrand. Tijdens het kort doch hevig onweer, dat alhier woedde sloeg de bliksem in de boerderij bewoond door den landbouwer J. van der Haar te Ane. Spoedig stond de gehele boerderij in lichte laaie, zodat niets kon worden gered.

– Eindveiling. Zaterdagmiddag had ten overstaan van notaris Kelder de eindveiling plaats van een huis met 0.47.30 ha. land, gelegen te Ane, eigendom van den heer F. Huisjes. Koper werd de heer J. Timmer voor f. 710.

1935-07-27
– Afscheid Jongsma. Den heer K. Jongsma, aan wien, met het oog op zijn pensionering ingaande 1 aug. eervol ontslag is verleend als onderwijzer aan de school voor Chr. Nat. Onderwijs, is donderdag middag een plechtig afscheid bereid in de gereformeerde kerk. Met zijn eega werd hij per auto van zijn woning gehaald. In het kerkgebouw waren met het personeel samen gekomen, het schoolbestuur, al de leerlingen der school en verschillende ouders en oud-leerlingen. Nadat gezogen was verwelkomde de heer P. Krepel, hoofd der school, de aanwezigen, in ’t bijzonder den heer Jongsma. Hij zette de bedeling van de samenkomst uiteen en gaf toen het woord aan den heer P. Wamelink, voorzitter van het schoolbestuur. De heer Wamelink deed uitkomen, dat de heer Jongsma zich in de 28 jaren dat hij aan de school werkzaam is geweest, heeft doen kennen als voortreffelijk onderwijzer: ook als vader van 10 kinderen, die allen bij den heer Jongsma in de klas hadden gezeten, kon hij van ervaring spreken! Aan de rede van de heer J. Klooster ontlenen wij dat de heer Jongsma, geboren in Gaasterland (Friesland) en opgeleid te Sneek, 35 jaar onderwijzer is geweest en wel achtereenvolgens te Akkerwoude (bij Dokkum), Heemse en Hardenberg.

– Aanbesteding. Door den heer J. Lennips te Hoogenweg werd donderdag aanbesteed het verbouwen van een woon- en winkelhuis met garage op den Brink te Heemse. Laagste inschrijver: J.L. Kamphuis, f. 1384.

– Kloosterhaar. Bliksem ingeslagen. Bij het onweer van zaterdag jl. sloeg de bliksem in de boerderij van den landbouwer Baarveld alhier. Het mag een wonder heten dat alles zo goed afliep: alleen in het dak was een gat geslagen.

– Advertentie. Aanbesteding op vrijdag 9 augustus om 5 uur in het café Leering te Hardenberg voor rekening van mej. M. de Groot aldaar van het bouwen van twee middenstandswoningen. W. van Straten, architect.

 

1935-08-03
– School te Radewijk niet besmet. De laatste dagen deed hier het gerucht de ronde dat er wederom in de gemeente Ambt Hardenberg een geval van t.b.c.-besmetting was voorgekomen, nl. in de Chr. school te Radewijk. Bij één der leerlingen van de zesde klas was nl. t.b.c. geconstateerd, of beter gezegd een verouderde kwaal van tuberculose, daar deze leerling ook reeds eerder aan deze ziekte had geleden. ouders der andere schoolgaande kinderen dachten direct aan het besmettingsgeval aan de school te Bergentheim. Onmiddellijk werden alle kinderen der zesde klas naar het Consultatiebureau te Hardenberg gebracht voor onderzoek, hetwelk uitgewezen heeft dat geen der andere leerlingen was besmet.

– Venebrugge. Uit Frankrijk overgekomen. De landbouwer Altena alhier vond dezer dagen een luchtballon, opgelaten in een klein plaatsje nabij Parijs. Aan ’t verzoek om de aan de ballon bevestigde label op te zenden, is voldaan.

– Bergentheim. De brug komt er. Het is thans zeker dat er een brug komt over ’t Overijssels kanaal, tegenover de woning van den heer Van der Pijl. De bovenbouw is opgedragen aan den smid K.H. Dekker, de onderbouw aan de firma Muis en Lotterman. Aan de vereniging plaatselijk belang komt een woord van dank toe voor de door haar gevoerde actie en de financiële bijdrage. Binnenkort wordt met den bouw een aanvang gemaakt.

– Rouwadvertentie: Dedrika Baarslag-van Faassen, oud 62 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding op vrijdag 16 aug. om 5 uur in het café H. van der Hulst te Ane, voor rekening van den heer L. Waterink van het herbouwen van diens afgebrand boerderijtje te Anerveld. W. van Straten, architect.

– Advertentie. Boerenplaats Rheeze. Notarissen Hospers te Ommen en Schut te Heemse zijn voornemens maandag 12 aug. 1935 om 13 uur in het café Koeslag te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kampman aldaar te verkopen: voor den heer G.J. Santman: diens boerenplaats gelegen te Rheeze, bestaande uit boerenbehuizing met schuur en erf en 6.11.24 ha. bouw- en grasland en heidegrond c.a.

1935-08-10
– Pan op ’t hoofd. Toen de 13-jarige J. uit Almelo, gelogeerd bij den melkventer Rekers te Heemse, dinsdagmorgen met dezen uittrok om de klanten te bedienen, werd hij bij het postkantoor, dat zijn torentje moet missen, door een van dat gebouw vallende dakpan op het hoofd getroffen. Hij was daardoor eerst bewusteloos, misschien als gevolg ener lichte hersenschudding, en liep ernstige verwondingen op, zoals ook de bloedsporen aanwezen op het straatgedeelte van het postkantoor naar de woning van dr. Brinkman, waarheen hij vervoerd werd. Dr. Brinkman legde een voorlopig verband en behandelde J. later in het ziekenhuis, waar hij een viertal hechten aanbracht.

– Bergentheim. Nieuwe brugwachterswoning. In ons vorig nummer vermeldden we dat de brug over het kanaal reeds is aanbesteed. Naar wij thans vernemen zal voor den brugwachter Lassche een nieuwe woning in de nabijheid dezer brug worden gebouwd.

– Rouwadvertentie: Engeltje van Delden-Veenkant, oud 61 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Bergentheim. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 10 aug. 1935 om 15 uur ten huize en ten verzoeke van den heer K. Drenth en kinderen aan de Van Riggelenswijk te Bergentheim, te verkopen: 1 kabinet, tafels c.a.

– Advertentie. Ondergetekende bericht hiermede dat hij is verhuisd naar de Julianastraat, naast G. Moeken. Hij houdt zich beleefd aanbevolen voor reparatie van schoenwerk, hetwelk hij vakkundig en tegen uiterst lage prijzen verricht. G.W. Otten, schoenmakerij, Julianastraat.

1935-08-17
– Rouwadvertentie: Herman Hendrik Huisjes, oud ruim 7 jaar, Loozen.

– Rouwadvertentie: Johannes Otten, oud ruim 64 jaren, Hardenberg.

– Advertentie. Al degenen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of iets onder zich hebben, hieronder begrepen borgtochten, betrekkelijk de nalatenschap van wijlen den heer Gerrit Jan Geerts, laatst gewoond hebbende te Lutten en overleden te Hoogeveen op 11 augustus 1935.

– Zwemdiploma’s. Jl. zaterdag werd in ’t zwembad alhier het zwemdiploma behaald door den heer J.R. Zweers alhier, den heer A. v.d. Haar van Broek op Langendijk en door de 9-jarige Wiesje Bruins van Amsterdam. De laatste is de jongste van de tot nu toe gediplomeerden.

– Aanbesteding. Bij de aanbesteding van den bouw van twee middenstandswoningen aan den Gramsbergerweg voor rekening van mej. M. de Groot, onderwijzeres te Hardenberg, onder architectuur van den heer W. van Straten te Coevorden is als laagste ingeschreven door J. Jurjens te Ane voor f. 6250.

1935-08-24
– Het priesterfeest te Slagharen. Onder grote belangstelling is zondag het gouden priesterfeest van pastoor G. Vergouw gevierd. De jubilaris droeg des morgens de plechtige hoogmis op c.a. burgemeester Weitkamp ging eveneens in het kort na wat pastoor Vergouw voor zijn parochianen is geweest en bracht hem hiervoor hartelijk dank. Spreker memoreerde nog de benoeming van pastoor Vergouw tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dinsdag werden de grote burgerlijke feesten gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig priesterfeest c.a.

– Uitslag aanbesteding. Het bouwen van twee middenstandswoningen te Hardenberg voor rekening van mej. M. de Groot aldaar, en onder directie van den architect W. van Straten te Coevorden is gegund aan J. Jurjens te Ane.

– Gramsbergen. Aanbesteding. In het café Van der Hulst had zaterdagmiddag onder architectuur van den heer W. van Straten de aanbesteding plaats van het bouwen van een boerderij voor rekening van L. Waterink te Anevelde. Laagste inschrijver: J. Kamphuis te Gramsbergen voor f. 1898.

– Advertentie. Ondergetekende maakt bekend, dat zijn zaak in klokken, pendules, horloges, brillen enz. op dezelfde voet wordt voortgezet. Alle voorkomende reparaties, billijk, vlug en accuraat. G. Schutte, Hardenberg, Oosteinde, A-74.

– Advertentie. Schietoefeningen met scherp. Aan belanghebbenden wordt medegedeeld dat a.s. woensdagavond 28 aug. de eerste oefening met scherp zal plaats hebben. Door den heer R.e. de Bruin (drukkerij ‘De Vechtstreek’) is voor de komende oefeningen met den daarna volgende wedstrijd voor beide afdelingen een zilveren medaille beschikbaar gesteld.

– Advertentie. Te huur tegen pl.m. november te Hardenberg: een nette burgerwoning op mooien stand, thans bewoond door dr. H. Boom. Brieven aan B.J. Cramer, hoofd Chr. Landbouwschool, Musselkanaal.

1935-08-31
– Een 100-jarige veenkolonie (Bergentheim). De N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen te Bergentheim herdacht dezer dagen haar 100-jarig bestaan. Haar opzet was bescheiden; haar ontwikkeling en groei leidde tot de machtige positie, die zij thans inneemt. Wat persoonlijk initiatief, inzicht, scherpzinnigheid, en doorzettingsvermogen vermochten, daarvan geeft haar geschiedenis treffende bewijzen. Deze geschiedenis speelde zich af in een gedeelte van het grote Almelose veen, dat met het Rijssense veen de scheiding uitmaakte tussen Salland en Twente. Een gebied, dat, als alle onaangesneden hoogveenstreken, tot voor 100 jaar eenzaam daarhenen lag en waarop past de beschrijving, die Ds. van Senden bij de inwijding der Nederlands Hervormde Kerk te Dedemsvaart daarvan gaf: ‘Woest lag deze gehele, onafzienbare oppervlakte, bedekt met de schrale heideplant en in de laagten met water, hetwelk, nergens een uitweg vindende, daar meerstallen vormde. Geen weg of voetpad had ooit over deze geleid, slechts de stoutmoedige jager, die wild in deze schuilhoeken opzocht en de herder, die zijne schapen de enkele sobere grashalmpjes deed zoeken, welke tussen de heide groeiden, hadden dezen bodem betreden’. Een onbegaanbaar oord: de broeders, die in ’t begin der 15e eeuw een klooster stichtten te Sipkelo (thans Sibculo), op een zandrug in ’t veen, waren genoodzaakt, ‘alle noodwendigheden op hunne schouders derwaarts te dragen, daar de grond geenen zwaren last duldede’. Wilde men van Hardenberg naar Almelo reizen, dan moest dit gebeuren via Den Ham – Daarle: een grote omweg dus! In dat troosteloze gebied lag het veen, ter dikte van 3 à 4 meter, als quantité négligeable, als waardeloze massa; slechts de Sibculoër monniken staken er, in ’t eind der Middeleeuwen en ’t begin der Nieuwe Geschiedenis hun turf ter verwarming hunner kloostercellen. Het is de onvergankelijke verdienste van mr. I.A. van Roijen, destijds notaris te Zwolle, later Commissaris des Konings in de provincie Groningen, dat hij, een eeuw geleden, het initiatief nam tot exploitatie van dat veengebied, onder Bergentheim. In één adem mag hij in dit opzicht genoemd worden met Baron van Dedem, den stichter der naar hem genoemde veenkolonie Dedemsvaart. Berend Venebrugge, door zijn huwelijk met een dochter uit het gezin Wiechmink in de markte Bergentheim ingetrouwd en daardoor beschikker over de onverdeelde marktegronden, was daar zo te hooi en te gras aan ’t vervenen getogen. Hij had mede de beschikking over de Möllincksvaart, die tot diep in ’t veen liep en in de Vecht uitmondde. Met bokken werd de turf naar de rivier gebraht en verder in de zogenaamde Vechtzompen naar Zwolle vervoerd. Mr. van Roijen kocht gronden naast die van Venebrugge; hij liet een boksloot graven van uit de Vecht. toen in ’t midden der vorige eeuw de Overijsselse Kanaal-Maatschappij de waterverbinding met Twente schiep, bevorderde mr. Van Roijen sterk den aanleg van ’t Kanaal Almelo-Coevorden. Hij moest in de kosten participeren, evenals Venebrugge. Toen deze laatste in gebreke bleef te disponeren, kocht de stichter der Van Roijen’s veenderijen diens gronden aan. Als eigenaar van markterechten op de landen langs de Vecht ruilde hij die met markterechten op het veen, die in ’t bezit waren van aanwonende boeren; daardoor kwam hij in ’t bezit van een groot, aaneengesloten veengebied. Nu begon de bloeitijd van ’t bedrijf. Men was niet meer afhankelijk van de Vecht met haar wisselende waterstand; van uit het Overijssels Kanaal werd de Van Roijenswijk gegraven, thans 5 kilometer lang. Voor ontwatering en turfvervoer werden nieuwe kanalen bijgegraven, in den loop der tijden uitgegroeid tot 40 kilometer ‘waterweg’, daarnaast zijn voor het vervoer ettelijke kilometers smalspoor aangelegd. Voor de sluizen in de Van Roijenswijk en de huizen, waarin zijn arbeiders (eerst meest uit Hoogeveen overgekomen) zouden wonen, had Mr. van Roijen, inmiddels Commissaris des Konings geworden, hout nodig. En nu ontlenen we aan het prachtig verzorgde Gedenkboek,naar aanleiding van het Jubileum samengesteld, de volgende aardige geschiedenis: ‘In de nabijheid lag het toentertijd bekende Heemser Bosch, dat toebehoorde aan jhr. Van Foreest. Liet de heer Van Roijen nu merken dat hij naar aankoop daarvan wel oren had, dan zou die stemming zeker terstond in den prijs zijn verdisconteerd. Hij wachtte dus het ogenblik af, dat hem gunstig leek en eerder dan hij verwacht kon hebben, kwam dat spoedig. Jhr. Van Foreest vertrok uit Heemse en ging zijn bezittingen verkopen. Nauwelijks was deze tijding naar buiten doorgedrongen, of spoedig daarop verscheen de heer Van Roijen op de veenderij. Op zich zelf was dat niets bijzonders, het betrof een gewone inspectie, waarvoor de ries van Groningerland als immer per sjees werd afgelegd. Maar toen de avond over het land was gedaald, de zon in de purperen verte ten onder was gegaan, nam Mr. Van Roijen zijn bedrijfsleider ter zijde en deelde hem mede, dat hij dien nacht wat in de omgeving rond wilde wandelen. Zoals gezegd geschiedde: het doel werd het Heemser Bosch, de tocht strekte zich uit van ’s avonds 10 tot ’s ochtends 4 uur. Den volgenden morgen had het afscheid plaats, hartelijk en eenvoudig als steeds. Doch ziet: op den dag van de veiling verscheen daar een simpel man uit Zwolle, die meneer Van Engelen werd genoemd en er zich mee vergenoegde in de gelagkamer, waar de notaris met zijn trawanten, mitsgaders de talrijke gegadigden waren samengedromd, in een hoekje zittend, cijfers te noteren, welke handeling, doordat er geen woord bij werd gesproken, zo zonderling werd gevonden, dat men hem aldra geen blik meer waardig keurde. Toen desalniettemin, de geveilde percelen in massa onder den hamer kwamen, stond het zonderlinge mens, dat nu precies wist tot hoever het gaan kon, op en op het beslissende ogenblik riep het: ‘mijn’. Hij had het Heemser Bosch gekocht voor een redelijke prijs, terwijl Mr. Van Roijen het begeerde hout kreeg, dat tot steun en stut van al hetgeen de veenderij op dat ogenblik aan hout nodig had, kon dienen’. Na een 33-jarige leiding overleed mr. I.A. van Roijen, hoog vereerd als magistraat, als nobel mens. Hij werd opgevolgd door zijn 5 zoons: mr. J.H. van Roijen (notaris te Zwolle), mr. S.J. van Roijen (rechter aldaar), H.N. van Roijen (burgemeester van Ambt Hardenbergh), mr. B. van Roijen (burgemeester van Groningen) en A.M. van Roijen te Zwolle. Zij bouwden het bedrijf verder uit. Den 25 augustus 1873 werd het omgezet in de N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen, gevestigd te Zwolle, met als doelstelling: ‘het fabriceeren van turf en den verkoop daarvan, alsmede het door middel van ontginning zooveel mogelijk voordeel trekken uit haar gronden’. Het directeurschap is in den loop der jaren telkens overgegaan van vader op zoon of op andere naaste familieleden. Onder hen treedt vooral naar voren mr. dr. I.A. van Roijen, de bekende oud-burgemeester van Zwolle. Thans zijn commissarissen de heren: I.A. van Roijen (oud-burgemeester van Hoogezand), L.C. van Roijen (Zwollerkerspel), mr. S.J. van Roijen (advocaat en procureur te Bussum) en dr. J.E. baron de Vos van Steenwijk (de huidige burgemeester van Zwolle). Het succes van een onderneming als deze hangt natuurlijk in sterke mate af van de bedrijfsleiders en administrateurs; in tijdsorde waren dit de heren: J. van der Sanden sr., diens zoons A. van der Sanden en J. van der Sanden (de latere 
Gedeputeerde), N.P. Jarigsma en de huidige functionaris de heer J.W.A. van der Pijl, die gedurende 17 jaar kloek en met vaste hand leiding geeft. Toen er voor verpakkingsdoeleinden voor stallen, kwekerijen enz. vraag kwam naar turfstrooisel, werd in 1890 te Bergentheim een turfstrooiselfabriek gebouwd, de eerste in ons land. De technische outillage der onderneming ging voort: de machine en de auto zijn ook hier reeds lang in de plaats gekomen van de spade, den bok en de zomp. In de oorlogsjaren werkten op de Veenderij 500 tot 700 arbeiders voor de verwerking van het product, thans nog 250 tot 300 mensen (de campagne duurt van 1 april tot 21 juni). Wat de ‘Veenderij’ in 100 jaren heeft gewrocht, spreekt uit het treffend beeld, dat het Gedenkboek van de Veenkolonie Bergentheim geeft: ‘Zoover het oog reikt, ontwaart het daar deugdelijke wegen voor het onderling verkeer; boerderijen, die als gebukt voor den wind staan in het open veld, doch een veilig tehuis bieden; bloeiende aardappelvelden en golvend graan, tot het be- en verbouwen waarvan de ontgonnen gronden voor het eigen gebruik tegen geen enkele vergoeding werden afgestaan, aan hen, die het voorrecht genieten tot de veenderij te behoren; een tweetal kerken; drie scholen; een winkel op coöperatieve grondslag gebaseerd; een postkantoor; burger- en arbeiderswoningen; bossen, die ter verfraaiing en voor het algemeen welzijn werden aangelegd; de meergenoemde turfstrooiselfabriek; een timmerwerkplaats; een smederij; een sportterrein. En bij en om dat alles de mensen aan wie gemiddeld f. 200.000 per jaar aan loon werd uitgekeerd, zelfs wel eens f. 22.000 per week, uitsluitend en alleen van de turf. Men vrage hun, die zich inmiddels verenigd hebben in organisaties van maatschappelijk of kerkelijk verband, amusements-, muziek- en sportclubs, hoe zij tegenover dien simpelen turf staan en hun antwoord kan ons niet langer in het ongewisse laten. Het is slechts dankbaarheid, die tot uiting zal komen, voor de verzekering van dit menswaardig bestaan’. Het is gebleken, dat een variant op een bekende zin van den nooit desespereerenden Jan Pieterszoon Coen hier van toepassing is: Daer can in ’t veen wat groots verricht worden! Te Zwolle heeft in intieme kring de N.V. haar 100-jarig bestaan gevierd. Onder de genodigden bevonden zich verschillende vooraanstaande personen. Hartelijke woorden werden daar gesproken. De Commissaris der Koningin roemde in ’t bijzonder den geest van constructieve eensgezindheid en de sociale politiek der Veenderij. De heer Weitkamp, burgemeester van Ambt Hardenberg, stelde de dankbaarheid der gemeente jegens de Veenderij in ’t licht. Een ogenblik van stilte werd gewijd aan de nagedachtenis van den stichter… Tegenover den arbeider der ‘Veenderij’, die zo zeer de gehele maatschappij ten goede kwam staan wij met diep respect. Den wensch, dat die arbeid, bestendigd worde onder omstandigheden van weer toenemenden bloei voor het veenbedrijf, maken wij gaarne tot den onzen. (Met illustraties: foto van mr. I.A. van Roijen, stichter van de veenderij en J.W.A. van der Pijl, administrateur van de n.v.; clichés welwillend afgestaan door de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant).

– Advertentie. Ondertrouwd: Hendrik Drenthen en Zwaantje Baarslag, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Jan Groote Brookhuis, weduwnaar van Gezina Groote Balderhaar, oud ruim 81 jaar, Baalder.

– Vechtmijmeringen. Ik had mij neergezet aan den hoogen oever van een der mooie ‘doode’ Vechtarmen: ‘dood’, omdat hij bij de Vechtcorrectie afgesneden is van den stroom. En toch ook weer niet dood: de hooge zijde vertoont een weelderige felkleurige vegetatie; generzijds weidt mijn blik over velden met grazend veen. In de Oude Vecht slechts enkele open plekken, overigens een eentonige begroeiing met waterplanten. Een begroeiing, die na de afsnijding begonnen is en die eens zal eindigen met volgroeiing en met algehele verdwijning: wat eens water was, zal land zijn geworden! De Oude Vecht heeft het zich zelf aangedaan! De zon neigt ter kimme; het gewoel des dags is verstomd; een enkele watervogel vliegt op uit zijn veilige beschutting; de ranke waterplanten ruischen. Dat alles spreekt een tale! Ik ga mijmeren over de Vecht, waarvan deze doode arm eens een levend deel was. Eeuwen aan eeuwen heeft ze, eerst als machtige gletsjerstroom en voortzetting van de Eems, na den ijstijd als meer bescheiden rivier, haar wateren in de richting der groote zee gestuwd. Geweldig was en is de betekenis van deze grootste onzer kleine rivieren voor de afwatering van het Bentheimsche, Drenthe en Overijssel. In den tijd der ‘donkere’ Middeleeuwen – overigens minder donker dan ze vaak worden geschilderd – heeft de Vecht gezien de krijgstoerustingen van Utrechts Bisschop, die over haar wateren naar zijn ‘frontierplaats’ Hardenberg het oorlogstuig liet vervoeren, waarmee hij den veelszins weerbarstigen Coevorder Kastelein dacht te straffen. Niet steeds met succes! We denken aan de catastrophe, die in 1227 het tuchtigingsleger van Bisschop Otto van Lippe in de verraderlijke moerassen bij Ane weervoer: de Bisschop gedood, de bloem van den adel uit tal van landen versmoord in den weken bodem of gevangen genomen! Een gebeurtenis, in haar rampzaligheid gelijk te stellen met den Gulden-Sporenslag! Drie jaar later toog de Kastelein naar ’t kasteel te Hardenberg, om den nieuwen Kerkvorst onderwerping aan te beiden en vriendschap af te smeeken. Hij stierf op het rad. De geestelijke heeren van dien tijd waren niet steeds toonbeelden van Christelijke zachtmoedigheid! Maar de Vecht heeft eeuwen lang ook een vreedzamer beeld vertoond: ze was de scheepvaartweg, waarlangs de handel ging, die Amsterdam, met Zwolle als tusschenschakel, dreef op Duitschland, met Nordhorn als stapelplaats. Aan die scheepvaart is een gedeelte van het ‘Hofdicht Heemse’ gewijd van de Vrouwe van Heemse, Clara Feyoena van Sijtzama (1729-1807), de ‘vergeten’, maar dankzij de studie van Seerp Anema aan de vergetelheid weer ontrukte dichteres: ‘O, kromgebogen Vecht, zou ik niet van u zingen. Die met een snelle vaart en met een breeden vloed, door die valleien stroomt, daar wij uw vruchtbren voet, Zoo dikwerf zien naar wensch op onze beemden treden? Hier boeit de scheepvaart mijn gedagten en mijn schreden, Hoe drijven storm en wind die volle zeilen voort! Hoe juicht de Koopmanschap!’ Dit verkeer langs de Vecht begon omstreeks 1300 en handhaafde zich tot het midden der 19e eeuw. Onze oud-plaatsgenoot ir. J.Th. Westhoff schreef er over in zijn belangwekkende studie over de staatkundige ontwikkeling van Noordoost Overijssel en de Neder-Graafschap Bentheim. Die scheepvaart kon voor ’t grootste deel alleen plaats hebben in de maanden oktober tot april en de ‘Vechtzompen’ waren van zeer bescheiden diepgang en landvermogen. De lage waterstand bemoeilijkte de vaart zeer. Maar men wist raad, men had den tijd, men betrachtte de deugd der gemoedelijkheid en der landkmoedigheid. Als daar een vloot van scheepjes gezamenlijk de Vecht afzakte en ergens aan den grond raakte, wierpen de schippers meer stroomafwaarts een dam in de rivier, wachtten tot het water wat opgestuwd was en de scheepjes weer vlot waren, staken dan den dam door en zakten met den kunstmatigen vloed den stroom af, tot zij opnieuw vast zaten, waarop hetzelfde spelletje herhaald werd. Of deze vernuftige methode strekte tot verhoging der bevaarbaarheid valt te betwijfelen! Het contact dat de Vecht bracht tusschen Holland en Neder-Graafschap spiegelt zich ook af in de gelijkheid van uitspraak van verschillende woorden. Zoo is het gebruik van ien als verkleiningsachtervoegsel in ’t Bentheimsche gebonden aan de streken langs de Vecht; het houdt op bij Nordhorn, het eindpunt der vroegere Vechtscheepvaart. De heer Rakers, thans onderwijzer te Georgsdorf, heeft hierover zeer interessante studiën gemaakt. Zoo gaf onze Vecht aanleiding tot beschouwingen en ontboezemingen. Ze is niet dan zeer spaarzamelijk ‘bezongen’ en staat in dit opzicht achter bij haar Utrechtsche naamgenote. Aan haar over stond geen Muiderslot, herbergende een Hooft en bij wijlen den Muiderkring. Ze heeft niet den tijd gekend, dat rijke patriciërs gaarne aan haar zoom hun landhuizen bouwden, noch den tijd van courtoisie, dat sierlijk uitgedoste jofferen en jonkers gingen spelevaren op haar wateren. Zij doorstroomde slechts het ‘achterland’ en voor dat land trok het zich voelende Holland, dat in den tijd van de Republiek der Vereenigde Nederlanden zoo vaak de hegemonie had en gaarne de eerste viool speelde, wel eens smalend den neus op! Maar de Vecht bleef voor de bewoners harer oevers de stroom, dien ze lief hadden, ook al bezorgde zij hun wel eens overlast, nu sterk aan banden gelegd. En ook de vele vreemdelingen vinden haar al dadelijk bij de eerste kennismaking het ‘oarig rivierke’. Hardenberg, JEKA.

– Autobotsing. Zondagavond ontstond een autobotsing op den Hardenbergerweg bij den heer Lahuis, tussen den heer Van Oortmersen te Radewijk en een auto bestuurd door personen uit Assen. Laatstgenoemde auto werd ernstig beschadigd daar deze tegen een boom opvloog, terwijl tevens één der inzittenden dezer auto ernstige snijwonden opliep aan het gezicht. Nadat deze door dr. Mooy was verbonden kon hij echter zijn reis per huurauto vervolgen.

1935-09-07
– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Grooters, oud-gemeenteontvanger van Ambt Hardenberg, oud ruim 83 jaar, Heemse.

– Advertentie. Verkoop afbraak woning. Burgemeester en wethouders van Ambt Hardenberg bieden voor afbraak te koop aan de oude brugwachterwoning te Kloosterhaar, bewoond door P. Stellinga.

– Advertentie. Boerderijtje te Ane. De notarissen Kelder te Dedemsvaart en Kruisinga te Vriezenveen zullen op zaterdag 14 september a.s. ’s namiddags 2 uur in het café Kamphuis te Gramsbergen in publiek doen inzetten en 14 dagen daarna publiek aldaar verkopen: het boerenplaatsje van den heer G.J. Beenen gelegen te Ane.

– ‘Eendracht Maakt Macht’ heeft een vaandel. Dankzij den financiële steun der burgerij, die daarmee blijk heeft gegeven van hartelijke toegenegenheid, is de Gem. Zangvereeniging ‘Eendracht Maakt Macht’, dir. de heer Hidding, een vaandel rijk geworden. Uit erkentelijkheid voor de ontvangen giften heeft zij de burgerij woensdagavond een concert aangeboden bestaande uit tien nummers, geopend en gesloten met den door den directeur gecomponeerden E.M.M.-marsch! c.a.

– Officiële opening van ‘De Jaarbeurs’. Blijkens de in ons blad opgenomen advertentie heeft heden zaterdag de officiële opening van het welbekende café ‘De Jaarbeurs’ plaats. We hebben een kijkje genomen en konden constateren dat de ruime zalen er door de nieuw aangebrachte frisse kleuren zeer aantrekkelijk uitzien c.a.

– In memoriam Hendrik Jan Grooters. In den ouderdom van 83 jaren is woensdag te Heemse overleden de heer H.J. Grooters, een in deze omgeving zeer bekende persoonlijkheid. Gedurende 33 jaren was de overledene, tot zijn pensionering, nu 12½ jaar geleden, gemeenteontvanger van Ambt Hardenberg. Hij was één der medeoprichters van de Boerenleenbank, welker voorzitter hij een tijdlang is geweest en tot voor een paar jaar bestuurslid. Sinds de oprichting van de vereniging ‘Het Groene Kruis’ was hij tot voor enige jaren bestuurslid daarvan; een lange reeks van jaren vervulde hij de functie van penningmeester; aan de totstandkoming van de Röpcke-Zweersstichting heeft hij mede gewerkt. Hij heeft gewerkt ten kantore van vier notarissen, achtereenvolgens bij de heren Van der Muelen, Troost, De Meijier en Stuart. In boedelzaken was hij veler vraagbaak; voor de notariële hulp werd vaak zijn advies gevraagd. Als particulier schatter en als particulier landmeter genoot hij in wijden kring vertrouwen. Een rustig, eenvoudig man is van ons heen gegaan. Een figuur, hooglijk gerespecteerd om zijn degelijkheid door de talloos velen, die met hem in aanraking kwamen! Hij ruste in vrede!

– Bergentheim. De nieuwe brug. Met de nieuwe brug, die hier tegenover de Stationsweg in het kanaal wordt gelegd, is reeds een begin gemaakt. Wanneer er zich geen ‘tegenspoeden’ voordoen, zal hij binnenkort in gebruik kunnen worden genomen.

– Gramsbergen. Hevige regenval. Zaterdag ontlastte zich alhier een onweersbui met hevige regenval. Het regende zoo erg dat de verschillende straten in een ogenblik blank stonden. In de Stationsstraat steeg het water zo hoog dat de keuken, de deel alsmede de slaapkamers van den heer H. van der Haar onderliepen. Met behulp van omwonenden werd het water na de bui met schepemmers en stofblikken uit de keuken gehoost. Wij hoorden van verschillende oude mensen dat zij zich niet konden herinneren dat ooit een dergelijke hevige regenval hier is voorgekomen. Ook in de verschillende buurtschappen stonden de landerijen in een mum van tijd onder water.

– Advertentie. Feestelijke opening van café De Jaarbeurs op heden zaterdag 7 september. Jazz-band aanwezig vanaf ’s avonds 6 uur. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend. G. ten Cate.

– Advertentie. Uit de hand te koop: een mooi zakenpand op gunstigen stand gelegen aan de Voorstraat te Hardenberg, geschikt voor alle doeleinden. wed. E. Renkema, Heemse.

1935-09-14
– Rouwadvertentie: R. van Laar, oud ruim 82 jaar, Baalder.

– Loco-burgemeester. Door B. en w. dezer gemeente (Stad Hardenberg) is tot loco-burgemeester aangewezen de heer P. Wamelink.

– In den arm gestoken. De venter L. Visscher, werkzaam bij firma Steenwijk en Kuiper alhier, werd woensdagmiddag te Radewijk, toen hij aldaar aan het venten was, door een zekeren J.H.V. met wien hij zaterdagavond een woordenwisseling had gehad, zo hevig met een mes in zijn linkerbovenarm gestoken, dat hij onmiddellijk naar Hardenberg moest worden vervoerd, om zich onder geneeskundige behandeling te stellen. Het bleek dat de wonde vrij diep was. Van het geval is aangifte bij de politie gedaan.

– De heer Grooters ten grave gedragen. Onder grote belangstelling werd op de oude begraafplaats alhier het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den heer H.J. Grooters, oud-ontvanger van de gemeente Ambt Hardenberg. In den stoet merkten wij op het volledig dagelijks bestuur, den secretaris en den ontvanger, den voorzitter, den secretaris en den penningmeester van het Groene Kruis, den heer Snijders, voorzitter van den Raad van Toezicht, den heer L. Waterink, bestuurslid en den heer G. Bruins, kassier der Boerenleenbank. Aan het graf werd gesproken door den heer Fredriks, godsdienstonderwijzer en door den heer Snijders. De laatste bracht naar voren de karaktereigenschappen van den overledene, die hem zoo uitnemend geschikt maakten voor de veelvuldige functies, door hem bekleed. De oudste zoon, de heer J. Grooters dankte voor de belangstelling en de sprekers voor hun waarderende woorden.

1935-09-21
– Rouwadvertentie: Hendrik Waterink, oud 84 jaar, Baalder.

– Advertentie. Jachtrecht markegronden te Heemse. Te huur voor den tijd van één jaar ingaande 1 okt. 1935: de jacht op de gronden der gemeente Ambt Hardenberg, gelegen te Heemse en afkomstig van de Marke van Heemse, groot 26.05.22 ha.

– Advertentie. Aanbesteding. Op dinsdag 1 okt. zal voor rekening van den heer B. Schottert te Gramsbergen in ’t café Kamphuis worden aanbesteed: het bouwen van een dubbele burgerwoning aan de Parallelweg te Gramsbergen. A. Reinders, Oldenhof.

– Verplaatsing. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer H.J. Middendorp, thans ontvanger der registratie en domeinen te Wageningen wordt in gelijke functie overgeplaatst naar Zeist.

– Heemse. Nieuwe zaak. We gaan met den tijd mee; ook Heemse krijgt haar kapperszaak. Heden zaterdag wordt ze geopend. Niet alleen heren maar ook dames kunnen er terecht. De coiffeur, de heer Post, garandeert vakkundige bediening.

– Slagharen. Kapelaan Meurs vertrekt. Naar wij vernemen is kapelaan Meurs van hier als zodanig te Workum (Fr.) benoemd. In zijn plaats is hier benoemd kapelaan Dijkman, thans nog student aan het Groot Seminarie, afkomstig uit Vaassen (Gld).

– Advertentie. Stad’s Leesbibliotheek, Heemse.

– Advertentie. Attentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Heemse en omgeving bekend dat hij zaterdag 21 september een kapperszaak voor dames en heren zal openen. W. Post.

– Advertentie. Zij, die wensen deel te nemen aan een op te richten gymnastiekvereniging, kunnen zich hiervoor aanmelden bij Jurrien Goris, Hardenberg.

1935-09-28
– Rouwadvertentie: Luberthus Brand, oud ruim 84 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Aan de inwoners van Radewijk en omgeving deel ik mede dat ik elke dinsdagavond en donderdagavond na 8 uur in de Smederij van Hamberg aanwezig ben voor het repareren van rijwielen. E.J. Breukelman, rijwielhersteller, Hardenberg.

– Advertentie. Staat ter dekking een Tochenburger Stamboekboek bij J. Lubbering, Kerkkast, Gramsbergen. Dekgeld 50 cent. Het bestuur der Geitenvereniging.

– Gramsbergen. Onderhands aangekocht. De heer B.J. Tillema alhier heeft onderhands aangekocht het door hem zelf bewoonde huis aan de Stationsstraat, eigenares mej. wed. Bonkers-Caron te Apeldoorn. Koopsom onbekend.

– Advertentie. Het publiek in de gemeenten Ambt en Stad Hardenberg en Gramsbergen wordt medegedeeld dat het Ziekenfonds van ‘Onderlinge Hulp’ niet is goedgekeurd door de Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst. Teneinde den overgang naar het bestaande goedgekeurde ziekenfonds der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst: Plattelandsfonds Zwolle en Omstreken gemakkelijk te maken, zal van zaterdag 21 sept. af, de contributie van dit ziekenfonds worden verlaagd met behoud van volle rechten, voor alle personen, wonende in de gemeente Ambt Hardenberg en Gramsbergen, die als huisarts hebben gekozen of wensen te kiezen den arts W.F.K. Gouwe, te Lutten a.d. Dedemsvaart.

1935-10-05
– Rouwadvertentie: Philip Roos Dzn., Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voorzitter der Joodsche Gemeente, oud-wethouder der gemeente Coevorden, oud 86 jaar.

– Advertentie. Verloofd: Hermien J. Huyskamp en Roel’f Bosch, Hardenberg.

– Hardenberg. Goederenvervoer. Met ingang van 6 oktober a.s. zullen wederom een aantal spoorwegstations voor het vervoer van stukgoederen gesloten worden en zullen o.a. de stukgoederen van de stations Gramsbergen, Hardenberg, Bergentheim, Mariënberg en Den Ham (Vroomshoop), dagelijks per vrachtauto worden vervoerd.

– Aanbesteding. Donderdag had te Heemse de aanbesteding plaats van het bouwen voor rekening van mej. S. Zweers, onderwijzeres te Rheezerveen, van een woning aldaar. Laagste inschrijver: A. Hofsink voor f. 1920. Niet gegund.

– Veiling. Ten overstaan van notarissen kelder en Kruisinga had alhier zaterdagmiddag de eindveiling plaats van de boerderij met schuren en erven, bewoond door den heer G.J. Beenen. Koper werd de heer W. Tromp te Anerveen voor f. 3210.

– Aanbesteding. Onder architectuur van den heer A. Reinders had alhier de aanbesteding plaats van het bouwen van een woonhuis aan de Parallelweg voor rekening van den heer B. Schottert alhier. Laagste inschrijver: G.W. Bosch voor f. 3740. Het werk is gegund.

– Advertentie. Uit de hand te koop een boerderij met bouw- en groenland ter grootte van 3.40.00 ha. W. Tromp, Anerveen.

1935-10-12
– Ingezonden stuk. Jl. vrijdagmiddag had ondergetekende het genoegen bij te wonen de opening van het vierde werkkamp, dat uitgaat van de Centrale voor Werklozenzorg, gesticht op initiatief van de Raad van Nederlandse Kerken voor praktisch Christendom, door Z.E. den minister van Sociale Zaken, mr. M. Slingenberg. Voor de opening van dit werkkamp, dat gelegen is te Eerde bij Ommen, midden in het 1000 ha. grote prachtige landgoed Eerde, bestond grote belangstelling c.a. Chr.F. Bramer, burgemeester van Stad Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: J.C. Bruins en R. Medendorp.

– Advertentie. In verband met ons vertrek, gelieve diegenen die nog iets te vorderen hebben of verschuldigd aan ons zijn, hunne rekeningen in te brengen of betaling te doen binnen 14 dagen. B. Coes, Hardenberg.

– Wiek van molen afgewaaid. Tijdens den hevigen stormwind van donderdagmorgen werd een wiek van den molen van den heer H. Lenters te Ane er afgerukt en een eind verder op het bouwland geworpen. Voorwaar een grote schadepost voor den betrokkene.

– Bergentheim. Adders. Naar we vernemen komen er op de werkverschaffing Salomons alhier veel adders voor. Door een ploeg arbeiders werden er een dezer dagen niet minder dan 9 stuks gevangen en dood gemaakt.
1935-10-19
– Advertentie. Geboorte: Harm Panneman, z.v. H. Panneman Hzn. en E.A. Baarveld, Bergentheim.

– Aflevering honing. Donderdag hebben de leden van den Nederlandse Iemkersbond en de Vereniging ter bevordering van Bijenteelt, waarvan afdelingen gevestigd zijn resp. te Lutten, Hardenberg en Ebbenbroek, bij café Frijling de honig afgeleverd, die gekocht is door de hoogste inschrijfster, de firma Van der Kaars te Gorredijk, tegen den prijs van 23¾ cent per kg. De kwaliteit moet prima zijn, ook over kwantiteit zijn de iemkers tevreden. Verschillende bijenhouders hadden hun korven geplaatst nabij de Duitse grens. Er blijkt braaf ‘gesmokkeld’ te zijn: de moeilijkheid van grensoverschrijding bestond voor de nijvere diertjes niet en van hun wapens hebben ze, althans tegen de douaniers, geen gebruik behoeven te maken!

– Inkrimping personeel. Het personeel aan het station S.S. hier zal ingekrompen worden. Naar wij vernemen heeft de heer B.J. van Loo, tot dat personeel behorende, bericht ontvangen dat hij zal worden overgeplaatst. De heer Van Loo is lid van den gemeenteraad en afgevaardigd door de S.D.A.P.

– Benoeming. Tot technisch ambtenaar bij den Rijkswaterstaat, standplaats Hardenberg, is benoemd de heer S. Sipkema te Sliedrecht.

– Slagharen. Trouwe knecht overleden. Dezer dagen is overleden de heer R. Benjamins, die ruim een 50-tal jaren als landbouwersknecht werkzaam was bij de erven Posthoorn te Schuinesloot. Genoemde heer had de voortreffelijke eigenschap de belangen van zijn werkgever te beschouwen als zijn eigen en toonde zich met innige verknochtheid te zijn verbonden, ook aan de latere erfgenamen, die de plaats der ouderen op deze boerderij hebben ingenomen.

– Advertentie. H. Boom, arts, is verhuisd drie huizen verder den Gramsbergerweg op.

1935-10-26
– Advertentie. Geboorte: Jan Herman ten Brinke, z.v. H. ten Brinke en K.J. van Ast, Hardenberg, Stationsstraat.

– Advertentie. Getrouwd: Johann Caspar Bruins en Roelie Medendorp, Hardenberg, Stationsweg 66.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: A. Kleinebuul en Gd. Breukelman, Hardenberg.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend dat zijn schoenmakerij is verplaatst naar de kosterswoning van de Hervormde Kerk. J. Kollen.

– Bergentheim. Nieuwe zaak. Binnenkort hoopt de heer F. Luisman alhier een winkel te openen in kruidenierswaren en aanverwante artikelen. Voor dat doel heeft hij reeds een houten gebouw geplaatst bij de sluis in de Van Roijenswijk.

– Goede vangst. De heer F. Kiewiet te De Haandrik wist dezer dagen in de rivier de Vecht niet minder dan 700 pond vis te vangen. Hierbij waren snoeken van enorm gewicht. Wel een bewijs, dat in de Vecht, ondanks de herhaalde vervuiling door aardappelmeelfabrieken, nog veel vis zit.

– Flinke visvangst. De visser L. Meijer wist woensdag in de Vecht, tussen de Duitse grens en De Haandrik, met een zegen niet minder dan 800 pond vis te vangen. Wel een bewijs dat zich in de Vecht nog wel vis ophoudt!

– Advertentie. Boelhuis Radewijk. Notaris Schut is voornemens woensdag 30 oktober 1935 om negen uur ten huize en ten verzoeke van den heer W. Kiewiet te Radewijk te verkopen: 1 vierjarig paard c.a.

– Advertentie. Notarissen Schut te Heemse en Kruisinga te Vriezenveen zijn voornemens woensdag 6 november 1935 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: I. een huis, erf en tuin te Den Velde, groot ongeveer 0.03.50 ha.; II. een perceel bouw- en grasland; III. een boerenplaatsje, bestaande uit huis met bouw- en grasland in het Veldingerveld, groot 2.50.40 ha., gedeeltelijk blooten eigendom. Thans gedeeltelijk in huur bij den heer F.J. Kremer.

1935-11-02
– Advertentie. Ondertrouwd: G.H. Otterman en J. Jongsma, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: Roel’f Bosch en Hermien J. Huyskamp.

– Bergentheim. De nieuwe brug. Vrijdagmiddag is de nieuwe brug over ’t Kanaal, tegenover den Stationsweg, officieel geopend. Daarbij waren aanwezig de burgemeester en de secretaris van Ambt Hardenberg, de heer Levert, ingenieur bij de Overijsselse Kanalisatiemaatschappij en de heer Botterweg, hoofdopzichter. Van den heer Van Weerden, technisch ambtenaar bij den Provincialen Waterstaat, was bericht van verhindering ingekomen. Nadat de genodigden, waarbij zich ook de heer Van der Pijl en het volledig bestuur van ‘plaatselijke belangen’  hadden aangesloten, in café Mulder waren samengekomen, toog men naar de brug, waar zich inmiddels een talrijke menigte had verzameld. De heer Banis, voorzitter van plaatselijk belang, heette allen hartelijk welkom en schetste in zijn rede, hoe het bestuur jarenlang geijverd heeft, een brug te krijgen, voldoende aan de eisen van het moderne verkeer, waaraan de vlotbrug absoluut niet voldeed. Verschillende keren is er met het dagelijks bestuur der Kanalisatiemij. over gesproken, maar de gestelde eisen waren te zwaar. Dit voorjaar ontving het bestuur de mededeling van den heer Van der Pijl, dat er kans voor totstandkoming bestond! Door hem werd een flinke geldelijke steun in uitzicht gesteld; ook de zakenmensen lieten zich niet onbetuigd en ’t resultaat is deze nieuwe brug! c.a.

– Rouwadvertentie. Fennigje Kuijer, echtgenote van J. van Laar, oud 69 jaar, Baalder.

1935-11-09
– Ontslag aangezegd. Naar wij vernemen is aan het gehele personeel van de D.S.M. (Dedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij) tegen 1 januari a.s. ontslag aangezegd. Mogelijk kunnen sommigen hunner voor herplaatsing bij de E.D.S. in aanmerking komen.

– Brucht. Benoeming. De raad der gemeente Ooststellingwerf benoemde tot gemeenteveearts voor de dorpen Donkerbroek, Haule en Haulerwijk onze vroegere plaatsgenoot den heer F.G. Boerrigter, dierenarts te Donkerbroek.

– Advertentie. Verloofd: Ir. J.W. Bakker en Mien Bruins, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: H.L. van Dalen en A. v.d. Haar.

– Bruchterveld. Intrede ds. Wassink. Zondagmorgen had de bevestiging plaats van ds. Wassink, gekomen van Wierden, als predikant bij de gereformeerde kerk alhier c.a.

– Advertentie. De veiling van de onroerende goederen van den heer G.J. Jonkeren te Den Velde gaat niet door.

1935-11-16
– Advertentie. Getrouwd: G.H. Otterman en J. Jongsma, Hardenberg.

– Advertentie. Belangrijke veiling twee boerderijen Radewijk. Notaris Schut is voornemens maandag 25 nov. 1935 om 14.00 uur in het Hotel Baving te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: twee vruchtbare boerderijen, bestaande uit twee boerenbehuizingen en stookhok, met 17 ha. uitmuntend bouw- en grasland, te veilen in diverse percelen en massa. Een en ander gelegen aan den hardenweg en vlak aan de Duitse grens en in gebruik en bewoning bij de heren G. en H. Lenters.

– Advertentie. Vanaf heden portland-cement, metselkalk enz., verkrijgbaar aan de opslag. G.J.R. Geerligs, timmerman, parallelweg (achter station N.S.)

1935-11-23
– Advertentie. Geboorte: Folkert Folkerts, z.v. dhr. en mev. Folkerts-Bruins, Laren (Gooi).

– Advertentie. Ondertrouwd: Willem Snel en Willemina Mensink.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Albert Sluijer en Lummigje Wobben, Sibculo.

– Rouwadvertentie: Albertus Noppers, oud 50 jaar, Bruchterveld, bestuurslid van de Lijkwagenvereniging ‘De Laatste Eer’.

– Advertentie. Boerenplaats Bruchterveld. Notaris Schut is voornemens maandag 2 december 1935 om 14 uur in het café Leering te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een boerenplaats, bestaande uit huis en erf met schuren en bouw- en grasland en veengrond, tezamen groot 4.75.30 ha. Een en ander gunstig gelegen te Bruchterveld aan den harden weg (de Hongerdijk) en aan den weg langs de Breesloot. Thans in gebruik en bewoning bij den heer L. Schepers.

– Heemse. Nieuwe garage. Heden zaterdag, heeft de opening plaats van de nieuwe garage van den heer Smit. Het welbekende pand van wijlen mevr. wed. Roos, vlak bij de Vechtbrug, heeft een algehele verandering ondergaan, zodat het nu aan zijn nieuw doel volkomen beantwoordt. De tuin is een ruim voorplein geworden waarop benzinepomp en lucht- en waterpomp, met flinke parkeerruimte. De ruime winkel bevat een uitgebreide inventaris van alles wat tot het bedrijf behoort c.a.

– Radewijk. Bedankt als voorzitter. De heer J.H. Kuijer te Radewijk heeft bedankt als voorzitter der Chr. Schoolvereniging alhier. In zijn plaats is benoemd de heer D. Zweers.

– Wild zwijn gesignaleerd. Terwijl de jager G. Tromp te Anerveen donderdagmiddag in De Meene was te jagen, zag hij eensklaps een wild varken, dat daar lustig in het zand aan het wroeten was. Daar de heer Tromp geen kogels op zijn geweer had, durfde hij niet op het zwijn te schieten, zodat het dier, den jager bemerkende, het hazenpad koos en zich naar de Scheersche bossen verwijderde, waar eerdaags jacht op hem zal worden gemaakt. Naar men ons mededeelde was het zwijn van enorme grootte en woog naar schatting zeker 600 pond. Men vermoedt dat het dier van Duitsland naar hier afgedwaald is.

– Advertentie. Ford Garage. Hierbij delen wij u mede, dat garage Smit, Heemse, De Brink, tel. 80, door N.V. Nederlandsche Fordfabrieken is aangesteld als Officieel Ford Service Dealer. J. van Berkum, Coevorden.

– Advertentie. Opening. Garage Smit, Heemse, op a.s. zaterdagavond 23 november. Ter gelegenheid dezer opening bieden wij al onze artikelen tegen buitengewoon lage prijzen aan c.a.

1935-11-30
– Rouwadvertentie: Hermina Klinge-Kleinlugtenbeld, oud 65 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: Fennigje Reints-Hultink, oud 61 jaar, Wielen.

– Rouwadvertentie: Dirk Hoiting, gemeentearchitect van Ambt Hardenberg, voorzitter van de zwemvereniging ‘Zwemlust’, oud ruim 37 jaar, Heemse, De Brink A-36a

– Advertentie. H. Tukkers, Voorstraat 130, Hardenberg. Het adres voor boterletters, gevuld en brokken St. Nicolaas marsepein, Chocoladeletters, luxe dozen bonbons, borstplaat enz. enz.

– Nieuw raadslid. Met ingang van 1 januari a.s. wordt de heer B.J. van Loo arbeider-telegrafist aan ’t station N.S. alhier, overgeplaatst naar het station Laren-Almen. De heer Van Loo, die voor de S.D.A.P. zitting heeft als lid van den raad der gemeente Stad Hardenberg zal als zodanig worden opgevolgd door den heer K. Vos, no. 2 van de kandidatenlijst dier partij.

– D. Hoiting overleden. Na een ongesteldheid van slechts enige uren overleed woensdagmiddag in den ouderdom van 37 jaren, de heer D. Hoiting, architect van de gemeente Ambt Hardenberg. Zijn heengaan, zo plotseling, heeft grote ontroering gebracht; algemeen is de deelneming met de zwaarbeproefde echtgenote en haar enig kind. De heer Hoiting werd den 8 juni 1898 te Rhenen geboren. De raad van Ambt Hardenberg benoemde hem in zijn zitting van 16 augustus 1930 tot gemeentearchitect, welke functie hij den 1 oktober daaropvolgende aanvaardde. Daarvoor was hij buitengewoon opzichter bij den Rijkswaterstaat. Hij had zijn opleiding genoten aan de Middelbare Technische School te Utrecht. De heer Hoiting was ook leraar aan de Vaktekenschool, voorzitter der zwemvereniging en lid van ’t bestuur van het Nutsdepartement ‘Hardenberg en Omstreken’. Hoog stond hij aangeschreven om zijn vakbekwaamheid en zijn voortreffelijke karaktereigenschappen. Maandag zal zijn stoffelijk overschot te Zeist ter aarde worden besteld. Hij ruste in vrede!

– Gramsbergen. 25-jarig jubileum. De gereformeerde kerk te Gramsbergen herdenkt maandag 2 december den dag waarop zij vóór 25 jaar tot openbaring kwam. Deze kerk werd in deze 25 jaar door 5 predikanten gediend, die nog allen in ’t leven zijn, nl.: ds. Westerhuis (Hellevoetsluis), ds. Siersema (Haarlem), ds. Rignalda (Ermelo), ds. Vreugdenhill (Oud-Vossemeer) en ds. Bavinck, die haar thans nog dient c.a.

– Gramsbergen. Depot C. Jamin. Blijkens advertentie in dit nummer hoopt de heer F. Mulder in ’t pand van den heer J. Jonink sr. zaterdagavond een depot van C. Jamin te openen c.a.

1935-12-07
– Rijksveldwachter. Tot rijksveldwachter, ter standplaats Hardenberg, is benoemd de heer N.C. de Ruiter, marechaussee bij de brigade Hardenberg van de Koninklijke Marechaussee.

– Begrafenis D. Hoiting. Te Zeist had maandag de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer D. Hoiting, in leven gemeentearchitect alhier c.a.

– Advertentie. Geboorte: Lena Christina Aleida Hombrink, d.v. E.J. Hombrink en H. Kremer, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: Geerd Borneman en Hilligje Baarslag, Hardenberg.

– Moeilijkheden in Ambt Hardenberg. Met de administratie van de gemeentelijke bouwverenigingen en van de Landarbeidersvereniging is belast de heer J.W. Resink, gemeentesecretaris, ter voorziening in de vacature wegens op verzoek verleend ontslag aan den heer Boerrigter, wien als gemeenteontvanger en administrateur van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf ziekteverlof is verleend. Naar klachten over betalingsaangelegenheden en kwitanties wordt een onderzoek ingesteld, hetgeen in verband moet worden gebracht met het aan den gemeenteontvanger verleende ontslag als administrateur van de in den aanhef van dit bericht genoemde verenigingen. De heer Boerrigter is tevens correspondent der Arbeidsbemiddeling, alsmede penningmeester van het Christelijk Schoolbestuur te Stad Hardenberg.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Herman Hendrik Heitbrink en Hendrikje Kuipers, Radewijk.

– Rouwadvertentie: Geertje Pullen, oud 3 jaar, Hardenberg.

1935-12-14
– Ontslagaanvraag burgemeester. Na een vrij langdurige besloten vergadering heropent de voorzitter de vergadering en deelt mede dat het schrijven van Gedeputeerde Staten is gelezen en behandeld. Tevens moet spreker mededelen dat de burgemeester, de heer H.H. Weitkamp, hedenmorgen om 10 uur ontslag uit zijn ambt heeft gevraagd. In dit schrijven vroegen Gedeputeerde Staten wat de raad denkt te doen, na uit een voorlopig onderzoek is gebleken, dat in de boekhouding van den gemeenteontvanger onregelmatigheden voorkomen.

– Schorsing gemeenteontvanger. B. en W. stellen voor wegens geconstateerde onregelmatigheden den heer H. Boerrigter met ingang van 7 december voor onbepaalde tijd te schorsen als gemeenteontvanger en agent der arbeidsbemiddeling.

– Albino krijgt een nieuw winkelpand. De heer J.R. Zweers heeft zijn half winkelpand (het oostelijk gedeelte) voor den tijd van 6 jaar verhuurd aan de Albino maatschappij.

– Advertentie. Ondertrouwd: Albert Jan Breukelman en Hilligje Baarslag, Hardenberg.

– Advertentie. Getrouwd: W. Sebel en W. Mensink, Hardenberg, Bruchterweg B-25b.

– Advertentie. 80e verjaardag wed. G. Frijling-Koeslag, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Hendrika Minkjan-Kedde, oud 71 jaar, Hardenberg.

– Aftreden van den heer K. Luten. Aan den heer K. Luten is op zijn verzoek, wegens gezondheidsredenen, tegen 1 januari a.s. eervol ontslag verleend als keuringsveearts, hoofd van dienst en als gemeenteveearts. In de ruim 20 jaren, dat de heer Luten hier arbeidde, heeft hij zich niet alleen doen kennen als een uitstekend dierenarts, maar ook nam hij een werkzaam aandeel aan het openbare leven. Zo was hij voorzitter van de Sportcommissie en lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. In al zijn functies kwam zijn getrouwe plichtsvervulling uit. Van 1915 tot 1923 was hij hier de enige dierenarts. Toen bleek, dat er door de inwerkingtreding der Vleeskeuringswet assistentie moest komen, deed hij een gedeelte van zijn praktijk over aan zijn zwager, de heer G.A.R. Nieuhoff, die sedert juli 1922 hier de praktijk gedeeltelijk waarnam, wegens een motorongeluk, den heer Luten overkomen. Thans heeft ziekte den heer Luten genoodzaakt, zijn functies neer te leggen. Naar wij uit goede bron vernemen, bestaat er veel kans, dat zijn tegenwoordige assistent, de heer E. de Nooy, hier zal blijven, waardoor wij er van verzekerd zijn dat Hardenberg weer in ’t bezit zal komen van twee flinke dierenartsen.

– Zakennieuws. Naar wij vernemen heeft de heer A.K. Wacht het perceel, thans bewoond door den heer Hoornstra, gehuurd. Van dit pand zal een winkelhuis worden gemaakt.

– Gekocht. Ten overstaan van notaris Schut zijn verkocht 2 boerenplaatsen en een perceel zandgrond, tezamen groot ca. 17 ha., in gebruik en bewoning bij G. en H. Lenters te Radewijk. Aangekocht door den heer I.A. Frank alhier, voor f. 12.100,-

– Fusie D.S.M. en E.D.S. De fusie tussen de D.S.M. en de E.D.S. is tot stand gekomen. De heer Brouwer, vroeger chef te Heemse, thans te Hoogeveen, wordt chef-besteller te Heemse. De conducteur H. Smit en de machinist H. Lucas blijven in dienst. De machinist J. Dozeman en de besteller W. Waanders worden op 1 januari a.s. ontslagen. De ontslagenen zullen na 1 januari zoveel weken loon ontvangen als zij jaren in dienst bij genoemde maatschappij waren; deze aantallen zijn respectievelijk 33 en 26.

– De oude Stuwdijk. Door het leggen van den nieuwen Stuw- en Geuchiesdijk in het waterschap de Meene, heeft de oude stuwdijk zijn betekenis verloren. Door de aangelande eigenaren is thans besloten deze dijk te slechten en daarmee de aangrenzende percelen te verbeteren.

– Oprichting stierhouderij. Ten huize van den heer A. Reints te Holthemerbroek werd dezer dagen onder voorzitterschap van den heer G.J. Kelder een vergadering gehouden om te komen tot oprichting van een stierhouderij c.a.

– De Krim. Hulpbehoevende vrouw bijna verbrand. De gedeeltelijk verlamde echtgenote van den schipper C. Bloemberg, gedomicilieerd te Alkmaar, is donderdagavond nauwelijks aan den verbrandingsdood ontkomen. Ze bevond zich alleen in de roef van het schip, dat tijdelijk aan den kanaalwal hier ter plaatse was gemeerd. In deze roef bevond zich een brandend petroleumstel, dat voor gewone huishoudelijke doeleinden was aangestoken. Vermoedelijk door bewegingen der vrouw, die tengevolge van een rugaandoening niet kan lopen, is dit petroleumstel omgevallen, waardoor het huisraad vlam vatte c.a.

– Advertentie. Mobilia. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 16 december 1935 om 13 uur ten huize en ten verzoeke van mevrouw de weduwe D. Hoiting, op den Brink te Heemse, te verkopen: haar prima onderhouden en in staat van nieuw verkerende inboedel, bestaande uit 1 orgel, 1 buffet c.a.

– Advertentie. Boelhuis Radewijk. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 18 december 1935 om tien uur voor de heren G. en H. Lenters op de oude boerderij Lenters te Radewijk, te verkopen: 1 paard, 4 melkkoeien, 2 pinken, 1 vaarskalf c.a.

– Advertentie. Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 23 december 1935 om 19.30 uur in Hotel Baving te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor mej. de weduwe E. Renkema: a. een autogarage met keuken en bovenhuis op mooien stand aan de Voorstraat te Stad Hardenberg, vlak bij de Markt, groot 1.42 are; b. 0.38.30 ha. bouwland ‘Het Maatje’, achter in de Koppel te Stad Hardenberg.

– Advertentie. Al dengenen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of iets onder zich hebben, hieronder begrepen borgtochten, betreffende de familie Lenters te Radewijk, wordt verzocht daarvan uiterlijk 20 december opgave te doen ten kantore van notaris Schut te Heemse.

– Advertentie. Biljartclub. Zij, die belangstelling hebben voor een biljartclub, kunnen zich donderdagavond 19 december opgeven bij G. ten Cate, café ‘De Jaarbeurs’.

1935-12-21
– Advertentie. Geboorte: Lambertha Frederika Sierink, d.v. L. Sierink en G. Vasse, Heemse.

– Rouwadvertentie: Marchiena Henderika Kool, oud bijna 7 maanden, Bergentheim.

– Rouwadvertentie: Albert Brugts van der Meulen, oud 84 jaar en 5 maanden, Den Velde.

– Advertentie. Boerenplaatsje. Braamberg, Slagharen. Notaris Schut is voornemens dinsdag 31 december 1935 om 13 uur in het café Kleinheerenbrink op de Belte te Slagharen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor de erven van wijlen den heer L. van Oene: een boerenplaatsje op de Braamberg aan den harden weg van Slagharen naar Hoogeveen.

– Advertentie. De winter komt! Evenals andere jaren hebben wij ook thans weer een nieuwe sortering schaatsen in alle maten en prijzen. J. Grooters, Hardenberg (met illustratie: Ruiter’s Schaatsen Akkrum).

– Advertentie. Zij, die in den loop der jaren uitgelote obligaties van de School voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Hardenberg, in belening hebben gegeven aan den heer H. Boerrigter te Heemse, worden namens den heer Officier van Justitie, in hun eigen belang verzocht zich zo spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk te wensen tot den commandant der Koninklijke Marechaussee te Hardenberg.

1935-12-28
– In memoriam: J. Fredriks (13 september 1856 – 26 december 1935). ‘Hij reisde zijnen weg met blijdschap’ (met foto van dhr. Fredriks). De heer Fredriks is van ons heengegaan. Onvoorbereid stonden zijn familie en zijn vrienden niet. Want het verloop zijner ziekte wees steeds meer op een spoedig naderend einde. ‘Mijnheer Fredriks’ en ‘ziek zijn’: die combinatie kende men niet! Slechts één keer, in den grieptijd, had hij in ‘zijn’ gemeente te Kloosterhaar niet kunnen optreden. Maar overigens: men beschouwde het – welk een wederzijds onschatbaar voorrecht! – als vanzelfsprekend, dat de heer Fredriks kwam, als hij verwacht mocht worden. En als hij, door sneeuwbuien of mislopen eens te laat kwam, bleef de gemeente rustig wachten, zeggende: ‘Hij komt wel, hij is nooit weg gebleven!’ Hij was zijn 80e levensjaar ingetreden en hij deed zijn werk als een jongere! In ’t laatst van 1935 kwam de inzinking. De sterke man werd op het ziekbed geworpen. Hoe groot was de belangstelling! Zijn gemeentenaren kwamen in grote getalen informeren naar zijn toestand; toen toelating in huiskamer of aan ’t ziekbed niet meer toegestaan kon worden, stonden ze, op marktdagen bij drommen voor zijn huis! Men had hem, die bijna 48 jaar zijn buitengewone activiteit ten toon had gespreid, zo gaarne nog enige jaren van welverdiende rust gegund. Nog een paar jaar zo werd gezegd – dan kan mijnheer Fredriks zijn 50-jarig jubileum vieren en dan zal hij zijn functie wel neerleggen. Wij weten, dat zijn eigen wens in die richting ging. Het heeft niet zo mogen zijn. De ogen van den trouwen dienaar zijn eerder voor goed geloken. De droefheid om het heengaan van den ouden leider is groot en ongeveinsd. In gedachten gaan we terug naar de dagen der doleantie, den tijd van geweldige beroering. Den 16 februari 1888 ontving ds. van Noppen, predikant te Zwartsluis, een brief van ds. Janzen te Heemse, met het verzoek namens het Classikaal Bestuur te Zwolle, of de heer Fredriks, godsdienstonderwijzer te Zwartsluis, in Hardenberg wilde arbeiden. Den 19 februari hield de heer Fredriks hier zijn eerste predikatie, den 18 april werd hij als godsdienstonderwijzer bevestigd door ds. Janzen; midden augustus huwde hij. Moeilijke dagen maakte hij door: verguizing was zijn deel, tegenwerking en verdachtmaking had hij te trotseren. Een drukke tijd was het voor hem: bijbellezingen werden gehouden in Bergentheim, Radewijk, Baalder, Brucht en Ebbenbroek; zo menig ziek- en sterfbed vroeg de tegenwoordigheid van den nieuwen godsdienstonderwijzer, tal van begrafenissen had hij te leiden. Hij ondervond aan den lijve, hoe groot de afstanden, hoe slecht de wegen waren; fietsen waren er nog niet; gelijk de apostelen ging hij te voet. Maar… de heer Fredriks reisde zijnen weg met blijdschap en zó is hij verder gereisd. Gelukkig kwam den 25 november ds. Harthoorn hier, tot wien hij in de meest vriendschappelijke verhouding kwam te staan. Bijna een halve eeuw heeft hij hier gewerkt. Vooral in Kloosterhaar lag zijn werkterrein, maar ook in andere delen der gemeente vervulde hij zijn werk bij catechisaties, ziekenbezoek, begrafenissen. Een moeilijk werk, maar, in samenwerking met ds. Harthoorn, ds. Westhof en ds. Hoek, in innige vriendschap en eenheid des geests verricht met weergaloze trouw en toewijding. De heer Fredriks was prediker van het evangelie en evangelie betekent: blijde boodschap. Wie kon beter dan hij, die steeds in blijdschap zijn weg vervolgde, die boodschap brengen? Tegenover de roeping, die hij openbaarde in de vervulling van zijn ambt, stond ieder met onbegrensd respect. Hij had den vrede en nog meer den mens lief; hij sprak het zachte woord, waartegenover de drift, de toorn, het humeur zich machteloos gevoelden. Wonden door boze stemming of scherp woord, deed hij nooit. We kunnen ons niet voorstellen dat hij ook maar één vijand kon hebben. Het leed zijner gemeenteleden voelde hij als eigen leed, in hun vreugde verblijdde hij zich onzelfzuchtig en van ganser harte. Op catechisaties en in de verenigingen der rijpere jeugd bleken zijn buitengewone gaven als leider en opvoeder; hij wist zijn leerlingen te boeien, was hun vriend; de jongeren zagen met kinderlijke eerbied, de ouderen met respect en hoogachting tegen hem op. Elke zondag – uitgezonderd als de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal bediend werden – trad hij te Kloosterhaar op; hij trok daar door zijn predicaties, die zich kenmerkten door eenvoud en bevattelijkheid, steeds volle kerken met een onder diepe stilte luisterende, aandachtige schare. Hoe innig de band was tussen den voorganger en de gemeenteleden kwam bijv. uit bij de herdenking van de 5- en de 40-jarige ambtsbediening van den heer Fredriks en bij die van het 40-jarig bestaan van het kerkgebouw. De huldiging was indrukwekkend welsprekend! Talrijk waren de functies die de heer Fredriks nog vervulde naast zijn hoofdwerk. Voor zover ons de gegevens ten dienste staan, kunnen wij vermelden dat hij was: voorzitter van de afd. ‘Timotheus’ (vereniging van godsdienstonderwijzers), bibliothecaris van de afd. Hardenberg van het Nederlands Bijbelgenootschap, voorzitter van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim, voorzitter van de woningbouwvereniging ‘Concordia’, secretaris-penningmeester van de zendingsvereniging ’t Mosterdzaadje. Vice-voorzitter van de ring Heemse van het Nederlands Jongelingsverbond, secretaris-penningmeester van de Nationale Geheelonthoudersvereniging Hardenberg-Heemse, voorzitter van de jongelingsvereniging ‘Nehemia’, loco-voorzitter van de vereniging tot stichting van een zelfstandige Hervormde gemeente te Kloosterhaar. Bestuurslid van de vereniging ‘Het Groene Kruis’, permanent feestleider op de jaarfeesten der Jongelings- en Meisjesverenigingen. Verwondering behoeft het niet te baren, dat de arbeid van dezen noesten, nobelen werker ook van hogerhand waardering vond, blijkende uit de toekenning van de gouden medaille, verbonden aan e Oranje Nassau orde. Algemeen was de instemming met deze zo zeer verdiende onderscheiding, den waardigen man ten deel gevallen. Hoe zeer hij in zijn gemeente gewaardeerd werd, is treffend uitgekomen bij de grootse huldiging, hem bij zijn 40-jarig jubileum ten deel gevallen!

– Afscheid Van Loo. Maandagavond werd in zaal Leering afscheid genomen van den heer B.J. van Loo, s.d.-raadslid dezer gemeente, die als spoorweg-beambte is overgeplaatst naar station Laren-Almen c.a.

– Advertentie. Burgerwoonhuis Stad Hardenberg. Notaris Schut is voornemens maandag 6 januari 1936 om 20 uur in het café Zweers aan de Markt te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer G. Zweers H.zn.: een burgerwoonhuis en erf aan de Wilhelminastraat te Stad Hardenberg, groot 0.88 are, thans bewoond door den heer W. Otten.

– Advertentie. Dubbel woonhuis en landerijen. Notaris Schut is voornemens maandag 6 januari 1936 om 20 uur in het café Zweers aan de Markt te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer E. Bosch: een dubbel woonhuis en tuin aan de Sallandschestraat te Stad Hardenberg, groot 10.20 are, thans bewoond door den eigenaar den heer A. Meijer c.a.

– Rouwadvertenties: Johannes Fredriks, oud ruim 79 jaren, Hardenberg, begraven 30 dec. 1935 op de oude begraafplaats.

– Advertentie. Getrouwd: G. Borneman en H. Baarslag, Hardenberg.