1940-01-06
– Een rijwiel verdwenen. Bij den rijwielhandelaar Breukelman aan de Markt kwam vrijdag 29 dec. iemand om een fiets te huren. Hij verklaarde te zijn Tebberman van Vroomshoop en een fiets noodig te hebben omdat hij met zijn auto te Bergentheim in een sloot was geraakt. Hij maakte een betrouwbaren indruk, zoodat de heer Breukelman geen bezwaar had hem een fiets te verhuren. Een zoo goed als nieuwe fiets werd meegegeven. De huurder had verklaard de fiets slechts een oogenblik nodig te hebben en uiterlijk des middags om een uur terug te zullen zijn. Wie er echter kwam, geen T. en geen fiets. Den volgenden dag werd de heer Breukelman toch eenigszins ongerust, dat de fiets nog niet terug was. Hij informeerde eens naar een zekere T. te Vroomshoop en vernam dat deze het in geen geval geweest kon zijn aangezien deze in militairen dienst was. Dit was voor Breukelman aanleiding de politie in kennis te stellen met hetgeen hem was overkomen. Deze stelde een onderzoek in, dat echter tot dusver nog niet tot resultaten heeft geleid. De fiets is nog steeds verdwenen.

– Gramsbergen. Hardrijderij. Onder groote belangstelling had alhier op ’t Meugje, uitgaande van de ijsclub Ons Genoegen, een hardrijderij plaats. Na spannende ritten werden de prijzen als volgt gewonnen: 1e Hilkema, De Krim, 2e Valk, De Krim, 3e Rossing, De Haandrik, 4e Pool, De Krim en 5e Zwierstra, Gramsbergen.

– Advertentie. Miltvuur onder rundvee in Stad en Ambt Hardenberg. In verband met het voorkomen van deze gevreesde ziekte, wordt den veehouders in ernstige overweging gegeven met meer dan gewone oplettendheid op hun vee toe te zien en bij het optreden van verdachte verschijnselen, onmiddellijk de hulp in te roepen van een dierenarts. Voorts om bij sterfgeval onder hun vee, onmiddellijk daarvan aangifte te doen ten gemeentehuize en bij een dierenarts. In elk geval mag het kadaver van het gestorven dier niet vervoerd worden, vooral niet naar den openbare weg, vóór een deskundige toestemming tot dit vervoer heeft verleend en dan met nauwkeurige naleving van de eventueel gestelde voorwaarden. De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg doen een ernstig beroep op de medewerking van allen, maar inzonderheid van de veehouders. Groote belangen staan op het spel! De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg.

– Advertentie. De leesbibliotheek van de Chr. Jongelingsvereeniging ‘Nehemia’ wordt wederom geopend op zaterdag 6 januari van 7 – 8 uur in het Lokaal voor Chr. Belangen.

– Advertentie. Hierbij deelen wij aan het geachte publiek mede dat onze nieuwe winkel thans gereed is en dat wij bij deze gelegenheid aan elke kooper van minstens 50 cent een pakje (met verrassing) uitreiken, uitgezonderd suiker en tabakswaren. Beleefd aanbevelend, K. Lensen (voorheen A. Minkjan).

1940-01-13
– Hardenberg. Hardrijderij voor militairen. ‘Hou Streek’ hield woensdagmiddag een wedstrijd voor de in deze omgeving gelegerde militairen in het zwembad. De ijsclub treft het dit seizoen niet met het ijs. Het ijs op de Koppel was na enige tijd tengevolge van de sneeuw niet meer berijdbaar, zodat naar een andere plaats moest worden uitgezien. Op de Vecht durfde men het niet aan; men achtte een ijsbaan daar een te grote verantwoordelijkheid voor het bestuur. En aangezien nergens in de omgeving beter ijs kon worden gevonden, werd met man en macht een baan gemaakt op het zwembad, waar het water hoog was toen het begon te vriezen, zodat er een grote oppervlakte beschikbaar was. Er werd een grote ronde baan gemaakt, waarop woensdagmiddag voor het eerst een wedstrijd werd verreden. De deelname van de militairen was groot en de belangstelling van de zijde der kameraden nog groter. Ongeveer veertig soldaten verschenen aan de start. Er werd af en toe vinnig gekampt, waarbij de niet-deelnemers het niet aan aanmoedigingen lieten ontbreken. Na afloop werden de prijzen uitgedeeld n het theehuis. De voorzitter der ijsclub, de heer R.E. de Bruin, bracht daarbij dank aan de van de compagnies soldaten ondervonden medewerking, aan de rijders en aan het bestuur van het zwembad ‘De Marsch’, dat zo bereidwillig was om het ijs op dat bad beschikbaar te stellen voor een ijsbaan. Met enige hartelijke woorden reikte hij vervolgens de prijzen uit. Kapitein Welsink bracht vervolgens dank aan het bestuur voor de moeite die het zich getroost heeft om deze wedstrijd voor de soldaten te organiseren, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld. De uitslag was: 1. A. Ozinga f. 10; 2. R. Rossink f. 7,50; 3. J. Vonk f. 5; 4. J. Mansfeld f. 2,50

– Vermiste fiets terug. De fiets, die de rijwielhandelaar Breukelman, zoals wij de vorige week meldden, op zo geraffineerde wijze was kwijt geraakt, is terecht. De politie vernam dat bij café K. (Kiewiet) aan de Haandrik te Gramsbergen, een fiets was blijven staan. Direct ging men er heen, waarna bleek dat het de fiets van den heer Breukelman was. Deze kreeg zijn rijwiel terug c.a.

– Huis en erf geveild. Ten overstaan van notaris G.J. Schut te Heemse werd woensdagavond in Koffiehuis Brouwer geveild voor de erven van den heer G.J. Meijer een huis en erf c.a. Koper werd de heer Lenters voor f. 2000.

– Radewijk. De heer Van Oortmerssen vraagt ontslag. Naar wij vernemen heeft de heer H.J. van Oortmerssen, hoofd der openbare lagere school te Radewijk, ingaande 1 mei a.s., eervol ontslag aangevraagd, wegens het bereiken van den leeftijd waarop voorlopig pensioen kan worden aangevraagd.

– Bergentheim. Verkoop huis en erf. Ten overstaan van notaris Schut werd woensdag in het café Veenlust geveild voor erven van den heer K. Drenth een huis en erf, gelegen aan de Van Riggelenswijk. Kooper werd de heer J. Drenth voor f. 400.

– Hardrijderij. Onder zeer grote belangstelling werd donderdag op de Dedemsvaart te Ane, uitgaande van de ijsclub ‘De goede verwachting’ een hardrijderij voor mannen gehouden. Een vrolijk stukje accordeonmuziek luisterde het feest op. Na spannende ritten was de uitslag als volgt: 1e prijs: G.J. Reinders, Gramsbergen; 2e prijs: Adema, De Haandrik; 3e prijs: Hilkema, De Krim; 4e prijs: H.J. Kamphuis, Gramsbergen; 5e prijs: P. Tromp, Ane.

– Advertentie. Geboorte: Wilhelmina Johanna Meijer, d.v. A.J. Meijer en H.H. Klement, Hardenberg, Burgemeester Schuitestraat 49.

– Advertentie. Bij inschrijving te verpachten voor onbepaalde tijd. Een boerenplaats bestaande uit huis met schuren en erf, met bouw- en grasland, ter grootte van 5.60.76 ha., gelegen te Brucht, afkomstig van den heer H.J. Langejans en c.s., thans eigendom van de kinderen Meilink.

– Advertentie. IJs en weder dienende. Nationale Hardrijderij te Gramsbergen op maandag a.s. Aangifte bij café Kamphuis, telef. 1.

1940-01-20
– Hardenberg won biljartwedstrijd. Donderdagavond werd in Hotel Leering een biljartwedstrijd gehouden tussen een vijftal uit Slagharen en een vijftal uit Hardenberg. Er werd met veel animo gespeeld, ofschoon in den beginne de zenuwen verschillende spelers parten speelden. Hardenberg was aanmerkelijk sterker, hetgeen ook in de uitslag tot uiting kwam. Deze was: Hardenberg 922 punten, tegen Slagharen 697, dus een voorsprong voor Hardenberg van 225 punten. Het hoogste gemiddelde bedroeg 6¼.

– Bergentheim. Een hardrijderij voor dames. Op de zaterdag alhier gehouden hardrijderij voor dames, waarvoor zich twaalf deelneemsters hadden opgegeven, werden de vier prijzen door de volgende dames gewonnen: 1ste J. Waaijman te Mariënberg, 2de M. Bouma te Brucht, 3de G. Rotgers te Bergentheim en 4de G. Smeenk te Sibculo.

– Bergentheim. Een ernstige schoorsteenbrand. Bij de bejaarde oudjes J. Schippers alhier ontstond een ernstige schoorsteenbrand. Te laat door de buren en hen zelf opgemerkt, liet het vuur zich aanvankelijk ernstig aanzien, doch door het flinke optreden van vele omwonenden en door een slag aan de waterleiding aan te sluiten, waarmede flink water werd gegeven, wist men het huis te behouden. Ernstige schade werd echter aan vloerkleden en andere meubelen in de woonkamer aangericht.

– Slagharen. De ‘Hij’ die een ‘Zij’ was. Bij één onzer inwoners kon gezinsvermeerdering worden bericht. Voorspoedig… Vóórdat de dokter er was… Ingewijden kennen het gebruikelijke refrein. ’t Was een jongen werd den gelukkigen vader gezegd, die verheugd het gezonde babygezichtje tussen een flinke hoeveelheid linnen, wollen en katoenen stoffen zag sluimeren, goed beschermd tegen de heersende winterkoude. ’t Was een ‘Hij’ vertelde hij den ambtenaar van den burgerlijken stand en ‘Hij’ werd in het trouwboekje bijgeschreven met een echte mannelijke naam, een naam wellicht met schone symbolische betekenis. Wat er verder is gebeurd meldt de historie niet, maar een feit was het, dat de vader zich zaterdag weer bij de ambtenaar van den burgerlijken stand meldde: ‘Hij’ was een ‘Zij’ en ‘Zij’ moest niet hebben den naam van een ‘Hij’. De akten van den burgerlijken stand waren echter reeds gepasseerd zodat verandering onmogelijk bleek. Nog staat dus ‘Zij’ geboekt voor een ‘Hij’, maar de voorbereidende maatregelen werden toch getroffen voor het instellen van een procedure, waarbij ‘Zij’ niet langer geboekt zal blijven als een ‘Hij’.

– ‘Voor een cent lucht’. De heer H.J. Zweers aan de Eiermarkt, het ‘Rijwielhuis’, heeft een instrument aangeschaft dat aan fietsers goede diensten zal kunnen bewijzen. Het is een ‘luchtautomaat’, een instrument dat als men er een cent in gooit, voldoende lucht geeft om een fietsband op te pompen. De automaat is bevestigd buiten aan de werkplaats zodat men er ook van kan profiteren als de heer Zweers niet aanwezig is. Even een cent in de automaat gegooid en men heeft de band weer voldoende hard. Het instrument is zodanig geconstrueerd dat het praktisch nooit weigert.

– Een nieuwe ijsbaan. Het bestuur der ijsclub ‘Hou Streek’ trof het, dat de hardrijderij die door haar tegen zaterdag jl. was uitgeschreven, nog kon worden gehouden, voordat de dooi inviel. Het ijs, dat in het begin der week niet mooi was, was door de goede zorgen van het bestuur veel verbeterd, zodat er en voor de hardrijders en voor de andere liefhebbers, die in groten getale waren opgekomen, vrij goede banen waren om te rijden. De deelname aan de hardrijderij had groter kunnen zijn. Veertien personen schreven er voor in, die elkaar vinnig hebben bestreden. De uitslag was: 1e prijs L. Breukelman; 2e J. Fredriks; 3e H. Woltil en 4e korporaal Kroeze. Zondag viel echter de dooi in en men verwachtte dat het ijsvermaak nu tot het verleden zou behoren. Dinsdag begon het echter opnieuw te vriezen, gevolgd door sneeuw, zodat al het werk dat op het zwembad aan de ijsbaan was geschied weer teniet was gedaan. ‘Hou Streek’ zat echter niet stil en keek uit naar een andere gelegenheid. Deze werd gevonden op de Vecht, bij het huis van den heer Sipkema. Bij meting bleek dat het ijs ongeveer 26 cm dik was en dat het voldoende sterk was kwam bij het opruimen van de sneeuw naar voren. Met een vrachtauto begaf men zich op het ijs. Daarvoor was een sneeuwploeg bevestigd. In korte tijd was er een baan doorgemaakt terwijl ook het ijs van goede kwaliteit was. Des avonds wordt deze baan verlicht zodat de liefhebbers van schaatsenrijden weer hun hart kunnen ophalen.

– Door koude bevangen. Terwijl mej. H. Ekkelenkamp-Hamberg te Loozen zich naar Baalder begaf, werd zij te Loozen door de koude bevangen, en zakte bewusteloos ineen. Juist passeerde de heer Langemaat uit De Krim met zijn auto die mej. E. vond en haar in bewusteloze toestand naar huis vervoerde.

– Rouwadvertentie: Frederika Laura Methorst, echtg. van H. Harmsen, oud bijna 73 jaar, Lutten.

– Advertentie. Wegens afschaffing Boelhuis Lutten. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 24 januari 1940, om tien uur ten huize en ten verzoeke van den heer G. van der Veen en kinderen aan de Zwartedijk te Lutten te verkopen: twee drachtige koeien c.a.

1940-01-27
– Begrafenis oud-postbode Zweers. Onder grote belangstelling werd donderdagmiddag op de algemene begraafplaats ter aarde besteld de zaterdag jl. zo plotseling overleden, eerst in november jl. gepensioneerde brievenbesteller G. Zweers. Bij het hout halen werd de overledene, die steeds een goede gezondheid genoot, plotseling door een duizeling overvallen en na enkele ogenblikken waren de levensgeesten geweken. Nadat Ds. Vreugdenhil in het sterhuis was voorgegaan, werd de overledene door zijn oud-collega’s van het postkantoor alhier en enkelen uit Bergentheim, naar zijn laatste rustplaats gedragen. Aan het graf werd gesproken door Ds. Vreugdenhil, gereformeerd predikant alhier, en door den heer Klement, een oud-collega van den overledene die, wegens verhindering van den directeur, den heer J. Smit, namens het postpersoneel dank bracht voor de collegialiteit en de hulpvaardigheid die steeds van wijlen den heer Zweers was ontvangen. Hij was iemand met wien het prettig was samen te werken.

– Radewijk. Ongeval. Het tweejarig zoontje van den landbouwer S. Jonkhans te Radewijk trok een pan kokende melk omver, waardoor de kleine zich zeer ernstig brandde aan beetje en onderlichaam. Direct werd de hulp van een geneesheer ingeroepen, die overbrenging naar het ziekenhuis te Hardenberg noodzakelijk achtte.

– Rouwadvertentie: Gerrit Jan Hulsegge, oud bijna 79 jaren, Hardenbergerveld.

– Rouwadvertentie: Gerrit Zweers, oud 65 jaar, Hardenberg.

1940-02-03
– Bergentheim. Aanbesteding. Bij de aanbesteding van het grondwerk voor het gebouw der Lijkwagenvereniging was de laagste inschrijver de heer A. Bunskoeken alhier.

– Hardenberg. Bijna twee maanden gaat ons land nu reeds gebukt onder een winter, die met recht ‘ouderwets’ kan worden genoemd, en die in de boeken der geschiedenis, zowel wat de langdurigheid als wat de koude betreft, met een zwarte kool zal worden aangemerkt. Schaatsenliefhebbers hebben in het verleden wel eens verlangd naar een echt, ouderwetse winter, maar of dit nog het geval is menen we te mogen betwijfelen. Want de omstandigheden van deze winter zijn zodanig, dat ieder de wens op de lippen heeft, dat deze winter spoedig, heel spoedige een einde mag nemen. De moeilijkheden en bezwaren, die de aanhoudende vorst, de scherpe koude oostenwind, de telkens weerkerende sneeuwval meebrengen zijn te groot. we denken aan de soldaten die dag in dag uit op hun koude posten hun dienst in het belang van het vaderland verrichten, aan hen wier levensomstandigheden zodanig zijn dat het moeilijk, heel moeilijk zal zijn om bij deze noordpoolkoude warm te blijven, niet alleen overdag doch ook des nachts, aan de talloze wier werkzaamheden het meebrengen dat zij er alle dagen weer uit moeten, ondanks de felle koude, en ondanks de bijna onbegaanbare wegen. En dit is er de laatste dagen niet beter op geworden. In het begin van de week begon de oostenwind nog feller, nog krachtiger te blazen, en woei de sneeuw van de landen naar de wegen, waar achter bosjes en op plaatsen waar de weg lager ligt dan de landen, tot sneeuwduinen, die het verkeer eerst moeilijk en later bijna geheel onmogelijk maakten. Op het ogenblik dat wij dit schrijven is Hardenberg zo goed als geïsoleerd. Alleen iemand die ter plaatse heel goed bekend is kan misschien nog over zandwegen en of over bouwlanden per auto berijdbare wegen bereiken, doch over de andere wegen is dat niet mogelijk. De wegen over Brucht en Rheeze zijn dicht gesneeuwd, over de Modderwijk is reeds in geen dagen verkeer mogelijk, naar Gramsbergen gaat het nog, doch over den Oldenhof moeten de paarden de auto’s helpen, terwijl over het te verbeteren gedeelte, waar grote hopen basalt aan den kant liggen, verkeer in het geheel niet mogelijk is. Alleen met het ‘spoor’ kan men zich nog buiten de plaats begeven en de velen die daarvan op dit ogenblik profiteren zullen hen loven die in den tijd toen het voortbestaan van het personenvervoer op de lijnen van de Noord Ooster Locaal Spoorwegen aan een zijden draadje hing, een krachtige en met succes bekroonde actie hebben gevoerd om den spoorweg en het personenvervoer daarop te behouden. Want zou dit vervoer thans per bus moeten geschieden, dan is het wel zeker dat Hardenberg geheel van de buitenwereld was afgesloten. De wagens der E.D.S. toch, die Hardenberg verbinding geven met Dedemsvaart en Hoogeveen, zijn er sinds dinsdag niet door gekomen, omdat het onmogelijk is thans de Modderwijk met een auto te passeren. Uren is men woensdagnacht bezig geweest enige militaire auto’s, die in de Modderwijk waren vastgeraakt, uit de sneeuw te bevrijden c.a.

– Advertentie. Geboorte: Geesje Wilhelmina Fenna Makkinga, d.v. D.J. Makkinga en H.C. Vogelaar, Heemse.

– Rouwadvertentie: Gerritdina Willemina Altena, oud 8 jaar, Den Velde.

– Advertentie. Op woensdag 7 febr. a.s. n.m. 2 uur zal in Hotel Jachthuis worden aanbesteed: voor H.J. Pierik: bouw van burgerwoonhuis.

1940-02-10
– Droevig ongeval Bergentheim. Slachtoffers van onbewaakte overweg. Een droevig ongeval, dat de families Hulleman en Merjenburgh in rouw heeft gedompeld, heeft dinsdag te Bergentheim plaats gevonden. Een auto van een begrafenisstoet – de familie Hulleman had een 18-jarige zoon naar zijn laatste rustplaats gebracht – werd op den onbewaakte overweg in den sintelweg, even voorbij het station Bergentheim, door een uit de richting Mariënberg naderende stoomtrein gegrepen, meegesleurd en vervolgens van den spoordijk geworpen, waardoor van de zes inzittenden werden gedood de chauffeur H.J. Merjenburgh, de vrouw van den heer Hulleman en haar 23-jarige dochter Grietje. Een andere dochter Anna, die gehuwd is met den heer H. Olsman, leek evenwel ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd, waar echter bleek dat haar toestand geen reden tot ongerustheid geeft. De beide verdere inzittenden, de 15-jarige Mina Hulleman en haar 9-jarig broertje waren minder ernstig gewond en konden lopende naar huis gaan. Het ongeluk is ongeveer als volgt gebeurd. Toen de begrafenisstoet, op den terugweg van het kerkhof, bij den overweg was gekomen, stopten de auto’s en naar men ons verklaarde, heeft de heer Merjenburgh, die als een uiterst voorzichtig chauffeur bekend staat, de motor afgezet en de auto nog verlaten om uit te zien of er ook een trein naderde. het uitzicht bij deze overweg is goed. Deze middag was het uitzicht echter buitengewoon slecht. Men kon slechts een dertig meter vooruit zien. De heer Merjenburgh kon ondanks zijn voorzichtigheid de trein niet zien aankomen, terwijl de mist en het weer aanzetten van de motor tevens oorzaak waren dat het geluid, dat anders van een naderende trein kan worden opgevangen, gedempt werd. Het slachtoffer heeft dan ook zeer zeker gemeend dat de trein, die, als hij op tijd is, reeds gepasseerd is, de overweg reeds voorbij was en dat hij zonder gevaar kon oversteken. Nauwelijks had hij echter de wagen weer op gang gebracht en was hij de spoorbaan opgereden of uit de mist doemden de contouren van den snel naderende trein op. Voor de ogen van de familie Hulleman en de andere begrafenisgangers werd de auto door de locomotief gegrepen. Onmiddellijk remde de machinist, doch niettemin werd de auto, die op de zijkant werd gegrepen ongeveer 100 meter meegesleurd. Daarbij werd de auto gedraaid, waarna hij ook van achteren werd geraakt en tenslotte achterwaarts van den ongeveer anderhalve meter hoge spoordijk werd geworpen. Veertig meter verder stond de trein stil, zonder dat de reizigers bemerkten wat er gebeurd was. Men zag alleen dat er een auto langs de spoorbaan lag. Plotseling klonk echter een afgrijselijk gekerm op dat de reizigers door merg en been ging en hen aanspoorde om zich in allerijl naar de – naar nu tot hun doordrong – zo juist verongelukte wagen te begeven en zo mogelijk hulp te bieden. De eerste aanblik deed reeds vermoeden dat voor verschillende van de inzittenden hulp niet veel meer zou baten. Het was een afgrijselijk gezicht, temeer waar verschillende inzittenden bloedden uit mond en oren, zodat hun gezichten rood waren van het bloed. De minder gewonde kinderen kermden van pijn en angst en vergrootten daarmede de ontzetting, die zich van hen, die aankwamen om hulp te bieden, meester maakte c.a. Deze familie wordt wel zwaar beproefd. Het vorig jaar nog verloor zij een dochter door den verdrinkingsdood. De trein ondervond door dit ongeluk geruime tijd vertraging. Hij had echter geen beschadiging ontvangen, zodat de reis voortgezet kon worden. De heer H. Hulleman, de man en vader van de slachtoffers, is machinist en leider van de turfstrooiselfabriek der N.V. Veenderij mr. I.A. van Royen. De rijksveldwachter Van Engelenhoven en de gemeenteveldwachter A. de Jong, die spoedig na het ongeluk aanwezig waren, hadden bij het verlenen der hulp een werkzaam aandeel.

– Rouwadvertentie: Geertruida Withaar, oud ruim 68 jaar, Bruchterveld.

– Rouwadvertentie: Adriaan Hulleman, oud 18 jaar, Berendina Huskes, oud 51 jaar en Grietje Hulleman, oud 23 jaar, Bergentheim.

– Rouwadvertentie: H.J. Merjenburgh, oud 45 jaren, Bergentheim.

– Advertentie. Aanbesteding op dinsdag 20 febr. 1940 des n.m. 3 uur zal ondergetekende voor den heer G.J. Breukelman ten diens huize a.d. Bruchterweg te Hardenberg, trachten aan te besteden het verbouwen van zijne bestaande woning. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.

1940-02-17
– Rouwadvertentie: Lubberta Hamberg-Rundervoort, oud bijna 75 jaar, Hengelo.

– Rouwadvertentie: Elisabeth Molenaar, Leeuwarden.

– Advertentie. Zeer vruchtbare boerenplaats Den Velde. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 21 febr. 1940 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later in het café Kamphuis aldaar te verkopen: voor den heer H. Smeman: diens aaneengelegen zeer vruchtbare boerenplaats te Den Velde.

– Droevige begrafenissen te Bergentheim. Zaterdag werden te Bergentheim de slachtoffers begraven van het droevig ongeluk dat deze plaats de vorige week opschrikte en waarbij de families Hulleman en Merjenburg in diepe rouw werden gedompeld. De belangstelling van de zijde der ingezetenen was enorm. Om half twaalf vond de begrafenis van moeder Hulleman en haar dochter Grietje plaats. Op het kerkhof aangekomen werden de beide kisten neergelaten in de graven, naast dat van den dinsdag begraven zoon der familie. Ds. Morsink wees op de grote smart waardoor de familie Hulleman is getroffen en waardoor alleen troost kan worden gevonden in de woorden uit de bijbel c.a.

– Sluitingstijd grenskantoor. In verband met de sluiting van Duitse zijde van het verkeer te lande over de Duits-Nederlandse grens van 8 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens uitgezonderd wat betreft het spoorwegverkeer, zijn de Nederlandse grenskantoren der invoerrechten aan die grens voor in- en uitvoer langs landwegen vanaf 12 februari jl. tot nader order gesloten van 20 tot 6 uur, en gedurende den sluitingstijd, welke volgens de thans geldende regeling buiten dit tijdvak valt.

– Boerderijtje afgebrand. Donderdag is brand ontstaan in het boerderijtje, toebehorend aan den heer H. Kruithof, aan het kanaal in deze gemeente, zodat het tot den grond toe afgebrand is, waarbij het huisraad en enig vee een prooi der vlammen werd. De brand werd ontdekt toen de bewoners reeds naar bed waren. Eén der kinderen hoorde lawaai op de deel en kwam uit bed om te kijken wat er gaande was. Toen hij de deur naar de deel open deed sloegen de vlammen reeds hoog op, zodat de bewoners zich in allerijl in nachtgewaad moesten redden. De vrouw des huizes kreeg zelfs nog enige brandwondjes c.a.

– Advertentie. Autoverhuurders Hardenberg en Heemse maken hiermede bekend dat door de ingegane prijsverhoging van benzine enz., de prijzen zijn verhoogd van: 4-persoons auto’s op 8 cent per km. en 6-persoons auto’s op 10 cent per km.

1940-02-24
– De drooglegging van ‘De Molengoot’. Ingelanden worden over de plannen ingelicht. De plannen tot drooglegging van de onder het waterschap ‘De Molengoot’ gelegen gronden en tevens de daarmede samenhangende voorbereiding van de nieuwe grote rijksweg, die vanaf Heemse in de lengte door het waterschap naar Ane in de gemeente Gramsbergen zal lopen, en vandaar naar Coevorden, zijn thans in zo’n staat van voorbereiding gekomen, dat de ingelanden van het waterschap dezer dagen zijn opgeroepen om woensdag a.s. samen te komen in Hotel Leering te Hardenberg om officieel over deze plannen te worden ingelicht c.a.

– Uitslag aanbesteding. Door den bouwkundige J.J. van den Berg werd aanbesteed voor rekening van den heer G.J. Breukelman het verbouwen van diens woonhuis aan den Bruchterweg. Laagste inschrijver: H. Hamhuis Gzn., Heemse voor f. 3293.

– Advertentie. Ondertrouwd: W. Lamberts en H. Fredriks.

– Advertentie. Ondertrouwd: Willem Snel en Anke de Wit.

– Rouwadvertentie: Geertje Pullen-Willering, oud 60 jaar, Hardenberg, Sallandschestraat A-243.

– Het Gramsbergerbosje voor het publiek gesloten. De eigenaar van het Gramsbergerboschje, de heer L. van den Poll te Loozerveld, heeft het boschje voor het publiek gesloten verklaard. Het was geopend voor hen die waren voorzien van een wandelkaart. Daar van de gelegenheid daartoe zeer weinig gebruik werd gemaakt heeft de eigenaar het bosje thans voor het publiek doen sluiten.

– Advertentie. Boerenplaatsje Lutten. Notaris Schut te Heemse is voornemens dinsdag 5 maart 1940 om half drie in het café Blaauwkamp te Lutten te doen inzetten en 14 dagen later in het café Nijland aldaar te verkopen: voor de erven van den heer G. Brouwers: een vruchtbaar boerenplaatsje te Lutten, bestaande uit huis en erf met 2.28.60 ha. bouw- en grasland en weg.

– Advertentie. Bruchterveld. Voorlopige aankondiging. Notaris Schut te Heemse is voornemens op nader te bepalen dag van de maand maart voor de heer F. Olthof te verkopen: diens vruchtbare boerenplaats, gelegen aan de Breesloot te Bruchterveld.

– Advertentie. Grote openbare propagandafeestavond te geven door de hervormde meisjes- en jongelingsvereniging te Radewijk op vrijdag 1 maart a.s. ’s avonds 7.30 uur in het gebouw van de zangvereniging D.I.T.U.

1940-03-02
– Waterschap ‘De Molengoot’. Een groot deel van de ingelanden van het waterschap had gevolg gegeven aan de door de centrale commissie voor de ruilverkaveling tot hen gerichte uitnodiging aanwezig te willen zijn op de woensdagmiddag in Hotel Leering gehouden vergadering waar de heer ir. A. Rienks, cultuurconsulent voor Overijssel te Zwolle, een uiteenzetting gaf van de plannen tot ontwatering van de onder het waterschap gelegen gronden, de aanleg van de grote rijksweg van Zwolle naar Coevorden, die dwars door het waterschap zal gaan en de daar mee samenhangende plannen om door middel van ruilverkaveling de schadelijke gevolgen van deze aanleg de jaarlijkse lasten voor de ingelanden zo klein mogelijk te maken c.a.

– Advertentie. Geboorte: Antoni Arnoldus Bruins, z.v. H. Bruins Hzn. en J.H. Dekker, Hardenberg, Wilhelminastraat.

– Rouwadvertentie: Janna van den Hof, weduwe van H. Zagers, oud ruim 91 jaar, Loozen.

– Advertentie. Getrouwd: Willem Snel en Anke de Wit.

– Advertentie. Boelhuis Heemserveen ten huize en ten verzoeke van de heer H. Smit.

– Advertentie. Gramsbergen-Radewijk. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 6 maart 1940 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: den opstal van een dubbel woonhuis alsmede het erfpachtsrecht van het erf met grote tuin aan de Kruisstraat te Gramsbergen, groot 0.12.90 ha en voor mevrouw de weduwe H.B. van Veen: een perceel heide- en veengrond te Radewijk, groot 0.16.45 ha.

– Advertentie. Boelhuis Lutten aan de Dedemsvaart ten huize en verzoeke van de heer E. Prins.

– Advertentie. Boelhuis aan de Breesloot, Bruchterveld ten huize en ten verzoeke van de heer J.H. Meijerink.

– Advertentie. Bij inschrijving te verpachten, voor onbepaalde tijd. Een boerenplaats te Collendoorn, thans in gebruik en bewoning bij de eigenaresse mej. de weduwe J. Hazelaar.

– Advertentie. Landhuis ‘Het Seinen’, Heemse. Te koop aangeboden het mooi gelegen landhuis ‘Het Seinen’ te Heemse. Nadere inlichtingen te bekomen bij H. Vinke, Stationsweg 151, Hardenberg.

1940-03-09
– Advertentie. Getrouwd: W. Lamberts en H. Fredriks, Hardenberg.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Jan Dorman en Wiegertje Withaar, Bruchterveld.

– Advertentie. Dames lidmaten! Wij hebben chique maar ook eenvoudige modellen, nieuwe kleuren dameshoeden in alle prijzen. G.H. Swankhuisen, Hardenberg.

– Gramsbergen. Uit vier meter hoog raam gevallen. Terwijl het 4-jarig zoontje van dr. Mooij boven op een kamer aan het spelen was, viel het eensklaps uit een vier meter hoog raam. In bewusteloze toestand werd de kleine opgenomen doch het bleek overigens goed afgelopen te zijn.

– Eindveiling. Woensdagmiddag werd ten overstaan van notaris Schut in het café Kamphuis de eindveiling gehouden van de boerenplaats van den heer H. Smeman te Den Velde. Koper werd de heer Beukeveld te Coevorden voor f. 12.660.

– Voor benoeming bedankt. De heer B.J. Graatsma, hoofd der openbare lagere school te Holthone, heeft voor de benoeming van hoofd der school te Radewijk bedankt.

– Inzate. Ten overstaan van notaris Schut te Heemse werd alhier woensdagmiddag ingezet de opstal van een dubbel woonhuis, eigendom van mw. Westerhof met 0.12.90 ha. tuingrond. Hoogste bieder was de heer E. Habers te Holtheme met f. 430. Verder vond de inzate plaats van een perceel heide- en veengrond te Radewijk. Hoogste bieder was de heer G. Luchies voor f. 1500.

– Advertentie. Openbare school voor L. en M.U.L.O. Stationsweg Hardenberg. Aanmelding van nieuwe leerlingen voor de nieuwe cursus die met mei aanvangt, bij het hoofd der school J.H. Verleur. N.B. In 1939 slaagden al onze kandidaten zowel voor Mulo-diploma als voor H.B.S.

1940-03-16
– Rouwadvertentie: Roelof Hagedoorn, oud bijna 36 jaar, Radewijk.

– Advertentie. Het hoofd van het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg brengt bij dezen ter openbare kennis dat door de raad dier gemeente in zijne vergadering d.d. 29 februari 1940 het navolgende besluit is genomen: ‘De raad der gemeente Ambt Hardenberg, gelet op artikel 36, 1e en 4e lid der Woningwet, alsmede op het voorstel van burgemeester en wethouders  besluit: de vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente te doen voorbereiden’. Heemse, 11 maart 1940. Het hoofd van het gemeentebestuur, G. Oprel.

– Advertentie. Vruchtbare boerenplaats a.d. Breesloot Bruchterveld. Notaris Schut te Heemse is voornemens donderdag 28 maart 1940, om half drie in het café Sickman te Kloosterhaar te verkopen: voor de heer F. Olthof: diens gunstig aaneengelegen vruchtbare boerenplaats aan de Breesloot te Bruchterveld c.a.

– Advertentie. Voorlopig bericht. Holtheme – Gramsbergen. Zeer belangrijk boelhuis wegens afschaffing van het bedrijf. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 10 april 1940 des morgens 9 uur, ten huiz en ten verzoeke van mejuffrouw de weduwe J.H. Leemgraven Slingenbergh te Holtheme te verkopen: de gehele boerenvoortvaring w.o. 40 stuks vee, meest stamboek en volbloed.

– Ruzie om een meisje. Woensdagavond kregen enige jongelui uit Ebbenbroek verschil van mening voor de woning van de groentehandelaar C. Meijer alhier. De oorzaak was een meisje. De twist liep zo hoog dat men elkaar te lijf ging hetgeen tot gevolg had dat de spiegelruit van Meijer het moest ontgelden. Met kracht botsten de jongelui er tegen aan, zodat er een grote barst in vloog en zij door een nieuwe zal moeten worden vervangen.

– Weer sneeuwduinen. De sneeuwstorm die hier donderdag woedde heeft weer tot verkeersmoeilijkheden geleid. Vooral op de Modderwijk waaide de sneeuw weer tot duinen. Verschillende automobilisten waren genoodzaakt zich er door te graven. De groentehandelaar Beenen uit Zwolle trachtte er met grote vaart door te komen. De auto slipte echter en kwam in de bermsloot terecht. Garage Ten Cate uit Hardenberg moest er aan te pas komen om de auto uit zijn benarde positie te verlossen.

– Bergentheim. De nieuwe hervormde kerk. Onder grote belangstelling is woensdagavond de nieuwe hervormde kerk alhier in gebruik genomen. Tal van gemeenteleden, kerkelijke en burgerlijke autoriteiten waren aanwezig. De dienst werd geleid door ds. Dijkhuis. Voor deze gelegenheid was een bijzondere liturgie samengesteld, waaraan het hervormde kerkkoor medewerking verleende c.a.

– Telefoon te Baalder. Door verschillende zakenmensen en landbouwers alhier wordt behoefte gevoeld om in deze buurtschap een telefoonaansluiting te krijgen. Door enige ingezetenen is nu besloten om in samenwerking met de Vereniging Plaatselijk Belang te trachten om een telefoonaansluiting te verkrijgen.

– Vergadering markte. Onder voorzitterschap van den heer Ekkelenkamp werd de algemene vergadering gehouden van de marke Loozen-Baalder. Aan ’t verslag van den penningmeester ontlenen we dat de kas sloot met een batig saldo van f. 125,18. Tot bestuursleden werden herkozen de heren Ravenshorst, A. Bruggeman en Ter Wijlen. Besloten werd verschillende markewegen te verbeteren.

– Electrificatie van Holthone. Door de bewoners van de buurtschap Holthone wordt thans meer en meer behoefte gevoeld aan electrisch licht. Weliswaar heeft reeds een gedeelte van Holthone electrisch licht van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Coevorden, maar het grootste gedeelte der bewoners is er nog van verstoken. Deze laatste groep heeft reeds aan de Coöperatieve Electriciteits Onderneming te Gramsbergen en aan het G.E.B. te Coevorden om aansluiting verzocht, maar de kosten bleken, vooral bij laatstgenoemd bedrijf, te hoog te zijn. Er zijn nu plannen om een krachtiger actie te voeren voor electrificatie van deze buurtschap, en we hopen dat dit met succes bekroond zal worden.

– Advertentie. Suikerbietenverbouw 1940. Landbouwers, die suikerbieten willen contracteren met de N.V. Noord Nederlandsche Beetwortel-suikerfabriek Vierverlaten, kunnen hiervan opgave doen bij den agent voor De Krim en omgeving. W. Berg, ‘Meulewieke’, De Krim.

1940-03-23
– Slagharen. Pastoor Bos ingehaald. Slagharen heeft pastoor Bos ingehaald. De schoolkinderen hadden reeds tijdig in de middag vrij gekregen. Het Kerk- en Armbestuur had den herder op de grens der parochie bij Wiechers te Sluis 7 verwelkomd c.a.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: F. Geerligs en J. Kuiper, Hardenbergerveld.

– Rouwadvertentie: Gerrit Veneman, oud 64 jaar, Bruchterveld.

– Rouwadvertentie: Hilligje Luten, oud bijna 45 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Berendina Kampman geboren Lenters, oud 67 jaar, Heemse.

– Onderhandse koop. De heer F. Goris, ambtenaar ter secretarie van Ambt Hardenberg, is bij onderhandse koop eigenaar geworden van ‘Het Seinen’ te Heemse.

– Gramsbergen. Eindveiling. Woensdagmiddag had ten overstaan van notaris Schut de eindveiling plaats van een opstal van een dubbel woonhuis, eigendom van mw. weduwe Westerhof te Hardenberg. Hoogste bieder was de heer C. Dorresteijn alhier voor f. 750 c.a.

– Advertentie. Ontvangen mooie sortering kop en schotels, serviezen, melkstellen c.a. bij Sierink, Oosteinde.

1940-03-30
– Jaarvergadering ‘Salland’. een miljoen kg. melk meer dan in 1938. Woensdag had de jaarlijkse vergadering plaats van aandeelhouders van de N.V. Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ te Hardenberg in het café Zweers c.a.

– Advertentie. Geboorte: Gerharda Jacoba Vogelaar, d.v. P.S. Vogelaar en J.C. Wamelink.

– Advertentie. Wegens afschaffing van het bedrijf, grote boeldag op de boerderij ‘Het Leemgraven’ te Holtheme – Gramsbergen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 10 april 1940 des voormiddags om negen uur op de boerderij ‘Het Leemgraven’ te Holtheme, ten verzoeke van mejuffrouw de weduwe J.H. Leemgraven Slingenberg te verkopen: 4 paarden, 38 stuks hoornvee c.a.

– Jaarvergadering Handelsvereniging. In de onder presidium van den heer R.E. de Bruin gehouden geanimeerde vergadering van den Handelsvereniging voor Hardenberg en Heemse, bleek uit het jaarverslag van den secretaris W. Snel dat het ledental der vereniging in het afgelopen jaar weinig verandering had ondergaan c.a.

– De bossen op de Groote Scheere. Naar men ons mededeelt zijn voortaan ook de bossen op de Grote Scheere alleen toegankelijk met een geldige wandelkaart welke bij de jachtopziener aldaar verkrijgbaar is.

1940-04-06
– Advertentie. Lutten. Wegens afschaffing. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 15 april 1940 des namiddags om drie uur ten huize en ten verzoeke van mej. de weduwe J. Hulst te Lutten te verkopen: 250 kippen c.a.

– Advertentie. Vruchtbaar boerenplaatsje Loozen – Gramsbergen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 17 april 1940 om twaalf uur in het café Nieuhoff te Gramsbergen te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer Johs. Pas en kinderen: hun vruchtbaar boerenplaatsje te Loozen.

1940-04-13
– Gramsbergen. Van een gewisse dood gered. De heer H. Bakker alhier bemerkte dinsdagmiddag dat er brand was in het schuurtje achter zijn woning. Ook omwonenden kwamen direct toelopen om het stro dat in de schuur in brand was geraakt, hier uit te gooien. Tot grote schrik van de heer Bakker zag deze zijn 7-jarig zoontje onder het brandende stro liggen. De heer Schuurman wist het kind spoedig uit het brandende perceel te grijpen, waardoor het kind van een anders wisse verstikkingsdood werd gered. Het knaapje had echter reeds ernstige brandwonden bekomen aan handen en hoofd. Direct werd de hulp ingeroepen van dr. J. Mooij die het knaapje overbracht naar het ziekenhuis te Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Wouter Swankhuisen, z.v. W. Swankhuisen en G.H. Otter, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Susanna Hendrika Johanna Nieuhoff, weduwe van den heer H.B. van Veen, oud 78 jaren, Apeldoorn.

– Verbetering weggedeelte Kloosterhaar-Hardenberg. Vrijdagmiddag is te Zwolle aanbesteed namens Ged. Staten van Overijssel, door de hoofdingenieur van den provinciale waterstaat, het verbreden en het gedeeltelijk verleggen van de aardebaan, het opruimen van veen, het verbreden, eventueel nieuw leggen van de fundering en de aanleg van een verharding van teerslakken of asfaltbeton op een 5 km. lang gedeelte van de weg Kloosterhaar – Mariënberg – Hardenberg met het uitvoeren van bijkomende werken. Laagste inschrijfster was N.V. B. Boeswinkel te Nijmegen voor f. 93.500.

– Advertentie. Mobilia Radewijk. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 20 april 1940 des namiddags om half drie ten huize en ten verzoeke van den heer H.J. van Oortmerssen te Radewijk te verkopen: 1 buffet, theekast, tafels, stoelen c.a.

– Advertentie. Wegens afschaffing. Boelhuis Modderwijk Lutten. Notaris Schut is voornemens dinsdag 23 april 1940 om twee uur ten huize en ten verzoeke van H.J. Pierik te verkopen: 1 paard, 3 nieuwmelkte koeien c.a.

– Advertentie. Heemse. Wegens afschaffing. Notaris Schut is voornemens woensdag 24 april 1940 om één uur ten huize en ten verzoeke van den heer H. Kampman en kinderen te Heemse te verkopen: een werkpaard, 5 koeien c.a.

1940-04-20
– Advertentie. Geboorte: Wietske Wynia, d.v. G.J. Wynia en A.A. v.d. Mooren, Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Klaas Goris, z.v. F. Goris en F. Jongsma, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Aaltje Jans, echtgenote van A. Lensen, oud bijna 64 jaar, Bergentheim.

– Rouwadvertentie: E.J. aan het Rot, secretaris-penningmeester sinds de oprichting (14 maart 1903) van het Veefonds ‘Bergentheim en Omstreken’.

– Advertentie. Aanbesteding. Op maandag 29 april 1940 des nam. 3½ uur, zal in het Koffiehuis Brouwer te Hardenberg voor rekening van de Coöperatieve Landbouw- en Handelsvereniging aldaar worden aanbesteed: de uitbreiding van de opslagloods, ter oppervlakte van pl.m. 240 m2, gelegen aan de Haven te Hardenberg. G. en W. Wierenga, architecten, Coevorden.

– Advertentie. Staat van beleg. De burgemeester van Ambt Hardenberg maakt bekend dat deze gemeente bij koninklijk besluit met ingang van 13 april 1940 in staat van beleg is verklaard. De burgemeester voornoemd, G. Oprel, Heemse.

– Aanrijding op de brug. Op de smalle Vechtbrug bij den heer Wamelink had een aanrijding plaats tussen een luxe auto en een vrachtauto waarbij de eerste van voren vrij ernstig beschadigd werd. De personenauto die bestuurd werd door den heer Baron van Ittersum te Heemse was de brug reeds half gepasseerd toen uit Hardenberg een grote vrachtauto naderde, die desondanks de brug opreed. Gezien de geringe breedte van deze brug was een botsing niet te vermijden aangezien twee auto’s elkaar niet kunnen passeren. De marechaussee stelde een onderzoek in naar de schuldvraag.

– De Van Roijenswijk. Naar wij van terzijde vernemen zou, in verband met de ongunstige tijdsomstandigheden, het dempen van de Van Roijenswijk één jaar opgeschort zijn.

– Advertentie. Wegens vertrek uit de hand te koop: Chevrolet 1933, in goede staat en een garage 6 m. bij 3 m. Te zien en te bevragen bij H.J. van Oortmerssen te Radewijk.

1940-04-27
– Ruilverkaveling De Molengoot.  Ter inzage legging plan van ruilverkaveling c.a.

– Voor beroep bedankt. Ds. G.L. Bouman, predikant der hervormde gemeente alhier, heeft bedankt voor het beroep naar de hervormde gemeente te Heerlen.

– Speling der natuur. Bij de landbouwer Hutten te Baalder heeft zich een wonderlijke speling der natuur voorgedaan. Daar toch werden 12 biggen geboren die geen van allen achterpoten hadden. De voorpoten waren normaal ontwikkeld. Voor Hutten betekent dit uit de aard der zaak een schadepost, vooral nu de biggen nogal prijzig zijn.

– ‘Plaatselijk Belang’ Radewijk. Vrijdagavond werd in de bijzondere school alhier een vergadering gehouden over de op komst zijnde telefoonaansluiting in Radewijk. De vergadering werd geopend door het hoofd der school, de heer A. van der Meer. Spreker betoogde dat deze vergadering, welke in feite belegd was voor de op komst zijnde telefoonaansluiting, toch ook een schitterende gelegenheid was voor de oprichting van een vereniging voor plaatselijk belang in het algemeen, welke ten zeerste van nut kan zijn. Vervolgens werd een voorlopig reglement samengesteld. De opgerichte vereniging draagt de naam ‘Plaatselijk Belang Radewijk’ c.a. Alle aanwezigen gaven zich als lid op waarna werd overgegaan tot het verkiezen der bestuursleden. Gekozen werd tot voorzitter de heer A. van der Meer, tot secretaris de heer G. Wolbink, voorts J. Kamphuis en G.J. Jonkhans welke hun functies onderling zullen verdelen. Eén bestuurslid zal op een later te houden vergadering worden gekozen. Voorts werd er nog over gesproken waar het telefoonstation zou worden gevestigd. Algemeen werd aangenomen dat het geschiktste perceel was dat van den winkelier H.J. Kampherbeek alhier, welke zich disponibel stelde voor de aansluiting bij hem aan huis.

– Radewijk. Beide polsen gebroken. Dezer dagen had het 12-jarig zoontje van de weduwe R. Hagedoorn het ongeluk, toen hij nabij de woning van de landbouwer G.J. Waterink in een boom klom, er van zeer grote hoogte uit te vallen. De ongelukkige brak hierbij zijn beide polsen. Hij werd opgenomen door de zoon van de landbouwer, die hem naar de ouderlijke woning vervoerde. De onmiddellijk ontboden geneesheer dr. Mooy uit Gramsbergen achtte opname in het ziekenhuis te Hardenberg noodzakelijk.

– Gramsbergen. Opening winkel. Zaterdagmiddag zal alhier heropend worden het filiaal van Wehkamp’s Kleedingmagazijn c.a.

– Oud-burgemeester Van Riemsdijk een voorzittershamer aangeboden. Door een tweetal ingezetenen is aan oud-burgemeester Van Riemsdijk aangeboden een houten voorzittershamer, welke is vervaardigd uit hout van een boom welke sinds onheuglijke jaren voor het gemeentehuis alhier stond. Door den heer Van Riemsdijk is deze hamer onder grote dankbaarheid aanvaard.

– Vrijwillige brandweer wordt opgericht. Onder voorzitterschap van burgemeester baron Van Voerst van Lynden werd alhier een vergadering gehouden om te komen tot oprichting van een vrijwillige brandweer. Aanwezig waren 15 leden. De burgemeester zette doel en werking van een vrijwillige brandweer uiteen. Besloten werd binnenkort weer een vergadering te houden waarin tot definitieve oprichting zal worden besloten.

– Advertentie. Zie voor onze geweldige openingsreclame advertentie in het voorjaarsnummer der winkelierscourant. H.J. Marsman. Filiaal Wehkamp’s Kledingmagazijn.

– Advertentie. Lente! Damespullovers, costuumrokken, damesonderjurken, corsetten, directoirs, camisols. S. Blein, Hardenberg.

– Advertentie. Wegens feestdagen a.s. maandag en dinsdag gesloten. I.A. Frank.

– Advertentie. Doe weg dat donkere behang. Breng licht en zon in uw woning. Ga naar Vasse op den Brink.

1940-05-04
– Rouwadvertentie: Geesje Hankamp, weduwe van G. Grobbe, Oudeveen.

– Autobotsing op het Oosteinde. Maandagmiddag vond op het Oosteinde een botsing plaats waarbij drie auto’s betrokken waren en waarbij één auto aanzienlijke schade opliep. Een auto van Ark’s Beschuitfabriek stond geparkeerd voor café Ten Cate. Een boerenwagen, die van de markt kwam, wilde passeren toen uit de richting Gramsbergen de vrachtautochauffeur Van E. uit Ommen met te grote snelheid naderde. Hij kon niet tijdig stoppen en trachtte tussen de auto en de boerenwagen door te glippen c.a.

– Aanbesteding. Onder architectuur van de heren Wieringa te Coevorden werd maandagmiddag in het Koffiehuis Brouwer aanbesteed de uitbreiding van de opslagloods van de Coöperatie. Laagste inschrijver: K. van Aalderen te Ommen voor f. 4219.

– Schuur afgebrand. Dinsdagmiddag werden de bewoners van de Sallandschestraat opgeschrikt door het geroep: ‘brand’ en door de dikke rookwolken die opstegen uit de schuur, staande achter de woning van mejuffrouw weduwe Ten Broeke. De brand was waarschijnlijk ontstaan achter in het gebouw, in de wagenschuur. Het vuur vond in het hoi en stro dat in de schuur was opgeslagen, gretig voedsel. Spoedig sloegen de vlammen dan ook hoog boven het dak uit c.a.

– Badmeester benoemd. Tot badmeester van de Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’ is voor het komende seizoen benoemd de heer J. v.d. Bent te Zwolle die deze functie ook het vorig jaar waarnam. Het ligt in de bedoeling de badinrichting 29 mei a.s. te openen.

– Ernstige val. Onze vroegere plaatsgenoot, de koperslager G. Sierink, is dinsdag door een ernstig ongeluk getroffen. Bij het verrichten van loodgieterwerkzaamheden op het dak van Hotel Kuhlman te Vroomshoop is hij van een hoogte van 3 meter op de zolder gevallen. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ontboden, waarna hij naar het diaconessenziekenhuis te Almelo – zijn woonplaats – werd overgebracht. Naar wij vernemen is hij aldaar aan de gevolgen van de val overleden.

– Heemse. Nieuwe hervormde school in gebruik genomen. Onder grote belangstelling van de zijde der ouders en autoriteiten werd vrijdagmiddag het nieuwe schoolgebouw der Hervormde Schoolvereniging aan de Ommerweg in gebruik genomen. Bijna twee lokalen der school waren geheel gevuld met belangstellenden, die werden welkom geheten door ds. Groenewoud. Na opening met gebed richtte spreker zich tot de leden van de Schoolvereniging en tot de ouders van de kinderen, die met het personeel, het meeste belang hebben bij een nieuw en naar de eisen des tijds ingericht schoollokaal. Verder wees spreker op het toenemen van het aantal leerlingen. Bij de oprichting der school in 1923 telde de school 33 leerlingen. Thans is dit aantal gestegen tot 110. het was onmogelijk deze nog langer onder te brengen in twee lokalen, zodat in het najaar van 1928 werd besloten te trachten een nieuw schoolgebouw te krijgen. Vele moeilijkheden moesten worden ondervangen en opgelost, doch eindelijk is dit mooie schoolgebouw gereed gekomen c.a.

– Radewijk. Afscheid meester Van Oortmerssen.

– Gramsbergen. Eindveiling. Woensdag had ten overstaan van notaris Schut de eindveiling plaats van een vruchtbaar boerenplaatsje, thans bewoond door de heer J. Pas te Loozen. Koper werd de heer A. Kloekhorst te Oudeveen voor f. 3800.

– Advertentie. Willering’s Schoenhandel aan de Markt, Hardenberg.

1940-05-25
– Moedig voorwaarts! In de lange tijd van zijn bestaan is het behoudens de beide laatste weken niet voorgekomen dat de bevolking van onze omgeving op vrijdagavond op zaterdagmorgen ons blad niet ontving. Het moesten dus zeer bijzondere omstandigheden zijn, die dit niet-verschijnen veroorzaakten. Allen kennen we deze bijzondere omstandigheden, zodat het niet nodig is daarop nader in te gaan. Langzamerhand hebben de omstandigheden zich echter bij de huidige toestand aangepast. Het leven gaat weer zoveel mogelijk zijn gewone gang en ook ons blad zal in den vervolge weer wekelijks bij zijn talrijke abonnees verschijnen en hoopt hen, evenals voorheen, uitvoerig op de hoogte te houden van het nieuws dat het steeds heeft gebracht, nl. het nieuws uit Hardenberg en de talrijke buurtschapen die er om heen liggen. Ook het stadsbeeld krijgt zo langzamerhand weer een normaal aanzien. Bij het opblazen der bruggen op vrijdag 10 mei waren tal van huizen beschadigd. Honderden ruiten waren kapot, de daken van tientallen huizen hadden geleden. In het begin had men deze zeer voorlopig hersteld, doch toen de strijd beslist was en het zeker was dat we weer een meer normale tijd tegemoet gingen, trachtten in het bijzonder de zakenmensen hun huizen weer het uiterlijk te geven dat zij voor de bewuste dag hadden. De houten schotten verdwenen, grote spiegelruiten verschenen en op dit ogenblik hebben, op een enkele na, alle zakenmensen hun zaken weer in zoverre hersteld dat zij weer gelegenheid hebben door middel van hun etalages het publiek te tonen wat zij in hun zaken brengen. Met de herstelling van de Vecht- en Veerbrug, waarvan de eerste al dadelijk van een nood-herstelling was voorzien, werd begonnen en na enkele dagen waren zij in zoverre hersteld dat het verkeer weer ongehinderd kon plaats vinden. De afgelopen twee weken zijn dagen van grote spanning geweest. Het merendeel der bevolking had een zoon, een broer, een verloofde, familie of vrienden onder de wapenen en met angst in het hart vroeg men zich steeds af hoe de afloop zou zijn voor hem, aan wien men het meeste gehecht was. Als een verademing kwam voor velen op dinsdagavond 14 mei de mededeling dat de strijd gestaakt was. Toen duurde het niet lang of de eerste mededelingen kwamen, in den beginne nog het meest van jongens, die krijgsgevangen waren gemaakt. De posterijen hebben in deze dagen veel lof verdiend. Ondanks de vele moeilijkheden, veroorzaakt door het ontbreken van vervoergelegenheid, hinderpalen in de vorm van vernielde bruggen, streefde men ernaar om de post zo spoedig mogelijk te bezorgen c.a.

– Advertentie. Geboorte: Frederika Cornelia Boom, d.v. dhr. en mevr. Boom-Mulder, Hardenberg.

– Advertentie. Winkelsluiting. De burgemeester van Ambt Hardenberg, overwegende, dat de gehele gemeente verduisterd moet zijn en er des avonds en des nachts nergens licht uit de woningen mag stralen; dat dit verbod ook geldt voor de winkels; bepaalt dat alle winkels, kapperszaken enz. in de gemeente op gewone dagen om 8 uur en op zaterdagen om 9 uur gesloten moeten zijn. Uitstralen van licht uit de woningen en winkels is streng verboden en eer zal overal toezicht worden uitgeoefend. Overtreding zal streng worden gestraft. Heemse, 23 mei 1940. De burgemeester, G. Oprel.

– Adverentie. Brucht. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 29 mei 1940 om twee uur in het café ‘Veenlust’ (Bolks) te Bergentheim te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor mejuffrouw de weduwe M.C. Jonker en c.s, een woonhuis (waarin schoenmakersaffaire) met schuur, tuin en grasland, groot 0.52.90 ha. Eén en ander gelegen te Brucht aan den harden weg en het Almelosche kanaal.

– Gramsbergen. Het verkeer ondervindt geen moeilijkheden meer. Thans zijn alle bruggen welke waren vernield in deze omgeving hersteld. De zuivelfabriek heeft dan ook wederom alle melkrijders aan het werk gesteld, zodat de veehouders geen hulpdiensten meer behoeven te verrichten. De weg Gramsbergen-Coevorden over de Haandrik en over Anerveen kan weer gewoon gepasseerd worden.

– Advertentie. Ons personeel moet werk houden! Onze machines moeten in bedrijf blijven! Bestelt daarom thans uw benodigd drukwerk en wacht er niet mee. R.E. de Bruin.

– Advertentie. In verband met de verordening tot totale verduistering, waar streng de hand aan gehouden moet worden, acht ik het van belang dat, althans voorlopig tot nader order, de barbiers en verder zoveel mogelijk alle winkels des zaterdagsavonds hunne zaken om 9 uur sluiten. De burgemeester van Stad Hardenberg, Chr.F. Bramer.

– Advertentie. Uitreiking broodbonboekjes. De leider van den distributiedienst te Stad Hardenberg maakt bekend dat ten zijnen kantore op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 mei a.s. de broodbonboekjes zullen worden uitgereikt. Hiertoe is het nodig dat van elk gezin iemand komt met de distributiestamkaarten van het gehele gezin, op vertoon waarvan de boekjes worden afgegeven. De leider van de distributiedienst, Z. Middendorp.

1940-06-01
– Onwateringswerkzaamheden. Met de ontwateringswerkzaamheden in het waterschap Radewijk-Baalder is een begin gemaakt. Het besluit hiertoe werd reeds geruime tijd geleden genomen. De Heidemij heeft een plan opgemaakt dat in werkverschaffing zal worden uitgevoerd. Bij de Beekbrug in de weg van Hardenberg naar Gramsbergen is men begonnen en kan men reeds enigszins een indruk krijgen van deze verbetering. De waterleiding wordt daar aanmerkelijk verbreed en verdiept, terwijl ook de afvoer naar de Vecht zal worden verbeterd.

– Weg Kloosterdijk-Hardenberg wordt verbeterd. Met de verbetering van den weg Kloosterdijk – Mariënberg – Brucht – Hardenberg is een begin gemaakt, hetgeen door de talrijke weggebruikers, die reeds jarenlang hebben geklaagd over de slechte toestand waarin deze weg verkeerde, zeer op prijs zal worden gesteld c.a.

– Heemse. De Jeugdherberg wordt heropend. De jeugdherberg ‘Het Weidehuis’ die geruime tijd niet kon worden gebruikt voor het doel waarvoor ze was bestemd, zal, naar wij vernemen, eerlang weer in gebruik worden genomen. Dat de trekkers er verleden jaar geen gebruik van konden maken was voor velen hunner een teleurstelling. Binnenkort zullen ze er echter weer van kunnen profiteren om volop te genieten van het natuurschoon dat onze omgeving biedt.

– Teraardebestelling van A.A. Oostenbrink. Onder zeer grote belangstelling had dinsdagmiddag op de algemene begraafplaats te Heemse de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen de heer A.A. Oostenbrink, in leven wethouder der gemeente Ambt Hardenberg en lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel c.a.

– Nieuw raadslid. Naar wij vernemen zal tot lid van de raad dezer gemeente (vacature Oostenbrink) worden benoemd verklaard de heer G.H. te Rietstap te Bergentheim.

– Brug Holthemerbroek. Met vereende krachten is men thans bezig de brug welke loopt door het Holthemerbroek, te herstellen. Binnen enkele dagen hoopt men deze brug geheel hersteld te hebben waardoor het dan weer mogelijk zal zijn de weg van Den Velde door het Holthemerbroek naar de Haandrik te passeren. Per fiets kan men er al weer langs.

– Ongeval. Terwijl de knecht van de landbouwer J. Nijmeijer te Ane, de arbeider J. van Faassen, zaterdag bezig was de zolder schoon te maken had hij het ongeluk naar beneden te vallen. Daar de toestand van de man zich nogal ernstig liet aanzien werd de hulp ingeroepen van dr. Mooij, die een gebroken schouder constateerde.

– Rouwadvertentie: Catharina Maria Aleida Kruizenga, oud ruim 44 jaar.

– Advertentie. In verband met de tijdsomstandigheden ziet tandarts Schipper zich genoodzaakt zijn spreekuren te Hardenberg op te heffen.

– Advertentie. Slagerij Leman.

1940-06-08
– Advertentie. Mobilia Gramsbergen. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 12 juni 1940 om tien uur ten sterfhuize van mejuffrouw Mina Centen te Gramsbergen voor de Diaconie der Nederlandsche Hervormde Kerk te Gramsbergen te verkopen: een kabinet c.a.

– Advertentie. Heden ontvangen. Spek, vet enz. P. van Velzel.

– Ontginning. Aan de Modderwijk, langs de weg Lutten-Heemse, wordt thans in werkverschaffing een stuk grond ontgonnen nabij de woning van de heer Wieten. Hierdoor wordt ook deze streek aanmerkelijk verfraaid. Op de Haar is tevens een nieuwe woning gezet, zodat deze vroeger eenzame streek almeer bevolkt wordt.

– Gesneuveld. Zondagmorgen deelde ds. Groenewoud vanaf de kansel mede dat ook van de hervormde gemeente te Heemse één militair voor zijn vaderland gevallen is, nl. Gerrit Bakker te Collendoornerveen. Uit deze omgeving worden nog twee militairen vermist en wel Mulder te Diffelen en Nijman te Rheezerveen.

– Botsing. Jl. Vrijdagavond – ons vorig nummer had juist de pers verlaten – had op het kruispunt Voorstraat-Fortuinstraat een botsing plaats tussen een auto, bestuurd door de heer Van der Vecht, wethouder van Ambt Hardenberg en een motor, waarop de heer J. Kiewiet te Gramsbergen was gezeten. De heer Van der Vecht reed langzaam om de motorrijder, die achter een wagen reed, gelegenheid te geven om te passeren. De heer Kiewiet echter was van mening dat het de bedoeling van de autobestuurder was om te stoppen. Door dit misverstand ontstond een botsing. Het motorrijwiel kwam in aanraking met de zijkant van de auto, welk voertuig enige schade opliep. De beide bestuurders liepen enige lichte verwondingen op. De marechaussee, die spoedig ter plaatse was, stelde een onderzoek in.

– Ruilverkaveling ‘Molengoot’ c.a. De uitslag was dat de ruilverkaveling met grote meerderheid werd aangenomen. Van de 486 eigenaren waren er slechts 54 tegen. Van de 1489 ha. waren er slechts 253 tegen. De heren Van Leusen en burgemeester Oprel spraken woorden van felicitatie.

1940-06-15
– Rouwadvertentie: Roelof Raak, echtgenoot van Zwaantje Pullen, oud 64 jaar, Bergentheim.

– Rouwadvertentie: Derk Jan Rundervoort, oud 34 jaar, molenaar van de Coöperatie ‘Ons Belang’ Lutten-Ane. Overleden in de strijd voor het Vaderland.

– Ongeluk bij Bergentheim voor de Almelose Rechtbank. Drie doden, twee gewonden en een auto waarvan niets meer over was dan wat ineengewrongen ijzer; ziedaar het droevig resultaat van het ongeval, dat dinsdagmiddag 6 februari op de onbewaakte overweg tussen Mariënberg en Bergentheim geschiedde c.a.

– Zakennieuws. Naar wij vernemen is door de firma W. Stegeman en Zn., wier zaak in uurwerken, goud, zilver en optiek thans gevestigd is in de Voorstraat nabij de brug, het fraaie, nieuwe winkelpand gehuurd, dat gelegen is aan de Markt en in eigendom toebehoort aan de heer Leering. De zaak der genoemde firma zal eerlang daar worden gevestigd.

– ‘Het Belang van den Landarbeider’, ‘Beter Wonen’. Tot voorzitter van genoemde vereniging en woningbouwvereniging is, ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer A.A. Oostenbrink, gekozen de heer J.H.R.M. Geerdes te Slagharen. Tot bestuurslid werd gekozen de heer J.W. Resink, thans administrateur van beide verenigingen.

– Bergentheim. Geveild perceel. Bij de door notaris Schut te Heemse gehouden verkoop van een burgerwoning met 30 are grond voor de wed. M.C. Jonker te Brucht werd de Diaconie der Ned. Herv. Kerk te Hardenberg eigenares voor de som van f. 3000.

1940-06-22
– Rouwadvertentie: Gerardus Albertus Rudolf van Laar, oud ruim 84 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Piet Capelle, z.v. J.J. Capelle en J. de Ruijter, Hardenberg ‘De Zwerver’ (Haven).

– Advertentie. Verloofd: Klaasje Lennips en A.J.W. Schuite, Hardenberg.

– Advertentie. Ondergetekende deelt het publiek van Hardenberg en omstreken mede dat hij is gedemobiliseerd en zich weer ten volle aan zijn zaak kan wijden. J. Valkman, dames- en herenkapper, Hardenberg.

– Slagharen. Gestorven. De hoogbejaarde heer Van der Wal alhier, die 10 mei bij de explosie van de zware brug over het kanaal verwond raakte, is thans overleden. Hij heeft zich niet tijdig in veiligheid weten te stellen, waarbij de hak van zijn voet is gerukt. Aanvankelijk werd hij in het ziekenhuis te Hoogeveen verpleegd doch de laatste week in eigen woning.

– Gramsbergen. Een vlotbrug. De voor enige weken nieuw gemaakte brug bij Boonstra is thans weggenomen en vervangen door een vlotbrug. Deze brug kan weggenomen worden, zodat de scheepvaart ongehinderd doorgang kan vinden. Ook de brug bij huize Hans te De Haandrik, welke niet opgehaald kan worden, zal worden vervangen door een vlotbrug, zodat de scheepvaart van hier naar Coevorden geen stagnatie behoeft te ondervinden van de bruggen.

– Gramsbergen. De brandweer in nieuw gewaad. De gemeentelijke brandweer is thans in uniform gestoken. Reeds maakten de brandweerlieden een eerste oefening in de nieuwe kleding, die bestaat uit een brandweerhelm met bijpassende leren jassen en pijpen. Bij den burgemeester op de Scheere werd deze oefening gehouden, met de nieuwe brandspuit.

– Advertentie (met illustratie): Fa. W. Stegeman & Zn, Hardenberg.

1940-06-29
– Ambt Hardenberg. Benoeming. Tot directeur der Chr. Landbouwschool te Heemse is benoemd ir. Blok, tot dusverre waarnemend directeur. Naar wij voorts vernemen is de heer Bosscher, die enkele maanden als tijdelijk leraar aan deze landbouwschool verbonden is, voor vast benoemd.

– Advertentie. Distributiedienst Ambt Hardenberg. De leider van de distributiedienst in den kring Ambt Hardenberg maakt bekend dat met ingang van dinsdag 2 juli 1940 het bureau van bovengenoemden dienst gevestigd is in het gebouw van de voormalige hervormde school A-92 te Heemse. Het nieuwe telefoonnummer is 76. De leider, B. van der Meer.

– Advertentie. Vruchtbare boerenplaats Venebrugge. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 8 juli 1940 om half drie in het Koffiehuis Brouwer te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor de heer A. Stegink diens vruchtbare boerenplaats aaneengelegen te Venebrugge, aan de hoofdweg van Hardenberg over Venebrugge naar Uelsen.

– Advertentie. Ondergetekende geeft hierbij kennis dat het Ambtenarenverbod voor de Nationaal Socialistische Beweging is opgeheven en deze Beweging niet meer behoort tot de verboden verenigingen. Aanmeldingen voor het lidmaatschap kunnen voorlopig dagelijks geschieden bij den groepsleider, Van Ittersum.

 

 

1940-07-06
– Waterschap ‘Het Heemserveen’. Te Lutten werd maandagavond in hotel ‘Het Jachthuis’ een vergadering gehouden van bestuur en ingelanden van het waterschap het Heemserveen. Voorzitter was de heer J. Leffers, die er in zijn openingswoord op wees dat dit weer de eerste vergadering is, sinds 1911, toen de heer H. Mooi nog voorzitter was. Was de laatste samenkomst vóór 29 jaar gewijd aan de bruggenbouw, ook thans is dit punt weer aan de orde. Bijna 30 jaar hebben de bruggen gelegen. Door de oorlogstoestand zijn ze nu in slechte toestand geraakt, zodat vernieuwing noodzakelijk is. Daarbij komt nog een zeer ingrijpende zaak, nl. de waterkering. Deze winter zijn de wijkswallen overstroomd. De wallen moeten verhoogd worden of bij de bruggen moeten keerdammen komen c.a.

– Advertentie. Het Gordijnenhuis, J. Fredriks, verduisteringsgordijnen.

– Advertentie. 200 menschen kunnen we helpen aan 1 pond vet! Haast u! M. Leman, Slagerij, Hardenberg.

1940-07-13
– Een tweede veldwachter. Door de Commissaris der Koningin in onze provincie is het aantal veldwachters in onze gemeente bepaald op twee. We zullen hier dus eerlang een veldwachter erbij krijgen.

– Nieuwe statuten voor ‘Het Groene Kruis’. Woensdagavond werd in het Lokaal voor Christelijke Belangen een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden van de vereniging ‘Het Groene Kruis’. Buiten het bestuur, dat ook niet voltallig was, waren slechts dire van de meer dan 2000 leden aanwezig. De voorzitter, ds. G.L. Bouman, merkte in zijn openingswoord op dat deze vergadering is belegd ter vaststelling van de ontwerpstatuten en huishoudelijk reglement. De bestaande dateren van de oprichting der vereniging en zij zijn nog slechts in kleinen getale aanwezig. Bovendien dekken zij, mede door de stichting van het ziekenhuis Röpcke-Zweersstichting, de werkzaamheden der vereniging niet meer c.a.

– Werklozenkamp. Voor de in deze omgeving te werk gestelde werklozen zal, naar ons werd medegedeeld, een kamp worden gebouwd, hoogstwaarschijnlijk aan de Haardijk, nabij de boerderij van de landbouwer H. Rekers. Er zullen enige honderden personen in ondergebracht kunnen worden.

– Gramsbergen. Ongeval. Bij het verrichten van werkzaamheden in de klompenmakerij van de heer Barels alhier, had diens knecht H. Breukelman het ongeluk met zijn hand in aanraking te komen met de elektrische boormachine, waarbij het ernstige verwondingen opliep. Hij werd naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd. Naar wij vernemen is dit ongeval nogal vrij goed afgelopen.

– Advertentie. Markte Bergentheim wenscht uit te besteden enige sloten. Gegadigden die onder de marke zijn, kunnen zich vervoegen dinsdagavond 16 juli om 7 uur bij het bestuur.

– Advertentie. Autoverhuur. Ondergetekende maakt bekend dat hij vergunning heeft gekregen om vanaf heden weer in beperkte mate te mogen rijden. Aanbevelend, H.J. Zweers, Eiermarkt 49, Hardenberg, tel. 65.

1940-07-20
– Advertentie. Geboorte: Aleida Jacoba Middendorp, d.v. Z. Middendorp en E. Podde, Hardenberg.

– Advertentie. De burgemeester van Stad Hardenberg maakt algemeen bekend dat ieder die door de oorlogsomstandigheden een rijwiel vermist, hiervan ten gemeentehuize aangifte moet doen onder vermelding van een uitvoerig signalement. Zij, die zulks reeds deden, worden verzocht andermaal hun opgaven in te zenden. Een en ander wordt ingewacht voor dinsdag 23 juli a.s. Burgemeester Chr.F. Bramer.

– Advertentie. Vacantie voor kinderen. De burgemeester van Stad Hardenberg maakt bekend dat bij hem opgaaf kan worden gedaan van kinderen die hun vacantie willen doorbrengen in de Ostmark. In deze zeer gezonde en prachtige streken van Oostenrijk willen de bewoners onze kinderen gastvrij ontvangen. Burg. Chr.F. Bramer.

– Advertentie. Mobilia. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 22 juli 1940 des middags om 2 uur ten sterfhuize van den heer G.A.R. van Laar aan de Gramsbergerweg te Stad Hardenberg voor diens erven te verkopen: de keurig net onderhouden burgerinboel, bestaande uit: een mahoniehouten linnenkast, buffet, theekast c.a.

– De Sallandschestraat. Het zal nu ernst worden met de vernieuwing van de Sallandsestraat en het is heus niet voor de tijd. Voor negen jaar scheen het alsof er een begin mee zou worden gemaakt: de stenen waren er reeds aanwezig. Maar dat mocht toen zo niet zijn. Er waren andere delen in de gemeente waar bestrating meer noodzakelijk was, zo meende het gemeentebestuur. En de stenen werden van daar weg gehaald om op een andere plaats te worden gelegd. Met lede ogen aanschouwden de Sallandschestraatbewoners het vervoer ervan, doch ze bleven hopen dat spoedig de tijd zou aanbreken dat ook zij spoedig een nieuwe straat zouden krijgen. Dat ‘spoedig’ heeft inmiddels negen jaren geduurd. Maar nu zal het dan eindelijk beter worden. De ondergrondse kabel is reeds gelegd en binnenkort zal een aanvang met de bestrating worden gemaakt.

– Ambt Hardenberg. Twee veldwachters erbij. Door de Commissaris der Koningin is het aantal veldwachters in deze gemeente bepaald op zes, zodat het tegenwoordige aantal met twee wordt uitgebreid.

– Sibculo. Ongeval. Bij het verrichten van werkzaamheden bij de persturfmachine in de veenderij Van Riggelen raakte de arbeider Kruithof met zijn vingers bekneld tussen een staaldraad. De toppen van twee vingers werden hierbij afgerukt. Dr. Post te Bergentheim verleende geneeskundige hulp.

– Gramsbergen. Dorpstype overleden. Alhier is thans wederom een der dorpstypen, welke onze plaats nogal kent, overleden, namelijk Johan van Munster, bijgenaamd ‘Toet’. De overledene bereikte de ouderdom van 59 jaar en was gedurende vele jaren straatreiniger bij de gemeente.

1940-07-27
– Geveild. Ten overstaan van notaris Schut werd in het koffiehuis Brouwer voor de heer A. Stegink te Venebrugge bij palmslag verkocht diens vruchtbare boerenplaats, bestaande uit ruime boerenbehuizinge met 6.98.80 ha. best bouw- en grasland. Koper werd de heer G. Kelder te Baalderveld voor f. 11.800.

– Advertentie. Geboorte: Gerhard Pieter Teunis, z.v. D. Teunis en Z. Snel, Hardenberg.

1940-08-03
– Bestuur Zwem- en Poloclub. In de eerste vergadering van de dezer dagen opgerichte zwem- en poloclub ‘De Marsch’ werd het bestuur als volgt samengesteld: dr. H. Boom, J.J. Greven, H. Vinke, J. Veldkamp en L. Jansen. De badmeester, de heer v.d. Bent, werd benoemd tot adviserend bestuurslid en trainer. Het ligt in de bedoeling des dinsdags- en donderdagsavonds te trainen, waarbij in het begin speciaal het polospel beoefend zal worden.

– G. Peltjes overleden. Maandag overleed in het ziekenhuis alhier, na een kortstondige ziekte, de heer G. Peltjes, in leven wethouder dezer gemeente. De heer Peltjes had zitting in tal van besturen. Sinds juni 1916 was hij onafgebroken lid van de gemeenteraad, in september jl. werd hij tot wethouder gekozen. Verder was hij o.a. bestuurslid van het Onderling Paardenfonds, het Onderling Veefonds, de Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ en de Lijkwagenvereniging. Tevens was hij rijksschatter. De heer Peltjes heeft de 63-jarige leeftijd bereikt. Hij was de A.R.-beginselen toegedaan. Als opvolger in de gemeenteraad komt op de A.R.-lijst voor de heer D.J. Rengeling.

– Rouwadvertenties: G. Peltjes.

1940-08-10
– Kinderen uit geteisterd Rotterdam. Donderdag jl. arriveerden hier de eerste kinderen uit Rotterdam, welke gedurende enige tijd bij de ingezetenen in onze plaats en omgeving zullen worden ondergebracht. Volgende week zal, naar men ons mededeelde, een veel grotere groep hier aankomen.

– De Voorstraat knapt op. Men is op het ogenblik bezig de Voorstraat vanaf de woning van bakker Lubbers tot aan de Markt van een nieuwe deklaag te voorzien of, zoals de vakterm luidt, een oppervlaktebehandeling toe te passen. Hiermede verdwijnen de verschillende oneffenheden in dit straatgedeelte, dat langzamerhand een bedenkelijke vorm begon aan te nemen. Naar wij vernemen komt later het andere deel van de Voorstraat aan de beurt.

– Jeugdherberg ’t Weidehuis. De jeugdherberg heeft de laatste dagen niet over bezoek te klagen. Werden vorige week ruim 150 trekkers ingeschreven, deze week denkt men nog dit aantal te overschrijden. Binnen enkele weken hoopt men de 1000ste trekker ingeschreven te hebben.

– Gramsbergen. A. Tenburg overleden. In de ouderdom van ruim 70 jaar overleed in het Sophia Ziekenhuis te Zwolle onverwachts onze plaatsgenoot de heer A. Tenburg, oud-hoofd der school te Den Velde. Vrijwel alle ouders der schoolgaande kinderen uit Den Velde waren aanwezig om de overledene de laatste eer te bewijzen. Een krans van de schoolkring Den Velde werd aan de lijkwagen gehangen. Op het kerkhof werden allen in de gelegenheid gesteld om de overledene nog even te zien, waarvan allen gebruik maakten.

– Advertentie. Ondertrouwd: L.M. Willering en G. Kremer, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: W. Smits, oud 61 jaar, Gramsbergen.

– Rouwadvertentie: A. Tenburg, oud 73 jaar, Den Velde.

– Rouwadvertentie: Tonia van Dijk, weduwe van Hermannus Johannes Berends, oud 80 jaar, Zwolle.

– Rouwadvertentie: F. Hamberg, oud ruim 66 jaar, Hardenberg.

1940-08-17
– De Rotterdamse kinderen. Woensdagmiddag met de trein van 12.25 (die helaas een uur te laat was) arriveerden hier de eerste kinderen uit Rotterdam. Het zijn 46 jongens, die bij de verschillende pleegouders hun vakantie hopen door te brengen. Binnenkort worden kinderen verwacht die gedurende langere tijd hier zullen verblijven. De meeste van deze 46 knapen waren zeer druk en levendig, enkelen wat stil en een paar zelfs wat verdrietig c.a.

– Gramsbergen. 93e verjaardag. Donderdag vierde onze oudste inwoonster mej. G. Esschendal haar 93e verjaardag. Velen kwamen het oudje feliciteren, terwijl een groot aantal bloemstukken werd aangeboden. De jubilaresse geniet, ondanks haar hoge leeftijd, nog een goede gezondheid en men kan haar dagelijks nog verschillende arbeid zien verrichten.

– Rouwadvertentie: Lubbegien Weelink, weduwe van J. Kelder, laatst van J. Buter, oud ruim 88 jaar, Brucht.

– Advertentie. Bekendmaking. Het hoofd van plaatselijke politie, als bedoeld in art. 1 van het Vreemdelingenreglement, in de gemeente Stad Hardenberg, gezien art. 4 van voornoemd reglement, vordert: dat alle vreemdelingen, die thans hun woon- of verblijfplaats hebben in de gemeente Stad Hardenberg, met uitzondering van arische Duitsers, zich binnen 14 dagen na dagtekening van deze bekendmaking bij hem aanmelden aan het bureau, gevestigd aan het adres gemeentehuis Stad Hardenberg onder medebrenging van hun paspoort en/of eventueel andere identiteitspapieren (trouwboekje, geboortebewijs enz). Stad Hardenberg, Chr.F. Bramer.

– Advertentie. Bij inschrijving te koop. Het goed onderhouden wagenhuisje van de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ te Bergentheim.

1940-08-24
– Hardenberg. Oudste inwoonster overleden. De oudste inwoonster van onze plaats, mej. wed. A.J. Breukelman-Odink is overleden. Zij bereikte de leeftijd van bijna 93 jaar. De laatste tijd was zij bedlegerig doch tot op hoge ouderdom kweet zij zich met animo van haar werk.

– Advertentie. Geboorte: Frans Engel de Nooy, z.v. dhr. en mevr. De Nooy-van Groll, Hardenberg.

– Advertentie. Geboorte: Johannes Greven, z.v. H. Greven en S. Jonker, Heemse, A-177.

– Rouwadvertentie: Jennigje Odink, weduwe van A.J. Breukelman, Hardenberg, Kerkstraat A-216. Begrafenis op 24 aug. om 12 uur op de oude begraafplaats.

– Rouwadvertentie: Hendrik Kampman, weduwnaar van Berendina Lenters, oud 66 jaar, Heemse.

– Advertentie. Vruchtbare boerenplaats Radewijk. Notaris Schut te Heemse is voornemens woensdag 4 september 1940 om twee uur in het café Leering te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later in het koffiehuis Brouwer aldaar te verkopen: voor de familie Richterink te Radewijk: hun boerenplaats, bestaand uit boerenbehuizing met schuren en 5.76.00 ha. best bouw- en grasland en 2.03.00 ha. weiland, aaneengelegen midden in Radewijk.

1940-08-31
– Gramsbergen. Een tweede brandspuit. Onze gemeente heeft thans een tweetal motorbrandspuiten, waarvan één te De Krim en de andere in Gramsbergen is gestationeerd. Het brandweerkorps van Gramsbergen zal bij eventuele brand in De Krim ook de tweede spuit bedienen. Het geheel staat onder leiding van de heer E. Kelder, opperbrandmeester te Ane.

– De weg te Loozen. Naar men ons van betrouwbare zijde mededeelt zal binnenkort de weg door ‘de Kniepe’ te Loozen, dit is van erve Zwijze tot aan de schol bij Hamberg, worden verbeterd. Deze verbetering zal bestaan in het verharden van de weg met straatklinkers zodat dan een einde komt aan de desolate toestand waarin gedurende vele jaren deze weg verkeerde. Het werk zal worden uitgevoerd onder toezicht van de heer K. Zwering, gemeenteopzichter. De bomen die langs de weg staan en een mooi geheel vormen, zullen blijven staan.

– Rouwadvertentie: Albertus Hendrikus Feberwee, weduwnaar van Antonia Hendrika Pothaar, oud 70 jaar, Hardenberg.

– Advertentie. De burgemeester van Stad Hardenberg vestigt de aandacht van allen op de oproeping van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, opgenomen in de dagbladen van 1 augustus jl. betreffende bepaalde dagen en maant tot stipte naleving daarvan aan, teneinde een goede verstandhouding tussen de Nederlandse bevolking en de Duitse bezettingsautoriteiten in stand te houden. Deze oproeping houdt in dat het verboden is op verjaardagen van leden van het Koninklijke Huis, dus ook 31 aug. a.s., te vlaggen, oranje te dragen enz. De burg. voornoemd, Chr.F. Bramer.

– Advertentie. Notaris Schut berich dat de veiling van de boerenplaats te Radewijk voor de familie Rigterink, niet door gaat.

– Gramsbergen. Oerlaag. In gronden van de landbouwer R. Beenen bevindt zich een dikke oerlaag die het verbouw ten zeerste belemmert. Als deze laag wordt verwijderd kan men op deze grond betere gewassen verbouwen. De heer Beenen heeft zich voor enige tijd in verbinding gesteld met firma Schuringa te Ter Apel, welke firma nu bezig is de oer uit te graven. Het wordt vandaag door de vrachtrijder Ophof te Hardenberg naar de Vecht vervoerd om verder per schip te worden verzonden naar de hoogovens, teneinde het ijzer er uit te halen. Verscheidene schepen zijn reeds verladen.

– Zakennieuws. Zoals we voor enige tijd reeds hebben gemeld, is door firma W. Stegeman en Zn., beslag gelegd op het mooie nieuwe hoekpand dat gelegen is aan het marktplein alhier. Het heeft geruime tijd geduurd, alvorens dit pand was ingericht zoals genoemde firma het wenste. Maar eindelijk is het dan zover en zal de zaak heden zaterdag worden geopend. Ofschoon het pand bestemd was om er een winkelbedrijf in te vestigen, maakt het toch nog wel enig verschil hoe men zulk een winkel inricht om aan de hoogste eisen te voldoen. Behalve de horloges, klokken en pendules treft ons hier de schitterende sortering goud- en zilverwerken, artikelen in barnsteen, brilmonturen en we zouden nog wel enige tijd kunnen doorgaan, maar we achten het beter dat het publiek er zelf eens een kijkje neemt. De ondernemers wensen we van harte succes!

– Ernstige val. Woensdag stond de 73-jarige landbouwer J.H. Lennips te Venebrugge bij zijn huis op een wagen om gras in te kuilen. Plotseling liep het voor de wagen gespannen paard vooruit, waardoor Lennips viel en met zijn hoofd tegen de grond terecht kwam. Roerloos bleef hij liggen en werd daarna door zijn schoonzoon en één der buren naar huis gedragen, waarna onmiddellijk de dokter werd gewaarschuwd. Het geneeskundig onderzoek wees uit dat de val zeer ernstig was geweest, zodat overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk werd geacht. Den volgenden dag is Lennips aan de gevolgen overleden.

– Advertentie. In uurwerken, goud, zilver, optiek, steeds het nieuwste. Fa. w. Stegeman & Zn., Markt 29, Hardenberg.

– Advertentie. Hiermede berichten wij dat onze zaak is overgeplaatst van Voorstraat 142 naar Markt 29. Fa. W. Stegeman en Zn.

1940-09-07
– Rouwadvertentie: Hendrina Aleida Bosch, echtgenote van E. Overbosch, oud 60 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Jan Hendrik Lennips, oud 73 jaar, Venebrugge.

– Advertentie. Boerenplaatsje te Schuinesloot. Bij inschrijving te koop: een boerenplaatsje gelegen te Schuinesloot, bestaande uit huis en erf met bouw- en grasland, tezamen groot 3.15.80 ha. Een en ander eigendom van den heer W. Pastoor te Zuideropgaande, gem. Hoogeveen, en thans in huur bij de heren R. Seinen en H. Euverman te Schuinesloot.

– Advertentie. Wij zijn nog vrij! Wij verkopen nog elke hoeveelheid rundvlees van vette jonge koeien en vaarzen. D. Blein.

1940-09-14
– Advertentie. Ondertrouwd: Freek Zweers en Tine Hamhuis, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Hilbert Anninga, oud ruim 72 jaar, Holthone.

– Heemse. Tragisch ongeval. Op den Ommerweg gebeurde donderdag een tragisch ongeval. De 23-jarige landbouwersknecht v.d. M., die aan toevallen leed, werd, toen hij van het distributiekantoor huiswaarts keerde, door zulk een toeval getroffen. Hij reed daardoor in een vrij diepen bermsloot en kwam bij zijn val met het hoofd tegen een boom. Voorbijgangers, die na enige tijd passeerden, riepen dokters hulp in. Dr. Boom kon echter niet anders dan de dood constateren.

– Met den weg begonnen. Dezer dagen is men met de verbetering van de weg door ‘de Kniepe’ te Loozen begonnen. De aardebaan wordt thans in orde gemaakt, zodat binnenkort met de bestrating kan worden begonnen c.a.

– Advertentie. Zakenpand en bouwterrein Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 23 september 1940 om twee uur in het café Koeslag te Heemse te doen inzetten en veertien dagen later aldaar te verkopen: voor de heer J. Zwiggelaar: een winkelhuis waarin voorheen slagerij, en erf, staande en gelegen te Stad Hardenberg, groot 0.02.21 ha. en voor de heer F.J. Makkinga en kinderen: 0.33.05 ha. bouwterrein aan de Burgemeester Schuitestraat te Stad Hardenberg.

– Advertentie. Herfst 1940. Dames! Met onze fraaie collectie najaars- en winterhoeden zult u ongetwijfeld ook dit jaar weer geheel naar genoegen bij ons slagen. Gez. Raak, Voorstraat, Hardenberg.

– Advertentie. De burgemeester van Stad Hardenberg maakt bekend dat de Sallandschestraat voor onbepaalden tijd vanaf maandag 16 september in verband met de verbetering voor alle verkeer is afgesloten.

1940-09-21
– Fusie van waterschappen. Naar wij vernemen bestaan er plannen om tot fusie te geraken van de waterschappen De Molengoot en de Schanswetering c.a.

– Een gedenkteken geplaatst. Op de Gramsbergerweg, nabij de woning van de heer Kruizingea, ongeveer ter plaatse waar in de ochtend van 10 mei sergeant Eilander dodelijk werd verwond tengevolge waarvan hij enkele dagen later is overleden, is een gedenkteken geplaatst met het navolgende opschrift: ‘nabij deze plaats is op 10 mei 1940 gevallen voor zijn vaderland sergeant G.J. Eilander van 20 G.B. Pslam 103:9 Ber.

– Een drukke week. De gehele week is het bijzonder druk in onze plaats geweest. Honderden en honderden kwamen naar hier om zich te laten fotograferen, in verband met de bepaling dat iedereen boven de 15 jaar in het bezit moet zijn van een identiteitsbewijs voorzien van een goed gelijkend portret. Geregeld kon men een lange file zien bij de zaak van den fotograaf Vrielink, die wel dag en nacht moet hebben gewerkt om tijdig gereed te komen.

– Radewijk. Radewijk heeft thans telefoon. Deze buurtschap is thans telefonisch aangesloten, namelijk bij den bakker H.J. Kampherbeek is een telefoonstation gevestigd. Deze verbinding is tot stand gekomen door een alhier voor enige tijd opgerichte commissie, welke gelden voor de aansluiting heeft vergaard. Voor deze buurtschap betekent de telefoonverbinding een ware uitkomst, daar bij ernstige ziekten, branden enz. in een minimum van tijd de verschillende instanties op de hoogte kunnen worden gesteld.

– De noodbrug te Loozen. Het dochtertje van de landbouwer A. Zwijze te Loozen en dat van de landbouwer N. Bulthuis te Loozen geraakten woensdag bij de noodbrug te Loozen in het vrij diepe Almelose Kanaal. De arbeider Kroeze, die kort daarbij aan het werk was, wist beide kinderen van een anders wissen dood te redden, als was hij zelf niet buiten gevaar. Woensdagmiddag geraakte mej. Bulthuis met haar 9-jarig dochtertje bij dezelfde vlotbrug in het water. Een passerende schipper wist ook deze beiden, die al geruime tijd te water hadden gelegen, van den dood te redden. Het is te hopen dat spoedig een betere brug daar wordt gelegd, daar wij anders vrezen dat hier nog ernstige ongelukken gebeuren.

– Advertentie. Verloofd: A.M. van Maanen en Th.J.H. Israël, ned. herv. predikant te Bemmel.

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: G.J. Passies en G. Takman, Holthone.

– Advertentie. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 23 sept. 1940 om half drie in het café Kampman te Heemse te doen inzetten en 14 dagen later in het café Koeslag aldaar te verkopen: voor de heer A. ten Hertog: een dubbel woonhuis met 1.01.40 ha. bouwland, staande en gelegen op het Rheezerveen. Een en ander thans in huur bij de heren gebroeders J. en A. Bosscher.

– Advertentie. Kinderwagens, nieuwste modellen, Grooters Woninginrichting.

1940-09-28
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: J. Leferink en J. Willink, Holtheme.

– Advertentie. Wees gerust. Wij ontvangen dezer dagen 1 wagon 15000 kg., beste witte, roode en gele kool zonder bonnen of punten verkrijgbaar, welke voor billijken prijs wordt verkocht. Freek Meijer – Anton Meijer.

– Directrice Landbouwhuishoudschool. Mej. Renkema, directrice der chr. landbouwhuishoudschool alhier, die wegens aanstaand huwelijk ontslag als zodanig heeft gevraagd, zal worden vervangen door mej. A.E.L. van Erkel, lerares aan eenzelfde school te Bolsward.

– Autobus in een sloot geraakt. Maandagavond moest een autobus, waarin zich de arbeiders bevonden die van een werkverruimingsobject te Gramsbergen terugkeerden, een andere bus, dicht bij de woning van den heer Boerrigter te Baalder, passeerden. Eerstgenoemde autobus week hierbij te ver uit, waardoor deze in de naast de weg lopende sloot terecht kwam. Eén der inzittenden liep enig letsel aan zijn knie op. Met een andere inmiddels ontboden bus konden de arbeiders verder worden vervoerd. De volgende dag werd de autobus, die nog al enige schade had bekomen, uit de sloot gelicht.

– Ruilverkaveling Molengoot. Vorige week werd officieel de plaatselijke commissie geïnstalleerd, bestaande uit de heren: E. Meilink, Ane (voorzitter), J.H. Harsevoord, Heemse (2e voorz.), H.J. Waterink, Anevelde, H. Odink K.H.zn, Collendoorn, ir. J.W. Bakker, Heemse (secr.). De plaatselijke commissie heeft inmiddels tot schatters van de gronden, welke binnen het blok vallen benoemd: G.J. Bouwhuis, Collendoorn, D.J. Habers, Ane, A. Hurink, Anevelde, G. Otten K.zn., Collendoorn, G.J. Reinders, Anevelde, H. Schuldink G.W.zn., Engeland, E. Schutte Jzn., Heemse, H.J. Veurink, Collendoorn, G.J. Wilpshaar, Ane c.a.

– Het distributiekantoor. Wegens de enorme uitbreiding der distributie-aangelegenheden voldoet het tegenwoordige distributiekantoor niet meer aan de eischen, die er aan worden gesteld. Daarom is verbouwing nodig geworden. Het tweede lokaal der vroegere hervormde school, waarin het kantoor is gevestigd, zal thans ook in gebruik worden genomen.

– Verkaveling de Meene. Thans reeds zijn enige landmeters met de eerste werkzaamheden van het plan tot verkaveling van de gronden en het stichten van een watermolen in het waterschap de Meene begonnen.

– Advertentie. Aanbesteding. Burgemeester en wethouders van Stad Hardenberg zullen op donderdag 3 okt. 1940 des middags 5 uur in het gemeentehuis aanbesteden: het maken van nieuwe kozijnen, ramen, plafond, muurbekleeding, riolering met zinkput enz. volgens bestek in de noodslachtplaats op de Markt.

– Advertentie. Nederlandsche Unie. Het secretariaat van de Nederlandsche Unie voor Hardenberg en omstreken is tijdelijk gevestigd ten huize van den heer J.W. Resink te Heemse.

1940-10-05
– Gramsbergen. Een bemalingsinrichting. Aan de weg Coevorden-Gramsbergen, juist aan de rand dezer gemeente, is men thans bezig met het stichten van een bemalingsinrichting. Van deskundigen vernemen we dat deze inrichting geen nut zal afwerpen voor de gronden te Holtheme, De Haandrik en directe omgeving, maar meer is bestemd voor de Marsgronden aldaar.

– Dorsvereniging ontbonden. In het café Van der Hulst te Ane werd onder voorzitterschap van de heer H.J. Westerman een vergadering gehouden van de in liquidatie zijnde dorschvereeniging Ane en Omstreken. Notaris Schut te Heemse deelde hierbij mede dat alle gelden welke nog betaald moesten worden voor de liquidatie, zullen worden betaald. Deze gelden varieerden van f. 106 tot f. 140. Na enige bespreking werd de vereniging vervolgens ontbonden verklaard. De heer Westerman bracht dank aan notaris Schut te Heemse voor de vele werkzaamheden die deze zich voor de vereniging had getroost, en voor de soepele behandeling der leden gedurende de liquidatie.

– Heemse. Werkkamp. Men is thans bezig met de bouw van een barakkencomplex aan de weg naar Lutten, nabij de woning van de heer Rekers. Hierin zullen 200 stadswerklozen worden ondergebracht, die gronden in deze omgeving zullen ontginnen.

– De distributiedienst. In de plaats van de heer G. Kenemans, die was belast met de leiding van den distributiedienst is benoemd de heer A. Dam uit Zwolle. Eerstgenoemde is thans als ambtenaar ter secretarie dezer gemeente Ambt Hardenberg aangesteld. Zoals we in een vorig nummer reeds mededeelden, heeft de distributiedienst de beschikking gekregen over een tweede lokaal, hetwelk uitsluitend bestemd is voor de winkeliers, opdat deze niet meer zolang behoeven te wachten op de afhandeling van zaken van particulieren.

– Rouwadvertentie: Gerrit Hamberg, weduwnaar van Hermina Truin, oud ruim 84 jaar, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Aleida Bolks, geb. Olsman, oud bijna 85 jaar, Baalder.

– Advertentie. Waterschap Rheezer- en Diffelerveld. Aan de ingelanden wordt bekend gemaakt dat de stemming ter verkiezing van twee bestuursleden, wegens periodieke aftreding van de heren G.J. Timmerman te Rheeze en G.J. Bouwhuis te Rheezerveen, zal plaats hebben op zaterdag 19 okt. a.s. des middags van 2 tot 5 uur ten gemeentehuize te Heemse. Het bestuur van het waterschap: G.J. Timmerman (voorz.) en Boekhoven (secr.).

1940-10-12
– Advertentie. Geboorte: Nancy Willy Jeanne Verleur, d.v. dhr en mevr. Verleur-Nooij, Hardenberg.

– Advertentie: Verloofd: Dini Pisuisse en H.P. Schinkel.

– Advertentie: Ondertrouwd: T. Brunink en J. Wildeboer Pzn.

– Advertentie. Boelhuis op De Belten te Slagharen ten verzoeke en ten huize van de heer H. Steenhuis: 3 paarden c.a.

– Aansluiting electrisch net. Nu het zich laat aanzien dat er voorlopig petroleum schaarste zal blijven, wordt door velen, die tot nu toe nog niet aan het elektrisch net waren aangesloten, getracht aansluiting te krijgen. Toch kan aan vele verzoeken niet worden voldaan, omdat het hiervoor benodigde materiaal niet in voorraad en niet te verkrijgen is. Enige huizen in den Vrouwenhoek zullen, naar men ons mededeelde, wel worden aangesloten.

– Goed nieuws voor radiobezitters. Op radiogebied is het Radiohuis Smit welbekend. Men vindt er altijd de nieuwste toestellen. Ook voor reparatie kan men er uitstekend terecht. De heer Smit beijvert zich steeds om zijn klanten zo goed mogelijk te bedienen c.a.

– Aanbesteding. Ten gemeentehuize werd aanbesteed het verbouwen van de noodslachtplaats op de Markt. Laagste inschrijver gegund: G. Zweers Hzn., Hardenberg, voor f. 595.

– Eindveiling. Ten overstaan van notaris Schut had in ’t café Koeslag de eindveiling plaats van een dubbel woonhuis met 1.01.40 ha. bouwland gelegen te Rheezerveen en eigendom van den heer A. ten Hertog. Koper werd T.L. Lankkamp te Rheezerveen voor f. 2850. Het pand van de heer J. Zwiggelaar te Hardenberg, dat publiek zou worden geveild is inmiddels onderhands verkocht.

– Brucht. Een nieuwe ophaalbrug over het kanaal. Enige tijd geleden meldden we in ons blad dat de ophaalbrug over het Almelose Kanaal bij de heer J. ter Wijlen welke in de oorlogsdagen totaal werd vernield, door een noodbrug was vervangen. Thans is deze door een nieuwe ophaalbrug vervangen welke geheel uit ijzer is vervaardigd. Deze verandering komt het doorgaand verkeer zowel als de scheepvaart zeer ten goede.

– Bergentheim. Uitbreiding elektrisch net. Nu er thans bijna geen petroleum te verkrijgen is, zien velen zich genoodzaakt zich aan het elektrisch net aan te laten sluiten. Thans is ook de woningbouw te Brucht aangesloten, waardoor tevens een transformatorhuisje moet worden bijgebouwd. Ook langs het kanaal, waar velen nog niet aangesloten waren, is men thans druk met aansluiting bezig.

– Gramsbergen. IJsvereniging opgeheven. Woensdagavond werd in ’t café Nieuhoff een vergadering gehouden van de ijsclub ‘Ons Genoegen’; onder voorzitterschap van den heer F. Koetze. Aan het verslag van de penningmeester de heer G.W. Bosch ontlenen we dat er een klein nadelig saldo was over het afgelopen seizoen. Na enige bespreking werd tenslotte besloten de vereniging op te heffen, daar deze winter toch geen verlichte baan opengesteld zal kunnen worden.

1940-10-19
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: E. Kelder en H. Weelink, Ane.

– Advertentie. huwelijk: Jan van der Haar en Maria Geertruida Zwart / Jacob Prummel en Bartha Gerritdia van der Haar, Hardenberg.

– Advertentie. Huwelijk: G.J. Iemhoff en J.A. Kamphuis

– Rouwadvertentie: Johanna Moeken geb. Geertman, oud 43 jaren, Bergentheim.

– Rouwadvertentie: Lukas Passies, oud bijna 61 jaar, Hardenberg, Kanaal.

– Het werkkamp. Zoals we reeds eerder mededeelden, zouden een aantal tewerkgestelden uit de grote steden worden ondergebracht in een barakkenkamp aan den Haarweg. Thans zijn deze barakken – een vijftal – gereed en reeds voor een deel betrokken.

– Advertentie. Twee winkelhuizen. De notarissen mr. Tresling te Zwolle en Schut te Heemse zijn voornemens maandag 28 oktober 1940 om twee uur in het koffiehuis Brouwer te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor den heer G. de Jongh te Ittersum (Zwollerkerspel) twee aan elkander belendende winkelhuizen aan de Voorstraat te Stad Hardenberg. perceel 1: een huis A-142 (sinds jaren lang een goudsmidzaak) en perceel 2: een huis A-143 (bloemenzaak) c.a.

1940-10-26
– Boerderij verkocht. De familie P. Knol te Anerveen heeft haar boerderij verkocht met bijna 8 ha. bouw- en grasland voor de prijs van f. 13.000 aan den heer B.J. Bosch te Ane.

– Ernstig ongeval. Donderdagmiddag had hier te Hardenberg een ernstig ongeluk plaats. De landbouwer Schottert te Oud-Lutten, die met zijn zwager kunstmest van hier had gehaald, reed met zijn met twee paarden bespannen wagen naar huis. ter hoogte van het postkantoor raakte één der repen los, waardoor de bestuurder de macht over de paarden verloor. Hij sprong van de wagen om de dieren tot staan te brengen, doch kwam hierbij te struikelen, waardoor hij viel, met het gevolg dat beide raden over hem heen kwamen. Hevig klagend over inwendige pijnen werd hij door omstanders bij de heer Wamelink binnen gedragen, terwijl inmiddels doktershulp werd ingeroepen. Later werd Schottert naar het ziekenhuis vervoerd. Naar wij vernemen laat de toestand zich ernstig aanzien.

– Nieuw kerkorgel. In de gereformeerde kerk alhier is men voornemens een nieuw kerkorgel te plaatsen. Van de leden en anderen wordt op geregelde tijden een vrijwillige bijdrage gevraagd voor dit doel.

– Bergentheim. Verdronken. Dinsdagavond is de doofstomme kleermaker Verpoorte alhier op droevige wijze om het leven gekomen. Toen hij die avond om elf uur nog niet bij zijn kostbaar J. Soer was aangekomen, maakte deze zich ongerust en begaf zich naar Verpoorte’s patroon, kleermaker Schippers. Hier vernam hij dat Verpoorte des avonds om negen uur reeds was vertrokken. Dadelijk werd een ongeluk gevreesd en werd de politie met het geval in kennis gesteld. Men ging aanstonds in het kanaal aan het dreggen en na enige tijd haalde men dicht bij de woning van Schippers, het lijk van Verpoorte op. Het is vrijwel zeker dat hij, door de duisternis misleid, in het kanaal is geraakt.

– Advertentie. Mobilia Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 28 okt. 1940 om één uur ten huize en ten verzoeke van den heer J.W. Schutte a.d. Eiermarkt te verkopen: een complete winkelopstand, met toonbank, toonbankbascule, koffiemolen enz., alsmede enig huisraad c.a.

– Advertentie. Mobilia Lutten. Notaris Schut te Heemse is voornemens zaterdag 2 nov. 1940 om twee uur ten sterfhuize van de heer Harm Blokzijl, voor de heer J. Blokzijl Hzn. te verkopen: 1 linnenkast, 1 orgel met tabouret c.a.

– Advertentie. Ruilverkaveling ‘Molengoot’ (gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen). In verband met de aanvang van de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Rijksweg zullen binnenkort enige landwegen worden verlegd of tijdelijk worden afgesloten.

– Advertentie. Landbouwers. Voor 2½ pond roggebloem plus ? cent, ontvangt u bij ons 2 stoeten van 16 ons voor 16 ons bonnen. Aanbevelend, H.J. Kampherbeek, bakker, Radewijk.

– Advertentie. Gevraagd ter inwoning een gezin (liefst zonder kinderen) dat genegen is ondergetekende volledig pension te verschaffen, tegen genot van vrij wonen en vergoeding. J.J. van den Berg, Hardenberg, Bruchterweg B-30.

– Advertentie. Deskundige radioreparatie! B.H. Nijkamp, Hardenberg.

1940-11-02
– Boerderij aangekocht. Door den heer P. Smeenk te Kloosterdijk is van de landbouwer S. van den Berg aangekocht diens boerderij, bestaand uit pl.m. 6 ha. bouw- en grasland, gelegen te De Schans, voor de prijs van f. 9500.

– Rouwadvertentie: Jan Pullen, oud 55 jaren, Collendoorn.

– Een afscheid. Dinsdagmiddag nam mejuffrouw T.A.W. Renkema afscheid als lerares-leidster van de Chr. Landbouwhuishoudschool alhier. Toen zij, zeven jaar geleden, aan deze school werd verbonden, telde de school pl.m. 15 leerlingen, terwijl zij nu een school verlaat die ruim 50 leerlingen heeft. deze groei geeft wel duidelijk aan dat de leiding van mej. Renkema in goede handen is geweest c.a.

– Grafsteen Ds. Verrij. Zaterdag had te Zeist de officiële overdracht plaats van den steen op het graf van wijlen Ds. Verrij, vroeger predikant der gereformeerde kerk alhier. Een deputatie dezer kerk was hierbij tegenwoordig. Namens hen voerde ds. Vreugdenhill het woord, gewagende van het werk, dat zijn voorganger te Hardenberg gedurende 18 jaar heeft verricht. Namens de familie dankte de heer G. Verrij van Middelharnis voor de mooie grafsteen, waarin is gebeiteld de lievelingstekst van zijn vader: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.’

– De Vechtverbetering. Er is thans een begin gemaakt met de verbetering en het uitdiepen van het onlangs aanbestede pand van de Vecht. Tussen de stuw en de brug, welk gedeelte men voor 1 januari geheel gereed hoopt te hebben, zijn twee baggermachines geregeld aan het ontgraven. De baggerspecie wordt in schuiten gestort en vandaar vervoerd naar de oude Vechtarmen, teneinde deze, via een zuiger, ermee te dempen. Het op den Achterbrink nabij de Vecht gelegen huis, bewoond door de gezinnen Smit en Grootenhuis, is men reeds bezig te ontruimen, daar deze woning, in verband met de Vechtverbreding, zal moeten verdwijnen. Aan de overzijde, op het Slat, zijn verschillende eigenaren druk in de weer de wal af te graven om daarmee hun percelen op te hogen. Een en ander veroorzaakt een hele bedrijvigheid.

– Advertentie. Huizen en tuin Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 11 nov. 1940, om twee uur in koffiehuis Brouwer te Stad Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar te verkopen: voor de heer Hend. Bosch te Almelo: a. 3 huizen wijk A-157, A-165 en A-166, en erven aan de Kerkstraat, groot 2.07 are, te veilen in 2 percelen, en een tuin in de Koppel.

1940-11-09
– Samenvoeging van Stad en Ambt Hardenberg. Naar de Zwolsche Courant weet mede te delen, hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel in hun vergadering van jl. dinsdag de kwestie der gemeentelijke herindeling nader onder ogen gezien. Genoemd college zal aan de hogere instanties adviseren om o.a. de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg samen te voegen, met dien verstande, dat Slagharen en Lutten bij Gramsbergen zullen komen. Indien deze plannen werkelijkheid mochten worden, zouden de beide samengevoegde gemeenten samen 12.000 inwoners tellen, terwijl er dan in Gramsbergen 10.000 personen zullen wonen.

– Unie winkel. Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie zal De Nederlandsche Unie heden zaterdag haar winkel openen in het pand van den heer Eefting. Behalve de Unie-bladen, de verschillende brochures en verdere uitgaven zullen hier ook de speldjes van De Nederlandsche Unie verkrijgbaar zijn, terwijl men zich aan dit adres ook als lid kan aanmelden.

– Ernstige val. De landbouwer G. Lenters te Rheeze had het ongeluk bij zijn woning te struikelen, tengevolge waarvan hij met zijn hoofd op de grond viel. De verwondingen waren nog van dien aard dat dr. Boom, wiens hulp werd ingeroepen, overbrenging naar het ziekenhuis te Hardenberg noodzakelijk oordeelde.

– Gramsbergen. ’t Meugje geen ijsbaan meer. De voormalige ijsbaan ’t Meugje, dat een zeer drassig stuk land was, wordt thans opgehoogd, en zal dus de komende jaren niet weer voor een ijsbaan gebruikt kunnen worden. De vele schaatsenliefhebbers die onze plaats kent, zullen dus deze winter uit moeten zien naar een andere ijsbaan.

– Arm gebroken. Bij het ’s avonds naar huis gaan geraakte de heer W. de Jong op den Smeulenbelt in een vrij diepe sloot, tengevolge waarvan hij een arm brak.

– Aanrijding. Maandagavond werd oud-burgemeester Van Riemsdijk, nabij ‘Welgelegen’ door den fietser S. aangereden, waardoor de heer Van Riemsdijk tegen de grond smakte en verwondingen aan het hoofd opliep. De wielrijder kwam er goed af doch zijn fiets was zwaar beschadigd.

– Ruilverkaveling waterschap Anerveen. Grondeigenaren in de Berkte en Grolland tegen verkaveling of meerdere ontwatering.

– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Egbert Jan Boers en Janna Antonia van Housselt, Hardenberg.

– Rouwadvertentie: Hendrikje Bolks, oud 78 jaren, Heemse.

– Advertentie. Ook vandaag nog koopt men in Slagerij Leman voordeliger. Na zonsondergang is onze winkel verduisterd.

1940-11-16
– Wijziging van gemeentegrenzen in Noord-Overijssel. Aangezien het voorstel van G.S. om een gedeelte van de gemeente Ambt Hardenberg, te weten Lutten, Oud-Lutten, Slagharen en Schuinesloot, bij de gemeente Gramsbergen in te delen hier en daar nog op tegenstand schijnt te stuiten, hebben wij ons oor ook eens in Gramsbergen te luisteren gelegd om te vernemen hoe men daar tegenover de voorgenomen gebiedsuitbreiding stond. Gramsbergens jonge energieke burgemeester mr. S.W.A. baron van Voerst van Lynden was zo welwillend ons over deze plannen zijn mening kenbaar te maken. Hij begon met ons een stafkaart te tonen waarop de gemeente Gramsbergen in haar toekomstige vorm duidelijk stond aangegeven en waaruit ons bleek dat Slagharen, Lutten c.a. geografisch al zeer goed bij Gramsbergen passen. ‘Ziet u’, zo zei burgemeester Van Lynden, ‘de belangrijkste delen van de bij mijn gemeente te voegen gebiedsdelen van Ambt Hardenberg liggen langs dezelfde wegen en kanalen, waaraan grote en voorname gedeelten van de buurtschappen De Krim en Ane zijn gelegen. Wij hebben wat betreft een goed onderhoud van die wegen en kanalen (de Dedemsvaart, de Lutterhoofdwijk en de wegen daar langs) dus dezelfde belangen’. ‘En wat denkt u over de geaardheid van die bevolking?’ ‘Die passen zeer goed bij elkaar, vooral het katholieke Slagharen zal zich bij ons goed thuisvoelen omdat wij er hier wat ruimere levensopvattingen op na houden en wat minder streng Calvinistisch zijn dan in Ambt en Stad Hardenberg’. c.a.

– Eindveiling. Van het ten overstaan van notaris Schut voor de heer G. de Jongh te Ittersum geveilde vastgoed, bestaande uit twee aangrenzende winkelhuizen aan de Voorstraat alhier, is koper geworden de heer A. Dickscheij q.q. te Zwolle voor f. 6500.

– Brug ernstig beschadigd. Doordat een ketting brak van de nieuwe brug over de Dedemsvaart bij het café Van der Hulst te Ane, ontwrichtte het bovenstuk hiervan, waardoor deze een slag maakte. Het bovenstuk van de brug werd hierdoor zwaar beschadigd, waardoor passage hierover met auto’s of zware wagens uitgesloten is.

– Advertentie. Te huur: het winkelpand A-142 te Stad Hardenberg aan de Voorstraat, eertijds in huur geweest bij de firma Stegeman. 

1940-11-23
– Benoeming. Door het bestuur van het waterschap Radewijk en Baalder is wegens het neerleggen van zijn functie door den heer L. van den Poll, met algemene stemmen tot secretaris-ontvanger van genoemd waterschap benoemd de heer W. Snel alhier.

1940-11-30
– Advertentie. Geboorte: Jan Willem Bakker, z.v. ir. J.W. Bakker en H.E. Bruins, Heemse.

– Rouwadvertentie: Gerhardus Egbertus Middendorp, oud ruim 80 jaar, Hardenberg.

– Uit de raadsvergadering Stad Hardenberg donderdag 28 nov. 1940, onder presidium van loco-burgemeester de heer H. Hamhuis E.zn. Na gebruikelijke opening merkte de voorzitter op dat burgemeester Bramer met ingang van woensdag jl. als zodanig is ontslagen. Dit bericht kwam telefonisch tijdens de vergadering van B. en W. Het heeft op mij een diepen indruk gemaakt, en niet minder op den heer Bramer, aldus spreker, die vervolgde dat de aanleiding tot dit ontslag niet bekend is en dat hij ook niet wil gissen. Verder deelde spreker mede dat de heer Weitkamp heeft bedankt wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd terwijl tevens een brief is ingekomen dat de heer De Bruin bedankt als wethouder en raadslid.

– Geveilde percelen. Maandagavond vond in het koffiehuis Brouwer ten overstaan van notaris Schut ten verzoeke van Hend. Bosch te Almelo, de veiling plaats van een dubbel woonhuis aan de Kerkstraat. Koper werd de heer R. Boerema te Heemse voor f. 1400. Een woonhuis aan de Kerkstraat. Koper de heer Vosjan voor f. 350.

1940-12-07
– Het werkkamp. Maandag is het werkkamp op de Haar door 192 werkozen uit Den Haag en Rotterdam betrokken. Zij zullen op de ontginningen in deze gemeente tewerkgesteld worden.

– Kerkdiensten te Radewijk. De kerkeraad der gereformeerde kerk alhier heeft besloten gedurende de wintermaanden op geregelde tijden des zondagsmiddags godsdienstoefeningen te houden in de bijzondere lagere school te Radewijk.

– Kamer van Koophandel. De heer J. Grooters te Heemse, die gedurende vele jaren de functie van secretaris der handelsvereniging heeft vervuld en nadien tot erelid dezer vereniging werd benoemd, is bij enkele kandidaatstelling gekozen tot lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Overijssel.

– Ongeval. Eén der bewoners van het werkkamp ‘De Molengoot’ op de Haar, waarin een 200-tal Rotterdamse werklozen zijn ondergebracht, had het ongeluk een teil met kokend water om te gooien, zodat hij ernstige brandwonden opliep. De hulp van dr. Fraser was nodig.

– Advertentie. 45-jarig huwelijk: H.H. Heitbrink en H. Kuipers, Radewijk.

– Advertentie. Mobilia Stad Hardenberg. Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 9 december 1940 ten huize en ten verzoeke van den heer A. Overweg op den Pothof te Stad Hardenberg te verkopen: 1 eikenhouten kabinet c.a.

1940-12-14
– De heer Jan Weitkamp 70 jaar. Woensdag heeft onze plaatsgenoot de heer Jan Weitkamp den 70-jarigen leeftijd bereikt. Aan belangstelling heeft het hem dien dag niet ontbroken. De commissaris van onze provincie had gelegenheid den jarige zijn mondelinge gelukwensen aan te bieden, alvorens te beginnen met de agenda van de vergadering der Provinciale Staten, welke juist dien dag plaats had. Ook wij feliciteren den heer Weitkamp van ganser harte en spreken de hoop uit dat hij nog vele jaren in het belang van land en volk werkzaam zal mogen zijn.

1940-12-21
– Advertentie. Nuchtere kalveren. Opkopers gevraagd voor Radewijk, Den Velde, Holtheme en Holthemerbroek. Blein, Hardenberg.

– Hardenberg. De vorst. De ijspret is maar van korten duur geweest. In het begin van deze week werd op de Mientjes geschaatst, terwijl ook enige dagen is gereden op de Heemser Marsch. Inmiddels is de dooi ingevallen en kunnen de schaatsen nu weer even worden opgeborgen. Het was in die dagen gevaarlijk zich van huis te begeven. Het gladde wegdek veroorzaakte verschillende valpartijen. Voorzover ons ter ore kwam liep alles echter zonder ongelukken af.

– Advertentie. Mevr. Sipkema vraagt een net zindelijk meisje voor halve dagen. ‘De Merelhof’, Hardenberg.

– Advertentie. Ruime keuze kerstboomversierselen, kaarsen enz. enz. Weerts en Pot.

1940-12-28
– Rouwadvertentie: Roelof Heils, oud 50 jaar, Hardenberg.

– De grenswijziging. Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij voornemens zijn op vrijdag 3 januari 1941 ’s ochtends te 10½ uur zitting te houden in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg te Heemse tot het in het openbaar aanhoren van de wensen en bezwaren van belanghebbenden (instellingen en particulieren) in verband met de voorgestelde grenswijziging der gemeenten Stad Hardenberg, Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Zij, die bij die gelegenheid in eerste instantie het woord wensen te voeren, dienen het voornemen daartoe kenbaar te maken aan de tweede afdeling der provinciale griffie te Zwolle voor of op dinsdag 31 december 1940.

– Slagharen. Noodlottig ongeval. De 17-jarige Joop Blauwgeers is zondag bij ’t schaatsenrijden op ’t kanaal in een wak gereden en verdronken. Op een meer eenzaam deel van ’t kanaal was een wak niet van kentekenen voorzien, hetgeen voor Blaauwgeers noodlottig werd. Zijn vrienden konden niet anders doen dan de hulp van omwonenden inroepen, die onmmiddellijk het ijs loshakten en begonnen te dreggen. Men slaagde er echter pas een uur later in hem boven water te brengen en dr. Heep kon toen niets anders dan den dood constateren. Het voorval laat weer zien van hoeveel belang het is gevaarlijke plaatsen in het ijs van kentekenen te voorzien.

– Een 70-jarige. Een vooraanstaand figuur op allerlei gebied, de heer J.H. Harsevoord, wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg, wordt heden – vrijdag – zeventig jaar. Ongeveer vijftien jaar vertegenwoordigt hij de A.R.-partij in den gemeenteraad. Ook op het terrein van den landbouw heeft hij zich veel bewogen. Hij is voorzitter van de Coöperatieve Boerenleenbank te Hardenberg, terwijl hij tevens lid is van het bestuur van de N.V. Salland, stoomzuivelfabriek alhier en lid van de ruilverkavelingcommissie voor ‘de Molengoot’.

– Advertentie. Tafeltjes-avond. Vleesch bij Leman.

– Advertentie. Nu geen koude voeten meer, dankzij het geburik van onze witte en geverfde klompen, klompsokken, schoenklompen. J.H. Hemstede, Hardenberg.