De oudste akten geschreven in en over Hardenberg op de heiligenkalender.

In 1582 werd overgegaan van de Juliaanse op de hedendaagse, Gregoriaanse, jaartelling. De naamdagen van de heiligen en de weekdagen bleven ongewijzigd (op donderdag 10 april 1582 werd het opeens donderdag 14 april).
In Hardenberg en omgeving duurde het nog enige tijd voor de nieuwe datering werd gebruikt, soms werd er bij de akten geschreven of het de oude- of nieuwe stijl betrof. Behalve dat de dagen werden aangeduid met namen van heiligen, werden ook kerkelijke feestdagen gebruikt. Soms werd er geen heilige genoemd maar een hedendaagse datum, deze heb ik op de kalender toegevoegd om inzicht te krijgen wanneer of waarom een dag niet met een heiligennaam werd aangeduid. Rond 1550 werd er steeds minder gebruik gemaakt van de heiligendag. De laatst bekende akte in Hardenberg werd geschreven op de zondag voor Victoris en Geronius dag in 1583 [9 oktober] en de oudst bekende akte werd geschreven in 1240, op Maria Lichtmis [2 februari].

  • laatst gewijzigd op 13-02-2024

samengesteld door Dinah Hesselink-Zweers

DAGMAANDJAARNAAMDAG — tip: sorteer eerst op jaar, daarna op dag en maand —
0101Nieuwjaar | Besnijdenis van de Heer Circumcisionis Domini
01011482Nieuwjaar | Op Nyenjaersdach
01011540Nieuwjaar | up Nije yaersdag
01011542Nieuwjaar | up Nije Jaers dach
02011459Nieuwjaar | des Dynxdaghes nae Nijenjaersdaghe
02011543Nieuwjaar | Upden dinxdach post Circumcisionis Domini
02011552januari | upten tweeden dach van Januario
02011554Nieuwjaar | des dinxedages na Nijenjair
02011583januari | Dem 2 dach Januarii
03011470Nieuwjaar | Des Manendaghes na Nyenjaersdaghe [regest zegt 09-01-1470]
03011521januari | upten III dach in Januario
05011464Drie Koningen | Op der heilighe Dreekonynghe avent
05011494Drie Koningen | in profesto Epiphani Domini
05011460Drie Koningen | Op Dertiendenavent | Des Vriedaghes nae Nyenjaersdaghe
05011500Drie Koningen | Op Dertiendenavent
05011508Drie Koningen | Up den hilligen Drien Konninge avent
0601 Drie Koningen Balthasar, Melchior & Caspar, de wijzen uit het oosten
06011478Drie Koningen | Epiphanie Domini
06011476Drie Koningen | Epiphanie Domini
06011486Drie Koningen | Epiphanie Domini
06011500Drie Koningen | Epiphanie Domini
06011554Drie Koningen | sundagh vor Trium Regum
07011470Nieuwjaar | Des Vriedaghes nae Nyenjaersdaghe [regest zegt 05-01]
07011473Drie Koningen | crastino Truins Regum
07011450Drie Koningen | des Wonsdaghes nae Drier heilighe Koninghedaghe
07011469Drie Koningen | des anderen dages na der hylgher Drie Koningedach
07011503Drie Koningen | Sabbato post Epiphanie etc.
07011517Drie Koningen | altera die Epiphanie
07011562januari | VIIe January
07011562januari | VIIe January
08011451Drie Koningen | Des naesten Vriedages post Epiphanie
08011505Drie Koningen | Des Woensdaghes nae den heilighen Drekoninghe
08011543Drie Koningen | Up den manendach post epiphanie domini
08011564januari | am achtenn tag
09011486Drie Koningen | De(s) Maendages nae der hilliger Driekoningendagh der hilliger lude [10-01?]
09011522Paulus | in profesto Pauli primi Heremite
1001 Paulus van Thebe de eerste heremiet
10 011450Paulus | up sunte Pauwels dach des ijrsten heremiten
10011470januari | Opten tienden dach in Januario.
10011490januari | Opten tynsten dach in Januario
10011548januari | den tienden dach der maenth Januarii
10011543Drie Koningen | up wondesdach post Epiphanie Domini
12011466Drie Koningen | op den anderen Sondach nae Dertijenden
12011462 Drie Koningen | sDinxdaghes nae der heilgher Dreikoninghendach
13011439Poncianus | op sunte Pontiaensavent
13011477Poncianus | Op s.Poncianusavent martiris | Op s. Poncianusavent
13011487Drie Koningen | op der Octaven van Dertienden der heiligher hochtijt
13011462Poncianus | Op s.Poncianusavent martiris
13011508Drie Koningen | op Octave der hilligen Driekoningen
13011557januari | op den derthenden dach dess maendes Januarii
1401 Poncianus van Spoleto martelaar
14011487Drie Koningen | (op der Octaven van dertienden der Heiligher Hochtijt)
15011448Drie Koningen | Des Manendages nae der Octaven van Dertyendach
16011554Antonius | Up Avondt Anthony
1701 Antonius van Egypte woestijnvader & abt
17 011439Antonius | op sante Anthoniusdach
17011453Antonius | Op s. Anthoniusdach des heiligen abts
17011463Antonius | op sunt Anthonijsdach des hellighen Abts
17 011486Antonius | In die Anthonii | s.Anthoniusdach abbatis [regest zegt 01-01]
17011492Antonius | op sunte Anthoniusdach Confessoris | op sunte Anthoniusdach etc.
17011513Antonius | up sancte Anthoniusdach des hilligen Confessoers
17011529Antonius | up dach Anthonii des hilligen Confessoris
18011547Antonius | op Dinxstaich na sancti Antonii
18011563januari | den 18 dach Januarij
2001 Fabianus & Sebastianus Fabian
20011443Fabianus | up zunte Fabianen unde Sebastianendach
20011522Agneta | upp suncte Agneten avent der hilligen Jonffer
2101 Agneta martelares
21011426Agneta | Agnete virginis
21011348Agneta | up s.Agnetendach der juncfrouwen
21011492Agneta | op sunte Agnietendach Viginis et Martiris | op sunte Agnietendach der heiligen Joncfrouwe ende Martiris
21011493Agneta | op sunte Agnetendach Virginis et Martyris | op sunte Agnietendach virginis en martyris
21011483Agneta | Agnete virginis
21011490Agneta | Op s.Agnetendach virginis et martiris
21011504Agneta | op sunte Agnetendach virginis et martyris
21011505Agneta | op dach sancte Agnetis Virginis et martiris
21011595januari |
2201 Vincencius van Zaragoza
22011433januari | 1432?
22011499Vincencius | ipso die Vincencii Martyris
22011477Vincencius | op sunte Vincenciusdach des hilgen mertelers
22011504Vincencius | Vincencius Martiris
22011526Agneta | alteria die Agneti virginis
22011500Vincencius | Op den dach Vincencii matteler
24011453Paulus | op sente Pauwelsavont conversionis
24011461Paulus | Op sunte Pauwelsavent conversionis
24011507Paulus | op avent Conversionis Pauli
24011517Paulus | op avent Conversionis sancti Pauli des hilligen Apostels
24011527Paulus | upp suncte Pauwelsavent bekeringe des hilligen Apostels
24011505Paulus | Op s.Pauwelsavent Conversionis | Op avent Pauli apostoli Conversionis
24011513januari |
2501 Paulus apostel | bekering
25011354Paulus | up sente Paulus dach Conversio
25011429Paulus | Op s. Pauwelsdach apostoli als men Conversion s. Pauli scrivet
25011462Paulus | up sunte Pauwelsdach Conversionis des hilligen apostels
25011475Paulus | conversionis Pauli
25011476Paulus | ipso die Conversionis Pauli
25011494Paulus | ipso die Conversionis sancti Pauli Apostoli
25011481Paulus | Conversionis sancti pauli
25011518Paulus | up dach Conversionis Pauli
25011544Paulus | ipso die Confessoris Pauli
25011548Paulus | up dach Conversionis Pauli
25011504Paulus | Op s.Pauwelsdach Conversionis
25011518Paulus | Up s.Pauwelsbekeringhe des hillighen apostels
26011422Paulus | des anderen daghes nae sunte Pauwelsdach conversionis
26011492Paulus | des anderen daghes nae sunte Pauwwelsdaghe Conversionis
27011430Paulus | des vryedaghes na Conversio Pauli
28011452Paulus | des vrijdages na sante Pawelsdach Conversio
30011458Paulus | Des Maendaghes nae s.Pauwelsdaghe
31011452Maria Lichtmis | Des Manendaghes voir Lichtmissendaghe ghehieten Purificacio Marie [ nazien 26-01-1452 29-01-1452]
31011470Paulus | des godensdages na bekeringe sunte Powels
01021460Maria Lichtmis | op Onser Vrouwenavent Purificacio
01021479Maria Lichtmis | up unser Lieven Vrouwenavent toe Lichtmissen
01021502Maria Lichtmis | Op O.L.V. avent Purificacionis
01021503Maria Lichtmis | upp avent Purificationis beate Marie virginis
01021518Maria Lichtmis | up avent Purificationis Virginis Gloriose | Op avent Purificationis Marie
01021527Maria Lichtmis | up avent Purificationis beate Marie Virginis
01021552Maria Lichtmis | Up Avondt Marie t’Lichtmis
0202 Maria Lichtmis (opdracht van de Heer in de tempel)
02021240Maria Lichtmis | in die Purificacionis b. virginis
02021494Maria Lichtmis | Purificationis Marie Virginis
02021557op Lichtmissedach
0302 Blasius van Sebaste martelaar
03021479Blasius | Op s.Blasiusdach des hiligen martelers
03021503Blasius | Op s.Blasius des heilighen mertelers
0402 Veertigdagentijd begint met Aswoensdag (tussen 4 februari en 10 maart) | Invocabit (1e zondag ‘Hij zal aanroepen’ ) | Reminiscere (2e) | Oculi (3e) | Laetare (4e) | Judica (5e) | Palmzondag (6e) | Stille Week: Drie dagen voor Pasen zijn witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag | Paastijd: Paasnacht, Paasmorgen (valt tussen 22 maart en 25 april op de 1ste zondag na de 1ste volle maan in de lente (na of op 21 maart) Er wordt in de veertigdagentijd gevast behalve op de zondagen, dus 46 dagen van aswoensdag tot Pasen | Beloken Pasen (1e zondag na Pasen, Misericordia (2e), Jubliate (3e), Cantate (4e) en Rogate (5e) | Hemelvaart (10 dagen voor Pinksteren) · Pinksteren (50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart) · Trinitatis (een week na Pinksteren).
04021402Maria Lichtmis | des saterdaghes na Onser Vrouwen Lechtmissen
04021490Agatha | up sunte Agathen avent der heiligher Joncferen ende Martelerschen
04021514Maria Lichtmis | des Saterdages post Purificationis beate Marie Virginis
0502 Agatha van Sicilië maagd & martelares
05021447Agatha | Agathe virginis
05021327Agatha | up sante Aghaten dach
05021474Agatha | op sante Agaten dage der heyligen joffer
05021475Agatha | Op s. Agathendach virginie et martiris
05021487Agatha | Op s. Agathendach virginis et martiris
05021493Agatha | op sunte Agathen dach Virginis et Martiris [regest zegt 03-02]
05021483Agatha | Op s.Agathendach, virginis et martiris
05021489Agatha | Upp Agathedach virginis
05021493Maria Lichtmis | Op Dinxedach nae O.L.V. dach Purificaciones
05021500Agatha | op sunte Agetendach
05021542Agatha | up dach Agathe der heilgihen Jonckffrouwen
06021407Veertigdagentijd Aswoensdag | des sondages to vastelavende
06021471februari | VI die Februarii
07021511Maria Lichtmis | Up Vrydach nae Unser Liever Vrouwendach Purificationis
08021474Agatha | Des Dinxedages post Agathe
09021507Scholastica | op avent Scolastice virginis
09021528februari | Den neghenden dach in Februario
1002Scholastica heilige maagd
10021491Scholastica | op der heiligher Joncferendach Scholastica
10021481Scholastica | Op s.Scholastikendach virginis
10021500Scholastica | Op s.Scholasticha dach.
10021502Scholastica | Scholastice virginis
10021504Scholastica | Scholastice virginis
10021538Scholastica | up dach Scholastice virginis
10021547Scholastica | op dach Scholastice Virginis den tijnden dach Ffebruarii
11021449Agatha | des naesten dinxedages post Aghate virginis et martiris
11021490Scholastica | Opten naesten Donredach na Scholastice virginis
11021507Scholastica | des Donredages na sunt Scolastica der hilliger Jonfferen
11021528februari | Upten elfften dach in Februario
1402 Valentinus van Rome priester & martelaar
14021444Valentinus | up sunte Valentinus dach eens hillighen mertelers
14021446Valentinus | Valentini martiris
14021476Valentinus | op sunte Valentijnsdach des heiligen martelers
14021503Valentinus | op sunte Valentyns dach martiris
14021505Valentinus | op sunte Valentijnsdach
14021506Valentinus | Velentini Martiris
14021538Valentinus | upp dach Valentini des hilligen Martelers
15021454Valentinus | des naesten vrijdaghes nae sunte Valentijnsdach
15021546Valentinus | op den manndach na Valentiny
15021552Up maindach vor Petri
15021558Dem dinxedach na Lxa [=Sexagesima]
15021563Valentinus | Altera Valentini
1602 Juliana van Nicodemie, maagd en martelares;
16021486Valentinus | ’s donredages nae suncte Valentijns daghe martyris
16021492Valentinus | Opten naesten Donredach nae Valentini
16021508Juliana | up dach Juliane virginis
17021448Veertigdagentijd 2e zondag | des anderen Sondages in der Vastene als men singet in der hilligen Kercken Reminiscere
17021437Veertigdagentijd 1e zondag | op sonnendach Invocabit
17021464Valentinus | Des derden daghes na s. Valentinusdach des hiligen martelers [regest zegt 16-02]
17021470Valentinus | Des Saterdaghes nae s.Valentinusdach
17021489Valentinus | Opten naesten Dinxedach nae Valentini martiris
18021448Veertigdagentijd 2e zondag | des anderen sondages in der vastene als men singet in der hilligen kercken Reminiscere
18021548Veertigdagentijd 1e zondag | dess eersten Sondages inder Vasten Invocavit
19021538februari | decima nona mensis Ffebruarii Daventrie
19021543Petrus stoel | op mandach ante Petri ad Catadram
19021565Veertigdagentijd 9e zondag (63e dag) voor Pasen | op manendach na Lxxa [=Septuagesima
20021521Veertigdagentijd 1e zondag | Des Wonsdaghes post Invocavit
20021557Up saterdach voir Petri
20021559Up manendach na Reminiscere
21021423Veertigdagentijd | des yrsten Gudensdaghes in der Vastene [tussen 20-28 febr.]
21021448Petrus stoel | In profesto Petri ad Cathedram
21021433Petrus stoel | In profesto Petri ad Cathedram
21021471Petrus stoel | op sunte Petersavent ad Cathedram
21021475Petrus stoel | op sunte Petersavent ad Cathedram
21021492Petrus stoel | op sunte Petersavent ad cathedram
21021456Petrus stoel | Op Petri avond ad Cathedram
21021474Petrus stoel | op sunte Petersavent ad Cathedram
21021484Petrus stoel | In profesto Petri ad Cathedram | In profesto Petri ad Cathedram
21021486Petrus stoel | In profesto Petri ad Cathedram | In profesto Petri ad Cathedram.
21021487Petrus stoel | up sunte Petersavent ad Cathedram | Op s.Petersavent ad Cathedram | up sunte Petersavent ad Cathedram des hilligen Apostels
21021494Petrus stoel | op avondt Petri ad Catedram
21021505Petrus stoel | op sunte Petersavent ad Cathedram
21021519Petrus stoel | up suncte Petersavent ad Cathedram
21021528Petrus stoel | upp suncte Petersavent ad Cathedram
21021538februari | upp Donderdach den een ende twintichsten in Ffebruario
21021503Petrus stoel | Op s.Petersavent ad Cathedram
21021514Petrus stoel | Up s.Petersavent ad Cathedram
21021520Petrus stoel | Op s.Petersavent ad Cathedram
21021522Petrus stoel | Up s.Petersavent ad Cathedram
21021533Petrus stoel | In profesto Petri ad Cathedram
21021549Petrus stoel | op Avondt Petri ad Catedram
21021552Petrus stoel | op Avondt Petri ad catedram
21021555Petrus stoel | up sunte Petersavent ad Cathedram dess hilligen Apostel
2202 Petrus Stoel te Rome
22021418Petrus stoel | op sente Petersdach ad Cathedram
22021445Petrus stoel | up sente Peters dach ad Cathedram
22021432Petrus stoel | Petri ad Cathedram
22021456Petrus stoel | Op s. Petersdach ad Cathedram
22021461Petrus stoel | op sunte Petersdach ghehieten ad Cathedram
22021475Petrus stoel | Cathedra Petri
22021477Petrus stoel | Petri ad Cathedram
22021481Petrus stoel | petra ad Cathedram
22021482Petrus stoel | Op s. Peterdach ghehieten ad Catedram | Petri ad Cathedram
22021486Petrus stoel | Petri ad Cathedram
22021491Petrus stoel | op sunte Petersdach ad Cathedram
22021492Petrus stoel | Petri ad Cathedram
22021452Petrus stoel | up sunte Petersdach ad Cathedram
22021483Petrus stoel | Petri ad Cathedram | op sunte Petersdach den men noempt ad Cathedram
22021490Petrus stoel | up sunte Petersdach ad Cathedram | Petri ad Cathedram
22021506Petrus stoel | op dach sanctie Petri ad Cathedram
22021508Petrus stoel | op sunte Peter ad Cathedram
22021531Petrus stoel | upp dach Sancti Petri ad Cathedram
22021536Petrus stoel | up dag Cathedra Petri
22021544Petrus stoel | up dach Cathdra sancti Petri
22021548Petrus stoel | ad Cathedram Petri
22021503Petrus stoel | Petri ad Cathedram
22021559Petri ad Cathedram
23021437Mathias | Op s. Mathiasavent des heilgen apostels
23021444Mathias | up sunte Mathies avent eens hilgen Apostels [Regest zegt 24-02]
23021469Mathias | Op s.Mathiasavent des heiligen apostels
23021484Mathias | up sunte Mathijsavent
23021487Mathias | In profesto Mathie apostoli | up sunte Mathijsavent | op Mathias avent des heiligen Apostels
23021490Mathias | Op s.Mathiasavent
23021493Mathias | Op s.Mathiasavent apostoli
23021530Matthias | upp avent Sancti Mathie des hilligen Apostels
23021504Mathias | In vigilia Mathie | Op s.Mathiasavent
23021512Mathias | Up s.Mathias avent apostoli.
2402 Mathias apostelmartelaar
24021489Mathias | ipso die Mathie Apostoli
24021494Mathias | Mathie apostoli
24021546Mathias | op dach Mathie des hillighen Apostels
24021553Mathias | op dach Mathie des hilligen Apostells
24021553Mathias | op dach Mathie des hilligen Apostells
25021495Mathias | des anderen dages na sunte Mathias dach Apostoli
26021456Mathias | des anderen daghes na sunte Mathiasdach des hillighen apostels
26021464Veertigdagentijd 2e zondag | Secunda feria post Dominicam Reminiscere [nazien 11 maart?]
27021491Veertigdagentijd 2e zondag | opten Sonnendach Reminiscere XC
27021499Veertigdagentijd | sWonsdages na dem anderden Sonndach in der Vasten
27021537Veertigdagentijd 2e zondag | Des Dinxedaghes nae den anderen Sondach in die Vastene Reminiscere
27021552op saterdach post Petri
28021423Veertigdagentijd 2e zondag ‘Gedenk’ | op den heijlighen soenendaghes Reminiscere [staat foutief 1432]
28021486Mathias | Des Dinxedaghes post Mathie apostoli
28021523Petrus stoel | Des Saterdaghes nae s.Peter ad Cathedram
28021634februari | den acht en twintigsten Februarii
28021523Petrus stoel | Des Saterdaghes nae s.Peter ad Cathedram
031253maart | mense Martio (de maand maart)
01031547maart | upten yrsten dach Martii
01031557Up maindach ante Petri
03031439Veertigdagentijd 2e zondag | des dinxdaghes nae den sonnendaghe Reminiscere
0303144160e dag voor Pasen | feria quarta post Dominicam in Sexagesima
0303145160e dag voor Pasen | feria quarta post Dominicam in Sexagesima
0403145950e dag voor Pasen | Ipso die Esto michi (wees op dezelfde dag bij mij)
04031521maart | quarta die mensis Marcii
05031479Veertigdagentijd 1e zondag | des vrydages nae den sonnendach Invocavit in der vastene
06031338Veertigdagentijd 3e zondag | des Saterdaghes na den Sonendaghe als men singht Oculi
06031459maart | Den iersten Dinxedages in Martio
06031547Veertigdagentijd | den anderden Sondach in der Vasten
0703Thomas van Aquino
07031445Veertigdagentijd 4e zondag | Ipsa Dominica in quadragesima Letare Jherusalem
07031450maart | des eersten Saterdages in der Meerte
07031487Thomas | Op s.Thomasdach van Aquien
09031545Veertigdagentijd | op Maendach na den Sondach Oculi in der heijliger Vasten
09031571maart | den negeden dach van Meerte 1571
09031571maart | den negeden dach van Meerte 1571
10031415Veertigdagentijd 4e zondag | op den hilligen zonendach als men singhet in den hilligen kercken in der vastene Letare Jheruselam
10031429Veertigdagentijd 4e zondag | des donredages na den sonnendage letare Jherusalem
10031488Veertigdagentijd 3e zondag | des maendaghes nae den derden sonnendaghe in der vastene oculi
11031453Gregorius | op s.Gregoriusavent des heiligen pawes
11031485Gregorius | Op s.Gregoriusavent | Op s.Gregoriusavent des heiligen biscops
11031499Gregorius | Op s.Gregoriusavent confessoris
11031501Gregorius | Op s. Gregoriusavent confessoris | op sunte Gregoriusavent
1203 Gregorius paus bisschop & biechtvader
12031440Gregorius | op sancte Gregoriusdach pape
12031406Gregorius | | up sunte Gregorius dach eens hilligen Paus unde Leerres
12031451Gregorius | op sunte Gregoriusdach des hilligen pawes | up Gregorii
12031487Gregorius | Gregorii
12031491Gregorius | op sunte Gregoriusdach Pape et Confesssoris | op sunte Gregoriudach des heiligen Pawes
12031494Gregorius | op sunte Gregoriusdach des hilgen Biscoeps
12031495Gregorius | Op s.Gregoriusdach in der Vasten
12031522Gregorius | upp dach Gregorii Pape
12031522Gregorius | Upp s.Gregoriusdach des hilligen Pawes
12031524Gregorius | op dach Gregodii des hilligen Palus
12031543Veertigdagentijd 5e zondag | up maendach post Judica
12031534Gregorius | Upp s.Gregoriusdach des hilligen Pawes
12031558maart | den XII Martij
13031449Gregorius | Op Donredach nae s.Gregoriusdach
13031466Veertigdagentijd 3e zondag ‘Ogen’ | Des Donredages nae den Sonnendaghe Oculi
13031515Veertigdagentijd | des Dinxdages voir Mydtvastene
14031533Gregorius | des Vrijdages nae suncte Gregoriusdach des hilligen Confessoirs
16031505Veertigdagentijd 6e zondag | Op den hilghen Palmdach
1703 Geertruid van Nijvel
17031442Veertigdagentijd 4e zondag | Sabbato post Letare [03-04?]
17031456Geertruid | Op s. Ghertruddach der heiliger joncfrouwen
17031488Gregorius | opten naesten maendach nae Gregorii pape
17031495Geertruid | Op s.Ghertruydsdach virginis
17031528Geertruid | upp suncte Ghertrudendach der hilliger Jonffer
17031512Geertruid | Upp s.Ghertruytsdach
18031424Veertigdagentijd 2e zondag | zondag Reminiscere
18031493Veertigdagentijd 4e zondag | sMaendaeges na Letare Jherusalem
18031466Veertigdagentijd 4e zondag | Des Dinxedaghes nae den Sonnendaghe Letare Jherusalem
18031482Veertigdagentijd 4e zondag | Des Maendaghes na Letare Jherusalem in der Vasten
18031533Veertigdagentijd 3e zondag | des Dinxtedages nae dem Sundage Oculi
18031543Veertigdagentijd 6e zondag | op Palm dach
18031560Dess manendages na Oculi
19031471Veertigdagentijd 3e zondag | Feria 3 post Oculi
19031477Geertruid | Des Wonsdaghes nae s.Ghertruyd der heilligen jonferen
2103 Benedictus van Nursia stichter & abt
21031482Benedictus | Ipso die Benedicti abbatis
21031481Benedictus | Up Benedicti Abbatis
21031486Benedictus | Benedicti abbatis | Op s. Benedictusdach des heiligen abts
21031537Benedictus | upp dach Sancti Benedicti Abbatis et Confessoris
21031500Benedictus | op sunte Benedictusdach des heiligen Abts | Benedicti
21031501Benedictus | Op s.Benedicutusdach abbatis
21031502Benedictus | op sante Benedictus dach abbatis et confessoris
21031513Benedictus | Up s.Benedictusdach des hillighen abts
21031552Dem maindach na Oculi
22031412Veertigdagentijd 5e zondag | feria tercia post Dominicam Judica
22031503Benedictus | altera die Benedicti
22031547Veertigdagentijd 5e zondag | op den wondesdach pg. dunican Judica me deg.
22031557Dess manendages na Oculi
22031560Up vrijdach post Oculi
22031574Dess manendags na Letare
23031464Veertigdagentijd 5e zondag | Op Vryedach na Dominica Judica
24031481Maria Boodschap | Sabbatho ante Dominicam Pauli
24031485Maria Boodschap | up sabbatho ante Dominicam Pauli (dominicam=zondag) | op Onsser Lieven Vrouwen avent Annunciacionis
24031519Maria Boodschap | up avent Unser Liever Vrouwen Annunciationis
24031538Veertigdagentijd 3e zondag | den derden Sondach in der Vasten, als men synget Oculi Mei
24031504Maria Boodschap | Op Onser Vrouwenavent Annunciacio
24031511Maria Boodschap | Upp O.L.V. avent Annunciationis
2503 Maria Boodschap (ook Annonciatie of Annunciatie)
25031448Paastijd | donderdag na pasen [28-03?]
25031469Veertigdagentijd 6e zondag | heilighen Palmavent
26031465Maria Boodschap | des anderen daghes nae Onser Lever Vrouwendach Annunciacio
26031482Veertigdagentijd 6e zondag| Feria Tertia post Dominicam Passionis
26031489Maria Boodschap | des anderen daghes nae Onser Lever Vrouwendach Annunciacio | des anderen daghes na Annunciationis gloriose Virginis
26031519maart | Septimo Kalendas Aprilis
27031490Veertigdagentijd 5e zondag | Des Saterdaghes (voir) Judica me Domine in der vasten
27031504Veertigdagentijd 6e zondag | Op den Wondesdach voir Palmen
27031558op sundach na Halffvasten
28031375Veertigdagentijd 3e zondag | des woensdaghes na Oculi
28031481Maria Boodschap | De(s) Wondesdaghes nae Annunciationis b. Marie virginis
29031347Veertigdagentijd 6e zondag | des donredages na Palme daghe
29031443Maria Boodschap | des vriedages post Annunciacionis Marie
29031411Veertigdagentijd 5e zondag | upten sonnendach Judica
29031550Paastijd | op Palmavent
30031434Paastijd | Feria 3 Pasche 20 april?
30031443Maria Boodschap | des saterdaghes na Onser Liever Vrouwendach Annunciacio
30031446Veertigdagentijd Aswoensdag | des wondesdaghes nae Mytvasten
30031535Veertigdagentijd 6e zondag | des Maendaghes nae Palm
30031550Veertigdagentijd 6e zondag | up Palmdach
31031411Veertigdagentijd 5e zondag | des dinxdaghes nae den sonnendaghe Judica
31031462Veertigdagentijd 4e zondag | Des Wonnesdages nae Sonnendaghe Letare Jherusaelm
31031535Veertigdagentijd 6e zondag | des dinxdags nae Palm
31031544Veertigdagentijd 5e zondag ‘Doe mij recht’ | op manendach post Judica
01041542april | der irsten dach Aprilis
01041549Veertigdagentijd 4e zondag ‘Veheugen’ | maendages na Letare
01041560Up manendach post Judica
02041454Veertigdagentijd 4e zondag | Des Dinxedaghes nae den Sonnendaghe Letare Jherusalem
02041543Paastijd Pasen tot 1e zondag na | op manendach nader Octave van Paeschen
03041470Veertigdagentijd 4e zondag | des dynxdages post Dominicam in den vasten Letare Jherusalem
03041470Ambrosius | op sunte Ambrosiusavent des heiligen biscops
0404 Ambrosius van Armenië bisschop & biechtvader
04041393Ambrosius | sancti Ambrosii episcopi
04041446Ambrosius | Op s. Ambrosiusdach des heiligen biscops
04041453Ambrosius | op sunte Ambrosiusdach des hilgen bisscops
04041475Ambrocius | Op s. Ambrosiusdach
04041481Ambrosius | Op s. Ambrosiusdach des heiligen biscops
04041488Ambrosius | Ambrosii episcopi
04041492Ambrosius | sunte Ambrosius dach des hiligen biscops ende Confessoers | st. Ambrosius | ipso die Ambrosii
04041496Ambrosius | ipso die Ambrosii
04041457Ambrosius | up sunte Ambrosiusdaghe
04041497Ambrosius | Ambrosii confessoris
04041514Ambrosius | op dach sancti Ambrosis et Confessoris
04041544Ambrosius | up dach Ambrosii Episcopi
04041501Ambrosius | op s.Ambrosiusdach episcopi et confessoris
04041501Ambrosius | Op s.Ambrosiusdach episcopi et confessoris | ipso die Ambrosii Episcopi en Confessoris
05041479Ambrosius | des manendages na sunte Ambrosiusdach
05041456Ambrosius | des anderen daghes na sunte Ambrosiusdach des hilighen bisscops
05041488Paastijd | Opten hillighen Paeschavent.
05041502Ambrosius | Des iersten daghes na s.Ambrosiusdach
05041551april | den vijffden dach der manth Aprilis
06041507Paastijd | siersten Dinxdages na Paeschen
06041542april | up den sesten dach Aprilis [1540 nazien]
06041552april | den sesten dacht der maent Aprillis
06041552april | den sesten dacht der maent Aprillis
06041557Dem dinxedach na Judica
07041440Ambrosius | des donredaghes nae s.Ambrosiusdaghe
09041383Paastijd 2e zondag | des donredages na Misericordia Domini
09041558Paastijd | op Paes-avont
09041446Paastijd | Op Palmavent
10041388april |
10041461Paastijd | Sexta feria nost Pascha
11041412Paastijd 1e zondag | Des Manendages nae belakene Paeschen
11041494Paastijd 1e zondag | sVryedaghes nae den Sonnendach Quasimodo geniti
12041496Paastijd 1e zondag | des Dinxedaghes nae belaecken Paeschen
12041452Paastijd Pasen | Des Wonsdaghes nae Paeschedaghe
12041459Paastijd 2e zondag | Des Donredaghes na den Sonnendach Misericordia Domini
12041483Tiburcius | Pasen beloken | Des Saterdaghes na belakenen Paeschen ende voir Tyburcii martiris
13041469Paastijd 1e zondag ‘Pasgeboren’ of ‘Beloken’ | sDonredaghes nae den Sonnendaghe wanneer men singhet in der heiligen kercken Quasimodo geniti
1304 1547Up den woindesdach nae Paescen
1404 Tiburcius van Rome met Valerianus & Maximus martelaren
14041488Tiburcius | Op s.Tyburciusdaghe des heilighen mertelers
14041492Tiburcius | op sunte Tilburcius en de Valerianusdach Martirum
14041457Tiburcius | Op s.Tyburciusdaghe des heilighen mertelers
14041459Paastijd 2e zondag | Des Donredaghes na den Sonnendach Misericordia Domini
14041505Tuburcius | op sunte Tiburcius ende Valerianusdach martirum | ipso die Tiburcii et Valeriani
14041549Paastijd | up den Palmsondach
15041328Paastijd 1e zondag | feria sexta post Dominicam Quasimodo geniti
15041482Paastijd 1e zondag | Des Manendaghes nae den Sonnendaghe Quasimod geniti
16041463Paastijd Pasen | des irsten saterdaghes nae des heilighen Paeschdach | des iersten Saterdaghes nae den heilighen Paeschdach
16041478Georgius | des donredages vor sunte Georgen dach een hilligen martelers
17041547Paastijd 1e zondag | up Sondach Quasimodo
17041548Paastijd Pasen | Dem xvi ten dach na Paesscen
18041492Veertigdagentijd | die decima octava mensis Aprilis
18041525Marcus | upp suncte Marcusdach des hilligen Ewangelisten
18041525Paastijd | des Dinxdages nae Paschen
18041529Paastijd | uppten derden Sondach nae Paeschen
18041509Antonius | In capella sancti Anthoni (nazien Antony van Padua is 13 juni)
18041548Paastijd Pasen | den aen derde woensdessdaeges nae Paeschen
18041552Marcus | op suncte Marcus
19041491Pinksteren 2e donderdag na | Geschiet opten Dinxedach neest nae des heilighen Sacramentsdaghe
21041431Marcus | des saterdaghes voer sinte Mercus die ewangelist
22041451Veertigdagentijd 6e zondag | des donredaghes nae Palmedage
22041456Georgius | op sunte Georgiusavont
22041555Paastijd 1e zondag | Dem maindach na Qasi Modo
2304 Georgius van Cappadocië
23041358Georgius | Sinte Jorijs dach
23041456Georgius | Upp s.Georgiusdach des hillighen martelers
23041463Paastijd 1e zondag | Sabbato post Dominicam Quasimodo geniti
23041487Georgius | up sunte Georgiusdach
23041491Paastijd 2e zondag | Des Saterdaghes nae den Sondaghe Misericordia Domini
23041496Paastijd 2e zondag ‘Barmhartigheid’ | Saterdages post Misericordiam Domini
23041505Marcus | op sunte Marcusdach Ewangeliste (d.i. 25-04)
23041521Georgius | up suncte Georgius dach des hilligen Martelers
23041547Georgius | op suncte Georgius Martirus dach na Paeschen
23041525Georgius | Up s. Georgiusdach des hilligen martelers
23041550april | upten XXIII dach van Aprill
24041432Marcus | up sente Mercus avont die ewangelist
24041528april | upten XXIIII dach Aprilis
2504 Marcus Evangelist martelaar
25041473Marcus | op sunte Marcusdach des heiligen Ewangelisten
25041483Marcus | op sunte Marcusdach des heiligen evangelisten | ipso die beati Marci Evangeliste
25041484Marcus | op sunte Marcusdach des heiligen evangelisten | ipso die beati Marci evangeliste | in Octovo Posche
25041486Marcus | op sunte Marcusdach des heiligen evangelisten | ipso die beati Marci evangeliste | Marci Ewangeliste | in Octovo Posche
25041491Marcus | Op s.Marcusdach des heiligen ewangelisten
26041488Paastijd 2e zondag | Des Saterdaghes nae den Sonnendach Misericordia
26041518Marcus | des eersten manendaghes na sancte Marcus
27041469Marcus | des derden daghes nae sunte Marcus dach des heilighen evangelisten
28041503Philippus en Jacobus | des Vrijdages voer Philippi et Jacobi Apostolorum
28041543Marcus | saterdag post Marci
29041443Paastijd 1e zondag | Feria secunda proxima post Dominicam Quasimodo geniti
29041431Philippus en Jacobus | des Sonnendaghes voer Philippi ende Jacobi
29041451Paastijd | des Donredaghes bynnen der hochtijd van Paeschen
29041453Marcus |op sundach post Marti ewangelist
30041406Philippus en Jacobus | up Philippi et Jacobi apostolorum
30041468Philippus en Jacobus | op sunte Philippus en Jacobsavent
30041489Phillippus en Jacobus | in profesto Philippi et Jacobi Apostolorum
30041481mei | Op Mey avent
30041499Philippus en Jacobus | Op s.Philippus ende Jacobs avent apostolorum
30041512april | up Meijavent
30041527mei | upp Meijavent
0105 Philippus apostel martelaar
01051458 Philippus en Jacobus | up Philippi et Jacobi apostolorum
01051489 Philippus en Jacobus | Philippi et Jacob Apostolorum
01051486Philippus en Jacobus | up Philippi et Jacobi apostolorum
01051492Philippus en Jacobus | Op Philippus ende Jacobsdach des heiligen apostelle
01051501Philippus en Jacobus | op sunte Philippus ende Jacobscdach, Apostolorum
01051503Philippus en Jacobus | Philippi et Jacobi | ipso die Philippi et Jacobi Apostolorum
01051512mei | up Meijdach
01051524mei | upten yrsten dach in den Meij
01051549Philippus en Jacobus | up dach Philippi et Jacobi Apostolorum
01051575mei | op Meidach
01051575mei | op Meidach
02051432Philippus en Jacobus | vrijdag na sunte Philippus en Jacobus apostilorum | des anderen daeghes na meijgdaeghe | den anderen dach maij
02051450Philippus en Jacobus | vrijdag na sunte Philippus en Jacobus apostilorum | des anderen daeghes na meijgdaeghe | den anderen dach maij
02051470Philippus en Jacobus | Des Wonsdaghes na Philippi ende Jacobi apostolorum, dat is Meydach
02051524Philippus en Jacobus | vrijdag na sunte Philippus en Jacobus apostilorum | des anderen daeghes na meijgdaeghe | den anderen dach maij
02051546Paastijd | op Belaecken Paeschen
02051569mei | up denn tweedenn dach Maij
02051547Up den woindesdach nae Paescen
0305 Kruisvinding door keizermoeder Helena te Jeruzalem
03051489Kruisvinding | Invencionis Sancte Crucis | Invenckionis s. Crucis
03051462mei | Opten derden dach in Meye
03051517Kruisvinding | up dach Inventionis Crucis
03051529Kruisvinding | up dach Inventionis Crucis Christi
04051489Philippus en Jacobus | des Manendaghes na Philippi et Jacobi Apostolorum
0605 Johannes marteling voor de Latijnse Poort (‘Sint-Jan-in-de-Olie’)
06051352Johannes | up sunte Johansdach als men schrijvet Ante Portam Latinam
06051478Johannes | op sunte Johannes Ewangelisten dach Ante Portam Latinam
06051521mei | Up den VI dach mensis May
06051513Johannes | up dach Johannis Ante Latinam Portam
06051570mei | den sest Maij
06051570mei | den sest Maij
07051548Veertigdagentijd | mei | des Maendages nha dem Sundage Vocem Jocunditatis
07051562mei | up Donderdach des soevenden dach van den Meij
07051562mei | up Donderdach des soevenden dach van den Meij
07051562mei | up Donderdach des soevenden dach van den Meij
07051562mei | up Donderdach des soevenden dach van den Meij
07051562mei | up Donderdach des soevenden dach van den Meij
08051446mei | Des Sonnendaghes nae Meydaghe
09051481Kruisvinding | des wondesdages nae Inventionis Crucis
09051488Johannes | des vrijdaghes nae sunte Johannes daghe Ante Portam Latinam
10051475Pinksteren | des Wonsdages voir Pynxteren
11051499Hemelvaart | Des Saterdaghes na Ascensionis Domini
11051507Paastijd 4e zondag | Vocem iucunditatis | Up Dinxdach nae Voce Iocunditatis
11051555Pancracius | op sundach vor Pancrantius
1205 Pancracius van Rome martelaar.
12051469Pancracius | op sunte Pancartiusdach des heiligen martelers
12051503Pancracius | Pancracii
1305 Servacius van Maastricht | bisschop
13051390Servacius | op sante Servatiusdach | op Servacii
13051471Servacius | op sante Servatiusdach | op Servacii
13051495Pancracius | Des daghes nae s.Pancraciusdach matiris
13051516Pinksteren | des Dinxdages na Pinxteren
13051539Servacius | Servatii Episcopi
14051491Servacius | Des Satersdaghes nae s.Servaciusdach episcopi
14051492Servacius | sDaghes na s.Servatiusdach des hilgen biscopes ende confessoers
15051481Servacius | Des Dinxedages nae Servacii
15051489Servacius | des frydaeges na sunte Servaes
15051517Veertigdagentijd | op Vrijgdach nae den Sonnendach Cantate
15051553Hemelvaart | op Manendach post Ascensionis Domini
17051550Hemelvaart | Up saterdach post Asscentionis Domini
17051529Pinksteren | des Maendaghes toe Pinxteren
18051522Paastijd | upten vierden Sondach nae Paeschen als men singet Cantate
19051400Servacius | des woonsdages na sante Servaciusdach
19051529Pinksteren | des Wonsdages toe Pynxteren
19051537Pinksteren | upp Pinxteravent
20051327Hemelvaart | In avende uns Heren Hemelvart
20051518mei | opten XX dach in den Mey
21051539mei | Opten eenende twyntichsten dach Meij
21051551Up den dunderdach na Pinxteren
22051551Pinksteren | vrijdags na Pinksteren
23051404Pinksteren | des vrijedages nae Pinckster dach
23051489Paastijd 4e zondag | Des Saterdaghes post Cantate
23051543Pinksteren | des wondesdag na den octavi van Pinxteren
23051458Pinksteren | Feria post Penthecostes
24051460Hemelvaart | des satersdages na Onses Heren Hemelvaerds daghe
24051487Urbanus | Op s.Urbanusavent
24051543Pinksteren 2e donderdag na | up dach Sacramenti
2505 Urbanus I Paus martelaar
25051398Urbanus | ipso die beati Urbani pape
25051443Urbanus | up sunte Urbanus dach
25051446Hemelvaart | In profesto Ancensionis Domini
25051463Urbanus | up sunte Urbanus dach
25051481Urbanus | Urbani
25051492Urbanus | Op s.Urbanusdach pape et martiris
25051521Pinksteren | des Saterdages na den hilligen Pinxterdaghe
25051527Urbanus | upp dach Urbani Episcopi et Martiris
25051501Urbanus | Op s.Urbanusdach pape et martiris | op sunte Urbanus dach pape et Martyris | Op Sunte Urbanus dach pape et martiris
25051501Urbanus | Op sunte Urbanusdach pape et martiris
26051438Hemelvaart | des manendaghes nae Onses Heren Hemelvaertsdach
26051521Pinksteren | opten Sonnendach die Octave van den hillien Pinxterdage
26051529Pinksteren 2e donderdag na | upp suncte Sacramentsavent
27051486Urbanus | des saterdages nae sante Urbanusdage des hiligen pawes ende martelers
27051521Pinksteren | Des Manendages nae die Octava van Pinxteren
27051521Pinksteren | Des Manendages nae die Octava van Pinxteren
27051546mei | den 27 dach Maij
27051550des dinxedages na Pinxteren
27051576Paastijd | denn vijffdenn Sondach na Paschen als mann singett Vocem Jucunditatis
27051576Paastijd | denn vijffdenn Sondach na Paschen als mann singett Vocem Jucunditatis
28051399Pinksteren 2e donderdag na | op des Hilighen Sacramentesavond
29051472Pinksteren 2e donderdag na | des vrijdages nae den Heiligen Sacramentsdage
29051507mei | Die vero Vicensina nona mensis Maij
29051547in de Hillige dage van Pynxteren
30051471Pinksteren | Des Donredages voir den heiligen Pinxterdach
30051483Urbanus | Des naesten Vrydaghes nae Urbani pape et martiris
31051397mei | des lesten dages in meye
31051487Petronella | Op s.Petronillendach virginis
31051515Petronella | up dach sancte Petronille
31051523Petronella | upp dach Petronelle Virginis
31051516Petronella | Up dach s.Petronille virginis
31051549mei | den lesten maij
01061550op der Octave van Pinxteren
03061326Bonifacius | dess dinsche daghess vor sancte Bonifatiess daghe
03061426Pinksteren 2e donderdag na | des manendages na des Heiligen Sacraments dach
03061459Bonifacius | Des Sonnendaghes voir Bonifaciusdach
03061517juni | up den derden dach in Junio
03061534Pinksteren 2e donderdag na | Upp des hillighen Sacramentsavent.
04061498Bonifacius | Op s.Bonifaciusavent
04061518juni | op den vijrden dach des maents junii
04061518juni | op den vijrden dach des maents junii
0506 Bonifacius van Dokkum bisschop & martelaar met 52 gezellen
05061462Bonifacius | op sunte Bonifaciusdach des heiligen martelairs
05061522Bonifacius | Upp s.bonifaciusdach des hilligen marterlers ende bisscops | upp dach Bonifacii et Sociorum ejus Martirum
06061426Bonifacius | des donersdage nae sant Bonifacius dach
06061458Bonifacius | Des Dinxedages nae s. Bonifaciusdaghe
06061520Pinksteren 2e donderdag na | op avent des werden hilligen Sacramentes
06061552Bonifacius | Des dages na Bonifacii
07061555Pinksteren | Dess vrijdages na Pinxteren
07061561juni | den sovenden Junij
08061487Bonifacius | des vrijdaghes nae sunte Bonifacius des hilghen biscops
08061609juni | Juny 8. stil.vet. [Juliaanse stijl | oude stijl]
0906 Primus en Felician | martelaren
09061447Pinksteren | Crastino Sacramenti
09061449Primus en Felician | op den dach Primi et Feliciani der hiligher mertelers
09061488juni | opten neghenden dach in Junio
09061498juni | Die nona mensis Junii
09061503Pinksteren | sexta feria post Penthecostas
09061503Bonefacius | des Vrijdaghs nae St.. Bonifacius dach
09061550Up mandach post Sacramenti
10061443Pinksteren | des mandaghes na Pinxtgerdaghe
10061469Barnabas | op sunte Barnabasavent des heilighen apostels
10061488juni | den tyenden dach in Junio
1106 Barnabas apostel & martelaar.
11061434Odulfus | op sante Odulphusavent
11061463Barnabas | op sunte Barnabasdach des heilighen apostels
11061469Barnabas | op sunte Barnabas dach des heylighen Apostels
11061491Odolfus | Op s.Odulphusavent
11061493Barnabas | op sunte Barnabasdach Apostoli
11061516Barnabas | up dach Barnaba Apostoli
11061533Pinksteren 2e donderdag na | up avent Sacramenti
1206 Odulfus van Utrecht | priester
12061385Odulfus | op sunte Odolphus dag
12061469Bonifacius | Des Manendaghes nae s. Bonifaciusdaghe des heiligen biscopes
12061493Odulfus | Op s.Odulphusdach.
12061504Odolfus | Odulphi Confessoris
12061543Pinksteren 2e donderdag na | up dach sacramenti
12061549juni | den twelfften Juny
12061556Odulfus | Up suncte Oloff
13061419Odulfus | des dinxedages nae sunte Odulphus daghe
13061380Odulfus | des naesten dage na sinte Odulphusdage
13061604juni | den dertijenden dach des mantz Junij
14061525Pinksteren 2e donderdag na | upp Sacramentsavent
1506 Vitus van Sicilië jeugd-martelaar met zijn leermeester Modestus en zijn voedster Crescentia
15061463Vitus | up sunte Vitusdach des heilighen mertelers
15061475Vitus | Ipso die Viti martiris
15061480Vitus | up Viti Martiris | Vitus | Op s. Vitusdach martiris
15061484Vitus | Op s.Vitusdach martiris | op ten vijftienden dach in Junio
15061495Vitus | op sunte Vitusdach Martiris
15061477Vitus | Op s.Vitusdach martiris
15061487Vitus | Ipso die Viiti martiris
15061492Vitus | up sunte Viten ende Modesten dach der hilligher Mertelaren
15061493Vitus | Op s.Vitusdach martiris
15061503Vitus | Viti Martiris vel circa
15061525Vitus | up dach Viti Martyris
15061537Vitus | up dach Viti Martiris
15061544Vitus | up dach Viti et Modesti
16061516Vitus | des Maendages na suncte Vijt des hilligen Martelers
16061544des mandages na Sacramenten
17061433Johannes | des woensdaghes voer sunte Johansdach Baptiste to middesomer
17061550Johannes | des woensdaghes voer sunte Johansdach Baptiste to middesomer
17061560Up manendach post Sacramenti
17061580juni | den XVII. Iunij
18061456Odulfus | Des naesten Vrijdages na Odulphi confessoris
18061551juni | den achtijnden Junii
20061424Petrus en Paulus | up sente Peters ende sent Pauwels avent der Apostelen
20061431Johannes | woensdag vóór St. Johan Baptisten to middezomer
20061468Pinksteren 2e donderdag na | up den maendach nae des Hillighen Sacramentesdach
22061503Pinksteren | in Octavo venerabilis Sacramenti
22061516Tienduizend | up dach der Tyndusent Martelers
23061412Johannes | up sunte Johansavend Baptisten in den mydden somere
23061357Johannes | in vigiliis natalium beati Johannis Baptiste
23061416Johannes | up den hilghen avond sante Johannes Baptisten in den mydden zomer
23061447Johannes | op sunte Johansavent in den myddensomer
23061463Johannes | In vigiliis natalium beati Johannis Baptiste
23061465Johannes | up sancte Johansavend Baptisten in den mydden somere
23061467Johannes | up sancte Johansavend Baptisten in den mydden somere
23061472Johannes | in vigilia sancti Johannis Baptiste
23061491Johannes | op sunte Johans Baptisten avent Nativitas
23061492Johannes | in vigilis Nativitatis Johannis Baptiste
23061495Johannes | op sunte Johannisavent Baptiste, Nativitas
23061481Johannes | Op s.Johans Baptistenavent Nativitatis
23061499Johannes | sSondaghes voir s.Johan toe Middenzomer
23061505Johannes | op sunte Johans Baptisteavent Nativitatis
23061508Johannes | op sunte Johannis Baptiste avent Nativitatis in denn sommer
23061550Up avondt Johannes ten Myddensomer
2406 Johannes de Doper voorloper van Jezus & martelaar
24061475Johannes | Johannis Baptiste
24061477Johannes | Johannis Baptiste Nativitatis
24061480Johannes | Johannis Baptiste
24061482Johannes | Johannis Baptiste
24061493Johannes | Johannis Baptiste
24061485Johannes | circa Johannis Baptiste ut putamus
24061542Johannes | up dach Nativitatis Johannis Babtiste
24061547Johannes | up Johannis Baptiste Nativitatis | circa Johannis Baptiste ut putamus | op dach Johannes te middenzomer
24061547Johannes | up Johannis Baptiste Nativitatis | circa Johannis Baptiste ut putamus | op dach Johannes te middenzomer
24061635juni |
25061504Lebuinus | op dach Lebuini Confessoris (d.i. 12-11)
25061530Lebuinus | up Suncte Lebuin dach des hilligen Confessors
25061542Johannes | Up sonendach post baptista [na 24-06]
26061364juni | (nazien 24-12-1374)
27061441Johannes | des dinxdaghes na sinte Johannes Baptistendach to Midzomer
27061552Johannes | des mainendages na Johannes to Myddensommer
28061424Petrus en Paulus | Petrii et Pauli avond
28061485Petrus en Paulus | op sunte Peters en Paulsavent
28061494Petrus en Paulus | Op s.Petersavent des hilighen apostels
28061505Pretrus en Paulus | op sunte Pouwelsavent
28061546Petrus en Paulus | avondt petri et pauli apostolori
2906 Petrus & Paulus apostel, martelaar
29061447juni | die vero Jovis penultima mensis Junii (de voorlaatste donderdag)
29061464juni | opten XXIXen dach in junio
29061603juni | den neghen ende twijntichsten dach smaents Junij
30061550Up maindach post Petri et Pauli
01071500Maria Visitatie | op Onser Vrouwen avent ghehieten Visitacio Marie
01071577Maria Visitatie | up aeventt Visitationis Marie
01071577Maria Visitatie | up aeventt Visitationis Marie
0207 Maria-Visitatie of Maria-Bezoek (in 1969 verplaatst naar 31 mei)
02071516Maria Visitatie | up dach Onser Liever Vrouwen Visitatio
02071547Maria Visitatie | up dach Visitationis divine Marie Virginis
02071557Maria Visitatie | ipso die Visitationis Maria
02071557Maria Visitatie | ipso die Visitationis Maria
03071521Maria Visitatie | sWonsdaghes nae O.L.V. Visitatie
03071542Maria Visitatie | op manendag post Natitvitatis Marie virginis (dit is op 11 september, gezien de inschrijving van de akte zou het Marie Visitatis moeten zijn)
03071576juli | den derden dach der Moendt Julij
03071576juli | den derden dach der Moendt Julij
0407 Martinus van Tours bisschop (Sint Maarten in de zomer)
04071547Martinus | op dach Translation Martini dat is den vyrden der maent Julij
04071554Martinus | op dach Translationis dur Martini Episcopi et Confessoris
05071462Maria Visitatie | Des Manendaghes nae O.L.V. Visitatio
06071475Martinus | post translacionem sancti Martini feria quarte
07071361Martinus | des Woensdaghes nae Sinte Martijns dach Translacio
08071474Martinus | post translacionem sancti Martini feria quarte
09071436Maria Visitatie | in Octava Visitacionis Marie virginis
09071483Maria Visitatie | Octavo Visitationis Marie
09071489juli | Op den neghenden dach in der maent Julij
10071447Martinus | Des Manendaghes post Translationem Martini
10071480juli | decima die in Julio
1107Benedictus van Nursia
12071437Margaretha | op s.Margarethenavent virginis et martiris
12071449Margaretha | Op s. Margaretenavent der Joncfrouwen
12071460Benedictus | Altera die translationis Benedicti [regest zegt 11-07]
12071461Margaretha | up sunte Margaretenavent
1307 Margaretha van Antiochië (Sint-Margriet) heilige en martelares
13071449Margaretha | op sunte Margareten dach der hiligher Jonfern ende Martelerschen
13071447Margaretha | ipso Margarethe virginis martyris
13071489Margaretha | op sunte Margarethendach der heiligher joncfrouwen
13071493Margaretha | op sunte Margaretendach virginis et martyris op sunte Margarethen dach der heiligher jonckferen ende Martirin
13071503Margaretha | op dach Margarete Virginis et Martiris | op sunte Margarethen dach virginis et martiris
13071525Margaretha | up suncte Margaretendach des hilliger Joffer
13071556Margaretha | op suncte Margarietendach
14071401Margaretha | Margar-virgo op 13 July gesteld
14071470Margaretha | up den neesten saterdach na sunte Margaretendach der hillighe Junfferen | up en negesten Saterdach na sunte Margaretendach der hillighe Junfferen | up den negesten Saterdach na sunte Margareten der hilliger Junfferen
1507 Plechelmus | Plechelmi episcopi
15071513Plechelmus | up dach Plechelmi episcopi
15071569juli | Den XVen Julij
16071573juli | den sestijnden dach der Monndt July
16071573juli | den sestijnden dach der Monndt July
16071466Plechelmus | Quarta feria post Divisionis apostolerum
1707 Alexius van Edessapelgrim & kluizenaar
17071483Alexius | up sunte Alexius dach des heiligen confessoers
17071501Alexius | Op s. Alexiudsdach confessoris
1807 Arnoldus van Metz bisschop
18071483Plechelmus | Des Vriedaghes post divisionis apostolorum
19071487Plechelmus | des donredaghes na Divisio apostolorum
19071552juli | den negentijden dach
19071552juli | den negentijden dach
21071496Maria Magdalena | op sunte Marien Magdalenenavent
21071498Maria Magdalena | Op s.Marien Magdalenenavent
21071551juli | den 21 dach der maendt Julij
2207 Maria Magdalena boetelinge en volgelinge van Jezus
22071398Maria Magdalena | die Marie Magdalene
22071312Maria Magdalena | In die b. Mariae Magdalenae
22071458 Maria Magdalena | up sunte Magdalenendach | up sunte Marien Magdalenendach
22071468Maria Magdalena | op sunte Marien Magdalenendach
22071522Maria Magdalena | upp dach sancte Marie Magdalene
22071554Maria Magdalena | op dach Maria Magdalene
22071554Maria Magdalena | op dach Maria Magdalene
23071498Maria Magdalena | des Manendages nae Marien Magdalenendach
23071490Maria Magdalena | des vrijdages nae sancte Marien Magdalenendach
23071503Jacobus | Jacobi vel circa
24071398Jacobus | op sante Jacobsavond
24071465Jacobus | Op s. Jacobsavent des heiligen apostelsi
24071485Jacobus | up sunte Jacobsavent apostoli
24071489Jacobus | op sunte Jacobsavent Apostoli
24071489Maria Magdalena | Op Vriedach nae s.Marien Magdalenendach
24071501Jacobus | op sunte Jacobs avent des heiligen Apostels
24071530Jacobus | upp suncte Jacobsavent des hilligen Apostels
24071542Maria Magdalena | up manendach post Marie Magdalene
24071576Maria Magdalena | up Dinstag post Maria Magdalena, is den 24stem Julij der moendt
24071576Maria Magdalena | up Dinstag post Maria Magdalena, is den 24stem Julij der moendt
24071587juli | den vier unde twintichsten Julij
2507Jacobus Apostel Maio martelaar met zijn bekeerling | de schriftgeleerde Josias
25071482Jacobus | Jacobi Apostoli [1492?]
25071486Jacobus | up sunte Jacobs avent des heiligen Apostels
25071492Jacobus | Jacobi Apostoli
25071498Jacobus | Op s.Jacobsdaghe des heilighen apostels
25071527Jacobus | ipso die Jacobi Apostoli
25071501Jacobus | op sunte Jacobs dach Apostoli
25071501Jacobus | op sunte Jacobs dach apostoli | op suncte Jacob
25071546Jacobus | op suncte Jacob
25071547Jacobus | op suncte Jacob
2507bestuur 1552Jacobus | op Jacobi Apostoli
25071553Jacobus | op dach des hijlligen Apostells S.Jacop
25071553Jacobus | op dach des hijlligen Apostells S.Jacop
25071579Jacobus | up dach Jacobeij Apostoleij
26071440Jacobus | Des Dinxedaghes nae s. Jacob
26071465Jacobus | opten neijsten Frijdach na sunte Jacopidach
2707zeven slapers martelaars
27071493Jacobus | nae sunte Jacopbsdach Apostoli
27071490Jacobus | Des Dinxedages nae s.Jacobsdaghe des heilighen apostels
27071511zeven slapers | up dach der Seven Slepers Martelers (27 juni in Frankrijk en Duitsland)
2807Pantaleon van Nicomedia martelaar
28071461Pantaleon | Op s. Panthaleonisdach martiris
28071487Jacobus | des saterdages na sunte Jacobs shilligen apostels
28071538Jacobus | dess Sondaghes nae den hillighen Apostell suncte Jacob
31071423Petrus | Op s.Petersavent ad Vincula
31071485Petrus | Op s.Petersavent ad Vincula
0108 Petrus Sint Petrus Bandenus’ Banden
01081441Petrus | up sinte Petersdach ad Vincula
02081431Petrus | des donredaghes na sinte Peters dach ad Vincula
02081447Petrus | des woensdages nae Vincula Petri
02081582augustus | Den 2den dach der mant Augusti
03081431Petrus | des vridaghes na sinte Peters dach ad Vincula
05081402Petrus | des zaterdaghes na sente Petersdach ad vincula
05081431Petrus | des sonnendaghes na sinte Peters dach ad Vincula
0608 Sixtus paus & martelaar met een aantal gezellen
06081370 Petrus | des dinxdaghes na zante Peters dach ad Vincula
06081423Sixtus | up sunte Sixtusdach des heylighen Pawes et martyris
06081487 Sixtus | op sunte Sixtusdach pape et martyris
06081497 Sixtus | op sunte Sixtusdach pape et martyris
07081544augustus | den soevenden dach in Augusto
08081492augustus | Op den achteden dach in Augusto
08081519augustus | opten achterdach in Augusto
09081459Laurencius | In profesto Laurencii
09081470Laurencius | op sunte Laurenciusavent des heiligen martelers
09081473Laurencius | op s.Laurenciusavent martiris
09081505Laurencius | op sunte Laurenciusavent des hillighen Mertelers
09081571augustus | Opten 9 Augustj
1008 Laurencius van Rome diaken & martelaar
10081423Laurencius | up sinte Laurentiusdach
11081485Laurencius | (De(s) neesten Laurencius | Donredaghes na s. Laurentiusdaghe des heiligen martelers
11081563augustus | Den elfften dach der maendt augusti
12081491Laurencius | Des heiligen friedages nae s.Laurenciusdach
12081505Laurencius | Opten Dinxedach post Laurencii martiris
13081471Laurencius | Op Dinxdach nae s.Laurenciusdach
14081414Maria Tenhemelopneming | op Onser Vrouwenavent Assumpcio
14081429Maria Tenhemelopneming | in vigilia Assumpcionis beate Marie Virginis
14081455Maria Tenhemelopneming | op Onser Lieven Vrouwwenavent Assumpcio
14081496Maria Tenhemelopneming | op Onser Liever Vrouwen avent Assumpcio
14081479Maria Tenhemelopneming | Op O.L.V. avent Assumpcionis
14081546Maria Tenhemelopneming | up unser Leven Frouwen Avent Assumptionis
1508 Maria ten hemelopneming
1508 1556op Onser Lever Wrowendach
16081485Maria Tenhemelopneming | up altera die Assumpcionis Marie Virginis | altera die Assumpcionis Marie Virginis
16081503Maria Tenhemelopneming | altera die Assumpcionis Marie Virginis
16081569augustus | Op Dinxdagh den 16 Augustj
17081501Larencius | op die Octave van sunte Laurens
17081560Dess anderden dages na Assumptionis Marie
19081421Maria Tenhemelopneming | des dinxedages na Onser Lever Vrouwen Assumptio
19081518Bernardus | upp suncte Berntsavent des hilligen Abts
19081518Bernardus | In profesto b. patris presbiteris nostri Bernardi
2008Bernardus van Clairvaux abt en onze vader (Cisterciënzer kloosterorde)
20081493Bernardus | op sunte Bernardusdach abbatis et patris nostri
20081535Bernardus | upp sunct Bernds des hilligen Abbts [regest zegt 15-08]
20081546Bernardus | op dach sancti Bernardi Abbat
21081326Maria Tenhemelopneming | feria quinta post assumpcionem Mariae
21081455Maria Tenhemelopneming | des Donredages na Onser Liever Vrouwendach Assumptio
21081492Bernardus | sdages na sunte Bernardus des hiligen Abts
23081322Bartolomeus | in vigilia beati Bartholomei apostoli
23081431Bartolomeus | op sunte Bartolomeusavent des heijligen Apostels
23081442Bartolomeus | sunte Bartolomeusavent des heijligen apostels
23081451Bartholomeüs | Op s. Bertho(lo)meusavent
23081461Bartolomeus | op sunte Bartolomeusavend Apostoli
23081514Bartolomeus | up suncte Batholomeusavent des hilligen Apostels
23081518Bartolomeus | op avent sancti Bartolomei des hilligen Apostels
23081527Bartolomeus | upp avent sancti Bartholomei des hilligen Apostels
23081513Bartolomeus | Up s.Bartholomeusavent des hilligen apostels
2408 Bartolomeus apostel & martelaar
25081379Bartolomeus | die sancti Bartholomei apostoli
25081540Bartolomeus | up Suncte Bartholomeusdach Apostel [regest zegt 24-08]
25081550Bartolomeus | dess maindaechs na suncte Bertolomei
26081469Bartolomeus | Des Satersdaghes nae s.Bortholomeusdach apostoli
27081464Bartolomeus | Maandag na St. Bartolomeus.
2808Augustinus van Hippokerkvader
28081505Augustinus | Augustini episcopi
2908 Johannes de onthoofding van Johannes de Doper
29081499Johannes dood | ipso die Decollationis Johannis Baptiste
29081480Johannes dood | ipso die decollationis Johannis Baptiste
29081493Johannes dood | Op s.Johansdach Decollacio | op sunte Johannisdach decollatio | op sunte Johan Baptisten dach Decollatio
29081555Johannes dood | Up dach Decollationis Johannis
31081230september | pridie kalendas septembris
31081503Egidius | op sunte Egidius avent
augustus08
0109 Egidius abt en kluizenaar
01091403Egidius | st. Aegidiusdag
01091499Egidius | up sunte Egidiusdach Abbatis
01091485Egidius | Op s.Egidiusdach abbatis
01091492Egidius | op s.Egidiusdach des hilligen confessoris ende abbatis
01091533Egidius | upp dach Egidii Abbatis
01091523Egidius | Op s.Egidiusdach des hylligen abbats
03091492Egidius | smaendaghes na s.Egidiusdaghe eens hillighen confessoers ende abbatis
03091528september | Die vero Jovis tercia mensis Septembris
05091520Egidius | Des Wondesdaghes nae s.Egidiusdage des hillighen abbatis
06091576september | den sesten dach Septembris
06091576september | den sesten dach Septembris
0709Maria Geboorte | Onss Vrouwen avond Nativitatis | op Unser Lever Vrouwen avend Nativitatis } in profesto Nativitatis gloriose Virginis Marie
07091394Maria Geboorte | Onss Vrouwen avond Nativitatis | op Unser Lever Vrouwen avend Nativitatis } in profesto Nativitatis gloriose Virginis Marie
07091447Maria Geboorte | In profesto Nativitatis glorioso virginia virginis Marie
07091461Maria Geboorte | op Unser Lever Vrouwen avend Nativitatis
07091473Maria Geboorte | in profesto Nativitatis gloriose virginis Marie
07091490Maria Geboorte | op onser Liever Vrouwen avent Nativitas
07091503Maria Geboorte | op Onser Liever Vrouwenavent Nativitatis
07091516Maria Geboorte | in profesto Nativitatis Gloriose Virgini Marie
07091524Maria Geboorte | upp avent Nativitatis Marie Virginis
07091537Maria Geboorte | upp unser Liever Vrouwen avent oir hilligher gebuerten
0809 Maria Geboorte Moeder Gods
08091446Maria Geboorte | up Onser Lever Vrouwen dage Nativitas
08091549Maria Geboorte | up dach Nativitatis gloriose Virginis Marie
0909Gorgoinius van Rome martelaar
09091382Egidius | op des dinxdages na sinte Egidiusdach (nazien, zou 2 september moeten zijn)
09091450Maria Geboorte | des Wondesdaghes na ons Liever Vrouwen dach Nativitatis
09091488Gorgoinius | Op s.Gorgoiniusdach martiris
09091504Gorgoinius | ipso die gorgonii Martiris
09091527Gorgoinius | ipso die sancti Gorgonii martyris
09091550Maria Geboorte | des wondesdaghes na Ons Liever Vrouwen dach Nativitatis
10091482Maria Geboorte | ’s Dingedaghes nae onsser Vrouwen dach Nativitas
10091515september | Up Wündesdach, den tynden dach der maent Septembris
10091516september | Up Wündesdach, den tynden dach der maent Septembris
11091542Maria Geboorte | up den manendach post Nativitatys Marie Virginis (zie Marie Visitatis op 3 of 7 juli)
13091420Kruisverheffing | op des heilighen Grucis avend Exaltatio
13091464Kruisverheffing | op des heilighen Cruces avend Exaltatio
13091603september | den dertienden Septembris 1603
1409 Kruisverheffing Kruisverheffing
14091483Kruisverheffing | ipso die Exaltacionis sancte Crucis
14091512Kruisverheffing | op dach Exaltatonis sancte Crucis
14091528Kruisverheffing | upp dach Exaltationis Sancte Crucis
14091552Kruisverheffing | op dach Exaltationis sancte Crucis
14091552Kruisverheffing | op dach Exaltationis sancte Crucis
16091487Lambertus | up sunte Lambertsavent episcopi
16091493Lambertus | op sunte Lamberts avent Episcopi et Martyris
16091523Lambertus | opten avent Lamberti Episcopi
1709 Lambertus van Maastricht bisschop & martelaar
17091409Lambertus | op sante Lambertsdach
17091254Lambertus | in die Lamberti
17091478Jacobus | circa Jacobi
17091471Lambertus | iop s.Lambertsdach des hilligen bisscops ende martelers
17091491Lambertus | Op s.Lambertusdach episcopi et martiris
17091503Lambertus | op sunte Lambertsdach Episcopi et Martiris
17091551Lambertus | up sundt Lambert dach
17091557Lambertus | up sunct Lambertsdach
17091557Lambertus | up sunct Lambertsdach
17091576september | den seventienden dach Septembris
17091576september | den seventienden dach Septembris
18091416Lambertus | Crastino s. Lambert episcopi et martiris
18091362 Lambertus | des sonnendaghes na Sinte Lamberts dach
18091548Lambertus | des daeghes nae sunt Lambertusdach
19091409Lambertus | des donredaghes nae sante Lambertsdaghe eens hylighen Bisscops
20091470Mattheus | des donredaghes op sunte Matheusavent
20091505Mattheus | op sunte Matheusavent Apostoli et Eangeliste
20091506Mattheus | des Sundages voer sunte Matheusdach
20091520Mattheus | op Sente Matheusavent Ewangeliste sancti
20091523Mattheus | Upp s.Matheusavent des hillighen apostels ende ewangelisten
20091458Mattheus | Op s. Matheusavent
2109 Mattheus apostel & evangelist martelaar
21091480Mattheus | up sunte Matheusdach des hilligen apostels
21091487Mattheus | up sunte Matheusdach des hilligen apostels | up Mathei apostoli et evangeliste | Mathei Apostoli et Ewangeliste
21091490Mattheus | ipso die Mathei Apostoli et Ewangeliste
21091550Mattheus | op dach Mathei Apostoli et Evangelist
2209 Mauricius martelaar
22091437Mauricius | op sancte Mauriciusdach ende sijne geselschap
23091524Lambertus | des Vrijdages post Lamberti
24091446Mattheus | Sabbato post Mathei apostoli
25091492september | Opten XXV dach Septembri
25091542Mattheus | Up mandach post Matei apostili
2609Cosmas en Damianus | september 26 | patroonheilige van artsen, apothekers etc.
26091461Mauricius | des saterdaghes post Mauricii et ejus Sociorum
28091479Michaël | Op s. Michaelsavent des heiligen archangels
28091481Michaël | in profesto Michaelis
28091486Mattheus | Des Dinxedaghes post Mathie apostoli 26-09?
28091493Michaël | op sunte Michaelsavent Archangeli
28091458Michaël | up sante Michelsavent das hilligen Aersengels
28091478Michaël | Op sunte Michaelsavent archangeli | in profesto Michaelis
28091513Michaël | up avent sanct Mychiels
28091526Michaël | upp suncte Michielsavent
28091505Michaël | upp Suncte Michielsavent
28091503Michaël | Op s.Michaelsavent archangeli
28091505Michaël | Op s. Michaelsavent archangelzi
28091551Up Avondt Michaelis
2909 Michaël Aartsengel
29091482Michaël | op sunte Miichaelsdach
29091495Michaël | Michaelis
29091474Michaël | op sante Michaels dach Archangeli
29091482Michaël | op sunte Miichaelsdach
29091488Cosme en Damiani | opten maendach nae Cosme unnde Damiani
29091505Michaël | op sunte Michaelsdach
3009 Hiëronymus van Stridon
30091448Hiëronymus | op s.Jheronimusdac confessoris
30091490Hiëronymus | ipso die Jheronimi cofessoris et doctoris eximii
30091492Hiëronymus | Op s.J heronymi dach, des heiligen confessoers | op suncte Heronimusdach Confessoris et Doctoris eximii
30091523Remigius | up suncte Remigiusavent
30091545Michaël | dess woenssdags nae sunte Mychgel
0110 Remigius van Reims aartsbisschop
01101416Remigius | sunte remigius dach
01101481Remigius | Op s. Remigiusdach des heiligen biscops ende confessoers
01101484Remigius | Op s.Remygiusdach
01101486Remigius | op sunte Remigiusdach des heiligen biscops ende confessors
01101496Remigius | op sunte Remigiusdach Episcopie et Confessoris
01101503Remigius | op Remigiusdach Episcopi et Confessoris
01101504Remigius | op sunte Remigius dach Episcopi et Confessoris
01101518Remigius | up suncte Remigius dach des hilligen Bisscops en Confessoers
01101527Remigius | upp sunce Remigiusdach
01101547Remigius | up dach Remigii Episcopi et Confessoris dem 1 Octobris
01101505Remigius | Op s.Remigiusdach confessoris | op sunte Remigiusdach Episcopi et Confessoris
02101487Remigius | up des dynxdages nae sunte Remijgiusdage
02101507Franciscus | des Saterdages vor sunte Ffranciscusdach
03101513Remigius | des Maendages na sanct Remigiusdach
0410 Franciscus van Assisi stichter van kloosterorde van de minderbroeders, de franciscanen
04101521Franciscus | up dach sancti Ffrancisci Confessoris
04101505Franciscus | op s.Franciscusdach confessoris
06101504Remigius | ’s Sondages na sunte Remigiusdaghe des hillighen Bisscops ende Confessoers
08101431Remigius | maandags na St. Remigiusdag (remigiusdach viel dat jaar ook op maandag?)
08101494oktober | mensis Octobris octava die
08101542oktober | den VIIIten dach Octobri
0910 Dionysius Areopagiet met Rusticus & Eleutherius
09101368Dionysius | in ipso die Dyonisii et eius sociorum beatorum martyrum
09101490Dionysius | op sunte Dijonisius dach des hilligen bisscops ende sijnre ghesellen martelaren
09101501Dionysius | op sunte Dyonisiusdach
09101521Victoris en Gereonis | upp sancte Victoersavent
09101583Victoris en Gereonis | Dem Sondach vor Victoris
1010 Victoris van Xanten en Gereonis van Keulen met (330?) anderen
10101475Victoris en Gereonis | Op s. Victoersdach myt aynre gheselscap martires
10101498Victoris en Gereonis | op sunte Gereoens en Victoersdach
10101462Victoris en Gereonis | op sunte Victoris dage merteler ende sunre gesellen
10101527Victoris en Gereonis | upp dach Victoris ende Gereoni der hilligen Martelers
10101535Victoris en Gereonis | upp dach Victoris des hilligen Marteler
11101418 Victoris en Gereonis | crastino santorum Gereonis et Victoris martyrum
11101469Victoris en Gereonis | Des Wondesdaghes nae s.Victoersdaghe
12101495Victoris en Gereonis | Op Manendach nae s.Victoersdach
13101511oktober | opten dertijnden dach in Octobri
1410 Callixtus paus & martelaar
14101484Callixtus | up Kalixti pape
14101543oktober | up den XIIII dach Octobris
15?10Callixtus | des vrijdages na sante Kalixtusdag des hilligen pawes
15101548des manendages voir Elventdusent Mageden
1610 Gallus zwerfmonnik & abt
16101462Gallus | up sunte Gallendach
16101487Lukas | up sunte Lucasavent evangeliste | Lukas | in profesto sanctie Luce evangeliste [regest zegt 17-10 1487]
16101520Gallus | up sunte Gallendach
16101542Gallus | Upden mandach [post] als dach galli
17101521Lukas | upp suncte Lucas avent
17101583oktober | Dem 17den Octobris
17101458Lukas | In profesto Luce ewangeliste
1810 Lukas Evangelist
18101470Lukas | Op s.Lucasdach ewangeliste
18101476Lukas | op sante Lucasdach Ewangeliste
18101494Lukas | op sunte Lucasdach Ewngeliste
18101495Lukas | op sunte Lucasdach Ewangeliste
18101496Lukas | Luce Ewangeliste
18101497Lukas | op sunte Lucasdach Ewangeliste
18101460Lukas | Op s.Lucasdaghe des hilligen ewangelisten
18101505Lukas | op sunte Lucasdach Ewangeliste
18101525Lukas | upp dach Luce Ewangeliste
19101470Lukas | op sunte Lucasdach des heiligen ewangelisten
2110 Elf duizend maagden waaronder Ursula van Keulen martelares
21101394Elf duizend | op der Elven Duysent Megede dach
21101494Elf duizend | op der Elven dusent Meechdedach
21101495Elf duizend | op Elven dusent Meechdedach
21101497Elf duizend | ipso die XI millium Virginum
21101502Elf duizend | Undecim milium virginum
21101506Elf duizend | Undecim milium Virginum
21101539Elf duizend | up Suncte Ursulendach
21101556Elf duizend | Dess vrijdages na Undecim millium virginum
22101461Elf duizend | des dondredaghes nae den Elven Dusent Megheden
24101553Simon en Judas | des Dynxdages voor Symonis et Jude der hilligen Apostelen
24101553Simon en Judas | des Dynxdages voor Symonis et Jude der hilligen Apostelen
2510 Crispinus martelaar met Crispinianus
25101457Crispinus | op zunte Crispinus ende Crispiniansdach hillighen meertelen
27101438
Simon en Judas | op sante Simon en Judenavent der hilighen apostolen
27101451Simon en Judas | up sancte Symonis ende Judenavendt der hilligen Apostolen
27101487Simon en Judas | Op s. Symon ende Judenavent apostolorum
27101490Simon en Judas | Op s.Symon ende Judasavent apostolorum
27101515Simon en Judas | op sinct Simon ende Judenavent
27101530Simon en Judas | upp suncte Simon ende Judas avent der hilligen Apostelen
2810 Simon de IJveraar &Taddeus | apostelen
28101542 Simon en Judas | op dach Symonis et Jude Apostolorum
28101549op dach Simonis et iude
29101418 Simon en Judas | up crastino sanctorum Symonis et Jude apostolorum
29101510Simon en Judas | des Dinxedages na Simonis et Jude Apostolorum
29101542Simon en Judas | up manendach post Simons et Jude
30101438 Simon en Judas | des donderdaghes na Symonis et Jude der hillighen apostele
30101478Simon en Judas | Des naesten Vryedaghes nae s.Symon ende Judendach der heilighen apostolen
30101553Simon en Judas | op maindach post Simonis et iude
31101259Allerheiligen | in vigilia Omnium Sanctorum op alre Godes Hilgenavont op Alre Heiligen avent avent
31101405Allerheiligen | up Alre Goedes Heilighenavent In vigilia Omnium Sanctorum
31101470Allerheiligen | op Alre heiligen avent | op Alre heiligheavent
31101487Allerheiligen | op Alre Goedes Heilighenavent
31101491Allerheiligen | in vigilia Omnium Sanctorum
31101481Allerheiligen | op Alle Goedes heilighen avent
31101481Allerheiligen | Op Alle Goedes heilighen avent
31101496Allerheiligen | In vigilia omnium Sanctorum
31101516Allerheiligen | up avent Aller Godes Hilligen
31101530Allerheiligen | upp avent Alre Goides Hilligen
0111 Allerheiligen Heiligen zonder eigen feestdag [178 heiligen]
01111448Allerheiligen | in die Omnium Sanctorum
0211Allerzielen
02111534Allerzielen | up dach Aller geloviger Zielen
03111550Allerheiligen | op manendach na Omni Sanctorum
04111343Allerheiligen | Des Dinxdaghes na Alreheylighendach
04111457Allerheiligen | des frydages nae Omnium Sanctorum
05111498Allerheiligen | Maendages na Alle Godes Hiligen
0611 Leonardus van St-Léonard-de-Noblat | kluizenaar
06111412Leonardus | op s.Leonardusdach
06111470Willibrord | Op s.Wilbrortsavent
06111539november | den sesten dach van November
06111553Martinus | des Maendages voir St. Martinus yn den wyter des hilligen Confessoirs
06111553Martinus | des Maendages voir St. Martinus yn den wyter des hilligen Confessoirs
0711 Willibrord van Utrecht aartsbisschop & eerste geloofsverkondiger in Nederland
07111544Willibrord | op dach des hylligen Bijscops Sunt Wyllebroert
0811Vier gekroonde martelaren | 8 november patroonheilige van bouwvakkers en beeldhouwers
08111451Willibrord | Des Manendaghes nae s.Wilbrordusdach
08111477Willibrord | des zaeterdaghes nae sunte Willibrordus dach des hillighes bysschopes
08111509Vier gekroonde | op dach der Vier gecroender Martelers
10111450Martinus | In profesto Martini episcopi
10111460Martinus | in profesto Martini episcopi
10111467Martinus | in profesto Martini
10111490Martinus | op sunte Mertens avent des hilghen bisscops ende cofessoers in den wynter
10111492Martinus | op sunte Mertensavent in den wynter
10111498Martinus | op sunte Martensavent
10111461Martinus | op sante Mertyns avent in den wijnter
10111464Martinus | in profesto martini Episcopi | Op s. Mertensavent episcopi et confessoris
10111487Martinus | Toe s.mertensavent in de winter
10111505Martinus | op sunte Mertensavent Episcopi et Confessoris
10111507Martinus | op sancte Martinusavent
10111508Martinus | op sunte Mertensavent des hilligen Bisscops ende Confessoris | op sunte Martensavent des hilligen Bisscops ende Confessoers
10111512Martinus | up suncte Martinusavent Episcopi et Confessoris
10111514Martinus | up sunte Mertensavent
10111519Martinus | up suncte Mertensavent des hiiligen Confessoirs
10111521Martinus | up suncte Mertensavent des hilligen Bisscops
10111523Martinus | op suncte Mertensavent in den winter
10111524Martinus | upp suncte martinus avent des hilligen Bisscops ende Confessoris
10111527Martinus | upp suncte Mertensavent in den Winter
10111529Martinus | up Suncte Mertensavent in den Winter
10111530Martinus | upp Suncte Mertensavent des hilligen Bisscopps
10111535Martinus | upp avent Martini des hilligen Confessoirs ende Bisschopps
10111517Martinus | Up s.Martijnsavent in den winter
1111 Martinus van Tours (Sint Maarten in de winter) | bisschop en biechtvader
11111479Martinus | Martini
11111482Martinus | Martini episcopi
11111494Martinus | op sunte Mertensdach Episcopie et Confessoris | Op s.Mertensdach in den winter episcopi et confessoris
11111475Martinus | op s.Mertensdach in den winter
11111503Martinus | op sunte Mertens dach Episcopi et Confessoris
11111514Martinus | op sunte Mertensdach in den winter
11111539Martinus | upp dag Martini Episcopi
11111505Martinus | Martini episcopi
11111544Martinus | op dach des hillighen bisschops St.Marten
11111545Sante Mertyn
11111548Martinus | up ach Martini Episcopi et Confessoris
11111548op Martiny
11111552Martinus | op dach Martini hiemalis
11111552Martinus | op dach Martini hiemalis
11111561Martinus | op Martini in den wijnter
12111421Martinus | des anderen gudensdaghes nae sunte Mertijnsdaghe komende in den wynter
12111430Martinus | gudes dages na Martini episcopi.
12111552Martinus | Up den saterdach na Martini
1311 Brictius Brixius van Tours | bisschop en biechtvader
13111465Brictius | up sunte Brictiusdach des heilighen confessoers
13111473Brictius | Ipso die b.Brixii episcopi
13111498Brictius | Op s Brictiusdach episcopi et confessoris
13111503Brictius | Brixii Episcopi et Confessoris
14111460Martinus | Proxima sexta feria post Martini episcopi
14111548| den viertijnden Novembris
15111430Martinus | des gudendaigs post Martine episcopi
16111551Up maindach na Martini
16111555november | den sestijnden dach der maendt Novembris
17111501Brictius | Opten Wondesdaghe na s.Brixiusdach
18111428Elisabeth | op s.Elzebenavent der heiligen weduwen
18111439Poncianus | st. Ponciaans avond (zie 13 januari)
18111485Martinus | op sunte Mertens Octave
1911 Elisabeth van Thüringen weduwe en weldoenster
1911 Poncianus paus
19111517Elisabeth | op dach Elizabeth vidue
19111530Poncianus | dach Sancti Pontiani des hilliger Marteler
20111398Poncianus | des wonsdaiges nae sunte Ponciaens daiges
20111551op avont Presentationis Marie
21111547Up Onser Lyever Vrouwendach Presentationis
2211 Cecilia van Rome maagd & martelares met Valerianus & Tiburtiu
22 111483Cecilia | op sante Ceciliendage der heiligen joffer | In die s. Cecilie virginis et martiris
22111512Cecilia | up dach Cecilie virginis et martiris
22111548Cecilia | up dach Cecilie Virginis
22111617november | den twie ende twintichsten Novembris
2311 Clemens paus & martelaar
23111393Clemens | op sante Clemensdach
24111418Catharina | st. Cathrinenavent
24111469Catharina | Op s.Katherinenavent virginis et martiris
24111480Catharina | Op s.Katherinenavent
24111483Catharina | op sunte Katherinenavent des heiligen joncferen
24111523Catharina | up suncte Katherinen avent der hilliger Jonffer ende Martelersschen
2511 Catharina van Alexandrië maagd & martelares
25111448Poncianus | des manendaghes nae sunte Poncianiusdach
25111430Catharina | op sinte Katherinen dach
25111492Catharina | op sunte Katerinendach virginis et martiris
25111477Catharina | up Katherine Virginis
25111544Catharina | op dach der hilliger jonfrowen Catherijne | op sancte Katherinendach een heilige joffer
26111462Catharina | Des Vryedaghes na s. Katherinenedaghe virginis et martiris
26111473Clemens | Des Vrijedaghes na s. Clemensdach
26111499Catharina | sDinxedages na sunte Katherine
26111460Catharina | Des Wondesdach na s.Katherinendach
26111517Catharina | altere Katherine Virginis
27111442Catharina | des naesten dinxedages na s.Katherinendaghe virginis et martiris
28111420Catharina | des neghesten donredaghes na sunte Katharinen
28111551Catharina | des neghesten donredaghes na sunte Katharinen
2911 Radboud van Utrecht: 14e bisschop van Utrecht; † 917.
Tegen het einde van zijn leven trok Radboud zich weer terug te Deventer. Hij stierf te Ootmarsum [(opm. of te Nijenstede?] en werd bijgezet in de St-Lebuïnuskerk van Deventer. Tijdens de troebelen van de Reformatie in 1578 hebben trouwe gelovigen zijn relieken weten te redden; ze raakten verspreid over de kerken van Boerhaar, Deventer, Nijmegen en Utrecht.
29111438Andreas | up der vigilien des heijlighen apostels sinte Andrees
29111460Andreas | in vigilia beati Andree apostoli
29111485Andreas | Op s.Andreesavent apostoli
29111455Andreas | Op s.Andreesavent des heiligen apostels
29111515Andreas | up avent Andree Apostoli
29111529Andreas | up Suncte Andriesavent des hilligen Apostels
3011 Andreas Apostel martelaar
30111460Andreas | up Andree apostoli
30111482Catharina | Des Saterdaghes na s. Katherinenedaghe virginis et martiris
30111513Andreas | up dach Andree Apostoli
01121487Andreas | saterdach na st. Andreasdach
01121492Andreas | des saterdages na sancti Andree apostoli
01121549des dinxedages na suncte Andrees
03121389december | die tertia mensis decembris
03121449Barbara | op sante Barbaren avent der hilghen ionfern
03121469Nicolaas | op sunte Nicholausavent Episcopie et Confessoris
03121462Barbara | Op s.Barbarenavent
03121515Barbara | Up s.Barbarenavent der hilliger Jonffer
0412Barbara van Nicomedië | 4 december beschermheilige van gevaarlijke beroepen
04121405Barbara | op sint Barbarendach der heyliger jonckvrouwen
04121482Barbara | up Barbara virginis
04121542Andreas | upden mandach post Andree
05121458 Nicolaas | op s.Nicholausavent episcopi
05121492Nicolaas | op sunte Nicholausavent Episcopie et Confessoris [regest zegt 03-12]
05121542Nicolaas | up avondt Nicolae apostoli
0612 Nicolaas van Myra| bisschop
06121493Nicolaas | up sunte N. dach
06121463Andreas | Des dincxdages nae Sante Andries dage
06121492Nicolaas | op sunte Nicholausdach Episcopi et Confessoris
06121503Nicolaas | Op s.Nicholausdach episcopi et confessoris
06121553Nicolaas | op dach Nicolai des hilligen Confessoirs
06121553Nicolaas | op dach Nicolai des hilligen Confessoirs
07121553Nicolaas | Altera die Nicolay
07121566december | den 7 Decembris
0812 Maria Onbevlekt Ontvangen
08121485Maria Onbevlekte ontvangenis | Op O.L.V. dach Concepcionis gheheten
10121494Maria Onbevlekte ontvangenis | Op Guedensdach na Concepcionem Marie
10121537Maria Onbevlekte ontvangenis | Upp Maendach post Conceptionis Marie | uppten tijnden dach Decembris
12121436Maria onbevlekte Ontvangenis | Feria quinta post Concepcionis Marie virginis [ws. feria quarta]
12121517Maria Onbevlekte ontvangenis | Up maindach post Conceptionis Marie Virginis
12121552Lucia | Up s.Lucienavent
1312 Lucia van Syracuse martelares
13121440Lucia | op sancte Luciendach virginis
13121458Lucia | In die Lucie virginis
13121499Lucia | Lucie virginis et martyris
13121491Lucia | Op s.Luciendach der heiligen ioncferen ende martelerschen
13121494Lucia | Op s.Luciendach virginis et martiris
13121497Lucia | Op s.Luciendach virginis et martiris
13121508Lucia | op sunte Lucie dach virginis et martiris |
13121553Lucia | op dach Lucie der hilliger Junckfrouw
13121553Lucia | op dach Lucie der hilliger Junckfrouw
14121446Lucia | Des Woensdaghes nae Luciendach
14121463Lucia | Des Woensdaghes nae s. Luciendaghe virginis
14121492Lucia | sVrijedaghes nae s.Lucie virginis et martiris | in crastino Lucie virginis et martiris
14121530december | Den XIIII dach in Decembri
15121583december | Den 15 Decembris stilo veteri
16121463Lucia | Des Vryedages nae Lucien virginis
16121464Lucia | Dominica post Lucie virginis
17121492Lucia | Des Manendaghes nae s.Lucien virginis et martiris | sMaenendages na sunte Lucie der hilger Jonffer
18121458 Lucia | des eersten manendaghes nae sunte Lucien dach der hilligher jonferen
18121488december | Mensis Decembris die XVIII | mensis Decembris die decima octava.
19121436Lucia | Feria quarta post Lucie virginis
19121449december | sub anno, indiccione, mensis, die et hora quibus supra (mensis Decembris die decima nona)
19121416Lucia | des saterdaghes na sunte Luciendach der heiligher joncfrouwen
20121422Thomas | op sente Thomas avent eenes hillighen Apostols
20121442Thomas | Thomas avend
20121471Thomas | in vigilia Thome
20121476Thomas | in vigilia Thome
20121485Thomas | in vigilia Thome
20121487Thomas | In profesto Thome apostoli
20121491Thomas | op sunte Thomas avent Apostoli
20121492Thomas | op sunte Thomasavent apostoli | op sunte Thomas avent des hiligen Apostels
20121497Thomas | Op s.Thomasavent apostoli
20121537Thomas | upp avent Thome Apostoli
2112 Thomas apostel martelaar
21121391december |
21121496Thomas | op sunte Thomasdach Apostoli
21121523Thomas | up dach Thome Apostoli
21121527Thomas | upp dach sancti Thome Apostoli
21121551Thomas | op dach Thome des hilligen Apostells
22121458Thomas | Altera die Thome apostoli
22121520Thomas | upten yrsten dach na Thoma Apostoli
22121548Thomas | dess daeges nae dess hilligen Apostelsdaege Sanct Thomas
2512 Kerst | Geboorte van de Heer
2612 Stefanus eerste martelaar (protomartelaar)
26121362Stefanus | sunte Steffensdach; feestdag in Hardenberg ter ere van de beschermheilige.
26121556Kerst |Dem saterdach na Kersmisse
27121500Johannes | Op s. Johannesdach evangeliste.
2812 Alle kinderen | Onnozele ‘onschuldige’ Kinderen van Bethlehem
28121482Alle kinderen | Op Alre Kinderendach martirum
28121486Alle kinderen | in die Sanctorum Innocentum
28121491Alle kinderen | op Alre Kinderdach
28121481Alle kinderen | Op Alre kynderendach
28121523Alle kinderen | upp Alte Kinderen dach
29121592december | den negenundtwintichsten van December
3112 Silvester oudejaarsdag paus
31121452Nieuwjaar | Op Nyenjaersavent
31121468Silvester | op sunte Silvestersdach des heilighen Pawes
31121469Silvester | op sunte Silvestersdach des heilighen Pawes [regest zegt 1468]
31121501Silvester | ipso die Silvestri pape (1502?)
31121523Alle kinderen | op Donredach nae Allerkynderdach und Nyenjarsavent
31121510Nieuwjaar | Op Nijenjairsavent
heiligenkalender_16_mei_2023.html