1939-01-07
– Advertentie. Twee winkel- en woonhuizen, Bergentheim-Mariënberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 18 januari 1939 om half drie in het café Mulder te Bergentheim en 14 dagen later in het café Klinkhamer te Mariënberg te doen verkopen: 1. een winkel- en woonhuis en erf gelegen aan den hardenweg en het Almelosche kanaal te Bergentheim, thans in gebruik en bewoning bij den heer D.W. Kuiper en 2. een winkel- en woonhuis met schuur en erven en bouwland, gelegen te Mariënberg aan den hardenweg van Almelo naar Hardenberg en Ommen, thans in gebruik en bewoning bij den heer J. Emmens.

– Van den zolder gevallen. Toen dezer dagen T. Hulsegge, knecht bij den landbouwer A. Iemhoff te Radewijk, hooi van den zolder wilde halen, had hij hierbij het ongeluk naar beneden te vallen. Bij geneeskundig onderzoek bleek dat hij kneuzingen in zijn rug had opgelopen. Hij zal voorlopig rust moeten houden.

1939-01-14
– Het water stijgt onrustbarend. Het water in de rivier de Vecht stijgt de laatste dagen alhier onrustbarend. Verschillende weggetjes zijn reeds overstroomd, terwijl ook honderden hectares grond onder water staan. De Vecht is maandagmiddag op de weide De Steen op twee plaatsen buiten haar oevers getreden, waardoor het water met geweld de weidegronden op stroomt. Daar verschillende duikers verstopt zijn door de vorst kan deze watermassa dit jaar wel eens veel hinder aanbrengen, terwijl het geenszins uitgesloten behoeft te worden beschouwd dat binnen enkele dagen huizen zullen worden bedreigd. Verschillende landbouwers in de buurtschappen gaan dan ook nu reeds over om voorzorgsmaatregelen te nemen in den vorm van dijken om hun woningen. Verschillende werkverschaffingsobjecten kunnen thans niet meer worden uitgevoerd.

– Gerh. Konijnenbelt overleden. In den ouderdom van ruim 62 jaar is te De Krim in deze gemeente overleden de heer Gerh. Konijnenbelt, die gedurende een lange reeks van jaren raadslid dezer gemeente Gramsbergen was, en wel tot sept. 1935. Verder was hij gedurende een 33-tal jaren diaken der herv. gemeente te De Krim.

– Hardenberg. Vereenigd. Naar wij vernemen is de heer G. Peltjes die in 1929 uit de A.R.-partij trad en daarna op ’n eigen lijst tot raadslid werd gekozen, thans weer tot de A.R.-partij toegetreden. Dit besluit werd door de leden van de A.R.-kiesvereeniging begroet, terwijl de heeren Wamelink en Prenger, beide raadsleden, toegezegd hebben op vriendschappelijke wijze met den heer P. te zullen samenwerken. Tot bestuursleden werden in plaats van de heren Lennips, Swankhuisen en Bakker, gekozen de heeren Rengeling, Hs. Kremer en A. Reints.

– Slagharen. Postbesteller bijna verdronken. Toen de postbesteller Disselborg bij het bestellen van de post over de op het ijs gelegde planken de overkant van de Schuinesloot trachtte te bereiken, bezweek het ijs onder hem. Disselborg kwam in het diepe water terecht en zou verdronken zijn als de echtgenote van den heer S. het ongeval niet tijdig had bemerkt. Deze wierp hem een stok toe, waarmede hij zich weer in veiligheid kon stellen.

– Grootsche plannen. Er wordt hard gewerkt aan den vooruitgang van Ambt Hardenberg. Thans is van den minister bericht afgekomen dat met financiële medewerking van het Werkfonds onder nadere voorwaarden kunnen worden uitgevoerd: a. Het plan tot beklinkering van den weg van Collendoorn naar het Haantje, een weg waar veel verkeer bestaat en die tot nog toe slechts is voorzien van een rijwielpad. De aardebaan was in werkverschaffing reeds enige jaren geleden aangelegd. b. Het aanleggen van een soliden slakkenweg door Rheezerveen. Geheel Rheezerveen kan nu op radicale wijze uit zijn isolement worden verlost. Een nieuw plan tot het aanleggen van een doorverbinding verkeert reeds in een vergevorderd stadium. Belanghebbende grondeigenaren zijn in aansluiting met het goedgekeurde plan reeds eenigen tijd bezig voor den aanleg van een weg langs het Elfde Wijkje, waardoor een verbindingsweg met Dedemsvaart tot stand kan komen. Rheezerveen, eens bekend als ‘Watergat’ kan dan aan de beurt komen. Naar men weet bestaan er plannen tot oprichting van een waterschap. c. Het aanleggen van een slakkenweg op den Boerendijk van Bergentheim naar Sibculo. Een soliede weg langs de boerenbedrijven, maar evenzeer een weg langs de verschillende ontginningen der landarbeidersvereniging. Een wild-west land wordt radicaal gemoderniseerd. De denkbeeldige witte juffers uit de veengaten zullen voor het autoverkeer, dat nog dit jaar verwacht kan worden, wel spoedig de vlucht nemen c.a.

– Radewijk. Een bloeddorstige hond. Een dezer nachten is een hond binnengedrongen in de schaapskooi van den landbouwer Reefman, waarin zich drie schapen bevonden. Toen men ’s morgens de deur opende vloog de hond naar buiten en koos het hazenpad. Het bleek dat één schaap dood was en de andere beide dusdanig toegetakeld waren dat er één afgemaakt moest worden c.a.

1939-01-21
– Advertentie. Huis Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 30 jan. 1939 om twee uur in Koffiehuis Brouwer te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: een huis en erf aan de Kerkstraat te Stad Hardenberg, groot 1.42 are, eigendom van den heer A.T. Huisjes en thans in gebruik en bewoning bij den heer Horsman.

– Advertentie. Huis en bouwterreinen Bergentheim. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 31 jan. 1939, om half drie in het café Raak te Bergentheim te doen inzetten en verkoopen: voor de fam. R. Raak: een huis, waarin vergunning wordt uitgeoefend.

– Advertentie. Opheffingsverkoop Albina Bergentheim.

– Advertentie. Denkt om onze grote balans-opruiming. D. Teunis (voorheen P. van Grieken).

– Advertentie. Attentie! Voor aanleg van waterleiding is het voordeeligste adres T. Fikse, nabij gemeentehuis Heemse. Erkend waterleiding-installateur.

– Advertentie. Uit de hand te koop een zeer vruchtbaar boerenplaatsje groot 6 ha., alles aaneengelegen. Nadere inlichtingen bij den eigenaar F. Ranters, Oudeveen, Ambt Hardenberg.

1939-01-28
– Hardenberg. Er gaat zich hier een tandarts vestigen. De betekenis van Hardenberg als centrumplaats en zijn ontwikkeling en groei, zich ook afspiegelende in de bevolkingstoename in de laatste jaren, blijkt ook hieruit dat zich hier binnenkort een tandarts gaat vestigen en wel in één der nieuw gebouwde percelen aan de westzijde van de Markt.

– Diffelen. Landbouwer van zolder gevallen. Bij het verrichten van werkzaamheden op den zolder had de landbouwer J.H. Ribberink maandagmiddag het ongeluk hiervan af te vallen. In bewusteloze toestand werd hij opgenomen. Doktershulp was spoedig aanwezig en het bleek dat de reeds bejaarde man een hersenschudding had bekomen.

– Bergentheim. Bijna verdronken. Dinsdagmiddag geraakte het bijna 2-jarig dochtertje van den heer G.J. Stegeman alhier in een onbewaakt oogenblik in de zgn. Lijnsloot, die vanwege den velen regen der laatste dagen overvol was. De moeder, die het kindje miste, vond het drijvende liggen in de sloot. Op haar gegil kwam de heer G. Post ter plaatse van het ongeval en haalde het dochtertje op het droge. Inmiddels waren meer menschen komen opdagen en slaagde men erin de levensgeesten bij de kleine spoedig weer op te wekken. De toestand van het kindje is, zoo wij later vernamen, uitstekend.

– Advertentie. De veiling van de woning aan de Kerkstraat voor den heer A.T. Huisjes en van een perceel hooiland voor den heer M. Pullen gaat niet door. Notaris Schut.

1939-02-04
– Lutten. De Zwarte Dijk. De verbindingsweg naar Slagharen krijgt meer aanzien. Naast het nieuwe eerste huis dat reeds gebouwd is, heeft de heer Van Leeuwen thans weer twee huisplaatsen verkocht, t.w. aan de heren K. van Engen en Rooseboom. Met deze plannen wordt de kom van ons dorp weer in deze noordelijke richting uitgebreid.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Klaas Dragt en Roelofje Kelder, Bergentheim.

– Advertentie. Boelhuis Heemserveen. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 14 febr. 1939 om tien uur ten huize en ten verzoeke van de heeren gebroeders Drogt te verkopen: 1 paard (kidde) c.a.

– Advertentie. Aanbesteding. Door de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Bergentheim zal op 15 februari 1939 worden aanbesteed onder Ned. Herv. Aannemers: het bouwen van een kerk te Bergentheim en het verbouwen van de bestaande kerk tot gemeentegebouw. J.P.L. Petri jr., architect.

1939-02-11
– Advertentie. Ondertrouwd: P.S. Vogelaar en J.C. Wamelink.

– Advertentie. Boerenplaatsje Bruchterveld. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 20 febr. 1939 om twee uur in het koffiehuis Brouwer te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: een vruchtbaar boerenplaatsje gelegen te Bruchterveld aan den hardenweg van Hardenberg naar Kloosterhaar, eigendom van den heer Jan Dragt en kinderen.

– Advertentie. Net dagmeisje gevraagd, goed kunnende koken, spoedige indiensttreding.Tandarts Greven, Markt, Hardenberg.

1939-02-18
– Advertentie. Gevestigd: J.J. Greven, tandarts, Markt, Hardenberg, tel. 64.

– De Strokartonfabriek te Bergentheim c.a.

– Advertentie. Geboorte: Jan Wynia, z.v. G.J. Wynia en A.A. v.d. Mooren, adres: Albert Heijn, Hardenberg.

– Advertentie. Aanbesteding op zaterdag 25 februari om 5 uur ten kantore van de bouwmaterialenhandel fa. H. Zweers en Zn van: het slopen van enkele loodsen en het bouwen van een loods groot 575 meter. Bouwkundig Bureau Van Straten.

– Schoorsteenbrand. Door onbekende oorzaak ontstond in de woning van den arbeider L. Lenters aan den Hoogenweg een vrji ernstige schoorsteenbrand. Met vereende krachten mocht het echter gelukken den brand spoedig te blusschen. Deze had echter al veel schade aangericht aan de schoorsteen, zoowel als in de keuken. Verzekering dekt de schade.

– Baalder. Markevergadering. In café Mulder werd de jaarvergadering gehouden van de Markte Baalder en Omstreken, onder voorzitterschap van den heer J.H. Waterink. Aan het jaarverslag van den penningmeester den heer A. Reints ontleenen we het batig saldo van f. 152,07. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren J. Veltink en F. Hendriks, beiden te Baalder. Besloten werd tot verbetering van verschillende wegen in de buurtschappen.

– Bergentheim. Aanbesteding kerkbouw. Woensdagmiddag werd door de kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente alhier aanbesteed het bouwen van een kerk en het verbouwen van de thans bestaande tot gemeentegebouw. Laagste inschrijvers waren Eshuis en Zoon te Vriezenveen voor f. 23.437.

1939-02-25
– Advertentie. Verloofd: Lida Sindram en ir. G.T. Grooters.

– Advertentie. Getrouwd: P.S. Vogelaar en J.C. Wamelink.

– Advertentie. Ondertrouwd: Andries Frank en Free Levie.

– Hardenberg. 25-jarig directeurschap. Den 4den maart a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer A. Veldkamp het directeurschap van de Coöperatieve Landbouw- en Handelsvereeniging W.A. heeft aanvaard. Onder zijn leiding is de coöperatie tot grote bloei geraakt; de grootsche gebouwen, ook uit den laatsten tijd, getuigen ervan! Het zal den jubilaris dien dag stellig niet aan belangstelling ontbreken!

– Een jubileum. Op den 1sten maart a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat de heer J.H. Pullen te Hardenberg bij wijlen notaris Stuart op het kantoor is gekomen als jongste bediende. Toen in 1913 notaris Stuart werd opgevolgd door notaris Zwamborn, bleef de heer Pullen aan het kantoor verbonden en ook na de overplaatsing van notaris Zwamborn naar Zutphen bleef de heer Pullen bij notaris Schut op het kantoor. In al de 40 jaren dat de heer Pullen aan het notariskantoor te Heemse is verbonden, heeft hij zich doen kennen als een vertrouwd accuraat persoon, die steeds het publiek ten dienste stond waar dit verlangd werd en men zal zich het notariskantoor te Heemse zonder den heer Pullen moeilijk kunnen indenken. Wij vertrouwen dan ook dat het den heer Pullen op den jubileumdag niet aan belangstelling zal ontbreken en we wenschen hem nog menig jaartje toe.

– In memoriam. Mevrouw Westhoff-Goossens, overleden 18 februari. Het bericht van het overlijden van mevrouw de weduwe M.G. Westhoff-Goosens is hier in de hervormde gemeente met ontroering ontvangen. Gedurende de 33 jaren dat haar man, de onvergetelijke ds. Westhoff, hier werkzaam was (13 nov. 1894 – 21 nov. 1927) was zij de waardige pastorievrouwe, van wie een weldadig aandoende rust en vriendelijkheid uitging. Zij was een vrouw die respect afdwong door haar ontwikkeling en innerlijke beschaving. Een jaar na het overlijden van haar echtgenoot, vestigde zij zich te Zwolle, de woonplaats van haar jongste zoon. Blijvend was het contact met ons stedeke, waar zij meer dan het derde gedeelte eener eeuw een eervolle positie had ingenomen; blijvend was de wederzijdsche hartelijke belangstelling. Het was haar wensch, op de aloude begraafplaats te mogen rusten naast haar man, in Hardenbergschen bodem. Hardenberg had dien wensch verwacht. Hardenberg stelde dien wensch op prijs en vervulde hem gaarne. De teraardebestelling. Woensdagmiddag is het stoffelijk overschot van mevrouw Westhoff aan de schoot der aarde toevertrouwd. Citeerende het korte levensbericht vanuit Hardenberg aan de Zwolsche Courant gezonden, deed ds. Van Noppen, hervormd predikant te Zwolle, uitkomen hoe zij haar man ruim 30 jaar als waardige en rustige predikantsvrouwe had terzijde gestaan. Aan de groeve, waar zij nu rust naast haar echtgenoot, bracht de schoonzoon, dr. Buitenhuis te Amersfoort, een ontroerende groet van den oudsten zoon, mr. J.W. Westhoff te Semarang. Ir. J.Tn. Westhoff te Zwolle dankte de kerkvoogdij voor de betoonde welwillendheid en voorts de talrijke aanwezigen voor hun belangstelling die de familie innig goed had gedaan. Ds. Van Noppen sprak een slotwoord.

– Electrificatie Rheezerveen-Heemserveen. Door ruim 100 inwoners van de buurtschappen Rheezerveen en Heemserveen is aan het gemeentebestuur het verzoek gericht te willen overgaan tot electrificatie van genoemde buurtschappen.

– Heemse. Nieuwe zaak. Op de Brink, naast de ijzerwarenzaak van de heer G.J. Brunink, is thans weer een nieuw winkelpand verrezen dat er zijn mag. Het is de schilder Piet Willering, die daar heden zaterdag zijn nieuwe zaak opent c.a.

– Sibculo. Tweejarig jongetje verdronken. Het 2-jarig zoontje Willem van den landbouwer J.H. Lohuis te Sibculo, is in de op eenigen afstand van de boerderij gelegen wijk geraakt en verdronken.

– Advertentie. Boerderij Oud-Lutten. Notaris Schut te Heemse is voornemens op donderdag 2 maart a.s. des middags half drie in het café Nijland te Lutten te doen inzetten en 14 dagen later te verkopen: ten verzoeke van den heer H. Finke te Oud-Lutten, diens boerderij.

– Advertentie. De Haar – Heemse. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 6 maart 1939 om half drie ten huize en ten verzoeke van den heer J.F. Schröder op De Haar te Heemse, wegens vertrek naar elders, te verkopen: 2 drachtige koeien c.a.

– Advertentie. Turfveen op ‘het Erfgenaam’. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 7 maart 1939 om twee uur voor den heer G.J. Timmerman te Rheeze te verhuren: diverse percelen turfveen, gelegen op Het Erfgenaam te Rheezerveen, in onmiddellijke nabijheid van boerderij van den heer A.J. ter Horst.

– Advertentie. Opening van onze nieuwe zaak, op heden zaterdag 25 februari, des middags 2 uur. Sponsen, zwemen en verdere schoonmaakartikelen. Piet Willering, den Brink, Heemse.

– Gymnastiekvereeniging Bergentheim. Dames en heeren van 14 jaar en ouder die lid wenschen te worden van bovengenoemde vereniging worden maandagavond de heeren en dinsdagavond de dames van 8 tot 9 uur in de garage van de Erven Van Royen verwacht.

1939-03-04
– Advertentie. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden broeder B.H. Kelder, in leven notaris te Gramsbergen en Avereest, betuigen wij onze zeer welgemeende dank. Familie Kelder, Vriezenveen.

– Een jubilé. Het was woensdag 25 jaar geleden dat de heer Resink, secretaris van Ambt Hardenberg, zijn intrede deed in de gemeenteadministratie. Alhoewel er geen ruchtbaarheid aan was gegeven werd het feit toch enigszins feestelijk herdacht.

– Advertentie. Aan beide zijden van de Vecht bouwen wij beter en goedkoper. Bouwkundig Bureau Van Straten, Hardenberg, tel. 75.

– Advertentie. Weiden De Steen. Gegadigden hiervoor kunnen zich aanmelden bij G.J. van der Haar, ’t Hooge Holt, Gramsbergen.

1939-03-11
– Advertentie. Geboorte: Johanna Otterman, d.v. G.H. Otterman en J. Jongsma, Hardenberg.

– Advertentie. Aan allen die blijk gaven van belangstelling ter gelegenheid van mijn jubileum, betuig ik hierbij mijnen hartelijken dank, ook mede namens mijn vrouw. J.H. Pullen, Stad Hardenberg.

– Advertentie. Zaterdag 11 maart des middags 2 uur opening van onze nieuwe zaak in dames- en meisjeshoeden. Gez. Raak, Oosteinde A-92, Hardenberg.

– Verkoop boerenplaatsje. Notaris Schut heeft maandag alhier verkocht een boerenplaatsje, gelegen te Bruchterveld aan den hardenweg van Hardenberg naar Kloosterhaar, eigendom van den heer Jan Dragt en kinderen. In massa gekocht door den heer G. Veurink Mzn. te Bruchterveld voor f. 5000.

– De Kerkklok. De uitgave van het Hervormd Kerkblad, dat gedurende enige jaren wekelijks verscheen en op een enkele uitzondering na het orgaan der Hervormde Gemeente in Noordoost Overijssel was, moest wegens gebrek aan medeleven bij de gemeenteleden worden gestaakt. Nu is het eerste nummer verschenen van ‘De Kerkklok’, maandblad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Hardenberg c.a.

– Hallelujah en Eltheto jubileren. Woensdagavond herdachten de Chr. Muziekvereen. ‘Hallelujah’ en de Chr. Gemengde Zangvereen. ‘Eltheto’ (van beide is de heer W. Groot te Coevorden directeur) onder grote belangstelling respectievelijk haar 30- en 10-jarig bestaan c.a.

– De heer A. Veldkamp 25 jaar directeur van de Coöperatie c.a.

– Het weggetje te Radewijk. Wij vernemen dat door het lid van den raad, de heer J.W.A. van der Pijl aan Gedeputeerde Staten een verzoekschrift is verzonden om het raadsbesluit van 15 februari jl. waarbij werd besloten om aan H. Kampman te Radewijk alsnog gratis een landweggetje af te staan, niet te willen goedkeuren.

– Door den storm. Tijdens den hevigen storm van woensdag op donderdag is een pas gebouwde hooischuur van den landbouwer S. Jonkhans te Stobbenhaar alhier radicaal omgewaaid.

– Voor 40 jaar! Veertig jaar geleden raakte de heer M. van Houten, thans te Amsterdam woonachtig, terwijl hij bij den klompenmaker H. Merjenburgh enige werkzaamheden verrichtte, zijn trouwring kwijt. Thans, na ruim 40 jaren, is deze ring door den heer H.J. Merjenburgh in den tuin teruggevonden. De naam, welke er in was gegraveerd, was nog zeer goed te lezen.

– Legaten. Door een oud-plaatsgenoote mej. Zwanet Siemons, overleden te Soest den 10 febr. jl., een dochter van oud-gemeenteontvanger van Stad Hardenberg wijlen den heer F.L. Siemons, is gelegateerd aan de Nederlands Hervormden te Hardenberg: f. 1000. Aan de Ned. Herv. Diaconie: f. 1000. Aan de Gereformeerde Kerk: f. 500 en aan de Gereformeerde Diaconie f. 500 en aan het Röpcke-Zweersziekenhuis f. 1000.

– Advertentie. Aanbesteding. B. en W. van Stad Hardenberg zijn voornemens op 23 maart 1939 ten gemeentehuize aan te besteden: het verbeteren van bestaande bestratingen te Stobbenhaar en Emtenbroek.

– Advertentie. N.V. Stoomzuivelfabriek ‘Salland’, vergadering van aandeelhouders op donderdag 23 maart 1939 in de Bewaarschool te Hardenberg.

– Advertentie. M. Wesselink – magnetiseur. Zitting donderdagsavonds 8 uur; hetzelfde adres als wijlen de heer A. Kasper: Hotel Frijling t.o. Station.

– Advertentie. Laat uw schoenen repareeren bij Bata.

1939-03-18
– Advertentie. N.V. Leeuwarder-Textiel Mij. Confectiefabriek Hardenberg vraagt leerling-naaisters, leeftijd 14-18 jaar.

– Advertentie. Turfveen. Verhuring op donderdag 23 maart a.s. op grond van mw. de wed. A. Brünger, gelegen aan de Amerika-wijk te Bergentheimerveld (Kanaal) aan water en vaste weg. Aanwijzing doet Thijs Tromp.

– Advertentie. Vanaf heden gevestigd te Bergentheim: H. Makkinga, loodgieter; erkend installateur.

– Advertentie. Wenscht u voor Paschen een nieuwe fiets? E.J. Breukelman, rijwielhandel bij de Markt, Hardenberg.

– Geridderd. Onze vroegere gemeenteontvanger de heer W.G. Nijzink, ontving dezer dagen bericht dat zijn schoonzoon ir. E.W.H. Cason, ingenieur van den waterstaat te Poerwokerto (Java) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zulks ter gelegenheid van de in werking stelling der Krojawerken te Gambarsari welke werken onder zijn toezicht zijn uitgevoerd.

– Gramsbergen. Paard door motorwagen vermorzeld. Woensdagmiddag is het paard van den landbouwer J. Bril te De Haandrik door den motortrein, welke om 3 uur uit Coevorden vertrekt, gegrepen en totaal vermorzeld. De landbouwer Bril kwam met paard en wagen van het land en begaf zich naar huis. Op de spoorbrug moest hij uitwijken voor een passerende auto. Enige meters verder meende Bril weer een auto te horen aankomen, waarom hij zich haastte om over den onbewaakten weg, welke naar zijn huis leidt, te komen. Juist met het paard op den overweg zijnde, ontwaarde hij den motortrein, die op enige meters afstand aan kwam razen. Bril bedacht zich niet en sprong van den wagen, terwijl op hetzelfde moment het paard werd gegrepen en een paar honderd meter meegesleurd c.a.

– Advertentie. Lichtmasten Gramsbergen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 22 maart 1939 om 12 uur bij de Vuilnisbelt te Gramsbergen, voor de Coöperatieve Electriciteits-Onderneming te Gramsbergen te verkoopen: 15 percelen lichtmasten.

– Advertentie. Boelhuis Engeland. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 22 maart 1939 ten huize en ten verzoeke van mej. de wed. G.J. Brink Gzn. te Engeland te verkoopen: 3 drachtige melkkoeien c.a.

– Advertentie. Op zaterdag 25 maart n.m. 3 uur zal in café Mulder te Bergentheim publiek worden aanbesteed voor den heer J. Oort te Bergentheim, het bouwen van een boerderij met woonhuis. Inlichtingen bij F. bosman en Zonen, De Krim.

1939-03-25
– Radewijk. Jaarfeest ‘Opdat zij allen één zijn’. De Hervormde Jongelingsvereeniging ‘Joh. 17:21’ hield alhier haar eerste jaarfeest. Toen de voorzitter, tevens leider van dezen avond, de heer A.R. Velthuysen, de bijeenkomst opende, was de zaal tjokvol, zodat enkelen zich met een staanplaats tevreden moesten stellen c.a.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Herm. Wind en Janna Veltink, Bruchterveld.

– Electrisch licht te Holthemerbroek. Sinds jaren zijn de bewoners van de buurtschappen Holtheme en Holthemerbroek bezig om te trachten electriciteit te verkrijgen. Steeds hebben deze plannen schipbreuk geleden. Thans zijn enige landbouwers in die buurtschap overgegaan tot het aanschaffen van een motor welke zelf electriciteit verwekt. Voor de overige landbouwers betekent dit dat de kans op het verkrijgen van de Coöperatieve Electriciteits-Onderneming uit Gramsbergen aanmerkelijk is verkleind.

– Tienjarig bestaan voetbalvereniging De Zwaluw te Gramsbergen. Zaterdag 1 april a.s. zal het 10 jaar geleden zijn dat de voetbalvereniging werd opgericht. De vereniging dankt haar ontstaan aan het initiatief van de heren Bosch, Valkman en Snel, waarvan de laatste nog voorzitter is c.a.

– Hardenberg. Zakennieuws. Weer kunnen we melding maken van de opening eener nieuwe zaak. We hebben thans op ’t oog den winkel op het Oosteind, die heden zaterdag wordt geopend door den heer A. Meijer F.zn. De naam Meijer is nu niet bepaald een nieuwe klank in ons Hardenbergsche Winkelbedrijf. Jarenlang had wijlen de heer Albert Meijer (onze oudere lezers zullen hem zich nog goed herinneren) ter zelfder plaatse waar nu het nieuwe pand staat, een zaak in groenten en fruit. En thans is daar nu een nieuw winkelhuis verrezen, dat zich mag laten zien. Heden hebben we een kijkje in den winkel genomen en onze indruk is een gunstige geweest.

– Advertentie. Ondergeteekenden deelen het geachte publiek van Hardenberg en omstreken mede dat met ingang van 1 april a.s. ieder voor eigen rekening zal handelen in visch, fruit, groenten enz. Hopende door vlugge en nette bediening ieders gunst waardig te blijven. Aanbevelend: Freek Meijer, Anton Meijer.

– Advertentie. Hoeden. M. Meijer.

– Advertentie. Ondergeteekende maakt bekend aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken dat hij 25 maart ’s avonds 5 uur een zaak wil openen in groenten, visch, fruit, suikerwerken enz. A. Meijer Fzn., Oosteinde, Hardenberg.

1939-04-01
– Advertentie. Geboorte: Nancy Willy Jeanne Verleur, d.v. dhr. en mw. Verleur-van Kooij, Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Gerrit Hendrik Versteeg, z.v. R.J. Versteeg en W.G. Timmerman, Hardenberg.

– Rouwadvertenties: Berend Jan Valkman, oud bijna 81 jaar, Gramsbergen, bestuurslid van het Paardenfonds Gramsbergen, commissaris van de Coöperatieve Electriciteits-Onderneming Gramsbergen en Omstreken en bestuurslid van het Veefonds Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: J. Greven, oud bijna 73 jaar, Heemse.

– Advertentie. Bouw uw eigen huis. Wij financieren 80%. H. van Laar, Lutten.

– Zakennieuws. ‘Een ingrijpende verbouwing’ noemt de heer Roel’f Bosch alhier in een in dit nummer opgenomen advertentie de verandering die zijn zaak heeft ondergaan. En met alle recht mag hier het woord ‘ingrijpend’ gebezigd worden. Zoals we enigen tijd geleden reeds meldden heeft de heer Bosch het naast zijn pand gelegen winkelhuis van fam. Hemke aangekocht. en dit perceel nu is bij zijn bestaande pand aangetrokken, waardoor de winkel thans een oppervlakte van niet minder dan 220 m2 beslaat c.a.

– Bergentheim. Aanbesteding. Zaterdagmiddag werd alhier onder architectuur van F. Bosman en Zn. te De Krim aanbesteed het bouwen van een nieuwe boerderij voor den landbouwer J. Oord alhier. Laagste inschrijver: Gebr. Dijkhuis te Hardenberg (f. 5735). Gegund.

– J. Kruizenga (5 april 1869 – 5 april 1939). A.s. woensdag 5 april hoopt de heer J. Kruizenga alhier zijn 70sten verjaardag te herdenken. Den 5 april 1869 te Ulrum geboren, bracht hij zijn jeugdjaren door te Ezinge, waar hij de openbare lagere school bezocht, om vervolgens zijn opleiding te ontvangen aan de Normaallessen te Appingedam en daarna aan de Rijkskweekschool te Groningen. Als onderwijzer was hij werkzaam te Groningen, Enschede, Lutjegast en Ruinen, als hoofd der school te Wapse, te Midlaren en van 1 juni 1915 tot 1 decemer 1924 te Stad Hardenberg aan de school aan den Stationsweg, waar hij den heer G.J. Koopman opvolgde. Buiten de gewone lesuren gaf de heer Kruizenga tot 1918 les in de Duitsche taal, in welk jaar hij de voldoening mocht smaken dat een ulo-afdeeling aan de school werd verbonden. Drie jaar later, october 1921, werd het een school voor Ulo volgens de Schoolwet De Visser. Zoals gezegd nam de heer Kruizenga op 1 dec. 1924 afscheid van de school, die hem lief was geworden. Bij zijn afscheid werd hij op waarlijk grootsche wijze gehuldigd c.a.

– Gramsbergen. B.J. Valkman overleden. Zondagmiddag is hier overleden, in den ouderdom van ruim 80 jaar, één onzer meest vooraanstaande burgers: de heer B.J. Valkman. In verschillende functies heeft hij zijn goede diensten aan de gemeenschap bewezen. Hij was mede-oprichter van de Zuivelfabriek, aan welker totstandkoming hij den grootsten stoot heeft gegeven. Wegens afschaffing van de boerderij moest hij als voorzitter hiervan bedanken; 14 jaar lang had hij zijn gewaardeerde leiding gegeven. Vanaf de oprichting van het Paardenfonds en van het Veefonds tot heden was hij de accurate penningmeester dier beide instellingen; ongeveer 40 jaar vervulde hij die functie c.a.

– Advertentie. Vraag: modern burgerwoonhuis te Hardenberg of Heemse te huur gevraagd tegen juni-aug. en aanbod: nieuw burgerwoonhuis te Lutten te koop. Bemiddelings-Bureau ‘Van Straten’, Hardenberg, tel. 75.

– Advertentie. Te huur of te koop een boerderij, groot 4.62 ha., waarvan pl.m. 3 ha. grasland, gelegen in ’t centrum van Heemse. De gebouwen zijn ruim, solide en de landerijen zijn mooi om huis gelegen. Te bevragen bij G.J. Stegeman, Ane.

– Advertentie. Attentie s.v.p. Borstbeenen, 16 cent per pond. A.A. Nijman, voorheen Hardenbergsche Vleeschwarenfabriek, tel.nr. 1.

1939-04-08
– 33e jaarverslag van de Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ te Hardenberg. Voorzitter ds. Bouman. Secretaris den heer Folkerts c.a.

– Advertentie. Geboorte: Gesina Alida Bakker, d.v. J.W. Bakker en H.E. Bruins, Heemse.

– De N.O.L.S. In de laatstgehouden raadsvergadering te Coevorden werd geantwoord op vragen van den heer Donker inzake de actie voor behoud van den Noordooster Lokaalspoorweg en die pogingen om een busverbinding tot stand te brengen van de grens van Overijssel naar Zwolle. De burgemeester antwoordde dat B. en W. uit de pers iets weten over die actie om een busverbinding tot stand te brengen. Het schijnt in de bedoeling te liggen die busmaatschappij niet te laten functioneren zolang de N.O.L.S. nog rijdt c.a.

– Hardenberg. Ds. G. Verrij. De classis Ommen der Geref. Kerken heeft aan ds. G. Verrij, predikant van de Geref. Kerk alhier op grond van voortdurende ongesteldheid op zijn verzoek eervol emeritaat verleend zulks met ingang van 1 juni. Ds. Verrij is achtereenvolgens – van 1904 af – te Tholen, Giessen O. en N. Kerk, Waarder en Hellevoetsluis predikant geweest.

– Luchtbeschermingsdienst. Woensdagavond werd ten gemeentehuize van Stad Hardenberg onder leiding van burgemeester Bramer een vergadering gehouden voor het organiseeren van den gem. luchtbeschermingsdienst. De burgemeester sprak een kort openingswoord en uitte er zijn vreugde over dat zoovelen aan den oproep gehoor gegeven hadden om deze vergadering te bezoeken. Hierna was het woord aan het hoofd van den luchtbeschermingsdienst den heer J.L. van den Poll, om een uiteenzetting te geven van de verschillende diensten die in het gemeentelijk luchtbeschermingsplan zijn opgenomen. Spreker wees er op dat niet van de gedachte moet worden uitgegaan dat we in de gemeente niet aan luchtaanvallen zullen bloot staan daar er geen gevaaraantrekkende objecten zijn. Dit is verkeerd bezien. Er moet terdege rekening gehouden worden met toevaltreffers. De bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen achtte spreker tweeledig. Zij is opgebouwd op de grondgedachte dat in de allereerste plaats een ieder zijn eigen huis met de hem ten dienste staande middelen beschermt c.a.

– Ambt Hardenberg. Eindexamen. Voor het eindexamen van de Chr. Landbouwwinterschool te Ambt Hardenberg slaagden op 1 april jl. de leerlingen: Z. Altena (Gramsbergen), H. Batterink (Dedemsvaart), H.J. Bouwman (Rheezerveen), D. Brinkman (Brucht), H. Drost (Dedemsvaart), F. Feddes (De Krim), M. Feddes (De Krim) c.a. H.H. Weitkamp (Heemse), H.J. Wolbink (Radewijk).

– Hardenberg. Afscheid van mevr. Wind als leidster van de West-Hill Zondagsschool. Mevr. Wind-van Schuppen, heeft in verband met haar aanstaand vertrek, zondagmiddag afscheid genomen als leidster van de Westhill Zondagsschool, waarmee samenging opheffing hiervan, doordat de vereeniging voor groote moeilijkheden bij de opvolging werd geplaatst. Voor dezen middag waren aanwezig alle leerlingen, alle leidsters-assitenten bijna alle moeders en de voorzitter, de heer Nieuhoff c.a.

– Intrede ds. Vreugdenhill uit Appelscha, beroepen predikant bij de Geref. Kerk alhier.

– Advertentie. Lutten a.d. Dedemsvaart. Notaris Schut te Heemse is voornemens donderdag 13 april 1939 des middags om drie uur in het Hotel ‘Het Jachthuis’ te Lutten te verkoopen: voor den heer J. Weijenberg: diens burgerwoonhuis met tuingrond, gelegen te Lutten aan de Dedemsvaart, ter grootte van 8.50 are, staande op f. 2700.

– Advertentie. Boelhuis Ebbenbroek. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 18 april 1939 ten huize en ten verzoeke van den heer G.J. Goegien te Ebbenbroek te verkopen: 1 paard c.a.

– Advertentie. Totale uitverkoop wegens verhuizing. A.K. Wacht, Voorstraat 143, Hardenberg.

– Advertentie. D. Eenkhoorn, dames- en heerenkleermakerij, Nieuweweg C-30c, Mariënberg.

1939-04-15
– Prins Bernhard in Hardenberg. Maandagmiddag verspreidde zich hier het bericht: Prins Bernhard komt in Hardenberg! Op de Markt en in de Voorstraat stond het al spoedig zwart van menschen. Ongeveer 1 uur arriveerde Z.K.H., gekleed in ritmeestersuniform, in zijn door hem zelf bestuurde Ford V-8, begeleid door een kolonel en een kapitein. Met groot gejuich werd de prins begroet; op de hem eigen vriendelijke wijze reageerde hij daarop. In de woning van den heer Leering, waar Z.K.H. eenigen tijd vertoefde, was burgemeester Bramer ter begroeting aanwezig. Met belangstelling bezag hij daar een bij de Oranjefeesten genomen kiekje, voorstellende ‘prinses Juliana en prins Bernhard’, in een auto gezeten, deelnemende aan den optocht. De Prins bezocht de 3 bruggen over het Overijsselsch Kanaal: in de richting van den Hoogenweg, van radewijk en te Gramsbergen, waar hij de daar genomen militaire maatregelen in oogenschouw nam. De terugreis ging weer over Hardenberg in de richting van Ommen. Overal waar Z.K.H. passeerde, steeg de jubel op. Hardenberg prees zich gelukkig den prins gezien te hebben.

– Advertentie. Geboorte: George Ysbrand Cornelis Fraser, z.v. dhr. en mw. Fraser-Stoop, Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Janke Baarslag, d.v. E. Baarslag en G. Gort, Zuphen.

– Rouwadvertentie: R. v.d. Berg, Bruchterveld, bestuurslid der lijkwagenvereniging.

– Rouwadvertentie: Nancy Willy Jeane Verleur, oud 16 dagen, d.v. J.H. Verleur en A.F. van Kooij, Hardenberg.

– Advertentie. Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg maken bekend dat vanaf maandag 17 april 1939 storting van vuilnis, slachtafvallen e.d. op de gemeentelijke stortplaats in of nabij de Oude Vecht en in de vuilnisbak op de Marsch uitsluitend mag geschieden elke werkdag van 5 tot 6 uur namiddags.

– Brand op den Belt. Heden vrijdagmorgen omstreeks 9 uur brak in de boerderij van den heer J.H. Stegink op den Belt (Venebrugge) vlak aan de grens, een brand uit die het gebouw geheel in vlammen deed opgaan. De brandweer uit Uelsen was spoedig ter plaatse; ze kon weinig meer doen dan de belendende percelen beveiligen.

– Luchtbeschermingsdienst. Nu wij weder leven in dagen van groote internationale spanningen, staat de luchtbescherming uit den aard der zaak wederom in het middelpunt der belangstelling. Het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst te Stad Hardenberg, J.L. van den Poll. Het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst te Ambt Hardenberg, Boekhoven c.a.

– Advertentie. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 22 april 1939 ten huize en ten verzoeke van den heer J. Bakker aan de Julianastraat te Stad Hardenberg te verkoopen: 1 driedeurs linnenkast c.a.

– Advertentie. Kiezers in het district Ommen! Het bestuur der Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district Ommen verzoekt u met den meesten aandrang bij de a.s. Statenverkiezing uw stem uit te brengen op lijst zes, de lijst der Liberale Staatspartij. hebt u geen persoonlijke voorkeur, stemt dan op nr. 1 van lijst 6: R. Groeneveld te De Krim, die, wonende in ons district, met de behoeften en nooden daarvan bekend is en aan wien wij dus de behartiging van ons aller belangen gerust kunnen toevertrouwen.

1939-04-22
– Advertentie. Aanbesteding bouw vier landarbeiderswoningen te Ambt Hardenberg voor bestuur Landarbeidersvereniging.

– Advertentie. Telefonisch aangesloten onder nummer 99, firma A. Breukelman, Oosteinde, lood- en zinkwerk, waterleiding, huishoudelijke artikelen.

– Advertentie. Gelieve in de Telefoongids bij te schrijven: No. 101, S. Hofstede, bouwmaterialen- en steenkolenhandel.

– Ingezonden. Het bestuur van het te Hardenberg opgerichte tijdelijke Militaire Tehuis wendt zich bij deze met een vriendelijk verzoek tot allen die willen medewerken, het leven van de vele militairen die hier thans, soms op zulke eenzame posten langs de grens, moeten verblijven, eenigszins te veraangenamen. Bij een bezoek dat door een commissie uit het bestuur onder geleide van den heer kapitein Prins alhier aan deze posten werd gebracht, bleek het dat er op vele plaatsen grote behoefte bestaat aan goede lectuur en gezelschapsspelen c.a.

– Benoeming ir. Wind tot Rijkslandbouwconsulent. Binnenkort is te verwachten de benoeming van den heer ir. J. Wind, directeur van de Chr. Landbouwwinterschool te Heemse tot rijkslandbouwconsulent in algemene dienst. Het ligt in de bedoeling den heer Wind werkzaam te stellen aan het centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek te Wageningen, hetwelk 1 mei a.s. zijn werkzaamheden zal beginnen. Sedert 1 oktober 1921, datum van oprichting der Christelijke Landbouwwinterschool te Heemse is de heer Wind daaraan als directeur werkzaam geweest. Onder zijn leiding ontwikkelde de school zich tot een inrichting die door tal van boerenzoons, in steeds sterker bezette cursussen werd bezocht. Voor de modernisering van het landbouwbedrijf in het noordoosten van Overijssel is zij van grote betekenis geweest. Ir. Wind heeft daarin een gewichtig aandeel gehad.

– Herkozen leden Provinciale Staten. Uit onze omgeving zijn opnieuw gekozen als leden van de Provinciale Staten de heren Chr.F. Bramer en J. Weitkamp alhier en de heren J.C. Wolthuis te Vroomshoop en L. Bieringa te Dedemsvaart.

– Brand. Door onbekende oorzaak brandde donderdagmorgen de boerderij van den landbouwer J. Bouwhuis te Diffelen tot den grond toe af. Behalve het vee, dat kon worden gered, werd alles een prooi der vlammen. Huis en inboedel waren verzekerd bij de Onderlinge Boerenbrandwaarborg Mij.

– Slagharen. Jubileum Eerwaarde Zusters. Zaterdag 15 april was het 25 jaar geleden dat de Stichting van het Arme Kind Jezus in onze plaats tot stand kwam. Gedurende dien tijd hebben de eerwaarde zusters hier een school gehouden, geruimen tijd met Pensionnaat en U.L.O., terwijl ook verder in verschillende vakken onderricht wordt gegeven op een wijze die de bevolking in haar geheel, ten zeerste waardeert.

– Radewijk. Benoeming. Benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de Christelijke school te Vroomshoop de heer D.W. Runhaar te Radewijk, als kwekeling met akte werkzaam te Ane.

– Advertentie. Boelhuis Heemse. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 24 april 1939 om half twee ten huize en ten verzoeke van den heer H. Heijink Jzn., bij huize Nijenstede te Heemse, te verkoopen: 1 paard, 3 koeien, 1 pink c.a.

– Advertentie. Boelhuis Den Velde. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 25 april 1939 om 10 uur ten huize en ten verzoeke van mej. de weduwe G.J. Hakkers G.J.zn. te Den Velde te verkoopen: 1 kidde c.a.

– Advertentie. Friesche Kleipoters. J.H. Dorman, Friesche Zaadhandel, Hardenberg.

– Advertentie. Vaten, kisten, drinkbakken, vuilnisbakken, voerbakken enz. H. Veneman, hardenberg, Kuiperij en Vatenhandel, B-52 (naast confectiefabriek).

– Advertentie. Te koop een dekrijpe volbloed Deensche beer van 7 maand, bij A.J. Slotman, erkend fokker, Diffelen.

1939-04-29
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Harm Huisjes en Hendrika Nijeboer, Hardenbergerveld.

– Afscheid Ds. Verrij.

– Afscheid van den heer ir. J. Wind…. Hierna bood de voorzitter, de heer Wildeman (De Krim) namens de vereeniging van oud-leerlingen een keurig album in leer aan, vermeldende alle namen van de oud-leerlingen der school. G.J.A. Zwijnenberg (vanaf oprichting als conciërge aan de landbouwschool verbonden) dankte hem voor de prettige en hartelijke samenwerking c.a.

– Ambt Hardenberg. Benoeming burgemeester H.U. Bouwman. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot burgemeester van de gemeente Grijpskerke (Zeeland) de heer H.U. Bouwman te Ambt Hardenberg. De nieuwe burgemeester is een zoon van wijlen professor Bouwman te Kampen en is geboren te Hattem op 25 juni 1901. Hij heeft als volontair ter secretarie in onze gemeente verdienstelijk werk verricht, o.a. met het beschrijven en het ordenen van het gemeentearchief. Twee jaar geleden werd hij door burgemeester en wethouders dezer gemeente benoemd tot administrateur van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf alhier. De nieuwe burgemeester is gehuwd, belijdend lid der Geref. Kerk en behoort tot de antirevolutionaire partij.

– 40-jarig ambtsjubileum Ds. van Herwerden. De hervormde gemeente van Heemse mocht zondagmorgen haar oud-dienaar des Woords ds. J.C.E. van Herwerden van Groningen in haar midden hebben om in zijn eerste gemeente Gode dankbaar te herdenken zijn 40-jarig ambtsjubileum. Van 1899 tot 1906 diende ds. Van Herwerden de gemeente van Heemse, om daarna den herdersstaf op te nemen in de gemeente Brummen. In 1916 verwisselde hij deze gemeente met zijn tegenwoordige gemeente Groningen. Het kerkgebouw was geheel gevuld c.a.

– Slagharen. Schuur afgebrand. Door onbekende oorzaak ontstond brand in de landbouwschuur van den heer H. Pieper Bzn. op de Witman c.a.

– Gramsbergen. Ongeval. Vrijdagavond had de landbouwer E. van Faassen het ongeluk van den zolder te vallen. Daar het ongeval zich nogal ernstig liet aanzien, werd direct de hulp van dr. J. Mooij ingeroepen, die vrij ernstige kneuzingen constateerde en rust voorschreef.

– Advertentie. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 3 mei 1939 des namiddags om twee uur ten huize van den heer Jac. Bakker aan de Wilhelminastraat te Stad Hardenberg voor mej. de wed. J.G. Makkinga te verkoopen: kasten, tafels, c.a.

1939-05-06
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: J.H. von Eije en J. Volkers, Bruchterveld.

– Advertentie. Schouw over de waterleidingen: de Veldbeek, de Spoorslooten, het Schapenvonder naar de Veldbeek, de Onderels, de Elsbeek en de Grevenbelt te Bergentheim, de Loosteeg-Rheezermaten e rheeze, de Onlandsgoot te Diffelen c.a.

– Gramsbergen. Burgerwacht opgeheven. Onder voorzitterschap van burgemeester C.J. van Riemsdijk werd alhier een vergadering gehouden van de burgerwacht. Met meerderheid van stemmen werd besloten de burgerwacht op te heffen.

– Advertentie. Mobilia Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 15 mei 1939 des namiddags om één uur bij de Gereformeerde Pastorie te Stad Hardenberg voor ds. Verrij te verkoopen: 1 nootenhouten linnenkast c.a.

– Advertentie. Bemiddelingsbureau ‘Van Straten’, Hardenberg, tel. 75.

– Advertentie. Schilderen is een zaak van vertrouwen. U gaat toch ook naar J.H. Hemstede? Sinds 1895 HET schildersbedrijf.

1939-05-13
– Advertentie. Voor de zoo talrijke bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder Maria Gesina Goossens, weduwe van ds. W. Westhoff, betuigen wij onzen hartelijken dank. J.W. Westhoff (Semarang), S. Westhoff-Krug (München), S.A. Buitenhuis-Westhoff en J. Buitenhuis (Amersfoort), J.Th. Westhoff en A.G. Westhoff-Morhaus (Zwolle).

– Advertentie. De afdeling der S.D.A.P. te Hardenberg maakt bekend dat de heer B.J. Witpeerd is benoemd als lid der contact-commissie van Soc. Dem. boeren en tuinders in het Gewest Overijssel.

– Stopzetting vleeschwarenbedrijf te Stad Hardenberg. In de Hardenbergsche Vleeschwarenfabriek van den heer A.A. Nijman, voorheen N.V. Hardenberg Bacon Factory, is wegens ziekte van den leider, het bedrijf, althans voorloopig, stopgezet. Tegen heden zaterdag is het vast personeel ontslag aangezegd, jl. zaterdag is het los personeel reeds ontslagen.

– Het Lokaal. Met de inteekening voor den verbouw van het Lokaal voor Christelijke Belangen (van de Ned. Herv. Gemeente) gaat het bevredigend c.a.

– Bergentheim. 25 jaar in dienst bij de N.V. Veenderij mr. I.A. van Royen. Maandagmorgen vond in tegenwoordigheid van personeel en genoodigden ten kantore der N.V. Veenderij mr. I.A. van Royen alhier, wegens diens 25-jarig jubileum een huldiging plaats van den heer J. Koops, kassier en boekhouder bij deze onderneming. De heer C.C. Hermsen, notaris te Zwolle en commissaris van voornoemde N.V. sprak in gevoelvolle woorden den jubilaris toe c.a.

– Kloosterhaar. Kind viel in kokend water. Het 3-jarig zoontje van den landbouwer G. Nijeboer alhier viel in een onbewaakt ogenblik in een emmer kokend water, waarmee melkbussen zouden worden gereinigd. Dr. Boom te Hardenberg, die telefonisch werd gewaarschuwd, vervoerde de kleine onmiddellijk naar het ziekenhuis te Hardenberg. De toestand van het kind is gezien de omstandigheden bevredigend.

– Gramsbergen. Bij het heengaan van burgemeester Van Riemsdijk. Het bericht dat aan burgemeester C.J. van Riemsdijk alhier met ingang van 1 juli 1939 eervol ontslag als zoodanig was verleend, is hier met gemengde gevoelens ontvangen. En geen wonder; de heer Van Riemsdijk was alhier ruim 41 jaar burgemeester, terwijl zijn vader ruim 33 jaar dit ambt vervulde, zoodat de burgemeesters Van Riemsdijk bijna 75 jaar als hoofd dezer gemeente optraden. Voor dien tijd werd deze functie sinds vele jaren, het juiste aantal is niet na te gaan, door ooms of andere familieleden van den tegenwoordigen burgemeester vervuld. Bij ons gesprek, dat wij dinsdagavond na afloop van de vergadering van het hoofdstembureau voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing met den heer C.J. van Riemsdijk hadden, bleek ons dat de aftredende burgemeester zich best met zijn aftreden kon vereenigen, beter althans dan voor zes jaar, toen hij nog weer werd herbenoemd, al was zijn pensioengerechtigde leeftijd toen bijna bereikt. Een aftreden, of het verleenen van eervol ontslag in dit jaar, zou hem toen zwaar gevallen zijn. Nu echter de tijd van het heengaan is gekomen, kon de burgemeester er best mee accoord gaan, zoo uitte hij zich. Op onze vraag of burgemeester Van Riemsdijk om gezondheidsredenen eerder had bedankt dan 1 october, wanneer zijn ambtsperiode was afgeloopen, antwoordde de burgervader: ‘gelukkig niet’. De beweegredenen van zijn vroeger bedanken dan 1 october was geweest dat hij nog gaarne dezen zomer zou willen genieten van zijn rust. Dit laatste is hem ongetwijfeld van harte gegund c.a.

– Advertentie. Inwoners van Radewijk. Van maandag 15 tot 20 mei a.s. kom ik in Radewijk. Maak van deze gelegenheid gebruik en laat u met uw gezin fotgrafeeren met uw hofstede als achtergrond. Jan Heukels, fotograaf, Voorstraat 25, Hardenberg.

– Advertentie. Carpetten, loopers in cocos. Grooters Woninginrichting.

– Advertentie. Hardenberg, 18, 19 en 20 mei 1939. Optreden van: het gezelschap De Gezellen van de Spele, Groot Ober-Bayern in de Feesttent, windhondenrennen, vlakkebaanrennen, hindernisrennen c.a.

1939-05-20
– Raadsvergadering Stad Hardenberg, o.a. inzake openstelling zwembad op zondag.

– Advertentie. Ondertrouwd: Z. Middendorp en Dini Podde, Hardenberg.

– Advertentie. Verloofd: Jozien J. Bramer en C.W. Pisuisse.

– Advertentie. Aanbesteding op woensdag 31 mei om 4 uur in café Horstra te De Krim, voor rekening van den heer H.H. Wind van belangrijke herstellingen en verbouwing aan de boerderij wijk I-299 aldaar en het bouwen van een ijzeren kapberg. Namens den aanbesteder, Bouwkundig Bureau Van Straten, Hardenberg, tel. 75.

– Bevestiging en intrede ds. D. Vreugdenhill.

– De heer Van Olst jubileert. Woensdag herdacht de heer A. van Olst, stationschef alhier, het feit dat hij 25 jaar in vasten dienst bij ‘het spoor’ werkzaam was geweest. Na een 4-jarigen lossen dienst in zijn geboorteplaats Heino was hij een kwarteeuw in vasten dienst achtereenvolgens te Vriezenveen, Den Ham-Vroomshoop, Dedemsvaart, Wognum-Nibbixwoud, Holwerd en sedert 16 september 1936 te Hardenberg werkzaam c.a.

1939-05-27
– Advertentie. Ondertrouwd: Woltera Catharina Prangsma en Hendrik Jonkers, Lutten.

– Ingezonden brief: een voorstander voor algemeene belangen, J.H. Kelder, lid van den raad van Ambt Hardenberg.

– Zeg het met bloemen! Maar dan moeten ze te krijgen zijn. Welnu, de gelegenheid daartoe wordt geboden door den heer P. Tieman, die een bloemenzaak heeft opgericht in het pand, eertijds bewoond door den heer Wacht. Een rijke sorteering bloemen, een kleurenpracht die in hooge mate het oog streelt, hadden we te bewonderen toen we den winkel binnen traden c.a.

– De verbouw van het Lokaal voor Christelijke Belangen verzekerd. In de donderdagmiddag gehouden vergadering van het College van Kerkvoogden en Notabelen kon ds. Bouman mededelen dat de zoo goed als geëindigde inteekening voor den verbouw van het Lokaal het verblijdend resultaat heeft gehad dat het geschat aantal van 160 rentelooze aandelen ad f. 25 is geplaatst en dat aan giften f. 450 is ontvangen. Met het door de bazar binnengekomen bedrag komt men nu reeds tot de som van f. 5300. Daardoor is men nu in staat tot den verbouw over te gaan volgens het plan van den heer J.B. Bosch, bouwkundige te Raalte, die indertijd ook het welingerichte Vereenigingsgebouw te Lemelerveld heeft ontworpen c.a.

– Benoeming badmeester. Tot badmeester aan de Zwem- en Badinrichting ‘de Marsch’ alhier is benoemd de heer v.d. Bend te Zwolle.

– Café Vechtzicht heropend. Het café aan de Haandrik is wederom heropend. De nieuwe eigenaar, de heer J. Kiewiet van Ommen heeft de zaal eenigszins gemoderniseerd zodat deze er thans frisch en fleurig uitziet. Het mooie visch- en zwemwater in de Vecht zal ongetwijfeld menig liefhebber naar de Haandrik doen trekken en velen zullen ongetwijfeld in dit zoo prachtig gelegen café een verfrisschende drank gebruiken. De nette bediening die we reeds van den eigenaar met zijn ega mochten ondervinden, waarborgt ongetwijfeld gezelligheid in dit reeds van ouds bekende café Vechtzicht.

– Advertentie. Aanbesteding. Op vrijdag 9 juni om 4 uur in café Frijling te Hardenberg: het uitbreiden van de Christ. Mulo-school met twee lokalen en bijkomende werken. Bouwkundig Bureau ‘Van Straten’, Stationsstraat 258a.

– Advertentie. Veiling van Zakenpand en bouwterrein De Brink – Heemse, wegens vertrek naar elders. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 7 juni 1939 om zeven uur in het koffiehuis Brouwer te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: voor den heer Th. Stad: een huis en erf waarin reeds jaren is gevestigd een welbeklante sigarenwinkel met openbare leesbibliotheek ter grootte van ongeveer 3 are met naastgelegen bouwterrein op den Brink te Heemse.

– Advertentie. Ingezetenen van Gramsbergen en omgeving, u wordt eraan herinnerd dat ’t Gramsbergerboschje alleen toegankelijk is met een wandelkaart, welke verkrijgbaar zijn bij Snel’s Boekhandel, Stationsstraat. Dagkaarten 10 cent. Gezinskaarten geldig voor 1939: f. 1,-

– Advertentie. Aanbesteding verbouw boerderij en bouwen ijzeren kapberg te De Krim is versteld op 1 juni. Bouwkundig Bureau Van Straten.

– Advertentie. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij voornemens is om op morgen zaterdag 27 mei in het pand, laatst bewoond door den heer Wacht, een modern bloemenmagazijn te openen. P. Tieman, Hardenberg.

1939-06-03
– Advertentie. Ondertrouwd: Roelof Thijs en Johanna Wilhelmina Hamhuis.

– Aanbesteding. Uitslag aanbesteding op 1 juni 1939 van verbouwing boerderij voor den heer H.H. Wind te De Krim onder directie van het Bouwkundig Bureau Van Straten te Hardenberg. Laagste inschrijver: G. Zweers Hzn. te Hardenberg voor f. 6765.

– Gramsbergen. Onderhands opgedragen. Door den heer J. Bosch G.J.zn is het bouwen van een boerderij op het Heemrot onderhands opgedragen aan den aannemer B. Reinders H.J.zn alhier.

– Advertentie. Te huur: 2 burgerwoningen bij slachterij te Stad Hardenberg. Te bevragen bij: A.A. Nijman, Gramsbergerweg 123, Hardenberg.

– Advertentie. De erkende patroons en daguurpatroons in het Bouwbedrijf van Hardenberg en omstreken, zien zich genoodzaakt het uurloon bij cliëntèle te bepalen op 50 cent per uur en zulks met ingang van maandag 5 juni a.s.: v.d. Berg & Lenters, gebr. Dijkhuis, H. Flim G.J.zn, F. Geerligs, G.J.R. Geerligs, J. Geugies, H. Hamhuis Ezn., H. Hamhuis Gzn., H. Hamhuis G.J.zn., H. Hamhuis Hzn., A. Hamhuis J.W.zn., A. Hofsink, gebr. B. & J. Hofsink, J.W. Hofsink, E. Kampman, L. Koopman & Rigterink, Lotterman & Muis, H. Meijer, J. Moraal, L. Schotkamp, L. Vasse, gebr. Vosjan, D.J. Welleweerd, G. Zweers Fzn., F. Zweers Gzn., G. Zweers Hzn., J. Hutten, J. Ranters, A. Snijders, G.J. Willems, J. Willering en J. Woertel.

1939-06-10
– Advertentie. Geboorte: Herman Bosch, z.v. Roel’f Bosch en H.J. Huyskamp, Hardenberg.

– Advertentie. Boerenplaats Rheezerveen. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 19 juni 1939 om twee uur in het café Koeslag te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kamphuis aldaar te verkoopen: voor den heer E.J. Bulten en kinderen: hun vruchtbare boerenplaats, gelegen aan den harden weg van Hardenberg naar Ommen.

– Brand. Donderdagmiddag ontstond brand in de landbouwersschuur van wed. L. Stuiver te Stobbenhaar in deze gemeente. Al spoedig sloegen de vlammen over op de bij de schuur staande boerenwoning. In een oogwenk was alles één vuurzee en aan blussen viel dan ook niet te denken. Slechts de levende have, met uitzondering van een konijn en enige kippen, kon worden gered, benevens enig beddegoed en wat kleren. Huis en inboedel waren verzekerd. Men vermoedt dat de brand is ontstaan doordat een vierjarig jongetje met lucifers heeft gespeeld.

– Bergentheim. Eerste-steen-legging. Woensdagavond had de eerste-steen-legging plaats voor de nieuw te bouwen Hervormde Kerk. Er was vrij veel belangstelling. Onder de aanwezigen bevond zich o.a. ook de vroegere predikant van Bergentheim ds. Fritzsche van wien destijds het initiatief tot het bouwen eener nieuwe kerk was uitgegaan c.a.

1939-06-17
– Advertentie. Geboorte: Berendina Johanna Maria van den Poll, d.v. J.L. van den Poll en F. Zweers, Stad Hardenberg, Bruchterweg, B-29.

– Advertentie. Verloofd: J.J. Greven (tandarts) en M.H. van Dijk, Hardenberg.

– Uitslag aanbesteding. Onder directie van het Bouwkundig Bureau Van Straten werd aanbesteed de verbouwing der Bijzondere Ulo-school alhier. Laagste inschrijver: Gebr. Dijkhuis te Hardenberg voor f. 11.400.

– Gramsbergen. De burgemeester neemt afscheid. Donderdag 22 juni komt de raad dezer gemeente in openbare zitting bijeen. In deze vergadering zal de burgemeester de heer Van Riemsdijk afscheid nemen van de gemeente.

– Advertentie. Huis en hooiland Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 26 juni 1939 om zeven uur in ’t café Leering te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: een huis en erf aan de Kerkstraat te Stad Hardenberg, groot 1.42 are, eigendom van de heer A.T. Huisjes en thans in gebruik en bewoning bij den heer Horsman en een perceel hooiland ‘het Maatje’ in den Esch te Stad Hardenberg, groot 0.30.30 ha., eigendom van den heer M. Pullen.

– Advertentie. Kiezers van Ambt Hardenberg. A.s. woensdag moet gij stemmen voor den gemeenteraad. Wij voelen ons verplicht u aan te sporen uw stem uit te brengen op Jan Mulder, aanvoerder van lijst 2, den strijder voor het openbaar onderwijs. Toen ieder dacht dat de school te Baalder zou worden opgeheven was het Jan Mulder die redding bracht. Aan hem danken wij het behoud dezer openbare school. Enige dankbare kiezers te Baalder.

1939-06-24
– Rouwadvertentie: wed. E. Haandrikman geb. Eising, oud ruim 80 jaar, Heemse, De haar.

– Burgemeester C.J. van Riemsdijk te Gramsbergen neemt afscheid. Donderdagmorgen heeft burgemeester C.J. van Riemsdijk te Gramsbergen afscheid genomen van de voltallige raad, wethouders en gemeentesecretaris, in verband met zijn eervol ontslag op 1 juli a.s. De heer Van Riemsdijk is Overijssel’s oudste burgemeester en tevens de laatste die nog door wijlen H.M. Koningin Emma als zodanig is benoemd c.a.

– Een aardige attentie. Ons aller vriend Harm Gort werd dezer dagen verrast met een nieuwe invalidenwagen, hem door enige vrienden aangeboden. We hopen dat de heer Gort veel genoegen van zijn nieuw voertuig zal mogen beleven.

– Gramsbergen. Oudste gemeentenaar nog ter stembus. Onze oudste plaatsgenote, mej. de wed. D. Esschendal, die volgende maand haar 93ste verjaardag hoopt te vieren, is dinsdagmiddag nog ter stembus getogen c.a.

– Advertentie. Mobilia De Brink – Heemse, wegens vertrek naar elders. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 3 juli 1939 des namiddags om één uur ten huize en ten verzoeke van den heer Th. Stad te verkopen: 3 linnenkasten, c.a.

 

 

1939-07-01
– Advertentie. Geboorte: Florina Jeannette van Beijnum, d.v. G. van Beijnum en P.M. Kleingeld, Heemse.

– Advertentie. In verband met de wegenbouw te huur gevraagd voor direct of augustus een kleine burgerwoning in Stad of Ambt Hardenberg of Gramsbergen, door Bemiddelingsbureau Van Straten, tel. 75.

– Vecht verontreinigd. Het is met de hengelsport in de Vecht weer mis. Evenals andere jaren werd het Vechtwater ook nu weer verontreinigd en kon men de visschen – duizenden kleine maar ook veel exemplaren van behoorlijke afmeting – naar lucht snakkend aan de oppervlakte zien komen. Er is weer veel visch verloren gegaan. Wanneer zal aan deze verontreiniging eens paal en perk gesteld worden?

– Steeds meer successen. De naam van onzen plaatsgenoot bakker E.J. Hombrink zal bij al zijn collega’s in den lande nu wel zoo langzamerhand bekend zijn. Bij tal van vakwedstrijden wist hij immers reeds beslag te leggen op mooie prijzen. Zoo ontving hij thans weer bericht dat zijn inzending waterbrood op den Nationale vakwedstrijd te Arnhem, uitgaande van den Chr. Bakkersbond aldaar is bekroond met den eersten prijs. Heden ontving hij de mededeling dat zijn inzending waterbrood op de te Breda gehouden vakwedstrijd van den Ned. R.K. Bakkerspatroonsbond is bekroond met een derden prijs, zijn ingezonden melkbrood met den eersten prijs, terwijl hem een extra prijs is toegekend voor de mooiste inzending. Enige weken geleden behaalde hij te Steenwijk op zijn inzendingen water- en melkbrood twee eerste prijzen.

– Zaak overgenomen. Blijkens een in dit nr. voorkomende advertentie heeft de heer J. Kremer de leesbibliotheek en de sigarenwinkel van den heer Stad op den Brink overgenomen. Voor verdere bijzonderheden leze men bedoelde advertentie.

– Advertentie. Dankend voor het genoten vertrouwen bericht ondergeteekende zijn leesbibliotheek en sigarenmagazijn te hebben overgedaan aan den heer J. Kremer die ik in de gunst mijner geacte cliëntèle aanbeveel. Th. Stad.

– Advertentie. Prima geldbelegging. Veiling van kapitale dalboerderijen, Lutten aan de Dedemsvaart. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 11 juli 1939 om half drie in het Hotel ‘Het Jachthuis’ te Lutten te doen inzetten en 14 dagen later in het café Wiechers te Sluis VII a.d. Dedemsvaart te verkoopen: voor den heer E. Prins te Lutten: twee in prima staat verkerende kapitale, zéér vruchtbare dalboerderijen, bestaande uit ruime boerenbehuizingen. De boerderijen zijn in elkaars verlengde gelegen. De eene aan de Dedemsvaart in het centrum van Lutten. De andere aan den harden weg (loopende van den hoofdweg van Heemse naar Lutten), door het Heemserveen naar het Rheezerveen. Langs de boerderijen loopt een bevaarbare wijk, uitmondend in de Dedemsvaart.

1939-07-08
– Rouwadvertentie: Gezina Willering-Olsman, oud 75 jaren, Heemse.

– Advertentie. Onttrekking weg aan openbaar verkeer. B. en W. van Ambt Hardenberg maken bekend dat ter secretarie dezer gemeente ter inzage ligt een voorstel van het college tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een weg gelegen te Baalder, kadastraal bekend C-1305.

– Advertentie. Notaris D.G. Swanenburg de Veye te Dedemsvaart, gemeente Avereest, bericht dat hij van den candidaat-notaris J.J.H. Bodewes, waarnemende het vacante kantoor van wijlen den notaris B.H. Kelder, ter standplaats Avereest, heeft overgenomen alle op dat kantoor aanwezige acten en dat hij thans bewaarder is van alle minuut-acten verleden voor de notarissen J.A. Berendsen en B.H. kelder te Avereest en voor de notarissen H.R.A. Rambonnet en B.H. Kelder voornoemd, destijds te Gramsbergen, te rekenen vanaf 1 januari 1909. Het kantoor blijft gevestigd te Dedemsvaart, Hoofdvaart ZZ, tel. 12.

– Gramsbergen nam afscheid van zijn burgemeester. Dank voor het vele dat hij in het belang van de gemeente heeft verricht c.a. Een treffend afscheid.

1939-07-15
– Advertentie. Geboorte: Jan Bruins, z.v. J. Bruins Jzn. en G. Rakhorst, Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Hilje Hidding, d.v. J. Hidding en J. Wubs, Hardenberg.

– Afscheid meester Klooster. Vrijdagmiddag nam de heer J. Klooster, onderwijzer aan de lagere school voor Chr. Nat. onderwijs, als zoodanig officieel afscheid c.a.

– Geveilde percelen. Ten overstaan van notaris Schut werd alhier geveild: een huis en erf aan de Kerkstraat alhier, eigendom van den heer Huisjes. Hoogste bieder: A.J. Brokelman, Tubbergen, f. 1225.

– Heemse. Aanbesteding. Door den heer A. Knobbe werd voor zijn rekening aanbesteed het bouwen van een burgerwoonhuis op De Brink. Laagste inschrijver: A. Hamhuis voor f. 4130.

– De N.O.L.S. Geen opheffing reizigersvervoer. Naar wij vernemen heeft de directie der Nederlandsche Spoorwegen definitief besloten het reizigersvervoer op de lijnen der voormalige Noord Ooster Locaal Spoorweg Mij niet op te heffen.

– Gramsbergen. Cadeau burgemeester Van Riemsdijk. Door het bestuur van Plaatselijk Belang alhier is thans opdracht gegeven aan de firma B. Eijsbouts te Assen voor het aanbrengen van nieuwe wijzerplaten met verlichting aan de gemeentetoren, terwijl tevens opdracht is gegeven aan een bekend schilder te Geldrop tot het schilderen van een portret van oud-burgemeester Van Riemsdijk. Na de voltooiing zullen beide cadeaus namens de gemeentenaren worden aangeboden aan den oud-burgemeester.

– Advertentie. Maandag 17 juli begint onze groote seizoenopruiming. I.A. Frank, Hardenberg.

1939-07-22
– Advertentie. Geboorte: Tiny Astrid van Zuilen, d.v. D.N. van Zuilen en G. van der Spoel, Hardenberg.

– Advertentie. Huwelijk: J. van Straten en Janny H. Geerts, Dokkum.

– Hardenberg. Veldwachter aangesloten. De gemeenteveldwachter Sebel is thans telefonisch bereikbaar onder nr. 106.

– Radewijk. Bliksem ingeslagen. Tijdens het laatste onweer sloeg de bliksem in de schuur van den landbouwer E.J. van der Veen. De landbouwer, die toevallig zag dat de bliksem insloeg, kon nog bijtijds met enige emmers water de reeds brandende sporen blussen. Verschillende nokpannen werden totaal verbrijzeld. Een der varkens, die in allerijl naar buiten werden gedreven, brak een been.

– Gramsbergen. De nieuwe brandspuit. Dinsdagmiddag is hier door de firma Van Bergen uit Heiligerlee de door haar aan deze gemeente geleverde nieuwe motorbrandspuit gedemonstreerd in tegenwoordigheid van het volledige college van burgemeester en wethouders en den gemeentesecretaris benevens den oud-burgemeester. De opperbrandmeester was met zijn volledige staf aanwezig zodat een en ander een vlot verloop had. De spuit heeft een capaciteit van 4000 liter per minuut met een opvoerhoogte van 100 meter c.a.

– Gegund. Het bouwen van een eierpakhuis groot 270 m2 voor den heer C. Dorresteijn onder leiding van architect Van Straten te Hardenberg is onderhands gegund aan de aannemers fa. Van der Veen bouwwerk, glas- en verfwerk aan fa. Wijnia en electra aan fa. Reinders alhier.

– Advertentie. Breukbanden, buikgordels, elastieken kousen. Joh. Burema, gedipl. drogist, tel. 38, Voorstraat A-23, Hardenberg.

1939-07-29
– De Slag bij Ane, 1227, voorspel. Om ‘het bloedbad van Ane’ te kunnen begrijpen is het nodig de voorgeschiedenis te kennen. De Bisschop van Utrecht was door den Duitsen Keizer aangesteld als wereldlijk heerser over het graafschap Drenthe en Groningen. Deze stelde in Coevorden in de stad Groningen kasteleins of burchtgraven aan, die in zijn naam deze gebieden bestuurden. Zo was in ’t eind der twaalfde eeuw ridder Florens van Coevorden, burggraaf over Drenthe voor zijn heer Boudewijn II, bisschop van Utrecht. Coevorden was langzamerhand een stadje geworden met veel handel. De gunstige ligging aan de grote verkeersweg naar Duitsland was daarvan wel de voornaamste oorzaak. Veel reizigers en handelaars overnachtten aldaar en deden hun inkopen bij de poorters. Dan had de bisschop het tolrecht over de te vervoeren goederen. en tussen Groningen en Münster was een levendige ruilhandel ontstaan. Nu plukte daar de bisschop de voordelen van. Maar de burchtgraaf Florens verhoogde eigenmachtig de tol. Nu regende het klachten bij den bisschop o.a. van zijn broer Otto, den graaf van Bentheim. Deze laatste loerde al lange tijd op de post van kastelein over Coevorden en vond nu een gepaste aanleiding, zijn machtigen broer aan te sporen om met dien eigenzinnigen Florens af te rekenen. Bisschop Boudewijn vond ook dat de maat meer dan vol was. Zijn geduld met Florens was schoon op. Doch zoals het een goed kerkvader betaamt, begint hij niet direct met geweld: hij vermaant Florens op zachte wijze de tol te verlagen. Hiertoe had hij reden, want bij een zesweeks verblijf in Drenthe, in het jaar 1187, had hij wel gemerkt dat de Drenthenaren meer van Florens hielden, dan van hem, den bisschop. Daarom eerst kalm-aan gedaan! Doch Florens trekt zich van de vaderlijke vermaning van zijn wettigen heer geen zier aan! Hij laat de tarieven zoals hij ze heeft vastgesteld. Dan ontsteekt natuurlijk de machtige bisschop in woede. Hij slingert kort en goed de banvloek uit over het hoofd van zijn leenman. Maar weer is Florens schijnbaar stokdoof. Hij doet net alsof hij van geen banvloek afweet. Dat wordt echter Boudewijn àl te kras: met een aanzienlijk leger trekt hij op naar Coevorden om zijn rebellerenden kastelein te tonen dat hij de mindere moet zijn. Florens heeft zich met zijn manschappen teruggetrokken in het sterke kasteel van Coevorden. Doch hoe sterk dit ook geweest moge zijn, de felle aanvallen van het Stichtse leger konden niet meer afgeslagen worden. Hij is genoodzaakt zich over te geven. De bisschop stelt nu tot burggraaf aan ridder Postekeyn. Deze, overigens zeer bekwaam, was tegen de moeilijkheden niet opgewassen en werd vervangen door Otto, graaf van Bentheim, den broeder van den bisschop. Otto had nu het zo zeer verlangde burggraafschap ontvangen. Hij reisde dan ook onmiddellijk met zijn hele gezin naar Coevorden en nam zijn intrek in het sterke kasteel. Er scheen een tijdperk van rust te zijn ingetreden. Ook de bisschop meende dit te kunnen constateren. Maar hoe snel kan het verkeren! Bij de verovering van de burcht had de bisschop, Florens en zijn zwager Folcar gevangen genomen en afstand laten doen van hun rechten. Folcar wordt gevangen gezet op het kasteel Horst. Door toedoen van zijn vrienden en vooral door de liefde van een dochter van den slotvoogd wist hij uit zijn benarde positie te ontsnappen. De bisschop is zo genadig om hem de vrijheid te schenken: hij mag zich vestigen op zijn ouderlijk goed Ansen, bij Runen, onder voorwaarde dat hij zich rustig zal gedragen en niets tegen den bisschop zal ondernemen. Ook Florens blijft in ’t volle bezit zijner goeder. Folcar echter houdt zich niet aan de afspraak. Gehuwd met een schatrijke vrouw (wellicht zijn vroegere bevrijdster), kan hij toch niet vergeten de waardigheid van het kasteleinschap, dat zijn familie toebehoorde. Kennende de gehechtheid der Drenthenaren aan zijn persoon en de haat die zij koesteren tegen Otto van Bentheim, komt de lust tot avonturen weer bij hem boven. Spoedig heeft hij zijn plannen voor elkaar en wacht nu stilletjes op het geschiktste ogenblik om deze in daden om te zetten. In Groningen broeide het al langtegen den daar aanwezigen burggraaf. Ook de Drenthenaren zagen uit en wachtten op een geschikten aanvoerder tegen den bisschop. Folcar voelt dat nu het ogenblik gekomen is om in te grijpen. Hij stelt zich aan het hoofd der ontevredenen en verwoest de goederen van den bisschop in Drenthe. Wetende dat Otto van Bentheim afwezig is rukt hij op Coevorden aan en neemt ’t kasteel in bezit. Hierbij wordt de gravin van Bentheim gevangen genomen en krijgt Folcar een rijke buit van juwelen en andere sieraden in handen. De bisschop van Utrecht roept onmiddellijk zijn legerscharen bijeen en belegert Coevorden. Maar de strijd blijft onbeslist. Door bemiddeling van den graaf van Gelre en de aartsbisschoppen van Keulen en Münster, wordt het volgende verdragen gesloten in 1195: 1. Rudolf, de oudste zoon van Folcar wordt als leenman van den bisschop tot burggraaf van Coevorden aangesteld. 2. Rudolf moet de gemaakte schade herstellen. 3. De bisschop krijgt 1000 Friese marken en de 3 bemiddelaars elk 100 marken. En de bisschop en Otto van Bentheim vinden dit verdrag vernederend. Vooral de graaf van Bentheim, wil gaarne wraak nemen op Rudolf. Hij krijgt zijn broeder Boudewijn inderdaad zover dat zij samen optrekken tegen Rudolf van Coevorden. Bij de burcht valt de beslissende slag. Rudolf treedt als overwinnaar uit de krijg naar voren! De bisschop en zijn broeder Otto konden zich nauwelijks in veiligheid stellen. Hun leger werd totaal uiteen geslagen. De overwinning was voor Rudolf algeheel en afdoende! Hij nam eventjes 100 edelen en vele gewone soldaten gevangen, benevens veel tuig en wapenen. En toen de dag over het slagveld begon te lichten, telden de Drenthenaren ook nog een dertigtal gesneuvelden, de dappersten uit het leger van den bisschop. Ommen, W. Veldsink.

– Brand. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht dat brand was uitgebroken in de boerderij van den landbouwer J.H. Ranter te Hollandsch Wielen. Later vernamen wij echter, dat alleen de hooischuur was geraakt. De opperbrandmeester J. Breukelman, die zich onmiddellijk naar de plaats des onheils had begeven, wist met behulp van een aantal militairen het kwaad te bezweren, door groote hoeveelheden zand op de vlammen te gooien, zoodat alles goed is afgeloopen.

– Gramsbergen. Ds. J.E. Bos met emeritaat. Wegens gezondheidsredenen is aan ds. J.E. Bos, nederlands hervormd predikant te Saaxum (Gron.) op zijn verzoek eervol emeritaat verleend, met ingang van 1 aug. a.s. Ds. Bos werd in 1880 geboren en in 1904 candidaat in Overijssel, in 1914 werd hij predikant te Gramsbergen welke standplaats hij in 1924 met Slochteren verwisselde.

– Lutten. Veiling van dalgrondboerderijen. Ten overstaan van notaris Schuit uit Heemse had dinsdagmiddag in het café Wiechers de publieke eindveiling plaats van dalgrondboerderijen, toebehorende aan den heer E. Prins c.a.

– Advertentie. Verloofd: G. Gerrits en W.M. de Jong, Heemse, De Haar.

– Advertentie. Boerenplaats Rheeze. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 7 aug. 1939 om twee uur in het café Kampman te heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Koeslag aldaar te verkoopen ten verzoeke van den heer H.J. Doezeman, diens boerderij bestaande uit: een nieuwe boerenbehuizing met schuur, erven, bouw- en weiland, veen en dalgrond, heide en hakhout, tezamen groot 16.81.30 ha.; een vierde onverdeeld in een perceel weiland in de Heemserhooilanden, geheel groot 1.83.00 ha. en een zeventiende onverdeeld in een perceel weg, groot geheel 2.89.60 ha.

– Advertentie. Gesloten is ons bureau gedurende de bouwvakvacantie van 31 juli tot 5 augustus. Bouwkundig Bureau ‘Van Straten’.

1939-08-05
– Gramsbergen’s nieuwe burgemeester. Nauwelijks was ons vorig nummer ter post bezorgd of ons bereikte het bericht dat tot burgemeester der gemeente Gramsbergen met ingang van 15 augustus a.s. is benoemd mr. S.W.A. baron van Voerst van Lynden. En hiermee is een wensch in vervulling gegaan, vurig gekoesterd door een groot deel der Gramsberger bevolking, waaruit zich een deputatie had gevormd, die zich reeds dadelijk na het afscheid van oud-burgemeester Van Riemsdijk met den thans benoemden burgemeester in verbinding had gesteld om hem te bewegen tot sollicitatie, niet wetende dat de heer Van Lynden ook zelf deze functie sterk ambiëerde. Er waren dan ook wel redenen waarom beide partijen eenzelfden wensch koesterden. Baron Van Voerst van Lynden zoowel als zijn echtgenoote kennen Gramsbergen. Zijn vader is eigenaar van het ongeveer 800 bunder groote landgoed Kleine Scheere, een heerlijk rustoord, boschrijk, met een natuurreservaat dat zijn weerga in verre omgeving niet vindt. Hier heeft de nieuwe burgemeester dikwijls vertoefd en er de aangenaamste herinneringen aan behouden. Mevrouw van Lynden, geboren jonkvr. de Beaufort, is een kleindochter van jhr. ir. B.W.F. van Riemsdijk, oud-hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam, verwant aan oud-burgemeester Van Riemsdijk. En de Gramsbergers, wetende dat Baron Van Lynden zich had bekwaamd in de zaken van de gemeenteadministratie, hadden hem leren kennen en waarderen. Zij roemden zijn eenvoudig, innemend optreden en zouden hem gaarne als hun eerste burger wenschen. Mr. S.W.A. baron van Voerst van Lynden, geboren 29 augustus 1904 te Ubbergen, begon zijn studie op de Klokkenberg te Nijmegen, bezocht daarna het Chr. gymnasium te Arnhem, het gemeentelijk gymnasium te Assen en vervolgens de Universiteit te Utrecht, waar hij promoveerde in de rechten. In Arnhem diende hij bij het corps rijdende artillerie (de gele rijders), waarvan hij reserve-officier is. In 1935 werd hij aangesteld tot volontair ter secretarie te Driebergen om een jaar later te worden benoemd tot ambtenaar, speciaal belast met den dienst van werkverschaffing en steunverleening. Deze tak van gemeentelijke zorg heeft, evenals de andere sociale vraagstukken, zijn bijzondere belangstelling. De heer van Lynden is lid van de nederlands hervormde kerk, christelijk historisch, secretaris van de c.h. kiesvereeniging. Toen hem over deze functie werd gesproken, verklaarde hij: ‘ik heb mijn christelijk-historische beginselen en die zal ik ook blijven aanhangen uiteraard, maar een doorgefourneerd partijman ben ik niet. Ik ben van meening dat een burgemeester dat ook niet moet zijn. Want dan plaatst hij zich mischien onbewust steeds achter een bepaald deel van de bevolking en hij is juist burgemeester voor allen’. De nieuw benoemde heeft veel gereisd. Bijna alle Europeesche landen heeft hij bezocht. Hij kent het stedenschoon maar prefereert, evenals zijn echtgenoote, het landelijk leven. Een geliefde sport voor hem is het paardrijden. En zoo zal het hem zeker aangenaam geweest zijn toen hij vernam, dat te Gramsbergen een landelijke rijvereeniging bestaat, welke ongetwijfeld zijn volle belangstelling zal hebben. Gramsbergen verheugt zich met zijn nieuwen burgemeester. Daarvan getuigen de talrijke felicitaties, die hij van daar mocht ontvangen (met afbeelding van de nieuwe burgemeester).

– De Slag bij Ane, 1227 (vervolgverhaal van W. Veldsink te Ommen).

– Rouwadvertentie: Gerhardus Hermannus Wehkamp, oud 49 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertenties: Berend Kamphuis, oud 52 jaar, Gramsbergen, commissaris van de Coöperatieve Electriciteits-onderneming Gramsbergen en omstreken, bestuurslid van het veefonds Gramsbergen, bestuurslid van het paardenfonds Gramsbergen en sinds 1922 bestuurslid van de Coöperatieve Boerenleenbank te Gramsbergen.

– Benoeming. Door het bestuur van het waterschap ‘de Molengoot’ is in de maandag gehouden vergadering uit achttien sollicitanten tot secretaris-ontvanger van dit waterschap benoemd de heer W. Snel alhier.

– Advertentie. Café De Krim. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 8 aug. 1939 om twee uur in het café Bosma te De Krim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: voor mej. de wed. G. Bosma, het café Bosma (w.i. verlof A) met 0.12.20 ha. bouw- en grasland, een en ander gelegen aan de Lutterhoofdwijk en den hoofdweg van Slagharen naar Coevorden.

1939-08-12
– De Slag bij Ane, 1227 (vervolgverhaal van W. Veldsink te Ommen).

– Oog bezeerd. Dezer dagen kreeg de heer H. Blein alhier een stroosprietje in het oog, hetgeen een ontsteking ten gevolge had. Ook het andere oog scheen daaronder geleden te hebben. Specialistische hulp moest worden ingeroepen. Ofschoon het zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, is spoedig verbetering opgetreden.

– Gramsbergen. Begrafenis wijlen B. Kamphuis. Zaterdagmiddag had alhier de ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer B. Kamphuis. Een zestal kransen van familie en vereenigingen dekten de baar. Een talrijke schare volgde de baar, waaronder vele bestuursleden van verenigigingen waarvan de overledene bestuurslid of commissaris was. Op het kerkhof aan den Anerweg werd het woord gevoerd door oud-burgemeester Van Riemsdijk, voorzitter van het Paarden- en Veefonds, welke den overledene in treffende woorden dank bracht voor het vele wat deze in het belang dezer vereenigingen had verricht c.a.

– De ontvangst van den burgemeester. Reeds thans zijn in verschillende straten buurtvereenigingen opgericht om versieringen aan te brengen, voor den officieelen ontvangst van den nieuwen burgemeester op dinsdag a.s. c.a.

– Advertentie: Tandarts Schipper houdt zaterdag 12 augustus geen spreekuur.

– Programma officiële ontvangst nieuwe burgemeester te Gramsbergen.

– Heemse. Bouw hervormde school. De bouw van de school voor rekening van de Hervormde Schoolvereeniging is opgedragen aan den aannemer Bloemendaal te Den ham voor f. 10497

1939-08-19
– De Slag bij Ane, 1227 (vervolgverhaal van W. Veldsink te Ommen).

– Gramsbergen. Een 92-jarige gehuldigd. Dinsdag herdacht mej. de wed. G. Esschendal alhier haar 92sten geboortedag c.a.

– Advertentie. Opening nieuwe winkel. Zaterdag 19 augustus pl.m. 5 uur opening van onzen nieuw gebouwden winkel, porcelein, glas, aardewerk, inmaakartikelen enz. enz.. H.J. Brunink, De Brink.

– Advertentie. Wegens reis met de buurtvereniging is de damessalon a.s. woensdag gesloten. Kapper W. Eikendal.

– Gramsbergen ontvangt zijn nieuwen burgemeester. Op waardige wijze, met een spontaniteit als we slechts zelden zagen, heeft Gramsbergen dinsdag zijn nieuwen burgemeester, mr. S.W.A. baron van Voerst van Lynden, ontvangen c.a.

– Hardenberg. Boterfabriek wordt uitgebreid. Het bestuur van de Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ heeft besloten om de fabriek wederom te verbouwen c.a.

– Heemse. Zakennieuws. De Brink is weer een nieuwe zaak rijker geworden, die voor dit gedeelte der gemeente ongetwijfeld een aanwinst en een gemak betekent. De heer H.J. Brunink heeft een nieuw pand betrokken naast het huis van zijn zwager, den schilder Piet Willering en daarin gevestigd een zaak in glas- en aardewerk, porcelein, de verschillende artikelen benoodigd voor den inmaak enz. Het perceel is practisch en aantrekkelijk ingericht. Naast den winkel is een groote bergplaats voor landbouwwerktuigen, waarin zijn vader, in wiens zaak de heer Brunink werkzaam is, zijn groote voorraad werktuigen onder kan brengen. Wij wenschen den nieuwen ondernemer voorspoed!

– Advertentie. Provincie Overijssel. Aanbesteding dienstjaar 1939 bestek no. 13. Op zaterdag 2 sept. 1939 des voormiddags 9 uur zal onder nadere goedkeuring van het college van G.S. worden aanbesteed het bouwen van een brugwachterswoning bij draaibrug nr. 5 over de Lutterhoofdwijk in de gemeente Coevorden c.a.

1939-08-26
– Het Oosteinde. Binnenkort zal het stadsbeeld weer worden verfraaid. Op het Oosteinde zullen nl. twee panden worden gemoderniseerd en wel dat van de heer Lensen, hetwelk geheel zal worden vernieuwd, terwijl de heer M.G. Snijders een nieuwe winkelpui in zijn perceel laat aanbrengen.

– De Slag bij Ane, 1227 (laatste deel van het vervolgverhaal van W. Veldsink te Ommen).

– Waarnemend directeur Chr. Landbouwwinterschool. In verband met de vacature, ontstaan door vertrek van ir. J. Wind naar Wageningen, is tot waarnemend directeur van de Chr. Landbouwwinterschool te Heemse benoemd ir. M. Blok, die hier als leraar werkzaam was.

– 10-jarig bestaan der Chr. Muziekvereeniging ‘Soli Deo Gloria’ te Ane. Maandag 11 september a.s. zal het 10 jaar geleden zijn dat de Chr. Muziekvereeniging ‘Soli Deo Gloria’ te Ane, werd opgericht. Het initiatief tot oprichting van deze vereniging is uitgegaan van den heer Zijp, toentertijd onderwijzer aan de bijzondere school te Ane. Direct trad een 24-tal leden toe. Spoedig werd overgegaan tot benoeming van den heer W. Groot uit Coevorden als directeur, die deze functie nog steeds vervult c.a.

– Advertentie. Aanbesteding van een landarbeiderswoning voor den heer H.J. Welleweerd te Stad Hardenberg op vrijdag 1 sept. 1939 in het Hotel Frijling. L. Breukelman, bouwkundige, Stad Hardenberg.

– Advertentie. Te huur: gemeubileerde zitkamer met slaapkamer bij Van Straten, Hardenberg.

– Advertentie. Appels en peren te koop. Vanaf een kwartje per emmer. Sipkema, ‘Merelhof’, Hardenberg.

– Advertentie. Zij die belang stellen in het voortbestaan der voetbalvereniging H.V.C. worden uitgenoodigd de vergadering te bezoeken welke zal worden gehouden vrijdag 1 sept. a.s. des avonds 8¼ uur, in café Zweers, Markt.

1939-09-02
– Hardenberg. De Mobilisatie. Wat reeds eenige dagen was verwacht, geschiedde maandagmiddag: het mobilisatiebevel werd uitgevaardigd. Dadelijk, nadat per radio deze mededeeling was gedaan, werd het huis ontvloden en begaf men zich in de richting van het gemeentehuis, wel wetende dat daar onmiddellijk die maatregelen zouden worden genomen, welke een gevolg zijn van het mobilisatiebevel. Het duurde nog al even alvorens ten stadhuize het officiële telegram was ontvangen. Het publiek besprak den internationalen toestand en waagde allerlei gissingen. Eindelijk verschenen de verschillende publicaties op het aanplakbord. Bewust van den diepen ernst van het ogenblik, aanvaardde men den toestand met de noodige kalmte. Van zenuwachtigheid was niet het minst te bespeuren, niettegenstaande er velen waren die zelf of van wien een der huisgenooten den volgenden dag onder de wapenen moest komen. Langzamerhand verspreidde de menigte zich weer om op andere plaatsen groepjes te vormen die bijna tot het middernachtelijk uur den internationalen toestand bespraken. Dinsdagmorgen was er al weer vroeg een bijzondere drukte waar te nemen. Veel dienstplichtigen moesten nu huis en haard verlaten en werden door familieleden en vrienden naar het station gebracht. Alles verliep uiterst ordelijk. De paardenvordering gaf veel bekijks. De houders van paarden in de gemeente Stad Hardenberg moesten deze aanvoeren op den Stationsweg. Vandaar werden ze geleid naar het Marktplein, waar inmiddels ook de paarden uit Ambt Hardenberg en Gramsbergen aankwamen. Ze werden voor een deskundige commissie geleid, welke de dieren moest keuren of ze al dan niet geschikt waren. Voor verschillende bezitters bracht het afstaan hunner paarden moeilijke ogenblikken mee, terwijl weer anderen gaarne afstand wilden doen omdat ze wel wisten een behoorlijke prijs voor hun dieren te zullen ontvangen. Steeds meer paarden kwamen aan. De goedgekeurde werden getaxeerd, waarna een brandmerk op de hoeven werd aangebracht. Vervolgens werden ze naar het voetbalveld gebracht, om enkele uren later naar het station geleid te worden waar de trein de dieren vervoerde naar onbekende bestemming. Natuurlijk was bij het inladen weer een buitengewone belangstelling. Alles verliep ordelijk en toen de trein zich in beweging zette, keerde het publiek terug, om zich eenigen tijd later ter ruste te begeven.

– Rouwadvertentie: J.J. Folkerts, tandarts te Laren (N.H.), oud 37 jaar, z.v. F. Folkerts en A. Kraaima, Hardenberg.

– Advertentie. Boerenplaatsje Bergentheim. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 13 sept. 1939 om half drie in het café Raak te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later in het café Mulder aldaar te verkoopen: voor mej. de we. J.H. van den Poll en kinderen: een vruchtbaar boerenplaatsje gelegen te Bergentheim in de onmiddellijke nabijheid van harden weg, kerken en scholen en het spoorstation Bergentheim, bestaande uit huis met bouw- en grasland, een en ander ter grootte van ongeveer 6.50.00 ha.

– Advertentie. Heren landbouwers en paardehouders. Wegens dienstplicht ben ik maandag niet aanwezig op de markt, maar wel blijft de zaak geopend. A.H. Geerts, zadelmakerij – touwhandel, De Brink, Hardenberg.

1939-09-09
– Rouwadvertentie: Gezina Hendrika Werners, weduwe G. Kamphuis, oud ruim 69 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: Jan Blokzijl, oud bijna 88 jaar, Lutten.

– Geen uitvoering aan de plannen. In de woensdag gehouden vergadering van aandeelheouders is besloten, aan de plannen tot verbouwing der Zuivelfabriek ‘Salland’ in verband met de tijdsomstandigheden voorlopig geen uitvoering te geven.

– Te waer. Woensdagmiddag geraakte het 4-jarig dochtertje van den heer Swankhuijsen bij het passeren van het bruggetje van een in de haven liggend woonschip te water. Gelukkig werd dit door de buren opgemerkt; door ijlings toegeschoten hulp werd het kind voor den verdrinkingsdood behoed.

– Advertentie. Te huur: gemeubileerde zitkamer met slaapkamer, bij Van Straten, Hardenberg.

– Advertentie. Verzoek. Aangezien ik in militairen dienst ben is het mij niet mogelijk mijn clientèle te bezoeken. Wij verzoeken u daarom beleefd bij eventuele benodigdheden zelf in de winkel te willen komen of ons te willen berichten. Bij voorbaat onzen dank! De zaak gaat op denzelfden voet verder. U koopt bij ons geschikt. S. Blein, manufacturen, Hardenberg.

– Advertentie. De veiling boerenplaatsje Bergentheim voor mej. de wed. J.H. van den Poll en kinderen gaat voorlopig niet door.

– Advertentie. Staat van Oorlog. De burgemeester van Ambt Hardenberg maakt bekend dat bij Koninklijk Besluit met ingang van heden de gemeente in Staat van Oorlog is verklaard en vestigt de aandacht op het overzicht van de voornaamste wetsbepalingen betreffende den thans ingetreden bijzonderen rechtstoestand, hetwelk op de daarvoor bestemde plaatsen is aangeplakt. Heemse, 1 september 1939.

– Advertentie. Nu hij, ver van huis, zijn plichten voor het vaderland vervult, zal hij graag een foto willen bezitten van vrouw, gezin of verloofde. Overal te ontbieden. J. Heukels, fotograaf, p/a R. Eefting, Hardenberg.

1939-09-16
– Been gebroken. toen een dezer dagen de 13-jarige Zwaantje Kleinebuul zich op straat bevond, kwam een tweetal spelende honden aanrennen. Een der dieren sprong tegen het meisje op. Het kind kwam te vallen en brak een been. Dr. Fraser, die de eerste hulp verleende, achtte overbrenging naar het ziekenhuis gewenscht, hetgeen geschiedde.

– Distributie-aangelegenheden. De heer Beukema, ambtenaar ter secretarie der gemeente Stad Hardenberg, is door het gemeentebestuur aangewezen als leider van het distributie-bureau. Dit bureau zal waarschijnlijk worden gevestigd in de oude openbare school, Wilhelminastraat.

– De oudste inwoonster. De oudste inwoonster onzer gemeente verjaart a.s. woensdag. Dan hoopt wed. A.J. Breukelman geb. Odink, wonende Kerkstraat 216, haar 92sten verjaardag te herdenken. Wij wenschen haar nog vele gelukkige jaren!

– De torenverlichting. De werkzaamheden van het aanbrengen van de electrische wijzerplatenverlichting van de gemeentetoren, heeft thans zijn beslag gekregen. De nieuwe wijzerplaten hebben een aardig effect gebracht aan de ouderwetsche toren. Het ligt in de bedoeling om binnenkort de verlichte wijzerplaten op enigszins officielen wijze aan den oud-burgemeester aan te bieden, daar dit een geschenk is van de burgerij aan den heer Van Riemsdijk.

– Buurtschap De Krim bestaat 70 jaar. Bij raadsbesluit van 7 sept. 1869 is door den raad dezer gemeente toen besloten wijk I (buurtschap De Krim) in te stellen. Voor dien tijd heette deze plaats Anervenen, een gedeelte van de thans nog bestaande buurtschap Anerveen c.a.

– Gramsbergen. Restauratie kerkorgel. De bij de hervormde gezinnen gehouden collecte voor de restauratie van het kerkorgel heeft pl.m. f. 700 opgebracht. Dit bedrag is bijna voldoende voor deze restauratie.

– Officiële overdracht. Dinsdagavond zal de officiële overdracht plaats vinden van de verlichte wijzerplaten aan oud-burgemeester Van Riemsdijk, terwijl tevens het onthullen van het geschilderde portret van den oud-burgemeester zal plaats vinden in den raadszaal.

– De stroocartonfabriek. Naar men ons mededeelt zijn de plannen voor het stichten van een strokartonfabriek te Bergentheim thans zover gevorderd dat het terrein is uitgekozen, liggende ten oosten van de spoorlijn Bergentheim-Mariënberg bij het station, en per scheepvaart bereikbaar door de Oude Vaart.

– Rouwadvertentie: Jacoba Ulehake, weduwe van G. Raak, oud ruim 85 jaar, Bergentheim. De teraardebestelling zal plaats hebben op zaterdag 16 september a.s. op de oude begraafplaats te Stad Hardenberg.

– Advertentie. Geboren: Lotte Blein, d.v. S. Blein en G. Gross, Hardenberg.

– Advertentie. Ondertrouwd: Klaas Smit en Harmina Johanna Baarslag, Hardenberg/Heemse.

– Advertentie. Luchtgevaar. In samenwerking met ir. Steutel, hoofdinstructeur van de Vereeniging voor Luchtbescherming, geven wij advies inzake beveiliging tegen bommen en gassen, het maken van loopgraven en schuilplaatsen, het versterken en inrichten van bestaande kelders enz. Bouwkundig Bureau ‘Van Straten’, (architect- en ingenieursbureau), Hardenberg, tel. 75.

1939-09-23
– Gramsbergen. Aanbieding huldeblijken oud-burgemeester Van Riemsdijk. Woensdagavond had alhier de aanbieding plaats van de huldeblijken. Des avonds te acht uur hadden zich de leden van de beide comité’s (Gramsbergen en De Krim) in ’t café Kamphuis vereenigd. Een aantal genoodigden waren opgekomen. Aanwezig waren o.a. oud-burgemeester Van Riemsdijk met zijn echtgenoote, alsmede zijn dochter en zijn schoonzoon de heer en mevrouw De Muinck-Keizer-Van Riemsdijk, burgemeester baron van Voerst van Lynden, vergezeld van wethouder A.W. de Jager, gemeentesecretaris H.R. Koek, alsmede de heer en mevrouw R.C. Murman van Geldermalsum, de schilder van het portret c.a.

– Hardenberg. Loco-burgemeester. Gedurende de thans aangevangen zittingsperiode van het college van B. en W. fungeert als loco-burgemeester wethouder R.E. de Bruin.

– Ambt Hardenberg. Loco-burgemeester. Door B. en W. is wederom tot loco-burgemeester dezer gemeente aangewezen de heer A.A. Oostenbrink te Heemse.

– Een duur ritje. Smid Ganzekoele te Bruchterveld, bezitter van een motorrijwiel en tevens vrijwilliger bij het Landstormcorps Motordienst werd, evenals vele anderen, onlangs onder de wapenen geroepen om zijn plicht jegens het vaderland te vervullen. Zijn motorrijwiel deponeerde hij bij een zijner kennissen te dezer plaatse, die eveneens het land diende. De knechten van laatstgenoemde schenen het blijkbaar jammer te vinden dat de in bewaring gegeven motorfiets zoo lang onproductief bleef staan. Dies haalden ze het ding van stal om zich de kunst van het motorrijden eigen te maken. Het viel echter niet mee om de fiets aan het draaien te krijgen. Toch lukte het ten slotte en een ritje werd gemaakt. Maar toen ze het rijwiel stop wilden zetten, wisten ze niet al te best op welke manier dit moest geschieden. Wat ze ook probeerden, het ging niet. Eindelijk kwamen ze terecht in een in aanbouw zijnde woning, waar ze met vermeende krachten hun doel bereikten. Inmiddels was de eigenaar van het motorrijwiel, die juist eenige dagen verlof had gekregen, gekomen om zijn eigendom te halen van de plaats, waar hij het had neergezet. Doch zijn motor was niet te vinden. Hij deed aangifte bij de politie, die een onderzoek instelde en al spoedig tot de ontdekking kwam waar zich het vermiste bevond. Het snoepreisje had tot gevolg dat wegens verschillende overtredingen proces-verbaal werd opgemaakt.

– Advertentie. Verzoeke bij te schrijven in telefoongids, no. 107, H. Otter, Heemse.

1939-09-30
– Advertentie. Burgemeester en wethouders van Gramsbergen zullen op vrijdag 6 oct. 1939 des voormiddags 11 uur in het gemeentehuis, onder aannemers wonende in de gem. Gramsbergen publiek aanbesteden, het uitbreiden van het gemeentehuis.

– Advertentie. Jan Kremer (voorheen Stad), sigarenmagazijn, Den Brink.

– Advertentie. Burgerwoonhuis Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 9 okt. 1939 om zeven uur in het koffiehuis Brouwer te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: voor den heer G.W. Moeken, een goed onderhouden burgerwoonhuis en erf, groot 3.70 are, aan de Julianastraat te Stad Hardenberg, thans in huur bij den heer J. Otter.

– Zuivelfabriek ‘Salland’ jubileert (met afbeelding). Het is ongetwijfeld een zeer goede gedachte geweest van wijlen den heer Kingam, om voor 50 jaar terug, alhier een zuivelfabriek te stichten. Dat hieraan behoeft werd gevoeld bewijst het feit, dat toen reeds verschillende veehouders hun melk aan deze fabriek afleverden, al waren er ook nog velen die de voorkeur gaven aan het zelf-karnen, om hun eigen geproduceerde boter bij de winkeliers om te ruilen voor consumptieartikelen. De toen opgerichte fabriek, welke zeer primitief was ingericht, was het persoonlijk eigendom van den heer Kingma. Spoedig werd door de veehouders de behoefte gevoeld om deze fabriek in eigen handen te krijgen. 18 mei 1898 werd besloten tot oprichting van de N.V. Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ en werd de volledige fabriek overgenomen. Direct traden 425 leden tot deze N.V. toe. Tot directeur werd benoemd de heer A. van der Sanden te Heemse, welke deze functie vervulde tot 28 februari 1901, om later als administrateur op te treden. Het aantal verwerkte liters melk bedroeg toen pl.m. 3 miljoen. Dit aantal is natuurlijk de eerste jaren sterk gestegen, daar het aantal zelfkarners beduidend minder werd en doordat veel woeste gronden werden ontgonnen en hierdoor veel grasland werd verkregen, wat natuurlijk gepaard ging met het houden van meer runderen. Op 1 maart 1901, toen de thans nog in functie zijnde directeur de heer F. Folkerts werd benoemd, was het aantal liters verwerkte melk reeds gestegen tot 4 miljoen. Het vetgehalte was echter in die jaren nog zeer slecht, terwijl daarnaast natuurlijk de melk ontzettend vuil was. De directeur, met wie we dezer dagen een kort onderhoud hadden, schetste dat er melk aan de fabriek werd afgeleverd die totaal blauw van het vuil was. Dit was ook geen wonder, daar alle melk via zandwegen vervoerd moest worden en men zeeven, watten etc. toen nog niet kende. Spoedig hierna bleek de fabriek te klein te zijn om de aangevoerde melk te verwerken, en de primitieve machines die deze fabriek toen nog bezat, waren niet in staat om de melk tot goede boter te verwerken. Spoedig werden dan ook eenige verbeteringen aangebracht todat in het jaar 1908 de fabriek met inbegrip van de verschillende machines geheel werd vernieuwd. Het aantal leveranciers breidde zich in die jaren zeer sterk uit, waardoor ook de aanvoer van de melk aan de fabriek in gelijken tred steeg. Reeds spoedig bleek dan ook weer dat de fabriek op de verwerking van deze groote hoeveelheid melk niet berekend was en in 1924 werd dan ook besloten om weer een geheel nieuwe fabriek te bouwen, plus een nieuwe directeurswoning, daar de oude woning bij de nieuwe fabriek werd aangetrokken. Ook de machines werden weer geheel vernieuwd. En ook heden ziet het bestuur zich weer genoodzaakt om de nog nieuwe fabriek te vergrooten daar de groote hoeveelheid melk, welke thans wordt aangevoerd, des zomers niet op normale wijze kan worden verwerkt. Het ligt in de bedoeling van het bestuur om een tweede ontvangst bij te bouwen, juist tegenover de andere ontvangst. Deze plannen zouden reeds ten uitvoer gelegd zijn, ware het niet dat de oorlog is uitgebroken. Zooals gezegd is de aanvoer van de melk de laatste jaren geweldig toegenomen en nog jaarlijks neemt het aantal liters met duizenden toe. In het afgelopen jaar werden verwerkt 13.390.567 liter melk, terwijl vermoedelijk dit jaar de 14 miljoen bereikt zal worden. Met de toename van de hoeveelheid melk is ook de boter, die hiervan geproduceerd wordt, in kwaliteit aanmerkelijk gestegen. Dit heeft ongetwijfeld twee oorzaken. Ten eerste heeft deze fabriek er alles op aangelegd om het vetgehalte van de melk, wat vroeger vaak bedroevend was, te verbeteren. Dankzij de melkdcontrole waarbij thans 350 leden zijn aangesloten met 2100 melkkoeien, is het vetgehalte de laatste jaren sterk opgevoerd en bedraagt thans gemiddeld 3.25 pct. vet. Ten tweede heeft het bestuur gemeend propaganda te moeten maken voor het gebruiken van eerste klas stieren en heeft hierom besloten om aan goede dekstieren, welke op de jaarlijksche stierenkeuringen een bepaald aantal punten behalen, een premie toe te kennen. Dit laatste heeft er ook ongetwijfeld toe medegewerkt dat het fokvee in deze streken op een veel hooger peil is gekomen. Op onze vraag of de veestapel ook inderdaad verbeterd was bij voor 30 jaar terug, antwoordde ons deze energieke, in zijn dienst vergrijsde directeur, dat de veestapel van vroeger en heden niet bij elkaar in de schaduw mochten staan. Waren het vroeger bijna uitsluitend ‘tripkoeien’ met zeer groote horens, thans zijn het overwegend zeer goede productiekoeien, al laat het hier en daar natuurlijk nog wel iets te wenschen over. Deze jubilerende fabriek werkt thans met 18 man personeel, terwil daarnaast 32 melkrijders van heinde en verre, ja zelfs uren uit den omtrek, de melk dagelijks van en naar de fabriek voeren. Het aantal leden is inmiddels gestegen tot 1100, terwijl de fabriek verder geen losse leveranciers meer kent. Dat de kwaliteit van de boter zeer goed is, moge blijken uit het feit dat deze fabriek, welke zich in 1926 aansloot bij de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Gelderland en Overijssel, tien achtereenvolgende jaren een diploma van dezen bond verwierf voor de kwaliteitskeuring van haar geproduceerde product. Naast boter produceert de fabriek sinds de laatste verbouwing nog poedersuiker. Dit product wordt echter niet in groote hoeveelheden geproduceerd. Veel heeft ook ongetwijfeld deze fabriek, welke vrijwel een van de grootste is in de naaste omgeving, aan deontwikkeing van deze streek medegewerkt. De fabriek staat in eht centrum van de vele ontginningen welke de laatste jaren in Bergentheim, Rheezerveen, Radewijk enz. zijn uitgevoerd en het laat zich aanzien dat de fabriek in de naaste toekomst nog veel meer zal groeien, daar op deze ontginningen een groot aantal boerderijen zijn gesticht waarvan de verwerking van de melk aangewezen is op deze fabriek. Het is mede te danken, naast het dagelijksch bestuur dezer fabriek bestaande uit de heeren G. Bruins (voorz.), J. Boerrigter te Brucht (secr.) en J. Schutte te Heemse (penningm.) aan den directeur den heer Folkerts, dat deze fabriek in de laatste jaren in belangrijkheid is toegenomen. Moeite noch kosten worden gespaard om het product boter zoo goed mogelijk te maken en om datgene uit de melk te halen wat er in zit om de veehouders toch een maar zoo goed mogelijk rendeerend bedrijf te geven.

– Mej. Lenters vraagt ontslag. Wegens voorgenomen huwelijk heeft mej. J. Lenters tegen 1 november a.s. ontslag gevraagd als leidster van de kleuterschool alhier. Met leedwezen zien de ouders der aan haar zorgen toevertrouwde kinderen haar gaan; immers zij openbaarde steeds een moeilijk te evenaren takt in den omgang met de kleintjes, die haar met groote liefde aanhangen. Tot opvolgster van mej. Lenters is door het bestuur der school benoemd mej. A. Veldkamp alhier.

– Advertentie. Aanbesteding van een nieuwe woning voor den heer E.H. Soer te Stad Hardenberg op maandag 9 okt. 1939 des namiddags 7 uur in het Hotel Frijling. L. Breukelman, bouwkundige, Stad Hardenberg.

– Advertentie. De tijdsomstandigheden maken een goed radio-toestel onmisbaar. Radio Nijkamp, Sallandschestraat, Hardenberg.

– Advertentie. Luchtgevaar. In samenwerking met ir. Steutel, hoofdinstructeur van de Vereeniging voor Luchtbescherming, geven wij advies inzake beveiliging tegen bommen en gassen, het maken van loopgraven en schuilplaatsen, het versterken en inrichten van bestaande kelders enz. Bouwkundig Bureau ‘Van Straten’, (architect- en ingenieursbureau), Hardenberg, tel. 75.

– Advertentie. Kleine woning met tuin te koop. Omgeving station. Te bevragen bij Bemiddelingsbureau ‘Van Straten’.

1939-10-07
– Rouwadvertentie: G.J. Sonnenberg, oud 76 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Gerrit Bolte, oud ruim 71 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: Hermannes Merjenburgh, oud bijna 77 jaar, Gramsbergen, Oldenhof.

– Advertentie: maandag 9 oktober wordt de praktijk van tandarts Schipper hervat.

– Advertentie. Centrum Slagharen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 11 okt. 1939 om half drie in het café Spijker bij de brug te Slagharen doen inzetten en 14 dagen later in het café Staarman te Slagharen te verkoopen: voor de erven van den heer J.B. Jannink: een woon- en winkelhuis, waarin kapperszaak, met mooien tuin, ter grootte van ongeveer 9 are en een woonhuis en timmermanswerkplaats met grooten tuin, ter grootte van ongeveer 13.55 are. Een en ander thans in huur bij de heeren Grondhuis en Anbergen.

– Hardenberg. Een nieuwe sirene. Dezer dagen is van gemeentewege een sirene aangebracht op de boterfabriek ‘Salland’ alhier, welk apparaat dienst zal doen als alarmeringsmiddel t.b.v. luchtbescherming. Het is gebleken dat een sirene op een auto niet afdoende werkt om bij eventuele luchtaanvallen de bevolking te waarschuwen c.a.

– Gramsbergen. Zilveren jubileum. Op zaterdag 11 nov. hoopt de hervormde jongelingsvereeniging ‘Bidt en Werkt’ alhier haar 25-jarig jubileum te herdenken c.a.

– Advertentie. Hiermede berichten wij dat onze verbouwde heeren- en dames-kapperszaak annex tabaks-, sigaren- en parfumerieënhandel op zaterdag 7 okt. wordt heropend. M.G. Snijders, Voorstraat A-71.

1939-10-14
– Advertentie. Geboorte: Gerrit Sebel, z.v. W. Sebel en W. Mensink, Stad Hardenberg.

– Advertentie. Verloofd: M. de Vries en J. Kremer.

– Aanbesteding. Maandagavond werd in Hotel Frijling aanbesteed door den bouwkundige L. Breukelman, voor rekening van den heer E.H. Soer, het bouwen van een burgerwoning aan den Bruchterweg. Van het bouwen dezer woning wordt echter afgezien, daar de heer Soer inmiddels uit de hand heeft gekocht de woning van den heer G.W. Moeken aan de Julianastraat alhier, welke door notaris Schut publiek zou worden geveild.

– Waterschap Rheezer- en Diffelerveld. In verband met het bereiken van den 70-jarigen leeftijd moet de heer W. Hutten Azn. te Diffelen op 1 januari a.s. aftreden als lid van het bestuur van het waterschap. Bij stemming is gekozen de heer H. van der Veen te Rheeze.

– De emigratie naar Canada. Van een geëmigreerde uit Ambt Hardenberg, den heer Stad, die in juli met zijn gezin naar Canada vertrok, kwamen goede berichten over. Deze heeft aldaar 75 ha. grond gekocht voor den luttelen prijs van f. 18 per ha. Dit is reeds gedeeltelijk gecultiveerd, terwijl er veel hout groeit, waarvan de eigen blokwoning wordt gebouwd. Ook is de streek zeer vischrijk, zodat er emigranten zelf voor visch enz. kunnen zorgen. En men is daar buiten de oorlogszone.

– Kloosterhaar. Dezer dagen herdacht de coöperatie ‘de Dageraad’ te Kloosterhaar haar 20-jarig bestaan. De voorzitter, de heer J.A. Dilling, die gedurende al dien tijd het voorzitterschap heeft waargenomen, werd door een medebestuurslid, de heer F. Olthof, toegesproken c.a.

– Aanbesteding. Bij de dezer dagen gehouden aanbesteding van het bouwen van een distributielokaal, achter het gemeentehuis werd als laagste ingeschreven door: A. Reinders, voor f. 2324.

– Advertentie. Boerenplaatsje Hoogenweg. Notaris Schut is voornemens maandag 23 okt. 1939 om zeven uur in het koffiehuis Brouwer te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den  erven van den heer B. Ribberink: een boerenplaatsje, gelegen aan den Hoogenweg te Stad Hardenberg, bestaande uit huis en erf met bouw- en grasland, tezamen groot 0.92.90 ha.

– Advertentie. Oproeping. Allen die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan- of zaken onder zich hebben van: Bertus Ribberink en/of diens echtgenoote Zwaantje Reinders, laatst gewoond hebbende aan den Hoogenweg te Stad Hardenberg en aldaar overleden respectievelijk 30 juli 1939 en 20 november 1931, wordt verzocht opgave te doen ten kantore van notaris Schut.

1939-10-21
– Intrede ds. Nijkamp in de Gereformeerde Kerk alhier c.a.

– Rouwadvertentie: Geertje Veneman-Luisman, oud 56 jaar, Bruchterveld.

– Advertentie. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Almelo van 18 oktober is W.H. Blydenstein, wonende te Enschede en verpleegd wordende in het sanatorium ‘Koningsheide’ te Schaarsbergen, gemeente Arnhem, ter zake van krankzinnigheid onder curateele gesteld.

– De Stem des Volks opgeheven. In verband met haar financiele positie werd besloten tot opheffing van de Arbeiderszangvereeniging ‘De Stem des Volks’. Deze vereeniging heeft gedurende eenige jaren bestaan en trad des winters veelvuldig op bij feestelijke propaganda-avonden in de omgeving.

– Aanbesteding. Het bestuur van de Vereeniging ‘Het belang van den landarbeider’ te Ambt Hardenberg zal op maandag 30 okt. 1939 in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg publiek aanbesteden: het bouwen van zes landarbeiderswoningen te Kloosterhaar.

1939-10-28
– Rouwadvertentie: Gilles Verrij, emeritus-predikant van Hardenberg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, oud 66 jaar, Zeist.

– Tragisch. De 56-jarige schipper-houthandelaar J.V., die jarenlang hier zijn domicilie heeft gehad en gehuwd was met een Hardenbergsche, moest voor eenige jaren wegens geesteszwakte in een krankzinnigengesticht worden opgenomen. Om na te gaan of hij weer in de gewone samenleving zou kunnen verkeeren, werd hij ontslagen en nam hij zijn intrek bij zijn dochter die gehuwd is te Eindhoven, waar ook zijn vrouw verblijf hield. Slechts enkele dagen was hij daar of hij kreeg weer een nieuwe aanval van waanzin. Hij greep een hamer en bracht zijn vrouw, die zich alleen in de keuken bevond, eenige hevige slagen op het hoofd toe. Luid gillend zakte ze zwaar gewond ineen. Dadelijk werd ze naar het diaconessenhuis overgebraht, waar ze maandag overleed. Het stoffelijk overschot werd heden alhier ter aarde besteld. De dader is opnieuw in een inrichting opgenomen.

– Ds. G. Verrij overleden. In den ouderdom van 66 jaren overleed heden vrijdag te Zeist ds. G. Verrij, emeritus-predikant der gereformeerde kerk. Gilles Verrij werd 12 mei 1873 te Heinenoord geboren. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit en werd candidaat op 5 juni 1903. Op 11 januari 1904 aanvaardde hij te Tholen het predikambt. Vandaar verbond hij zich in 1907 aan de kerk te Giessen-Oudekerk en Nieuwkerk, welke standplaats hij in 1911 met Waarden verwisselde. Hier bleef hij tot 1916 om daarna de kerk te Hellevoetsluis te dienen. Den 31 juli 1921 deed Ds. Verrij zijn intrede te Hardenberg, waar hem op 1 juni 1939 eervol emeritaat werd verleend. Ook in het maatschappelijk leven nam de thans overledene een voorname plaats in. 

1939-11-04
– Advertentie. M. Valkman, eerste luitenant der infanterie en Janny Lenters geven kennis van hun voorgenomen huwelijk.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: A. van Engen en J. Kruizinga, Hardenberg, Bruchterweg B-224.

– De begrafenis van Ds. Verrij. Een indrukwekkende plechtigheid c.a.

– Gramsbergen. Restauratie kerkorgel. De totale opbrengst van de alhier gehouden lijstcollecte ten bate van de restauratie van het kerkorgel is f. 796. Aan de firma Van Dam is de restauratie inmiddels opgedragen.

– Advertentie. Bij de ATEP is uw dubbeltje de koning. Corsages, regenkapjes en jongensbretels c.a., Stationsstraat 83, Hardenberg.

1939-11-11
– Gramsbergen. Auto-ongeval goed afgeloopen. Zaterdagavond is de burgemeester van Gramsbergen, de heer baron van Voerst van Lynden, die met enkele vrienden in een auto zat, bij het huis van G. Bruins te Klooster, bij Coevorden, tegen een boom gereden. Zoowel de burgemeester als zijn vrienden kwamen er goed af. Een der inzittenden was vrijwel ongedeerd. De andere had zijn knie geblesseerd. Ook dit was niet ernstig. De burgemeester had zich onder medische behandeling van dr. Baudoin te Coevorden gesteld, maar ook hij had geen ernstig letsel bekomen. De auto was deerlijk gehavend.

– Rouwadvertentie: J.H. Waterink, bestuurslid van het Veefonds ‘Draagt Elkanders Lasten’ te Heemse.

– Advertentie. Allen, die iets te vorderen hebben van Gerrit Bolte, in leven caféhouder te Grambergen en overleden te Hardenberg den 3 okt. 1939, wordt verzocht opgave te doen bij notaris Swanenburg de Veye.

– Heemse. Aan de gevolgen overleden. De landbouwer J.H. Waterink, wien, zoals wij de vorige week reeds meldden, een ongeluk overkwam doordat zijn paard schrok, is in den nacht van dinsdag op woensdag in het ziekenhuis overleden. Aanvankelijk liet het zich aanzien dat de verwondingen die de heer Waterink had opgeloopen, doordat de wielen van den wagen over zijn lichaam gingen, niet van ernstigen aard waren. Later verergerde de toestand echter, en, zoals gezegd overleed hij.

– Aanbesteding. In café Koeslag werd aanbesteed het bouwen van een boerderij op de Haar voor rekening van den heer D. Veldsink alhier. Laagste inschrijver: H. Hamhuis, f. 2768.

1939-11-18
– Conciërge M.U.L.O. Tot conciërge aan de Mulo-school aan den Gramsbergerweg alhier is ingaande 1 januari benoemd de heer J. Zweers aan den Bruchterweg.

– Eindveiling. Het door notaris Schut geveilde boerenplaatsje voor de erven B. Ribberink aan den Hoogenweg is gekocht door den heer J. Lennips aldaar voor f. 2160.

– Tot controleur benoemd. De heer A. Kampherbeek te Radewijk, thans werkzaam aten kantore van den plaatselijken bureauhouder voor de distributie van veevoeder, is met ingang van heden benoemd tot controleur voor den Rijkscrisisdienst op de fabricage van mengvoeders.

– De Vecht wordt verbreed en verbeterd. Zuiderzeewerken in het klein. Het laat zich aanzien dat de hooge waterstanden in de Vecht en de daarmede gepaard gaande overstroomingen van vruchtbare landerijen, niet alleen in den winter, doch ook in het voorjaar en den zomer – met al de schadelijke gevolgen voor de gewassen – spoedig tot het verleden zullen behooren. Men is nl. bezig de Vecht grondig te verbeteren, of liever men is daarmede reeds eenige jaren bezig, doch thans is men genaderd tot onze streken. Het vorig jaar werd het pand beneden de Stuw te Mariënberg aanmerkelijk verbreed en verbeterd, terwijl in den afgeloopen zomer een groot deel van de Vecht tussen Hardenberg en Mariënberg in orde werd gebracht. Dit werk werd uitgevoerd door de firma Boltje en Haverland te Zwolle en aan deze firma werd, toen het zoo juist genoemde werk bijna gereed was, bij onderhandsche aanbesteding het verbeteren van het benedengedeelte van dit pand, vanaf de Bruchterbeek tot aan de Stuw te Hardenberg, opgedragen c.a.

– Advertentie. Boerderij Brucht. Notaris Schut is voornemens maandag 27 nov. 1939 in koffiehuis Brouwer te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: voor den heer H.J. Langejans en mede-eigenaren: een boerenplaats te Brucht.

1939-11-25
– Advertentie. Geboorte: Hendrika Hermanna Gerda Lensen, d.v. K. Lensen en A.H. Minkjan, Hardenberg, Röpcke-Zweersstichting.

– Advertentie. Ondertrouwd: A. Haandrikman en C.J. Hack, Bergentheim.

– Rouwadvertentie: Annigje Kollen, wed. E.J. Kwant, oud 76 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: J. Wieten, wed.nr. G. Benjamins, oud ruim 74 jaar, Gramsbergen.

– Uitbreiding zuivelfabriek. De N.V. Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ zal, zooals ook blijkt uit een in dit nummer voorkomende advertentie, worden uitgebreid. Er zal een tweede melkontvangst worden bijgebouwd. Dit, omdat de aanvoer van melk, vooral in de zomermaanden zo groot is, dat deze niet anders dan met lang wachten aan de bestaande melkontvangst kan worden verwerkt.

– Prins Bernhard bezocht Hardenberg. hedenmiddag bracht Z.K.H. prins Bernhard een bezoek aan de alhier gelegerde troepen. Honderden waren op de been om het schouwspel op de Markt gade te slaan. Nadat Z.K. Hoogheid was gearriveerd, inspecteerde hij een deel der hier gelegerde troepen waarna Prins Bernhard de keuken voor de soldaten bezichtigde, herhaaldelijk luide dor de menigte toegejuicht. Geruimen tijd verbleef Z.K. Hoogheid in Hotel Leering, waar hij zich met de officieren onderhield.

– Advertentie. Aanbesteding. Op donderdag 30 november 1939 des namiddags te 3½ uur zal in het Stationskoffiehuis Frijling te Hardenberg voor rekening van den N.V. Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ publiek worden aanbesteed: het bouwen van een tweede melkontvangst en bijkomende werken. G. & W. Wierenga, architecten, Coevorden.

– Advertentie. Notaris Schut is voornemens maandag 27 nov. 1939 in café Koeslag te doen inzetten en 14 dagen later in café Kampman te verkopen: ten verzoeke van: de erven van den heer G. Wesselink, een nieuw gebouwd huis met ongeveer 30 aren land, staande en gelegen op het Rheezerveen.

– Advertentie. Wegens afschaffing Boelhuis Stad-Hardenberg. Notaris Schut is voornemens dinsdag 5 dec. 1939 om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer J. Zweers A.zn aan het Slat te Stad Hardenberg te verkoopen: 1 drie-jarig zwart stamboek merriepaard c.a.

1939-12-02
– Advertentie. Wenst u een mooi St. Nicolaasgeschenk? Ga dan naar het Oosterend! Grote keuze klokken, pendules, wekkers, speldjes, hangers, horloges in alle soorten en prijzen. G. Schutte, bij ’t Oude Kerkhof, Hardenberg.

– Melkfabriek wordt uitgebreid. Aanbesteding heeft plaats gehad. Laagste inschrijver: K. van Aalderen te Ommen, f. 10.950. Gunning in beraad.

– Hoog water. De Vecht, die reeds enige dagen verbazend hoog was, stijgt nog steeds. Grote uitgestrektheden landerijen zijn tengevolge daarvan ondergeloopen, hetgeen voor velen die de zandwegen in deze omgeving moeten passeren, groote moeilijkheden meebrengt c.a.

– Stagnatie bij de brug. Het verkeer over de brug bij Wamelink is donderdagmorgen, tot groot ongerief van de vele voorbijgangers, langen tijd gestremd geweest. Een zandzuiger, die gebruikt was bij de verbetering en verbreeding van de Vecht moest er passeeren en daar de zuiger slechts enkele centimeters smaller was dan de brugopening ging dit met groote moeilijkheden gepaard c.a.

– Advertentie. Hiermede berichten wij dat wij weer verhuisd zijn naar de overzijde en dat wij onze zaak voorloopig weer zullen openen op zaterdag 2 dec. a.s. des ’s avonds om 6 uur. K. Lensen (vh. A. Minkjan).

– Advertentie. St. Nicolaas bij Roel’f Bosch voor de twintigste keer.

1939-12-09
– Rouwadvertentie: Jan Booy, lid van de hervormde jongelingsvereeniging ‘Maranatha’, Bergentheim.

– Advertentie. Gemeente Ambt Hardenberg. Oproep voor de betrekking van gemeente-bode tegen een jaarwedde van f. 1400.

– Bergentheim. Noodlottig ongeval. Donderdagmiddag werd te Bergentheim ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Annie Bent, de achttienjarige dochter van den heer Bent, hoofd der Hervormde School, welk meisje zondagavond op zoo tragische wijze door groote roekeloosheid om het leven kwam. het meisje was met een vriendin op bezoek bij den sergeant Van E. te Bergentheim, die ook veel bij haar ouders aan huis kwam. Tijdens dit bezoek heeft de sergeant zijn pistool voor den dag gehaald en dit spelenderwijs op de meisjes gericht. eensklaps ging het pistool af en de kogel trof het meisje Bent in den linkerschouder. Er werd een slagader getroffen, zoodat het slachtoffer reeds na enkele ogenblikken den geest gaf. Het lijk werd vervoerd naar de Röpcke-Zweersstichting te Hardenberg, terwijl de sergeant in arrest werd gesteld en de militaire autoriteiten een onderzoek instelden c.a.

1939-12-16
– Advertentie. Geboorte: Harm Jan Smit, z.v. A. Smit en H. Lennips te Heemse.

– Advertentie. 50-jarig huwelijk: B. ter Wielen en H. Ligtenberg, Heemse, Ommerweg.

– Veiling boerenplaats. Ten overstaan van notaris Schut werd maandag in koffiehuis Brouwer geveild voor den heer H.J. Langejans en mede-eigenaren: een boerenplaats te Brucht. Gekocht door H. Ringeling te Stad Hardenberg voor f. 5700.

– Afscheid van besteller Zweers. Het postpersoneel alhier heeft dinsdagavond afscheid genomen van den heer Zweers, besteller, die met ingang van 21 nov. jl. den dienst wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd met pensioen had verlaten. In verband met de groote drukte tengevolge van het Sinterklaasfeest was het niet eerder mogelijk dit afscheid te houden. Daartoe had het gezamenlijke personeel zich vereenigd op het postkantoor. De heer Zweers, die ruim 25 jaar bij de posterijen is werkzaam geweest, werd hierbij toegesproken door den heer J. Smit, directeur van het postkantoor c.a.

– Rheezerveen. Huis verkocht. Ten overstaan van notaris Schut werd maandagmiddag in café Kampman ten verzoeke van de erven van den heer G. Wesselink, bij palmslag geveild een nieuw gebouwd huis met 0.30.40 ha. land, staande en gelegen op het Rheezerveen. Kooper werd de heer M. Kleis, rijwielhandelaar aan den Ommerweg te Heemse voor f. 1260.

– Advertentie. Notaris Schut is voornemens woensdag 27 dec. 1939 in café Veenlust (Bolks) te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: voor de erven van den heer K. Drenth: een huis en erf aan de Van Riggelenswijk te Bergentheim.

1939-12-23
– Advertentie. Geboorte: Bernhard Scholten, z.v. J. Scholten en T. Beune, Hardenberg, Gramsbergerweg B-141.

– Het Lokaal voor Christelijke Belangen heropend. Buitengewoon groote belangstelling c.a.

– De drooglegging van ‘De Molengoot’. De voorbereiding schiet op. De plannen tot drooglegging – zowel in den zomer als in den winter – van het gronden in de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg en Gramsbergen omvattende waterschap ‘De Molengoot’ verkeeren thans in zo’n vergevorderd stadium van voorbereiding dat binnenkort tot definitieve vaststelling van de werkzaamheden kan worden overgegaan c.a.

– Advertentie. De vleeschoorlog duurt voort! Er is geen sprake van een einde. Wij weigeren het vredesverdrag te onderteekenen. En daarvan zal het publiek met de a.s. feestdagen en tafeltjesavond in bijzondere mate profiteeren. Slagerij Leman, Hardenberg, tel. 27.

– Advertentie. Bloemwerken, bloemstukjes, bloemenmanden, snijbloemen voor de a.s. feestdagen leveren wij goed en goedkoop. Kerstdennen in alle maten. Groote voorraad bloeiende potplanten. Opruiming van bloembollen. H. Muis, kweeker, Bergentheim.

– Advertentie. In hoeden en petten vindt u steeds het nieuwste bij H.C. Jansen, kleding naar maat.

– Advertentie. Koopt uw kerstgeschenken bij J. Fredriks, Oosteinde.

– Advertentie. Moet u een nieuwe naaimachine? Laat het ons dan even weten en wij bezoeken u geheel vrijblijvend. Verder hebben wij eenige tweedehands naaimachines in prima staat (hand en trap). F. Otten, Heemse.

– Advertentie. Kuikens 1940. Ondergeteekende beveelt zich weer beleefd aan voor de levering van kuikens (ook geknopt). Bonnen in te leveren vóór 1 januari bij ondergeteekende. Voor verm.-bedr. wordt uitsluitend gebroed van overj. dieren. Fokbedrijf ’t Krabbenboschje, no. 342, A. Waterink.

– Advertentie. Voor de a.s. feestdagen, groote voorraad rund-, varkens- en schaapvleesch, fijne en grove, vershe en gerookte worst. Prima kwaliteit, in alle prijzen. Aanbevelend, slagerij Boerema, Heemse (De Brink).

– Advertentie. Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 27 dec. 1939 om zeven uur in het koffiehuis Brouwer te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkoopen: voor de erven van den heer G.J. Meijer, een huis en erf met bouw- en grasland, gelegen in het Nieuweland, groot 0.70.60 ha.

1939-12-30
– Gramsbergen. Hardrijderij. Zaterdagmiddag werd door de ijsclub Holtheme te De Haandrik op de Oude Vecht een hardrijderij gehouden. De prijzen waren: 1e G.W. Drenthen, 2e B. Grendelman, 3e H. Roelofs, 4e H. Roelofs en 5e J.H. Schottert.

– Rouwadvertentie: Aleida Gesiena Bouwmeester, oud 17 jaar, medelid van de zangvereeniging D.I.T.U.

– Ziekenhuis boekt 2000ste patiënt. Ons plaatselijk ziekenhuis, de Röpcke-Zweersstichting mag zich – men vergeve ons de tegenstrijdigheid – in een druk bezoek verheugen, al zal deze verheugenis meer worden gevonden bij het bestuur dan bij de patiënten. Het ziekenhuis is geopend in 1931 en dezer dagen kon reeds de 2000ste patiënt worden geboekt. Het was mej. A. van der Haar te Gramsbergen c.a.

– Aanbesteding. Donderdag had ten stadhuize de aanbesteding plaats van het maken eener nieuwe bedekking van de eierhal en het maken van vier schuilketen.

– Hardenberg. Tot bestuurslid herkozen. Bij de jl. zaterdag gehouden verkiezing is het aftredende lid de heer H. Bruggeman te Radewijk met algemene stemmen herkozen als bestuurslid van het waterschap ‘Radewijk en Baalder’.

– Gramsbergen. Luxe auto vernield. Zaterdagmiddag geraakte een luxe auto van den heer Kelder te Ane en bestuurd door een militair in botsing met een militaire vrachtauto. De luxe auto werd van voren geheel vernield, de vrachtauto liep slechts lichte schade op.

– Een ijsongeval. Zaterdagmiddag kwam mej. H. Roelofs te Holtheme op de ijsbaan te De Haandrik zo ernstig te vallen, dat zij bij de familie Haandrikman aldaar moest worden binnengedragen. Direct werd de hulp van dr. Mooij ingeroepen, die een zware hersenschudding constateerde. Overbrenging naar het ouderlijk huis te Holtheme werd niet wenschelijk geacht.

– Advertentie. Rook-artikelen. Nieuwe zending sigaren, cigaretten en tabakspijpen waarbij de nieuwste merken. Sigarenhandel E. Vrielink

– Advertentie. Waar men komt, of waar men gaat. Overal zaait men Wouda’s Zaad. Friesche Pootaardappelen niet te vergeten, de opbrengst is haast niet te meten. Dus in 1940 deze goede raad: men zaait en poot alleen Wouda’s Zaad. p.f. J.H. Dorman, Hardenberg.

– Advertentie. De Chr. Gymnastiekvereen. ‘D.O.S.’ te Hardenberg zet haar oefeningen door omstandigheden tot nader aankondiging stop.

– Advertentie. Het bestuur van het waterschap Radewijk en Baalder maakt bekend dat m.i.v. heden gedurende acht dagen ten huize van den secretaris-ontvanger, ter inzage van de ingelanden is gelegd het proces-verbaal van de op 23 december jl. gehouden stemming voor de verkiezing van een bestuurslid van het waterschap. Het bestuur, J. Weitkamp (voorz.) en L. van den Poll (secr.).

– Advertentie ‘Ons Genoegen’, Gramsbergen. Dinsdag 2 januari 2 uur hardrijderij om geldprijzen. Inleg f. 0,50. Uitsluitend voor bewoners van de gemeente Gramsbergen en militairen. Aangifte: café Boonstra.

– Advertentie. Nieuwjaarskaarten. W.I.B.A., Karel Makkinga.

– Advertentie. IJsclub ‘Hou Streek’, Hardenberg. Ledenvergadering op dinsdag 2 januari 1940, ’s avonds 8 uur in café Ten Cate.

– Advertentie. De echte Bentheimer Slijpsteenen zijn weer voorhanden bij E. Amsink, Hardenberg.

– Advertentie. Aangevoerd Essnootje III, prima brandstof. Brandstoffenhandel M.J. Nijzink, Heemse, tel. 72.

– Advertentie. Te koop: gave wortelen. J.P. van Delden, Bergentheim

– Advertentie. Veefonds Ane e.o. Het bestuur maakt bekend dat in de week van 1 t/m 6 januari 1940 een tusschen-taxatie zal plaats hebben.

– Advertentie. Bezoekt allen de uitvoering der Gemengde Zangvereeniging ‘Excelsior’ (directeur de heer J.W. Wiggers), op donderdag 11 januari, ’s avonds 7.30 uur in café Bolks te Bergentheim. Naast zang zal opgevoerd worden het blijspel ‘Papa gaf permissie’.

– Advertentie. Feestavond van de Hardenberger Bestuurdersbond op donderdag 11 januari in de zaal van G. ten Cate. Medewerking verleent het beroemde ensemble ‘Teun Klomp en zijn Makker’.

– Advertentie. Veel heil en zegen in 1940. W. van Straten en echtgenoote.