1937-01-02
– Advertentie. Geboorte: August Frits Mooij, z.v. heer en mevr. Mooij-Stellwag, Gramsbergen

– Advertentie. Geboorte: Janny Bruins, d.v. J.C. Bruins en R. Medendorp, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Maria Magdalena Escher, weduwe van ds. Reinier Anne Cornelis Frijling, oud 68 jaren, Bathmen.

– Rouwadvertentie: Frederika Hamberg, oud 70 jaar, Hardenberg.

– Nieuwe telefoonaansluitingen. Aangesloten zijn a.h. telefoonnet onder: no. 63, ds. F. Slomp (geref. predikant, Heemse); no. 67, G. Oprel (burgemeester van Ambt Hardenberg), no. 69, fa. H. Vrielink (drogisterij Hardenberg).

– Bergentheim. Nieuwe telefoonaansluitingen. Aangesloten zijn onder no. 8: K.H. Dekker (constructiewerkplaats) en no. 10: Gebr. De Jong (expediteurs).

– Bergentheim. Kerstgaven. Door de directie der firma Van Roijen alhier werd aan al haar gezinnen met de kerstdagen een gratis kerstbrood verstrekt. Van andere zijde werd nog door stille gevers een extra kerstpakket verstrekt aan verschillende gezinnen, voorstanders van de openbare school.

– Kloosterhaar. Brand. Door onbekende oorzaak brandde woensdagavond alhier de arbeiderswoning bewoond door den heer Joh. Ekkel, tot de grond toe af. Een gedeelte van den huisraad ging eveneens verloren. Verzekering dekt de schade.

– Advertentie. Geboorte: Harm Smit, z.v. H. Smit en M. Lulofs, Lutten a.d. Dedemsvaart.

– Advertentie. Kleine boerderijbouw. Met ingang van 2 januari 1937 maken wij, volgens opgave, tekeningen met bestekjes voor kleine boerderijen, volgens speciaal tarief en wel: zes stuks tekeningen met bestekjes, plus het opmaken der aanvrage voor bouwvergunningen, voor de prijs vanaf f. 12,- afgehaald. Gratis inlichtingen. Architectuurbureau Van Straten. Kantoor Voorstraat A-3.

1937-01-09
– De gevaarlijke carbidbus. Dat het z.g. Oudejaar-schieten niet zonder gevaar is, ondervond de jeugdige A. Luisman alhier, die bij het schieten met een carbidbus het deksel tegen het rechteroog kreeg. Er ontstond een bloedende wonde. Het knaapje werd bij dr. Boom binnengebracht, die overbrenging naar het ziekenhuis te Zwolle noodzakelijk achtte. Bij onderzoek bleek dat het inwendige van het oog ernstig beschadigd was. Het is niet uitgesloten dat de jongen het oog moet missen.

– Gramsbergen. De veelbesproken otter doogeslagen. De vischotter die onlangs een kind heeft aangevallen en waarover wij meerdere malen bericht hebben, blijkt thans geen fantasie of verbeelding te zijn. Door Willem van der Veen werd het beest nabij de woning van Van der Haar te Loozen, wiens kind aangevallen was, doodgeslagen. Hij deelde ons mede dat het inderdaad een zeer kwaadaardig exemplaar was, dat ook zijn zoontje en hem had aangevallen toen zij het trachtten te dooden. Voor Van der Veen een buitenkansje aangezien voor deze beesten een behoorlijke prijs gemaakt kan worden.

– H. Colenbrander overleden. De heer H. Colenbrander, lid van den raad dezer gemeente, is na een langdurige ziekte in den ouderdom van 58 jaar overleden. Hierdoor is een vacature ontstaan in den raad. Als opvolger van den heer Colenbrander komt op de lijst der A.R. Kiesvereeniging voor de heer J.W. Hulter te Ane. De vraag is echter of deze zitting zal nemen daar deze in Gramsbergen woonachtig is, of dat wederom een zetel zal worden toegewezen aan de Kiesvereeniging te De Krim. Wanneer dit laatste het geval zal zijn, wat we alleszins aanneembaar achten, zal als nieuw raadslid zijn intrede doen de heer R. v.d. Belt, woonachtig te De Krim.

– Heemse. Aanbesteding. Bij de gehouden aanbesteding van de verbetering van den weg vanaf het gemeentehuis tot kruispunt Oostenbrink was laagste inschrijver de heer J. Meijer te Heemse voor f. 1662. De begroting was f. 1953. De sloot langs den weg zal worden gedempt, er komt riolering voor in de plaats. De bestaande straat zal verlaagd worden, terwijl tusschen de rails bestrating zal worden aangebracht.

– Advertentie. Wegens afschaffing boerderij. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 23 januari 1937 om 14.00 uur ten huize en ten verzoeke van den heer C. Stad aan de Van Roijenswijk te Bergentheim te verkopen: 1 werkpaard, 1 melkkoe, kachel en fornuis c.a.

1937-01-16
– Advertentie. Geboorte: Antje Klasina Geertje Willy de Ruiter, d.v. N.C. de Ruiter en P.G. van Suydam, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Geesje Dorgelo, oud 29 jaar, Heemse.

– Benoeming. Tot opvolger van den heer H. Muntinga is als kommies-ontvanger ten kantore Venebrugge benoemd de heer J. Kuiper te Bocholz.

– Geen schuld. Naar men ons mededeelt, zal tegen den heer J. Otter, die voor eenigen tijd een auto-ongeluk heeft gehad, ten gevolge waarvan den landbouwer Schutte is overleden, geen vervolging worden ingesteld, daar gebleken is dat dan heer Otter geen schuld treft.

– Toestand der gemeente Stad Hardenberg over de jaren 1931-1935. Terwijl handel en nering moeilijke tijden doormaakten kon de confectiefabriek van de N.V. Leeuwarder Textiel Mij. steeds op volle kracht bijven werken: in 1932 waren er gemiddeld 83, in 1935 gemiddeld 104 meisjes werkzaam. De stoomzuivelfabriek verwerkte in 1931: 10455.081 liter melk waarvan bereid 389.795 kg boter. Bij de Vechtscheepvaart was enige opleving te bespeuren: het aantal binnengekomen schepen schommelde telken jaren om de 100, de gezamenlijke inhoud om de 8000 ton. In de Röpcke-Zweersstichting steeg het aantal verpleegdagen van 1960 in 1932 tot 5637 in 1935.

– Kloosterhaar. Bevestiging en intrede van Ds. J.J. van Zorge.

– Gramsbergen. Eindveiling. Woensdag had ten overstaan van notaris Schut te Heemse de eindveiling plaats van de boerenplaatsen c.a. bewoond door den eigenaar G.J. Bouwmeester te Loozerveld. Een boerenplaats aaneengelegen te Loozen, bestaande uit ruime boerenbehuizing, schuren en erf en pl.m. 10.36.00 ha bouw- en grasland. Hoogste bieder H. Haandrikman te Gramsbergen voor f. 12.800. Een boerenplaats naast het eerste gelegen, bestaande uit boerenbehuizing met schuur en erf en pl.m. 3.78.00 ha. bouw- en grasland. Hoogste bieder de heer J. Valkman Bzn. te Gramsbergen voor f. 5066. En een arbeiderswoning met 0.88.60 ha. bouwland aan den hardenweg te Radewijk. kooper werd de heer H. Altena jr. te Radewijk voor f. 1810.

– Advertentie. Boerenplaats en veengrond. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 18 januari 1937 om 14.00 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te verkopen: voor de erve van mej. de weduwe H. Waterink: een boerenplaats te Brucht.

– Advertentie. Wegens afschaffing. Notaris Schut te Heemse is voornemens donderdag 21 januari 1937 om 14.00 uur ten huize en ten verzoeke van de heeren Begeman te Sluis 7 a.d. Dedemsvaart te verkopen: 1 dr. koe, wipkar met toebehoren, Deering maaimachine met oliebad en aflegapparaat, graanmaaier, cultivator, schoffeltuig c.a.

– Advertentie. Wegens afschaffing boerenbedrijf. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 23 januari 1937 om 14.00 uur ten huize en ten verzoeke van den heer C. Stad aan de Van Roijenswijk te Bergentheim te verkopen: 1 werkpaard, 1 melkkoe, kachel en fornuis c.a.

– Advertentie. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 25 jan. 1937 om 13.00 uur ten huize en ten verzoeke van den heer Johs. Zweers op het Oosteinde, aan de Voorstraat te Stad Hardenberg, te verkopen: 3 koetswagens, 1 autowagen, 1 Geldersch karretje op veren, paardetuig c.a.

– Advertentie. Burgerwoonhuis. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 25 jan. 1937 om 14.00 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor de erven van mej. F. Hamberg, een burgerwoonhuis en erf op mooien stand aan de Voorstraat te Stad Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding op donderdag 28 jan. 1937 om 10 uur in café Frijling te Hardenberg voor den weled. heer H.B. van Veen, van het bouwen van een blok van twee middenstandswoningen aldaar. Architectuur-bureau Van Straten.

1937-01-23
– Rouwadvertentie: Klaas Smit, gepensioneerd kanaalwerker bij de provincie Overijssel, oud 84 jaar en 5 maanden, Heemse.

– Rouwadvertentie: H.J. Egbers, oud ruim 87 jaren, Radewijk.

– Geveilde percelen. Ten overstaan van notaris Schut zijn alhier voor de erve van mej. de wed. H. Waterink te Brucht verkocht: a. een boerenbehuizing met schuur en erf en 3.45.03 ha. bouw- en grasland. Kooper werd de heer J.H. Veltink te Brucht voor f. 3700; b. een perceel veengrond, groot 3.37.60 ha., gelegen te Bruchterveld. Koopers werden de heren gebrs. Uelderink te Brucht voor f. 2711.

– Heemse. Inwijding Nederlands Hervormde Kerk. Naar thans officieel bekend is gemaakt zal op 7 februari a.s. ’s middags om 2 uur de inwijding van de kerk plaats vinden.

– Bergentheim. Het afscheid van Ds. Fritzsche.

– Gramsbergen. Nieuw raadslid. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft tot raadslid benoemd verklaard den heer J.W. Hulter, landbouwer te Ane, in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer H. Colenbrander te De Krim.

– Veertig-jarig bestaan A.R. Kiesvereniging. In de Bijzondere School te Ane werd onder voorzitterschap van den heer J. Kenemans een vergadering gehouden der Antirevolutionaire Kiesvereeniging om in intieme kring het 40-jarig bestaan der afdeling te herdenken c.a.

– Advertentie. Hotel Baving. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 1 febr. 1937 des avonds 19.30 uur in het Hotel Baving te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer W. Baving: het van ouds bekende “Hotel Baving” met erf op prima stand aan de Voorstraat te Stad Hardenberg. Het hotel bevat beneden groote gelagkamer, groote eetzaal, achterzaal, keuken, groote kelder en achterhuis en boven 10 logeerkamers met vaste waschtafels en ruime zolder; een en ander groot 6.50 are, te veilen in 2 perceelen.

– Advertentie. Boelhuis. Lutten a.d. Dedemsvaart ten verzoeke en ten huize van B. Veldman.

– Advertentie. Notaris Kelder te Dedemsvaart is voornemens op zaterdag 30 jan. 1937 in het café Kamphuis te Gramsbergen publiek te doen inzetten en 14 dagen daarna publiek te verkopen ten verzoeke van de weduwe J. Knol c.a., een boerderij, staande en gelegen te Anerveen.

– Advertentie. Openbare vergadering N.S.B. Dinsdagavond 8 uur hoopt in café Zweers te Hardenberg te spreken J.H.L. de Bruin te Amsterdam, lid der Provinciale Staten, over het onderwerp: ‘de waarheid over de N.S.B.’.

– Advertentie. K. Blokzijl’s Manufacturenhandel, Jachthuis, Lutten.

1937-01-30
– Advertentie. Boomgaard ‘De Kummelkamp’ Stad Hardenberg. Notaris Schut is voornemens maandag 8 febr. 1937 om 14.30 uur in café Leering te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later in het café Frijling aldaar te verkopen: voor den heer J.W. Boerrigter c.s., de boomgaard op den Kummelkamp met uitmuntende vruchtbomen en bessenstruiken, groot 1.23.00 ha, te veilen in twee percelen en massa.

– Aanbesteding. Door het architectuurbureau Van Straten alhier is aanbesteed het bouwen van een blok van twee middenstandswoningen aan den Gramsbergerweg voor rekening van den heer H.B. van Veen te Veendam. Laagste inschrijver: gebr. Dijkhuis, Hardenberg (f. 6050). De stalen ramen en binnenkozijnen: fa. H. Fictorie te Hoogeveen (f. 1071).

– ‘Salland’ verwierf het Groot Diploma. Aan de N.v. Stoomzuivelfabriek Salland is toegekend het groot diploma van den Geldersch-Overijsselschen Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken voor 10-jaarlijksche kwaliteitsdiploma’s, uitgereikt op grond van de wekelijksche boterkeuringen c.a.

– Ter vergelijking. Elders in dit blad zal men den uitslag van de aanbesteding van den bouw van een blok van twee middenstandwoningen aan den Gramsbergerweg kunnen lezen. Dit zelfde bouwwerk is in september 1935 gegund voor f. 7300, thans totaal voor f. 8410. Alzoo een prijsstijging van 15 procent, hetwelk in hoofdzaak in ’t hout, deuren, betonwerk en staalwerken zit.

– Gramsbergen. 35 jaar bestaan paardenfonds. Woensdagavond werd in het café Kamphuis de algemene jaarvergadering gehouden van het Onderlinge Paardenfonds alhier. De voorzitter, de heer C.J. van Riemsdijk, releveerde in zijn openingswoord dat het fonds thans 35 jaar bestaan heeft, en concludeerde hieruit dat het ten allen tijde ten zeerste aan zijn doel heeft beantwoord. Verder memoreerde hij dat de vereniging werd opgericht met 54 leden, waarvan 64 paarden verzekerd waren. Als bestuursleden werden bij de oprichting gekozen de heer C.J. van Riemsdijk (voorzitter), B.J. Valkman (penningm.), H. Zwijze (secr.) en de leden G.J. Nieuhoff en H.J. Kamphuis. De beide eerste hebben thans nog zitting in het bestuur, terwijl de drie anderen zijn vervangen door de heren B. Kamphuis, L. Grooters en H. Stegeman c.a.

– De woningnood te Ambt Hardenberg. Plannen voor den bouw van 88 nieuwe landarbeidersplaatsjes. Rede van den heer A.A. oostenbrink op de jaarvergadering der landarbeiders- en de woningbouwvereeniging.

– Advertentie. Attentie. Hiermede maken wij aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat wij ons gevestigd hebben als patroons. We houden ons beleefd aanbevolen voor alle voorkomende schilder- en behangwerken tegen scherp concurrerende prijzen. Beleefd aanbevelend. Weerts en Pot, schilders, Gramsbergerweg, Hardenberg.

1937-02-06
– Rouwadvertentie: Klaas Luisman, oud ruim 59 jaar, Bergentheim, vanaf de oprichting (2 okt. 1922) bestuurslid van de vereniging Ziekenkas ‘Helpt Elkander’.

– ’t Liep goed af; alleen ’t horloge was verdwenen. Jl. Maandag begaf de landbouwer G.J. Lennips te Baalderveld zich met paard en wagen naar Hardenberg. ’t Had gevroren; het Kanaal was met een ijskorst bedekt. Op den wagen stond een kist me eieren. Lennips liep naast het voertuig. Het paard kwam met een been over het eenspan en gleed uit. Paard en wagen kwamen op ’t ijs terecht, het dier raakte er ‘stomp onder’. Men sprong op den nog boven ’t ijs uitstekenden wagen; door het paard los te maken, kon het gered worden. Alles liep goed af; de eieren waren wel nat, maar niet gebroken. Alleen… de heer Lennips miste later zijn horloge!

– Vestiging eener zaak. De heer Van Straten, architect te Coevorden, heeft het huis met winkel van den oud-dierenarts den heer K. Luten gehuurd en is voornemens dat perceel spoedig te betrekken.

– De nieuwe begraafplaats. In de jaarvergadering van het bestuur der begraafplaats aan den Bruchterweg bleek uit het verslag van den boekhouder, den heer R. Amsink, dat met inbegrip van het batig saldo over 1935 groot f. 94,71 de ontvangsten over 1936 in totaal hebben bedragen f. 751,51.

– Bergentheim. De nieuwe hervormde kerk te Bergentheim. De zitplaatsen met de helft uitgebreid c.a.

– Gramsbergen. Met bruggenbouw wordt aangevangen. Naar we vernemen zal dezer dagen worden aangevangen met het leggen van bredere betonnen bruggen over de waterleiding te Gramsbergen en de waterleiding De Beek te Hardenberg, beiden in den weg Gramsbergen-Hardenberg. De uitvoerder van deze werken, de heer F. van Antwerpen te Meppel, heeft reeds verschillende machines en keten ter plaatse aangebracht.

– Advertentie. Aanbesteding op vrijdag 12 febr. nam. 6 uur in café Kampman te Heemse. Het bouwen van een arbeiderswoning voor de wed. G. ten Hartog te Rheezerveen. A. Hofsink JHzn., Ommerweg, Heemse.

– Advertentie. Aanbesteding. Het bestuur van de vereeniging tot bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders ‘Het belang van den landarbeider’ in Ambt Hardenberg is voornemens op woensdag 17 februari 1937 des namiddags 5 uur onder aannemers wonende in de gemeente Ambt Hardenberg ten gemeentehuize aan te besteden: het bouwen van 8 landarbeiderswoningen in de gem. Ambt Hardenberg. A.A. Oostenbrink (voorz.) en G.J. Kampman (secr.).

– Advertentie. Verhuisd van Oosteinde naar de Stationsstraat naast het kantoor directe belastingen. Js. Zweers, pluimveehandel.

1937-02-16
– Advertentie. 25-jarig huwelijk Herman Spijker en Janna Brinkman, Bergentheim.

– Rouwadvertentie: Albert Euverman, echtgenoot van wijlen Frederika Velsink, Bergentheim.

– Geveilde percelen. Ten overstaan van notaris Schut te Heemse is maandagavond verkocht voor de erven van mej. F. Hamberg, een burgerwoonhuis en erf, aan de Voorstraat, groot 2.70 are. Koper de heer C. Dorresteijn te Gramsbergen voor f. 2800.

– Onderhandse koop. Ten behoeve van de Röpcke-Zweersstichting is door het bestuur van het Groene Kruis onderhands aangekocht het huis met erf van den heer J. Ekkel op den Pothof, voor f. 3100.

– De Heemser kerk. Zondagmiddag had de inwijding plaats van de gerestaureerde hervormde kerk te Heemse. Van de officieel genodigden waren o.a. aanwezig: het college van B. en W. van Ambt hardenberg, de kerkeraad der ring gemeente, de architect de heer Boxman van Nijverdal. Ook merkten we nog op de oud-predikanten van Heemse, prof.dr. J. de Zwaan, thans hoogleraar te Leiden en ds. van Herwerden te Groningen. Vóórdat de godsdienstoefening aanving droeg de president-kerkvoogd de heer W. baron van Ittersum het gerestaureerde kerkgebouw aan den kerkeraad over c.a.

– Ambt Hardenberg. De oudste ingezetene overleden. De oudste inwoner der gemeente Ambt Hardenberg, de heer Veurink te Rheeze, is zaterdag overleden. Hij bereikte den leeftijd van ruim 95 jaar. Slechts gedurende enkele dagen is hij ongesteld geweest. Steeds trouw woonde hij de godsdienstoefeningen in de geref. kerk te Heemse bij en zulks deed hij 14 dagen geleden voor het laatst. Hij diende die kerk vele jaren als ouderling. De begrafenis zal woensdagmiddag a.s. op de algemene begraafplaats te Heemse plaats hebben. Te Collendoorn overleed zaterdag mej. de wed. Stoeten in den ouderdom van 91 jaar. Zij was, naar wij vernemen na den heer Veurink, de oudste in deze omgeving.

– Gramsbergen. Verkoopt de N.V. Havezathe haar gronden? Hier doen geruchten de ronde als zou de n.v. Havezathe de uitgestrekte landerijen en diverse hofsteden te Gramsbergen en in de omgeving willen verkopen. Als dit waar is, zullen bijna al de landerijen, welke rondom deze plaats gelegen zijn, als ’t Hooge Holt, de weide De Steen, Gramsbergerboschje, De Kooi, Slingenbergerbosch, benevens het koetshuis te Gramsbergen met zijn appelhof en diverse boerenhofsteden met erven in de buurtschappen worden verkocht, waardoor verschillende kleine landbouwers, maar ook grotere, genoodzaakt zijn hun bedrijfjes of bedrijven in te krimpen of op te heffen c.a.

– Advertentie. Mobilia, Ane. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 17 febr. 1937 om half elf in het voorheen door den heer J. Wieten bewoonde huis, staande achter het huis van den heer H. v.d. Hulst te Ane voor den heer J. Wieten te verkopen: 2 kasten c.a.

– Advertentie. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op donderdag 18 febr. a.s. ’s namiddags 2 uur in het café Blauwkamp te Lutten, publiek doen inzetten en 14 dagen daarna in het café Nijland aldaar publiek verkopen: voor mej. de weduwe J. Stoeten: de boerderij gelegen te Oud-Lutten nabij ’t Haantje.

– Advertentie. Verplaatst van Markt A-29 naar het perceel Oosteinde A-71, de kapperszaak van M.G. Snijders te Hardenberg.

– Advertentie. Aangesloten aan de rijkstelefoon onder nr. 72. M.J. Nijzink, brandstoffenhandel en molenaar, Heemse.

1937-02-20
– Gronden N.V. Havezathe ‘Gramsbergen’ worden verkocht. Naar we vernemen gaat de verkoop van de gronden, in eigendom toebehorende aan de N.V. Havezathe Gramsbergen door, waarmede de geruchten waarvan we enige dagen geleden melding maakten, zijn bewaarheid. Dit betekent dat vele ingezetenen van onze plaats in een moeilijk parket zullen geraken. De gronden zijn afkomstig van de oude Heerlijkheid Gramsbergen en werden van ouder op ouder aan dezelvde huurders verhuurd. Alleen als er een huurder stierf en geen nabestaanden had, kwam het voor dat voor een ander het oogenblik was gekomen om zijn deel uit te breiden of op een perceel beslag te leggen. Dit heeft er toe geleid dat zich hier een typische dorpsgemeenschap heeft ontwikkeld. Tot voor enkele jaren vond men hier bijna geen arbeiders, doch uitsluitend zelfstandigen. Allen hadden een paar koeien die des zomers weidden op de gemeenschappelijke weide ‘De Steen’ – een complex van 40 hectare, waar de laatste jaren nog geregeld zeventig koeien wedden – terwijl zij verder sinds mensenheugenis de om het dorp gelegen bouwlanden van de Havezathe in huur hadden voor de uitoefening van het bouwgedeelte van dit gemengde bedrijf. Daarnaast werd door de meesten het klompenmakersvak uitgeoefend, ofschoon ook het merendeel der handwerklieden er een klein boerderijtje bij had. Het laat zich aanzien dat daarin thans grote verandering komt. uit dezelfde betrouwbare bron vernemen wij namelijk dat er reeds meerdere gegadigden zijn om het complex – dat bestaat uit 184 hectare gras- en bouwland en Bosch – in zijn geheel aan te kopen en er dan meerdere grote boerderijen op te stichten. Mocht dat echter niet doorgaan en de gronden perceelsgewijze verkocht worden, dan zal het velen van de tegenwoordige huurders niet gemakkelijk vallen om hun perceel in eigendom te krijgen… Het complex is 184 hectare groot en werd ongeveer 100 jaren geleden na het overlijden van den laatsten Heer van Gramsbergen aangekocht voor f. 44000 door een Havezathe Gramsbergen. Later werd deze omgezet in een N.V., die echter de laatste jaren in liquidatie is, tengevolge van het overlijden van het merendeel der mede-eigenaren, zodat op ’t ogenblik de gronden toebehoren aan den heer Löhnis te Zwolle. De tegenwoordige waarde van de gronden wordt geschat op pl.m. f. 150.000 c.a.

– Advertentie. Ondertrouwd: Hendrik Greven en Stientje Jonker, Heemse.

– Geveilde percelen. Ten overstaan van notaris Schut te Heemse is voor den heer W. Baving verkocht: het van ouds bekend hotel Baving met erf staande aan de Voorstraat te Stad Hardenberg. Hoogste bieder: de heer W. Bemboom te Slagharen.

– Bergentheim. Intrede ds. Dijkhuis.

– De Van Roijenswijk wordt gedempt. Naar we vernemen bestaan er plannen om over te gaan tot het dempen van de Van Roijenswijk, welke wijk loopt van Kloosterhaar naar Bergentheim. De bedoeling is in de plaats van een wijk een kunstweg aan te leggen. Voor deze werken, welke eventueel zullen worden uitgevoerd door de Heidemij, zal een overheidssubsidie worden aangevraagd.

1937-02-27
– Verkoop Hotel Baving. Door bemiddeling van den architect den heer Van Straten is het Hotel Baving met den tuin alhier verkocht en wel aan den heer J. Brouwer de linkerhelft en aan den heer H.D. Sierink de rechterhelft.

– Gramsbegen. Aankoop stier. Door mej. de wed. G.J. Wolbink is aangekocht de stier Colonel. Als we diens doopceel lichten komen we tot de volgende gegevens. De vader is kampioen stier van De Wijk, hij veroverde op de tentoonstelling te Utrecht in 1935 den 1sten prijs. Moeders vader was drie maal kampioen. De overgrootvader is verkocht naar Duitschland voor f. 4000. Met zo’n familie kan hij ’t stellen! Hij kan zeer zeker als een grote aanwinst voor den rundveestapel worden beschouwd.

– Advertentie. Zakenpand Brucht. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 10 maart 1937 om 14.00 uur in het café Mulder te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later in het café Bolks aldaar te verkopen: een woon- en winkelhuis, waarin tevens bakkerij met schuren, erven en bouw- en grasland, groot 45.73 are. Een en ander gelegen te Brucht, aan den hardenweg en het Almelosche Kanaal en thans in gebruik en bewoning bij de heren H.J. Bolks en G.J. Flierman.

– Advertentie. Zakenpanden Bergentheim. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 10 maart 1937 om 14.00 uur in het café Mulder te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een woonhuis waarin bakkerij en erf en een woonhuis waarin kruidenierswinkel, bergplaats en bouwland. Beide percelen zijn gelegen aan het Almelosche Kanaal te Bergentheim en resp. in gebruik en bewoning bij de heren A.H. van Delden en K. Zielhuis.

– Advertentie. Staat ter dekking: de van R. Wessels-Boer te Ruinerwold aangekochte stamboekstier ‘Colonel’. wed. G.J. Wolbink, Radewijk.

1937-03-06
– Advertentie. Geboorte: Albert Hendrik Nijman, z.v. de heer en mevr. Nijman-Feberwee, Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Lammigje Gerritdina van Dalen, d.v. H.L. van Dalen en A. v.d. Haar, Heemse.

– Advertentie. Getrouwd: mr. M. Meiboom en A. Fles, Coevorden.

– Rouwadvertentie: Gerrit Jan Marinus van oortmerssen, bijna 41 jaar, Rheeze.

– Herbenoeming. Bij K.B. van 24 febr. is opnieuw benoemd met ingang van 31 maart 1937, tot burgemeester der gemeente Stad Hardenberg, de heer C.F. Bramer.

– G.J.M. van Oortmerssen overleden. Na een ziekte van slechts enkele weken is zaterdagmiddag te Rheeze nog onverwachts overleden de heer G.J.M. van Oortmerssen, in leven hoofd der bijzondere lagere school aldaar. De overledene bereikte den leeftijd van 40 jaren en was gedurende tien jaren als schoolhoofd te Rheeze werkzaam. Voor dien tijd was hij bij het onderwijs werkzaam te Lisse en te Kampen. Als onderwijzer stond hij goed aangeschreven; bemind bij de leerlingen en in achting bij het personeel. Hij laat een weduwe met drie jeugdige kinderen achter.

– Bergentheim. Recht van uitweg bij landarbeidersplaatsjes. Reeds gedurende geruimten tijd waren er enige bezwaren gerezen met betrekking tot het recht van uitweg van enkele landarbeidersplaatsjes staande op gronden gelegen aan de Van Riggelenswijk te Bergentheim. Door het bestuur van de landarbeidersvereniging zijn middelen beraamd om de daar wonende landarbeiders te helpen en het is daarin thans geslaagd. Door de landarbeidersvereniging zijn van den heer Van Riggelen te Vroomshoop gronden gelegen aan de Van Riggelenswijk te Bergentheim aangekocht met inbegrip van de ter plaatse aanwezige weg. Voor betrokkenen zeer zeker een verblijdend bericht, daar nu het verbod van uitweg vervalt.

– Bergentheim. Een windhoos. Zaterdagavond half acht ontlastte zich hier een onweer, waarbij tevens een windhoos grote schade aanrichtte. Bij den landbouwer V. aan den Boerendijk werd een stuk van den voorgevel losgerukt en pannen weggeslingerd. Bij den landbouwer C. werd de kap van de woning verzet, bij zijn collega S. moesten het de asbestplaten die de schuur bedekten, ontgelden. Ze werden ongeveer 50 meter meegenomen.

– Gramsbergen. 25-jarig bestaan zuivelfabriek. Deze zomer zal het 25 jaar geleden zijn dat de Coöperatieve Zuivelfabriek alhier werd opgericht. Ook reeds voor dien tijd was hier een zuivelfabriek, welke echter toen in een Cooperatie werd omgezet.

– Gramsbergen. Crescendo opgeheven. In de vrijdagavond gehouden ledenvergadering van de muziekvereniging ‘Crescendo’ is besloten in verband met de financiele toestand der vereniging alsmede het klein aantal werkende leden de vereniging op te heffen. De vereniging bestond bijna 25 jaar, en stond de laatste jaren onder leiding van den directeur H. Zilverberg te Coevorden.

1937-03-13
– Rouwadvertentie: Gerrit Jan Hamhuis, oud 67 jaren, Hardenbergerveld.

– Advertentie. Aanbesteding op dinsdag 23 maart om 4 uur in ’t café Leering van: het bouwen van twee kleine woningen in de Koppel, voor rekening van mej. A. de Jongh. Bouwkundig Bureau Van Straten, Hardenberg, tel. 75.

– Bergentheim. Intrede en bevestiging van ds. Dijkhuis c.a.

– Kloosterhaar. De Dageraad. De Coöperatieve vereniging De Dageraad hield alhier onder leiding van den voorzitter den heer J.A. Dilling, haar jaarvergadering. Secretaris: D.J. Nijeboer.

– Advertentie. Verhuisd van Coevorden naar Hardenberg, Stationsweg A-258. W. van Straten, architect, telefoon 75.

1937-03-20
– Advertentie. Gemeente Ambt Hardenberg. Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op voor de betrekking van doodgraver voor de algemene begraafplaats te Heemse. Jaarwedde f. 200 en van klokluider te Heemse, jaarwedde f. 65.

– Kalf met drie oren. Dezer dagen bracht een koe van wed. L. Waterink te Anevelde een kalf van het vrouwelijk geslacht ter wereld dat drie ooren heeft. De twee ooren zitten op de gewone plaats terwijl het derde oor boven op den kop zit. Ook dit oor is van gewone afmeting en heeft geen afwijkingen. het kalf is kerngezond, zodat verwacht kan worden dat men na enige jaren een koe zal hebben met drie oren.

– Gramsbergen. Grote vogel geschoten. Dezer dagen schoot de jachtopziener Joh. v.d. Haar een soort arend, welke een vogelvlucht heeft van 220 cm. Het is een pracht dier, dat zal worden opgezet door den heer G.W. Bosch alhier.

– Advertentie. De voorzitter van de Ged. Staten van de Prov. Overijssel maakt bekend dat in verband met het vernieuwen van de brug over de Lee (Koningsbrug) in den weg Hardenberg-Gramsbergen nabij Gramsbergen, de weg ter plaatse van genoemde brug zal zijn afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van dat van rijwielen, met ingang van maandag 22 maart 1937 tot nadere aankondiging.

1937-03-27
– Advertentie. Geboorte: Cris Vasse, z.v. Johs. Vasse en A.J. Kremer, Heemse.

– Advertentie. Verloofd: Iete Klaassen en H.H. Velthuysen, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Jacobus Brink, oud 62 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: Jan Ranter, oud 71 jaren, Wielen.

– Ingezonden. Hulde aan de penningmeester van het Groene Kruis te Gramsbergen c.a.

– Aanbesteding. In café Leering werd dinsdag aanbesteed het bouwen van een dubbele woning te Hardenberg voor mej. A. de Jongh te Ittersum, onder leiding van het Bouwkundig Bureau Van Straten te Hardenberg. Laagste inschrijver: gebr. Vosjan, Hardenberg f. 3495.

– Ambt Hardenberg. De ontslag-kwestie Boerrigter. Zoals bekend werd den 28 augustus 1936 de heer Boerrigter te Heemse door den gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders dier gemeente in verband met de in zijn administratie geconstateerde onregelmatigheden, uit al zijn gemeentelijke functies ontslagen, zulks ingaande 1 november 1936. Van al deze besluiten ging de heer Boerrigter in beroep bij het Ambtenarengerecht te Arnhem. Bij uitspraken d.d. 25 november jl. werd den heer Boerrigter ten aanzien van het beroep tegen het ontslagbesluit als gemeenteontvanger niet ontvankelijk verklaard, terwijl t.a.v. het ontslag als agent der arbeidsbemiddeling het beroep van Boerrigter gegrond werd verklaard en het betrokken besluit werd vernietigd. Het beroep tegen het besluit als ambtenaar ter secretarie werd ongegrond verklaard en het beroep als administrateur van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf gegrond verklaard en ook dat ontslag-besluit vernietigd. Zowel de heer Boerrigter als de gemeente kwamen van deze uitspraken in beroep bij den Centralen Raad van Beroep te Utrecht. Deze Raad heeft thans uitspraak gedaan en in alle beroepen geheel ten gunste van de gemeente beslist. Alle ontslagbesluiten zijn dus in hoogste instantie gehandhaafd en alle financiële betrekkingen tussen den heer Boerrigter en de gemeente zijn thans geheel verbroken, zulks ingaande 1 november 1936. De Centrale Raad heeft de motiveringen in de beroepsinstanties van de gemeente geheel gevolgd en als juist erkend.

– Gramsbergen. Zijn benoeming aangenomen. Zo we voor enige tijd meldden zou de heer J. Hulter zijn benoeming tot lid van den gemeenteraad niet aannemen en zou in zijn plaats worden benoemd verklaard de heer H. v.d. Belt te De Krim. De heer Hulter is echter hierop terug gekomen en heeft zijn benoeming thans definitief aangenomen. De afdeling Gramsbergen van de A.R. Kiesvereeniging heeft nu acht raadsleden, die van De Krim één.

– Advertentie. Aanbesteding op zaterdag 10 april om 3 uur in het café Abels a.d. Markt te Coevorden, voor rekening van het Bestuur van het Veenschap ‘De Coevorder en Dalervenen’ van: het bouwen van een ijzeren draaibrug op stenen onderbouw over de Hoofdwijk te Nieuwe Krim. Bouwkundig Bureau Van Straten, Hardenberg.

– Advertentie. Buiten wonen. Te huur: boschwachterswoning met telefoonverbinding, grooten tuin, moestuin en 0.64 ha. bouwland aan Ommerstraatweg te Rheezerveen in de Staatsboschwachterij Hardenberg. Inlichtingen verstrekt: boschwachter Liefferink, A-63 te Heemse.

1937-04-03
– Advertentie: 40-jarig huwelijk Albert Schonewille en Jantje Kroeze, Hardenbergerveld.

– Verbetering Middenpad. Het Middenpad verkeerde in een toestand, die verbetering vereischte. Dit zag het gemeentebestuur in en het gevolg van dat inzicht is geweest dat bedoeld pad van de Fortuinstraat af tot de Bewaarschool is opgebroken; zand is weggenomen; het zoo verlaagde gedeelte is nieuw bestraat, een betere afwatering voor de aangrenzende perceelen verkregen.

– De heer Odink gaat heen. Het raadslid de heer G.J. Odink gaat 1 mei vertrekken naar Enschede. Hij zal als lid van den raad opgevolgd worden door den heer A.G. de Vries, secretaris van den Modernen Bestuurdersbond.

– Ambt Hardenberg. Nieuw raadslid. uit het in dit nummer voorkomende raadsverslag van deze gemeente blijkt dat de heer Witpeerd ophoudt lid van den raad te zijn. Als zijn opvolger komt op de lijst der S.D.A.P. voor de heer H. Reints te Radewijk.

– Radewijk. Afdeling Chr. Hist. Kiesvereeniging opgericht. Te Radewijk is na een rede van den heer E.S. van Veen te Gramsbergen over het onderwerp: ‘Waarom Christelijk Historisch?’ een afdeling van de Chr. Hist. Kiesvereeniging opgericht. Tot bestuursleden zijn gekozen de heren A. Iemhoff, B.J. Wolbink, D. Zweers, H. Jonkhans en J. Knol, die de functies nader zullen verdelen.

– Bergentheim. Bij de eindveiling, door notaris Schut te Heemse gehouden, van de drie winkelpanden van H.J. Bolks te Brucht en A.H. van Delden te Bergentheim, staande op respect. f. 2250, f. 2300 en f. 1400 werden kopers: voor het winkelpand H.J. Bolks te Brucht de heer J. Bolks te Bergentheim ad f. 2255; voor de winkelpanden A.H. van Delden de heer A.J. van Delden voor f. 2305 en f. 1405.

– Gramsbergen. Crescendo definitief opgericht. De onlangs opgeheven muziekvereeniging ‘Crescendo’ is thans weer definitief opgericht. Bijna alle oude leden zullen weer aan de repitities deelnemen terwijl ook verschillende leerlingen aanmeldden. Ter benoeming van een nieuwen directeur is een viertal opgemaakt waaronder zich bevindt de bekende muziekleraar Sommer uit Almelo.

1937-04-10
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Derk Jan Telman en Geesje Withaar, Bruchterveld.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: J.B. Oostenbrink en A. Douma, Heemse, A-72.

– Advertentie. Aanbesteding op vrijdag 16 april 1937 zal ondergetekende in café Mulder te Bergentheim voor rekening van den heer B.J. Zweers te Hardenberg, trachten aan te besteden: het bouwen van een woon-, winkelhuis en bakkerij te Bergentheim. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.

– Advertentie. Belangrijke inboedelverkooping. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 19 april 1937 om 14.00 uur voor ’t Meubelhuis Grooters in het perceel op den Brink te Heemse, A-3, te verkopen: diverse nieuwe en gebruikte meubelen c.a.

– Hardenberg. Onze eiermarkt. De aanvoer van eieren op onze markt wordt steeds geringer; jl. maandag was er zelfs geen enkel ei aangevoerd. Dat heeft ook de aandacht getrokken van het Dagelijks Bestuur onzer gemeente. Naar wij vernemen denken B. en W. er sterk aan bij den raad een voorstel in te dienen tot opheffing der eiermarkt, tenzij door de belanghebbenden kenbaar wordt gemaakt dat zij op behoud dier markt prijs stellen. Wij meenen dat voortbestaan gewenscht is en dat de ‘belanghebbenden’ hun eigen belang kunnen behartigen door, als vroeger, hun eieren op de markt aan te bieden. ’t Wordt hun wel gemakkelijk gemaakt door de handelaren, die de eieren komen afhalen, maar daarnaast hebben zij de vraag te overwegen, hoe de hoogste prijzen te bedingen!

– Gramsbergen. Is de N.V. Havezathe verkocht? Voor eenigen tijd maakten we melding dat de N.V. Havezathe zou worden verkocht. Dit bericht uit goede bron, werd later tegen gesproken. Thans echter is aan alle huurders van gronden, boerderijen enz. aangezegd dat zij met ingang van 1 november 1937 al hun gehuurde landerijen en boerderijen moeten laten liggen, ook den huurders van de gemeenschappelijke Steenweide is aangezegd dat op 1 november a.s. deze huur beëindigd is. Van meer dan één zijde wordt ons thans medegedeeld dat de Havezathe reeds verkocht zou zijn. Een bevestiging hiervan hebben we echter nog niet kunnen krijgen; al wordt ons medegedeeld dat deze gronden met boerderijen te koop zijn.

1937-04-17
– Advertentie. 35-jarig huwelijk: Hendrik Ophof en Hanna Snippe, Hardenberg.

– Advertentie: Heden is het 10 jaar geleden dat onze Karel Makkinga bij ons in dienst trad. Fam. Roel’f Bosch, Hardenberg.

– Slagharen. Huis verkocht. De heer Joh. Scholtens uit Hoogeveen, die hier voor enkele jaren een druk beklant volkslogement hield, heeft van den heer H. Wildeboer diens nieuw gebouwde woning aangekocht voor ruim f. 4000. Verwacht wordt dat de heer Scholten ook straks weer een volkslogement in dat perceel zal openen.

– Bergentheim. Brand. Maandagmorgen omstreeks 9 uur ontstond brand in de woning van den landbouwer W. Plaggenmarsch in de buurtschap Bergentheim. De eigenaar zelf was op enigen afstand in zijn landerijen aan het werk. De vrouw des huizes gebruikte met haar beide schoonouders, een paar oude menschen, het morgeneten. De oude vader maakte de opmerking dat op de deel het licht nog brandde, ’t welk later de brand bleek te zijn c.a.

1937-04-24
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: E. Lubbers en A. Rigterink, Bruchterveld.

– Ongeval in de Export-slagerij. Dinsdag had in de slagerij een ongeval plaats dat, hoewel het zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, toch nog goed is afgelopen. De machinist Brandsma was werkzaam op den zolder van het magazijn. Toen hij, over een balk heen, een stuk ijzer wilde pakken, stortte hij omlaag en bleef bewusteloos liggen. Bij geneeskundig onderzoek bleek hij een kneuzing te hebben opgelopen in de rug c.a.

– Radewijk. Met kleren tusschen machine geraakt. Toen de zoon van den landbouwer G.W. Lennips, werkzaam in ’t Raadsel (Dld.) bezig was met dorschen, had hij het ongeluk met zijn kleren in de machine te geraken. Doordat de machine tijdig tot stilstand werd gebracht, kon een ernstig ongeluk worden voorkomen. Lennips had hevige pijn in een arm, zodat geneeskundige hulp van dokter Boom uit Hardenberg moest worden ingeroepen, welke hem naar zijn woning alhier overbracht.

– Bergentheim. Aanbesteding. Vrijdag werd alhier onder architectuur van den heer J.J. van den Berg aanbesteed het bouwen van een bakkerij en winkel voor den heer B.J. Zweers te Hardenberg. Laagste inschrijver: Van den Berg en Lenters te Hardenberg, f. 5726.

– Gramsbergen. De burgemeester eere-voorzitter. Het bestuur van de Vereeniging van Winkeliers en Neringdoenden alhier heeft besloten den heer C.J. van Riemsdijk, burgemeester dezer gemeente, het erevoorzitterschap der vereniging aan te bieden.

– Advertentie. Hallo! Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend, dat hij zich gevestigd heeft als rijwielhandelaar in het meestershuis van A.J. van Delden. D. Flierman, rijwielhandel en reparatie-inrichting, Bergentheim.

1937-05-01
– Advertentie. Geboorte: Maria Sebel, d.v. W. Sebel en W. Mensink, Hardenberg.

– Advertentie. Verloofd: B.G. van der Haar en J. Prummel, Hardenberg.

– Advertentie. Huwelijk: Hendrik Nijdam en Leintje Francke, Hardenberg.

– Advertentie. 35-jarig huwelijk Frederik Goris en Fokje Jongsma.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk J.H. Harsevoort en H. Kampman, Heemse.

– Rouwadvertentie: Hendrika Maria Kampherbeek geb. Ten Brinke, oud ruim 42 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding op donderdag 13 mei om 4 uur in het café Leering van het slopen van een gebouw en het bouwen van een landhuis met stalen-ramen voor den heer J. Grooters alhier. Bouwkundig Bureau Van Straten, tel. 75.

– Gramsbergen. Verkoop gronden Havezathe begonnen. Vele gegadigden. De geruchten, die enigen tijd geleden in onze plaats de ronde deden, als zouden de gronden van de N.V. Havezathe Gramsbergen in één koop verkocht zijn, blijken thans niet juist te zijn. We vernemen namelijk van den heer E. Habers, die met den verkoop van de gronden belast is, dat de gronden bij gedeelten zullen worden verkocht. De eerste verkoop heeft reeds plaats gehad. Dit betreft de boerderij die sinds jaren wordt bewoond door den heer H.A. Meijerink te Loozerveld. De boerderij, benevens 20 ha. groen- en bouwland is in eigendom overgegaan aan den heer J.H. Grootoonk. Over den prijs kon men ons, daar er nog meerdere transacties hangende zijn, niet inlichten. Zoo zijn er meerdere liefhebbers voor de Hattematte, een eenige hectaren groot grasperceel vlak bij het dorp gelegen en ook voor het ‘Gerstenland’, waar vele ingezetenen sinds mensenheugenis een hoekje in huur hebben gehad voor het verbouwen van hun groeten en aardappelen c.a.

– Rheeze. Benoeming tot hoofd der school. In de gehouden vergadering van het bestuur der bijzondere school voor de buurtschappen Rheeze en Diffelen is tot hoofd der shool te Rheeze benoemd de heer W. Koopman, onderwijzer te Alteveer bij Hoogeveen.

1937-05-08
– Rouwadvertentie: Lambert Jan Visscher, oud 70 jaren, Baalder.

– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Geugies, oud 69 jaar, Baalder.

– Boerderij verkocht. Door den heer G.J. Odink is verkocht zijn boerderij met bouw- en grasland te Baalderveld, laatstelijk bewoond door den arbeider G.J. Hulsegge, voor den prijs van f. 4100 aan den landbouwer L. Welleweerd.

– Gramsbergen. IJzeren hek op het lichaam. Terwijl het kind van den arbeider A. Smits alhier woensdagmiddag aan het spelen was bij de poort welke in 1600 het slot van den Heer van Gramsbergen afsloot, viel eensklaps een ijzeren hek naar omlaag. Het kind geraakte er onder en werd in bewusteloze toestand naar huis vervoerd. Daar het ongeluk zich nogal vrij ernstig liet aanzien werd direct de hulp van dr. Mooij ingeroepen, die een scheuring in de long constateerde, terwijl tevens een der ribben was gekneusd.

1937-05-15
– Omzetting postkantoor. Naar we vernemen zal het Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoor alhier, van een 30-jarig bestaan als zodanig met ingang van 1 juni worden omgezet in een ongeclassificeerd hulpkantoor. Als directeuren waren achtereenvolgens werkzaam de heren Schuringa, Veenhoven, Van Hulst, Noordbeek en Lubach. Het publiek zal – we zeggen het ter geruststelling – van de reorganisatie weinig weten; de dienst en de kantooruren blijven overigens dezelfde. Ware er geen directeursvacature geweest, dan zou het proces zich stellig niet zo spoedig hebben voltrokken.

– Aanbesteding. Uitslag aanbesteding van het slopen van een gebouw en het bouwen van een landhuis voor den heer J. Grooters te Hardenberg onder leiding van het Bouwkundig Bureau Van Straten alhier. Laagste inschrijver: Gebr. Dijkhuis, Hardenberg (f. 4070).

– Gramsbergen. Liquidatie Havezathe. Verschillende gronden zijn al verkocht. Wat moet er van het boschje worden? Zooals we voor enige dagen meldden, is men hier begonnen met den verkoop van de gronden van de N.V. Havezathe Gramsbergen. Dit heeft tot gevolg dat personen uit deze streken bijna dagelijks naar Zwolle gaan om gronden aan te kopen van den eigenaar, den heer Löhnis aldaar. Reeds is de weide ’t Stallegien, enige hectaren grasland, gelegen ten oosten van de plaats, aangekocht door den heer J. Valkman aan den Dijk, terwijl de heer E. Habers te Holtheme enige hectaren bouw- en grasland kocht bij het Almelosche kanaal, genaamd ’t Haverland, en de heer Valkman B.J.zn enige hectaren grasland in de Ossenweide. Ook het oude koetshuis, thans bewoond door den landbouwer G.J. van der Haar, met de graslanden daaromheen en den appelhof en boomhof zijn verkocht en wel aan de familie Nieuhoff-Lenters. Daar, naar we vernemen, deze gronden met het oude koetshuis en de poorten één geheel zullen blijven vormen, zal een oud stukje geschiedenis van deze plaats in eere blijven…. De vraag rijst thans ook: wat moet er met het Gramsberger Boschje gebeuren? Er is een stroming onder de plaatsgenoten die meent dat het gemeentebestuur of plaatselijk belang dit boschje, dat een kostelijk stukje natuurschoon is en jaarlijks enige duizenden bezoekers trekt, aan moet kopen. Weer anderen menen dat het initiatief tot behoud van dit boschje moet uitgaan van alle plaatsgenoten. Hun bedoeling is, het boschje in handen te stellen van een stichting die het exploiteert en de kosten hiervan dekt door den verkoop van wandelkaarten.

– Het jubileum van ‘Onder Ons’. Een persconferentie. De enorme bedrijfsgroei. De betekenis voor landbouwend N.O. Overijssel en Z.O. Drenthe. ‘Onder Ons’ jubileert op 1 juni a.s. en zij die de betekenis van deze fabriek voor de veenkoloniale omgeving van N.O. Overijssel en Z.O. Drenthe kennen, weten tegelijkertijd dat een dergelijk feit niet ongemerkt voorbij kan gaan. Immers, is het niet de aardappelmeelfabriek, die tot op zekere hoogte de slagader is van het economische bedrijfsleven in deze streek? Niet alleen de landbouwers, die hier hun aardappels kunnen afzetten en daar tot nog toe bijna steeds de hoogste prijzen bedingen, maar ook de talrijke arbeiders die er werkzaam zijn, vinden hier hun bestaan. En wat zou de middenstand van De Krim zijn zonder een dergelijke industrie? Het was dan ook juist gezien van de directie, dat voor dit groote jubileum een persconferentie werd belegd ten kantore van de fabriek. De eenvoudige, doch solide afwerking van de kantoren spreekt direct van de stoere werkzaamheden, die hier plaats vonden en de directeur, de heer R. Groeneveld, die op 1 juni zijn 25-jarig jubileum ook kan vieren, leidt de aanwezige menschen van de krant in met een kort overzicht van het bedrijfsleven van ‘Onder Ons’ en hetgeen in de afgelopen 25 jaren plaats vond. ‘Onder Ons’ is uitgegroeid tot één der grootste aardappelmeelfabrieken in ons land, waar niet minder dan een twaalfde deel van de gehele aardappelmeelproductie in ons land wordt verwerkt c.a.

– Advertentie. Eetaardappelen te koop gevraagd. Populair en Rode Star. P. van Straten. Stationsweg A-258, Hardenberg.

1937-05-22
– Rouwadvertentie: Truida Keus, weduwe van W. v.d. Veen, oud 72 jaar, Loozerveld.

– Advertentie. Huur woning. B. en W. van Ambt Hardenberg bieden te huur aan de woning, staande op de Brink te Heemse, thans bewoond door den gemeentearchitect A. Knobbe.

– Advertentie. Het bestuur van de Vereeniging ‘Het belang van den Landarbeider’ te Ambt Hardenberg is voornemens op maandag 31 mei a.s. des namiddags 5 uur ten gemeentehuize aan te besteden: het bouwen van vier landarbeiderswoningen in de gemeente Ambt Hardenberg.

– Voordracht gemeenteontvanger: 1. L. Sierink (waarn. gemeenteontvanger) en 2. J.G. Boekhoven (comm. ter secretarie alhier).

– Nieuw raadslid. De heer A.G. de Vries heeft zijn benoeming tot lid van den raad dezer gemeente aangenomen. Hij neemt zitting voor de S.D.A.P. als opvolger van den heer G.J. Odink die vertrokken is naar Enschede.

– Hoofdbestuur N.C.R.V. Onze plaatsgenoot, de heer J. Weitkamp, lid der Tweede Kamer, is herkozen als lid van het hoofdbestuur van de Ned. Chr. Radiovereeniging.

– Nieuw raadslid. De heer H. Reints te Radewijk heeft zijn benoeming tot lid van de raad van Ambt Hardenberg aangenomen. De heer Reints zal voor de S.D.A.P. zitting nemen als opvolger van den heer B.J. Witpeerd.

– Advertentie. Stemt 26 mei a.s. W. van der Sluis, no. 1 van lisjt 2, S.D.A.P. afd. Hardenberg.

1937-05-29
– Rouwadvertentie: Gerrit Baarslag, oud ruim 74 jaren, Hardenberg.

– Benoeming. Tot operatie-zuster aan de Röpcke-Zweersstichting alhier is benoemd zr. Spans te Assen.

– Kloosterhaar. Ongeval. De heer H. Ekkel, werkzaam bij de turfpersmachine, werd dezer dagen door zijn mede-arbeider per ongeluk met een schop in de hand gestoken. Door den machinist werd een noodverband gelegd, waarna E. zich onder behandeling van dr. Post stelde, die de wond hechtte.

– Het Gramsbergerboschje. Reeds direct bij de eerste verkooping van gronden van de N.V. Havezathe Gramsbergen, ontstond er enige ongerustheid om het Gramsbergerboschje, dat naar men vreesde, eveneens zou kunnen worden verkocht, waarmede het dan wellicht aan zijn openbare bestemming zou worden onttrokken. ‘Plaatselijk Belang’ heeft zich thans met een schrijven tot het college van B. en W. gewend, waarin het dit verzoekt het daarheen te willen leiden, dat het boschje door de gemeente wordt aangekocht.

– N.V. de Havezathe. Door den landbouwer G.J. Hamberg is de door hem bewoonde boerderij met 3 ha. bouw- en grasland, gelegen te Loozen, aangekocht van den heer Löhnis te Zwolle voor de som van f. 4200. De heer D.J. Vinke kocht de door hem bewoonde boerderij met 4 ha. bouw- en grasland aan voor de prijs van f. 5600. Beide boerderijen zijn afkomstig van de N.V. Havezathe welke reeds geruimen tijd in liquidatie is.

– Advertentie. Gramsbergen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 9 juni 1937 om 12 uur in café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen voor de erven van wijlen den heer Jan Centen sr.: den opstal van een dubbel woonhuis en erf met tuin op mooien stand in de kom van Gramsbergen.

1937-06-05
– Geweldige opschudding. Zondagmiddag, zoo tusschen 5 en 6, werd Hardenberg in geweldige beroering gebracht, en geen wonder: het gerucht liep dat er twee meisjes waren verdronken! De jongedames, nichtjes, waren gaan zwemmen in de Vecht. De vader van een harer, ongerust over ’t lang uitblijven, ging eens kijken; hij vond wel de kleeren, maar van de meisjes geen spoor. Op zijn roepen kreeg hij geen gehoor. Het lag voor de hand dat hij aan verdrinken dacht. De ontsteltenis bij de ouders was begrijpelijkerwijze groot en deelde zich mede aan allen, die er van hoorden. De burgemeester en de politie werden gewaarschuwd; men makte aanstalten te gaan dreggen. Zoo ver is het niet gekomen; want de meisjes verschenen weer ten toneele. Wat was ’t geval? Na ’t zwemmen waren ze, in haar badpakjes gaan roeien; vervolgens waren ze, om zich lekker te laten ‘zonnen’, in het grasveld gaan liggen en daar in slaap gevallen. Ze ontwaakten, begaven zich naar de plaats, waar haar bundeltjes kleeren lagen, kleedden zich en vertoonden zich weer aan de doodelijk ontstelde ouders, wier vrees nu voorbij was, maar die nog wel heel lang onder den indruk zullen zijn gebleven van de geweldige emoties, die ze hadden doorgemaakt. De meiskes moeten zoo niet weer doen!

– Bureau van Arbeidrecht. Alhier is opgericht een afdeling van het Provinciaal Bureau van Arbeidrecht waarvan in enkele plaatsen agenten zijn aangesteld. Voor Hardenberg en omgeving treedt als agent op den heer B.J. Witpeerd. Alle modern georganiseerde arbeiders kunnen bij dit bureau gratis rechtskundig advies en bijstand krijgen, bij eventuele geschillen over belastingzaken, sociale verzekeringen en dergelijke. Ongeorganiseerden kunnen van dit bureau gebruik maken tegen vergoeding.

– Een mooi succes. Naar wij vernemen heeft de heer A.A. Oostenbrink als voorzitter der Landarbeidersvereeniging ‘Het belang van den Landarbeider’ te Ambt Hardenberg, welke vereeniging reeds de beschikking heeft over ruim 100 boerenplaatsjes, dezer dagen van den Minister van Sociale Zaken bericht ontvangen, dat de regering 100 procent subsidie zal verleenen in de kosten van ontginning der gronden in werkverschaffing, voor 88 nieuw te stichten boerenplaatsjes in de gemeente Ambt Hardenberg. Wij feliciteeren het bestuur van genoemde vereeniging van harte met dit succes. Men deelde ons in dit verband mede dat de gezamenlijke kosten dezer 88 plaatsjes pl.m. 6 ton zullen bedragen.

– Gramsbergen. 25-jarig bestaan der Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘Gramsbergen’. Maandag 7 juni a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de akte van oprichting der Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘Gramsbergen’ notarieel werd verleden. Wel bestond deze zuivelfabriek reeds vanaf 1893 in den vorm eener Naamlooze Vennootschap, doch in 1912 werd bij meerderheid van stemmen door de aandeelhouders besloten de bestaande N.V. op te heffen en de eigendom over te dragen aan een nieuwe op te richten coöperatieve vereeniging, welkens volgens haar statuten uitsluitend van leden melk zou kunnen leveren. Op 1 januari 1913 bedroeg het aantal leden 333, thans zijn aangesloten 437 veehouders, melkende in totaal ongeveer 2100 koeien c.a.

– Bouwterrein aangekocht. Door den heer G.J. Centen Johzn. is van de N.V. Havezathe pl.m. 1,5 ha. bouw- en grasland aangekocht voor den prijs van f. 1700. Deze gronden zijn gelegen bij het Gramsbergerboschje en vormen tezamen het z.g. ‘Konijnenland’.

1937-06-12
– Het onweer van maandag. Maandagmiddag ongeveer half vijf ontlastte zich een hevig onweder, gepaard gaande met plasregen, boven deze omgeving. Het werd zóó donker, dat in verschillende woningen en vertrekken het electrisch licht moest worden aangestoken. Een onweer, zooals in jaren in deze streken niet is voorgekomen. Het was noodweer. Het zeer felle lichten en ontzettend zware donderslagen volgden elkaar zeer vlug op. Te Collendoorn is de 19-jarige Alb. Harsevoort, toen de bliksem op de electrische geleidingen sloeg, mede getroffen. In allerijl werd de hulp ingeroepen van dr. Boom, die zich met den meest mogelijken spoed naar Collendoorn begaf; het mocht echter niet meer baten. Een kwartiertje later is het slachtoffer overleden. Het medeleven met de zoo zwaar getroffen familie is algemeen. De jongeman was leerling van de hoogste klasse der Chr. H.B.S. te Hoogeveen en was voornemens dit jaar eindexamen te doen. Verder werd o.a. tengevolge van blikseminslag een gedeelte van een vloer vernield in de boerderij van den heer J.H. Hofsink te Heemserveen. Op zeer vele plaatsen raakte het licht defect, gelukkig evenwel ontstond in de huizen nergens brand. Een hoeveelheid hooi van den landbouwer Breukelman te Heemse werd door het hemelvuur getroffen en geheel verbrand. Bij den landbouwer G.J. Schrotenboer te Oud-Lutten werden twee koeien en bij J.H. Boerrigter te Brucht en A. Stroeve te Brucht elk een pink door den bliksem getroffen en gedood. Op tal van plaatsen sloeg de bliksem in boomen. In geen tien jaar heeft in deze omgeving zulk een noodweer gewoed. Geen ogenblik was de donder van de lucht. Te Radewijk werd bij den heer J. van Laar te Oudeveen een zeug door den bliksem getroffen. Bij den landbouwer J. Bekman te Venebrugge werd een koe gedood. Verschillende bomen werden gespleten, terwijl op een groot aantal plaatsen het electrische net werd beschadigd. Het hevige aanhoudende onweer met verschrikkelijk harde slagen, ging gepaard met hevigen regenval dat op roggevelden nogal wat schade aanbracht c.a.

– Rouwadvertentie: Arend Brünger, oud 68 jaren, Hardenberg.

– Advertentie. Ten kantore van het Bouwkundig Bureau Van Straten te Hardenberg, bestaat gelegenheid voor plaatsing van een volontair. Diploma Ambachtsschool strekt tot aanbeveling.

– Weer een woning aan den Gramsbergerweg. De heer E.J. van der Veen, molenaarsknecht bij den heer Waaijman, heeft van dezen een stuk grond aangekocht aan den Gramsbergerweg, tegenover de woning van den heer Draaijer, om daarop een woonhuis te laten bouwen.

– Advertentie. Boerenplaatsje Slagharen. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 22 juni 1937 om 15.00 uur in het café van mej. de weduwe Spijker te Slagharen te doen inzetten en 14 dagen later in het café Hertsenberg aldaar te verkoopen: voor den heer J.H. Brouwers diens boerenplaatsje gelegen te Slagharen

– Advertentie. Luxe autoverhuur met en zonder chauffeur. H.J. Merjenburgh, Bergentheim, tel.nr. 7.

1937-06-19
– Advertentie. 40-jarig huwelijk Lambert Jan Ensink en Pieterdina Sickman, Terwolde.

– Aanbesteding. Voor Gebr. Kampman te Heemse is door het bouwkundig bureau Van Straten onderhands aanbesteed het glas- en verfwerk van twee in aanbouw zijnde burgerwoningen en een kappershuis te Heemse. Gegund aan laagste inschrijvers Weerts en Pot voor f. 850.

– De toegangswegen tot Stad- en Ambt Hardenberg. In de woensdag gehouden vergadering van de Provinciale Staten van Overijssel klaagde het Statenlid burgemeester Bramer over de toegangswegen tot Stad en Ambt Hardenberg en vroeg of er kans op verbetering is c.a.

– Amaril in ’t oog. Zaterdagmiddag kreeg J. Nijzink, terwijl hij in de Garage Ten Cate bezig was met het slijpen, een stukje amaril (ook wel smergel of polijststeen genoemd) in ’t oog. Hij kreeg er hinder van. Maandag ging hij naar dr. Fraser; deze verwees hem naar dr. Keiner te Zwolle, die het oog bevrijdde van water niet in hoorde, ja zelfs daar ook schadelijk werkte.

– Advertentie. Aanbesteding op maandag 28 juni om 4 uur in café Leering van het bouwen van een woonhuis met houten ramen te Hardenberg voor den heer E.J. van der Veen. Bouwkundig Bureau Van Straten, tel. 75.

1937-06-26
– Advertentie. Geboorte: Arend Frijling, z.v. H.G. Frijling en M. Schotkamp, Hardenberg

– Rouwadvertentie: Albert de Hoop, oud 19 jaar, Bruchterveld.

– Beroepen. Ds. G.J. Bouman, predikant bij de Hervormde Egalisatie te Winschoten, is beroepen tot predikant der Ned. Herv. Gemeente alhier.

– Aanbesteding. Voor den heer P. Wamelink is door het Bouwkundig Bureau Van Straten onderhands aanbesteed het verbouwen van het woon- en winkelhuis aan de Voorstraat. Laagste inschrijver: gebr. Dijkhuis, f. 4390.

– Uitslag aanbesteding. Door het Bouwkundig Bureau Van Straten is onderhands aanbesteed het glas- en verfwerk voor het in aanbouw zijnde landhuis voor den heer J. Grooters. Laagste inschrijver: J. Zweers, voor f. 377. Gegund.

– De tram verdwijnt definitief. A.s. maandag zal de tramlijn Hardenberg-Lutten worden opgebroken.

– Ontucht. Als verdacht van het plegen van ontuchtelijke handelingen met minderjarige meisjes is donderdag door de marechausee gerarresteerd G.J.S. alhier. Hij heeft reeds bekend en zal ter beschikking van den Officier van Justitie worden gesteld.

– Oprichting sectie. Ten gemeentehuize van Ambt Hardenberg werd donderdag een vergadering gehouden, belegd door de burgemeesters van Ambt en Stad Hardenberg ten einde te komen tot oprichting ener sectie van het Vrijwillig Landstormcorps Motordienst. De leiding berustte bij burgemeester Oprel, die na een korte inleiding het woord gaf aan den 1en luitenant van het Corps Motordienst c.a.

– Radewijk. Geslaagd. Te Groningen slaagde voor het staatsexamen als onderwijzer de heer H. Runhaar alhier.

– Onderhands opgedragen. Bij onderhandsche aanbesteding is door den heer J.H. Runhaar te Radewijk het schilder- en glaswerk van zijn nieuw te bouwen woon- en winkelhuis opgedragen aan den heer J.H. Schoonekamp alhier.

– Ongeval. Terwijl het 1½-jarig zoontje van den landbouwer H.J. Waterink te Anevelde buiten aan ’t spelen was, geraakt het in een vrij diepe moddersloot. Het knaapje, dat steeds verder de modder in zakte, geraakte bewusteloos. Gelukkig werd het ongeval nog op tijd opgemerkt, en wist men met kunstmatige ademhaling het knaapje bij te brengen.

– N.V. de Havezathe. Door den heer E. Habers te Holtheme is van de N.V. de Havezathe het Meugien en de Scherpenoord aangekocht. De ijsclub ‘Ons Genoegen’ alhier is door dezen verkoop zonder ijsbaan gekomen, tenzij door haar een ander geschikt terrein gehuurd kan worden.

– Nieuw raadslid. De heer J.W. Hulter heeft aan den voorzitter van het hoofdstembureau te kennen gegeven, dat hij bedankt als lid van den raad der gemeente. Als opvolger komt op de lijst der A.R. voor de heer R. v.d. Belt te De Krim.

– Advertentie. Aanbesteding op vrijdag 2 juli om 4 uur in het café Leering, voor den heer J. Brouwer van een kleine verbouwing van de westelijke helft van het voorm. hotel Baving. Bouwkundig Bureau Van Straten.

 

 

1937-07-03
– Advertentie. 50-jarig huwelijk: Jan Harm Eggengoor en Dina Johanna Scholtman, Radewijk.

– Rouwadvertentie: weduwe Hurink-Bruins, oud 84 jaar, Hardenberg.

– Aanbesteding. De uitslag van de aanbesteding voor het bouwen van een woonhuis voor den heer E.J. van der Veen, onder leiding van Bouwkundig Bureau Van Straten te Hardenberg. Laagste inschrijver: W. van Dijk en Zn. te Lutten (f. 3045).

– De verkoop der Havezathegronden. Door den heer J.H. Koenderink is van de N.V. de Havezathe pl.m. 2½ ha. grasland aangekocht in het zgn. ‘Bonteslag’. Door den heer E. Habers is 1½ ha. aangekocht in het zgn. ‘Hardenbergerland’.

– Advertentie. Te koop bij iedere hoeveelheid: houten biels, vrijkomende van de slooperij der trambaan Hardenberg-Lutten.

– Advertentie. Mobilia-verkoop. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 12 juli 1937 des namiddags om één uur voor den heer W. Baving in het hotel Baving te Stad Hardenberg te verkopen: diverse meubelen c.a.

– Advertentie. Bergentheim. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 14 juli 1937 in het café Mulder te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer H. Nijeboer G.J.zn en mej. W. Kollen: hun boerenplaats, gelegen aan den hardenweg te Bergentheim.

1937-07-10
– Advertentie. Boerenplaats Rheeze. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 19 juli 1937 om zeven uur in café Koeslag te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kampman aldaar te doen verkoopen: voor de heer H. van der Kamp en kinderen: hunne boerenplaats, gelegen te Rheeze c.a.

– Aanbesteding. Bij de onder architectuur van het bouwkundig bureau Van Straten gehouden aanbesteding van het verbouwen van de linkerhelft van het voormalige hotel Baving, zulks voor rekening van den heer J. Brouwer, werd als laagste ingeschreven door: B.J. van Dijk te Lutten (f. 770).

– Kantoorhouder P.T.T. Tot kantoorhouder alhier zal, naar wij vernemen, worden benoemd de heer J. Smit, thans als zodanig werkzaam te Hasselt.

– Streekvervoer in Overijssel en Drenthe. De tram wordt er mee belast. In navolging van de vervoersoplossing in den Achterhoek, waar het streekvervoer is opgedragen aan de Geldersche Tramweg-Mij., zal het streekvervoer in een groot deel van Drenthe en Overijssel, dat thans in handen van de A.T.O. is, met ingang van 1 aug. worden overgedragen aan de Eerste Drentsche Tramweg-Mij., waarbij onlangs de Dedemsvaartsche tram werd ondergebracht. Als gevolg hiervan zullen 32 A.T.O.-stations worden gesloten, terwijl 117 E.D.S.-stations zullen worden opengesteld in rechtstreeks verkeer met de Nederlandsche Spoorwegen, zowel als met rechtstreeks getarifeerde tramwegmaatschappijen.

– Garagebedrijf. We verwijzen onze lezers naar een in dit nummer voorkomende advertentie van de heeren G. ten Cate en S. Blein, waarin zij mededeelen een garagebedrijf geopend te hebben in het pand van de heeren Renkema op den Marsch. Montage en reparaties geschieden door eerst genoemden.

– Bergentheim. De Van Royenswijk. Naar de Z.C. verneemt, zal de Van Roijenswijk, die loopt van Bergentheim tot Kloosterhaar, worden gedempt. Hiervoor in de plaats zal een straatweg komen. De voorbereidingen zijn reeds in vollen gang, al zal het nog wel eventjes duren voor met de demping van deze groote wijk wordt begonnen.

– Advertentie: Geopend, een garagebedrijf in het pand van Renkema bij het zwembad. Reparaties worden verzorgd door G. ten Cate. Verder luxe-autoverhuur. Telefoon no. 56. De ondernemers: G. ten Cate, S. Blein.

1937-07-17
– Advertentie. Ondertrouwd: A. Stoel en J. Dijkstra, Bergentheim.

– Advertentie. 50-jarig huwelijk: J.H. Veurink en H. Hamberg, Brucht a.h. Kanaal.

– Advertentie. ‘Het Seinen’. Te huur het mooi gelegen landhuisje ‘Het Seinen’ in de kom van Heemse. Uitsluitend te bevragen bij H. Vinke, Stationsweg 151, Hardenberg.

– De N.V. de Havezathe. Met den verkoop van de gronden van de havezathe gaat het de laatste dagen weer wat beter. De heer G.J. Bouwmeester te Radewijk kocht pl.m. 8,5 ha. bow- en grasland te Loozerveld voor den prijs van f. 1200 per ha. Door den heer J.H. Kollen werd aangekocht de door hem bewoonde boerderij met schuren en 14 ha. bouw- en grasland en Bosch voor f. 19000.

– Ontginningswerken te Bergentheim. De Van Royenswijk zal gedempt worden. Wegaanleg. Opruiming tolhekken. Sedert tal van jaren hebben de enorme ontginningen te Bergentheim sterk de aandacht getrokken. Ondernemende landbouwers hebben hier omvangrijke complexen woeste dalgrond angekocht, in hoofdzaak van de firma Van Royen, waarna zij zijn begonnen met de ontginning hiervan. Werklozen zijn hier sedert al die jaren bezig gehouden en de uitgestrekte aardappel- en goudgele graanvelden bewijzen thans de uitnemende kwaliteiten van de ontgonnen gronden. Een groote moeilijkheid is hier echter nog steeds de verkeersgelegenheid. Wil men de bewoners van deze dalgronden, die eigenlijk een betere naam zou moeten hebben dan ‘Van Royenswijk’ bezoeken, dan gaat dat via het tolhek over den sintelweg langs de wijk, die van weinig betekenis meer is. In deze wijk, die loopt van Kloosterhaar tot het Overijsselsche kanaal, bevinden zich niet minder dan drie sluizen, die veel onderhoudskosten en voor het scheepvaartverkeer veel oponthoud veroorzaken. Nu de turf hier nagenoeg vergraven is en tevens de autovervoergelegenheid bestaat, is deze wijk ook vrijwel overbodig geworden, temeer omdat men voor landbouwdoeleinden reeds heeft gerekend op het verdwijnen van die wijk en zgn. achterwijken heeft gegraven, waarlangs de producten in de meeste gevallen veel doelmatiger kunnen worden af- en aangevoerd. De wijk met sluizen is dus eigenlijk een sta-in-den-weg geworden voor de verdere ontwikkeling van de streek, doordat er geen ruimte is voor aanleg van een goeden weg, terwijl de boerderijen aan de noordkant slechts door middel van bruggetjes verbinding kunnen krijgen met den bestaanden particulieren weg, waarop de nog steeds bestaande tolhekken aan de middeleeuwen herinneren. In overleg met de belanghebbenden is door de Ned. Heidemij een plan opgemaakt om de wijk met zand uit Kloosterhaar te dempen, de sluizen te verwijderen en op de nieuw aangelegde aardebaan een flinke straatweg aan te leggen. Dit omvangrijke plan brengt grote kosten met zich mede. Alleen de post arbeidsloon bedraagt f. 150.000 en men hoopt in dit bedrag de volle subsidie te ontvangen van het Departement van Sociale Zaken, terwijl voor de grote resterende kosten wordt gerekend op financiële medewerking van Rijk, Provincie, Gemeente en belanghebbenden c.a.

– Nieuwe ansichten. Snel’s Boekhandel alhier, zond ons een 7-tal nieuwe ansichten van Hardenberg. Het zijn opnamen van de Gramsbergerweg, de Stationsweg, de ambtswoning van den Burgemeester, de Vechtbrug genomen vanaf de Brink te Heemse, het Stationsplein, huize Welgelegen te Heemse en tenslotte een panorama van Hardenberg, genomen vanaf het dak van het pakhuis der Coöperatie. De opnamen zijn fotografisch uitstekend geslaagd, terwijl de ansichten zijn uitgevoerd als fotokaarten. Zij kunnen met de reeds bestaande twaalf opnamen een goede propaganda voor onze plaats vormen.

– Automobilist rijdt met opzet wegwerker omver. Donderdagmiddag heeft een automobilist, blijkens de letter van zijn wagen uit Noord-Holland afkomstig, den provincialen wegwerker Van Faassen uit Baalder, omvergereden, terwijl sehcts door het optreden van aan den weg werkende arbeiders werd voorkomen dat Van Faassen werd overreden. Het gebeurde bij de werkzaamheden t.b.v. de verbreding van den weg Hardenberg-Gramsbergen, even over de Beekbrug c.a.

– Beroep aangenomen. Ds. J.M. Bouwman, predikant bij de Evangelisatie te Winschoten, heeft de toezegging van beroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier aangenomen.

– Legatering. Wijlen mevr. wed. Hurink-Bruins , hier den 1en juli jl. overleden, heeft naar de Z.C. meldt, vrij van successierechten gelegateerd aan de Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ alhier f. 500, aan het ziekenhuis de Röpcke-Zweersstichting f. 500 en aan de Wijkverpleging alhier f. 50.

– Dr. Kruik benoemd tot geneesheer-directeur. Tot geneesheer-directeur van het Diaconessenhuis te Leeuwarden is benoemd R. C.A. Kruik, tot 15 mei jl. als arts werkzaam te Holwerd. Dr. Kruik werd in 1893 te Nieuwenhoorn geboren; hij bezocht de H.B.S. te Schiedam en studeerde verder aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1920 tot arts werd bevorderd. Geruimen tijd nam hij hier voor dr. Kattenwinkel, tijdens diens bekende gedwongen rust, de praktijk waar. Later werd hij diens schoonzoon. In 1922 vestigde hij zich te Holwerd, waar hij een drukke praktijk kreeg c.a.

1937-07-24
– Advertentie. Verloofd: Annie Veldkamp en Roelof Giethoorn, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Albert Sluijer, oud ruim 78 jaar, Kloosterhaar.

– Kloosterhaar. Door den heer B., die dezer dagen aan het hengelen was, werd een blei gevangen van niet minder dan 6 pond en 2 ons. Voor hengelaars om van te watertanden!

– Oude boschje verdwijnt. Daar door de N.V. Havezathe het oude boschje alhier is verkocht aan den landbouwer E. Habers, zal dit boschje verdwijnen en worden omgezet in grasland. Nu ook het Meugje zal worden opgehoogd zal de ijsvereniging ‘Ons Genoegen’ dezen winter zonder ijsbaan komen, tenzij door haar een ander terrein gehuurd kan worden. De heer H. Meijer te Loozerveld kocht van de havezathe pl.m. 6 hectare van het bosch De Kooi. De zich hierop bevindende dennen, pl.m. 1600 stuks, zullen worden gekapt en de grond worden ontgonnen.

1937-07-31
– Rheeze. Installatie hoofd der school. Van bevoegde zijde vernemen we dat de installatie van het nieuwe hoofd der school der bijzondere lagere school, de heer Koopman van Alteveer, op 16 augustus a.s. zal plaats vinden.

– Diffelen. Beer aangekocht. Door de Varkensfokvereeniging ‘De Toekomst’ te Diffelen is met medewerking van den inspecteur Van Dam, een jonge Deensche stamboekbeer aangekocht, wiens vader is de beroemde beer Egmund, kampioen op de indertijd te Enschede gehouden tentoonstelling. Moeder is D 3 met hare uitmuntende selectiegegevens. Deze bracht in 13 keer 200 biggen ter wereld.

– De N.V. Havezathe onder den hamer. Naar ons van verschillende zijden wordt medegedeeld zullen de nog onverkochte landerijen van de havezathe, ter grootte van pl.m. 80 ha. bouw- en grasland en Bosch, in de maand augustus publiek worden geveild. Een bevestiging van deze mededelingen hebben we echter nog niet kunnen krijgen.

– Advertentie. Ondertrouwd: Johannes E. Snel en Zwaantje Snijders.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan Ekkel en Woltertien Klinkien, Kloosterhaar.

1937-08-07
– Gramsbergen. Nieuw brandspuithuisje. Het brandspuithuisje in de kom van ons plaatsje moet verdwijnen, in verband met de verbreding van de straat. Een nieuwe bergplaats voor brandspuit en materialen zal achter het gemeentehuis worden gebouwd. De aanbesteding zal door den gemeenteopzichter onder de plaatselijke aannemers geschieden.

– Beroep aangenomen. De heer G.J. Gerrits, theologisch candidaat te Loozen, heeft het beroep naar de Herv. Gemeente te Noorddijk (Gr.) aangenomen.

– Hardenberg. Urn en stenen bijl gevonden. Zoals de meesten onzer lezers wel zullen weten is men nog steeds bezig met het ophogen van den Marsch. Het daarvoor benodigde zand wordt met kipkarren aangevoerd uit Baalder. Bij het zandgraven aldaar zijn, naar men ons mededeelt, wederom enige voorwerpen tevoorschijn gekomen en wel een urn en een vrij scherpe steenen bijl. Bij informatie bleek ons, dat deze voorwerpen nog niet bij den burgemeester onzer gemeente zijn bezorgd.

– Advertentie. Wij bevorderen Hinderwets-aanvragen. Bouwkundig Bureau Van Straten, tel. 75.

– Advertentie. Loopjongen gevraagd bij W.G. Bekker (voorheen F. Goris), schoenhandel, Hardenberg.

1937-08-14
– Gramsbergen. Een negentig-jarige. Zondag a.s. hoopt de weduwe Esschendal in de Achterstraat, haar negentigsten verjaardag te vieren. Dit oudje, de oudste uit onze plaats, geniet nog een zeer goede gezondheid, en verricht nog dagelijks haar werkzaamheden, terwijl zij ook nog op het land bezigheden verricht.

– Hardenberg. Uit de oudheid. Weer zijn er dezer dagen bij het zandgraven te Baalder een paar urnen tevoorschijn gekomen, helaas niet in ongeschonden toestand. De burgemeester was zo vriendelijk, ons in de gelegenheid te stellen ze te bezien. Het blijkt wel, dat deze omgeving vroeg bevolkt was; wie weet, welk kostbaar materiaal de bodem hier nog bevat. Onze deskundigheid is volstrekt onvoldoende, om ons te orienteren, omtrent wat onze bodem voor beschavingen heeft gedragen en waaraan die perioden van beschaving te kennen zijn. Ofschoon leek, wagen wij het toch, de veronderstelling uit te spreken dat het gevondene afkomstig is uit het Gallo-Germaansche tijdperk, van pl.m. 300 vóór tot 100 na Christus. Vergelijking van vorm en figuratie met die, welke voorkomen op de afbeeldingen der urnen op de oudheidkundige wandplaat voor Nederland door N. Holwerda-Jentink, geeft ons vrijmoedigheid dit overmoedig te uiten. Maar we herhalen het: deskundigheid ontbreekt ons en we zouden ons zeer verheugen als tot oordeelen bevoegde archeologen eens kwamen en hun licht lieten schijnen. Het bovenstaande was al gezet, toen deze wens vervuld werd. Vrijdagmorgen kwam hier nl. de bekende archeoloog mr. Ter Kuile. Hij heeft een kijkje genomen op het terrein, waar de urnen gevonden zijn en deze ten gemeentehuize gezien. Aan zijn deskundigheid danken we het dat we het door ons uitgesproken vermoeden moeten intrekken; we hadden ons niet minder dan 2000 jaar vergist (dat komt er van als men gaat oordelen over dingen waarvan men geen verstand heeft). De bewuste urnen zijn uit een tijdperk, ca. 2000 jaar vóór Christus; de lijken werden toen nog niet verbrand, maar begraven, zoo’n urn werd dan als ‘bijgave’ bij ’t lijk gelegd.

– Heemse. Ongeval. Terwijl de timmerman B. Hofsink woensdag bezig was aan de schaafmachine in de werkplaats van den heer J. Meijer, kwam zijn vinger in aanraking met het mes. De punt van den vinger werd afgesneden; Hofsink moest zich onder geneeskundige behandeling stellen.

– Hardenberg. Een oude zaak in vernieuwden vorm. Een verzorgd uiterlijk geeft aan een zaak cachet, en is zeer zeker ook een goede ‘trekpleister’. Dit is ook ingezien door den heer W.G. Bekker, die de vanouds bekende zaak in schoenen en klompen van de firma Goris aan de Voorstraat heeft overgenomen. We spraken van een verzorgd uiterlijk; de vertimmering heeft inderdaad het front een gunstige verandering doen ondergaan c.a.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hermannes Lensen en Janna Jurgens, Kloosterhaar.

– Advertentie. Uitnoodiging. Als openings-reclame geven wij van 14 tot 21 aug. bij aankoop boven f. 2,50 een paar damespantoffels cadeau. W.G. Bekker, Voorstraat 126, Hardenberg (voorheen F. Goris).

– Advertentie. Landarbeidersplaatsje Diffelerveld. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 23 aug. 1937 om half twee in het café Kampman te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een landarbeidersplaatsje gelegen in het Diffelerveld aan den grintweg van Hardenberg naar Ommen, bestaande uit huis en erf met bouw- en grasland groot 1.20.30 ha. Een en ander in gebruik en bewoning bij den heer H. Meijer B.J.zn.

1937-08-21
– Advertentie. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan familie, buren, vrienden en de muziekvereniging ‘Crescendo’ voor de vele felicitaties en stoffelijke blijken, mij geschonken op mijn negentigste verjaardag. wed. H. Esschendal-Duiker, Gramsbergen.

– Advertentie. Ondergeteekende zal namens het bestuur der Ned. Herv. Kerk op maandag 30 aug. des namiddags 3 uur, in het gebouw achter de kerk te Kloosterhaar aanbesteden: het bouwen van een pastorie te Kloosterhaar. G.A. Strootker, architect, Vriezenveenschewijk.

– De urnen. Van de beide urnen, waarvan wij in het vorig nummer een beschrijving gaven, zijn de stukken en stukjes afzonderlijk in papier gewikkeld en opgezonden naar het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Daar zal men trachten de deelen weer samen te voegen en zoo de urnen te reconstrueren. Het is de bedoeling dat ze daarna, als bezit van de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis, het Museum voor Oudheden te Zwolle zullen verrijken.

– Brand in het Hardenbergerveld. Maandagmorgen, omstreeks half acht, brak er in de schuur, naast de boerenwoning van den landbouwer A. Bredewolt in ’t Hardenbergerveld, door onbekende oorzaak brand uit. Te ongeveer 7 uur had de heer Br. den wagen uit de schuur gehaald, om daarmee varkens naar de markt te Hardenberg te vervoeren, waarheen hij zich met vrouw en zoontje wou begeven. Zijn buurman, de heer Geerlings, was daarna bij hem geweest, om te helpen bij het leggen van een deksel op den gierput.Toen was het echtpaar Bredewolt naar binnen gegaan, om een stukje te eten; ook G. was voor hetzelfde doel naar zijn huis gegaan. Deze was eerder klaar met eten, ging naar buiten en zag tot zijn ontzetting, dat de schuur van Bredewolt in brand stond. Hij waarschuwde onmiddellijk Bredewolt en echtgenote, die nog rustig aan tafel zaten en eerst aan een grapje van G. dachten; immers er was in de schuur niet gerookt en men had ook volstrekt geen brandlucht geroken! Dadelijk werd de brandweer van Stad Hardenberg gewaarschuwd, die heel spoedig met enige spuitgasten en de brandspuit per vrachtauto van den heer Leering arriveerden. Zij slaagde er in, mede dankzij den gunstigen wind, dan het woonhuis gespaard bleef.De schuur ging echter geheel in vlammen op. De dieren daarin, een paard en twee varkens, konden tijdig worden gered.

– Installatie W. Koopmans. Maandagmiddag is in de bijzondere lagere school te Rheeze, het nieuw benoemde hoofd dier school, de heer W. Koopmans, voordien onderwijzer te Alteveer, geïnstalleerd c.a.

– Gramsbergen. Aanbesteding brandspuitenhuisje. Onder architectuur van den heer E. Kelder werd voor rekening van de gemeente aanbesteed het bouwen van een brandspuitenhuisje op het Weerdje. Gegund aan laagste inschrijver J.L. Kamphuis te Gramsbergen voor f. 433.

– Gronden N.V. Havezathe publiek geveild. Daar het met den verkoop van de gronden van de havezathe den laatsten tijd niet zoo vlot meer gaat, zullen de nog onverkochte perceelen publiek worden geveild. Zaterdag 11 september zal de eerste veiling plaats vinden van 19 ha. aaneengelegen weidegrond op de Steen en de Beenenkamp. De veiling vindt plaats ten overstaan van notaris Kelder te Dedemsvaart.

– Gramsbergen. De oudste inwoonster gehuldigd. Zondag jl. vierde de oudste inwoonster onzer plaats, mej. Willemina Esschendal, geboren Duiker, onder groote belangstelling haar 90sten verjaardag. Zaterdag werden door vele plaatsgenoten en daarbuiten bloemen aan haar woning in de Achterstraat bezorgd, terwijl ook vele schriftelijke gelukwenschen binnen kwamen. Zondag kwamen vele plaatsgenoten en familie om de 90-jarige de hand te drukken en haar te feliciteren met haar verjaardag. Maandag hebben we even een kort bezoek gebracht bij deze jubilaresse. We vonden haar temidden van een schat van bloemen en omringd door een groot aantal familieleden, rustig in een stoel zittend. Op onze vraag vertelde zij ons, dat zij was geboren te IJhorst, een gehucht in de nabijheid van Staphorst. Voor 50 jaar was zij met haar man vertrokken naar hier, waar zij steeds is gebleven. Daar haar man, welke schoenmaker was, spoedig overleed, moest zij voor haar en haar vier kinderen – waarvan momenteel nog twee in leven zijn – den kost verdienen met het uit werken gaan bij verschillende families c.a.

1937-08-28
– Advertentie. Ondertrouwd: H.U. Bouwman en R. Kolijn.

– Benoeming. Tot kweekeling met akte aan de bijzondere lagere school te Rheeze is benoemd mej. W.C.J. Schuite te Stad Hardenberg.

– Rheeze. Kuitbeen gebroken. Terwijl de dochter van G.J. Timmerman alhier jl. dinsdag het kippenhok ging sluiten en daarbij nog enkele werkzaamheden verrichtte, kwam zij te vallen, met het gevolg dat het kuitbeen brak.

– Bergentheim. Motorongeval. De heer G.J. Pullen alhier, zou jl. zondag met zijn broer, den heer M. Pullen, die als kapperbediende te Markelo werkzaam is, per motor een bezoek brengen aan den patroon van den laatste, die te Laren (Gooi) wordt verpleegd. Ter hoogte van Amersfoort kwamen ze in botsing met een auto waardoor beiden ernstige kneuzingen opliepen. Onze plaatsgenoot die aan ’t stuur zat, bleek er het ergste aan toe te zijn en moest te Amersfoort in het ziekenhuis worden opgenomen. Zijn broer kon naar Markelo worden gebracht om daar verder geneeskundig te worden behandeld.

– Kloosterhaar. Door bijen aangevallen. Zondagmiddag werd het 19-jarig dochtertje van den heer G. Beuving alhier aangevallen door een zwerm bijen, die haar in een minimum van tijd over ’t gehele lichaam staken. Op haar hulpgeroep kwam vrouw J. toe lopen, die haar zoo goed mogelijk van de bijenangels bevrijdde. De toestand van het meisje was echter van dien aard dat men dr. Post ontbood, die haar inspoot en verder behandelde. Gelukkig is haar toestand zeer goed. Naar wij vernemen waren de bijen ’s morgens door de iemkers gevoerd; het schijnt dat zij daardoor geprikkeld zijn geworden.

– Slagharen. Een nieuw wegdek. De Zwarte Dijk zal thans van een nieuw teerdek worden voorzien. Het lijkt ons van veel belang dat deze druk begane weg op die manier wordt behandeld. Men spaart er niet alleen veel onderhoud mee uit, jmaar ook voor het verkeer is een wegdek van teer heel wat voordeliger dan van sintels. We zouden wel willen dat alle sintelwegen in deze gemeente zo’n beurt kregen.

– Gramsbergen. Opening Snel’s Boekhandel en Sigarenmagazijn. Heden zaterdagmiddag om 3 uur wordt, blijkens een advertentie in dit nummer, geopend Snel’s Boekhandel en Sigarenmagazijn. Deze zaak is gevestigd in het nieuwe pand aan de Stationsstraat, laatstelijk bewoond door den heer Kwant en voordien lange jaren door wijlen den heer M. Blein. Het oude huis is geheel afgebroken en voor rekening van den heer H.J. Reinders door den aannemer A. Reinders vervangen door een modern zakenpand, bevattende twee woon- en winkelhuizen. Het gedeelte aan de zijde van de Achterstraat is gehuurd door den heer J.E. Snel, die daarin de boekhandel en sigarenmagazijn vestigde. Waar deze zaak in nauwe samenwerking staat met Snel’s Boekhandel en Sigarenmagazijn te Hardenberg, waarvan het velen onzer lezers bekend zal zijn dat zij op beide onderdelen uitstekend gesorteerd is, zal dit ongetwijfeld ook het geval zijn voor de nieuwe zaak in onze plaats c.a.

– Gramsbergen. Oprichting IJsclub. Alhier bestaan plannen om te komen tot de oprichting van een ijsclub in verenigingsverband, in de plaats van de thans bestaande, die een organisatie is van enkele particulieren.

– De Koningsbrug thans gereed. Dezer dagen is de Koningsbrug, welke ligt in den provincialen weg Gramsbergen-Hardenberg nabij huize Bouwlust, geheel gereed gekomen. De opritten alsmede de brug is thans van asfaltbeton voorzien waardoor de hinderlijke passage hiervoor is verdwenen. De brug blijkt thans een hele verbetering te zijn voor het drukke verkeer. Zij is aanmerkelijk breder geworden, terwijl ook de opritten afdoende zijn verbeterd.

– Een nieuwe wiek aan den molen. Voor een tiental jaren terug zag men in deze streken nog verscheidene windmolens die het graan maalden. De laatste jaren zijn deze echter sterk ingekropen en bedroeg het aantal in deze omgeving slechts twee, nl. één te Radewijk van den molenaar J. ter Voorde en één te Heemse van den molenaar J.A. Nijzink. Eén der wieken van de molen van Ter Voorde geraakte echter stuk waardoor het getal der werkende windmolens is gekomen tot één. De heer Ter Voorde is thans echter overgegaan tot het aanbrengen van een nieuwe wiek zodat hij binnenkort weer met wind kan malen. Dat beteekent dat deze streken weer een windmolen rijker zijn geworden wat voor het natuurschoon heel wat beteekent.

– Advertentie. Wegens opheffing van het bedrijf, Boelhuis, Lutten. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 8 sept. 1937 om tien uur ten sterhuize van den heer L. Ballast en ten verzoeke van mej. de wed. L. Ballast in de Westerslagen te Lutten te verkopen: 4 melkkoeien c.a.

– Advertentie. Voor het eerst te Hardenberg. Dansstudio Leviet et Fils, Westerlaan 2, Zwolle. De danslessen te Hardenberg worden gegeven in ’t Hotel Leering.

– Advertentie. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor het maken van alle voorkomende dames- en kinderkleeding. Jo Richterink, Loozen, gediplomeerd coupeuse.

1937-09-04
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Lucas Boshove en Joltsje Wind, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Gerke M. Dijkstra, oud bijna 80 jaar, Buitenpost.

– Advertentie. Mobilia. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 6 sept. om één uur bij de meubelmakerswerkplaats van den heer J. van Oort, op het Oosteinde te Stad Hardenberg voor den heer Ds. Hoek te verkopen: 1 kabinet, kasten, boekenkast c.a.

– Advertentie. Hooi- en weiland te Gramsbergen. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op zat. 11 sept. a.s. ’s morgens 10 uur in het café Kamphuis te Gramsbergen publiek verkopen: ten verzoeke van de N.V. Mij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden te Gramsbergen: een aaneengelegen stuk wei- en hooiland (stroomland), een gedeelte van ‘De Steen’ in 8 percelen.

– Bergentheim. Eremedailles toegekend. De eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, is toegekend aan de heren R. Botter, W. Zomer, A. Reinders, D.J. Huiskes en J. Veneman H.Mzn, allen arbeiders bij de N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Royen alhier.

– Advertentie. Boerenplaats Baalder. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 13 sept. 1937 om twee uur, te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor de erven van wijlen den heer D.J. Schutte: een vruchtbare boerenplaats, gelegen te Baalder, bestaande uit boerenbehuizing, met schuren en erf en 3.20.40 ha. bouw- en grasland.

– Hardenberg. Onderscheiding. Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is o.a. benoemd de heer K. Gerrits, burgemeester der gemeente Smilde, voordien secretaris der gemeente Ambt Hardenberg.

– Gezond fruit. Woensdagmiddag waren verschillende dames en heren ter excursie gegaan naar den 1.23 ha. grooten boomgaard ‘de Kummelkamp’, eigenaar de heer J. Mulder te De Krim. Zij stonden versteld van de resultaten die de heer Mulder, die nog geen jaar in ’t bezit van den boomgaard is, door oordeelkundige behandeling inzake bemesting en bespuitingen op den juisten tijd heeft bereikt c.a.

1937-09-11
– Advertentie. Ondertrouwd: Griet Bloem en G.J. Gerrits.

– Advertentie. Getrouwd: H.U. Bouwman en R. Kolijn.

– Rouwadvertentie: Liepman Leman, oud 69 jaar, Almelo.

– Advertentie. Boerenplaatsje Bergentheim. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 22 sept. 1937 om half drie in het café Bolks (Veenlust) te Bergentheim, voor de erven van wijlen den heer H. Mulder R.zn te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: een vruchtbaar boerenplaatsje bestaande uit huis en erf met tuin en bouw- en grasland, groot 2.02.71 ha, gelegen te Bergentheim aan den hardenweg en het Almelosche Kanaal.

– De heer Breukelman neemt ontslag. De heer B.J. Breukelman H.J.zn heeft bedankt als directeur van het harmoniecorps ‘Hallelujah’.

– Aanvaarding functie. De heer Smit, overgekomen uit Hasselt, heeft met ingang van 5 sept. zijn functie van beheerder van het P.T.T.-kantoor alhier aanvaard. De laatste directeur, de heer Lubach, vertrok den 1en oct. 1936; gedurende 11 maanden werd het kantoor geleid door den heer Haalman, als commies verbonden aan het postkantoor te Coevorden.

– Ebbenbroek. Installatie meester Bitter c.a.

– Slagharen. Brand. In den nacht van zaterdag op zondag is de boerderij van den heer B. Klok te Schuinesloot tot den grond toe afgebrand c.a.

– Gramsbergen. IJsclub opgericht. Woensdagavond werd in ’t café Boonstra een vergadering gehouden om te komen tot definitieve oprichting van een ijsclub. Na enige bespreking werd hiertoe besloten. Tot voorlopig bestuur werden gekozen: H. Bosch Ezn, G.W. Bosch, J. Jonink sr., E.J. Kwant, J. Boonstra, A.J. Schippers en F. Koetze. Als contributie werd bepald voor gewone leden f. 1,- en voor gezinsleden 25 cent. Besloten werd in de eerste week van november den leden van de oude ijsclub de kaarten aan te bieden, en daarna wederom een algemene vergadering te houden waar dan een definitief bestuur kan worden gehouden.

1937-09-18
– Afscheid ds. Hoek. In de overvolle Hervormde Kerk nam ds. Hoek zondagmiddag afscheid van zijn gemeente c.a.

– Advertentie. Heerenmodes, H.C. Jansen, Voorstraat, Hardenberg.

– Hardenberg. Onze oudste inwoonster. Maandag 20 september hoopt Jennigje Odink, weduwe A.J. Breukelman, wonende Kerkstraat A-206, haar 90en verjaardag te vieren. Waar zij de oudste ingezetene in de burgerlijke en kerkelijke gemeente is, daar twijfelen we niet, of het zal haar dan niet aan belangstelling ontbreken. Het oudje is heel kras: ze doet zelf de huishouding, haar gezicht, haar gehoor en ook haar memorie zijn nog goed, wat voor haar leeftijd heel wat zeggen wil.

– De 3000 overschreden. Het aantal inwoners van onze gemeente heeft het cijfer 3000 beduidend overschreden. Het gevolg hiervan is dat in de eerste verkiezing van raadsleden, volgende na de eerstkomende 10-jaarlijkse volkstelling, het aantal leden van den raad moet worden uitgebreid van 7 tot 11.

– Voorzitter waterschap De Molengoot. De heer G. Bruins alhier heeft thans bedankt als voorzitter. De heer Bruins heeft deze functie gedurende een reeks van jaren vervuld.

– Gramsbergen. De verkoop der Havezathegronden. Onder grote belangstelling vond zaterdag ten overstaan van notaris Kelder te Dedemsvaart de eindveiling plaats van gronden van de havezathe. Van heinde en verre waren kopers opgekomen: grote veehouders uit Friesland en Groningen alsmede Zuid-Holland waren des morgens vroeg aanwezig om de gronden te bekijken. Nadat bij den eersten palmslag, perceelsgewijze, de hoogste bieder was voor alle percelen de heer Mulder te Dedemsvaart, was bij de eindveiling in massa hoogste bieder voor het aaneengelegen stuk wei- en hooiland als mede voor het bouwland de ‘Beenenkamp’, groot 1.25.90 ha., de heer A. Tibben, notarisklerk te Dedemsvaart voor f. 21.700. Deze prijs gemiddeld f. 1380 per ha.

– Grondaankoop. Door den heer G.J. Jonkeren te Den Velde is het Slingenbergerbosch aangekocht terwijl gebr. Bosch het Hardenbergerveld hebben aangekocht.

– Advertentie. Jachtrecht markegronden Heemse. Burgemeester en Wethouders bieden voor den tijd van één jaar, ingaande 1 okt. 1937, te huur aan de jacht op de gronden der gemeente Ambt Hardenberg, gelegen te Heemse en afkomstig van de Marke van Heemse, groot 26.05.22 ha.

1937-09-25
– Feestelijke herdenking 25-jarig bestaan zuivelfabriek Gramsbergen c.a.

– Advertentie. Ondertrouwd: H.J. Grooters en Marie M. Rienksma.

– Advertentie. Verbouwd. Wij zijn genoodzaakt geweest te verbouwen. Onze tijd vraagt telkens ruimere keuze in alle artikelen. Welnu wij meenen aan deze behoefte te hebben voldaan. De zaak is tweemaal zoo groot geworden. Komt u eens kijken? Wameling aan de Brug.

– Advertentie. Boerenplaatsje Westerslagen Lutten. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 6 okt. 1937 om half vier in het café Wiechers te Dedemsvaart Sluis 7 voor mej. de weduwe L. Ballast te verkoopen: haar vruchtbaar boerenplaatsje gelegen in de Westerslagen te Lutten, bestaande uit landbouwerswoning met 3.86.80 ha. bouw- en grasland.

– Advertentie. Bouwkunde. Bij ondergeteekende is gelegenheid voor leerjongens, timmerknechten, aanstaande en jonge patroons enz. om zich verder in het vak te bekwamen. Bouwkundig tekenen. Bouwkundig rekenen. W. van Straten, architect (gediplomeerd voor ‘Timmeren-gezel’ van de Vereeniging tot Veredeling van het ambacht en voor ‘Bouwkundig opzichter’ v.d. Bond van Nederlandse Architecten). J. van Straten, opzichter-tekenaar (gediplomeerd voor ‘Bouwkundig-opzichter’ van de Bond van Nederlandse Architecten). Stationsweg A-258, tel.nr. 75.

– Advertentie. Attentie! Zaterdag 25 sept. opening der nieuwe zaak. W. Post, kapper, Heemse.

– Advertentie. Dat is gezond! Bijenhoning à 35 of 55 cent. Een heerlijk honingkoekje gratis. Albert Heijn. Fortuinstraat 107a, Hardenberg.

1937-10-02
– Rouwadvertentie: Kornelus Luten, oud ruim 52 jaar, Hardenberg.

– Hardenberg. Het Slat verkocht. Ten verzoeke der gemeente Stad Hardenberg werd maandagavond door candidaat-notaris De Vries als plaatsvervanger van notaris Schut verkocht 16.50 are bouwterrein op het Slat. Kooper werd de heer A.J. Breukelman B.J.zn alhier voor f. 815.

– Onderhandsche koop. Door den heer L. Schotkamp is onderhands aangekocht een huis met tuin aan den Stationsweg van mevr. wed. Veldkamp alhier.

– Weer urnen gevonden. Herhaaldelijk worden bij de opgravingen in den Baalder Esch, welke geschieden in verband met de ophooging van de Marsch urnen gevonden. De heer Jongsma, die zich reeds tal van jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt met het verzamelen van gegevens omtrent de historie van Hardenberg en omgeving, deelde ons mede dat er de laatste dagen niet minder dan een twaalftal urnen tevoorschijn zijn gekomen, alle een weinig beschadigd. Geen dezer urnen zijn gelijk. Ook andere steenen voorwerpen, vermoedelijk dateerend uit eenzelfde tijdperk heeft men gevonden. De heer Jongsma, die in verbinding staat met mr. Ter Kuile, heeft weten te bewerkstelligen dat de vondsten worden gedeponeerd in het Museum te Zwolle.

– Voorschot Landarbeiderswet. De Minister van Financiën heeft aan de gemeente Ambt Hardenberg een voorschot ingevolge de bepalingen der Landarbeiderswet verleend, groot f. 2200 t.b.v. de verkrijging van een plaatsje door den landarbeider H. van de Belt te Oud-Lutten.

– Aankoop grond Van Riggelen. De Minister van Financiën heeft ingevolge de bepalingen der Landarbeiderswet een voorschot verstrekt groot f. 1650 ter verstrekking aan de Landarbeidersvereeniging ‘Het Belang van den Landarbeider’, voor den aankoop van een perceel grond in eigendom toebehoorende aan den heer S. van Riggelen te Vroomshoop en gelegen te Bergentheim, teneinde dit perceel hetzij dadelijk, hetzij later als los zand of als plaatsje uit te geven.

– Baalder. Eindveiling. Ten overstaan van notaris Schut te Heemse is maandag de eindveiling gehouden van de boerenplaats van de erven D.J. Schutte alhier. De uitslag was als volgt: boerenbehuizing met schuren en erf en 0.68.50 ha. bouw- en grasland. Kooper H. Rigterink te Radewijk voor f. 2500 c.a.

– Advertentie. Aanbesteding: het Bestuur van de Vereeniging ‘Het Belang van den Landarbeider’ te Ambt Hardenberg is voornemens op maandag 11 okt. a.s. des namiddags 4 uur ten gemeentehuize aan te besteden: het bouwen van 1 landarbeiderswoning te Ambt Hardenberg.

– Advertentie. Mobilia Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 4 oktober 1937 des namiddags om twee uur voor mej. de wed. D. Veldkamp, is het voorheen door haar bewoonde huis aan de Stationsstraat te Stad Hardenberg te verkoopen: buffet, divan, c.a.

– Advertentie. Boelhuis Baalder. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 6 okt. 1937 om tien uur ten sterfhuize van den heer D.J. Schutte te Baalder, ten verzoeke van diens erven te verkopen: 1 paard, 3 koeien, 1 pink, 2 loopvarkens, 4 biggen c.a.

– Advertentie. Wegens opheffing van het bedrijf. Boelhuis Rheeze. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 13 okt. 1937 om tien uur, ten huize en ten verzoeke van den heer H. van der Kamp en c.s. te Rheeze te verkoopen: 1 paard, 4 dr. koeien, 1 pink, 2 kalveren c.a.

– Advertentie. Attentie! Ondergeteekende maakt bij dezen bekend dat hij een kruidenierszaak voor eigen rekening heeft geopend in het pand voorheen ‘Hotel Baving’. Hij hoopt hierdoor in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Wij zorgen voor de betere kwaliteiten. Ter kennismaking geven wij bij f. 1,00 aan gemengde waren (suiker en roomboter uitgezonderd) een koek cadeau. H. D. Sierink, Voorstraat 20, Hardenberg. Tel.no. 93. Koloniale waren, comestibles, dilicatesse- en wijnhandel. Fijne vleeschwaren. Tabak, sigaren, sigaretten.

– Advertentie. S.O.S. Deze week ontvingen wij de nieuwste najaars- en wintercollectie. A. Nijzink, kleermaker, Gramsbergerweg, Hardenberg.

1937-10-09
– Hardenberg. Zakennieuws. In een onzer Evangelische Gezangen wordt gesproken van een ‘woelen om verandering’. Als er één gebouw is, dat van verandering kan spreken, dan is het wel het Hotel Baving. Eens was het, toen het bekend stond als ‘Hotel Van Munster’ en toen spoor en auto het snelle verkeer nog niet vergemakkelijkten, de door de reizigers, die plaatsen uit wijde omgeving bezochten, zeer gewaardeerd verblijf van overnachting! We zullen hierover niet verder uitweiden en ons bezig houden met het heden, dat zoo zeer afwijkt van wat ‘eens was’. Het ruime perceel heeft een tweeledige bestemming gekregen met daaraan voorafgaande uit- en inwendige sterke wijziging. Het oostelijk deel, door den heer H.D. Sierink aangekocht – in ons vorig nummer deed een advertentie mededeling van de opening der zaak – heeft een andere pui gekregen, met groote spiegelruit en keurige etalage. Binnen treft ons de vriendelijke winkel, waar veel artikelen, vooral die, welke met den naam ‘delicatessen’ worden aangeduid, tot koopen uitnoodigen: vleesch- en vischconserven in de allerbeste merken. Verkade’s en Paul C Kaiser-biscuits en ander bakwerk, bonbons, chocolade en ook de gewone kruidenierswaren! De heer Sierink vertelde ons dat hij zich bij dat alles toelegt op de betere kwaliteiten! En nu de westzijde, minder sterk afwijkend van de vroegere bestemming en geëxploiteerd door de heer Brouwer. De royale gang voert links naar de groote zaal waar vergaderingen en feestelijkheden kunnen worden gehouden. Ze is helemaal opnieuw geschilderd en behangen en ziet er keurig uit. Verder is er een klein zaaltje voor kleinere gezelschappen. Een gemakkelijke trap leidt naar boven, waar de ruime logeerkamers, voorzien van stroomend water een uitstekend nachtverblijf waarborgen! We wenschen den beiden exploitanten gaarne succes!

– Verlof A verleend. Door B. en W. van Stad Hardenberg is aan den heer J. Brouwer verlof A verleend voor de westzijde van het perceel aan de Voorstraat waarin vroeger is gevestigd geweest Hotel Baving.

– Begrafenis Luten. Onder grote belangstelling werd maandag op de nieuwe begraafplaats het stoffelijk overschot vand en heer K. Luten, oud-dierenarts alhier, ter aarde besteld. Ds. Veldkamp, zwager van den overledene, die ook in het sterhuis woorden te zijner nagedachtenis had gesproken, sprak aan de groeve een kort woord en dankte namens de familie voor de betoonde belangstelling. De heer Luten werd den 30 juni 1885 te Koekange geboren. Vóór zijn universitaire studie ontving hij het gewoon lager onderwijs aan de scholen in zijn geboorteplaats en te Meppel, terwijl hij daarna de 3-jarige H.B.S. te Meppel en de 5-jarige H.B.S. te Zwolle bezocht. Te Utrecht verwierf hij door zijn joviaal optreden veler vriendschap, die zich handhaafde ook na zijn studententijd. In 1914 slaagde hij als dierenarts; de mobilisatie bracht, doordat menig veearts als paardenarts in ’t leger dienst moest doen, ontwrichting in meer dan één praktijk; de heer Luten nam toen geruimen tijd deze waar voor den heer Venema te Bedum. Reeds langs was in deze omgeving behoefte gevoeld aan veterinaire hulp; Ambt en Stad Hardenberg dachten echter niet gelijk over het toe te kennen subsidie: ‘Gait-Oom’ heeft in die dagen een afzonderlijken brief aan de quaestie gewijd. Men kwam echter tot overeenstemming; de heer Luten werd als veearts benoemd en trad in maart 1915 in functie… c.a.  In ’t laatst van 1934 openbaarde zich het begin van de kwaal, die den heer Luten ten grave zou doen dalen. Eerst leek het dat een langdurige rustkuur het sterke licham ten goede zou komen; steeds koesterde hij de hoop, het werk, dat hem lief was, te kunnen voortzetten. Het heeft niet zoo mogen zijn: einde 1935 moest hij die hoop laten varen; hij legte toen al zijn functies neer. Er kwam een wonderbaarlijke wending ten goede: nog dit jaar genoot hij een betrekkelijke gezondheid. Doch op 30 juni van dit jaar, op zijn verjaardag – tragische samenloop van omstandigheden – kwam de instorting, met den dood als uiteindelijke verlossing uit veel lijden c.a.

– Gramsbergen. Hond vergiftigd. Dezer dagen werd de prachtige Sint-Bernhard-hond van den landbouwer J.H. Drenthen te Anerveen plotseling ziek en overleed spoedig. Daar men vreesde dat de hond vergiftigd was, werd de rijksveearts te Coevorden ontboden, welke een onderzoek instelde. Hieruit is gebleken dat de hond welke zeker een waarde had van f. 75 aan vergiftiging was gestorven. Men vermoedt dat hier kwaadwilligheid in ’t spel is, daar de hond steeds vast lag en onmogelijk op andere wijze vergiftig vleesch of iets dergelijks gegeten kan hebben. Het is te hopen, dat men de bedrijvers van deze lage daad te pakken krijgt.

– Verkoop gronden N.V. de havezathe, alsmede het bosch de Kooi. De nog onverkochte gronden van de n.v. zullen in het laatst van deze maand publiek worden geveild ten overstaan van notaris Kelder. Het betreft hier het groen- en bouwland genaamd het ‘Groningsvlier’ te Loozen en het aaneengelegen stuk boschgrond ‘de Kooi’ te Loozen. De totale grootte van deze gronden bedraagt 21 ha. Als onverkochte percelen zullen dan nog overblijven ‘het Goor’, alsmede het Gramsbergerboschje. De meeste inwoners stellen zich de vraag, of dit prachtige boschje, dat jaarlijks door honderden uit deze plaats en omgeving wordt bezocht, behouden zal blijven om het vele prachtige natuurschoon dat onze gemeente de laatste jaren bood, en waar van nu zoo goed als niets meer over is. Gramsbergen zal ongetwijfeld door het verdwijnen van dit natuurschoon de komende jaren minder natuurliefhebbers tot zich trekken als voorheen het geval was, wat ongetwijfeld voor de vele zakenmensen alhier zijn nadeelen zal afwerpen.

– Bevestiging en intrede. Jl. zondag had in de Hervormde kerk te Noorddijk (Gr.) de bevestiging en de intrede plaats van Ds. G.J. Gerrits, oud-inwoner van Loozen c.a.

– Advertentie. Gramsbergen. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op donderdag 14 okt. a.s. ’s morgens om 10 uur in het café Kamphuis te Gramsbergen, publiek doen inzetten en 14 dagen daarna aldaar publiek verkopen: ten verzoeke van de N.V. Mij. tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen: enige percelen groen- en bouwland (het Gröningsvlier) te Loozen nabij Gramsbergen en een aaneengelegen stuk boschgrond (de Kooi) eveneens te Loozen.

– Advertentie. Maandagavond aanvang der lessen in bouwkunde bij W. en J. van Straten. 5 avonden per week. Lesgeld goedkoop. Nog plaats voor enkele leerlingen.

– Advertentie. Hiermede maakt ondergetekende bekend dat hij zaterdag 9 oktober zal openen een verlofzaak in het voorm. Hotel Baving, voor diverse vergaderingen, gesloten clubs, verkopingen, bruiloften enz. Brouwer.

1937-10-16
– Advertentie. Getrouwd: H.J. Grooters en Marie M. Rienksma, Hardenberg.

– Zangvereniging opgeven. De Hervormde Zangvereeniging te Heemse, die reeds tengevolge van financiële moeilijkheden haar gewone repetitie-avonden niet meer kon houden, is thans definitief opgeheven.

– Chr. Landbouwwinterschool. Voor het toelatingsexamen der Christelijke Landbouwwinterschool te Heemse zijn de navolgende leerlingen geslaagd: S. Altena (de Meene), H. Batterink (Achterveld), H.J. Bouwman (Rheezerveen), D. Brinkman (Bergentheim), H. Drost (Zestiende Wijk), F. Feddes Jzn. (De Krim), M. Feddes (De Krim), G. Gerrits Hzn. (Tonnendijk), G. Gerrits G.J.zn. (Den Velde), H. Habers (Ane), G. van Haeringen (Dedemsvaart), B. Meilink R.zn. (Holtheme), W. Oordt (Beerzerveld), G.J. Pool (De Krim), H.J. Reefhuis (Stegeren), J.W. Schlepers M.zn. (Slagharen), W. Slingenbergh (Ane), P.W. Smeenk (De Krim), J. van der Vinne (De Krim), H.H. Weitkamp (Heemse) en H.J. Wolbink (Radewijk).

– Gramsbergen. Het Goor verkocht. Door de heren E. Lenters alhier en E. Habers te Holtheme is van de N.V. de Havezathe aangekocht het grasland ‘het Goor’ achter de O.L. School aan de Stationsstraat. Dit terrein, hetwelk groot is 2.82 ha., is aangekocht voor den prijs van f. 800 per ha.

– Advertentie. Slagerij Boerema, Heemse.

1937-10-23
– Advertentie. Onze voorgestelde blijdschap mocht niet vervuld worden. De Heere gaf ons een levenloos dochtertje. G.H. Otterman en J. Jongsma, Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding op woensdag 27 okt. om 4 uur, van het bouwen van een kamer enz. aan het perceel van den heer J.H. Hemstede te Hardenberg. Bouwkundig Bureau Van Straten.

– Een kleuterschool in voorbereiding. Uit het verslag van de laatstgehouden vergadering van het Nutsdepartement is gebleken dat nogmaals de mogelijkheid van oprichting eener kleuterschool alhier onder oogen is gezien. Men is gaan informeeren, ook bij besturen van andere inrichtingen van dien aard en acht totstandkoming en exploitatie, natuurlijk eerst op bescheiden schaal, inderdaad mogelijk. De voorlopige commissie heeft dan ook een oproep gericht tot de ouders, om hun kinderen, die er voor in aanmerking komen, te willen doen inschrijven. Als hieruit voldoende belangstelling blijkt, zal men tot definitieve voorstellen kunnen komen.

– Intrede ds. G.L. Bouman. Ds. Bouman te Winschoten die het beroep naar de Hervormde Gemeente alhier heeft aangenomen, is voornemens zondag 12 dec. a.s. zijn intrede te doen na vooraf te zijn bevestigd door dr. L.J. Cazemier van Terneuzen.

– Uit de grijze oudheid. Weer zijn op den Baalderesch bij het graven van zand ten behoeve van de ophoging van den Marsch urnen gevonden, in totaal 8, waarvan 7 den gewonen vorm hebben en 1 meer den fleschvorm. Enkele zijn, hoewel niet geheel, dan toch vrij gaaf, andere nogal beschadigd. Dankzij de bemoeiingen van onzen plaatsgenoot den heer Jongsma, die zich bij voortduring interesseert voor de geschiedenis van Hardenberg, ook uit den praehistorischen tijd, zijn ze naar de archeoloog dr. Holwerda te Leiden opgezonden, waar ze uit de stukken en brokken zoveel mogelijk worden gereconstrueerd en waar er gipsafdrukken van worden gemaakt. Daarna komen ze in ’t Museum te Zwolle.

– 25-jarig bestaan der Coöperatie Ons Belang. De heer W.A. Bruins herdacht het feit dat hij voor 25 jaar was benoemd tot directeur der Coöperatie Ons Belang te Lutten-Ane c.a.

– Advertentie. Zij, die lid wenschen te worden van de mondharmonicaclub te Baalder, moeten zich opgeven voor 1 nov. bij G. Altena te Loozen of H.J. Reurink te Hoogenweg.

1937-10-30
– Advertentie. Geboorte: Susanna Wynia, d.v. G.J. Wynia en A.A. v.d. Mooren. Adres: Albert Heijn, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Grietje van Treef, wed. van Z. Albers, oud 79 jaren, Kloosterhaar.

– Koren verbrand. Door onbekende oorzaak ontstond zondagmiddag omstreeks 2 uur brand in een stroomijt bij de boerderij van den heer H. Niemeijer te Oud-Lutten. Door den fellen wind angewakkerd tastte het vuur ook spoedig de aangrenzende schuur en korenmijten aan, welke geheel verloren gingen c.a.

– Kinderlijkje opgegraven. Door de gemeentepolitie alhier is reeds gedurende enige tijd in onderzoek een geval betreffende verdwijning van een kind waarvan de ongehuwde 16-jarige H.D. te Oud-Lutten in deze gemeente bevallen zou zijn. Na verschillende personen te hebben gehoord is de politie overgegaan tot het verrichten van graafwerk op het erf van het boerderijtje van den vader van het hierboven bedoelde meisje met als gevolg dat inderdaad een lijkje van een pasgeboren kind werd opgegraven. Het is gebleken dat dit lijkje aldaar op 18 sept. jl. is begraven in een cartonnen doos. Het meisje is op dien dag bevallen in tegenwoordigheid van haar ouders. Andere hulp is niet verleend. Het lijkje is door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het ziekenhuis te Hardenberg, waar dr. Hulst te Leiden sectie op het lijk heeft verricht. Hierna is de politie overgegaan tot arrestatie van den vader van H.D. en dinsdag is deze overgebracht naar Almelo en aldaar in het Huis van Bewaring ingesloten. Hij wordt ervan verdacht het pasgeboren kindje te hebben gedood.

– Gramsbergen. Tot gemeente- en woningopzichter is, in verband met het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd van den heer E. Kelder, benoemd de heer K. Swering te Emmen. De indiensttreding zal vermoedelijk geschieden 1 december a.s.

– Gramsbergen. Een nieuwe straat. Bij B. en W. bestaan plannen om den weg, loopende achter de huizen der bewoners van de Voorstraat, te verharden. Deze weg ligt er al sinds meer dan 30 jaar ongehinderd, waarom het college van mening is dat zonder bezwaar deze weg als openbare weg kan worden beschouwd. Tevens zal dan langs deze weg een riolering worden aangelegd, welke uit zal monden op de nieuw aan te leggen ondergrondse riolering in de Voorstraat. Voor de huizen, gelegen aan dezen nieuw aan te leggen weg, zal dit een geduchte verbetering betekenen.

– Eindveiling. Ten overstaan van notaris Kelder had de eindveiling plaats van 20.60.00 ha. boschgrond, bouw- en grasland te Loozen, tezamen vormende het Gröningsvlier en De Kooi. Hoogste bieder was hiervoor in massa, de heer Trip te Dedemsvaart met f. 11.100. Het is niet gegund.

1937-11-06
– Het zuiden van Ambt Hardenberg. Ontginningen Landarbeidersvereeniging. Nieuwe landbouwbedrijven. Ambt Hardenberg, de groote uitgestrekte gemeente, eertijds bijna even spreekwoordelijk om haar armoede als het veelbesproken Emmen, ontwikkelt zich den laatsten tijd wel op uitnemende wijze en het zal niet lang meer duren of de veengebieden in die gemeente hebben opgehouden te bestaan om plaats te maken voor vruchtbare dalgrondbedrijven en landarbeidersplaatsjes, waardoor intensieve boedembewerking met stoeren arbeid een goede boterham is te verdienen c.a.

– Advertentie. Geboorte: Annegrietje van der Sanden, d.v. de heer en mevr. Van der Sanden-Standaar, Santpoort.

– Advertentie. Ondertrouwd: Ds. K. Bakker (wed.nr. van J. Moddejonge) en zr. R. Tibben, Lutten.

– Op den Marsch. Nog steeds wordt er op den Marsch gewerkt, in verband met het uitbreidingsplan. De verschillende wegen zijn volgens dit plan uitgezet, men is bezig met het plaatsen der trottoirbanden. Terwijl we dit schrijven is er juist een zending boomen en heesters aangekomen, welke langs de wegen zullen worden geplaatst of zullen prijken op de fraaie parken die eerlang den Marsch zullen sieren.

– Uitbreiding zaak Roel’f Bosch. Het winkelpand van den heer Roel’f Bosch heeft weer een groote verandering ondergaan. Reeds meer dan eens liet zich gebrek aan ruimte gevoelen, gevolgd door herhaaldelijke uitbreiding van den winkel. Evenwel: een vergrooting als nu kende de zaak nog niet c.a.

– Heemse. Zakennieuws. In dit nummer bericht de heer W. Post, kapper alhier, de aanschaffing van het nieuwste permanent-wavetoestel ‘Wella de Lux’. Korten tijd geleden heeft de heer Post een nieuw pand betrokken in de nabijheid van het gemeentehuis. Daarin is nu gevestigd een modern kappersbedrijf, dat gecompleteerd is door het juist genoemde toestel.

– Baalder. Mondharmonica-vereniging. Met aanvankelijk 20 leden is alhier een mondharmonicavereniging opgericht. Met ingang van 1 nov. is benoemd tot directeur de heer J. Hiemstra, muziekleraar te Dedemsvaart.

– Bergentheim. Brand in arbeiderswoning. Zaterdagvoormiddag omstreeks acht uur ontstond door onbekende oorzaak brand in de woning van den arbeider J. Dorman te Bruchterveld, welke woning het eigendom is van den heer G. Arends aldaar c.a.

– ‘Crescendo’ krijgt een vaandel. Door de commissie die zich gevormd heeft om de muziekvereniging Crescendo een vaandel aan te bieden, is reeds een vaandel besteld. Het ligt in de bedoeling om het indien het tijdig klaar is nog dit jaar aan te bieden.

1937-11-13
– Burgemeestersjubileum. 40 jaar burgemeester der gemeente Gramsbergen. Een menschenleeftijd heeft de heer C.J. van Riemsdijk – wiens benoeming tot burgemeester juist veertig jaar geleden is – an het hoofd van de gemeente Gramsbergen gestaan, en een menschenleeftijd al zijn krachten gegeven aan het behartigen van de belangen dezer uitgestrekte gemeente, welker bevolking zoo geheel verschillend van aanleg en structuur is. Eenerzijds het oude zandgebied met een landbouwende bevolking met het gemengde bedrijf, anderzijds een verdwijnend veengebied, op den voet gevolgd door den veenkolonialen landbouw. Veel en tijdroovende arbeid heeft het gekost om de gemeente te ontwikkelen op de wijze, zooals dit is geschied en het is vooral de heer Van Riemsdijk geweest die deze ontwikkeling in goede banen heeft geleid. Hij was geen onbekende op het gebied van het gemeentebeleid, toen hij den tienden november 1897, bij een Koninklijk Besluit, dat nog geteekend was door wijlen H.M. Koningin Emma, tot eersten burger van de gemeente werd benoemd. Hij werd de opvolger van de heer O. van Riemsdijk, zijn vader, die 33 jaar de gemeente bestuurde en in dat jaar wegens gezondheidsredenen dit aan anderen moest overlaten. Het was èn voor hem èn voor zijn zoon en niet minder voor de gemeente Gramsbergen een zeer verheugend feit dat het H.M. behaagde een zoon van den vroegeren burgemeester tot diens opvolger te benoemen. Echter niet alleen, dat de heer Van Riemsdijk uit een burgemeestersgeslacht stamde, hij had zich ook in het beheer van de gemeente practisch bekwaamd. Reeds in 1887 nam hij in deze gemeente als volontair ter secretarie een werkzaam aandeel in het bestuur er van, terwijl hij tot 1891 ter secretarie van de gemeente Dalen zich verder in het beheer van de gemeente bekwaamde. Met ingang van 22 oktober werd hij benoemd tot ambtenaar ter secretarie in deze gemeente. Zooals gezegd werd de tijding van de benoeming van den heer Van Riemsdijk in 1897 met grote vreugde vernomen. Daaraan werd uiting gegeven, door hem in de installatievergadering, die op 17 nov. 1897 plaats vond, tevens te benoemen tot secretaris der gemeente, terwijl hij den 18den mei 1898 zonder stemming tot raadslid werd benoemd. Dit was nog onder het oude kiesstelsel, toen geen partijen, doch personen werden gekozen. De heer Van Riemsdijk werd bij enkele kandidaatstelling benoemd. En typerend voor het beleid van den jubilerenden burgemeester was diens besluit, toen de wijziging der kieswet het partijenstelsel naar voren deed komen, direct voor zijn lidmaatschap te bedanken. Hij is van mening dat een burgemeester boven de partijen moet staan en in al de jaren, dat hij aan het hoofd van de gemeente heeft gestaan, is dat het richtsnoer geweest van zijn handelingen…. Zoo was hij medeoprichter van de vereniging ‘Het Groene Kruis’, het Paardenfonds, de Coöperatieve Boerenleenbank, waarvan hij nog steeds voorzitter is, het Varkensfonds, het Ziekenfonds, het Veefonds, terwijl het initiatief nam tot het houden van landbouwcursussen, die tot de ontwikkeling van de landbouwende bevolking veel hebben bijgedragen. De jubilaris is bijna aan het einde van zijn loopbaan. Den 10den november 1939 zal het einde gekomen zijn van de zes-jarige periode, die in 1933 begon en daar hij inmiddels den 65-jarigen leeftijd heeft bereikt, is volgens de thans geldende regelen geen herbenoeming te verwachten. De heer Van Riemsdijk betreurt dit, want ondanks zijn leeftijd hebben de belangen van de gemeente nog steeds zijn volle aandacht. Hij is met Gramsbergen samengegroeid en blijft er, na het beëindigen van zijn ambtsperiode, ook wonen, in het kapitale heerenhuis, waarin eertijds ook de secretarie was gevestigd en die thans vervangen is door een nieuw, modern gemeentehuis, gebouwd onder architectuur van den heer Meppelink te Coevorden, op een terrein dat door den heer Van Riemsdijk gratis hiervoor beschikbaar was gesteld. De regeering erkende de verdiensten van den jubilaris door hem in 1930 te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Riemsdijk is Overijssel’s oudste burgemeester, doch als men met hem spreekt, zooals wij deden, toen wij hem verzochten ons enige gegevens te verstrekken voor dit artikel, dan wordt men getroffen door de vitaliteit die hem nog kenmerkt en die hem nog met volle belangstelling alle dagen ten gemeentehuize van de vele zaken doet kennis nemen. Smakelijk kan hij vertellen van het vele dat hij gedurende zijn lange bestuursperiode heeft medegemaakt en hartelijk hebben wij om enige historische anecdoten gelachen. Zoals van het adres, dat door een ingezetene kort na de ambtsaanvaarding van H.M. Koningin Wilhelmina tot H.M. werd gericht en waarin aan het slot stond: ‘overleg het maar met Uw moeder’. Of van het bruidspaar dat kwam aantekenen en waarvan de bruidegom bij het betreden van de burgemeesterskamer werd aangehouden omdat hij een pantalon en jas had gestolen en deze op staanden voet moest uittrekken. In z’n souspantalon zou hij nu gaan aanteeken, maar het bruidje was door de handelwijze van haar aanstaande zoo ontdaan, dat zij van een eeuwige verbintenis afzag.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk Jan v.d. Kamp en Hendrikje Brinkman, Bergentheim.

– De vondsten bij Hardenberg. In de woensdag te Zwolle gehouden wintervergadering van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis heette de voorzitter, mr. G.J. ter Kuile uit Almelo, in ’t bijzonder welkom onzen plaatsgenoot de heer K. Jongsma, die een wakend oog had gehouden op de zandafgraving op den Baalderesch, zoodat verschillende belangrijke vondsten behouden zijn gebleven: restanten uit de hunebed-cultuur. Van een hunebed is geen spoor gevonden; hier is dus sprake van een vlak graf uit dien tijd. De vondsten zijn geschonken aan Overijsselsch Regt en Geschiedenis; ze zullen in een afzonderlijke kast in het Museum worden geëxposeerd. De voorzitter dankte den burgemeester van Stad Hardenberg en den heer Jongsma voor hun goede zorgen.

– Grote boerderij afgebrand. Dinsdagmiddag is vermoedelijk ten gevolge van schoorsteenbrand de grote boerderij van den heer E. Burema te Heemserveen in deze gemeente tot den grond toe afgebrand c.a.

– Gramsbergen. De heer E.S. van Veen benoemd tot burgemeester van de gemeente Nijeveen. Bij Kon. Besluit van 9 nov. 1937 is de heer E.S. van Veen, ambtenaar ter secretarie alhier, benoemd tot burgemeester van de gemeente Nijeveen. Bij een onderhoud dat wij een kwartier na de benoeming met den nieuwen burgemeester hadden, vertelde hij ons dat hij was geboren 4 okt. 1902 te Smilde c.a.

– Advertentie. Ondergeteekenden houden zich beleefd aanbevolen voor de levering van anthraciet, eierkolen en prima cokes. Gebrs. Renkema, tel. 56.

– Advertentie. Ondergeteekende bericht hiermede dat hij heden zaterdag in zijn pand an den Gramsbergerweg een rijwielzaak opent. Aanbevelend, L. van ’t Holt.

1937-11-20
– Kloosterhaar. Eerste steenlegging Nederlands Hervormde Pastorie. Onder grote belangstelling vond alhier de eerste-steen-legging plaats voor de in aanbouw zijnde pastorie van de Hervormde gemeente aldaar, welk werk wordt uitgevoerd door den aannemer Fokke van Vriezenveen, onder architectuur van den heer G.A. Strootker te Vriezenveenschewijk c.a.

– Advertentie. Geboorte: Johannes Bonema, z.v. J. Bonema en F.A. van Dijk, Kloosterhaar.

– Rouwadvertentie: Roelof Eggengoor, oud 88 jaar, Radewijk.

– Rouwadvertentie: Jan Schepers, in leven Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, oud 86 jaar, Kloosterhaar.

– Advertentie. Heropening onzer vergroote winkel en heden op 20 nov. J.H. Hemstede.

– Twee vreemde badgasten in het Zwembad op de Marsch. Ofschoon de bad- en zweminrichting de Marsch reeds lang gesloten is, blijkt ze nog aantrekkingskracht uit te oefenen; zij het niet op de menschen, dan toch op de dieren. Maandag wisten vier pinken zich op de markt los te rukken: twee gingen den Marsch op, twee naar het zwembad. Daar plonsden dezen in het diepste gedeelte. Met gemak zwommen zij het twee keer vice-versa, dus een afstand van ruim 200 meter afleggende en daarmee het bewijs leverde een zwemdiploma te verdienen. Met man en macht gelukte het ze weer op den vasten wal te krijgen, waardoor meteen een einde kwam aan het uitstapje, evenals dat al eerder het geval was geweest met hun beide collega’s, die den vasten bodem als vluchtterrein hadden gekozen.

– Zakennieuws. ’t Was koud donderdagmiddag. We kwamen van het station, gedoken in een dikke jas; desondanks rilden we. Even voorbij de Zuivelfabriek werden we door den heer Hemstede uitgenodigd binnen te komen. Dat verzoek was ons aangenaam: een heerlijke warmte straalde ons bij het binnentreden van den winkel tegemoet! c.a.

– Opbrengst Havezathe. Naar men ons van betrouwbare zijde mededeelt bedraagt de opbrengst van de pl.m. 180 ha. verkochte bouw- en grasland van de N.V. Havezathe ruim f. 210.000. De opbrengst heeft ver de verwachting overtroffen. Door deskundigen was de waarde geschat op f. 150.000.

– Boschje verkocht. Door den heer G.J. van den Poll te Loozerveld is van de N.V. Havezathe aangekocht het Gramsbergerboschje. Koopprijs onbekend. De nieuwe eigenaar heeft te kennen gegeven dit boschje niet te zullen ontginnen, zodat dit prachtig stukje natuurschoon voor onze plaats behouden blijft.

– Een fossiel. Door den zoon van den heer B.J. Graatsma te Holthone is dezer dagen bij de ontginning in den Scheerschen polder een fossiel (versteend overblijfsel) van een voorwereldlijke schildpad gevonden.

– Advertentie. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij a.s. woensdag 24 nov. zijn nieuwe winkel zal openen in manufacturen. A. Nijzink, kleermaker, Gramsbergerweg, Hardenberg.

– Advertentie. In wintergoederen kunt u nergens beter terecht. Wij hebben een prachtige keuze in handschoenen, sjaals, kousen, skisokjes, pullowers, rokjes enz. P. van Grieken, tel. 82.

1937-11-27
– Advertentie. Geboorte: Marretje Frederika De Nooij, d.v. dhr en mw. De Nooij-Van Groll, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Stientje Zweers, weduwe van den heer H.J. Grooters, oud ruim 82 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Behangselpapieren, bussenverf, borstelwerk, J. Zweers L.zn., Fortuinstraat, Hardenberg.

– Nieuw winkelpand. De heer J. Zweers L.zn. heeft zijn ‘gewoon’ huis een verandering doen ondergaan, die we een herschepping kunnen noemen c.a.

– De Kleuterschool. De pogingen om hier een kleuterschooltje te krijgen, zijn, dankzij den financiële steun, door niet-rechtstreeks-belanghebbenden toegezegd, geslaagd. Er is een bestuur gekozen, bestaande uit de heren J. Hidding (voorz.), H. Vinke (secr.) en A.G. Sonnenberg en de dames Boom en Eikendal. Mej. J. Lenters alhier, die over ervaring beschikt, zal als leidster optreden. Er zijn bereids 17 kinderen aangegeven c.a.

– Kloosterhaar. Het nieuwe vaandel van ‘Crescendo’. In het begin van 1937 heeft zich te Kloosterhaar een commissie uit de burgerij gevormd, die zich tot doel heeft gesteld de plaatselijke muziekvereniging Crescendo een vaandel aan te bieden. Thans mag de cie. zich gelukkig prijzen dat zij haar doel bereikt heeft. Een dezer dagen is het lang begeerde vaandel in haar bezit gekomen en voor een ieder ter bezichtiging geplaatst in de grote etalage van de winkel van den heer J. Sickman. Ieder is vol lof over ’t prachtige geschenk dat uitgevoerd is in donkerblauw met goud opgewerkt. Een woord van lof is zeker op zijn plaats voor den leverancier de firma Van Diemen te Dordrecht. De officiële overdracht aan Crescendo zal plaats hebben 7 december a.s. in de grote zaal van café Biglaar.

– Gramsbergen. Nieuwe zaak. Blijkens advertentie in dit nummer heeft de heer M. van Coevorden een zaak geopend in rijwielen en onderdelen aan den Parallelweg. Bij het bezichtigen der zaak vonden we alles in ruime mate voorradig. Een bezoek hieraan is dus ongetwijfeld de moeite waard.

– Advertentie. Café ‘Vechtzicht’ De Haandrik. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 8 dec. 1937 om twaalf uur in het café Vechtzicht aan de Haandrik te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: voor den heer F. Kiewiet en kinderen: het café ‘Vechtzicht’ voorheen ‘Het Witte Huis’ met schuur en erf en tuin groot 20.90 are, een en ander gelegen aan de rivier de Vecht, het Almelosche kanaal en den straatweg van Coevorden naar Gramsbergen en naar de Duitsche grens.

– Advertentie. Nederlandsche Spoorwegen. Aanbesteding 14 dec. 1937 te 14 uur Hoofdadministratiegebouw III te Utrecht. Afbreken van de dubbele houten woning C-41/42 te Mariënberg.

– Advertentie. Hallo! Hallo! Een goedkoope rijwielwinkel in Gramsbergen. M. van Coevorden, Parallelweg 38.

– Advertentie. Wij zijn ruim voorzien van goede soorten vruchtboomen, laan en haagplantsoen, rozen en vaste planten. A. Tonnis, Kanaal, Hardenberg.

– Advertentie. Komt en ziet wat St. Nicolaas u biedt! Stationsweg B-144 (tel. 35) en Voorstraat A-27 (tel. 89). Beleefd aanbevelend, G.A. van der Haar.

– Advertentie. H.H. Rookers! Zoekt u iets aparts? Sigarenmagazijn ‘De Brink’. Aanbevelend, Th. Stad.

– Advertentie. Ziet ginds komt de stoomboot… op weg naar de Winkelweek Hardenberg-Heemse (mooie illustratie Sinterklaas op paard en zwarte piet).

1937-12-04
– Advertentie. Geboorte: Jan Nijman, z.v. dhr. en mw. Nijman-Meester, Wijhe ‘De Eiken’.

– Advertentie. Verloofd: Tiny Doornbos en Jan Luten.

– Advertentie: Verloofd: J.C.f. van Hulssen en D.M. Bromet, Regolan Boender, Soerabaia (Nederlands Oost-Indië).

– Rouwadvertentie: Gerritdina Jurgens geboren Rosink, weduwe van Frederikus Jurgens, oud ruim 64 jaar, Kloosterhaar.

– Advertentie. Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg zijn voornemens om op woensdag 15 december des namiddags om 4 uur ten gemeentehuize in het openbaar aan te besteden: het verbouwen en aanbouwen van het stadhuis in 4 percelen. Inlichtingen worden verstrekt door de gemeenteopzichter J. Breukelman en door het Bouwkundig Bureau Van Straten te Hardenberg, tel. 75.

– De Kleuterschool officieel geopend. Maandag werd in het Nutsclubgebouw alhier de Kleuterschool geopend. Twintig kinderen zaten al heel knusjes aan een lange tafel c.a.

– Zakennieuws. De heer A. Nijzink, die zich voor enkele jaren aan den Gramsbergerweg als kleermaker vestigde, begon toen reeds met den verkoop van heerenstoffen. Het debiet werd steeds grooter; de voorraad moest worden uitgebreid, maar nu deed zich gebrek aan ruimte voor berging der goederen gevoelen c.a.

– Het aanstaande jubileum van ‘Eendracht maakt Macht’.

– Advertentie. Boelhuis Heemse. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 7 dec. 1937 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer E. Zweers Jzn op den Norden te Heemse te verkopen: 1 paard (kidde) c.a.

– Advertentie. De Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ te Hardenberg wenscht te Bergentheim een wijkgebouw te bouwen en te doen uitvoeren door aannemers die lid zijn van genoemde vereeniging.

1937-12-11
– Rouwadvertentie: Gerrit Jan Valkman, oud 64 jaren, Hardenberg.

– Advertentie. Te koop: twee jonge bouviers, 8 weken oud, tevens de moeder ‘Astra’, 2½ jaar oud; ook ruilen voor onverschillig wat. H. Rutgers, Van Roijenswijk, Bergentheim.

– Bruchterveld. 25 jaar bijzondere school. Op 1 februari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de bijzondere lagere school alhier werd geopend c.a.

– Kloosterhaar. Overdracht vaandel ‘Crescendo’.

– Het Gramsberger boschje wordt opgeknapt. De varens worden weggemaakt terwijl de verschillende bomen en struikgewas worden opgesnoeid.

– Advertentie. Geboorte: Johanna Lucretia Geertruida Fraser, d.v. dhr. en mw. Fraser-Stoop, Hardenberg.

– Advertentie. Boerenplaatsje Loozerveld. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 22 dec. 1937 om 12 uur in café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: een vruchtbaar boerenplaatsje gelegen in het Loozerveld. Een en ander voorheen in gebruik en bewoning bij wijlen mej. de wed. W. van der Veen en thans in gebruik en bewoning bij de heeren gebroeders Van der Veen.

– Advertentie. wie iets voelt voor een plaatselijke damclub wende zich aan onderstaande adressen: J. Schotkamp, K. v.d. Haar, G. Wieten.

1937-12-18
– Bevestiging en intrede ds. G.L. Bouman c.a.

– Advertentie. Stad Hardenberg. Notaris Schut is voornemens 27 dec. 1937 om half twee ten huize en ten verzoeke van den heer E. Baarslag aan de Eiermarkt te Stad Hardenberg te verkoopen: 2 kasten, 2 leunstoelen c.a.

– Advertentie. Bekendmaking. Piet Willering maakt bekend aan inwoners van Ambt en Stad Hardenberg dat hij zich heeft gevestigd als schilder. Werkplaats op De Brink te Heemse (boodschappen bij Willering’s Schoenhandel, Hardenberg en Brunink, smid, de Brink).

1937-12-25
– In memoriam Jan Snijders. 12 januari 1854 – 18 december 1937. Het bericht van het overlijden van dezen goeden, nobelen mensch heeft in breeden kring ontroering gewekt. Want iedereen in Hardenberg en Heemse kende hem en waardeerde hem om zijn eenvoud en zin vriendelijkheid, koesterde zich aan zijn warmen groet. We kunnen ons niet indenken dat er ook maar één hem vijandig gezind kon zijn. Ook was daar dankbaarheid jegens den oud-onderwijzer, die 43 jaar had gewerkt aan de Openbare school te Hardenberg, die veler leermeester was geweest! De heer Snijders was geboren te Oosterhesselen. Bij zijn studie voor onderwijzer, die hij betrekkelijk laat begon, ondervond hij de moeilijkheden die de gebrekkige ‘opleiding’ in de zeventiger jaren kenmerkte en waarin eerst door de Onderwijswet van 1878 verbetering kwam. Van den 1 okt. 1878 tot den 1 sept. 1921 is de heer Snijders hier werkzaam geweest. De heer Koopman was toen – sinds 1875 – hoofd der school; in 1888 werd de heer Pauw er aan verbonden. Respectievelijk 43, 40 en 34 jaren hebben deze drie mannen het Openbaar Onderwijs ter plaatse gediend c.a.

– Burgerwacht ingesteld. In een daartoe door den burgemeester bijeengeroepen vergadering, waarin ook tegenwoordig was Majoor Kraaijenbrink, toegevoegd officier aan den inspecteur der burgerwachten, werd maandagavond besloten tot het oprichten van een plaatselijke vereniging voor de burgerwacht. In het door de vergadering gekozen bestuur hebben zitting genomen de heren H.J. Borneman H.J.zn, E.J. Dijkhuis, H.J. Grooters, J.H. Prenger en J. de Vries.

– Eindveiling. Bij de woensdag gehouden eindveiling van het café Vechtzicht met plm. 20 are tuingrond te De Haandrik, werd koper hiervan de heer F. Kiewiet voor f. 1600.

– Kind gedood. De Almelosche rechtbank heeft dinsdag den landbouwer H.D. te Oud-Lutten veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorlopige hechtenis wegens doodslag. D. had op 18 september van dit jaar een pasgeboren kind van zijn 16-jarige dochter van het leven beroofd door het een touw om den hals te winden en te doen stikken. De officier had wegens moord vier jaar gevorderd.

– Rouwadvertentie: Jan Snijders, oud 84 jaar, Heemse.

– Advertentie. Verloofd: Janny van Aalderen en Jan de Vries (cand.notaris te Hardenberg).