1938-01-01
– Het permanent Oranje-comité voor Hardenberg-De Brink heeft reeds in september de hand aan de ploeg geslagen om lijnen te trekken voor een eventuele vreugde- en danktoon ten aanzien van de voorspoedige geboorte van een Prinsje of Prinsesje (groot artikel ter voorbereiding op geboorte latere prinses Beatrix).

– Benoeming. Tot lid van het hoofdbestuur van de Nat. Ver. tot bevordering der paardenfokkerij in Nederland is gekozen de heer G.A.R. Nieuhoff alhier.

– Bevordering. De heer M. Valkman alhier, reserve-tweede luitenant is bevorderd tot reserve-eerste luitenant.

– Verbouwing gemeentehuis. Door burgemeester en wethouders dezer gemeente is de verbouwing en vergrooting van het gemeentehuis gegund aan Gebrs. Dijkhuis alhier. De overige perceelen zijn eveneens aan de laagste inschrijvers gegund.

– Mond- en klauwzeer. Het mond- en klauwzeer in deze gemeente heeft zich met 8 gevallen uitgebreid.

– Waarschuwing. het afsteken van vuurwerk, in het bijzonder door de jeugd, is van dien aard geworden, dat de politie zich genoodzaakt ziet het verbod tot het afsteken van vuurwerk te handhaven. Zeer streng zal dan ook worden opgetreden. Men zij gewaarschuwd!

– Bloeddorstige honden. In den nacht van dinsdag op woensdag hebben bloeddorstige honden hier weer vreselijk huis gehouden. Van den heer Sipkema werden twee schapen in de weide bij zijn woning dood gebeten. Van de heren Veneman en Egberts oesten konijnen het ontgelden. Men heeft getracht de honden op te sporen, doch dit leidde niet tot enig resultaat.

– Gevolgen van de gladheid. Dinsdagmiddag begaf mej. J. kelder zich per fiets van de Vrouwenhoek naar Hardenberg. Ten gevolge van de gladheid kwam ze op de Bruchterweg zo hevig op haar hoofd te vallen, dat ze bij den heer Blooten werd binnen gedragen. Geneeskundige hulp moest worden ingeroepn. Ook de biedende Pullen, werkzaam bij de firma Wamelink, kwam door de gladheid in onzachte aanraking met Moeder Aarde. Eenigen tijd later zagen we hem met een verband om het hoofd loopen.

– Opperbrandmeester. In de plaats van den heer H.W. Zweers die van hier is vertrokken naar Bergentheim, is tot Opperbrandmeester benoemd de heer J. Breukelman, gemeenteopzichter alhier.

– Benoeming. Tot onderwijzeres aan de Chr.Nat. school alhier is benoemd mej. T. Klooster.

– Heemse. Ringvergadering van het Nederlands Jongelings Verbond (N.J.V.).

– De a.s. blijde gebeurtenis. De samenkomst welke ter gelegenheid der blijde gebeurtenis in de Hervormde kerk te Heemse zou plaats hebben, kan wegens buitengewone omstandigheden geen doorgang vinden. De blijde mare zal door herauten bekend gemaakt worden bij de lagere scholen te Heemse, Rheeze, Rheezerveen en bij de oude openbare school te Collendoorn. Voorts bij het gemeentehuis. Wanneer de geboorte plaats heeft vóór 12 uur des daags, dan heeft de bevolking zich te verzamelen bij de bovengenoemde plaatsen te pl.m. 12 uur. heeft zij ná twaalven plaats, dan wordt de samenkomst verzet tot den volgenden dag op denzelfden tijd. De herauten zullen dan de proclamatie voorlezen.

– Ernstige val. Dinsdagmorgen kwam de vrouw van den melkventer H. Reekers op De Haar, tengevolge van de gladheid, zoodanig met de fiets te vallen, dat zij haar pols op 2 plaatsen brak. Zij stelde zich direct onder geneeskundige behandeling.

– Een brandtoren. In het Rheezerveen aan den weg Heemse-Ommen verrijst thans een z.g. brandtoren. Van deze toren af heeft men het zich over de Staatsbossen. Deze uitzichttoren wordt van palen opgetrokken en dient voor beveiliging van de bossen tegen brandgevaar.

– Bergentheim. Kerstgaven. Door Erven van Roijen is oudergewoonte ook thans weer aan verschillende gezinnen voor de Kerstdagen een Kerstbrood verstrekt. Ook andere stille gevers hebben vele gezinnen Kerstgaven in natura doen toekomen, bestaande uit een prachtig krentenbrood en andere levensmiddelen. Hulde aan de milde schenkers, die in veel gezinnen den druk der tijden gedurende die dagen hebben verlicht.

– Kloosterhaar. Kerstfeest.

– Radewijk. Kerstfeest. Alhier werd dinsdagavond in de Openbare School het Kerstfeest gevierd. Als steeds was ook nu weer een prachtige Kerstboom opgesteld. De heer Velthuijsen opende met gebed en vertelde de Kerstgeschiedenis. De heer J. Fredriks had een prachtig Kerstverhaal, de heer Van Oortmerssen sprak een toepasselijk woord. Behalve een flinke traktatie kregen de kinderen een kerstboekje; zij die de Zondagsschool verlieten ontvingen een bijbeltje.

– Gramsbergen. Onder architectuur van den heer E. Kelder werd alhier de aanbesteding gehouden van het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer A. Vasse. Ingeschreven werd als volgt: A. Reinders, f. 1859; G.W. Bosch en Zn., f. 1885; J.L. Kamphuis, f. 1978; J. Kampman, f. 1928. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.

– Van den zolder gevallen. Terwijl de knecht van wed. G.J. Brink te Engeland van den zolder wilde gaan, had hij het ongeluk van de ladder uit te glijden, waardoor hij op de deel viel. Direct werd geneeskundige hulp ingeroepen, die overbrenging naar het ziekenhuis te Hardenberg noodzakelijk achtte.

– Auto in de sloot. Door de gladheid geraakte dinsdagavond de auto van den manufacturier D. uit Deventer bij het Krimsche kerkhof in een vrij diepe sloot. De auto werd zwaar beschadigd, geen der ruiten was meer heel. De wagen werd later met de kraanwagen van garage Van Berkum uit Coevorden weer op de begane grond gebracht. De chauffeur bekwam enige ontvellingen.

– Hand in hakselmachine. Terwijl de zoon van de landbouwer J. Nijboer dinsdag aan het strosnijden was, had hij het ongeluk met de hand in de draaiende machine te komen, waardoor hij ernstige vleeswonden aan de vingers opliep. Direct werd geneeskundige hulp van Dr. Mooij ingeroepen, die een verband legde en enige hechten aanbracht.

– Been verbrand. De winkelier Th. Regeling in de Stationsstraat had dinsdagavond het ongeluk een pan met kokende melk over zijn been te krijgen. R. bekwam ernstige brandwonden en zal noodgedwongen enige dagen rust moeten nemen.

– Rouwadvertenties van Johanna Berendina Ravekes, oud 36 jaar.

– Advertentie van notaris Schut te Heemse inzake boedelverkoop ten huize van mej. J. Redeker te Schuinesloot

– Advertentie van notaris Schut te Heemse inzake publieke verkoop van boerenplaatsje te Slagharen voor de heer J.B. Corte, aan de harde weg van Slagharen naar Schuinesloot

– Advertentie van notaris Schut te Heemse inzake verkoop boerenplaatsje in het Loozerveld voor de erven van wijlen mej. de wed. W. van der Veen

– Rouwadvertentie van Jeltje de Boer, weduwe van M. Jongsma, oud 90 jaar

– Advertentie inzake verloving Jo Goris en J.J. Bierma

– Advertentie van Joh. Burema, gediplom. drogist, Voorstraat A-23, tel. 38

– Advertentie van J. Fredriks, balans-opruiming

– Advertentie van Sigarenmagazijn ‘De Brink’ te Heemse

– Advertentie van uitvoering van de Gemengde Zangvereniging ‘Excelsior’ te Bergentheim in zaal Bolks

– Advertentie van koperslager Breukelman te Hardenberg

– Advertentie van het bestuur der Coöperatieve Electr. Onderneming ‘Gramsbergen en omstreken’

– Advertentie van Roel’f Bosch, glaswerk

– Advertentie van H.D. Sierink, Hardenberg

– Advertentie van slager Blein

– Advertentie van Waterschap ‘Rheezer- en Diffelerveld’ inzake rekening over 1936 en begroting 1938

– Advertentie: ondergeteekende deelt hierdoor mede, dat hij wegens vertrek naar elders zijn handel in turf, eierkolen, cokes en anthraciet heeft overgedaan aan H.J. Vasse, Wilhelminastraat A-186, Hardenberg; hij betuigt zijn klanten hartelijk dank voor het in hem gestelde vertrouwen en beveelt zijn opvolger beleefd aan; E. Baarslag, Eiermarkt, Hardenberg

– Advertentie van Boerenleenbank Hardenberg

– Advertentie van S. Hofstede bij de Boterfabriek

– Adverentie van slager Leman

– Advertentie: ‘Groote Landstorm Propaganda-avond in de Geref. Kerk te Gramsbergen’

– Advertentie van Zwaantje Zwiers, opruiming

– Advertentie ‘Uitvoering van de Gemengde Arbeiders-Zangvereeniging ‘De Stem des Volks’ te Hardenberg in café Ten Cate’

– Advertentie van de Ambachtsschool te Coevorden inzake inschrijving van deelnemers aan den cursus voor elektrisch lassen

– Advertentie van J. Sickman te Kloosterhaar; jenever; vruchtenwijn; likeur

– Advertentie van G.J. van den Poll te Loozen; rogge- en haverbosstroo te koop

– Advertentie van G. Schulten te Slagharen; mandenmakerij

– Advertentie van W. Iemhoff te Anerveen; cementringen

– Advertentie van J. Waaijman te Hardenberg; te huur een burgerwoning

1938-01-08
– Op Hoop van Zegen. Gaarne vestigen we aandacht op de film die a.s. woensdagavond in zaal Leering zal worden vertoond. Verfilming van het dit meesterwerk van Heijermans.

– Een afscheid. In een dezer dagen gehouden vergadering van het Waterschap ‘De Molengoot’ heeft de heer g. Bruins, na ruim 30 jaar het voorzitterschap te hebben bekleed, als zodanig afscheid genomen. Nadat de scheidende met eenige woorden van dank voor de prettige samenwerking afscheid had genomen, werd hij toegesproken door den heer E. Meilink te Ane, oudste bestuurslid in jaren, die den heer Bruins bedankte voor alles wat hij steeds in het belang van het Waterschap heeft gedaan. Als blijk van waardering bood hij hem een wandelstok aan met zilveren handvat. De heer Bruins dankte met enige woorden voor dit geschenk.

– Buurtversiering. Naar wij vernemen heeft de buurtvereniging ‘Oosteinde’ besloten ter gelegenheid van het a.s. veertigjarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin een buurtversiering aan te brengen.

– IJsvermaak van korten duur. ‘Nu zal de dooi wel spoedig invallen’, hoorde men uit verschillende monden, toen woensdagmiddag werd omgeroepen dat ‘Hou Streek’ haar ijsbaan dien middag zou open stellen. Toch werden in allerijl de schaatsen voor den dag gehaald en ’s middags bewoog zich reeds een bonte menigte op de ‘Koppel’ vol waardering over de baan, die volgens velen in jaren niet zo mooi was geweest. Inmiddels was het bestuur van de IJsclub druk in de weer om de verlichting aan te brengen, opdat des avonds ook kon worden gereden. Met koortsachtige haast werd een en ander in orde gemaakt en zo konden de vele schaatsenrijders ook dien avond volop genieten. ’t Was elf uur toen de lichten op de baan werden gedoofd. Inmiddels begon het ook te regenen, zodat men voorlopig de schaatsen weer heeft moeten opbergen. Naar wij vernemen heeft het bestuur der IJsclub plannen om, indien we weer vorst krijgen, spoedig een hardrijderij te organiseren.

– Advertentie: geboorte van Flora, dochter van J.B.M. Wamelink en J.H. Wamelink-de Jongh de Leeuw

– Rouwadvertentie van Jantina Hendrika Hofman, geboren Redder, oud ruim 38 jaar

– Advertentie: Christelijke Landbouw Huishoud School Hardenberg, aanvang avond-kookcursus; inlichtingen bij T.A.W. Renkema, Wilhelminastraat 203

– Advertentie: Snel’s Boekhandel; kalenders

– Gramsbergen. Aanrijding. Terwijl de groentehandelaar H.J. Brink vrijdagmiddag met paard en wagen aan het venten was, werd hij nabij Snel’s Boekhandel aangereden door de wagen van den kunstmesthandel G. Krikke. De groentewagen werd achter bijna geheel vernield. De schade werd later onderling geregeld.

– Eindveiling. Ten overstaan van notaris Schut te Heemse had woensdag de eindveiling plaats van het boerenplaatsje met 3,27 ha grond gelegen te Loozerveld en eigendom van Gebr. Van der Veen. Kooper werd de heer G. Stroeve te Loozerveld voor f. 4200.

– IJsbaan geopend. Nadat maandagmorgen reeds de ijsbaan van ‘Ons Genoegen’ voor de jeugd opengesteld was, moest dinsdag de baan door de ingevallen dooi weer gesloten worden. Woensdagmiddag kon ze echter heropend worden. Reeds direct was een talrijk aantal op de baan aanwezig, om van deze ijssport te genieten. Ook des avonds, toen de baan verlicht was, waren er velen op het ijs.