Inventaris op het huisarchief van het erve Wolbink

De Steeghe 5, Ane

Datum stuk Inhoud stukInv.nr.
 A         Stukken uit de boedelgemeenschap van Gerrit Jan Meilink en Rieka Habers:
28-10-1812 acte van algemeene toelating tot schoolonderwijzer van den vierden of laagsten rang, van Gerrit Jan Meilink te Ane (afbeelding)1
01-05-1827 kwitantie door G.J. Meilink te Ane aan G. Hinnegies te Anerveen van 1/8e deel van een volle drijfwaar afkomstig uit het erve Wolbink te Ane (afbeelding)1
19-04-1830 acte van overdracht van percelen bovengrond door Evert en Gerrit Jan Meilink te Ane en Gerrit Hinnegies te Anerveen aan Berend Eleveld te Zuidwolde (o.a. veldnaam: Wittemansslag), met toestemming om een wijk of vaart door de gekochtte venen te mogen graven tot afvaart van turf1
01-05-1838 schuldbekentenis van Roelof Hamhuis en Hillegien Broekhuis te Ane aan Gerrit Jan Meilink aldaar1
01-05-1840 schuldbekentenis van Jan Schuldink en Grete Roelofs op het erve Lotterman te Engeland (Ane) aan Gerrit Jan Meilink en Rika Habers op het erve Wolbink te Ane (afbeelding 1) (afbeelding 2)1
 
 B         Stukken uit de boedelgemeenschap van Berend Hurink en Rieka Habers:
28-12-1855 acte van overdracht van een perceel zaailand en broekgrond te Ane door Willem Schuurman en Gerrit Jan Schuurman te Ane aan Berend Hurink (e.v. Rika Habers) aldaar (o.a. veldnaam: De Belt)2
25-03-1856 kwitantie door W. Schuurman en G.J. Schuurman aan Berend Hurink betreffende de koopprijs van fl. 1000,- van het door Hurink van Schuurman gekochte huis, erf en land te Ane2
19-12-1857 acte van overdracht van een perceel weiland op de Anerweerd door Hendrik Jan Bieleveld te Stad Hardenberg aan Berend Hurink te Ane2
25-01-1861 acte van overdracht van een perceel hooiland in de zgn. Hammaat te Ane door Hendrik Jan Lenneps te Anerveen aan Berend Hurink te Ane2
30-04-1863 acte van schuldbekentenis van Berend Hurink, landbouwer te Ane, waarin hij verklaart de somma van fl. 4000,- schuldig te zijn aan Rika Meilink te Ane3
30-04-1863 acte van schuldbekentenis van Berend Hurink, landbouwer te Ane, waarin hij verklaart de somma van fl. 4000,- schuldig te zijn aan Geziena Meilink te Ane3
04-08-1863 acte van boedelscheiding (in duplo) tussen Berend Hurink en zijn stiefkinderen. Deze acte is opgesteld n.a.v. het overlijden van Rika Habers (dec. 1843), echtgenote van Berend Hurink en moeder van de genoemde kinderen, die voortgekomen zijn uit een eerder huwelijk met wijlen Gerrit Jan Meilink. De kinderen: Janna Meilink en echtgenoot Egbert Hutten, Jennegien Meilink en echtgenoot Gerrit Jan Beenen, Gezina Meilink en Rika Meilink3
02-05-1864 renvooi op de acte van boedelscheiding d.d. 04-08-1863 (in duplo) in verband met een verkeerde opgave van aandeelhoudende eigenaren van diverse percelen4
24-07-1865 acte van overdracht van een perceel weide- en ondergrond gelegen in de Schans te Ane voor de somma van 40 gulden, door Hendrik Westerman, landbouwer te Ane aan Berend Hurink, eveneens landbouwer te Ane4
29-07-1865 acte van overdracht van een perceel weide- en ondergrond gelegen in de Schans te Ane voor de somma van 40 gulden door Teunis en Jan Zandman, landbouwers te Ane, aan Berend Hurink, eveneens landbouwer te Ane4
12-08-1865 acte van overdracht van een perceel weide- en ondergrond gelegen in de Schans te Ane voor de somma van 110 gulden door Gerrit Beltman, landbouwer te Ane, aan Berend Hurink, eveneens landbouwer te Ane4
30-01-1866 acte van overdracht van een perceel weide- en ondergrond in de Schans te Ane door Jan Willink te Ane aan Berend Hurink aldaar5
Anno 1866 acte van overdracht van bovenveen in de Schans te Ane door Berend Hurink te Ane aan A. Berends, vervener te Avereest5
01-05-1873 kwitantie door G.J. Bolks te Bergentheim van de ontvangst van fl. 2.000,- van B. Hurink te Ane5
11-08-1874 acte van decharge door de erfgenamen van wijlen Hendrik Egberink te Anevelde ten behoeve van Jan en Berend Hurink als curatoren; Jan Willem Koning te Bergentheim, Marten Waterink te Baalder en cs. verklaren van Berend Hurink ontvangen te hebben de volledige rekening en verantwoording van het bestuur en beheer over het vermogen en de goederen van de onnozele Hendrik Egberink te Anevelde5
25-07-1876 schuldbekentenis van J.H. Waterink te Brucht aan van Berend Hurink te Ane5
   
 C         Stukken uit de boedelgemeenschap van Gerrit Jan Hurink en Gerritdina Snel:
02-05-1882 schuldbekentenis van Gerrit Snel en Fennigje Meilink (weduwe van Gerrit Jan Snel) te Mariënberg aan Gerrit Jan Hurink te Ane6
11-12-1883 nota voor schilderwerkzaamheden, behangen en glaszetten in 1882 en 1883 door L. Veurink te Gramsbergen ten behoeve van G.J. Hurink te Ane (o.a. loodkleur voor de staldeuren en venstertjes;  blauwe verf voor de binnenzijde van de beddeuren; bruin voor de vloer van de kamer; marmeren van de schoorsteenmantel) (afbeelding)6
27-08-1886 polis van de Overijsselsche Onderlinge Brandwaarborg-maatschappij t.b.v. G.J. Hurink te Ane, inz. een huis en schuur te Ane en een huis in de Schans te Ane (bewoond door E. Kelder); met annotatie van overschrijving t.n.v. weduwe G.J. Hurink d.d. 06-04-18956
29-08-1890 dagvaarding door Gerrit Willem van Riemsdijk, medicinae doctor te Stad Hardenberg als presidentkerkvoogd, Harm Roelofs te Brucht, Dirk Pot te Stad Hardenberg, Albert Waterink te Bergentheim, Berend Habers te Ane (tezamen de kerkvoogden der hervormde gemeente van Stad Hardenberg) ten laste van G.J. Hurink te Ane inz. verschuldigde gelden voor de huur van een zitplaats in de hervormde kerk te Stad Hardenberg over het jaar 1887/1888; exploot gedaan door deurwaarder G. van Oorschot6
Jan. 1895 nota aan G.J. Hurink te Ane van genees-, heel- en verloskundige Hendrik Theodor Mauritz Koster te Lutten a/d Dedemsvaart, wegens geneeskundige behandeling en geleverde medicamenten (afbeelding)6
Jan. 1896 nota aan G.J. Hurink te Ane van genees-, heel- en verloskundige Hendrik Theodor Mauritz Koster te Lutten a/d Dedemsvaart, wegens geneeskundige behandeling en geleverde medicamenten6
14-01-1903 polis van de Overijsselsche Onderlinge Brandwaarborg-maatschappij t.b.v. de weduwe van G.J. Hurink te Ane, inz. een stenen bakhuis, kabinet, linnengoed, vrouwenkleding, bedden en overige roerende zaken6
18-07-1907 kwitantie van de Onderlinge Boerenbrandwaarborg-Maatschappij t.b.v. wed. G.J. Hurink te Ane6
18-07-1908 kwitantie van de Onderlinge Boerenbrandwaarborg-Maatsc happij t.b.v. wed. G.J. Hurink te Ane6
10-12-1912 verklaring van tiendrecht inz. de ‘Willingstiend’ in de Aner- en Engelandschen Esch te Gramsbergen, ten behoeve van de tiendheffers Gerrit Jan Willink te Ane en de diaconie der hervormde gemeente te Gramsbergen, ten laste van Gerritdina Snel, weduwe van Gerrit Jan Hurink te Ane6
   
 D         Stukken uit de boedelgemeenschap van Evert Veurink en Rika Hurink:
05-10-1908 kwitantie van de Onderlinge Boerenbrandwaarborg-Maatschappij t.b.v. Evert Veurink te Ane7
24-12-1908 afkoop van tiendrecht door Hendrik Melenberg, Hendrik Slingenberg en Evert Veurink te Gramsbergen voor zich en als voogden over de minderjarige Jennegien Hurink en als gemachtigden van Gerritdina Hurink en Berendina Hurink7
10-12-1910 contractboekje behorend bij de huur van een Singer naaimachine door E. Veurink te Gramsbergen (met bijbehorende coupon voor gratis reparatie en kwitantie voor de ontvangst van een maand huur d.d. 01-04-1911) (afbeelding)7
28-06-1911 verklaring van tiendrecht inz. percelen in de gemeente Gramsbergen, ten behoeve van de tiendheffers Gerrit Jan Kamphuis en Evert Veurink te Ane7
27-10-1911 acte van boedelscheiding tussen Evert Veurink en Rika Hurink te Ane, Gerritdina Hurink te Ane, Egbert Meilink en Berendina Hurink te Stad Hardenberg en Jennegien Hurink te Stad Hardenberg, van de gemeenschappelijke boedel bestaan hebbend tussen de echtgenoten Gerrit Jan Hurink en Gerritdina Snel7
02-03-1912 nota van notaris Rambonnet aan Evert Veurink te Ane inz. de kosten voor het opmaken van de acte van boedelscheiding d.d. 27-10-19117
12-06-1914 acte van eigendomsverklaring inzake een perceel heidegrond met groenland te Ane door Evert Veurink, hetgeen kadastraal nog op naam staat van Gerrit Jan Kamphuis te Ane, maar door verjaring eigendom geworden is; met verzoek om het betreffende perceel over te schrijven op naam van Evert Veurink8
19-09-1914 acte van grondruiling tussen Hendrik Slingenbergh te Ane en Evert Veurink aldaar inzake twee percelen bouwland te Ane ter waarde van fl. 150,- per perceel8
20-10-1914 acte van overdracht van een perceel bouwland te Ane voor de somma van fl. 400,- door Hendrik, Gerrit en Gerrit Willem Stegeman te Ane, aan Evert Veurink te Ane8
27-04-1915 nota van notaris Rambonnet voor de tenaamstelling van een perceel grond bij de molen van Lenters, de helft van de ruiling met Slingenbergh en voor de koopakte met Stegeman ten laste van Evert Veurink8
26-04-1916 vergunning voor E. Veurink te Ane voor het vervoeren van goederen, benodigd voor de uitoefening van zijn bedrijf8
16-10-1919 aanslagbiljet oorlogswinstbelasting t.l.v. Evert Veurink8
16-10-1919 aanslagbiljet rijksinkomstenbelasting en verdedigingsbelasting II t.l.v. Evert Veurink8
19-05-1920 aanslagbiljet rijksinkomstenbelasting en verdedigingsbelasting II t.l.v. Evert Veurink8
21-12-1920 acte van overdracht van een perceel hooiland op de Heeringmaat door Gerrit Jan Schoonekamp, winkelier te Gramsbergen, Hendrik van Ruiten, klompenmaker aldaar, Jan Harm Koenderink, landbouwer aldaar, Gerrit Koenderink, timmerman aldaar, Hendrikje Koenderink aldaar, Berend Jan Valkman, landbouwer aldaar en Hendrika Willemina Valkman aldaar, aan Evert Veurink te Ane8
18-09-1923 dagpas verleend aan Rika Hurink te Ane, oud 47 jaren, om de verboden strook tussen de grensstenen 111 en 113 te mogen betreden, afgegeven door de brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee Hardenberg9
12-08-1924 acte van overdracht van percelen grond door Nicolaas Lever, ontvanger der Registratie en Domeinen te Ommen, aan Berend Jan Habers te Ane, Geesje Kieft (wed. Egbert Habers) te Ane, Jan van der Haar Albertszoon, klompenmaker te Gramsbergen, Annigje Otten (wed. Gerrit Jan Hulter) te Ane, Evert Veurink te Ane, Berend Kamphuis, Jan Valkman Hzn en Evert Schoonekamp te Gramsbergen, Gerrit Jan Nieuhoff, caféhouder te Gramsbergen9
13-10-1924 aanslagbiljet inkomstenbelasting t.l.v. Evert Veurink inz. onjuiste opgave der inkomsten9
23-09-1925 bewijs van ontslag uit militaire dienst wegens lichaamsgebreken, uitgereikt aan infanterist Gerrit Jan Veurink, zoon van Evert Veurink en Rika Hurink9
15-01-1926 aanslagbiljet vermogensbelasting t.l.v. Evert Veurink9
15-07-1926 aanslagbiljet der rijksinkomstenbelasting, verdedigingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting t.l.v. Evert Veurink9
07-12-1927 aanslagbiljet schoolgeld t.l.v. Evert Veurink9
21-08-1928 schuldbekentenis van Evert Veurink te Ane aan Evert Meilink Jan-Hendriksz. te Anerveen (met annotatie van afbetaling d.d. 23-11-1938)9
15-10-1929 aanslagbiljet grondbelasting t.l.v. Evert Veurink te Ane inz. heidegrond in de ‘Keuterhoek’9
19-05-1932 polis van de ‘Assurantie-Maatschappij van 1896’ inz. de verzekering van paarden en runderen tegen ‘hemelvuur in het open veld’ (dood door blikseminslag) t.b.v. Evert Veurink te Ane10
25-01-1934 aangifte tot slachting van een zwartbonte pink t.n.v. Evert Veurink te Ane10
17-11-1934 bouwvergunning voor het oprichten van een kippenschuur t.n.v. Evert Veurink te Ane (met bijbehorende vergunningaanvraag en bouwtekening)10
Mei 1938 nota aan Evert Veurink te Ane van arts J. Mooij te Gramsbergen voor geneeskundige behandeling en geleverde geneesmiddelen over het eerste kwartaal 193810
30-01-1940 acte van verpachting door de Staat der Nederlanden van enkele percelen grond aan de oever van de Overijsselsche Vecht, aan Lubertus Veurink te Gramsbergen10
01-05-1957 arbeidsovereenkomst tussen gebroeders Veurink te Ane B-59 (werkgever) en Evert Veurink te Ane B-76 (werknemer)10
[table “2” not found /]