1936-01-04
– De heer J. Fredriks ten grave gedragen. De heer Fredriks is niet meer… Zijn arbeid heeft een einde genomen en om den trouwen dienaar der Ned. Herv. Kerk in deze omgeving de laatste eer te bewijzen, hadden honderden, we zouden haast durven spreken van duizenden, zich maandag opgemaakt om den rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk bij te wonen. Het baatte ten slotte niet meer, dat de volijverige koster trachtte voor ieder belangstellende een zitplaats te vinden: tal van personen moesten zich met een staanplaats tevreden stellen en dat, terwijl in gangen en ruimten reeds stoelen en banken waren aangeschoven. De gereserveerde plaatsen der eere waren ingekomen door verschillende predikanten uit de naaste omgeving, bestuursleden van de Groene Kruisvereniging, afgevaardigden van de verschillende andere verenigingen, waarin de overledene een vooraanstaande plaats innam, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten Stad en Ambt Hardenberg en afgevaardigden van de plaatselijke Israëlitische gemeente. Ds. Hoek, leidde de rouwdienst. Hij wees er op dat deze dag is een dag van droefheid en rouw voor de gemeenten Hardenberg en Kloosterhaar, maar ook een dag van grote dankbaarheid. Niet, dat we zouden vergeten het grote verlies dat de familie en de gemeenten met zijn heengaan hebben geleden, want we verstaan, wat het is, als een man en vader wordt weggedragen, we kunnen het althans benaderen: ge hebt veel in hem verloren, want ge hadt veel in hem ontvangen.De man, bij wiens heengaan we in deze stonde stilstaan, heeft gearbeid voor Gods Koninkrijk, als trouw kerkdienaar. Hij was de dienaar der gemeente, maar ook aller trouwe vriend, gedurende de 48 jaren, dat hij hier werkzaam was. De droefheid spruit dan ook voort uit uw grote dankbaarheid… Het is niet in cijfers uit te drukken, al zeggen de cijfers wel iets. Naar schatting heeft hij gedurende zijn ambtsperiode niet minder dan 2400 begrafenissen geleid en 1800 catechisanten lidmaat zien worden c.a.

– Bij het graf van den heer J. Fredriks. Gedicht van H. van Laar (met foto van de overledene).

– Rouwadvertentie van J. Fredriks sr. namens Bestuur der Woningbouwvereniging ‘Concordia’ te Hardenberg. Vanaf de oprichting (1915) mocht hij steeds als voorzitter der vereniging in het belang der Volkshuisvesting werkzaam zijn. (Bestuur: J.J. v.d. Berg, voorz. en J. Grooters, secr.).

– Rouwadvertentie: Hendrika Amsink, oud 17 jaren, te Anevelde.

– Rouwadvertentie: Hendrika Amsink, oud 17 jaar, vriendin van J. Wolbink te Ane.

– Advertentie: Paardenfonds ‘Gramsbergen’, algemene ledenvergadering op 10 jan. 1936 in café Nieuhoff.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 6 januari 1936 om half acht in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te verkopen: voor mej. de weduwe E. Renkema, een autogarage met keuken en bovenhuis op mooien stand aan de Voorstraat te Stad Hardenberg, vlak bij de Markt, groot 1.42 are, staande op f. 2222 en 0.38.30 ha. hooiland ‘Het Maatje’ achter in de Koppel te Stad Hardenberg.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 6 januari 1936 om acht uur in het café Zweers aan de Markt te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer G. Zweers H.zn: een burgerwoonhuis en erf aan de Wilhelminastraat te Stad Hardenberg, groot 0.88 are, thans bewoond door den heer W. Otten.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 6 januari 1936 om acht uur, in het café Zweers aan de Markt te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer E. Bosch: een dubbel woonhuis en tuin aan de Sallandschestraat te Stad Hardenberg, groot 10.20 are, thans bewoond door den eigenaar en den heer A. Meijer, verder 21.30 are hooiland in het Nieuweland bij den heer A. Geertjes, aan den harden weg naar het Hardenbergerveld en 25.10 are bouwland (bouwterrein) in den Esch aan den harden weg naar Brucht, bij het nieuwe kerkhof.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 14 januari 1936 in café Kleinheerenbrink op de Belten te Slagharen te verkopen: voor de erven van wijlen den heer L. van Oene: een boerenplaats op den Braamberg.

– Bouwterrein aangekocht. De landbouwer G. Kremer, aan den Stationsweg, heeft van den heer E. Soer alhier aangekocht 8 are bouwgrond aan den Bruchterweg, bekend als ‘Soer zien hof’, voor de prijs van 1000 gulden.

– Slaags geraakt. Nieuwjaarsdag kregen enige woonwagenbewoners, die onder drank invloed verkeerden, in de Voorstraat alhier een woordenwisseling. Al kijvende liepen ze verder in de richting Stobbenhaar, waar hun wagens stonden. De bekvechterij werd steeds heviger, tot ze op een gegeven ogenblik – ze waren inmiddels op den Hoogenweg – handgemeen werden. Eén hunner, F.W., gaf zijn tegenstander een rake klap in ’t gezicht. Deze laatste deed hiervan aangifte bij de politie, die een onderzoek instelt.

– Onderwijs-benoeming. Tot onderwijzer aan de bijz. school te Heemse in deze gemeente is benoemd de heer Z. Groothuismink te Den Ham.

– Afscheid A.A. Oostenbrink. Na afhandeling van de gewone werkzaamheden had oudejaarsmiddag in een vergadering van het bestuur van het waterschap ‘het Rheezer- en Diffelerveld’ het afscheid plaats van den heer A.A. Oostenbrink, die in verband met het bereiken van den leeftijd van 70 jaren op 31 december 1935 moest aftreden als bestuurslid, tevens voorzitter van het waterschap. Namens de leden van het bestuur werd de scheidende voorzitter toegesproken door den secretaris den heer J.G. Boekhoven. Deze had daarbij gelegenheid te wijzen op het feit dat de heer Oostenbrink destijds in 1914 de grote stoot gegeven heeft tot de oprichting van het waterschap, maar ook dat hij de zaken in zeer goede orde kon overgeven aan zijn opvolger. Voor het graven van de waterleiding was destijds een geldlening aangegaan groot f. 10.000, welk bedrag in den loop der jaren nog is verhoogd met f. 3500, terwijl thans bij het afscheid de totale schuldenlast van het waterschap nog f. 1750 bedraagt. Spreker bracht hem hartelijke dank voor alles wat hij voor de ingelanden vanaf de oprichting in 1914 als voorzitter had verricht en bood hem namens het bestuur een prachtige ruststoel aan. De scheidende voorzitter dankte hierna voor de gesproken woorden en het aangeboden cadeau, waarna het bestuur nog enige gezellige ogenblikken bijeen bleef en de heer Oostenbrink zorgde voor een gulle tractatie.

– Dedemsvaart. Een vreselijke vergissing. Het zesjarig zoontje van den arbeider G. Baas aan de Hoofdvaart was gedurende enkele dagen onder geneeskundige behandeling en had van den huisarts een drankje gekregen. De vader haf hiervan drie druppels, waarna wonderolie moest volgen. In plaats van een lepel wonderolie gaf de vader bij vergis een lepel van dezelfde medicijn, wat zwaar vergif is. Op medisch advies werd de kleine terstond vervoerd naar het ziekenhuis te Zwolle, doch het mocht helaas niet meer baten, want enige uren later overleed het ventje.

– Advertentie: J.R. Zweers, Voorstraat 50-51, Hardenberg; inventarisopruiming

– Advertentie: J.B. Oostenbrink, Heemse

1936-01-11
– Rouwadvertentie: Derk Jan Meijer, echtgenoot van H.J. Breukelman, oud 58 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Johannes Plas, oud 40 jaren, ’t Holt.

– Onderhandse aankoop. Naar wij vernemen is de heer R. Bosch bij onderhandse koop voor f. 2400 eigenaar geworden van het perceel aan de Voorstraat, thans bewoond door mej. de wed. Renkema.

– Aanneming. De heer K. Vos, door den voorzitter van het hoofdstembureau aangewezen als opvolger van den heer B.J. van Loo, die vertrokken is naar Laren, heeft de benoeming tot lid van den raad aangenomen.

– ’s Levens broosheid. Onder bijzonder tragische omstandigheden is de levensdraad van een geacht ingezetene plotseling afgesneden! Zondagmorgen begaf de heer D.J. Meijer zich, als naar gewoonte, ter kerke. Deze gang had voor hem meer dan gewone betekenis; immers hij zou in dezen dienst voor ’t eerst als diaken in de Gereformeerde Kerk fungeren. Nadat hij gecollecteerd had en zich weer naar de diakenbank had begeven, zakte hij plotseling ineen. Dr. Boom, mede in ’t gebouw aanwezig, verleende ogenblikkelijk hulp. De heer Meijer werd naar de aangrenzende consistoriekamer gebracht, waar hij na enekele ogenblikken de laatste adem uitblies. De grote belangstelling, donderdagmorgen bij de teraardebestelling betoond, was een treffend bewijs van veler meeleven.

– Heemse. Verbouw kerk. In den woensdagavond gehouden gemeenteavond van leden der Ned. Herv. gem. alhier is besloten tot verbouw der hervormde kerk, onder architectuur van den heer Boxman te Nijverdal en onder voorlichting van de Rijksmonumentenzorg. Waar het hier een zeer oud historisch gebouw betreft, is speciaal deze voorlichting zeer toe te juichen.

– Advertentie: Meubelhuis Grooters, tel.nr. 13, Hardenberg.

– Advertentie: A. Flapper, Slagharen, opruiming.

– Advertentie: Cees Meijer, tegenover postkantoor, tel.nr. 79, Hardenberg.

– Advertentie: ‘Helpt Elkander’, vereniging voor ziekenhuisverpleging Lutten-Slagharen.

1936-01-18
– Advertentie: Bruchterveld, wegens afschaffing boerenbedrijf; openbare verkoop koeien, pinken e.d. ten huize en ten verzoeke van L. Hamberg aldaar.

– Gramsbergen. De Oude Stuwdijk verdwijnt. Het werkverschaffingsobject tot slechting van den ouden stuwdijk is door den Minister van Sociale Zaken goedgekeurd, terwijl een subsidie in de uitvoering werd toegezegd. Door aanliggende eigenaren is thans vergaderd om te beslissen of men op de gestelde voorwaarden tot uitvoering over wilde gaan. Besloten werd het subsidie te aanvaarden, zodat deze oude dijk weldra zal verdwijnen.

– Een bevel. Een bevel van de Duitsche regering heeft plotseling een einde gemaakt aan een oud gebruik. Tot voor enige dagen werd in de kerk van de Geref. Gemeente te Laarwald – het bijn op de grens liggende plaatsje dat nog geen uur gaans van ons dorp verwijderd is – in het Nederlandsch gepreekt. Deze gemeente is aangesloten bij de Oud-Gereformeerde gemeenten in Pruisen en haar predikanten worden opgeleid aan de Theologische School te Kampen. Immer bedienden de predikanten zich in den dienst van de Nederlandsche taal. De grensbewoners verstaan het Nederlandsch minstens zo goed als het Duitsch, vooral de ouderen. Ook woonden vroeger herhaaldelijk bewoners van ons dorp (Gramsbergen) den dienst bij. Vele leden van de gemeente zijn oorspronkelijk uit Nederland afkomstig. De tegenwoordige predikant, ds. Van Raalte, woont zelfs te Coevorden. Dezer dagen heeft deze van de Duitsche autoriteiten de mededeling ontvangen, dat het niet langer toestaan is dat in het Nederlandsch wordt gepreekt, doch dat tijdens den dienst de Duitsche taal moet worden gebezigd. Uiteraard zal dit voorlopig voor den predikant enige moeilijkheden opleveren, terwijl het ook het merendeel der kerkgangers enigszins vreemd zal aankomen.

– ‘Kunst na Arbeid’ in nieuwe banen. Ons fanfarecorps ‘Kunst na Arbeid’ zal – wij schreven er in ons verslag van de laatste uitvoering reeds over – veranderd worden in een Harmoniecorps. Met het oog hierop zijn veel koperen blaasinstrumenten ingeruild tegen klarinetten c.a.

– Kerkelijke aangelegenheden. Het gebied van de Ned. Herv. Gemeente Hardenberg is zeer uitgestrekt. Voor enige jaren is een gedeelt ervan zelfstandig geworden, nl. Bergentheim. Velen zullen zich den daarover gevoerden strijd herinneren. En nu staat naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe afscheiding te wachten, ditmaal met algehele instemming der ‘Moederkerk’! Het was reeds lang de bedoeling, het zuidelijk deel der kerkelijke gemeente te zijner tijd zelfstandig te doen worden. Op aanraden van ds. Westhoff is met het oog hierop indertijd een Kerkfonds opgericht, dat in zijn 13-jarig bestaan is aangegroeid tot pl.m. f. 16.000. Door het overlijden van den godsdienstonderwijzer, den heer Fredriks, wiens werkterrein vooral in Kloosterhaar lag, is de vraag naar zelfstandigheid uiteraard weer sterk naar voren gekomen c.a.

– Ambt Hardenberg. Ruim 200 sollicitanten. Voor de vacante betrekking van gemeentearchitect hebben zich niet minder dan 202 sollicitanten aangemeld. De benoeming zal nog wel een langen tijd op zich laten wachten.

– Advertentie: fa. Steenwijk en Kuiper, tegenover Postkantoor; bij ‘De Concurrent’ koopen beteekent geld sparen!

– Advertentie: Openbare vergadering van de Sociaal Democratische Vrouwenclub afd. hardenberg op donderdag 23 januari 1936 in Café Leering te Hardenberg c.a.

1936-01-25
– Gramsbergen. 55-jarig huwelijksfeest. Woensdag herdachten de heer en mevrouw Van Veen-Nieuhoff den dag dat zij voor 55 jaar in het huwelijk werden verbonden. Het ontbrak het echtpaar dien dag niet aan belangstelling. De heer Van Veen is hier jarenlang hoofd der openbare lagere school geweest en bewoog zich toen en ook na zijn pensionnering veel op maatschappelijk terrein c.a.

– Advertentie: J. Klooster en J. Klooster-van Hemmen, 25-jarige echtvereniging, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Berend Rigterink, oud 81 jaar, Radewijk.

– Rouwadvertentie: Johannes Gerhardus Makkinga, oud bijna 83 jaren, Heemse.

– Advertentie: Mobilia. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 27 januari 1936 om 13 uur ten huize en ten verzoeke van den heer G. de Jongh, aan de Voorstraat te Stad Hardenberg te verkopen: 2 kasten, tafels, stoelen c.a.

– Advertentie: Boerenplaats. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 5 februari 1936 om twaalf uur in café Kamphuis te Gramsbergen te verkopen: een vruchtbare boerenplaats met 5.07.00 ha. bouw- en grasland, gelegen te Loozen, aan den straatweg van Hardenberg naar Gramsbergen en in de Kerkkast te Den Velde. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer Joh. Rijstenberg.

– Advertentie: uit voorraad leverbaar, alle soorten lijkkisten in zwart en bruin, iepen en eiken, L. Vasse, Eiermarkt, Hardenberg.

– Hardenberg. Chr. Nat. Schoolvereniging. In de dezer dagen gehouden buitengewone ledenvergadering der Chr. Nat. Schoolvereniging alhier, waarvan de geschorste gemeenteontvanger van Ambt Hardenberg penningmeester was, en in welker kas een aanzienlijk tekort was, heeft de voorzitter de heer P. Wamelink nadere mededelingen gedaan. Het bleek, dat het bedrag, dat te weinig in kas aanwezig was, bedroeg f. 7200 ongeveer. Spreker noemde de vereniging niet één der rijkste van het land, doch ook niet één der armste. Waarschijnlijk zullen geen bijzondere maatregelen getroffen behoeven te worden om dit kastekort te dekken c.a.

– Verkoop. Jl. Maandag werd ten overstaan van notaris Schut te Heemse in café Zweers aan de Markt, verkocht voor den heer E. Bosch: een dubbel woonhuis en tuin aan de Sallandschestraat, groot 10.20 are, thans bewoond door den eigenaar en den heer A. Meijer. Alles in beraad gehouden.

– ‘Helpt Elkander’. In café Zweers, aan de Markt, vergaderde jl. vrijdag onder leiding van den heer B.J. Breukelman het Onderlinge Ziekenfonds ‘Helpt Elkander’.

– Men gaat bouwen op den Marsch. Bij het gemeentebestuur is ingekomen een verzoek van mej. de weduwe Renkema om haar een perceeltje bouwterrein af te staan op den Marsch. De bedoeling is hierop een garage te bouwen met aan weerszijden een woning. Op een terrein daarnaast is het oog gevallen voor ’t plaatsen van een Gebouw voor Christelijke Belangen. Men is van plan daarin een flinke verenigingslokaliteit onder te brengen, die een grote zaal zal bevatten, welke in tweeën gescheiden kan worden, alsmede een koffiehuis. Boven zal een leeszaal en gelegenheid voor ’t houden van kleine vergaderingen worden aangebracht. De Christelijke Besturenbond heeft hiertoe het initiatief genomen. Men is reeds druk bezig met het inzamelen van gelden hiervoor.

– J.G. Makkinga overleden. Ind en ouderdom van bijna 83 jaren is hier overleden de heer J.G. Makkinga. Jarenlang was hij, als bakker en winkelier in de Achterstraat – thans Wilhelminastraat – te Hardenberg werkzaam. Als ouderling der Geref. Kerk, als bestuurslid van de School voor Christelijk Nationaal Onderwijs en van de Anti-Revolutionnaire Kiesvereniging bekleedde hij vele jaren vertrouwensposten. Na de overdracht zijner zaak ging hij te Heemse wonen. Met het verminderen zijner krachten ging een zich terug trekken uit het openbare leven gepaard. Een waardig, eerzaam burger, die in eenvoud en oprechtheid zijn weg ging! Zóó blijft hij bij allen, die hem gekend hebben, in vriendelijk aandenken. Hij rust in vrede!

– Bergentheim. De nieuwe brug. De gevaarlijke brug in de buurtschap Bergentheim wordt thans vervangen door een nieuwe.

1936-02-01
– Geslaagd. Aan de Landbouwhogeschool te Wageningen is geslaagd voor het ingenieursexamen tuinbouw, onze vroegere plaatsgenoot de heer G.T. Grooters.

– Badmeester. De stichtingscommissie der Bad- en Zweminrichting ‘de Marsch’ heeft voor het seizoen 1936 tot badmeester benoemd den heer D. Stolwijk alhier. Voorts heeft het tot mede-commissieleden gekozen de heren E. de Nooy en J. Verbaan.

– Burgerwacht. In de onder leiding van burgemeester Bramer gehouden vergadering van de burgerwacht werd den heer Folkerts, die den wensch had te kennen gegeven, als commandant der burgerwacht af te treden, door den burgemeester hartelijk dank gebracht voor zijn jarenlang leiderschap. Tevens werd de heer B.J. Breukelman, die aftreedt als commandant van den bijzondere vrijwillige landstorm en die zich bereid had verklaard den heer Folkerts als hopman op te volgen, verwelkomd.

– Heemse. Begrafenis J.G. Makkinga. Onder zeer grote belangstelling had dinsdagmiddag op de algemene begraafplaats alhier, de ter aarde bestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer J.G. Makkinga, een gezien en geacht ingezetene dezer gemeente. Ds. G. Verrij, gereformeerd predikant te Hardenberg, die aan het sterfhuis een korten rouwdienst geleid had, sprak nog eniege woorden van troost aan het graf, waarna door een neef van den overledene, den heer H.J. Middendorp te Zeist, dank werd gezegd voor de betoonde belangstelling.

– Ambt Hardenberg. Gemeenteambtenaren. De heer K. Edens, commies ter secretarie alhier, is benoemd tot secretaris van de onderafdeling Hardenberg en Omstreken van den Nederlandschen Bond van Gemeenteambtenaren.

– Advertentie: geboorte: Jacoba Paula Wamelink, d.v. J.M. Wamelink en J.H. de Jong de Leeuw, Hardenberg, ‘de Koppel’.

– Advertentie: ondertrouw: H. Hofsteenge en Hennie Rigterink.

– Rouwadvertentie: Egberdina Roelophina Assen, echtgenote van Hendrik Olsman, bijna 50 jaar oud, Bergentheim.

– Meester Klooster 25 jaar hier werkzaam. Den 1 februari 1911 trad de heer Klooster als onderwijzer aan de school voor Chr. Nat. Onderwijs alhier in functie. Heden vrijdag was dus de laatste dag van zijn 25-jarige werkperiode te dezer plaatse. De heer Klooster is geboren te Uithuizermeeden, waar zijn vader hoofd van de Chr. school was c.a.

– Gramsbergen. Nieuwe bruggen. Naar we vernemen bestaan er bij de Provinciale Waterstaat plannen om in den te verbeteren weg van Twenthe over Hardenberg, Gramsbergen naar Coevorden onder deze gemeente een tweetal nieuwe bruggen te leggen die berekend zijn op het huidige intensievere verkeer. De ene betreft de verbetering van de zgn. Koningsbrug tussen Gramsbergen en Hardenberg over de waterleiding die het water uit Den Velde en het Almelosche Kanaal naar de Vecht brengt. In vroegere tijden heeft deze brug voor het gemeentebestuur veel zorg opgeleverd, doordat bij de toenmalige hoge waterstanden het water daar met zo’n geweld tussen de brughoofden werd doorgeperst dat meerdere malen grote gaten spoelden c.a.

– Advertentie: Zadelmakerij en touwhandel Geerts op De Brink.

– Advertentie: Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond; openbare vergadering op woensdag 5 febr. 1936, des avonds 7 uur in Zaal Leering te Hardenberg.

– Advertentie: gevestigd als wagenmaker en timmerman: G.J. v.d. Berg, Kloosterhaar bij de Balderhaar.

1939-02-08
– Advertentie: ondertrouw: H. Vermeulen en L.J. Teunissen.

– Rouwadvertentie: Annigje Mulder, weduwe van wijlen dr. Koster, oud bijna 87 jaar, Anerveen.

– Rouwadvertentie: Hendrika Roelofs, weduwe van W. Hulsegge, oud 71 jaar, Hardenberg.

– Aanbesteding. Door den heer G. Kremer Hzn. alhier werd onderhands aanbesteed het bouwen van een boerderij aan den Bruchterweg alhier; gegund aan gebr. Dijkhuis voor f. 2540.

– Ongeval. Terwijl Geert Makkinga, arbeider aan de Boterfabriek alhier, zijn werkzaamheden verrichtte, vloog plotseling een stop van een slang, die gevuld was met kokend water. De jongeman kreeg een straal heet water in zijn gezicht, waardoor hij brandwonden opliep. Onmiddellijk stelde hij zich onder doktersbehandeling. Gelukkig bleken de brandwonden niet van ernstigen aard te zijn.

– Venebrugge. Drie doden. Maandagnacht ontdekte de rijksambtenaar Nijzing toevallig in het konijnenhok van zijn collega Bongers een hond. Hij begreep dat de bedoeling van dit bezoek niet bepaald vredelievend was, nam zijn revolver en schoot den hond – ’t was een herder – dood. Deze bleek reeds twee konijnen gedood e hebben. Zo werd de snoeplust duur betaald, door den herder met zijn leven, door den heer B. met het verlies van smakelijke konijnenboutjes.

– Bergentheim. Nieuwe brug. Nu het water weer begint te zakken, is men begonnen met de werkzaamheden voor de nieuwe brug, die alhier wordt gelegd in den weg Mariënberg-Hardenberg.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 11 februari 1936 om twaalf uur in café Nijland te Lutten te doen inzetten en 14 dagen later in ’t café Blaauwkamp aldaar te verkopen: voor den heer J.W. Hofstede: een huis, schuur en erf met bouw- en weiland, bij het Haantje te Lutten, groot 0.84.40 ha.

– Advertentie: Opleiding practijk-diploma machine-schrijven volgens het verbeterd 10-vinger-systeem. W. Snel jr., Voorstraat, Gramsbergen.

1936-02-15
– Bouwvergunningen. Gedurende het afgelopen jaar zijn in de gemeente Stad Hardenberg 48 bouwvergunningen verleend. Hiervan golden 12 vergunningen voor nieuw te bouwen woonhuizen. Gedurende het jaar 1935 werd Hardenberg bezocht door een aantal van 98 schepen met een totaal laadvermogen van 8258 ton.

– Radewijk. Onfortuinlijke houthakker. Toen de arbeider K. Stroeve te Radewijk dezer dagen bezig was met het hakken van brandhout, had hij het ongeluk een stuk hout in het oog te krijgen. De onmiddellijk ontboden geneesheer achtte vervoer naar het ziekenhuis te Zwolle noodzakelijk.

– Radewijk. Een krentenwegge. Door de afdeling Radewijk van de S.D.A.P. werd aan den penningmeester den heer H. Reints, een krentenbrood van buitengewone afmeting ten geschenke aangeboden ter gelegenheid van de geboorte van een dochter.

– Advertentie: Het Gordijnenhuis, J. Fredriks, Hardenberg.

– Advertentie: Notaris Schut is voornemens dinsdag 25 febr. ten huize en ten verzoeke van J. Kuiper te Lutten aan de Dedemsvaart te verkopen: 2 werkpaarden c.a.

1936-02-22
– Advertentie: geboorte: Antje Lensen, d.v. L. lensen en E. Schotkamp te Bergentheim.

– Advertentie: geboorte: Hendrika Simona Vasse, d.v. Johs. Vasse en A.J. Kremer, Heemse.

– Rouwadvertentie: Johanna Hendrika Van Maanen-Rijks, oud 73 jaren.

– Rouwadvertentie: Hendrik ten Broeke, oud ruim 64 jaar, Hardenberg.

– Benoeming godsdienstonderwijzer en hulpprediker. In zijn dinsdag gehouden vergadering heeft de Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier benoemd tot godsdienstonderwijzer den heer Velthuizen in Enschede en tot hulpprediker – standplaats Kloosterhaar – cand. Aalders, eveneens te Enschede.

– Van een oud-plaatsgenote. Dinsdag is te Oosterbeek overleden mevr. Van Maanen, de echtgenote van den heer Van Maanen die hier bijna 40 jaar als arts gevestigd was. De overledene bereikte den ouderdom van 73 jaar.

– Ongeval. Jl. woensdag had de arbeider J. de L. alhier, werkzaam op de Exportslagerij te Hardenberg, het ongeluk, toen hij in een auto met varkens stond een slag van een stuk ijzer te krijgen. Hij moest zich naar het ziekenhuis te Hardenberg begeven, waar bleek, dat hij zijn rechter schouder en arm gekneusd had. Na te zijn verbonden, werd hij per auto naar zijn woning vervoerd. Hij zal nog wel enige weken rust moeten houden.

– Radewijk. Vruchtbaar. Een koe van den landbouwer G. Woertel alhier, heeft in 4 jaar tijds niet minder dan 8 kalveren ter wereld gebracht!

– Rouwadvertentie: Gerrit Regeling, oud ruim 64 jaar, Gramsbergen.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 25 febr. 1936 om tien uur ten huize en ten verzoeke van J. Kuiper te Lutten a.d. Dedemsvaart te verkopen: 2 werkpaarden, 1 neurende koe c.a.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 29 febr. 1936 om 14 uur bij het nieuw gebouwde woonhuis van den heer H. Regelink a.d. Kloosterdijk voor genoemde heer te verkopen: een partij hout c.a.

– Advertentie: a.s. vrouwelijke lidmaten!! Ondergetekende zal binnenkort een manufacturenzaak openen in het pand, gelegen hoek Fortuinstraat-Voorstraat, nabij de Markt te Hardenberg. S. Blein Mzn.

– Advertentie: De leus der huisvrouwen is niet mis, dat Nieuhoff’s bedrijven je ware is. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Loozen en Omstreken bekend dat hij naast zijn reeds jaren bekende zaak te Gramsbergen heeft geopend een filiaal ten huize van den molenaar T. van der Veen te Loozen. De opening zal plaats hebben donderdag 27 febr. c.a.

– Advertentie: Uitvoering der zangver. ‘Genot na Arbeid’ te Baalder, in de zaal van den heer Leering c.a.

– Advertentie: Bij voldoende deelname wenscht ondergetekende een naaicursus te openen. Janna Nijland, Collendoornerbroek.

1936-02-29
– Ambt Hardenberg. De ‘overige deelen’. In de zaal van den heer Leering te Hardenberg werd jl. zaterdag een vergadering gehouden van de zogenaamde overige delen der gemeente Ambt Hardenberg van het Electrisch Bedrijf. Nogmaals werden de verschillende bezwaren tegen de stroomprijzen naar voren gebracht c.a.

– Uitvoering D.I.T.U. Door het bestuur der gemengede zangvereniging te Radewijk is besloten 9 en 10 maart een uitvoering te geven in de loods bij den winkelier Kampherbeek. Naast zang zullen enige toneelstukjes opgevoerd worden. De eerste avond is bestemd voor donateurs, terwijl den tweeden avond entree zal worden geheven.

– Overijsselsche Boerenbond. Onder voorzitterschap van den heer G.J. Jonkhans vergaderde de afdeling Radewijk van den Overijsselschen Boerenbond. Na het uitbrengen der verschillende jaarverslagen, kwam de bestuursverkiezing aan de orde. De heer A. Iemhoff, penningmeester, deelde mede dat hij zich niet weer beschikbaar stelde als bestuurslid en voornemens was te bedanken als lid der afdeling. Meerdere leden volgden het voorbeeld van den heer Iemhoff. Op een vraag van den heer Jonkhans deeld de heer Iemhoff mede dat zijn bedanken als lid gegrond was op het feit dat naar zijn mening de O.B.B. teveel streefde naar de verwezenlijking van fascistische idealen, waarbij hij zich niet kon aansluiten. De voorzitter ontkende ten zeerste de mening van den heer Iemhoff en wees er op, dat de O.B.B. alleen ten doel stelde: te komen tot verbetering en gelijkberechting van den boerenstand. Na een geanimeerde bespreking werd door de overige leden besloten om binnenkort een propaganda-avond te houden om te trachten het ledental weer uit te breiden. De bestuursverkiezing werd uitgesteld tot een volgende vergadering.

– Begrafenis G. Regeling. Woensdagmiddag is op de algemene begraafplaats alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer G. Regeling. Voor deze begrafenis bestond grote belangstelling, hetgeen te begrijpen is daar de heer Regeling op kerkelijk gebied een vooraanstaande plaats innam. Hij was het, die ongeveer 35 jaar geleden de eerste zondagsschool op richtte, welke zich sindsdien steeds heeft uitgebreid. Verder was hij ouderling der Ned. Herv. Gemeente en gaf hij ook zijn beste krachten aan het kiescollege c.a.

– Nieuwe zaak. Het perceel, aan de Voorstraat, vroeger bewoond door den heer De Jongh, heeft een grote verandering ondergaan. De ook in deze omgeving welbekende firma W. Stegeman en Zn. van Coevorden, heeft beslag op dit pand gelegd en zal daarin haar zaak vestigen: goud en zilver, uurwerken, tevens reparatieinrichting. We hebben een kijkje genomen. De winkel is reeds gereed. Heden zaterdag heeft de opening plaats.

– Aangenomen. De heer A.R. Velthuysen te Enschede heeft zijn benoeming tot godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. Gem. te Hardenberg aangenomen. Hij zal den 15 maart in den morgendienst tot zijn werk ingeleid worden en ’s middags zelf voor de gemeente optreden. De candidaat t.d. H.D., de heer C. Aalders te Enschede, heeft bericht dat hij zijn benoeming tot hulpprediker bij de Herv. Gem. standplaats Kloosterhaar, niet aanneemt.

– Benoeming keuringsveearts. B. en W. van Stad Hardenberg hebben benoemd tot keuringsveearts in den Keuringskring ‘Hardenberg’ den heer E. de Nooy, zulks in de plaats van den heer G.A.R. Nieuhoff, die door den raad benoemd werd tot keuringsveearts-hoofd van dienst.

– Benoeming. Tot secretaris der Plaatselijke Landbouw Organisatie alhier is benoemd de heer J.H. Boerrigter te Brucht.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 10 maart 1936 om 14 uur in het café Hertsenberg te Slagharen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer A.J. Biemans een boerenplaatsje bestaande uit huis, schuur en tuin met bouw- en weiland, groot 2.82.20 ha., schitterend gelegen aan de Heerenweg te Slagharen, naast de Roomsch Katholieke Kerk.

– Advertentie: Deurwaarder J. Lameijer te Ommen is voornemens op zaterdag 7 maart e.k. des voormiddags te 10 uur voor den HoogWelgeb. Heer A. Baron van Lijnden op diens landgoed ‘De Groote Scheere’ te Holthone, gem. Gramsbergen, publiek te verkopen: 60 percelen dennen c.a.

– Advertentie: Hotel Leering Hardenberg, donderdag 5 maart, 8 uur: Geen radio-surrogaat maar de werkelijkheid in natura! Jan van Riemsdijk (terug uit ‘Jan Oost’. Na een succes-toernée van 7 maanden in Nederlands-Indië, met speciaal repertoire: ‘Hoe heite ’t was en hoe varre’.

– Advertentie: Wij denken zaterdag 29 febr. a.s. des namiddags 3 uur onze nieuwe zaak, Voorstraat 142a te Hardenberg te openen. Fa. W. Stegeman en Zn., Frieschestraat 24, Coevorden.

– Advertentie: Kappershuis W. Grondhuis, Slagharen.

– Advertentie: Jan de Lange, fruithandel, Slagharen.

– Advertentie: W. Bemboom, kinderwagens, Slagharen, tel. 17.

– Advertentie: A. Flapper, dames-, heren- en uniformkleermakerij, Slagharen.

– Advertentie: H. Belt Jzn., Slagharen.

– Advertentie: J.L. Flapper, autoverhuur, Slagharen (met illustratie).

1936-03-07
– Advertentie: ondertrouwd: J.G. Timmerman en C. Brunsting.

– Advertentie: 40-jarig huwelijk: Gerrit Meulenkamp en Berendina Nijland, Stad Hardenberg (Kanaal).

– Advertentie: 35-jarig huwelijk: Hendrik Jan Prenger en Hendrika Dommerholt, Hardenberg (Kanaal).

– Ambt Hardenberg. Raadsbesluit oneervol ontslag gemeenteontvanger goedgekeurd. Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben goedkeuring verleend aan het besluit van den raad dezer gemeente waarbij aan H.B., in verband met geconstateerde onregelmatigheden, oneervol ontslag is verleend als gemeenteontvanger.

– Aanbeveling gemeentearchitect. B. en W. dezer gemeente hebben den raad de volgende alphabetische aanbeveling toegezonden ter benoeming van een gemeentearchitect: 1. J. Goudswaard, bouwkundig opzichter te Haaksbergen, 2. A. Knoppe, bouwkundig opzichter gemeentewerken te Aalsmeer, 3. H.H.A. Siero, bouwkundig opzichter te Dedemsvaart en 4. A. Visser, bouwkundig opzichter te Vlaardingen.

– De actie voor tariefsverlaging bij het Electriciteitsbedrijf c.a.

– Gemeentebelang. De Vereniging ‘Gemeentebelang’, opgericht in het voorjaar van 1935 en waarvoor de heer J.W.A. van der Pijl alhier, tot gemeenteraadslid werd verkozen bij de laatstgehouden verkiezing, vergaderde onder voorzitterschap van den heer K.H. Dekker. Deze, die aftredend was, werd herkozen. Besloten werd in verband met het grote aantal stemmen, verkregen in het noordelijk deel der gemeente, binnen zeer korte tijd een vergadering te Slagharen of Lutten en te Baalder te beleggen c.a.

– Bergentheim. Schoorsteenbrand. Woensdagmorgen brak bij den smid K.H. Dekker alhier een schoorsteenbrand uit, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien. Door krachtdadig optreden wist men echter het vuur vrij spoedig te blusschen.

– Eervol ontslag gevraagd. De heer J.A. van der Sluys, onderwijzer aan de openbare school Bergentheim, heeft in verband met het bereikt hebben van den 60-jarigen leeftijd, eervol ontslag als zodanig aangevraagd.

– Plaatsvervanger. Bij beschikking van den Minister van Landbouw en Visscherij is benoemd tot plaatsvervanger van den Inspecteur van den Veeartsenijkundigen Dienst in het District Overijssel de heer G.A.R. Nieuhoff alhier.

– Jan van Riemsdijk. Donderdagavond traden in de zaal van de heer Leering op de heer Jan van Riemsdijk en mejuffrouw Cees Speenhoff, dochter van den bekenden volksdichter. De opkomst was groot; vooral ‘van buiten’ waren velen gekomen, wat te verklaren is omdat men een gemakkelijk aanvoelbare sfeer mocht verwachten c.a.

– Gramsbergen. Liquidatie Dorschvereeniging. De liquidatie van de Coöperatieve Dorschvereeniging Ane en omstreken waartoe ongeveer vijf jaar geleden werd besloten, in verband met de grote tekorten, heeft thans bijna haar beslag gekregen. Vrijdagmiddag waren de belanghebbenden in café Van der Hulst ter vergadering bijeen geroepen. Notaris Schut uit Hardenberg, die met de afwikkeling van de liquidatie is belast, gaf daar een overzicht van de stand van zaken. Daaruit bleek dat het merendeel der leden het bedrag dat zij in het tekort moeten bijdragen, hebben betaald, terwijl ook meerderen, die in gedeelten betalen, bijna aanbetaald hebben. Er zijn echter nog enkele twijfelgevallen en de vergadering gaf den heer Schut machtiging om ten aanzien van deze, na overleg met de advocaten van de Coöperatieve Raiffeisenbank te Utrecht, naar bevind van zaken te handelen. Eveneens besloot de vergadering hen, die in het geheel nog niet betaald hebben, tot 1 mei a.s. uitstel te verlenen. Hebben zij hun schuld dan nog niet afgedaan, dan zal tot gerechtelijke invordering worden overgegaan. Binnen afzienbare tijd kan men dus het einde van deze mislukte poging tegemoet zien. De vereniging werd indertijd gesticht toen in deze omgeving slechts één firma werd gevonden, bij wien de landbouwers hun graan mechanisch konden laten dorschen. In het begin liep het goed en kon tegen een betrekkelijk laag bedrag per uur worden gedorscht c.a.

– Benoeming. Uit 207 sollicitanten is de heer D.J. Veldsink, hoofd der Chr. School te Ane, benoemd als hoofd der Chr. School te Nunspeet.

– Kinderen vinden hun eigen verdronken vader. Donderdagmorgen werd de ruim 37-jarige arbeider Koop de Roo te Anerveen vermist en enige uren daarna door zijn kinderen, die zich naar de school te Ane begaven, verdronken in de Dommelswijk gevonden. De Roo was sinds enige tijd ziek en leed aan ernstige zenuwoverspanning. In den nacht van woensdag op donderdag te pl.m. 3 uur verliet hij zijn woning om niet weer terug te keren. Tegen den morgen zochten de huisgenoten de omgeving af, maar konden hem niet vinden. Te ruim half negen, toen de schoolkinderen zich naar de school te Ane begaven, vonden zijn eigen kinderen hem, in de Dommelswijk verdronken. Een ieder begrijpt de treurige gewaarwording van deze nog jeugdige kinderen. De verdronkene laat een vrouw met nog 5 jeugdige kinderen onverzorgd achter. Of de man in een vlaag van zenuw-overspanning, of dat het een ongeval is door de duisternis, daarover tast men in het duister.

– Opening filiaal. Zaterdagmiddag waren we even in de gelegenheid het nieuw geopende filiaal van den heer Nieuhoff, ten huize van den molenaar T. v.d. Veen te Loozen, te bezichtigen. Reeds direct bij de intrede in den vrij ruimen winkel werden we getroffen door de grote verscheidenheid kruidenierswaren, welke waren tentoongesteld suiker, koffie, thee, kortom alles was in grote verscheidenheid aanwezig en het geëtaleerde lokte rijkelijk tot kopen c.a.

– Advertentie: Boelhuis, Braamberg, Slagharen. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 10 maart 1936 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer Harm Kolk op de Braamberg te Slagharen te verkopen: 1 tweejarig paard, 1 boerenwagen c.a.

– Advertentie: Depot C. Jamin, Hardenberg ontving juist een reuzevoorraad koekjes, velerlei soorten, C. Meijer, t.o. Postkantoor, tel. 79.

– Advertentie: Gem. Zangvereen. D.I.T.U. te Radewijk. Uitvoering op woensdag 11 maart 1936 in het Verenigingslokaal te Radewijk. Opgevoerd zal worden: ‘Ketty jokt nooit’.

1936-03-14
– Advertentie: zaterdagmiddag 2 uur, opening van het ‘Hoedenhuis’, Voorstraat bij de brug; Joh. Meijer, Vroomshoop/Hardenberg.

– Algemene Vergadering Groene Kruis. Woensdagmiddag hield de Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ in het Lokaal voor Chr. Belangen haar jaarvergadering. Aanwezig waren 41 leden. De voorzitter ds. Verrij, memoreerde in zijn openingswoord het verscheiden van het bestuurslid den heer J. Fredriks sr., wiens nagedachtenis ook in den kring van het Groene Kruis in hoge ere zal worden gehouden. Secretaris Folkerts bracht het belangwekkend dertigste jaarverslag uit c.a.

– Nieuwe zaak geopend. In het hoekperceel Voorstraat-Fortuinstraat, nabij de Markt, heeft de heer S. Blein Mzn., oud-Gramsberger, zijn nieuwe manufacturenzaak geopend. Het pand heeft een grondige verandering ondergaan: uit- en inwendig. Drie etalageruimten doen al direct zien dat de heer Blein beschikt over een grote sortering c.a. We wensen den heer Blein in Hardenberg een even groot succes in zaken toe als wijlen zijn vader te Gramsbergen mocht tebeurt vallen!

– Het Hoedenhuis. Gaarne verwijzen we onze lezers en lezeressen naar een in dit nummer voorkomende advertentie, waarin de opening wordt aangekondigd van het ‘Hoedenhuis’, welke zaak is gevestigd naast de nieuwe zaak van den heer Stegeman, aan de Voorstraat.

– Woning afgebrand. Dinsdagmorgen is door onbekende oorzaak brand ontstaan in het tolhuis, eigendom van den Nederlandschen Staat en bewoond door het gezin van den arbeider R. van den Berg te Rheezerveen. Het huis brandde uit en zoo goed als de gehele inboedel ging verloren. De huisraad was verzekerd. Het huis zal niet opnieuw worden opgebouwd. De loco-burgemeester van Ambt Hardenberg, de heer A.A. Oostenbrink, was op het terrein van den brand aanwezig.

– Stierhouderij. De stierhouderij te Heemse vergaderde onder voorzitterschap van den heer J.H. Harsevoord. Het aftredende bestuurslid de heer J.M. van der Poll werd herkozen.

– H.B. van Veen overleden. Heden ontviel onze gemeente door het overlijden van den heer H.B. van Veen een algemeen geacht en bemind ingezetene, iemand aan wien allen, die op onderwijs- of maatschappelijk gebied met hem in aanraking kwamen, een aangename herinnering hebben behouden. De heer Van Veen bereikte den leeftijd van 88 jaar en op zijn laatsten verjaardag, dien hij den 2den maart mocht herdenken, bleek uit het groot aantal gelukwensen die hij uit alle delen van ons land mocht ontvangen, dat velen hem in hun herinnering hadden bewaard. Ruim vijftig jaar heeft hij het onderwijs in deze gemeente gediend. Geboortig uit Annen, wed hij eerst benoemd tot onderwijzer aan de o.l. school te Holthone, waarna hij in 1881 wijlen meester Meijerink opvolgde als hoofd der openbare lagere school te Gramsbergen. De overledene woonde de laatste maanden te Apeldoorn c.a.

– Advertentie: Landarbeidersplaatsje Bergentheim. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 18 maart 1936 om 14.30 uur in het café Mulder aan het Kanaal te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een landarbeidersplaatsje, gelegen te Bergentheim, bestaande uit huis en erf met bouwland en veengrond, groot 2.05.30 ha. Voorheen in gebruik en bewoning bij den heer E. de Jong e.a.

1936-03-21
– Rouwadvertentie: Hans Bernhard van Veen, oud 88 jaar, Apeldoorn.

– Rouwadvertentie: Lucas Stuiver, oud ruim 71 jaar, Baalderveld.

– Rouwadvertentie: Arendina Waterink, oud ruim 71 jaar, Brucht.

– Op het Markplein. Er wordt druk gewerkt aan het Marktplein. Het terrein voor de ‘motten’ is klaar; eveneens is de los- en laadplaats voltooid. Omtrent de laatste spreken zij, die er gebruik van maken, met groten lof. In verband met de Veewet moet het marktplein verder worden afgesloten: bij elke toegangsweg moet nl. een dierenarts zijn om het aangevoerde vee te keuren. Er zullen voortaan slechts twee toegangswegen zijn. Langs den nieuwen straatweg, beginnende bij den heer Middendorp, zal alleen rundvee mogen worden gevoerd, komende uit de richting Heemse. De varkens uit die richting, alsmede het rundvee én de varkens uit de richting Oosteind en Fortuinstraat, mogen alleen aangevoerd worden door de straat tussen de smeden Amsink en Borneman.

– Bergentheim. Verkoop. Bij den ten overstaan van notaris Schut gehouden publieken verkoop van het landarbeidersplaatsje aan de Van Riggelenswijk alhier, bewoond door E. de Jonge, was hoogste inschrijver het bestuur der Landarbeidersvereniging van Ambt Hardenberg voor f. 1000.

– Gramsbergen. Begrafenis H.B. van Veen.

– Gramsbergen. Opening nieuwe zaak. Wederom is onze plaats verrijkt met een tweetal zaken, nl. een manufacturenzaak en een schoenhandel en reparatieinrichting, geëxploiteerd door den heer Jac. Steenwijk. Zaterdagmiddag te drie uur waren we bij de opening in de gelegenheid het gerestaureerde pand van den heer Nieuhoff in ogenschouw te nemen c.a.

– Advertentie: Prima geldbelegging. Veiling boerenplaats (dalplaats), Lutten a.d. Dedemsvaart. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 24 maart 1936 om drie uur in het café Wiechers te Dedemsvaart Sluis 7 voor den heer G. Begeman te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: diens Groninger boerderij, bestaande uit ruime nieuwgebouwde boerenbehuizing, voorzien van alle gemakken, met ongeveer 25.44.35 ha. uitmuntend bouw- en grasland; een nieuw gebouwd burgerwoonhuis met ongeveer 5.10 are tuingrond en een arbeiderswoning. Een en ander schitterend gelegen te Lutten a.d. Dedemsvaart.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 30 maart 1936 om 19.30 uur in het café Zweers aan de Markt te Stad Hardenberg voor de erven van wijlen den heer J. Pullen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een huis en erf, groot 1.04 are, gelegen tussen de Wilhelminastraat en de Kerkstraat en 14 are weiland in de Nieuwe Burgerkampen.

– Advertentie: Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 31 maart 1936 om 14.00 uur in het café Kleine Staarman te Slagharen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor mej. de wed. F. de Vries, een huis en erf met 0.20.80 ha. weiland aan de Lutterhoofdwijk te De Krim en een huis en erf met 2.33.20 ha. weiland en poldergrond te Schuinesloot.

– Advertentie: ijsventer gevraagd bij wed. Goris, Hardenberg.

1936-03-28
– Advertentie: ondertrouwd: A. Smit en H. Lennips.

– Advertentie: G. Schutte, Oosteinde A-74, Hardenberg.

– Advertentie: Telegram! Leman zeldzame Paaschkoe gekocht van J. Timmerman, Loozen.

– Nieuwe Zaak. Het pand naast de drukkerij ‘De Vechtstreek’, vroeger dienst doende als café, maar in den laatsten tijd onbenut gelaten, heeft een nieuwe bestemming gekregen. De heer W. Snel heeft daarin nl. gevestigd een zaak die onze plaats nog niet had en wel een kantoorboekhandel met bibliotheek. De ruime winkel ziet er keurig verzorgd uit en maakt een prettige indruk c.a.

– Slagharen. Naar Almelo getransporteerd. De schipper G.B.T., gedomicilieerd te Winschoten, die hier zondag is gearresteerd wegens het plegen van ontucht met een minderjarig meisje uit Slagharen, is dinsdag door den gemeenteveldwachter alhier naar het Huis van Bewaring te Almelo gebracht.

– Veiling. Zelden bestaat voor een publieke verkoping een belangstelling als voor de veiling die dinsdagmiddag ten overstaan van notaris Schut te Heemse plaats vond in café Hertsenberg. Hier werd in meerdere percelen en daarna in massa voor den heer A.J. Biemans geveild een boerenplaatsje aan den Heerenweg te Slagharen, naast de R.K. Kerk. Koper werd de heer H.H. Berg te Slagharen voor f. 7250.

– Advertentie: Handelsvereeniging voor Stad- en Ambt Hardenberg. Algemene jaarvergadering op dinsdag 31 maart a.s. des avonds om 7 uur in het café Zweers aan de Markt; secret. J. Grooters.

– Advertentie: Geopend. Snel’s Kantoorboekhandel en leesbibliotheek in het pand aan de Markt te Hardenberg waarin ook is gevestigd Drukkerij “De Vechtstreek”.

1936-04-04
– Advertentie: 40-jarig huwelijk Gerrit Jan Sierink en Hendrikje Kosters, Hardenberg (Kanaal).

– Advertentie: Afhaaldienst van huisvuil. Inwoners van Heemse die wekelijks hun keukenafval en huisvuil tegen geringe kosten wensen te zien opgehaald kunnen zich voor dit doel opgeven t/m dinsdag 7 april bij een der onderstaande leden der voorlopige commissie: A.A. Oostenbrink, J.W. Resink, D.J. Makkinga en J.G. Boekhoven.

– Aanbesteding. Uitslag van de onderhands gehouden aanbesteding van een woonhuis voor den heer G. Prenger te Hardenberg a.d. Groeneweg, op woensdag 1 april 1936. Laagste inschrijver: Van den Berg en Lenters f. 2895. Gegund.

– Heemse. Benoeming. Door het bestuur der Woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ is tot incasseerder der woninghuren benoemd de heer G.J. Breukelman te Heemse.

– Ophaaldienst van vuil. Nu te Heemse scherper zal worden toegezien op het deponeren van vuil aan de openbare wegen is er bij den loco-burgemeester van Ambt Hardenberg op aangedrongen te Heemse een ophaaldienst van vuil in te stellen. Voor dit doel is reeds een voorlopige commissie benoemd, die zal trachten dezen dienst rendabel te maken.

– Baalder. Benoeming. Mej. H.Z. Boerrigter, onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier, is in gelijke functie benoemd te Westenholte, gem. Zwollerkerspel.

– Bergentheim. Boerderij verbrand. Door onbekend oorzaak is alhier afgebrand de woning van den heer G.J. Willems. Het vee kon worden gered, zomede enige huisraad.

– Enorme visvangst. De laatste weken worden in de rivier de Vecht enorme hoeveelheden vis gevangen, bijna alle van grote en zware afmetingen. We hoorden en zagen vele vissers die met 12 tot 20 pond huiswaarts keerden.

– Rouwadvertentie: Evert Zweers, oud bijna 65 jaar, Heemse (De Haar).

– Advertentie: grutter B. Lamberink, Bergentheim.

– Advertentie: Rijwielen Radewijk. In de week van 6 tot 11 april iedere avond van 8-10 uur aanwezig te Radewijk, waar mijn uitgebreide collectie rijwielen te bezichten is. Prijzen zeer billijk. E.J. Breukelman.

– Advertentie: Alle schakers en dammers uit deze omgeving en allen die schaker of dammer willen worden, al kunnen zij nog niet spelen, worden vriendelijk uitgenodigd de vergadering welke gehouden wordt op woensdag 8 april a.s. des avonds te 8 uur in het Lokaal bij de Ned. Herv. Kerk te Heemse bij te wonen. De contributie zal zeer laag zijn, jonge lieden zonder eigen inkomsten en meerdere leden uit één gezin zullen een minimum contributie betalen. Aan beginners wordt gratis onderricht gegeven. De voorlopige commissie: Ds. Warmolts (Heemse), Th. Stad (Heemse) en H.A. Kramer (Hardenberg).

– Advertentie: Bouwmaterialenhandel S. Hofstede.

1936-04-18
– Gramsbergen. Dertig-jarig bestaan Onderlinge Veefonds. Dezer dagen was het juist 30 jaar geleden dat het Onderlinge Veefonds alhier werd opgericht. ook reeds voor dien tijd was hier een dergelijk veefonds, waarbij toen echter alle landbouwers in deze gemeente waren aangesloten. Strubbelingen tussen bestuursleden uit de omgeving en hier ter plaatse maakten het echter onmogelijk om lager een gezamenlijk Veefonds te hebben. Anerveen scheidde zich eerst af, toen Engeland en vervolgens de overige buurtschappen. Het Veefonds alhier had toen op de oude basis geen reden van bestaan meer en werd opgedoekt. Op initiatief van de heren burgemeester Van Riemsdijk, B.J. Valkman en H.J. Kamphuis werd toen een vergadering belegd om te komen tot oprichting van een onderling Veefonds uitsluitend voor wijk A, zijnde Gramsbergen, Oldenhof en de Kanaalzijde c.a.

– Bouw opgedragen. Door den landbouwer G.J. Waterink te Holthemerbroek is het bouwen van een kapitale boerderij, zonder woonhuis, bij onderhandse aanbesteding opgedragen aan de aannemers G.W. Bosch en Zn., Gramsbergen.

– Advertentie: 25-jarig huwelijk A. Veldkamp en H.G. Pluim, Hardenberg.

– Advertentie: Kloosterhaar, wegens vertrek naar elders. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 18 april 1936 om 14.00 uur ten huize en ten verzoeke van den heer K. Warmels aan de Van Roijenswijk te Kloosterhaar te verkopen: 2 kasten, tafels, stoelen, klok c.a.

– Advertentie. Brucht, wegens vertrek naar elders. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 25 april 1936 om 14.00 uur ten huize en ten verzoeke van den heer M. Apeldoorn aan het Kanaal te Brucht te verkopen: 1 paard (kidde), 3 koeien, c.a.

– Advertentie: Dalplaats, Kloosterdijk, Sibculo. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 29 april 1936 om 14.00 uur in het café Klinkhamer te Mariënberg voor den heer J.H. Manrho te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: diens boerenplaats, bestaande uit een voor weinig jaren nieuw gebouwde boerenbehuizing met 10.04.80 ha. dalgrond. Schitterend gelegen aan den harden weg van Mariënberg over Sibculo naar Almelo.

– Nieuwe directeur. Door het bestuur der Gemengde zangvereniging ‘Genot na Arbeid’ te Baalder, is wegens bedanken van den heer Z. Koeslag tot directeur benoemd de heer J. Hiemstra, muziekleraar te Dedemsvaart.

– Aankoop huis a.d. Stationsweg. Naar wij vernemen is mevr. de wed. Grooters bij onderhandse koop eigenares geworden van de woning aan de Stationsweg, vroeger bewoond door den heer G.J. Koopman.

– Uit de grijze oudheid. Dr. Brinkman liet ons een welverzorgd urntje zien, in ’t najaar van 1935 gevonden in de Baalderesch, toen de mannen van de werkverschaffing daar zand groeven, nodig voor de egalisatie van den Hardenberger Marsch. Er wordt gezegd dat de schoppen op enkele plaatsen bij het graven knarsten van de scherven en dat een grote plek vol houtskool zat. Het heeft er alle schijn van dat men daar gewerkt heeft in een terrein van archeologische betekenis. Als dat inderdaad het geval is, dan is het te betreuren dat hierbij niet het toezicht is geweest hetwelk bij het ontdekken van een veld van grote oudheidkundige waarde vernieling van waardevolle voorwerpen kan verhinderen.

– Nieuwe zaak te De Krim. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer E.H. Breukelman, die langen tijd werkzaam was bij den heer A. Breukelman, koperslager en loodgieter alhier, heeft zich als zodanig gevestigd te De Krim c.a.

– Geveilde percelen. Ten overstaan van notaris Schut is jl. dinsdag voor de erven van wijlen den heer J. Pullen verkocht: een huis en erf, groot 1.04 are, gelegen tussen de Wilhelminastraat en Kerkstraat. Hoogste bod f. 305.

– Heemse. Van het oude kerkhof. Het oude kerkhof hier verkeerde allang in desolaten toestand. Kippen hadden er vrijelijk toegang: ze wroetten er in rond en maakten er gaten in, zoodat het beeld van deze laatste rustplaats onzer doden weinig verheffend was! Het gemeentebestuur heeft hierin verbetering gebracht: er is een omrastering aangebracht tot afweer van minder gewenst gevogelte en de bodem is geëgaliseerd. Verder zijn er wandelpaden aangelegd, terwijl men zich rustig kan neerzetten op een bank, die aangebracht is onder den mooien eikeboom , welke midden op het kerkhof staat. Een en ander strekt ontegenzeggelijk ter bevordering van de piëteitssfeer, bij deze omgeving behorende. Bij de egalisatie zijn grafstenen voor den dag gekomen, waarvan sommige wel 20 cm. onder de oppervlakte zaten. Het zij ons vergund van enkele te beschrijven wat er op te lezen stond. Zeger de Jongh, controleur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen te Hardenberg, geboren te Kerk Avezaathe den 31 juli 1790 en overleden te Heemse den 10 augustus 1834: Hier zonk mijn beste schat, Mijn aardsche Wellust neer. Hij blijft en ik ga heen, Doch waar ik om mocht zwerven, Mijn hart blijft hem getrouw, Hem vind ik hier niet weer, Doch zijn geliefde schim, Volgt mij tot ik zal sterven. Voorts een steen op het graf van een kind van de familie Ds. Pilon, in 1888 van hier vertrokken, later naar Indië gegaan en een steen van de familie Stokhorst.

– Gramsbergen. De Steenweiden. Sinds mensenheugenis gaan jaarlijks een groot aantal koeien naar de weide ‘De Steen’, het eigendom van de familie Löhnis. Het aantal koeien wordt nu echter jaarlijks minder, en het zou ons niet verwonderen als binnen afzienbare tijd deze gezamenlijke weide zou zijn verdwenen en men tot algehele verhuur of verkoop overgaat. Dit laatste zou weer een stuk van onze ‘oudheden’ doen verdwijnen c.a.

– Advertentie: Opruiming wegens verplaatsing der zaak. Vanaf maandag 20 april tot en met 28 april vele koopjes in kousen, sokken en andere Tricot-artikelen. A.K. Wacht, Eiermarkt, Hardenberg.

– Advertentie: Het bestuur der Landarbeidersvereniging ‘Het belang van den Landarbeider’ te Ambt Hardenberg maakt bekend dar de jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 20 april a.s. des namiddags 4 uur ten gemeentehuize te Heemse.

– Advertentie: Vergadering van gerechtigden in de Markte van Ane op woensdag 22 april v.m. 10 uur ten huize van den heer H. van der Hulst.

– Advertentie: Verhuisd mej. J. Dijkstra, vroedvrouw, van Bergentheim C-139 (Café Raak) naar Bergentheim C-130 (bij G.J. Huisjes).

1936-04-25
– Advertentie: geboorte Johannes Gerhardus Makkinga, z.v. D.J. Makkinga en H.C. Vogelaar, Heemse.

– Advertentie: 25-jarig huwelijk Hendrik Pot en Grietje Kelder, Brucht, Crullsveen.

– Benoeming aangenomen. De heer G. Beekmans te Wilsum heeft zijn benoeming tot hoofd der school aan den Hoogenweg aangenomen en hoopt 1 aug. a.s. in functie te treden.

– Eindles Landbouwcursus. Dinsdagmiddag had in de school aan de Hoogenweg de eindles plaats van den landbouwcursus, gegeven door den heer A. Beijering, alhier. Behalve de landbouwconsulent, de heer Verhagen, waren hierbij aanwezig de beide wethouders en de gemeentesecretaris van Stad Hardenberg (de burgemeester was wegens uitstedigheid verhinderd), de heer Koers, lid van de commissie van toezicht en de heer Jonkeren, bestuurslid van de vereniging van oud-leerlingen. Nadat de cursisten door den leraar waren ondervraagd, waarbij bleek dat heel wat kennis was opgedaan, reikte de heer Verhagen de getuigschriften uit en wel met zeer veel vrucht aan: Jan Hendrik Altena, Vester Arnold von Eije, Steven von Eije, Lukas Hamberg, Hendrikus Huisjes, Hendrik Jan Kloekhorst, Evert Koers, Gerrit Jan Mulder, Gerrit Jan Stegink en met veel vrucht aan: Hermannus H. Kelder, Jan Prenger, Gerard Ranter en Gerrit Jan Snijders.

– Autobusdienst. Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben aan de N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij vergunning verleend tot het in werken brengen en onderhouden van een autobusdienst tussen Lutten in deze gemeente en Hardenberg.

– Advertentie: Rheezerveen 11e Wijk. Notaris Schut te Heemse is voornemens donderdag 30 april 1936 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer G. Kleis te verkopen: 1 zesjarig drachtig volbloed merriepaard, 1 enter hengstveulen c.a.

– Advertentie: 3-Tax, tel.nr. 61. Het adres voor autoverhuur: Garage Oostenbrink, Heemse.

– Advertentie: P. Tieman, kweker.

– Advertentie: Buitengewone aanbieding auto. Mijn prima auto is zeer billijk te koop. Zonder gebreken, slechts 32.000 km. gelopen. Te bevragen bij Van Ittersum, Landhuis, Heemse.

– Advertentie: Gevestigd te De Krim, tegenover de Ned. Herv. Kerk, de loodgieterszaak van E.H. Breukelman.

1936-05-02
– Advertentie: 25-jarig huwelijk A. van Faassen en G. Hidding, Gramsbergen.

– Advertentie: 25-jarig huwelijk G. Zweers en A. ten Kate, Hardenberg.

– Hartelijk welkom! Vroeger hield jaren lang een ooievaarspaar verblijf op de Hooge Doelen. Daarna was Hardenberg verstoken van het genoegen dat de uiver het als domicilie koos. Timmerman Vasse, met vele anderen het gemis aanvoelende, had enige jaren geleden op het Slat een rad op een hoge paal gespijkerd, bedoeld als een vriendelijke uitnodiging en in de hoop dat het de eer zou genieten voor plaatsing van een nest te worden uitverkoren. Eindelijk schijnt de lang gekoesterde wens te worden vervuld. Men ziet ten minste een eiberpaar de bouwstoffen aanbrengen voor samenstelling van een nest. Heer en Mevrouw Ooievaar kunnen verzekerd zijn van een vriendelijke bejegening, ook voor hun stellig te verwachten kroost!

– Afscheid meester Beijering van de openbare lagere school aan den Hoogenweg c.a.

– Het mes getrokken. Gisteravond, ongeveer half tien, speelde zich in de Voorstraat bij de woning van den heer Van Grieken een toneeltje af, dat hier gelukkig zo goed als nooit wordt vertoond. Uitgaande van den 13-jarigen H.K. uit Brucht, kwam het tussen twee jongens van daar en vier jongens uit Loozen tot een woordenwisseling. H.K. haalde zijn mes uit den zak en verwondde daarmee bloedend den vinger van den 14-jarigen V. de V. uit Loozen. De gemeentepolitie nam de jongelui mee naar het stadhuis. Ofschoon K. eerst ontkende, zelfs dat hij een mes bij zich had, viel hij al spoedig door de mand en bekende hij. Vermoedelijk zal wel procesverbaal opgemaakt worden.

– Gramsbergen. De oude stuwdijk wordt geslecht. De oude stuwdijk, die door het leggen van den Stuw- en Geuchiesdijk overbodig is geworden, wordt thans geslecht. De aanliggende gronden van diverse eigenaren worden met de vrijkomende gronden verbeterd. Het werk wordt in werkverschaffing door de belanghebbenden uitgevoerd onder leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij.

– Advertentie: Opening zaterdag 2 mei ’s namiddags 14:30 uur opening van onzen nieuwen winkel aan de Voorstraat, A-143, Hardenberg. A.K. Wacht, Machinale brei-inrichting.

– Advertentie: S-Tax, Luxe autoverhuur. Garage Smit, Heemse, tel. 80 (met illustratie automobiel).

1936-05-09
– Advertentie: 25-jarig huwelijk Hendrik Hulleman en Berendina Huiskes, Bergentheim.

– Advertentie: Verzoek om hulp. Wie van de lezers of lezeressen wil door het zenden van een financiële bijdrage, meehelpen een patiënt welke reeds is opgenomen in een sanatorium de kans op een volledig herstel te geven? het betreft een patiënt van 24 jaar oud, waarvoor geen voldoende gelden aanwezig zijn om de gehele, volgens heren doktoren benodigde kuur, te bekostigen c.a. H. Muntinga, Grenskantoor te Venebrugge, bij Hardenberg.

– Advertentie: Aanbesteding op woensdag 20 mei om 5 uur in het Stationskoffiehuis te Bergentheim voor rekening van den Weled. heer A.J. van Delden, van het bouwen van een woonhuis aldaar. Coevorden, 5 mei 1936. De architect, W. van Straten, giro 43942.

– In een nieuw pand. Tot nog toe had de heer Wacht zijn zaak gevestigd in een perceel aan de Eiermarkt. Men kon hem daar wel vinden; toch kunnen we ons indenken dat hij liever ging wonen ‘aan de groote lijn’. Deze wens is vervuld; hij heeft nu zijn zaak ondergebracht in het westelijk gedeelte van de Voorstraat, en wat ligging en wat ruimte betreft een vooruitgang c.a.

– De Steilwand. Op het Marktplein staat al enige dagen een groot, rond ‘ding’. Velen zullen zich hebben afgevraagd waarvoor die ‘ton’ toch wel mag dienen. Ter opheldering diene, dat die ‘ton’ een zogenaamde Steilwand is. Daar binnen in wordt tegen den wand op motoren gereden. In horizontale richting ‘hangen’ de rijders als ’t ware daar tegen aan. Aanschouwen daarvan geeft een geweldige sensatie. We hadden wel eens gezien dat twee motorrijders tegelijk erin reden; hier zijn ze met hun drieën; een dame en twee heren!

– Opening fa. Steenwijk en Kuiper. De naam is veranderd, de bestemming niet. Dit geldt voor het pand waarin voorheen de zaak van den heer D. Steenwijk was en waarin thans zij, die daarin ook vroeger werkzaam waren – de heren Steenwijk en Kuiper – een kruidenierszaak in den uitgebreidsten zin des woords hebben gevestigd. Heden zaterdagmiddag vindt de opening plaats c.a.

– Grenswijziging Vriezenveen-Ambt Hardenberg. G.S. hebben het oordeel gevraagd van den raad der gemeente Ambt Hardenberg, zomede van een commissie uit de ingezetenen (de zogenaamde dubbele raae) over een ontworpen wijziging van de grens tussen de gemeenten Vriezenveen en Ambt Hardenberg c.a.

– Herinneringspenning. Door het crisiscomité te ’s-Gravenhage is besloten aan degenen die zich uitermate verdienstelijk hebben gemaakt bij den arbeid voor het crisiscomité en die geheel belangeloos hun krachten gedurende een reeks van jaren aan dat werk hebben gewijd en die zich dus daarbij zeer bijzonder hebben onderscheiden een historische herinnering aan te bieden, bestaande in een medaille met inscriptie. In deze gemeente is een bedoelde medaille uit dankbare herinnering uitgereikt aan de heren A.A. Oostenbrink (loco-burgemeester), J.H.R.M. Geerdes (wethouder) en J.W. Resink (gemeentesecretaris en tevens secretaris-penningmeester van het plaatselijk comité).

– Brucht. Afscheid. In de openbare lagere school alhier had donderdagmiddag onder leiding van het hoofd der school, den heer W.J. Banis, een bijeenkomst plaats met het doel afscheid te nemen van den heer J.A. van der Sluis, sedert 1909 onderwijzer aan die school, die wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd het onderwijs met 1 mei heeft verlaten c.a.

– Kloosterhaar. Intrede hulpprediker de heer Van Zorge. Zondagmiddag had de intrede plaats van den nieuwen hulpprediker, den heer J.J. van Zorge, na des voormiddags te zijn bevestigd door ds. Hoek van Hardenberg c.a.

– Advertentie: Voor goede, goedkope en passende huwelijks- en jubileumgeschenken is en blijft nog steeds J.R. Zweers, Voorstraat 50, sedert 1892 het oudste adres hier ter plaatse.

1936-05-16
– Rouwadvertentie: Jan Nijman, 1 dag oud, Wijhe.

– Advertentie: Woningen te huur. Het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg biedt voor de hoogstbiedende te huur aan: de woning te Slagharen R-254, bewoond geweest door den heer W. Beijerink en de woning te Lutten a.d. Dedemsvaart P-167, thans bewoond door den heer R. Kalter.

– Advertentie: Naar buiten! Maar vergeet uw camera niet. Goede toestellen vanaf f. 4,50. Vrielink’s Fotohandel t.o. Postkantoor.

– De toren verplaatst. Onze markt groeit. De bekende ‘droogtoren’ (dienende voor het drogen van brandspuitslangen) op het Marktplein is verplaatst. “Daar moet men niet te licht over denken”, placht een vooraanstaand man uit deze omgeving te zeggen. Dat gevleugeld woord is ook hier van toepassing. De toren is 13 meter hoog, het voetstuk (van beton) weegt 16.000 kg, het bovenstuk 2.500 kg. Het gebouw is in zijn geheel verplaatst en wel over een afstand van 40 meter. Dat was een prestatie en vereiste een geweldige krachtsinspanning. Alles is zonder incidenten afgelopen, alleen een staalkabel is geknapt. De verplaatsing was gewenst. Het marktplein is groter geworden, het aspect verfraaid. Nu is het transformatorhuisje nog een sta in de weg: als er betere tijden komen en de gemeente ’t zich financieel kan permitteren, dient ook dat verplaatst te worden. Want – en dit is verheugend – de aanvoer van vee op onze markten neemt steeds toe. En die groei is een volkomen natuurlijke, zonder dat kunstmiddelen behoeven te worden toegepast! Wat niet van alle markten gezegd kan worden!

– Weer een nieuw huis. Van den Gramsbergerweg blijkt wel aantrekkingskracht uit te gaan, om er te gaan wonen. Zo heeft de heer L. Schotkamp te Dedemsvaart enige percelen grond aangekocht, met de bedoeling daarop een dubbel huis te bouwen; de ene helft daarvan zal door het nieuwbenoemde hoofd der school aan den Hoogenweg, den heer Beekman, worden betrokken. Zo zal het stellig niet lang meer duren of ook die zijde van den weg zal zijn volgebouwd!

– Onze stationschef gaat heen. Met ingang van 1 oktober a.s. zal de heer P.N. Kokkes, chef van ’t station N.S., den dienst verlaten. Sedert 1 april 1927 was de heer Kokkes hier werkzaam. De mededeling van zijn vertrek zal hier met leedwezen worden vernomen daar zijn optreden tegenover allen die met hem in aanraking kwamen steeds gekenmerkt werd door grote hulpvaardigheid. De heer Kokkes is voornemens zich metterwoon te vestigen in Bergen, bij Alkmaar.

– Vijftigjarige echtvereniging. Gisteren herdacht het echtpaar Boerrigter-Nieuhoff zijn 50-jarige echtvereniging. Groot was de belangstelling voor deze gewichtige gebeurtenis c.a.

– Crisis-comité. Medaille van verdienste. Deze bestaat in een schitterend uitgevoerde medaille, met aan den voorkant de beeltenis van Prinses Juliana, ere-voorzitster van het Nationaal Crisis-Comité, terwijl aan den achterkant der onderscheiding is geplaatst: ‘Aangeboden door het Nationaal Crisis-Comité in dankbare herinnering aan uw medewerking november 1931-mei 1936’. In Stad Hardenberg is deze onderscheiding toegekend aan mevr. Boom, mevr. Kattenwinkel (inmiddels vertrokken), burgemeester Bramer, den heer Draaijer en den heer R.E. de Bruin, resp. voorzitter, secretaris en penningmeester van het plaatselijk comité.

– Rheeze. Schuur afgebrand. Door tot nu toe onbekende oorzaak ontstond brand in de schuur, staande bij de boerderij van den landbouwer M. Dorgelo alhier. De schuur brandde tot den grond toe af. Gelukkig liep het vee in de weide, zodat alleen landbouwwerktuigen verloren gingen. toch liet het zich een ogenblik aanzien, dat de brand zich ook zou uitstrekken tot de boerderij. Het rieten dak had reeds vlam gevat. het dak was echter door de regens van de laatste dagen nat en mede daardoor slaagde men er in met emmers water het vuur te doven en de boerderij te behouden.

– Kloosterhaar. Zelfstandige gemeente. Zondagmorgen werd aan de gemeente te Kloosterhaar bekend gemaakt door den hulpprediker J.J. van Zorge, dat de gemeente van nu af zelfstandig is geworden en niet meer onder Hardenberg behoort.

– Sibculo. Onderhands verkocht. Maandagmiddag is alhier onderhands aangekocht de dalboerderij van den heer H. Manrho, door den heer Kamp, gem. Borne, voor de som van f. 11.000. De boerderij is ruim 10 bunder groot.

– Gramsbergen. Oudheidkundige vondst. Door den knecht van den landbouwer B.J. Valkman B.J.zn werd, toen hij bezig was een sloot te graven, een nog gaaf zijnde sabel gevonden. Men veronderstelt dat deze sabel nog afkomstig is uit het Fransche tijdperk, toen hier een veldslag werd geleverd.

– Advertentie. Burgerwoonhuis met tuingrond. Notarissen Schut te Heemse en Gideonse te Almelo zijn voornemens maandag 25 mei 1936 om 19.30 uur in het hotel Baving te Stad Hardenberg voor mej. F. Themans te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een nieuw gebouwd burgerwoonhuis met tuingrond, e.e.a. ter grootte van 2.58 are. Schitterend gelegen aan de Burgemeester Schuitestraat te Stad Hardenberg en thans in gebruik en bewoning bij den heer K. Vos.

– Advertentie. Bij inschrijving te huur voor den tijd van 6 jaar met 3 jaar keur, een boerenplaats ‘De Langewand’ te Loozen, bestaande uit huis, schuur en varkenshokken met ongeveer 7 ha. bouw- en grasland, thans in huur bij den heer F. van Ringen. Eigenaar: J.W. Boerrigter aan de Gramsbergerweg te Stad Hardenberg.

1936-05-23
– Advertentie. Ondertrouwd: K. Nolles en Hilly A.G. Bramer, Hardenberg (De Peppel).

– Advertentie. Ondertrouwd: E. de Nooy (dierenarts) en A.a. van Groll, Hardenberg (Honorose).

– Advertentie: Bij ons vertrek naar Apeldoorn, Sumatralaan 112, wensen we onze vrienden en bekenden het allerbeste. Fam. A. Beijering.

– Advertentie: Lijkwagenvereniging Hardenberg, Algemene ledenvergadering.

– Bergentheim. Uitslag aanbesteding op 20 mei 136 onder directie van den architect W. van Straten, van het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer A.J. van Delden te Bergentheim. Laagste inschrijver: H. Regeling te Mariënberg, gegund.

– Advertentie: Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’ te Hardenberg. Officiële opening van het zwembad op zaterdag 30 mei a.s.

1936-05-30
– Advertentie: 25-jarig huwelijk Berend Jan Meijer en Jennigjen Niezink, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Hendrik Nijzink, oud 77 jaar, Stad Hardenberg.

– Lijkwagenvereniging. De maandagavond in achterzaal Leering onder voorzitterschap van den heer P. van Grieken, gehouden vergadering was zeer matig bezocht. Secretaris/penningmeester: R.E. de Bruin.

– Ontslag verleend. Door de directie der D.S.M. te Avereest is aan den heer Smit te Heemse, tot dusver conducteur in dienst dier maatschappij, zulks in verband met de opheffing van de tramverbinding Lutten-Heemse, ontslag verleend.

– Installatie burgemeester. Naar wij vernemen zal a.s. woensdag de nieuwe burgemeester door het dagelijks bestuur der gemeente per auto worden afgehaald. Men hoopt te drie uur aan ’t gemeentehuis te arriveren waar door de kinderen der Heemser scholen den burgemeeester een zanghulde zal worden aangeboden. Voor de installatieplechtigheid zijn uitgenodigd de burgemeesters en wethouders van de acht gemeenten, grenzende aan de gemeente Ambt Hardenberg en verder verschillende vooraanstaande personen.

– Bezoek aan de Jeugdherberg. Het eigenlijke trekkersseizoen is nog niet begonnen, doch niettemin mag de jeugdherberg ’t Weidehuis te Heemse zich reeds in een druk bezoek verheugen. Voor de komende weken konden reeds ongeveer 400 overnachtingen worden geboekt. Zaterdag en zondag bracht de ring van meisjesverenigingen uit zuidoost-drenthe er een weekend door c.a.

– Advertentie: Te koop: een zeug met 6 ongemerkte biggen, oud 14 dagen, J. ter Wijlen, brugwachter, Brucht.

– Advertentie: Ondergeteekenden maken aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat zij zich hebben aangesloten bij de Inkoopcentrale ‘De Spar’ waarbij 2000 winkels zijn aangesloten. Beleefd aanbevelend, fa. Steenwijk en Kuiper, Voorstraat, Hardenberg.

– Advertentie: Drukker-Uitgever: R.E. de Bruin, Hardenberg (De Vechtstreek).

– Advertentie: Café Ten Cate, Hardenberg.

1936-06-06
– Rouwadvertentie: Th. Koopman, oud 33 jaren, Hardenberg.

– Advertentie: 25-jarig huwelijk H. Rotgers en E. Keizer, Bergentheim.

– Installatie van burgemeester Oprel c.a.

– Benoeming. Tot directrice van het ziekenhuis ‘de Röpcke Zweersstichting’ is benoemd zr. A.E. Keller, die reeds enige maanden tijdelijk als zodanig werkzaam was.

– Heemse. De Hoogestrekkenweg geopend. Reeds vele jaren verkeerde de z.g. Hoogestrekkenweg in zeer slechten toestand, hetgeen temeer hinderlijk werd toen er meer aan dezen weg gebouwd werd. De laatste maanden kon echter in gelukkige samenwerking tussen het gemeentebestuur en de belanghebbenden worden verkregen dat tot verbetering kon worden overgegaan en zelfs tot eenvoudige verharding. De omwonenden waren over de verkregen verbetering zo verheugd dat zij den loco-burgemeester, den heer A.A. Oostenbrink uitnodigden den weg ‘officieel’ te openen. Dezer dagen vond dit plaats. In tegenwoordigheid van den gemeentesecretaris den heer J.W. Resink, en het merendeel der belanghebbenden, knipte de heer Oostenbrink het lint door en verklaarde den weg voor geopend.

– Sibculo. Benoeming. Tot hoofd der hervormde school alhier is benoemd de heer R. van der Meulen, onderwijzer aan de Julianaschool te Rijssen.

– Advertentie: Zij, die belang stellen in de oprichting ener Oranjevereniging worden uitgenodigd tot het bijwonen ener vergadering op donderdag 11 juni a.s. des avonds half negen, ten gemeentehuize van Stad Hardenberg.

– Advertentie: Welke huisvrouw zou niet graag een electrische wasmachine bezitten? Maar ze waren steeds te duur. Thans niet meer. Bij het bekende adres: electr.techn.bur. W. Hofman, naast de Israëlitische Kerk, Hardenberg, tel. 64.

1936-06-13
– Advertentie: geboren Eppo Mulder, z.v. de heer en mevrouw Mulder-Rutgers, Hardenberg (De Haar).

– Rouwadvertentie: mevrouw J.C. van Schuppen-Geurts te Veenendaal op 10 juni 1936, Hardenberg.

– Advertentie. Dubbel woonhuis, Voorstraat, Stad Hardenberg. Notarissen Schut te Heemse en Kroeb te Zutphen zijn voornemens maandag 22 juni 1936 om 19.00 uur in Hotel Baving te Stad Hardenberg voor mevrouw Zwamborn en kinderen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een dubbel woonhuis en erf ter grootte van 3.30 are op mooien stand, gelegen aan de Voorstraat te Stad Hardenberg, een en ander thans in gebruik en bewoning bij de heren Breukelman en Van der Veen.

– Verkoop huis. Ten overstaan van de notarissen Schut te Heemse en Gideonse te Almelo is voor mej. Fr. Themans verkocht een nieuwgebouwd burgerwoonhuis met tuingrond aan de Burgemeester Schuitestraat. Gekocht door mej. H.J. Haandrikman te Hardenberg voor f. 2300.

– Ontslagaanvrage. Naar wij vernemen heeft de heer Lubach, directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier, met ingang van 1 okt. a.s. eervol ontslag als zodanig aangevraagd.

– Oprichting Oranjevereniging. Aan den oproep om donderdagavond ten gemeentehuize samen te komen ter bespreking van de oprichting ener Oranjevereniging hadden ongeveer dertig personen gevolg gegeven. Wethouder De Bruin opende de bijeenkomst en sprak zijn voldoening uit over de vrij talrijke opkomst c.a.

– Mevrouw Van Osselen-Van Delden overleden. Jl. maandag werd op de oude begraafplaats te Nunspeet het stoffelijk overschot van mevr. B.E. van Osselen-van Delden ter aarde besteld. Geboren te Diepenheim, waar haar vader burgemeester was, heeft mevr. Van Osselen-Van Delden scholen bezocht te Hardenberg en Deventer en later gewoond te Putten, waar haar echtgenoot notaris was. Weduwe geworden heeft zij, gewoond te Apeldoorn en te Heerde, waar zij, in den ouderdom van 89 jaren, is overleden. Zij heeft uit haar grote liefde voor kinderen de boeken geschreven, die nu nog bekend zijn en vertaalde eveneens enige kinderboeken van betekenis. Zij hechtte er vooral aan dat er van haar boeken iets goeds uitging en dit maakte dat zij een blijvende plaats behielden. Zij was indertijd zo vriendelijk enige harer boeken, den heer Koopman, destijds hoofd der openbare school, ten geschenke aan te bieden voor de bibliotheek. Voor de kinderen hadden ze ook daarom bijzondere aantrekkelijkheid, omdat enkele episoden in Hardenberg speelden, b.v. in het sterk gevraagde: ‘Het jodinnetje van Elspeet’. De schrijfster was een dochter van mr. Jan van Delden Szn. die van 15 februari 1848 tot 25 januari 1860 burgemeester en secretaris van de gemeenten Stad- en Ambt Hardenberg is geweest. Tijdens zijn burgemeesterschap werd de ‘oude’ school in de Achterstraat (nu Wilhelminastraat) gebouwd. Wij worden hieraan herinnerd door den steen, in den muur dier school geplaatst, waarop we lezen: ‘De eerste steen werd gelegd door Mr. J. van Delden Sz., burgemeester van Stad en Ambt Hardenbergh den 12 junij 1850. Gebouwd door B. Venebrugge, woonachtig te Venebrug, Ambt Hardenbergh, aannemer van publieke werken’. Volledigheidshalve laten wij hier ook volgen wat op den tweeden, eveneens in dien muur geplaatsten steen staat gegrift: ‘Hier onderwijst men u o jeugd – In wetenshappen in deugd – Neem toch de lessen wel in acht – En zorg dat gij uw pligt betracht – Dan vindt ge wis in latertijd – Het loon voor uwe deugd en vlijt.

– Radewijk. “Looft den Heer”. Zaterdag maakte de zangvereniging alhier onder leiding van haar directeur den heer Lenselink, een reis naar ’t Gooi c.a.

– Burgemeester Oprel te Slagharen. Hartelijke ontvangst. Het 25-jarig jubileum van de Boerenleenbank.

– Advertentie: Jonge hanen panklaar vanaf 15 cent. Poelier R. Snijders, café Halfweg, Loozen.

– Advertentie: Groote schoenen-opruiming (wegens verplaatsing der zaak naar Voorstraat A-9), Santman’s Schoenhandel, Hardenberg.

1936-06-20
– Burgemeesters van Ambt Hardenberg. Een keurig archief. We hebben ten gemeentehuize van Ambt Hardenberg een kijkje mogen nemen in de kluis, waarin het archief wordt bewaard en we hebben kunnen constateren hoe veilig en overzichtelijk alles daar ondergebracht is. Ook met de catalogisering der oude en nieuwe bescheiden mochten we kennis maken en ’t is ons een behoefte, ons respect te betuigen voor de voorbeeldige afwerking er van. Evenzeer voelen we ons genoopt onze erkentelijkheid te betuigen voor de vriendelijke ontvangst en de bereidwilligheid bij ’t verstrekken van inlichtingen. Daardoor is ’t ons mogelijk onzen lezers een volledige lijst van burgemeesters van ’t Ambt aan te bieden. Vooraf ga de mededeling dat in den Franschen tijd (1811) de gemeenten zijn gevormd: van 1818 dateert de scheiding van Stad en Ambt (met L. Hoenderken als burgemeester van Stad Hardenberg). Het burgemeesterschap van beide gemeenten werd meer dan eens door één persoon vervuld; de heer Van Roijen was de laatste ‘gemeenschappelijke’ burgemeester. tot en met den heer De Chalmot was de burgemeester tevens secretaris. A. van Riemsdijk (ook ontvanger) (1811-1840); J.H. Kremer (1840-1843); J. Pluijm (1843-1847); J. van Delden (1848-1860); H.N. van Roijen (1860-1874); J. van Barneveld (1874-1885); G.A. van Dijck (1885-1890); K. v.d. Burg (1890-1900); W.H. de Chalmot (1900-1912); H.H. Weitkamp (1913-1936) en G. Oprel (1936-….).

– Advertentie: 25-jarig huwelijk J.H. Ekkel G.J.zn en H. Baarlink, Kloosterhaar.

– Permanent comité. In de donderdag 11 juni ten gemeentehuize gehouden vergadering van voorstanders van viering der nationale gedenkdagen werd besloten, den burgemeester te verzoeken, een 9-tal personen aan te wijzen om zitting te nemen in een Permanent Comité voor eventuele Oranjefeesten. De burgemeester heeft als zodanig aangewezen de heren J. Breukelman, R.E. de Bruin, H. Bruins Hzn., G. Draaijer, H.J. Grooters, K. Jongsma, P. Krepel, H. van Loo en G.J.M. Wamelink.

– Gered van een gewissen dood. Donderdagmorgen bevond zich het oudste dochtertje van den arbeider Dommerholt op de weg naar de Vecht leidende trap op den Brink. Zij geraakte te water en dreef steeds verder de rivier in. Gelukkig werd zij opgemerkt door den heer Js. Zweers, die terug kwam van ’t bezorgen van kranten. Hij bedacht zich geen moment, begaf zich te water, greep het meisje en bracht haar behouden op het droge.

– Advertentie: Per autobus naar Arnhem-Nijmegen op 25 juni a f. 1,75 per persoon. Tevens te koop prima auto-onderstel en een transportrijwiel. Kelder, Ane, tel. 13.

1936-06-27
– Gramsbergen. Begrafenis H. Krikke. Onder grote belangstelling werd woensdagmiddag het stoffelijk overschot van den heer H. Krikke ten grave gedragen. De overledene die sinds onheugelijke jaren als een gezien man in dezen plaats woonachtig was, nam vooral in zijn jeugdige jaren een vooraanstaande plaats in bij de verschillende openbare lichamen. Gedurende een viertal jaren was hij wethouder dezer gemeente, terwijl hij een lange reeks van jaren ontvanger van het waterschap ‘Holtheme’ en ‘De Meene’ was. Aan de groeve werd gesproken door den heer C.J. van Riemsdijk, burgemeester dezer gemeente die in treffende woorden den overledene schetste als iemand die veel gedaan heeft in het belang der gemeente Gramsbergen zoowelin het openbare leven als tijdens zijn wethouderschap.

– Aan brandwonden overleden. Dezer dagen geraakte het tweejarig zoontje van den landbouwer F. Spijker te Schans spelend in een pan met kokend water. De kleine bekwam hierdoor zulke ernstige brandwonden dat de dokter directe overbrenging naar het ziekenhuis te Hardenberg noodzakelijk achtte. Hulp mocht echter niet meer baten. Dinsdagmiddag overleed de kleine aan de bekomen verwondingen.

– Het zwemmen in de Vecht. De laatste dagen vooral wordt er in de rivier de Vecht door jong en oud druk gezwommen. Hele groepen ouden en jongen trekken tegen den avond naar de Steen om een verfrissend bad te nemen. Daar echter de Vecht nogal vrij diep is en op sommige plaatsen hierdoor gevaar oplevert voor de jeugdige zwemmers, heeft het bestuur van Plaatselijk Belang besloten om een z.g. ‘pierebak’ aan te brengen bij de zwemplaats op de Steen. De ouders kunnen nu gerust hun kinderen laten baden.

– Geen Psalmen meer in ’t Hollandsch. Het was in de kerken in de Graafschap nog altijd gewoonte om in het Hollandsch te preeken; sinds enigen tijd is dit verboden; er moet nu uitsluitend in ’t Duitsch gepreekt worden. Na 1 november a.s. zal het ook niet meer geoorloofd zijn de Psalmen in het Hollandsch te zingen c.a.

– Den Velde. Van voer hooi gevallen. Toen de 20-jarige mej. A. van der Veen alhier, een voer hooi laadde bij den heer E. Habers te Holtheme had zij het ongeluk van het voer hooi te vallen, doordat voortouw, dat om den weezeboom was bevestigd, eensklaps stuk ging. Met een harden smak kwam ze op den grond terecht, waardoor de ene arm zodanig gekneusd werd dat ze zich onder geneeskundige behandeling moest stellen.

– Advertentie. Aanbesteding. Op woensdag 1 juli 1936 zal ondergetekende namens de kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk te Kloosterhaar in het café van den heer J. Sickman aldaar trachten aan te besteden: het bouwen van een consistoriekamer enz. aan de bestaande kerk te Kloosterhaar. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.

 

 

6-07-04
– Advertentie. Aanbesteding. Op maandag 20 juli a.s. des namiddags 3 uur zal door heren kerkvoogden en notabelen van de Ned. Herv. Kerk te Heemse onder Protestantsche aannemers worden aanbesteed: het vergroten en restaureren van de Ned. Herv. Kerk te Heemse, het glas- en verfwerk aan voornoemde werken en de electrische lichtinstallatie. Architecten, gebr. Boxman (Zwolle, Nijverdal).

– Zakennieuws. We doelen hierbij op de schoenenzaak van de firma H.J. Santman en Zn. welke in april 1936 een halve eeuw heeft bestaan en die thans is verplaatst naar een bij uitstek gunstig gelegen punt, nl. tegenover het postkantoor, naast den winkel van den heer C. Meijer. Heden zaterdagmiddag zal de opening plaats vinden c.a.

– Advertentie. Bal op zondag 5 juli vanaf ’s middags 3 uur in café Heideslösschen, J. Roolfs, Itterbeck.

– Advertentie. N.V. Eerste Drentsche Stoomtramweg Mij. Dienstregeling Hardenberg-Lutten-Lutterhoofdvaart.

1936-07-11
– Rouwadvertentie: Diena Vinke, oud ruim 66 jaar, Hardenbergerveld.

– Advertentie: verloofd J. Dijkstra en J. Stoel.

– Rouwadvertentie: Hendrikje Harbeek, oud ruim 65 jaar, Sibculo.

– Verkoop dubbel woonhuis. Jl. maandag werd door de notarissen Schut te Heemse en Kroeb te Zutphen in het Hotel Baving voor mevr. Zwamborn en kinderen verkocht een dubbel woonhuis en erf, ter grootte van 3.30 are, gelegen aan het Oosteinde, een en ander voorheen in gebruik en bewoning bij de heren Breukelman en Van der Veen. Hoogste bod, f. 1.420. In beraad.

– Succes. Bij de zondag te Eibergen gehouden motrorraces wist onze plaatsgenoot de heer G. ten Cate bij de snelheidsrace – lichte motoren een derde prijs en bij de achtervolgingswedstrijd – lichte motoren een eerste prijs te behalen.

– Ambt Hardenberg. Nieuwe directeuren. Tot directeur van het muziekgezelschap ‘Crescendo’ te Kloosterhaar is benoemd de heer Meulenbelt te Almelo en tot directeur van de muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ te Bergentheim de heer Schoemaker, eveneens te Almelo. Totnogtoe werden deze beide korpsen geleid door den heer J. Nelissen te Hardenberg. Na 33-jarige werkzaamheid als chef ener afdeling aan de n.v. Bacon Factory Hardenberg zal de heer Nelissen zijn functie als zodanig neerleggen; met 1 aug. gaat hij, gepensionneerd, zich metterwoon vestigen te Amsterdam.

– Advertentie: De inmaaktijd is thans weer daar; de inmaakglazen staan weer klaar, bij Roel’f Bosch op ’t Oosterend, prijzen als nog nooit gekend.

1936-07-18
– Advertentie. Verloofd: Co Verrij en Anske Jongsma.

– Rouwadvertentie: Geziena Christina Walman, weduwe van den heer Marthanus Petrus Escher, oud 92 jaar, Bathmen.

– Advertentie. Gemeentelijke Vaktekenschool Stad Hardenberg. B. en w. van Stad Hardenberg roepen sollicitanten op voor de betrekking van leraar in lijntekenen en handtekenen.

– Viering Oranjefeesten. Het Permanent Feestcomité voor het houden van Oranjefeesten heeft zich definitief geformeerd. Het bestaat uit de heren J. Breukelman, R.E. de Bruin, H. Bruins Hzn., G. Draaijer, H.J. Grooters, K. Jongsma, P. Krepel, H. van Loo en G.J.M. Wamelink. De heer Krepel werd gekozen als voorzitter, de heer Jongsma als secretaris-penningmeester.

– De Postdirecteur gaat heen. Bij Kon. Besl. van 6 juli is met ingang van 1 okt. aan den commies R. Lubach, directeur van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor alhier, als zodanig op zijn verzoek eervol ontslag verleend.

– Verkoop woning. De woning op het Oosteind, de vorige week voor mevr. Zwamborn en kinderen geveild, is in eigendom overgegaan aan den heer K. Eikendal alhier voor de som van f. 1410.

– De verbetering van den Heerenweg te Slagharen.

– Kloosterhaar. De smokkelarij. In den nacht van maandag op dinsdag had een tweetal rijksambtenaren van hier het geluk enige smokkelaars die 7 liter Duitsche jenever vervoerden aan te kunnen houden c.a.

– 50 jaar bestaan school Den Velde. Naar we vernemen hoopt de oudercommissie der openbare lagere school Den Velde op 28 augustus a.s. een groot schoolfeest te organiseren, zulks ter herdenking van het 50-jarig bestaan dier school.

– Advertentie: Crullsveen, Kloosterhaar, verkoop van ongeveer 24 vim beste rogge voor gebroeders Sickman.

– Advertentie: te koop, beste Petküser zaairogge op stam, A. Breevaart, boswachter, Rheezerveen.

– Advertentie: te koop bij inschrijving een woon- en winkelhuis staande aan de Voorstraat no. 156 te Gramsbergen, eigendom van wijlen Hendrik Veurink.

– Advertentie: Hiermede maken wij aan het geachte publiek van Gramsbergen en omstreken bekend dat wij zaterdag a.s. des middags te 3 uur op den Esch een zaak hopen te openen in kruidenierswaren en aanverwante artikelen. R. Michel, Gramsbergen.

– Advertentie: gevonden, een zilveren armbandhorloge; terug te krijgen bij H.J. Baarslag, Middenpad A-239, Hardenberg.

1936-07-25
– Heemse. Aanbesteding. Maandagmiddag had te Heemse de aanbesteding plaats van den verbouw der Nederlands Hervormde kerk aldaar, onder architectuur van de Gebr. Boxman te Zwolle-Nijverdal. Laagste inschrijver: Eshuis, Vriezenveen, f. 9369.

– Indiening verhuiskaart. Met ingang van 1 juli 1936 zijn in werking getreden de nieuwe voorschriften met betrekking tot de bevolkingsboekhouding. Ten aanzien hiervan is het van belang te wijzen op de bepaling, dat de verhuiskaart 9voordien verhuisbiljet) bij het bestuur van de gemeente der nieuwe woonplaats binnen vijf dagen na datum van afgifte moet worden ingeleverd. Voor 1 juli was deze termijn 14 dagen.

– Afscheid van den heer W. Veldsink. Wegens vertrek naar elders heeft de heer Veldsink zondagmiddag afscheid genomen als leider van de zondagsschoolvereniging. Ds. Warmolts spraak woorden van grote waardering voor wat de scheidende leider gedaan heeft c.a.

– Radewijk. D.I.T.U. op reis. De zangvereniging maakte onder leiding van haren directeur Van Otmerssen een reis per Bolhuis-wagen naar Arnhem c.a.

– Stobbenhaar. Bij het roggemaaien verwond. Terwijl de 17-jarige dochter van den landbouwer B.J. Wieferink alhier haar vader behulpzaam was bij het roggemaaien, kwam zij in aanraking met de zeis, waardoor op de wreef een paar pezen werden doorgesneden. Zij werd naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd, waar dr. Reinking, chirurg te Zwolle, haar behandelde.

– Advertentie. Geboorte: Gerritdina Hendrika Geertruid Resink, d.v. dhr. en mevr. Resink-Brus, Heemse.

– Rouwadvertentie: Zwaantje Buter, oud 48 jaar, Hardenberg (Vrouwenhoek).

– Advertentie. Aanbesteding. Op vrijdag 31 juli a.s. des namiddags 4 uur zal door den heer H. ten Brinke te Stad Hardenberg in het café De Jaarbeurs aldaar worden aanbesteed onder aannemers wonende te Stad Hardenberg en Heemse: het verbouwen van het woon- en winkelhuis Stationsstraat A-83 te Stad Hardenberg; gebr. Boxman, architecten, Nijverdal.

1936-08-01
– Woningbouwvereniging ‘Concordia’. Als voorzitter van het bestuur van de vereniging alhier is in de plaats van wijlen den heer Fredriks gekozen de heer J. Grooters alhier, terwijl in diens plaats als secretaris-boekhouder is benoemd de heer B.J. Breukelman H.J.zn.

– Afscheid. Zaterdagavond was in de Exportslagerij samengekomen directie en personeel der N.V. Hardenberg Bacon Factory, om afscheid te nemen van den heer J. Nelissen, wiens vrouw, twee dochters en schoonzoon mede aanwezig waren. De oudste firmant, de heer G. Nijman (mevrouw Nijman gaf door haar tegenwoordigheid mede blijk van haar belangstelling) dankte den heer Nelissen voor diens ijver, eerlijkheid en plichtsbetrachting, gedurende bijna het derde deel eener eeuw in dienst der Slagerij bewezen. Hij noemde den heer Nelissen een voorbeeld voor ’t gehele personeel en releveerde diens activiteit ook bij de vroeger zoveel langere werkdagen c.a. De heer Nelissen sluit door zijn vertrek een tijdvak af waarin hij aan Hardenberg en omgeving gewichtige diensten heeft bewezen, dankzij zijn gaven in velerlei zin, vooral op muzikaal gebied. We herinneren er nog aan dat hij de oprichter en jarenlang directeur is geweest van ‘Kunst na Arbeid’ en dat hij in de toenmalige ‘Oranjevereniging’ een grote stuwkracht was.

– Radewijk. Aanbesteding. Ten huize van den heer H.J. Kampherbeek te Radewijk had de aanbesteding plaats voor het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer E. Borneman te Hardenberg. Ingeschreven werd als volgt: Hamhuis, Heemse (f. 1793), H.J. en W. van der Veen, Gramsbergen (f. 1803) en A. Ekkelenkamp, Radewijk (f. 1809). Het werk is aan den laagste inschrijver gegund.

– Bergentheim. Verplaatsing zaak. Wij vestigen er de aandacht op dat de heer B. Lamberink zijn kruidenierszaak verplaatst heeft van de Gouden Ploeg tot vlak bij het station. Heden zaterdag wordt de nieuwe winkel geopend.

– Slagharen. Pensionaat met MULO wordt opgeheven. Naar wij vernemen wordt het Pensionaat en MULO, dat gevestigd is in de gebouwen van de Eerwaarde Zusters, met ingang van 1 augustus overgeplaatst naar Maastricht. Voor onze plaats is dit een slag van niet geringe betekenis, want naast enige zakelijk nadelen van de opheffing van het Pensionaat mist men hierdoor het doelmatige M.U.L.O.-onderwijs, waarvan ook door onze plaatsgenoten geprofiteerd kon worden. Hiermede is de enige Mulo-school in deze gemeente opgeheven.

– Gramsbergen. Een flesch wijn als belooning. Voor enige weken terug vonde de jongeheer H. Hamberg te Loozen een ballon die in Rouen (Frankrijk) bij aldaar gehouden feesten van de distilleerderij ‘La Cresonnee’ te Patin was opgelaten. Hamberg zond de aangehechte kaart op en kreeg dezer dagen als beloning een fles goede Fransche wijn.

– Rouwadvertentie: Zwaantje Withaar-Buter, oud ruim 48 jaar, Bruchterveld.

– Advertentie. Bij inschrijving te huur voor den tijd van 6 jaar met 3 jaar keur, een vruchtbare boerderij bestaande uit ruim 13 ha. weiland en pl.m. 2 ha. bouwland, schitterend aaneengelegen aan den harden weg van Heemse naar Lutten. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij de eigenares mevrouw de weduwe A.H. van Munster te Heemse.

1936-08-08
– Lijst predikanten. De heer K. Jongsma, wien, zoals bekend is, de geschiedenis onzer stad zeer interesseert, heeft den Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier een volledige lijst met de namen van alle predikanten, die de gemeente sedert 1610 hebben gediend, aangeboden. Dit geschenk, in fraaie eiken omlijsting, is dankbaar aanvaard en in de consistorie opgehangen.

– Heemse. Het onweer van dinsdagavond blijkt o.a. op de Haar bijzonder hevig te zijn geweest. De bliksem is in een boom geslagen en heeft dezen verbrijzeld; hij sloeg een groot gat in de grond; hij trof het electrisch net, waardoor verschillende huisinstallaties defect raakten. Wanneer zal de bestendige onbestendigheid van het weer eens plaats maken voor bestendig schoon zomersch weer?!

– Onware berichtgeving. In verschillende bladen is het bericht opgenomen als zou de burgemeester van Ambt Hardenberg te Kloosterhaar het voetballen op zondag hebben verboden. Daarover werd druk gesproken; er werd zelfs bij verteld dat de weigering hierop berustte dat men in Kloosterhaar onder kerktijd gevoetbald zou hebben. Noch het een, noch het ander is waar. Wel heeft de burgemeester te kennen gegeven graag te zien dat het voetballen van den zondag naar den zaterdag verschoven werd, ook uit sociaal oogpunt: immers de vrije zaterdagmiddag is overal ingevoerd en deze middag leent zich uitstekend voor dergelijke spelen, terwijl de zondagsheiliging er beter door tot haar recht komt. Deze opvatting is vanwege den burgemeester aan de voetbalverenigingen in de gemeente Ambt Hardenberg medegedeeld. Van een verbod is geen sprake.

– Kerkverbouw gegund. De verbouwing van de Ned. Herv. kerk te Heemse is gegund aan den laagsten inschrijver, firma Eshuis te Vriezenveen voor f. 9869. Het schilderwerk is gegund aan Sieben te Dedemsvaart voor f. 757 en de electrificatie aan Ruitenberg te Zwolle voor f. 520.

– Sibculo. Afscheid hoofd der school Van Genderen. Alhier had het afscheid plaats van het h.d.s. den heer Van Genderen, wegens zijn vertrek naar Sittard c.a.

– Gramsbergen. Huis aangekocht. Bij gehouden inschrijving is de heer B. Valkman alhier eigenaar geworden van het woon- en winkelhuis van wijlen H. Veurink, gelegen in de Voorstraat, voor een prijs van f. 2526.

– Advertentie. Aanbesteding. Op maandag 17 augustus a.s. des namiddags 4 uur zal door de Architecten gebr. Boxman voor rekening van den edelachtbaren heer G. Oprel, burgemeester van Ambt Hardenberg, in het Hotel Koeslag te Heemse worden aanbesteed: het bouwen van een burgemeesterswoning te Heemse c.a.

– Advertentie. Schuinesloot-De Krim. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 19 augustus 1936 om 15.00 uur in het café Bosma te De Krim voor mej. de weduwe G. Bosma en kinderen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: het café Bosma (waarin thans verlofzaak) met schuren en erven, bouwterreinen en bouw- en grasland ter gezamenlijke grootte van 2.20.30 ha. Een en ander mooi aaneengelegen te De Krim aan de Krimvaart en hoofdweg van Dedemsvaart naar Coevorden.

– Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Gramsbergen en omstreken bekend dat hij zijn zaak heeft verplaatst van de Parallelweg naar de Voorstraat. H.H. Meerholz, meubilering, Gramsbergen.

1936-08-15
– Nieuw raadslid. Met ingang van 16 sept. is de heer K. Vos, assistent bij de Rijksbelastingen, overgeplaatst naar Amsterdam. De heer Vos volgde den heer B.J. van Loo als lid van den raad dezer gemeente op. Hij is voorzitter der afd. Hardenberg van de S.D.A.P. en van het plaatselijk bureau van Arbeidsrecht; voorzitter van de Plaatselijke Plan-Commissie en lid van de Oudercommissie; ook was hij jaren lang secretaris van den Bestuurdersbond. Opvolger van den heer Vos als lid van den raad is de heer G.J. Odink te Baalderveld.

– Aanbesteding. Door de heren gebr. Boxman, architecten te Zwolle-Nijverdal, is voor rekening van den heer H. ten Brinke alhier aanbesteed het verbouwen van zijn woon-/winkelhuis. Laagste inschrijvers waren: timmer- en metselwerk gebr. Dijkhuis voor f. 4050; lood- en zinkwerk H.J. Otten en Zonen voor f. 335; schilderwerk J. Zweers f. 398. Uit deze bedragen blijkt dat het hier een flinke verbouwing betreft.

– Het ontslag Boerrigter. Hoewel men reeds enige weken in deze gemeente een nieuw besluit van den raad tegemoet ziet inzake het ontslag, te verlenen aan den gewezen gemeenteontvanger, is men nog steeds niet zo ver gevorderd. Men zal zich herinneren dat spoedig na het bekend worden der malversaties een besluit werd genomen tot het verlenen van ongevraagd oneervol ontslag. Dit besluit is door heet ambtenarengerecht vernietigd op formele gronden zodat dus een nieuw besluit zal moeten worden genomen waaraan het ‘horen van den betrokken ambtenaar’ zal moeten vooraf gaan. Het schijnt intussen dat deze zaak nog niet zo eenvoudig is daar zoals gezegd nog steeds geen nieuw raadsbesluit is genomen. Zolang het ontslag niet is ingegaan blijft de schorsing voortduren, waaraan verbonden is het behoud van inkomen. Tevens moet zo lang gewacht worden met de benoeming van nieuwe functionarissen in de onderscheidene takken van gemeentebedrijven.

– Gramsbergen. Gaat de ‘olde karmse’ verdwijnen? Reeds meer dan honderd jaar werd hier op den eersten donderdag in september feest gevierd ter herdenking van den verjaardag van H.M. den Koningin. Telken jare weer vormde zich een commissie die het feest op touw zette en het verder uitvoerde. Het lijkt er thans op dat dit feest dit jaar niet zal worden gehouden. We hebben eens geïnformeerd wat de reden hiervan is en dan blijkt het dat de commissie die al een lange reeks van jaren dit feest bewerkstelligde, door ziekte en verdere huiselijke omstandigheden is ingekrompen, zodat de overige leden het niet aandurven het feest, waarmee nogal veel werk is, te organiseren c.a.

– Opening nieuwe winkel. Zaterdagmiddag waren we even in de gelegenheid om den nieuw geoepnden winkel van den heer H.H. Meerholz in de Kerkstraat in ogenschouw te nemen. Vanaf de etalageruimten hadden we een ruime blik op de tentoongestelde goederen, kasten, tafels, stoelen, bloemtafeltjes, kortom alles wat in een goede meubelzaak thuis hoort was in ruime mate aanwezig en lokte rijkelijk tot kopen c.a.

– Drukke bouw. Er wordt in Hardenberg in den laatsten tijd druk gebouwd. Aan den Gramsbergerweg nadert de dubbele woning van den heer Schotkamp haar voltooiing. Daarnaast laat de heer Borger een woning bouwen. Vóóraan de Bruchterweg laat de heer F.H. Zweers een landhuis verrijzen. Dit te mogen constateren is een verheugend feit.

– Advertentie. Geboorte: dochter van Jac. Bakker en W. Vorenkamp, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Engelina Hendrika Boerrigter, oud 16 jaar, Heemse.

– Advertentie: Gevestigd te Hardenberg, W. van Straten, architect, Voorstraat A-3, Hardenberg

– Advertentie. Rheezerveen. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 17 augustus 1936 om 13.00 uur in het café Kampman te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Koeslag aldaar te verkopen, namens zijn principalen: een aaneengelegen complex heide- en veengrond, waaronder meer “Het Stoeten Slag” op het Rheezerveen en voor de heer M. Slotman een huis en erf met bouw- en veengrond op het Rheezerveen.

– Advertentie. Aanbesteding. Ondergetekende wenst aan te besteden onder zijn afnemers, het bouwen van een woonhuis. F.H. Zweers, Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding: Het bouwen van een archiefkamer in de Christelijke Landbouwwinterschool te Heemse. G. Oprel (burgemeester) en J.W. Resink (secretaris), Ambt Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding. Op dinsdag 29 aug. 1936 des avonds 7 uur zal ten huize van den heer H. Lenters te Ane, gem. Gramsbergen, voor diens rekening worden aanbesteed: het bouwen van een burgerwoonhuis te Ane. Architect: H. Bennink, Frieschestraat 27, Coevorden.

–  

1936-08-22
– Heemse. Aanbesteding burgemeesterswoning. Bij de door de architecten Gebr. Boxman te Nijverdal, voor rekening van den heer G. Oprel, burgemeester van Ambt Hardenberg, gehouden aanbesteding voor het bouwen van een burgemeesterswoning werd maandagmiddag ingeschreven. Laagste inschrijver: Roesink te Zwolle c.a.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk J. Veurink en H. Veneman, Kloosterdijk.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk M. Spang en H.G. Breukelman, Hardenberg.

– Overdracht zaak Bosch. De firma J.H. Bosch heeft haar jarenlang bestaande zaak verkocht aan den heer J. Burema, drogist te Coevorden, die ze met ingang van 1 november overneemt.

– Inbraak in kiosk. Jl. zaterdagmorgen ontdekte men in de kiosk van den heer H. Gort aan het Oosteind, dat een ruit ingedrukt was, terwijl de voordeur ‘aan’ stond. Er was inbraak gepleegd. Gelukkig heeft de heer Gort de goede gewoonte, elken avond het gebeurde geld mee naar huis te nemen. Zo heeft zich het verlies bepaald tot enige rookartikelen die blijken meegenomen te zijn.

– Heemse. Woning burgemeester. De nieuwe woning van burgemeester Oprel zal verrijzen aan den Scholtensdijk, in de nabijheid van de Jeugdherberg, op grond aangekocht van de fam. Vinke. Wat de aanbesteding betreft kunnen we mededelen dat alles aan de laagste inschrijvers is gegund.

– Gramsbergen. Vijftig jaar bestaan openbare lagere school te Den Velde. Nog slechts enkele dagen en de bewoners van de buurtschap Den Velde zullen zich tooien in hunne zondagsche kleeren, om gezamenlijk als één man op te trekken naar het groote School- en Volksfeest, hetwelk zal worden gehouden ter herdenking van het vijftigjarig bestaand er school. De buurtschap Den Velde heeft echter al langer dan 50 jaar een openbare lagere school gehad. Reeds in het jaar 1817, dus 120 jaar terug, werd er een openbare lagere school gebouwd op een stukje grond van den landbouwer Kollen, juist tegenover de huidige school, welke laatste in deze of volgende maand, de juiste datum is niet bekend, vijftig jaar zal hebben bestaan c.a.

– Advertentie. Te huur of te koop gevraagd aan de Voorstraat een winkelhuis of een woonhuis, geschikt voor winkel. Opgaven aan architect W. van Straten, Voorstraat 3a.

– Advertentie. Aanbesteding. Op vrijdag 28 aug. om 6 uur in Hotel Baving te Stad Hardenberg voor den heer P. Tromp te Heemserveen, van het bouwen van een keuterboerijtje aldaar. W. van Straten, architect, Hardenberg, Voorstraat 3a.

– Advertentie. Afbraak te koop. Gegadigden die de voormalige tolwoning, in huur bij R. v.d. Berg, staande aan de Ommerstraat te Rheezerveen, voor afbraak willen koopen, worden verzocht inschrijvingsbiljetten bij den boschwachter b.h. Staatsboschbeheer te Rheezerveen in te leveren.

1936-08-29
– Advertentie. Aanbesteding op woensdag 9 sept. om 5 uur in het café Kampman te Heemse voor den weled. gestr. heer ir. M. Blok aldaar; van het bouwen van een landhuis. W. van Straten, architect, Voorstraat 3-A.

– Aanbesteding Zweers. Bij de ten kantore van den heer F.H. Zweers alhier gehouden aanbesteding van een voor zijn rekening te bouwen woonhuis aan den Bruchrerweg, werd als laagste ingeschreven door: H. Hamhuis voor f. 2965.

– Ernstige botsing. Een gezelschap van hier, ‘Het volle Profijt’ en speciaal Koningin en Prinses willende zien en geen plaats meer kunnende vinden in een der vele naar Enshede trekkende autobussen, besloot per luxe-auto (van den heer Zweers alhier) te gaan. De heer Brunink jr., smid op den Brink, chauffeurde op den Bruchterweg, onder deze gemeente, kwam de auto in botsing met den melkwagen van den Wolbink van Bergentheim. De linkerkant van den auto raakte paard en wagen; van den auto waren bumper, radiator en linkerkoplamp geheel in elkaar gedrukt; het paard vóór den melkwagen werd, ofschoon niet ernstig, gewond. De heer Klement, naast den chauffeur zittende, sloeg met het hoofd door de voorruit; ook enkele achterin zittende dames liepen verwondingen op. Dr. Boom verleende geneeskundige hulp en bracht de inzittenden thuis; chauffeur Brunink ging te voet huiswaarts. Van ’t plan, Koningin en Prinses te zien, kwam niets.

– Gramsbergen. Aanbesteding. Dinsdagavond had onder architectuur van den heer H. Bennink te Coevorden de aanbesteding plaats van het bouwen van een woonhuis, voor rekening van den heer H. Lenters te Ane. Laagste inschrijver: J. Jurjens en Zonen, Ane voor f. 2449.

– Advertentie. Eerste Hardenberger Vulcaniseerinrichting. E.J. Breukelman, Voorstraat bij de Markt.

1936-09-05
– Bergentheim. Uitreiking koninklijke onderscheidingen. De talrijke arbeiders van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Royen die zich zaterdagochtend tegen half twaalf rond het kantoor der onderneming hadden verzameld, begrepen uit de ‘tip’, welke ze hadden gekregen, dat er iets bijzonders aan de hand was, maar ze moesten voorlopig nog maar naar die bijzonderheid blijven raden. Dat was ook het geval met de vier oude arbeiders, die op het kantoor zelf een plaatsje hadden gekregen in afwachting van de dingen, welke gingen komen. Merkbaar groeide de spanning onder de aanwezigen, toen om half twaalf de burgemeester, de heer Oprel, met zijn echtgenote arriveerde, alsmede de gemeentesecretaris. De heer Van der Pijl, directeur der N.V. riep thans de verzamelde arbeiders naderbij en hij plaatste de bovenbedoelde vier oudjes voor het front van allen. Daarop nam burgemeester Oprel het woord, om te zeggen dat hij als vertegenwoordiger der Koningin een koninklijke boodschap had over te brengen, een boodschap welke van betekenis zou zijn voor de zaak der Erven Mr. van Royen en dezer vertegenwoordiger, van betekenis vervolgens voor de arbeiders, in dienst van de onderneming, maar van betekenis vooral voor een viertal hunner, nl. J. Lensen, G.J. Schoemakers, R. Nieuwenhuis en J. Nieuwenhuis (bronzen medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau) c.a.

– Inbraak. Toen het paar A. Overweg, wonende op de Pothof alhier, woensdagavond van het Volksfeest terug kwam, bleek er in hun woning ingebroken te zijn. Een raam in de huiskamer was opgeschoven; uit de kast hierin was ongeveer f. 19 ontvreemd, een bedrag dat bestemd was voor het betalen van brandstof. De marechaussee van de Brigade alhier is met bekwamen spoed op onderzoek uitgetogen en het is haar nog donderdag gelukt, den dader op te sporen. Deze, de 19-jarige J.H. van L., arbeider alhier, heeft bekend, inbraak en diefstal te hebben gepleegd c.a.

– Koninklijke onderscheidingen. Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd ir. J. Wind alhier, secretaris van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 15 december 1827 no. 34 (de Commissie Ebels). Tot Officier in dezelfde Orde is benoemd onze oud-plaatsgenoot ir. J.Th. Westhoff te Zwolle, inspecteur van de Werkverschaffing.

– Ambt Hardenberg. Aanbesteding. Ten gemeentehuize alhier had de aanbesteding plaats voor het bouwen van landarbeiderswoningen voor de arbeiders M. Tempelman en B.J. Hofman, beiden te Slagharen. Voor de woning Tempelman werd als laagst ingeschreven door: B.M. Brus te Slagharen voor f. 1489. Voor de woning Hofman werd als laagst ingeschreven door H. Jannink te Slagharen voor f. 1494.

– Heemse. Uit ouden tijd. Bij de verbouwing van de Hervormde Kerk alhier zijn bij het graven van fundamenten in de nabijheid van de zijden, ongeveer een meter onder den grond, naast andere beenderen, ook zeven schedels opgegraven. Ook heeft men een muntstuk ter grootte van een halven stuiver gevonden. Dit is den president-kerkvoogd, baron Van Ittersum, ter hand gesteld.

– Advertentie. Christelijke Landbouwwinterschool te Ambt Hardenberg. Inschrijving van nieuwe leerlingen. Ir. J. Wind.

– Advertentie. Radio. De dageraad van een nieuwe tijd in radio is aangebroken met Philips symphonische serie. L. de Jong, Hardenberg.

1936-09-12
– Aanbesteding. Door den heer W. van Straten, architect alhier, werd dezer dagen aanbesteed het bouw- en verfwerk van een keuterboerderijtje voor den heer P. Tromp te Heemserveen. Laagste inschrijver: J.L. Kamphuis te Gramsbergen voor f. 1423.

– Rouwadvertentie: Jan Dirk Pauw, oud bijna 79 jaar, sedert 22 maart 1933 weduwnaar van Grietje Haykens.

– Rouwadvertentie: Geertjen Veneman, weduwe van W. Bladder, oud ruim 76 jaar, Kloosterhaar.

– In memoriam Jan Dirk Pauw (6 october 1857 – 10 september 1936). Heden morgen bereikte ons de tijding van het verscheiden van den heer Pauw, een tijding die ontroering bracht in het hart van velen. Immers de man, die heen is gegaan, was een bekende, een markante figuur te dezer plaatse, waar hij 34 jaren het openbaar onderwijs heeft gediend. De heer Pauw was geboren te Oosterwijtwerd (Groningen). Hij ontving het eerste onderwijs van zijn vader, die daar hoofd der school was; vervolgens bezocht hij de ‘Fransche school’ te Appingedam; zijn opleiding voor onderwijzer genoot hij aan de Normaalschool te Beerta, staande onder leiding van den bekenden opvoedkundige H. Bouman. Als onderwijzer was hij werkzaam te Den Andel (Groningen), Wormer (Noord-Holland, Meppel en sinds 1888 te Hardenberg. Hij was in ’t bezit der akte Fransch L.O., hij had een uitgebreide kennis van die taal verworven, mede door zijn verblijf te Parijs. Jarenlang onderwees hij aan de school alhier die taal in lessen buiten de gewone schooluren, tot 1913 toog hij voor hetzelfde doel geregeld twee maal per week naar Gramsbergen. Nog een jaar is hij verbonden geweest aan den Ulo school; den 1 nov. 1922 legde hij zijn functie neer. Hij bleef hier nog een jaar en vertrok toen met zijn vrouw naar Groningen. De meest productieve jaren van zijn leven liggen in Hardenberg. Bij verkiezingen, speciaal die voor den gemeenteraad, was hij de leidende persoonlijkheid. Jarenlang was hij secretaris van ‘Volksonderwijs’ (de heer J.A. van der Sanden was toen voorzitter); als zodanig heeft hij belangrijk en goed werk gedaan. Zo is de totstandkoming van de Vaktekenschool (later overgegaan aan de gemeente) mede aan zijn ijveren te danken. Hij was een man met een ongewoon, ja benijdbaar stilistisch talent. Ook ons blad, dat – we constateren het met voldoening en erkentelijkheid – zijn sympathie had, heeft het voorrecht gehad van zijn welversneden pen te mogen profiteren. Wij herinneren aan: ‘Uit het Land van Harda’ (in ’t begin van 1923 in ons blad verschenen), sprankelende van humor, door de lezers verslonden, door velen nog trouw bewaard c.a.

– Aanbesteding. Uitslag aanbesteding op 9 sept. te Heemse, door architect W. van Straten te Hardenberg van het bouwen van een landhuis voor den heer ir. M. Blok te Heemse. Laagste inschrijver: G. Zweers H.zn te Hardenberg voor f. 6475.

– Advertentie. Mode-vakschool E.N.S.A.I.D. Aangifte van nieuwe leerlingen. Zij die nog een naai- of knipcursus wenschen mede te maken in lingerie, costumière, coupeuse of coupeuse-lerares, of een driemaandelijksche snelapparatencursus, moeten zich aanmelden voor 1 okt. voor dag- en avondcursus bij mej. A. Zweers, gediplomeerd lerares, Sallandschestraat 226, Hardenberg.

1936-09-19
– Advertentie. Huwelijk Albert Renkema en Dora Wolterink.

– Rouwadvertenties: Hendrik Panneman, oud 36 jaren, Bergentheim, in leven commissaris tevens medeoprichter van de Coöperatieve Landbouw- Aankoopvereniging ‘Toekomst’ te Bergentheim, tevens leider en directeur der zangvereniging ‘Excelsior’ te Brucht.

– Bergentheim. H. Panneman overleden. In den nog jeugdigen leeftijd van 36 jaren is hier jl. woensdag overleden een onzer meest geachte ingezetenen, nl. de heer H. Panneman, landbouwer aan de Van Royenswijk, voor een achttal jaren uit Gasselternijveen overgekomen. Een kortstondige ongesteldheid van ongeveer een week maakte een einde aan het leven van dezen om zijn karaktereigenschappen zeer gerespecteerden man, die hier een vooraanstaande positie innam en die gaarne zijn gaven gaf ten bate der openbare zaak. De Landbouwvereeniging heeft van zijn werkkracht ten zeerste geprofiteerd; hij was haar mede-oprichter, later haar secretaris, tot heden haar commissaris. Zijn meerdan gewone muzikale begaafheid stelde hem in staat, het directeursschap van de Gemengde Zangvereniging ‘Excelsior’ te vervullen op hoogst verdienstelijke wijze c.a.

– Boerderijbrand. Door tot nog toe onbekende oorzaak geraakte het boerderijtje van den heer W. Somsen dinsdagmiddag in brand. Zoowel woon- als achterhuis werden geheel een prooi der vlammen. Slechts weinig kon worden gered. De schade wordt slechts gedeeltelijk door verzekering bij de Onderlinge te Slagharen gedekt.

– Tot marconist benoemd. De heer J.A. van Oortmerssen te Radewijk is door de Rotterdamsche Lloyd benoemd tot marconist in vasten dienst.

– Eervol ontslag verleend. Door den directeur-generaal der posterijen, telefonie en telegrafie is op zijn verzoek aan den heer H. Holthuis, brievenbesteller alhier, eervol ontslag verleend met ingang van 1 november a.s. De heer H. was gedurende een 36-tal jaren in deze functie te dezer plaatse werkzaam, en was door zijn accuraatheid algemeen bekend; ook bij zijn superieuren alsmede bij zijn collega’s alhier staat hij in hoog aanzien.

– Advertentie. Werkgelegenheid in Duitschland. De waarnemend agent der Arbeidsbemiddeling te Ambt Hardenberg vestigt er de aandacht op dat er grote vraag is in Duitschland naar ongehuwde melkers, die 10 of meer koeien kunnen melken. K.W. Mol.

– Advertentie. Wegens schietoefeningen der Bijzondere Vrijwillige Landstorm zijn de kleine Rheezerbelten op onderstaande datums onveilig. De pl. leiders, Edens en Valkman.

– Advertentie. Uit de hand te koop: een voor enige jaren nieuw gebouwde woning gelegen te Lutten, Modderwijk, aan harden weg en vaarwater, bewoond geweest door G. Ballast J.zn. Kan direct worden aanvaard. Te bevragen bij L. Ballast G.zn, poststation, Lutten.

1936-09-26
– Ambt Hardenberg. Oprichting van een waterschap. Reeds gedurende geruimen tijd werden er in vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Ambt Hardenberg besprekingen gevoerd over de mogelijkheid en de wenselijkheid van de oprichting van een groot waterschap voor het zuiden der gemeente en wel speciaal voor de buurtschap Bruchterveld en omgeving. Steeds meer werd deze noodzakelijkheid ingezien en het moet dan ook als een gemeentebelang in het algemeen en een groot belang voor het hierboven genoemd gedeelte der gemeente worden gezien dat ter plaatse een waterschap wordt opgericht c.a.

– Advertentie. 30-jarig huwelijk Gerrit Jan Breukelman en Hendrika Keus, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Jacob Haandrikman, oud 45 jaar, De Haar, Heemse.

– Heemse. Gegund. Het bouwen van een landhuis onder architectuur van den heer W. van Straten te Hardenberg, voor rekening van den heer ir. M. Blok te Heemse, is gegund aan den aannemer E. Kampman aldaar c.a.

– Verdronken. Zondagmiddag omstreeks half vier geraakte, terwijl de ouders ter kerke waren, het 7-jarig zoontje Jan van den landbouwer H. Salomons aan de Van Royenshoofdwijk te Bergentheim spelenderwijs te water. Hoewel spoedig hulp aanwezig was en dr. Post nog geruimen tijd getracht heeft de levensgeesten weer op te wekken, mocht zulks niet baten. Er restte hem niet anders dan den dood te constateren.

– Advertentie. Woon- en winkelhuis Gramsbergen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 30 sept. 1936 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kamphuis aldaar te verkopen voor den heer G.J. Kwant: den opstal van een woon- en winkelhuis, staande op een mooien stand in de kom van Gramsbergen, alsmede het erfpachtsrecht van den grond ter grootte van 2.40 are.

– Advertentie. Fotografie. Wenscht u een portret te laten maken bij u aan huis, een familiegroep of andere groepsfoto, zend een boodschap aan P. van Grieken.

1936-10-03
– Rouwadvertentie: Jan Altena, 17 jaar, Stobbenhaar.

– Advertentie. Boelhuis De Haar Heemse. Notaris Schut is voornemens woensdag 7 okt. 1936 om half tien, ten huize en ten verzoeke van mej. de wed. E. Haandrikman op de Haar te Heemse te verkopen: 2 koeien, 1 Duitsche Herdershond, hakselmachine c.a.

– Weer onder dak. Het gezin Breukelman, dat enigen tijd in de open lucht ‘gehuisvest’ was, heef thans, dankzij de bemoeiingen van den burgemeester, weer onderdak gekregen.

– Voordracht leraren Vakteekenschool. Op de voordracht voor leraar aan de nieuwe cursus van de Vaktekenschool alhier zijn geplaatst: voor lijntekenen de heer J. Schuitemaker te Vroomshoop. Voor handtekenen de heren J.J. v.d. Berg, W. van Straten en G. Beekman, allen te Hardenberg.

– Heemse. Eerste steenlegging. In een zeer intiemen kring had maandagmiddag de eerste steenlegging plaats bij de verbouwing van de Ned. Herv. Kerk alhier. Ds. Warmolts, predikant, sprak bij deze gelegenheid een enkel woord.

– Verkiezing waterschapsbestuur. De heren W. Hutten Azn. te Diffelen en J. Veurink Gzn. te Rheezerveen, moeten beiden aftreden als leden van het bestuur van het waterschap ‘Het Rheezer- en Diffelerveld’. Naar wij vernemen zal de stemming ter voorziening in deze vacature plaats hebben zaterdag 3 okt. a.s. ten gemeentehuize.

– Gramsbergen. Auto ramt melkwagen. Maandagmorgen ontstond een botsing tussen een vrachtwagen, bestuurd door iemand uit Enschede, en een melkwagen van den heer G.J. Wolbink te Ane. De melkwagen werd zwaar gehavend terwijl tevens een hoeveelheid zoete melk verloren ging. Direct werd aangifte gedaan bij de rijks- en gemeentepolitie, welke een onderzoek instelt naar den schuldige. De autobestuurder werd geverbaliseerd.

– Slagharen. Officiële opening Heerenweg. Hoewel het nogal enige dagen zal duren voor de vernieuwing van den Heerenstraat zijn beslag zal hebben gekregen, is men toch al aan den arbeid getogen om aan deze opening enigen luister bij te zetten, hetgeen volkomen begrijpelijk is wanneer men de zeer langdurige geschiedenis van deze zaak kent, die jarenlang een der meest emotievolle aangelegenheden onzer plaats was, omdat de weg meermalen zodanig onder water stond dat men niet in de winkels aan den Heerenweg kon komen c.a.

– De Krim. Vliegmachine maakt noodlanding. De Duitsche Sportvlieger Anthony uit Essen, van beroep koopman, maakte woensdagavond een noodlanding te De Krim op het land van den heer H. Berg. Door de damp was hij de koers kwijt geraakt en daar hij reeds ongeveer zulk een tijd had gevlogen dat hij in de nabijheid van Essen kon zijn, voerde hij een noodlanding uit, menende in elk geval op Duitsch grondgebied te zijn. De noodlanding slaagde buitengewoon goed. De vlieger heeft een mecanicien opgebeld uit Essen om de motor als voorzorgsmaatregel even te controleren, waarna hij donderdag de reis naar Essen denkt voort te zetten. Het vliegtuig was gemerkt D-EBYZ.

– Lutten. Indische ziekte maakt slachtoffer. De zgn. Indische ziekte heeft wederom een slachtoffer in onze gemeente gemaakt. De familie R. te Lutten a.d. Dedemsvaart vond haar 10-jarig zoontje dinsdagmorgen dood te bed liggen. Den vorigen avond was het kind misselijk geweest en had het gebraakt, doch overigens mankeerde het ventje niets. De dood heeft, vermoedelijk midden in den nacht, zonder dat het door de ouders of een der andere kinderen werd gemerkt, een einde aan dit leven gemaakt. De verslagenheid der ouders en in de buurt is begrijpelijkerwijs zeer groot. Er zijn nog twee andere kinderen uit het gezin van den heer R. ziek als gevolg van bovengemelde ziekte.

– Rouwadvertentie: H.W.F. van Housselt geb. Hutten, oud 66 jaren, Radewijk.

1936-10-10
– Een waterschap te Bruchterveld? Geen onverdeelde instemming c.a.

– Rouwadvertentie: Jan Spalink, weduwnaar van Johanna Luisman, oud bijna 73 jaar, Kloosterhaar.

– Advertentie: Waterschap Rheezer- en Diffelerveld. Het bestuur brengt ter kennis der ingelanden dat ten huize van den secretaris ter inzage ligt een afschrift van het procesverbaal der gehouden stemming waaruit blijkt dat de heren W. Hutten Azn. te Diffelen en J. Veurink Gzn. te Rheezerveen als bestuursleden zijn herkozen. Heemse, 8 okt. 1936. Het bestuur, G.J. Timmerman (voorz.) en Boekhoven (secr.).

– Op den Marsch. De ophoging van den Marsch, achter de huizen op het Oosteind, heeft zoo goed als haar beslag gekregen. Slechts een kleine driehoek zal er overblijven die begin 1937 onder handen wordt genomen, aangezien 1 nov. van dit jaar de werkzaamheden zullen eindigen.

– De Krim. Dodelijk ongeval. Donderdagmiddag was de 30-jarige Hendrikus Salomons alhier op het land bezig geweest met eggen. Hij keerde naar huis met een kar vol aardappelen. Het paard sloeg op hol; Salomons viel voor het rad dat hem over den hals ging, met het breken van den nekwervel als gevolg. De dood trad helaas onmiddellijk in.

– Waterschap De Schanswetering. Als bestuursleden van het waterschap werden met algemene stemmen herkozen de heren H. Nijeboer Ezn. en J. Withaar.

– Advertentie. Woon- en winkelhuis Gramsbergen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 14 okt. 1936 om twaalf uur in het café Kamphuis te Gramsbergen te verkopen voor den heer G.J. Kwant: den opstal van een woon- en winkelhuis, staande op mooien stand in de kom van Gramsbergen, alsmede het erfpachtsrecht van den grond, staande op f. 1300.

1936-10-17
– Advertentie. Geboort Lucy Annie Oostenbrink, d.v. Jac. Oostenbrink en A. Louïssen, Heemse.

– Advertentie. Wegens ziekte tegenwoordige eigenares. Veiling te Lutten a.d. Dedemsvaart. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 27 okt. 1936 om half drie in het Hotel ‘Het Jachthuis’ te Lutten voor mej. Jansen-Takens te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een woon- en winkelhuis waarin thans een groentenzaak c.a.

– Advertentie. De schuldenaren van de Maatschap Gebr. Melenhorst te De Krim in liquidatie, wordt in hun eigen belang verzocht hunne schulden te betalen.

– Advertentie. Bergentheim. Woon- en winkelhuis en werkplaats. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 28 okt. 1936 om 14.30 uur in het café Mulder te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later in het café Bolks (Veenlust) aldaar te verkopen: den opstal van een woon- en winkelhuis waarin thans een kapperszaak, alsmede het erfpachtsrecht van den grond en den opstal van een werkplaats waarin thans smederij c.a. Beide percelen mooi aaneengelegen aan den harden weg en het Almelosche Kanaal te Bergentheim en thans in gebruik bij de heren R. Dekker en K.H. Dekker.

– Zakennieuws. Een zeer geruimten tijd werd de bekende drogisterij van firma Vrielink, gelegen naast de slagerij van den heer Blein, aan het oog onttrokken door een grote schutting die voor het publiek verborgen hield de verbouwing welke het oude pand omtoverde in een drogistzaak die aan de hoogste eischen voldoet. Thans heeft de verbouwing haar beslag gekregen. Firma Vrielink heropent heden zaterdag haar zaak doch een dag tevoren hebben wij er reeds een kijkje genomen c.a.

– Gramsbergen. Eindveiling. Woensdag had ten overstaan van notaris Schut de eindveiling plaats van het woon- en winkelhuis aan de Stationsweg alhier, laatstelijk bewoond door den eigenaar G.J. Kwant. Koper werd de heer H.J. Reinders voor f. 2300.

– Ingezonden. Vergun mij een klein plaatsje in uw blad, naar aanleiding van uw berichten inzake de oprichting van een waterschap te Bruchterveld. Op een adres tegen oprichting van zulk een waterschap hebben wij ruim 200 handtekeningen van belanghebbenden verzameld, terwijl er slechts 30 a 40 personen voor oprichting zijn. Hieruit blijkt dat er van het gezamenlijk aantal ruim 80 procent zich tegen oprichting verzetten. En dat is zeer logisch: aan een waterschap bestaat geen behoefte. Het water kan wel weg, daar het van het Kanaal tot aan de Breesloot ongeveer 5,5 meter verval heeft c.a. G.J. Reints, Bruchterveld.

– Advertentie. Drogisterij Vrielink maakt bekend dat hun van ouds bekende drogistzaak met ingang van zaterdag 17 october weer is gevestigd in het verbouwde pand aan de Voorstraat A-128. De foto- en sigarenafdeling blijft gevestigd tegenover ’t Postkantoor.

1936-10-24
– Advertentie: ondertrouwd: Reinder Ruard Ganzevoort en Gerharda Jacoba Wamelink.

– Rouwadvertentie: Lucas Waterink, oud ruim 63 jaren, Anevelde, voorzitter der Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Gramsbergen en bestuurslid van de Coöperatieve Electriciteitsonderneming ‘Gramsbergen en Omstreken’.

– Rouwadvertentie: W. Snel, in leven gepensionneerd kantoorhouder der posterijen, oud ruim 80 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: Jacobus Hamster, oud bijna 67 jaren, Slagharen.

– Belangrijke ontginningen. De Van Royenswijk krijgt door de talrijke ontginningen van den laatsten tijd een florissant aanzien, ook door de mooie boerderijen die daar zijn gebouwd. Door mr. Reijers te Den Haag is een belangrijk stuk grond ter grootte van 67 ha. aldaar aangekocht om te worden ontgonnen. Met werklozen uit de gemeente Almelo is met deze ontginning een aanvang gemaakt, daar als gevolg van de vele werkobjecten de gemeente Ambt Hardenberg niet een voldoend aantal werklozen voor deze belangrijke ontginning kan leveren.

– Gramsbergen. De heer W. Snel sr. overleden. Op 80-jarigen leeftijd overleed de heer W. Snel, oud-kantoorhouder der Posterijen. Ongeveer 15 jaar geleden werd hij gepensionneerd, nadat hij als opvolger van zijn schoonvader, ruim veertig jaar de functie van kantoorhouder had vervuld. Hij deed dit met grote plichtsbetrachting en nauwgezetheid, terwijl zijn houding tegenover het publiek vriendelijk, bereidwillig en behulpzaam was c.a.

– L. Waterink overleden. Te Anevelde overleed zaterdag de heer L. Waterink, een der meest vooraanstaande landbouwers onzer gemeente, die tevens op maatschappelijk gebied een voorname plaats innam. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Coöperatieve Zuivelfabriek Gramsbergen, bestuurslid van de Coöperatieve Electriciteitsonderneming ‘Gramsbergen en Omstreken’, bestuurslid van de Coöperatieve Boerenleenbank te Hardenberg en van de Coöperatieve Landbouw- en Handelsvereniging aldaar c.a.

– De weg De Beld. Bij den aanleg van den weg in de buurtschap De Beld heeft men voortdurend moeilijkheden gehad met een grondeigenaar die steeds weigerde de nodige medewerking te verlenen. Thans heeft men bij diens personeel compost verladen en daarbij het fietspad in een droevige conditie gebracht. De politie stelt een onderzoek in.

– Rouwadvertentie: Philippus Hendrik Goris, oud 61 jaar, Stad Hardenberg.

– Advertentie: Honig. Verpakte prima heideraathonig. H.Z. Boerrigter, Baalder.

– Advertentie. Heren landbouwers. Versch gebluschte landbouwkalk, verkrijgbaar bij Jans Botter a.d. Kalkoven te Bergentheim.

1936-10-31
– Advertentie. Geboorte: Roel’f, z.v. Roel’f Bosch en H.J. Huyskamp, Hardenberg.

– Offerbus gelicht. Dezer dagen bleek de offerbus op de nieuwe begraafplaats aan de Bruchterweg van haar inhoud te zijn beroofd. Hoeveel dit bedroeg is uiteraard niet te controleren. Bij de politie is deze diefstal in onderzoek.

– Hardenberg Bacon Factory. In aansluiting op het bericht in ons vorig nummer omtrent het gedurende een half jaar niet meer in aanmerking komen van bovengenoemde slagerij voor het slachten en verwerken van baconvarkens voor de Varkenscentrale, kunnen wij mededelen dat ingaande 1 november met het derde gedeelte van het personeel voortgegaan wordt met het slachten van varkens voor het binnenland.

– Teraardebestelling van den heer Goris. Dinsdag had op de nieuwe begraafplaats de teraardebestelling plaats van den heer Ph.H. Goris. De baar werd grafwaarts gedragen door de leden van de Kerkeraad. Allereerst sprak ds. Verrij een kort woord waarna de hier Bierma van IJmuiden als vriend van den ontslapene enige woorden sprak. De heer Bierma, onderwijzer te Bruchterveld, schoonzoon van den overledene, dankte voor de belangstelling. De heer Goris was gedurende twaalf jaren diaken der Gereformeerde Kerk; voorts was hij secretaris van de Commissie van beheer, bestuurslid van de zendingscommissie en boekhouder van den nieuwe begraafplaats.

– Benoemingen. In verband met het overljiden van den heer Ph.H. Goris is door den Kerkeraad der Geref. Kerk alhier aangewezen als lid van de Commissie van beheer over de nieuwe begraafplaats de heer H.W. Weitkamp en als administrateur van de nalatenschap van wijlen den heer Groote Balderhaar ten Velde, de heer B.J. Breukelman.

– Heemse. In de sloot. Donderdagmiddag bevond ds. Slomp, gereformeerd predikant alhier, zich per auto te Rheezerveen. De weg was modderig, de voorruit besmeurd. Dit zijn vermoedelijk de oorzaken voor het minder aangename feit dat de auto in een sloot terecht kwam. Het voertuig kwam er niet onbeschadigd vanaf, een veer bleek gebroken te zijn. Dominé zelf bekwam gelukkig geen letsel.

– Gramsbergen. Koningsbrug wordt vernieuwd. Gedurende vele jaren leverde de Koningsbrug, welke ligt in den weg Gramsbergen-Hardenberg, nabij huize Bouwlust, door haar verkeerde ligging en smalheid een gevaar op voor de vele autorijders, die dagelijks dezen verkeersweg Twenthe-Groningen passeren. Door de provincie is thans besloten deze brug geheel te vernieuwen. Binnen enkele weken kan de aanbesteding hiervan verwacht worden.

1936-11-07
– Hoe Slagharens Middenstand werd beetgenomen. Als getuige voor de rechtbank te Almelo.

– Heemse. Benoemd. De heer H. Schuldink alhier is door de directie der Eerste Drentsche Stoomtram Maatschappij benoemd als chauffeur, met als standplaats Hoogeveen.

– Radewijk. Onderhands aangekocht. Bij onderhandsche koop is het boerenplaatsje van weduwe Grobbe alhier overgegaan in handen van den landbouwer Gerard Nijman, eveneens alhier wonende.

– Advertentie. Uitvoering door de Chr. Reciteerver. Utile Dulci op woensdag 11 nov. in het zangersgebouw D.I.T.U. te Radewijk.

– Advertentie. Sigarenhuis ‘Sumatra’, tegenover Postkantoor.

1936-11-14
– Een oude zaak met een nieuwe eigenaar. Wij bedoelen hiermede de oude welbekende zaak van firma J.H. Bosch, waarin jarenlang een drogisterij is gevestigd en welke thans is overgegaan in handen van den heer Joh. Burema. Heeft het uiterlijk van het winkelhuis geen verandering ondergaan, met het innerlijke is dit wel het geval. Wanneer men thans de zaak binnentreedt, valt het oog onmiddellijk op de grote voorraad drogerijen, chemicaliën, geneesmiddelen, verbandstoffen c.a.

– Benoeming boekhouder. Tot boekhouder van de nieuwe begraafplaats alhier aan den Bruchterweg is als opvolger van wijlen den heer Ph. Goris benoemd de heer R. Amsink alhier.

– Rouwadvertentie: Gerritdina Bakker, weduwe van E. Renkema, oud 54 jaren, Hardenberg.

– Slagharen. Een nieuwe meubelwinkel. De heer G.H. Wehkamp heeft thans tegenover zijn manufacturenmagazijn een nieuwe meubelwinkel geopend die het aanzien van onze Heerenstraat niet weinig verhoogt c.a.

– Advertentie. Boerenplaatsje o.d. Belten Slagharen. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 24 nov. 1936 om 14.00 uur in het café Kleinheerenbrink te Slagharen te doen inzetten en 14 dagen later in het café De Boer aldaar te verkopen voor den heer W.E.A. Timmerman, een boerenplaatsje aan den harden weg van Slagharen naar Hoogeveen.

– Advertentie. Boerenplaatsje De Krim. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 24 november 1936 om 15.00 uur in het café Horstra te De Krim voor mej. de wed. en erven W. van de Belt te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een boerenplaatsje gelegen te De Krim a.d. Horstraswijk achter het café Horstra en een goed onderhouden ijzeren woonschip waarin drie kamers, liggende in de wijk bij Horstra.

– Advertentie. Loozen-Radewijk. Boerenplaats c.a. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 25 nov. 1936 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kamphuis aldaar te verkopen: een boerenplaats aaneengelegen te Loozen, in onmiddellijke nabijheid van den harden weg van Loozen naar Radewijk, onder de gemeente Ambt Hardenberg en Gramsbergen, bestaande uit ruime boerenbehuizing met arbeiderswoning en 14.14.00 ha. bouw- en grasland en een arbeiderswoning aan den harden weg te Radewijk. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer G.J. Bouwmeester.

– Advertentie. Hiermede berichten wij u dat wij onze zaak overgedragen hebben aan den heer Joh. Burema, gedipl. drogist. Voor het genoten vertrouwen gedurende 69 jaren in zoo ruime mate ondervonden zeggen wij onzen welgemeenden dank en bevelen onzen opvolger ten zeerste in uw welwillendheid aan. Hoogachtend firma J.H. Bosch, Voorstraat A-23, tel. 38, Hardenberg. In aansluiting aan bovenstaande hopen wij eveneens uw vertrouwen te mogen winnen. Heropening zaterdag 14 november a.s.

– Advertentie. Burgerwoonhuis Coevorden. Wegens vertrek te koop ons solied gebouwd en goed onderhouden zeer courant fraai woonhuis met dubbele tuin en garage aan achterweg, stande op 1e stand aan de Van Heutszsingel no. 16. te Coevorden. Veiling door notaris Van Veen in café Abels te Coevorden op 24 nov. en 1 dec. W. van Straten, architect.

1936-11-21
– Rouwadvertentie: Aartje van der Haar, k.v. H. v.d. Haar en G. Hamhuis, Hardenberg.

– Advertentie. Edel Barnsteen Sieraden merk S.B.M. Garantie voor echtheid. Fa. W. Stegeman en Zoon, Voorstraat A-142, Hardenberg.

– Weer een inbraak. ’t Wordt er met de veiligheid in Hardenberg niet beter op. Weer een inbraak, weer in dezelfde omgeving. In den nacht van woensdag op donderdag heeft men zich door een W.C.-raampje toegang weten te verschaffen tot het café De Jaarbeurs van den heer Ten Cate. Het radiotoestel is verdwenen; verdere diefstal – hoewel daartoe eveneens gelegenheid was – kon niet worden geconstateerd. Het W.C.-raampje was te klein, om daardoor het toestel naar buiten te brengen. Is dit mischien door een deur geschied, die vervolgens is gesloten, waarna de dief ook weer door het raampje is verdwenen? De marechaussee heeft de diefstal in onderzoek.

– Bok gekapseisd. De turf de Vecht in. Dinsdag achtermiddag kwam een met 30.000 turven beladen bokschuit van den heer Wellen te Slagharen, met bestemming voor de turfhandelaren Gort en Lenters alhier, de Vecht afvaren. Door den vliegenden stroom lukte het niet de schuit in de haven te loodsen; het touw brak, de bok botste tegen de brug en kapseisde, zodat de lading in de rivier terecht kwam. Een paar fietsen werden opgedregd. Naar wij vernemen is de lading verzekerd. Terwijl wij dit schrijven is de firma Huisman van Dedemsvaart bezig om den bok uit het water op te halen.

– Rheeze. Reuzensnoek. Jl. Zaterdag waren de heer en mevrouw Van Oortmerssen uitgenodigd, eens te komen vissen in het Hoofddiep aan de Noordscheschut onder Hoogeveen. Per auto trokken zij er heen. Een boer daar wist te vertellen dat er niet veel visch zat, wel een snoek welke gewicht op 15 pond werd geschat. en het gelukte mevr. Van Oortmerssen het monster te vangen, dat het geschatte gewicht nog met 5 pond overtrof: het woog 20 pond en was 1,06 meter lang. Het echtpaar was zo vriendelijk even aan de drukkerij stil te houden; mevr. Van Oortmerssen toonde ons met gerechtvaardigde trots haar vischsucces. Naar wij vernemen, zal de visch geprepareerd worden. Zoo zal de jeugd van Rheeze van dezen visch nog wel kunnen ‘leeren’.

– Advertentie. Boelhuis Loozen-Radewijk. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 23 nov. 1936 om 13.00 uur ten huize van den heer G.J. Bouwmeester te Loozen te verkopen: 1 paard (bruine bles), 10 koeien c.a.

– Advertentie. Het bestuur van den Landarbeidersvereeniging ‘Het belang v.d. Landarbeider’ te Ambt Hardenberg zal op donderdag 26 nov. a.s. om 17.00 uur in het gemeentehuis te Heemse aanbesteden onder aannemers wonende in de gemeente Ambt Hardenberg: Het bouwen van twee landarbeiderswoningen te Bergentheim.

– Advertentie. Snel’s Sigarenmagazijn.

1936-11-28
– Advertentie. 25-jarig huwelijk Lucas van Faassen en Hendrikje Lambers, Baalder.

– Advertentie. Zakenpand, Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 7 december 1936 om 19.30 uur in het café Zweers aan de Markt te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een woon- en winkelhuis op mooien stand aan de Markt en Voorstraat te Stad Hardenberg, groot 1.65 are. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer H.B. Scheffer.

– Het oneervol ontslag van Ambt-Hardenberg’s gemeente-ontvanger. Uitspraken van het Ambtenarengerecht te Arnhem.

– Heemse. Theodorus van Halsema overleden. Na een kortstondige ongesteldheid is in den nacht van donderdag op vrijdag overleden de heer Th. van Halsema, onderwijzer aan de Bijz. Mulo-school alhier. De heer Van Halsema werd den 30 oct. 1894 geboren te Slochteren. Hij ontving zijn opleiding aan de Normaallessen te Meppel en is werkzaam geweest als onderwijzer te Hoofddorp en Wageningen, gedurende de laatste zes jaar te Hardenberg c.a.

– Ongeval. Het driejarig zoontje van den heer D.J. Makkinga, op den Brink, sloeg in een onbewaakt ogenblik een trekkende pot met kokende thee van de tafel. Het kind kreeg de volle laag over ’t ondergedeelte van ’t lichaam en liep daarbij ernstige brandwonden op. Het leed hevige pijn en werd ter verdere behandeling naar ’t ziekenhuis te Hardenberg vervoerd.

– Benoeming. De heer G. Oprel, burgemeester van Ambt Hardenberg, is benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht op de Christelijke Landbouwwinterschool alhier (vacature Weitkamp).

– Advertentie. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Heemse en omstreken bekend dat ingaande maandag 30 nov. a.s. niet meer voor hem komt als venter W. Waanders maar in plaats daarvan Joh. Otten J.Hzn. Beleefd aanbevelend, H. Otter, bakker en winkelier, Heemse.

– Advertentie. Bij ’t koopen van een jas of hoed, let u vooral op de kwaliteit van ’t goed. Maar bij ’t koopen van vleesch, spek en vet, wordt veelal niet op kwaliteit gelet. Wie echter ook op kwaliteit ziet, die koopt bij Blein en ergens anders niet. D. Blein, Hardenberg.

– Advertentie. Hebt u steenkolen nodig? Bel op: no. 56, gebrs. Renkema.

1936-12-05
– Kind door vischotter aangevallen. Terwijl het dochtertje van den landbouwer G.J. van der Haar te Loozen van de openbare lagere school te Den Velde huiswaarts keerde, werd zij bij het Almelosche Kanaal tussen de schol van den heer G.J. Hamberg en de brug te Loozen aangevallen door een visotter, die uit het water kwam. De otter greep het meisje met de beide voorpoten beet in de rug en trachtte haar mee het water in te slepen. Het meisje sloeg en schopte het dier en wist los te komen. De otter verdween even in het water om daarna weer op den wal te verschijnen en het meisje andermaal aan te grijpen. Ook nu weer wist het kind, zij het dan ook met de grootste inspanning, los te komen en zette het op een loopen, gevolgd door den vischotter. Het meisje wist echter te ontkomen. Doodsbang en uitgeput van de doorgestane angst wist ze tenslotte haar huis, dat kort bij het kanaal staat, te bereiken. Het kind was geheel overstuur. Wat de vischotter betreft, deze was van abnormale afmeting. Het dier was zeker wel een meter lang. Naar we vernemen zal men trachten het dier dood te schieten, daar men vreest dat het anders, door den honger gedreven, weer kinderen zal aanpakken.

– Dokter Brinkman gaat heen. Een mededeling die door zeer velen, speciaal door hen die zijn patiënten waren of nog zijn, met leedwezen zal worden vernomen. Dr. Brinkman, die op 1 juni 1934 dokter Kattenwinkel opvolgde, wordt met ingang van 1 januari a.s. adsistent bij Prof. De Kleijn, hoogleraar in de oor-, neus- en keelheelkunde aan de Universiteit te Amsterdam. Dr. Brinkman heeft zijn praktijk overgedaan aan dokter Fraser die twee jaar werkzaam is geweest aan het Gemeentelijk Ziekenhuis te Dordrecht.

– Schaakclub opgericht. Er is hier opgericht de schaakclub Hardenberg en Omstreken, met aanvankelijk 15 leden. Het bestuur bestaat uit de heren Schut (voorzitter), A.H. Kelderman (secretaris) en Th. Stad (penningm.). De leden zullen zich, voorlopig bij particulieren aan huis, 1 maal per week oefenen. De bedoeling is zich 1 januari a.s. aan te sluiten bij den Nederl. Schaakbond. Toetreding van nieuwe leden is mogelijk, ja zal zeer op prijs worden gesteld, zoals ons werd verzekerd.

– Verkeersverbetering in zicht. De smalle, houten Beekbrug (brug over de Radewijkerbeek) bij Hardenberg zal weldra een aanzienlijke verbetering ondergaan. Op grond van gegevens, ons van bevoegde zijde verstrekt, kunnen we het volgende mededelen. Er zal komen een betonbrug van 7 meter breedte met een dek van asphaltbeton. Ook de Koningsbrug (bij ‘Bouwlust’, onder Gramsbergen, zal een betonbrug worden, eveneens met aanmerkelijke verbreding c.a.

– Aanbesteding. Ten gemeentehuize alhier werd de aanbesteding gehouden van het bouwen van een landarbeiderswoning voor den arbeider Wesselink te Bruchterveld. Laagste inschrijver: A. Hamhuis te Heemse, f. 1600 (gegund). Woning voor den arbeider A. Nieuwenhuis te Bergentheim; laagste inschrijver: J.W. Hofsink te Bergentheim, f. 1659 (gegund). Woning voor den arbeider H. Compagnie te Bergentheim; laagste inschrijver: H. Regeling te Kloosterdijk, f. 1591 (gegund).

– Rouwadvertentie: Hendrik Jan ten Brinke, oud ruim 84 jaren, Hardenberg.

– Advertentie. Chroom vetschoenen. J. Voet, Bruchterweg, Hardenberg.

– Advertentie. Gevraagd voor Amsterdam, flink meisje, zelfstandig kunnende werken. Zich aan te melden zaterdagavond tussen 6 en 9 bij Nijman, Nijenstede, Heemse.

– Advertentie. Practisch muziekonderricht voor hen die orgelspelen willen leren. H.L. van Dalen, Chr. Onderwijzer, Heemse.

1936-12-12
– Advertentie. In plaats van kaarten. Verloofd: Riek Breukelman en Geert Maassen.

– Advertentie. Vestigt zich op 1 januari 1937 ten huize van J.W. Brinkman, arts J. Fraser.

– Advertentie. Feestelijke opening van het Evangelisatiegebouw te Rheezerveen d.v. zaterdag 19 dec. 1936 des avonds om 7 uur.

– Advertentie. Telefoon aangesloten onder no. 69. Firma H. Vrielink, drogisterij, Hardenberg.

– Heropening. We bedoelen de heropening van de zaak van den heer H. ten Brinke aan den Stationsweg. Reeds lang had de heer Ten Brinke te worstelen met gebrek aan ruimte; hij kon de massa goederen in zijn winkel niet voldoende bergen. En toen hij als nieuw artikel confectie ging invoeren, werd de behoefte aan ruimte bepaald hinderlijk. Verbouw was noodzakelijk en deze heeft nu voor een groot deel zijn beslag gekregen; de winkel is gereed c.a.

– Aanbesteding. Door firma Hakkert te Dedemsvaart werd dinsdag in Hotel Frijling alhier namens den heer Rijers te Den Haag aanbesteed de bouw van een boerderij en schuur aan de Van Royenswijk te Bergentheim. Als laagste ingeschreven door W.J. Ekkelenkamp te Vroomshoop voor f. 12.785.

– Zelfstandig worden der Nederlands Hervormde Gemeente Kloosterhaar. In het nieuw aangebouwd Lokaal waren jl. dinsdag samengekomen Kerkvoogden en Kerkeraad van de nieuwe hervormde gemeente, het bestuur van de ‘Vereeniging tot bevordering van totstandkoming eener zelfstandige gemeente te Kloosterhaar, standplaats Kloosterhaar’ (het zgn. ‘Kerkfonds’), alsmede de Kerkeraad en Kerkvoogden en Notabelen der Herv. Gem. te Hardenberg c.a.

– Gramsbergen. De kwaadaardige otter. Het bericht van den vischotter, die tot tweemaal toe een schoolmeisje aanviel, is in de hele Nederlandsche pers opgenomen en heeft in den lande overal belangstelling gewekt. De burgemeester ontving reeds een aanbieding van een ottervanger bij uitnemendheid, die aanbood het beest binnen enkele dagen te vangen tegen vergoeding van reis- en verblijfkosten. Vanuit Zwijndrecht werd den burgemeester verzocht mede te delen of de zaak zich inderdaad toegedragen had als in de persberichten werd medegedeeld. Dit kwam den schrijver die ook vele ervaringen had op het terrein van vischottervangst moeilijk geloofwaardig voor.

– Gramsbergen. Handelsvereniging opgericht. Donderdagavond werd in café Kamphuis een vergadering gehouden van neringdoenden ter dezer plaatse, om te komen tot oprichting van een Handelsvereniging. De voorzitter der vergadering, de heer H.H. Meerholz, zette in zijn openingswoord uiteen en wees erop dat juist deze tijd ons leerde dat organisatie de gebiedende eisch is c.a.

– Advertentie. Heropening bibliotheek C.J.V. ‘Nehemia’.

– Advertentie. Tochtband aanbrengen, aan ramen en deuren van uw huis, neemt de kwaal niet weg. De draairamen vervangen door stalen ramen is afdoende, onzichtbaar, makkelijk en goedkoop aan te brengen. Vraagt gratis inlichtingen aan den Raadgevend Architect W. van Straten, Kantoor Voorstraat A-3.

– Advertentie. Woning te huur met grooten tuin aan de Stationsstraat te Hardenberg. Liefst bejaard echtpaar of echtpaar zonder kinderen, genegen kostganger in gezin op te nemen. Inlichtingen bij G.J. ten Brinke, molenaar, Brucht.

1936-12-19
– Rouwadvertentie: Derk Jan Kosters, oud ruim 27 jaren, Radewijk.

– Rouwadvertentie: Meindert van Beijnum, oud 81 jaar, Dalfsen.

– Rouwadvertentie: Derk Jan Schutte, oud 53 jaar, Baalder.

– Advertentie. Boerenplaatsje Rheezerveen. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 28 december 1936 om 14.00 uur in het café Kampman te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Koeslag aldaar te verkopen voor mej. de weduwe G. ten Hertog en kinderen, een boerenplaatsje op het Rheezerveen te Ambt Hardenberg, bestaande uit dubbel woonhuis met erf met 3.00.65 ha. bouwland en heidegrond.

– Advertentie. Al dengenen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of iets onder zich hebben, hieronder begrepen borgtochten, betrekkelijk de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen den heer Jan Hofsink, laatst gewoond hebbende te Rheeze G-31 en aldaar overleden 2 maart 1936 wordt verzocht daarvan opgave te doen ten kantore van notaris Schut te Heemse.

– Bakkersvergadering. In Hotel Frijling hadden de bakkers uit deze omgeving een grote vergadering belegd. Ongeveer 60 bakkers waren hier tegenwoordig c.a.

– Aanbesteding. Door het architectenbureau W. van Straten alhier werd de aanbesteding gehouden van den bouw van een boerderij voor rekening van den heer W. Salomons te Bergentheim. Laagste inschrijver: W. van Dijk te Lutten voor f. 9645 (gegund).

– Boerderij afgebrand. Woensdagavond ongeveer zeven uur ontstond brand in de boerderij bewoond door den landbouwer J. Nijboer te Holthemerbroek, eigendom van den heer J. Kalming van ’t Laar (Duitschland). Aangewakkerd door de vrij sterke wind stond spoedig den gehele boerderij in lichte laaie en brandde in een minimum van tijd tot den grond toe af. het vee alsmede eigen huisraad kon nog net op tijd worden gered. De brandspuit, welke te ongeveer half negen arriveerde, moest zich beperken tot enig nabluschwerk. Daar de in de nabijheid zijnde schuren en hooimijt gevaar opleverden, werd door den opperbrandmeester den heer E. Kelder des nachts een wacht uitgezet. Het huis alsmede de inboedel waren verzekerd.

– Buurtverenigingen opgericht. Onder leiding van den heer G.F. van der Hulst werd in de openbare lagere school een vergadering gehouden van de bewoners der Stationsstraat, om te komen tot oprichting van een buurtvereniging. Na eenige bespreking werd hiertoe besloten c.a.

– Advertentie. Gewijzigde dienstregeling autobusdienst Almelo-De Krim-Hoogeveen van J. Meinderink te Beerzerveld.

– Advertentie. Voeglooze verlovingsringen. Jan Schutte, Voorstraat A-125a, Hardenberg,

1936-12-26
– Advertentie. Getrouwd: J. Fraser (arts) en jonkvrouwe J. Stoop, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Albert Jan Snijders, bijna 87 jaar, Hoogenweg.

– Rouwadvertentie: Saartje Kropveld, oud bijna 77 jaar.

– Veilingnieuws. Ten overstaan van notaris Schut is verkocht een woon- en winkelhuis aan de Markt en Voorstraat alhier, groot 1.65 are, in gebruik en bewoning bij den heer H.B. Scheffer. Gekocht door den heer G. Scheffer voor de som van f. 3650.

– Aanbesteding. In een der lokalen van het gebouw van het Provinciaal Bestuur van Overijssel is vanwege de Provinciale Waterstaat aanbesteed: het bouwen van twee bruggen van gewapend beton in den provincialen weg Hardenberg-Gramsbergen over de Lee (Koningsbrug) en over de Radewijkerbeek, alsmede het uitvoeren van daarbij behorende werken.

– Het Crull-fonds. Het Crull-fonds beschikt dit jaar over weinig geld, zodat de diaconie der Hervormde Gemeente alhier heeft bekend gemaakt dat zij ditmaal de uiterste zuinigheid met het uitdelen moet betrachten en zich tot het allernodigste moet bepalen.

– Evangelisatiegebouw. Zaterdagavond had de ingebruikneming plaats van het vanwege de evangelisatievereniging der Gereformeerde Kerk te Heemse in de buurtschap Rheezerveen gebouwde evangelisatielokaal. Ds. F. Slomp van Heemse sprak een openingswoord en hield vervolgens een toespraak c.a.

– Drooglegging van de Molengootgronden. Belangrijke overheidssubsidie toegezegd. Naar wij vernemen is door het bestuur van het waterschap De Molengoot in deze gemeente besloten tot algehele drooglegging van de in het waterschap gelegen gronden. Deze werkzaamheden zullen bestaan in het graven van nieuwe waterleidingen en het verbreden en verdiepen van de bestaande waterleidingen, tengevolge waarvan het waterschap zal komen buiten ’t winterbed van de rivier de Vecht c.a.

– Advertentie. De burgemeester van Stad Hardenberg verklaart dat het zogenaamde Oud- en Nieuwjaarschieten, onverschillig met welke voorwerpen of op welke wijze, alleen toegestaan is op 31 december en (of) op 1 januari. De politie zal er streng op letten dat hier de hand aan gehouden wordt.

– Advertentie. Boerenplaats en veengrond. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 4 januari 1937 om 14.00 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor de erve van mej. de weduwe H. Waterink, een boerenplaats te Brucht c.a.

– Advertentie. Wegens vertrek te koop: twee eikenhouten tafels (ovaal), c.a. bij H. Muntinga, ontvanger, grenskantoor te Venebrugge.