Er zijn inmiddels 1094 personen gevonden die in de 19de eeuw naar Noord-Amerika emigreerden, zie het overzicht van deze personen met hun relaties (in dit bestand zijn bovendien meer dan 200 emigranten (ook uit de regio) opgenomen die na 1900 uit Nederland vertrokken.

     ~in bewerking 2024-05-05~

Dinah Hesselink-Zweers

gedeeltelijk verschenen als ‘landverhuizers naar Noord-Amerika’ (download pdf) in Rondom den Herdenbergh 1999 4e kwartaal.

Zoeken op Achternaam: A B

Zoeken op achternaam
D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

of kijk op onderstaande tabellen met een overzicht van alle vertrokken personen, te sorteren op scheepsnamen, datum van vertrek, familienamen, partners, woonplaatsen etc. Helemaal onderaan de pagina is nog een tabel met geboorte- en overlijdensdata, partners etc.

In de jaren negentig kreeg ik bezoek van een Amerikaan. Zijn oudst bekende voorvader zou uit onze gemeente afkomstig zijn. Deze voorvader van Harold Hardenberg had, iets later dan de gouverneur Peter Stuyvesant, rond 1647 voet aan wal gezet in Nieuw-Amsterdam. We zijn er nog steeds niet achter of zijn voorvader uit ons Hardenberg, het Duitse Hardenberg, de streek Hardenberg bij Groningen of de buitenplaats Hardenberg in Gelderland kwam. Maar toch, iemand uit ons Hardenberg in die tijd naar het huidige New York in Amerika? Ik had wel gehoord van de Christelijk Afgescheidenen die samen met dominee Van Raalte naar Holland, Michigan waren gegaan, maar veel meer wist ik toen nog niet.

Vrijheidsbeeld

Nu, na langdurig onderzoek in allerlei archieven, blijken er zoveel mensen uit Stad- en Ambt Hardenberg naar Noord-Amerika en elders te zijn gegaan dat het in het bewuste artikel teveel werd om ze allemaal aan u voor te stellen. Maar nu, anno 2018 gaat dit op de website iets eenvoudiger.

Voor het artikel had ik me beperkt tot de emigratie naar Noord-Amerika en de periode tot circa 1900 aangehouden. Dat waren toen ruim 650 emigranten en het zullen er steeds meer worden.

Wie waren deze mensen en waarom emigreerden zij?

Nog voor de Van Raalte-trek in 1846 (beschreven in Rondom den Herdenbergh 1986-3), hadden al diverse families de oversteek gewaagd. Dit waren bijna allemaal Rooms-Katholieken die afkomstig waren uit het voormalige Münsterland. De eerste Hannoveranen kwamen omstreeks 1821 in Ambt-Hardenberg wonen. Hier kon men aan het werk als veenarbeider in de marke Lutten, waar later de Dedemsvaart gegraven zou worden. Deze import-Hardenbergers of zogenaamde ‘Bovenlanders’ emigreerden vooral om een beter bestaan te vinden. Van enkelen weten we dat hun familieleden uit Pruisen, zonder tussenstop in Nederland, naar de Nieuwe-Wereld waren afgereisd.

In 1837 naar New Orleans op de ‘Charles Henry’.

Zoals boven vermeld vormden de oorspronkelijk uit Emsland afkomstige inwoners van Ambt Hardenberg zo’n beetje de eerste groep emigranten naar Amerika.

In 1837 vertrokken de jonge gezinnen Heiman en Kalmer met het schip ‘Charles Henry’. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze samen met familieleden uit Emsland vertrokken vanuit Bremerhaven. Het schip arriveerde in New Orleans in november van dat jaar. De beide echtparen waren oorspronkelijk afkomstig uit Pruisen en woonden al enige jaren op ‘de Slagen in Lutten’, gemeente Ambt Hardenberg. Deze veenkolonie wordt sinds 1829 officieel met de naam Slagharen aangeduid en de meesten van de hier neergestreken veenarbeiders waren afkomstig uit Pruisen. Veel van hun familieleden en vroegere buren zochten hun heil in Drenthe. Zij stichtten daar de plaats Nieuw-Schoonebeek en later ook Erica, dat aanvankelijk Nieuw-Slagharen werd genoemd.

Staten
1. South-Dakota 2. Minnesota 3. Iowa 4. Missouri 5. Wisconsin 6. Illinois 7. Michigan 8. Indiana 9. Ohio a. New York b. New Orleans

In 1839 naar New Orleans op de ‘Louise Friederike’.

In 1839 vertrokken Kalmers schoonvader Jan Herm Krieger en diens zoon en dochter met partners via Bremen naar New Orleans. Schoonzoon Johan Herman Rensing zou in Amerika weduwnaar worden en hertrouwen en verwekte minstens 16 kinderen. De weduwen van Rensings twee broers en hun kinderen emigreerden in 1846.

Ook moeder Heiman-Boven, inmiddels weduwe van Santel (Zandels, Santen) dus ook Santel-Boven genoemd, vertrok met haar zoon uit het tweede huwelijk Johannes Hermannus Santel en diens vrouw Maria Adelheid Wester en hun dochtertje Anna Maria.

De families vestigden zich uiteindelijk in Damiansville, Looking Glass Township, Clinton County, Illinois. In dit gebied streken meerdere Rooms-Katholieken uit Slagharen neer.

Bernard Heimann, de zoon uit het eerste huwelijk van de weduwe Santel, kocht in 1841 een stukje grond in St. Clair en twee jaar later in Washington. In 1845 deed hij zijn eerste grondaankoop in de naburige County, genaamd Clinton. Het land kostte destijds $1.25 per acre. Bernard kocht in totaal 220 acres en zijn halfbroer Johannes Hermannus Santel iets minder. Bernard overleed in 1852 tijdens de cholera-epidemie, ook Aziatische braakloop genoemd, die op dat moment al drie jaar lang dood en verderf had gezaaid.

Damiansville
Op internet kun je veel vinden over de staat Illinois, zoals een plattegrond van 1892 met daarop bekende Slagharense achternamen zoals:
Wellen, Santel, Wolters, Imming, Heinmann (Heimann) en Book (Bouck).

In Heemserveen, Rheezerveen en Collendoornerveen, gelegen in het noorden van Ambt-Hardenberg, ontstonden in de eerste helft van de negentiende eeuw gehuchten als Dedemsvaart, Lutterveld en Slagharen. Veel mensen zetten hier hun tenten of plaggenhutten op. De bevolkingsaanwas in deze veengebieden was enorm. Behalve uit Pruisen kwamen de nieuwe bewoners uit Drenthe en Friesland. Het ging in deze tijd heel erg slecht met de economie. Door misoogsten en ziekte onder het vee hadden vooral de allerarmsten het zwaar te verduren. De diaconieën van de protestantse kerken zaten met de handen in het haar. De armenzorg werd toentertijd nog door de kerk gedaan en in Ambt- en Stad Hardenberg had men alleen maar hervormde (gereformeerde) kerken. Wie moest er voor al deze arme rooms-katholieke lieden zorgen? De armenzorg werd nu een taak van de burgerlijke gemeente en werd overgedragen aan het Bestuur van Ambt- en Stad Hardenberg. Al in 1837 droeg eerstgenoemde gemeente een groot gedeelte van het Rheezerveen over aan de naburige gemeente Avereest.

Door de verpaupering nam het aantal diefstallen en andere baldadigheden toe. In Dedemsvaart en vooral Slagharen was het slecht toeven. In hetzelfde jaar als de groep Afgescheidenen, die vanwege godsdienstige redenen emigreerden, vertrok nog een grote groep mensen uit Slagharen. Deze zochten allemaal een beter bestaan. ‘De verhuizing van Roomsch Catholijken ontstaat enkel om elders een beter bestaan te vinden, de Gereformeerden zijn alle afgescheidenen wier vertrek mede aan godsdienstijver is toe te schrijven.’
NB. Nederlands Hervormd is hetzelfde als Nederlands Gereformeerd; Christelijk Gereformeerd is hetzelfde als Christelijk Afgescheiden.

In 1843 begint de uittocht van de christelijk afgescheidenen naar Noord-Amerika.
De landbouwer Gerrit Schrotenboer vertrok met zijn gezin uit Heemse. Het gezin had zich aangesloten bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente. In 1836 wordt geschreven dat ze in het Collendoornerveen woonden, maar waarschijnlijk verwijzen de verschillende plaatsnamen naar een en hetzelfde plekje. Er was in die tijd veel verwarring over de plaatsnamen in het noorden van de gemeente. Zo was Dedemsvaart gelegen in het Rheezer- of Heemserveen, het nieuwe Lutten aan de Dedemsvaart werd aangeduid als Heemserveen en ook wel als Collendoornerveen. De markegebieden van Rheeze, Heemse en Collendoorn liepen door tot aan de noordgrens van de Gemeente Ambt Hardenberg. Hier ontstonden nieuwe nederzettingen door het aanleggen van het kanaal ‘de Dedemsvaart’ en door de vervening van de woeste gronden.

In de kranten werd in september 1846 melding gedaan van het vertrek van onder andere zes huisgezinnen uit Ambt Hardenberg, ongeveer 42 personen, om zich in Rotterdam als landverhuizers naar Noord-Amerika in te schepen ‘het voornaaamste doel van dien stap is, om zich meer vrijheid in de uitoefening hunner godsdienst te verzekeren’. Ze waren op de 14e vertrokken naar Zwolle en zijn de volgende morgen met de Zwolsche stoomboot naar Amsterdam vertrokken om van daar op Rotterdam te gaan, en vervolgens zee te kiezen naar Noord-Amerika. Een grote groep geloofsgenoten vertrok uit Arnhem, waaronder de stichter van de Holland kolonie Ds. A.C. van Raalte. Samen met hen voeren ze aan boord van de ‘Southerner’ naar New York. Op 2 oktober vertrok het schip uit Rotterdam en arriveerde in New York op 19 november.
Meer over dominee Van Raalte en de afgescheiden is te lezen in diverse publicaties en ook onder meer in onderstaande kranten:
‘De Baanbrekers’. ‘De Groote Leider Albertus Christiaan Van Raalte’, 24-08-1897.
‘De Hollanders in Michigan’, redevoering door G.J. Diekema op 13 juni 1889.
De ‘Afscheiding te Heemse e. o.’ door H.U. Bouman, 1938. Hoe men in 1847 de spot dreef met de ‘geestelijke’ landverhuizing naar ‘Nieuw Luilekkerland‘ is te zien op een zogenaamde kermisprent.

In 1846 vertrok uit Rotterdam de Wakona naar New Orleans. Op de passagierslijst staan de namen van enkele Rooms-Katholieke inwoners van Slagharen. Deze mensen waren oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland (voormalig koninkrijk Hannover of Pruissen). De meesten waren in Ambt Hardenberg gekomen zonder geboorte- of trouwbewijzen. Ook wisselden de achternamen nogal eens.
Uit Rotterdam vertrok ook de Barque Isabella , het schip zeilde via Hellevoetsluis in 65 dagen naar New York. Uit Bremen voer de Abbot Lord naar New Orleans.

De opregte Haarlemsche Courant van 25 februari 1847 meldt:
‘Uit Zwolle wordt berigt, dat in het Ambt Hardenberg eenige huisgezinnen zich mede gereed maken, om naar Noord-America te vertrekken. Al deze lieden behooren tot de gemeente der Afgescheidenen, en men verzekert, dat ook de leeraar derwaarts den togt zal aannemen, zoodra de kerk dier gemeente te Heemse zal zijn verkocht.’ Enkele maanden later lezen we dat op 8 juni (of 10 juni) 113 landverhuizers vertrokken van de Dedemsvaart naar Rotterdam, om van daar met het schip Erasmus naar Amerika te worden overgevoerd, namelijk 10 uit Ommen, 16 van Heemse, 4 van Beilen, 83 van Zweelo, Westenes, Erm en uit de nabijheid Coevorden. ‘Zij hebben de overvaart bedongen voor f. 95,- de persoon. Er zijn weder een aantal gegoeden onder, zoodat een veertigtal, die zelve de reis niet goed zouden kunnen maken, ten koste der rijkeren niet alleen overgevoerd, maar ook bij de aankomst op de plaats hunner bestemming gevestigd zullen worden.’ Er zouden 16 mensen uit Ambt Hardenberg aan boord moeten zijn, maar de passagierslijst van de Erasmus is deels onleesbaar. Waarschijnlijk waren dit de drie kinderen van Frans Berendsen, die met zijn vrouw een jaar eerder op de Wakona was vertrokken, met partners en kinderen. Helena Engel Schoo, de weduwe van Geert Berendsen en haar zoon Clemens Berendsen. Gerrit Jan Kotterik en Jan Pohlmann met hun vrouwen en Arend Veddelers met vrouw en kind.

Wel zien we dat het gezin van de christelijk afgescheiden Berend Bonselaar vertrok uit Collendoornerveen. Ook vertrok de weduwnaar Doezeman met zijn dochter en schoonzoon Schrotenboer, kleinkinderen Schrotenboer en kleinkind Lenters, een groep van 9 personen naar Noord-Amerika. Samen met hen reisden twee jongedochters Ten Brinke, die uit Stad Hardenberg kwamen.

In 1847 vertrokken uit Rotterdam de Antoinette Marie, de Bark Erasmus en de Burk Marie Magdalena naar New York. We zien veel Nederlands sprekende mensen uit het grensgebied van de graafschap Bentheim, Hannover, Duitsland op de passagierslijst.

In 1849 arriveerde de Post uit Bremen in New Orleans (vertrek 8 november 1848). Anne Meke Wilke vertrok ook, zij is het eerste kindje dat officieel is geboren in het gehucht Slagharen.

In New York arriveerde de Manchester uit Le Havre.
Uit de gemeente Ambt Hardenberg zijn in 1851 officieel drie families vertrokken naar Noord-Amerika of andere overzeese gewesten, ze zouden naar New York gaan, maar kwamen terecht in New Orleans op de Edmund, ze vertrokken uit Bremen.
De Columbus vertrok in 1852 ook uit Bremen. Waarschijnlijk vertrok ook de familie Schuurman in 1852. De families Holler, Schwab en Wilson zijn denk ik foutief op een emigratielijst van Hardenberg terecht gekomen.
5 op de Columbus
In 1853 vertrok uit Bremerhaven de New England naar New Orleans. De zwagers Lohuis en Klumper op een huiveringwekkende reis.

Rotterdamsche Courant, 11 januari 1854.
Rotterdamsche Courant, 11 januari 1854.
Uit de krant van 22 mei 1855.
Uit de krant van 22 mei 1855.

Hardenberg, 22 mei. Sedert eenigen tijd hebben er in deze streken als het ware volksverhuizingen onder de arbeidende klasse plaats gehad. Door het vertrek van zoo velen naar elders , waar zij vermeenen grooter daggeld te zullen verkrijgen , ontstaat er hier algemeen gebrek aan werkvolk. Vau de kanaal-maatschappij zijn gisteren nacht een 20-tal gedeserteerd , vele schuldeischers nalatende. Aan de Dedemsvaart hebben reeds demonstratien van onrustwekkenden aard onder de nog tegenwoordig zijnde vreemde turfmakers plaats gevonden. De bazen hebben die echter, door hunne eischen te gemoet te komen en hooger loon toe te kennen, bij tijds gestild.

In 1856 vertrok: Bruins naar Batavia in Nederlands Indië.
In 1861 vertrok: Bruins naar Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika.

Apeldoornsche courant, 25-08-1866.
ZWOLLE, 17 Augustus,
Gister in den vroegen ochtend, kwamen hier uit de omstreken van den Ham, Hardenberg, Ommen, Oldebroek en Nunspeet, eenige wagens aan, met mannen, vrouwen en kinderen, die per stoomboot naar Amsterdam vertrokken zijn, om over Rotterdam naar Antwerpen en van daar naar Michigan in Noord-Amerika te vertrekken, ten einde zich aldaar te vestigen. Onder de passagiers bevonden zich eenige welgestelde lieden, die zich van al hunne roerende cn onroerende have ontdaan hadden, en de gevaren eener zeereis, met den aankleve van dien gingen ondernemen, uit de dwaze zucht, om in den vreemde te zoeken, dat ruimschoots in ons Vaderland te vinden is. Wij vernamen dat de reis op aanraden en onder geleide van iemand die voor eenige jaren onbemiddeld naar Amerika vertrok, en nu zeer gefortuneerd is, zoude plaats hebben, en dat indien de nu vertrokkenen van de plaats hunner bestemming goede berigten overzenden, nog verschillende huisgezinnen zullen overgaan. Wij vinden het betreurenswaardig dat zooveel nijvere menschen en met hen zooveel kapitaal, voor ons Vaderland verloren gaan.

landverhuizers

Advertentie in de ‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad’. Zwolle, 15-05-1868.

Apeldoornsche courant 1876-04-22.
Uit Zwolle wordt gemeld, dat van daar wederom een transport landverhuizers via Rotterdam naar Grand-Rapids, staat Michigan in N.-Amerika vertrokken is. Godsdienstige beweegredenen hebben deze emi granten genoopt, hun have en goed onder Harde berg te verkoopen, om (op middelbaren of gevorderden leeftijd) naar elders te trekken.

overzicht vertrokken personen

Emigranten

Aankomst emigrant
SchipAchternaamVoornaamPartnerGeb. jaarGeb. plaatsSterf jaarBegraaf- of overlijdensplaats
1837-11-20Charles Henry12 personen
1837-11-20Charles HenryHeimannBernard HeinrichMenken1810Groß-Füllen1852Damiansville
1837-11-20Charles HenryHulsbeekJohannesKoerts1806   
1837-11-20Charles HenryKalmerJohan BernardKrieger1793Baccum1840Germantown
1837-11-20Charles HenryKriegerJohann Albert 1819Bawinkel1900Fort Madison
1837-11-20Charles HenrySchmidtHeinrich 1819   
1837-11-20Charles HenryHeimanJohannes Bernardus 1834Slagharen1923Looking Glass Twp.
1837-11-20Charles HenryKalmerJan Herm 1831Slagharen1908New Baden
1837-11-20Charles HenryKoertsMargaretha AleidaHulsbeek1810   
1837-11-20Charles HenryKriegerAnna Maria GesinaKalmer1809Clusorth1870Clinton County
1837-11-20Charles HenryMenkenCatharina AleidisHeiman1808Haren1852Damiansville
1837-11-20Charles HenrySchmidt nazienMaria Adelheit 1815   
1837-11-20Charles HenrySchmidt nazienAnna Adelheit 1835   
1840-01-27Louise Friederieke19 personen
1840-01-27Louise FriederiekeKriegerJohann Hermann 1781Bawinkel  
1840-01-27Louise FriederiekeRensingJan HermKrieger1809Lindloh1876Damiansville
1840-01-27Louise FriederiekeSantelJohannes HermannusWester1815Groß-Füllen1891Damiansville
1840-01-27Louise FriederiekeBowenAnna MariaHeimann- Santel1784 1852Damiansville
1840-01-27Louise FriederiekeHeimannHerman 1835Duitsland  
1840-01-27Louise FriederiekeKriegerAnna Margaretha Aleida     
1840-01-27Louise FriederiekeKriegerJohannes HermannusPool1807   
1840-01-27Louise FriederiekeKriegerHelena AleidaRensing1812Bawinkel1852Damiansville
1840-01-27Louise FriederiekeKriegerMaria Aleida 1815Bawinkel  
1840-01-27Louise FriederiekeKriegerAnna Margaretha Aleida 1838Slagharen  
1840-01-27Louise FriederiekePohlMaria AnnaKrieger1820 (circa)   
1840-01-27Louise FriederiekeRensingMaria Aleida 1833Slagharen1844Damiansville
1840-01-27Louise FriederiekeRensingJan Herm 1836Slagharen1920Chanute
1840-01-27Louise FriederiekeRensingAnna Aleida 1838Slagharen1886Clinton County
1840-01-27Louise FriederiekeSantelvolwassen     
1840-01-27Louise FriederiekeSantelAnna MargarethaSantel1815Duitsland  
1840-01-27Louise FriederiekeSantelAnton 1820Lindloh1860Dubuque
1840-01-27Louise FriederiekeSantelJohan HendrikSantel1822Duitsland  
1840-01-27Louise FriederiekeSantelAnna Maria 1838Slagharen1919New Baden
1840-01-27Louise FriederiekeWesterMaria AdelheidSantel1812Ravenberg1893Damiansville
1843zie artikel
1843 SchrotenboerGerritResink1806Heemserveen1849 voor 
1843 ResinkJan Sigismond 1808Haaksbergen  
1843 ResinkSofia ScharlottaSchrotenboer1811Borne1849Hamilton
1843 ResinkFrederikus Wilhelmus 1813Borne  
1843 ResinkJohannes Bernardus 1823Vriezenveen  
1843 SchrotenboerJohanna Hendrika 1837Heemserveen1893Olive Twp.
1843 SchrotenboerHendrika 1840Collendoorn  
1843nazienws. 7 personen
1846zie artikel
1846-08-00zie artikel
1846-08-00 BoskenJ.H. 1826 (circa)   
1846-10-00 KneufelFranzOver1815Rutenbrock1896Columbus
1846-10-00 Over (wed.Rensing)Anna AdelheidKneufel1806Rutenbrock1860Clinton County
1846-10-00 RensingMaria Aleida 1832Slagharen  
1846-10-00 RensingHendrik Georg 1834Slagharen  
1846-10-00 RensingGeert Herm 1838Slagharen  
1846-10-00 RensingAnna Helena 1844Slagharen  
1846-10-00 WellenHendrik Gerard 1821 (circa)   
1846-11-19Wakona12 personen
1846-11-19Southerner25 personen
1846-11-19WakonaBerendsenFransBrummer1793Freren1852Germantown
1846-11-19SouthernerDunnewindEgbert 1793Rheeze1860South Holland
1846-11-19SouthernerKarremanSamuelBenthem1812Apeldoorn1887Westfield
1846-11-19SouthernerKokHarmenDunnewind1797Junne1847Holland
1846-11-19SouthernerOldemeijerHendrikSchepers1807Rheeze  
1846-11-19SouthernerPlasmanDerkAmsink1798Ane1854Holland
1846-11-19WakonaRolwesHarmen HendrikWolken1802Meppen  
1846-11-19WakonaWellenJan Gerard 1822Clusorth1891Damiansville
1846-11-19SouthernerAmsinkAaltjePlasman1802Brucht  
1846-11-19SouthernerBenthemRoeloffienKarreman1817Meppel1885Westfield
1846-11-19WakonaBrummerAnna MariaBerendsen1791Haselünne1847Germantown
1846-11-19SouthernerDunnewindJannaKok1800Rheeze1861Allegan
1846-11-19SouthernerDunnewindJennigjen 1827Rheeze1875Laketown
1846-11-19SouthernerDunnewindHendrik 1833Rheeze1898Holland
1846-11-19SouthernerDunnewindGerrit 1835Rheeze1880Laketown
1846-11-19SouthernerDunnewindHendrik Jan 'Evert' 1838Rheeze1886Holland
1846-11-19SouthernerKarremanMagdalena 1846Lutten1885Portage
1846-11-19SouthernerKokHermiena 1825Diffelen1849Allegan
1846-11-19SouthernerKokJan 1827Rheeze1878Allegan Twp.
1846-11-19SouthernerKokHendrik 1831Rheeze1919Allegan
1846-11-19SouthernerKokAlbert 1834Brucht1920Allegan
1846-11-19SouthernerKokMarten 1836Brucht1913Easton
1846-11-19SouthernerKokJan Harm 1841Brucht1847bos/moeras Graafschap
1846-11-19SouthernerKokHendrik Jan 1845Brucht1847Laketown Twp.
1846-11-19SouthernerOldemeijerJan 1838Brucht  
1846-11-19SouthernerPlasmanWillem 1829Collendoorn  
1846-11-19SouthernerPlasmanFrederik 1835Collendoorn1913Holland
1846-11-19SouthernerPlasmanJennigjen 1838Collendoornerveen1908Holland
1846-11-19WakonaRensingAnna Maria 1835Slagharen1887Mentz
1846-11-19WakonaRensingGeert Hendrik 1837Slagharen1913Germantown
1846-11-19WakonaRensingJan Harmen 1842Slagharen1904Damiansville
1846-11-19WakonaRolfesAnna Maria Helena 1827(nichtje?) Duitsland  
1846-11-19WakonaRolfesAnna Maria Gezina 1836(nichtje?) Duitsland  
1846-11-19WakonaRolfesJan Hendrik 1841Slagharen  
1846-11-19SouthernerSchepersDinaOldemeijer1807Brucht1847 (circa)ws. Michigan
1846-11-19WakonaTeunisAnna Aleida 1800Dalem1881Damiansville
1846-11-19WakonaWolkenAnna MariaRoelofs1801Rühle  
1846-12-19Isabella14 personen
1846-12-19IsabellaHubersKlaas(remigrant)1787Coevorden1874Lutten
1846-12-19IsabellaPlaggenmarschJanHuisjen1786Den Ham  
1846-12-19IsabellaStegemanJanDunnewind1791Heemse  
1846-12-19IsabellaDunnewindHendrikjeStegeman1794Rheeze1859 (circa) 
1846-12-19IsabellaHorstjanJennichjePlaggenmarsch1786Den Ham  
1846-12-19IsabellaPlaggenmarschHendrik Jan 1822Sibculo  
1846-12-19IsabellaPlaggenmarschHarmen Jan 1827Hulsen1918Holland Twp.
1846-12-19IsabellaStegemanJennigjen 1821Rheeze1902Holland
1846-12-19IsabellaStegemanWillemina 1824Brucht1894Holland
1846-12-19IsabellaStegemanHendrikjen 1826Brucht  
1846-12-19IsabellaStegemanAlbert 1828Brucht  
1846-12-19IsabellaStegemanJan 1831Brucht1911Allegan
1846-12-19IsabellaStegemanGerrit Jan 1833Brucht  
1846-12-19IsabellaStegemanMarten 1836Brucht1915Holland
1846-12-28Abbot Lord1 persoon
1846-12-28Abbott LordBerendsenJan Berend 1824Langen1906Quincy
1847zie artikel
1847Erasmus nazienBerendsenHermann Heinrich Schuermann1820Melstrup1858Damiansville
1847Erasmus nazienBerendsenClemens 1828Langen1894Looking Glass Twp.
1847Erasmus nazienKotterikGerrit Jan en vrouw 1807 (circa)   
1847Erasmus nazienKramerDerk 1820 (circa)   
1847nazienPohlmanJohann HermannHagemeijer1815Neuenkirchen1863Damiansville
1847Erasmus nazienVeddelersArent met vrouw en kind 1805Wilsum  
1847Erasmus nazienZurlienenJohan FerdinantBehrens1812 1850-1853Clinton County
1847Erasmus nazienBerendsenLambert HeinrichWilkens1817Asschendorf1894Looking Glass Twp.
1847Erasmus nazienBerendsenAnna MargarethaZurlienen1822Asschendorf1905Damiansville
1847Erasmus nazienBerendsenAnna Maria 1835Slagharen1915Damiansville
1847Erasmus nazienBerendsenFrans 1838Slagharen1887Bernardo
1847Erasmus nazienBerendsenFranciscus Hendrikus 1844Slagharen1928Piqua
1847Erasmus nazienBerendsenCatharina Aleida 1846Slagharen  
1847Erasmus nazienBerendsenAnna Maria 1847Slagharen1910New Baden
1847Erasmus nazienBerendsen of ZurlienenFranciskus Hendrikus 1843Slagharen1888Damiansville
1847nazienHagemeijerMaria CatharinaPohlman1819Schwagstorf1852 voor
1847Erasmus nazienLubbersMaria GesinaWellen1811 (circa)   
1847nazienPohlmanAnna Maria Elisabeth 1845Slagharen1881Damiansville
1847Erasmus nazienSchooHelena EngelBerendsen1788Langen  
1847Erasmus nazienSchuermannMaria CatharinaBerendsen1821Rütenbrock1857 
1847Erasmus nazienWellenJan Hendrik 1836Slagharen  
1847Erasmus nazienWilkensAnna MargarethaBerendsen1801 (circa)Asschendorf1852Clinton County
1847Erasmus nazienZurlienenAnna Maria 1846Slagharen1847-1850 
1847-02-25zie artikel
1847-05-23Antoinette Marie (Rotterdam-NY)6 personen
1847-05-23Antoinette MarieSaalminkGeertHerms1812Emlichheim1847Holland
1847-05-23Antoinette MarieHarmsenJennegienSaalmink1810Uelsen1885Holland
1847-05-23Antoinette MarieZaalminkGerrit 1836Collendoornerveen1911Laketown
1847-05-23Antoinette MarieZaalminkFennigjen 1839Collendoornerveen1910Holland
1847-05-23Antoinette MarieZaalminkJanna 1844Collendoorn1881Holland
1847-05-23Antoinette MarieZaalminkZwaantjen 1845Collendoorn  
1847-08-20Erasmus (Rotterdam-NY)16 personen
1847-08-20ErasmusBonselaarBerendVeurink1801Coevorden1873Holland
1847-08-20ErasmusBooneEgbertBolks1802Archem1847Holland
1847-08-20ErasmusBolksHendricaBoone1806Heemse1895Holland
1847-08-20ErasmusBonselaarHerm 1834Rheeze1904Holland
1847-08-20ErasmusBonselaarGesina 1838Collendoorn1895Fillmore
1847-08-20ErasmusBonselaarJennigjen 1840Collendoornerveen  
1847-08-20ErasmusBooneHendrikje 1829Archem1914Holland Twp.
1847-08-20ErasmusBooneGerrit Jan 1832Stad Ommen1907 
1847-08-20ErasmusBooneGeertje 1834Stad Ommen1898Holland
1847-08-20ErasmusBooneJan Hendrik 1836Stad Ommen1914Zeeland
1847-08-20ErasmusBooneHermina 1838Stad Ommen1896Holland
1847-08-20ErasmusBooneHarmannus 1840Stad Ommen1918Holland
1847-08-20ErasmusBooneHendrik 1842Ommen  
1847-08-20ErasmusBooneEgbert 1845Varsen  
1847-08-20ErasmusBooneAntje 1846Varsen  
1847-08-20ErasmusVeurinkHerminaBonselaar1802Heemserveen1895Fillmore
1847-10-26Marie Magdalena (Rotterdam-NY)11 personen
1847-10-26Marie MagdalenaDoezemanHendrik 1776Heemse  
1847-10-26Marie MagdalenaBrinke, tenJohanna 1821Stad Hardenberg  
1847-10-26Marie MagdalenaBrinke, tenHermina 1829Stad Hardenberg  
1847-10-26Marie MagdalenaDoezemanZwaantjeSchrotenboer1808Collendoorn1869Fillmore
1847-10-26Marie MagdalenaLentersDerk 1833Heemserveen1904Holland
1847-10-26Marie MagdalenaSchrotenboerJohannesDoezeman1805Heemserveen1872Fillmore
1847-10-26Marie MagdalenaSchrotenboerHendrik 1831Collendoorn1901Fillmore
1847-10-26Marie MagdalenaSchrotenboerGerrit Jan 1834Collendoorn1908Fillmore
1847-10-26Marie MagdalenaSchrotenboerAnnigjen 1836Collendoornerveen1874Fillmore
1847-10-26Marie MagdalenaSchrotenboerEvertjen 1839Collendoornerveen1929Fillmore
1847-10-26Marie MagdalenaSchrotenboerGezina 1842Collendoornerveen1924Holland
1848-03-00 WilkeLambertus 1826Lutterveld1906Damiansville
1849zie artikel
1849-02-00Post4 personen
1849-02-00PostTekkelenburgHermMenken1788 1872Damiansville
1849-02-00PostMenkenMargaretha AdelheidTekkelenburg1796Bawinkel1855Germantown
1849-02-00PostTekkelenburgMarianne 1833Slagharen  
1849-02-00PostWilkeAnne Meke 1829Slagharen  
1849-09-26Manchester8 personen
1849-09-26ManchesterKokHannesBerends1800Diffelen1864Overisel
1849-09-26ManchesterBerendsAaltjeKok1802Lemele  
1849-09-26ManchesterKokHannes 1829Ambt Ommen1896Overisel
1849-09-26ManchesterKokGerridina 1833Ambt Ommen1907Muskegon
1849-09-26ManchesterKokAaltje 1835Ambt Ommen1899Kalamazoo
1849-09-26ManchesterKokGeertje 1838Lemele1908Fillmore
1849-09-26ManchesterKokHendrik 1840   
1849-09-26ManchesterKokHendrika 1843 1864Overisel
1851zie artikel
1851-11-21Edmund12 personen
1851-11-21EdmundFühneJan HendrikWilke1808 (circa)Bergen  
1851-11-21EdmundHagemeijerBernard JosephDeters1792 (circa)Everswinkel1855Germantown
1851-11-21EdmundPohlmanJohann Hermann TheodorWilke1824Twist  
1851-11-21EdmundDetersMargaretha MariaHagemeijer1797 (circa)Alfhausen  
1851-11-21EdmundFühneJohannes Martinus 1840Slagharen1907Damiansville
1851-11-21EdmundFühneJan Harm 1843Slagharen  
1851-11-21EdmundFühneJohannes Hermannus Theodorus 1845Slagharen1923Damiansville
1851-11-21EdmundFühneAnna Aleida 1847Slagharen  
1851-11-21EdmundFühneHerm Hendrik 1849Slagharen  
1851-11-21EdmundHagemeijerMartinus 1823Kon. Hannover  
1851-11-21EdmundHagemeijerBernd 1832Zwaksdorp  
1851-11-21EdmundWilkeHeleneFuehne1808 (circa)Bergen  
1851-11-21EdmundWilkeAnna Margaretha Pohlman1823Nieuw-Schoonebeek  
1852zie artikel
1852nazienSchuermannJoan HermannManning1787Sögeln  
1852nazienWellenJohan Bernard 1825Bawinkel1902Westphalia
1852nazienManningCatharinaSchuermann1785Ambt Freren  
1852nazienSchuermannJan Berend 1815Ambt Meppen  
1852nazienSchuermannMaria Adeleit 1817Ambt Meppen  
1852-10-28Columbus5 personen
1852-10-28ColumbusDallJohan BernardLambers1795Lingen  
1852-10-28ColumbusDallJohan Gerd 1823 (circa)Lingen  
1852-10-28ColumbusDallEvemia 1824 (circa)Lingen  
1852-10-28ColumbusDallGerd Bernd 1827 (circa)Lingen  
1852-10-28ColumbusLambersAnna MariaDall1797   
1853zie artikel
1853-12-27New England4 personen
1853-12-27New EnglandKlumperJanWesseling1819Steenwijksmoer  
1853-12-27New EnglandLohuisAdolpfBerg1825Steenwijksmoer1896St. Bernhard
1853-12-27New EnglandBergAnna HelenaLohuis1829Hanover1909St. Bernard
1853-12-27New EnglandWesselingMaria KatharinaKlumper1825Bockeloh  
1854-01-11zie artikel
1856naar Batavia, Ned. IndiëBruins
1857-10-16Bremerhaven (Bremen-Baltimore)5 personen
1857-10-16BremerhavenWilkeJoannes GerardusSchaper1817Schwagstorf  
1857-10-16BremerhavenSchaperAnna TheresiaWilke1821Lengerich  
1857-10-16BremerhavenWilkeMaria Aleida 1848Slagharen  
1857-10-16BremerhavenWilkeAnna Maria 1851Slagharen  
1857-10-16BremerhavenWilkeAnna Carolina 1856Slagharen  
1859 HeitgerdesJohan Heinrich 1839 (circa)   
1861nr. Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika.Bruins
1863 SimonRika     
1864nazienWoltersJohann Bernard 1839 (circa)   
1865-08-21 MeijerHarm Hendrik 1847Slagharen  
1865-08-21 MeijerBerend Hendrik 1850Slagharen  
1866nazienZwake      
1866-08-17zie artikel
1868-05-15zie artikel
1868-12-29 HuiskenHendrikKip1811Laar  
1868-12-29 HuiskenAlbert 1841Laar1918Holland
1868-12-29 HuiskenJan Hendrik 1849Laar1926Holland
1868-12-29 HuiskenAlberdina 1858Lutten aan de Dedemsvaart1935Grant
1868-12-29 KipJennigjeHuisken1817Kleine Ringe  
1871nazienScheer, van derChristianus Johannes 1823Coevorden1878?Chicago
1872-12-18 TangenbergBerend JanLampe1818Coevorden1884Grand Rapids
1872-12-18 LampeJohannnaTangenberg1819Brucht1894Grand Rapids
1872-12-18 TangenbergChristiaan1841Stad Hardenberg1917Chicago
1872-12-18 TangenbergHermina1848Stad Hardenberg
1872-12-18 TangenbergAlbertus1854Stad Hardenberg1935Grand Rapids
1872-12-18 TangenbergHendrika1856Stad Hardenberg
1872-12-18 TangenbergEgbertus1858Stad Hardenberg1893Grand Rapids
1872-12-18 TangenbergZwaantje1863Stad Hardenberg1947Grand Rapids
1873-04-09Idaho (Liverpool-NY)8 personen
1873-04-09IdahoOphofMartinusHuisjen1833Stad Hardenberg1897Grand Rapids
1873-04-09IdahoHuisjenJantienOphoff1842 (circa)Stad Ommen1884Grand Rapids
1873-04-09IdahoHuisjenGerrit 1844 (circa)Stad Ommen1905Allegan County
1873-04-09IdahoOphoffMagdalena 1862Stad Hardenberg1941Grand Rapids
1873-04-09IdahoOphoffFrederik 1864Stad Hardenberg1919Grand Rapids
1873-04-09IdahoOphoffJohanna Hendrika 1867Stad Hardenberg  
1873-04-09IdahoOphoffJan 1870Stad Hardenberg1949Grand Rapids
1873-04-09IdahoOphoffJan Hendrik 1872Stad Hardenberg  
1874 OverwegDerk 1854Rheeze1939Holland
1874nazienVeltropGerhardus 1851Slagharen1921Taos
1874nazienVeltrop Stephanus 1854Slagharen  
1875-04-22 W.A. ScholtenVinkeJanKramer1838Gramsbergen1924Grand Rapids
1875-04-22 W.A. ScholtenKramerHerminaVinke1857Gramsbergen1932Blendon Twp.
1875-04-22W.A. ScholtenVinkeGerritdina 1872Gramsbergen1880 naBlendon Twp.
1875-04-22W.A. Scholten (Rotterdam-NY)3 personen
1875-08-25Rotterdam (Rotterdam-NY)6 personen
1875-08-25RotterdamVeltropMaria Martinus 1856Slagharen  
1875-08-25RotterdamWittendorpCornelia 1834Slagharen1875Taos
1875-08-25RotterdamVeltropHendrikus 1858Slagharen1936Westphalia
1875-08-25RotterdamVeltropHendrika 1864Slagharen  
1875-08-25RotterdamVeltropJohannes Hermannus 1867Nederland1923Folk
1875-08-25RotterdamVeltropCornelia 1870Erica  
1876-04-22zie artikel
1876-05-04W.A. Scholten (Rotterdam-NY)10 personen (waarvan 5 uit Ommen)
1876-05-04W.A. ScholtenLentersGerrit JanKars1830Heemserveen1911Saugatuck
1876-05-04W.A. ScholtenOverwegEgbert 1850Rheeze1937Allendale
1876-05-04W.A. ScholtenHuisjen-Brinkman5 personen, zie Ophof     
1876-05-04W.A. ScholtenKarsGeesjenLenters1852Radewijk1935Saugatuck
1876-05-04W.A. ScholtenLentersHermannes 1862Bergentheim  
1876-05-04W.A. ScholtenOverwegGerrit Jan (zie 1880)     
1879-09-10P. Caland (Rotterdam-NY)3 personen
1879-09-10P. CalandOverwegJan HendrikBerends1845Lutten1920Oak Harbour
1879-09-10P. CalandSchutteDerk 1849Lutten1938Lucas
1879-09-10P. CalandBerendsEverdinaOverweg1847Pruissen1880Fillmore
1880-04-15Amsterdam (Rotterdam-NY)5 personen
1880-04-15AmsterdamKarsGeertKlinge1825Arkel1902Saugatuck
1880-04-15AmsterdamKarsEgbert 1856Stad Hardenberg1935Holland
1880-04-15AmsterdamKarsGerrit 1861Stad Hardenberg1939Fillmore
1880-04-15AmsterdamKlingeFennechienKars1817Radewijk1902Saugatuck
1880-04-15AmsterdamKuipersJan 1810   
1880-12-00Schiedam (Rotterdam-NY)11 personen
1880-12-00SchiedamOverwegJan 1816Rheeze1893Blendon
1880-12-00SchiedamBouwkampJohanna 1863Lutten aan de Dedemsvaart1941Grand Rapids
1880-12-00SchiedamOverwegGerrit Jan 1844Rheeze1925Holland
1880-12-00SchiedamOverwegWillemSchutmaat1847Rheeze1928Zeeland
1880-12-00SchiedamOverwegHendrik 1857Rheeze1922Blendon
1880-12-00SchiedamOverwegDerk Jan 1869Rheeze1938Blendon
1880-12-00SchiedamOverwegAlbert 1873Rheeze1929Blendon
1880-12-00SchiedamOverwegDina 1878Diffelen  
1880-12-00SchiedamOverwegGerardina 1879? 1880Fillmore
1880-12-00SchiedamSchutmaatJennigjenOverweg1847Diffelen1922Zeeland
1880-12-00SchiedamWijlen, terBerendina 1863Heemse  
1881 JansenHendrikBril1848Diffelen1933Douglas Co.
1881 BrilJannaJansen1852Collendoorn1916Douglas Co.
1881 JansenGerritdina 1880Collendoorn1916 
1881-05-04Castor1 persoon
1881-05-04CastorBallastGerrit 1857Lutten1939Grand Rapids
1881-05-23Pollux (Amsterdam-NY)9 personen
1881-05-23PolluxLikkelHendrika 1854Ane  
1881-05-23PolluxSmeelinkJan WillemBorggreve1835Uelsen1911Grand Rapids
1881-05-23Pollux

BorggreveJohannaSmeelink1841Hilten1900Grand Rapids
1881-05-23PolluxLikkelGerrit 1860Diffelen1931Joubert
1881-05-23PolluxSchrotenboerHendrik Jan 1855Lutten  
1881-05-23Pollux

SmeelinkJohan Herman 1862Stad Hardenberg1925Grand Rapids
1881-05-23Pollux

SmeelinkGezina 1874Stad Hardenberg  
1881-05-23Pollux

SmeelinkDina Frederika 1876Stad Hardenberg  
1881-05-23Pollux

SmeelinkJanna 1878Stad Hardenberg1916Grand Rapids
1881-06-30 BouwhuisDurk Lolkes 1817Schuurega  
1881-06-30 BouwhuisWillem 1855Slagharen  
1881-07-21 SchrotenboerGerhardusVeltink1842Heemse1922Allendale
1881-07-21 SchrotenboerHendrika 1873Marienberg1951Borculo
1881-07-21 SchrotenboerAaltje 1877Stad Hardenberg1939Allendale
1881-07-21 VeltinkZwaantjeSchrotenboer1853Collendoorn1933Allendale
1881-07-24 SchutmaatGerrit Willem 1860Diffelen1951Grand Rapids
1881-08-09Castor (Amsterdam-NY)6 personen
1881-08-09CastorPerforsPouwelvan Smirren1842Drogt  
1881-08-09CastorPerforsHarm 1869Drogteropslagen  
1881-08-09CastorPerforsAaltje 1871Avereest  
1881-08-09CastorPerforsLammigje 1875Avereest  
1881-08-09CastorPerforsEgbert 1876Avereestj  
1881-08-09Castorvan SmirrenWilleminaPerfors1847Gramsbergen  
1881-09-23Belgenland (Antwerpen-NY)15 personen
1881-09-23BelgenlandHolleboomAlbertJansen1849Collendoorn1946Allendale
1881-09-23BelgenlandWieldraaijerGerrit JanKuiper1849Hellendoorn  
1881-09-23BelgenlandHolleboomGerrit 1874Marienberg  
1881-09-23BelgenlandHolleboomJennigje 1876Ambt Ommen  
1881-09-23BelgenlandHolleboomGesina 1879Ambt Ommen  
1881-09-23BelgenlandHolleboomHarmen 1881   
1881-09-23BelgenlandHolleboomHarm 1881   
1881-09-23BelgenlandJansenHarmKlingenberg1815Gramsbergen  
1881-09-23BelgenlandJansenFennegien 1823Gramsbergen  
1881-09-23BelgenlandJansenJantjeHolleboom1850Collendoorn  
1881-09-23BelgenlandKlingenbergJennegienJansen1815Holtheme  
1881-09-23BelgenlandKuiperFemmigjeWieldraaijer1856Dantumadeel  
1881-09-23BelgenlandWieldraaijerHerman 1877Hellendoorn  
1881-09-23BelgenlandWieldraaijerJan 1878Hellendoorn  
1881-09-23BelgenlandWieldraaijerJacob 1880Rheeze  
1881-10-10Castor (Amsterdam-NY)7 personen
1881-10-10Zeeland (Antwerpen-NY)16 personen
1881-10-10ZeelandBerghuisGerhardusWillems1826Sibculo  
1881-10-10ZeelandEkkelJohanna 1839Sibculo  
1881-10-10CastorSmantHendrikKurk1838Avereest1905Spring Lake
1881-10-10ZeelandSteginkCornelis 1844Sibculo  
1881-10-10ZeelandBerghuisJanna 1862Sibculo  
1881-10-10ZeelandBerghuisHerm 1864Sibculo  
1881-10-10ZeelandBerghuisHendrika 1866Sibculo  
1881-10-10ZeelandBerghuisHendrikje 1868Sibculo  
1881-10-10ZeelandBerghuisHermina 1871Sibculo  
1881-10-10ZeelandBerghuisJan Hendrik 1874Sibculo  
1881-10-10ZeelandBerghuisJohanna 1876Sibculo  
1881-10-10ZeelandBerghuisGeesje 1879Sibculo  
1881-10-10CastorKurkJentjeSmant1835Ambt Ommen1918Spring Lake
1881-10-10CastorSmantRoelof1865Avereest1948Crockery
1881-10-10CastorSmantHendrik1869Slagharen 
1881-10-10CastorSmantJentje1871Lutten 
1881-10-10CastorSmantAnnigje1874Lutten 
1881-10-10CastorSmantMaria Hendrika1878Lutten1970Spring Lake
1881-10-10ZeelandSpalinkHilligje 1874Sibculo1938Kenoscha
1881-10-10ZeelandSpalinkAlberdina 1877Sibculo  
1881-10-10ZeelandSteginkJohn 1839 (circa)   
1881-10-10ZeelandSteginkHendrik 1870 (circa)   
1881-10-10ZeelandWillemsJohannaBerghuis1834Vriezenveen  
1881-10-29Switzerland (Antwerpen-NY)12 personen
1881-10-29SwitzerlandBosGerritKrol1828Avereest  
1881-10-29SwitzerlandRamermanJan BoerinkBos1852Stad Hardenberg1928Zillah
1881-10-29SwitzerlandAchtersmitAaltjen 1860Dedemsvaart  
1881-10-29SwitzerlandBosAlbertienRamerman1857Dedemsvaart1932Zillah
1881-10-29SwitzerlandBosHendrikje 1859Dedemsvaart  
1881-10-29SwitzerlandBosJurriën 1862Dedemsvaart  
1881-10-29SwitzerlandBosHendrika 1865Rheezerveen  
1881-10-29SwitzerlandBosJan 1868Rheezerveen  
1881-10-29SwitzerlandBosAaltje 1871Rheezerveen  
1881-10-29SwitzerlandKrolAaltjeBos1832Aengwirden  
1881-10-29SwitzerlandRamermanWillem 1878Brucht1937Zillah
1881-10-29SwitzerlandRamermanGerrit 1880Brucht1945Zillah
1881-11-03Stella (Amsterdam-NY)6 personen
1881-11-03StellaMiddendorpJohannes HendrikusMecklenfeld1833Slagharen1902Wadsworth
1881-11-03StellaMecklenfeldAnna Maria CatharinaMiddendorp1846Slagharen1932Wadsworth
1881-11-03StellaMiddendorpCatharina Maria 1870Slagharen  
1881-11-03StellaMiddendorpMaria Catharina 1872Slagharen  
1881-11-03StellaMiddendorpHendrikus Johannes 1876Slagharen1960Bay City
1881-11-03StellaMiddendorpWillemina 1880Slagharen  
1882 AssinkFrederikBatterink1842Lutten1901Holland
1882 BoermanHendrikJapin1823Den Ham1895Borculo
1882 BrinkerBernardus Hendrikus 1851Lutten aan de Dedemsvaart  
1882 KoopmanJan 1862Den Ham1925 
1882 Kuhl      
1882 KuipersJacob 1855Steenwijk1917Grand Rapids
1882 nazienPetersEvertAufderhaar1842Heemserveen1912Allendale
1882 Schrotenboer      
1882 SchutteGerrit JanBatterink1824Rheeze1901Holland
1882 Schuurhuis      
1882 SmantGerrit 1861Lutten aan de Dedemsvaart1948Spring Lake
1882 Stollmeijer      
1882 Versteeg      
1882 Westerhuis      
1882 AssinkGerrit Hendrik 1875Stegeren1926Holland
1882 AssinkGerridina 1877Stegeren1909Holland
1882 nazienAufderhaarHerminaPeters1851Heemserveen1894Chicago
1882 BatterinkJennigjeSchutte1820Junne1892Holland
1882 BatterinkJennigjenAssink1854Lutten1925Fillmore
1882 nazienBoermanJacob Coenraad 1847Diffelen1919Saugatuck
1882 nazienBoermanGerrit 1852Diffelen1932Borculo
1882 BoermanMaria 1855Diffelen1931Borculo
1882 BoermanGerrit Jan 1858Diffelen1936Borculo
1882 BoermanJohanna Gerridina 1861Diffelen1940Borculo
1882 BrandJohannaTroost1835Stad Hardenberg1896Holland
1882 JapinMaria SophiaBoerman1821Zwolle1884Borculo
1882 nazienPetersHelena 1878Vroomshoop  
1882 SchutteHendrik 1857Lutten1940Holland
1882 SchutteHendrikjen 1861Lutten  
1882 SpinKlaasjeVeltrop1840Steenwijkerwold  
1882nazienTibbeHermannus 1859Collendoorn1909Holland
1882nazienTibbeAlbert 1877Ane1949Reeman
1882 TroostJanBrand1844Staphorst1920Holland
1882 TroostHendrik 1867Stad Hardenberg  
1882 VeltropJohannes HendrikusSpin1839Slagharen  
1882-02-30Stella (Amsterdam-NY)1 persoon
1882-02-30StellaMinkRoelof 1856Dedemsvaart1937Spring Lake
1882-03-02CastorVisscherWillem 1873Venebrugge  
1882-03-23Castor (Amsterdam-NY)18 personen
1882-03-23CastorBemboomJohannes BernardusWehkamp1849Avereest1894Slagharen
1882-03-23CastorHeimeriksGerhardus HendrikusBemboom1843Avereest1924Jefferson
1882-03-23CastorVisscherBerendMulder1832Heemse1904Saugatuck
1882-03-23CastorBemboomMargrietha AlijdaHeimeriks1843Avereest1924Jefferson
1882-03-23CastorBemboomMaria 1877Slagharen1898Slagharen
1882-03-23CastorHeimeriksJohannes Gerrit 1873Rheezerveen1954Taos
1882-03-23CastorHeimeriksMargrietha Alijda 1875Lutten1934Washington
1882-03-23CastorHeimeriksAlbertus Wilhelmus 1877Slagharen1953Jefferson
1882-03-23CastorHeimeriksMaria Magtilda 1879Slagharen  
1882-03-23CastorHeimeriksJohan Heinrich 1881Lutten  
1882-03-23CastorMulderAaltjenVisscher1837Anerveen  
1882-03-23CastorVisscherHendrika 1861Venebrugge1922Fennvelle
1882-03-23CastorVisscherJohanna 1865Loozen1926Saugatuck
1882-03-23CastorVisscherAlbert 1869Venebrugge1956Fennville
1882-03-23CastorVisscherAaltje 1876Venebrugge  
1882-03-23CastorVisscherJan 1879Venebrugge  
1882-03-23CastorWehkampAnna GesinaBemboom1855Slagharen1900Slagharen
1882-04-06W.A. Scholten (Rotterdam-NY)35 of 36 personen
1882-04-06W.A. ScholtenBlaauwkampBerendKlingenberg1848Anerveen1943Borculo
1882-04-06W.A. ScholtenJonkerGerritJansen1848Dedemsvaart1936Spring Lake
1882-04-06W.A. ScholtenKlingeHendrik JanJonker1854Gramsbergen1926Allendale
1882-04-06W.A. ScholtenKruisHarmenLeferink1839Aengwirden1932Muskegon
1882-04-06W.A. ScholtenKruisWouterDrogt1841Aengwirden1921Jamestown
1882-04-06W.A. ScholtenLeferinkHermannusBrunemeijer1828Uelsen  
1882-04-06W.A. ScholtenLeferinkHarmScholten1818Esche  
1882-04-06W.A. ScholtenOtterJannesJansen1856Lutten aan de Dedemsvaart  
1882-04-06W.A. ScholtenTibbeJacobus 1863Collendoornerveen1953Missaukee County
1882-04-06W.A. ScholtenWal, van derJan ArendsKruis1832Tjalleberd  
1882-04-06W.A. ScholtenBrunemeijerAnnaLeferink1829Ambt Ommen  
1882-04-06W.A. ScholtenDrogtAnnigjeKruis1845Avereest1925Jamestown
1882-04-06W.A. ScholtenJansenFemmigjeJonker1847Staphorst1913Spring Lake
1882-04-06W.A. ScholtenJansenJohannaOtter1855Dedemsvaart  
1882-04-06W.A. ScholtenJonkerJennigjenKlinge1852Dedemsvaart1934Allendale
1882-04-06W.A. ScholtenJonkerAlbert 1878Dedemsvaart  
1882-04-06W.A. ScholtenJonkerWolter 1881Tip1934Crockery
1882-04-06W.A. ScholtenKeenJannazien    
1882-04-06W.A. ScholtenKlingeGerrit Jan 1880Gramsbergen1924Allendale
1882-04-06W.A. ScholtenKlingenbergGusjeBlaauwkamp1852Voorwold1913Borculo
1882-04-06W.A. ScholtenKruisFemmigje Wiegers 1830Terband  
1882-04-06W.A. ScholtenKruisHarm 1868Avereest  
1882-04-06 nazienKruisWiechert 1870Avereest1895Jamestowv
1882-04-06W.A. ScholtenKruisTrijntje 1874Avereest1953 
1882-04-06W.A. ScholtenKruisWieger 1878Avereest1947 
1882-04-06W.A. ScholtenLeferinkAaltjeKruis1844Avereest1898Muskegon
1882-04-06W.A. ScholtenLeferinkAnnigje 1863Avereest  
1882-04-06W.A. ScholtenLeferinkGeertje 1867Avereest  
1882-04-06W.A. ScholtenScholtenJentjenLeferink1821Staphorst  
1882-04-06W.A. ScholtenWal, van derJan 1855Aengwirden  
1882-04-06W.A. ScholtenWal, van derArend 1856Dedemsvaart  
1882-04-06W.A. ScholtenWal, van derHarm 1858Dedemsvaart  
1882-04-06W.A. ScholtenWal, van derAlbert 1860Dedemsvaart  
1882-04-06W.A. ScholtenWal, van derTrijntje 1863Avereest  
1882-04-06W.A. ScholtenWal, van derAntje 1869Nieuweroord  
1882-04-06W.A. ScholtenWal, van derWouter 1871Nieuweroord  
1882-04-18Surrey (Amsterdam-NY)SchutteJan Hendrik 1865Sibculo  
1882-05-00 BeltmanEvertNies1838Lutten1893Platte
1882-05-00 GeertmanHendrik 1856Bergentheim1924Borculo
1882-05-00 KleinjansEvertSchreur1846Heemserveen1904Allendale
1882-05-00 PotgraveJan WillemPeters1831Dalfsen  
1882-05-00 BeltmanJan Hendrik 1870Heemserveen1954? 
1882-05-00 BeltmanHermannus 1877Heemserveen1952Platte
1882-05-00 KleinjansJohanna 1870Heemserveen1920Holland
1882-05-00 KleinjansEvertje 1872Heemserveen  
1882-05-00 KleinjansAnnigje 1876Heemserveen1953Allendalej
1882-05-00 KleinjansDerk Jan 1877Heemserveen1967Allendale
1882-05-00 KleinjansJan 1879Heemserveen1962Zeeland
1882-05-00 NiesHendrikjeBeltman1842Mastenbroek1933Platte
1882-05-00 PetersAnna Maria CatharinaPotgrave1831Twist  
1882-05-00 SchreurGeesjenKleinjans1855Collendoorn1927Allendale
1882-05-00 StamRoelof 1866Heemse 
1882-05-00 StamHendrik 1869Heemse  
1882-05-13Jason (Amsterdam-NY)7 of 8 personen
1882-05-13JasonTroostKlaasDomine1835Rouveen  
1882-05-13JasonDomineAaltjeTroost1838Rouveen1925Holland
1882-05-13JasonTroostJan 1864Avereest1933Lynden
1882-05-13JasonTroostLambertus 1867Avereest1935Lynden
1882-05-13Jason nazienTroostHendrik 1870Avereest1957Holland
1882-05-13JasonTroostKlaasje 1873Lutten1974West Olive
1882-05-13JasonTroostRoelof 1876Lutten1922Lynden
1882-05-13JasonTroostJantien 1879Lutten  
1882-05-30Schiedam (Amsterdam-NY)6 personen
1882-05-30SchiedamBatterinkHendrikKoel1815Ommen1892Lafayette
1882-05-30SchiedamBatterinkEvert 1872Lutten1932Tippecanoe
1882-05-30SchiedamBatterinkGeertje 1874Lutten  
1882-05-30SchiedamBatterinkJan Hendrik 1877Lutten1953Lafayette
1882-05-30SchiedamBatterinkJohanna 1882Lutten1949Lafayette
1882-05-30SchiedamKoelSwenneBatterink1845Neue Piccardie1923Lafayette
1882-08-04Jason (Amsterdam-NY)6 personen
1882-08-04JasonGeraetsJohannes HendrikusOssevoort1848Lutten1922Dell Rapids
1882-08-04JasonDisselChristoffel Karel Lodewijk 1860Avereest  
1882-08-04JasonGeraetsCatharina Martina 1873Slagharen1951Elkton
1882-08-04JasonGeraetsGerhardus Johannes 1876Slagharen1938Dell Rapids
1882-08-04JasonGeraetsMaria Agnes 1879Slagharen1972Dell Rapids
1882-08-04JasonOssevoortJohannaGeraets1849Avereest1911Alton
1882-09-09Surrey (Amsterdam-NY)
1882-09-09SurreyTibbeAlbertKollen1822Laar  
1882-09-09SurreyVeltkampKlaasVeldman1836Ambt Ommen  
1882-09-09SurreyBossinkHendrikaTibbe1855Lutten aan de Dedemsvaart1908Holland
1882-09-09SurreyKollenJantienTibbe1826Steenwijksmoer1907Holland
1882-09-09SurreySchrotenboerGerrit Jan 1857Pruissen  
1882-09-09Surrey nazienSchrotenboerHermannes 1859Pruissen  
1882-09-09SurreyTibbeGerrit JanBossink1852Lutten aan de Dedemsvaart  
1882-09-09SurreyTibbeRoelofje 1867Collendoorn1955Holland
1882-09-09SurreyTibbeAlbert 1877Collendoorn1955Holland
1882-09-09SurreyTibbeL. 1882   
1882-09-09SurreyVeldmanZwenneVeltkamp1833Uelsen  
1882-09-09SurreyVeltkampJan 1866Den Ham  
1882-09-09SurreyVeltkampHendrik 1874Slagharen  
1882-09-25Schiedam (Amsterdam-NY)7 personen
1882-09-25SchiedamBallastJan HendrikMelenberg1854Lutten1935Grand Rapids
1882-09-25SchiedamRollemanAntonieTimmerman1818Kampen1901Jamestown
1882-09-25SchiedamBallastHerm Jan 1879Lutten1960Grand Rapids
1882-09-25SchiedamBallastHilligje 1881Lutten1889Grand Rapids
1882-09-25SchiedamMelenbergFennegienBallast1851Ane1925Grand Rapids
1882-09-25SchiedamRollemanZwier 1872Lutten1950Paris
1882-09-25SchiedamTimmermanJennechienRolleman1826Diffelen  
1882-11-08Belgenland (Antwerpen-NY)3 personen
1882-11-08BelgenlandAalderinkJan HendrikBroene1853Sibculo1934Allendale
1882-11-08BelgenlandAalderinkHendrik 1881   
1882-11-08BelgenlandBroeneHendrikjeAlerink1854Sibculo1940Allendale
1883 Feltz, van der      
1883 Wellen      
1883 nazienAlerinkFrederik 1858Sibculo1926Pease
1883  nazienAlerinkGerrit 1864Sibculo1945Allendale
1883  nazienAlerinkAlbert 1868Sibculo1946Allendale
1883  nazienAlerinkHilligje 1869 (circa)Nederland1900 nazienUSA
1883 Feltz, van der      
1883 Feltz, van der      
1883 Feltz, van der      
1883 Feltz, van der      
1883 Feltz, van der      
1883-04 Berg, van denAaltje 1842Ommerschans1906Borculo
1883-04 WietenFemmetje 1867Slagharen1926Holland
1883-04 WietenJan 1869Slagharen1921Muskegon
1883-04 WietenMartina 1871Slagharen1909Ellsworth
1883-04 WietenMargje 1873Lutten aan de Dedemsvaart1945Ellsworth
1883-04 WietenJacobus Johannes 1874Slagharen  
1883-04 WietenFemmegien 1879Slagharen1953Grandville
1883-04-03ZaandamHoppeHarm Jan 1845Odoorn  
1883-04-03 ZaandamHoppeJan Kasper1875Erica  
1883-04-03 Zaandam (Amsterdam-NY)HoppeJozef 1876 Sellingerbeetse  
1883-04-03 ZaandamHoppeLambertus Hendrikus 1878Sellingerbeetse  
1883-04-03 ZaandamSibumAnna GesinaHoppe1849Slagharen  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derJacob1836Drachten  
1883-04-16Amsterdam (Amsterdam-NY)OverwegSeine 1859Collendoorn  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derHenrietta CatharinaHeide, van der1837Ambt Ommen  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derElizabeth 1861Avereest  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derRoelof 1864Paardenlanden  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derJanke 1867Avereest  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derMeine 1868Avereest  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derJan 1871Lutten  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derWillemina 1874Lutten  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derJacobus 1877Lutten  
1883-04-16AmsterdamHeide, van derAlbertha Rosina 1882Collendoornerveen  
1883-04-17nazienWietenHarmBerg, van den1832Meppel1902Borculo
1883-04-19 KuiperHendrikWind1831Steenwijk1887Grand Rapids
1883-04-19nazienKuiperFemmigje 1857Steenwijk  
1883-04-19 KuiperFenia 1860Steenwijk  
1883-04-19 KuiperJan 1863Steenwijk  
1883-04-19 KuiperAlbert 1866Steenwijk1953Ellsworth
1883-04-19 KuiperHendrik Jan 1870Avereest  
1883-04-19 KuiperNaatje 1873Avereest1958Grand Rapids
1883-04-19 WindAafjeKuiper1831Meppel1914Grand Rapids
1883-04-30SchiedamBrandHendrik JanPiek1846Den Ham1926Grand Rapids
1883-04-30SchiedamTibbeJanVeldstra1854Lutten1936Grant
1883-04-30SchiedamBrandFennigje 1874Lutten  
1883-04-30SchiedamBrandGeertje 1880Lutten  
1883-04-30SchiedamBrandJacob 1882Lutten  
1883-04-30SchiedamKleinlugtenbeldFennigjenTibbe1852Heemse1919Fillmore
1883-04-30SchiedamPiekMargjeBrand1850Munnekeburen1910Grand Rapids
1883-04-30SchiedamTibbeRoelofKleinlugtenbeld1856Lutten1934Holland
1883-04-30SchiedamTibbeMargje 1879Lutten1951Holland
1883-04-30SchiedamTibbeJan 1882Lutten1922Holland
1883-04-30Schiedam (Amsterdam-NY)TibbeAlbert Jan 1882Radewijk  
1883-04-30SchiedamVeldstraHendrikjeTibbe1853Dedemsvaart  
1883-07-30zie artikel
1883-09-10MaasdamBeltmanJan Hendrik 1830Lutten  
1883-09-10MaasdamBeltmanAlbertNijzink1854Gramsbergen  
1883-09-10MaasdamBeltmanHendrik Jan 1861Gramsbergen  
1883-09-10Maasdam (Rotterdam-NY)BeltmanGerrit 1868Anerveen  
1883-09-10MaasdamNijzinkHendrikjenBeltman1859Collendoorn1925Douglas County
1883-10-15SchiedamAalderinkHendrik 1825Sibculo1904Allendale
1884 RamermanBerend JanBos1850Stad Hardenberg1922Cleveland
1884nazienVenemanHendrik 1864Sibculo1956Coopersville
1884nazienVluggerAleidaMarkfluwer    
1884 BosHarmpjeRamerman1854Dedemsvaart1916Cleveland
1884 RamermanGerrit 1878Sibculo1943Westlake
1884 RamermanJohanna Jacoba 1880Brucht1949 
1884 RamermanMarie 1881   
1884 RamermanJantje 1884Amsterdam1956North Olmsted
1884-0-16MaasdamJonken      
1884-04-14MaasdamJonkerGerrit 1849Lutten aan de Dedemsvaart1920Muskegon
1884-04-14MaasdamSpoelderWessel 1858Lutten1937Choteau
1884-04-14MaasdamJonkerEverdina 1873Stad Hardenberg  
1884-06 SpoelderHarmenVedders1818Hasselt1907New Holland
1884-06 SpoelderHermina 1861Lutten aan de Dedemsvaart1935Platte
1884-06 SpoelderJantien Hendrika 1869Lutten aan de Dedemsvaart1943Grant
1884-06 VeddersHendrikjeSpoelder1826Varsen1901New Holland
1884-07-14SchiedamRiddermanBerend 1842Ane1903Fremont
1884-07-14SchiedamRiddermanGeertjen 1869Ane  
1884-07-14SchiedamRiddermanHendrik 1873Ane1957Fremont
1884-07-14SchiedamRiddermanHermannes 1876Ane  
1884-07-14Schiedam (Amsterdam-NY)RiddermanHendrika 1879Bergentheim  
1884-09-16Maasdam (Rotterdam-NY)19 personen
1884-09-16MaasdamDerksAlbertusWilps1854Gramsbergen  
1884-09-16MaasdamGroeninkAlbertDragt1851Steenwijk1918New Era
1884-09-16MaasdamVenemanGerritJonker1853Sibculo1927Coopersville
1884-09-16MaasdamDerksGeesje 1881Loozen  
1884-09-16MaasdamDerksHendrik Jan 1883Radewijk  
1884-09-16MaasdamDragtMarrigjenGroenink1848Collendoorn1935New Era
1884-09-16MaasdamGroeninkAaltje 1868Den Ham  
1884-09-16MaasdamGroeninkAaltje 1868Den Ham  
1884-09-16MaasdamGroeninkKlaas 1880Venebrugge1951New Era
1884-09-16MaasdamGroeninkRoelofje 1883Venebrugge  
1884-09-16MaasdamJonkerDienaVeneman1856Lutten1931Coopersville
1884-09-16MaasdamVenemanHarmenVries, de1828Den Velde1899Polkton
1884-09-16MaasdamVenemanJennigje 1868Sibculo1953Muskegon
1884-09-16MaasdamVenemanHendrikje 1871Venebrugge  
1884-09-16MaasdamVenemanHarm 1878Venebrugge  
1884-09-16MaasdamVenemanJohannes 1881Venebrugge  
1884-09-16MaasdamVenemanHendrik 1883Venebrugge  
1884-09-16MaasdamVries, deHendrikaVeneman1828Vriezenveen1916Polkton
1884-09-16MaasdamWilpsJennigjenDerks1853Heemserveen  
1885 Veltkamp      
1885-04-25Edam (Amsterdam-NY)6 personen
1885-04-25EdamKoopmanGerritKrol1836Koudum  
1885-04-25EdamKoopmanJentje 1860Avereest  
1885-04-25EdamKoopmanAaltje 1865Ambt Ommen  
1885-04-25EdamKoopmanJacob 1868Den Ham  
1885-04-25Edam KoopmanPieter 1871Bergentheim  
1885-04-25EdamKrolFemmigjeKoopman1833Tjallebert  
1885-09-14W.A. Scholten (Rotterdam-NY)TabbertKlaaszie 18911850Coevorden1900Holland
1886 SchreurJacobPrins1851IJhorst1925Cleveland
1886 PrinsGrietjeSchreur1857Steenwijkerwold1898Cleveland
1886 SchreurJan 1880 (circa)Ambt Ommen  
1886 SchreurJeep 1883Bergentheim1943Cleveland
1886 SchreurJantje 1886Bergentheim  
1887 VenemanJan 1861Sibculo  
1887-04-06Edam (Amsterdam-NY)6 personen
1887-04-06EdamFokkertGeerdPrenger1853Itterbeck  
1887-04-06EdamFokkertHendrik 1864?Pruissen  
1887-04-06EdamFokkertLambert 1883Stad Hardenberg  
1887-04-06EdamFokkertJan 1884Stad Hardenberg  
1887-04-06EdamFokkertJanna 1886Stad Hardenberg  
1887-04-06EdamPrengerJohannaFokkert1859Pruissen  
1887-04-11Schiedam (Amsterdam-NY)AlerinkHendrik 1870Sibculo  
1888-06-04EdamKruisHendrikEuverman1836Aengwirden  
1888-06-04EdamEuvermanGrietje Kruis1837Avereest  
1888-06-04EdamKruisWicher 1866Den Ham (wonend Brucht)  
1888-06-04EdamKruisJentje 1867Den Ham  
1888-06-04EdamKruisTrijntje 1871Den Ham  
1888-06-04EdamKruisJantje 1877Den Ham  
1889-09-27Amsterdam (Amsterdam-NY via Boulogne-sur-mer)8 personen
1889-09-27AmsterdamEilers (Spijker)Herm 1842Slagharen  
1889-09-27AmsterdamEilers (Spijker)Maria 1867Slagharen1943Glennonville
1889-09-27AmsterdamEilers (Spijker)Roelof 1873Slagharen1951Jefferson
1889-09-27AmsterdamEilers (Spijker)Johan 1879Slagharen  
1889-09-27AmsterdamEilers (Spijker)Herman 1882Slagharen  
1889-09-27AmsterdamKerperinJan 1860Slagharen1934Glennonville
1889-09-27AmsterdamWoltersMaria 1844Slagharen1926Jefferson
1890-03-27AmsterdamKruiskampHendrik Jan 1861Stad Hardenberg  
1890-05-09Maasdam (Rotterdam-NY via Boulogne-sur-mer)15 personen
1890-05-09MaasdamBrandRoelofPadding1853Luttergreppel1919Detroit
1890-05-09MaasdamOtterHarmenKuilder1828Opsterland  
1890-05-09MaasdamBrandJohannes 1884Avereest1934Detroit
1890-05-09MaasdamBrandGerrit 1885Zuidwolde  
1890-05-09MaasdamBrandLammigje 1887Avereest1966Detroit
1890-05-09MaasdamBrandAaltje 1888Avereest1963 
1890-05-09MaasdamKuilderTrijntjeOtter1829Aengwirden  
1890-05-09MaasdamNiksAaltjeOtter1842Avereest1908South Holland
1890-05-09MaasdamOtterHarmenKuilder1828Opsterland  
1890-05-09MaasdamOtterHendrikNiks1848Dedemsvaart1917South Holland
1890-05-09MaasdamOtterMargje 1870Avereest  
1890-05-09MaasdamOtterHarm 1873De Krim  
1890-05-09MaasdamOtterTrijntje 1878Avereest1958Arlington
1890-05-09MaasdamOtterJan 1882Avereest1937Getchel
1890-05-09MaasdamPaddingJohannaBrand1860Dedemsvaart1931Detroit
1890-09-08Amsterdam (Amsterdam-NY)7 personen
1890-09-08AmsterdamSassenHarm JosephBelt1853Slagharen  
1890-09-08AmsterdamBeltMariaSassen1854De Loo  
1890-09-08AmsterdamSassenAnna Aleida 1879Slagharen  
1890-09-08AmsterdamSassenHermannus Hendrikus 1881Slagharen  
1890-09-08AmsterdamSassenHendrika Franciska 1884Slagharen  
1890-09-08AmsterdamSassenJohanna Maria 1886Slagharen  
1890-09-08AmsterdamSassenJohannes Bernardus 1889Slagharen  
1890-10-25 PotWillem 1861Lutten1932Ogden
1890-10-25 PotJohanna 1872Avereest1952Escondido
1891 Veltrop      
1891-06-19Spaarndam (Rotterdam-NY, via Boulogne-sur-mer)3 personen
1891-06-19SpaarndamTabbertKlaasEppink1850Coevorden1900Holland
1891-06-19SpaarndamEppinkFrederikaTabbert1854Lutten1924Holland
1891-06-19SpaarndamTabbertFrouwkje 1885Lutten1963Holland
1891-09-22Dubbeldam (splinternieuw schip van Amsterdam-NY)8 personen
1891-09-22DubbeldamHavekotteWillemDrenth1847Dedemsvaart  
1891-09-22DubbeldamDrenthMaria AnnaHavekotte1850Dedemsvaart  
1891-09-22DubbeldamHaverkotteMaria Ekla 1875Slagharen  
1891-09-22DubbeldamHaverkotteChristiaan 1877Slagharen  
1891-09-22DubbeldamHaverkotteMartha 1880Slagharen  
1891-09-22DubbeldamHaverkotteMartinus 1883Slagharen  
1891-09-22DubbeldamHaverkotteJohannes 1886Slagharen  
1891-09-22DubbeldamHaverkotteJohanna 1890Slagharen  
1892zie artikel
1892-03-03Wisconsin (Liverpool & Queenstown-NY)26 personen
1892-03-03WisconsinBreukelmanJanOverweg1862Heemse1932Douglas County
1892-03-03WisconsinHanninkGerritMeijerink1840Brucht1927Douglas County
1892-03-03WisconsinOverwegGerrit JanHuisman1843Rheeze1927Douglas County
1892-03-03WisconsinRengelinkHarmMeijerink1844Baalder1910Platte
1892-03-03WisconsinBeltman ?1838 (54 jaar)Dakota gaat naar  
1892-03-03WisconsinBreukelmanFrederik 1891Collendoornerveen1976 
1892-03-03WisconsinHanninkWibbigjen 1880Brucht1959Ripon
1892-03-03WisconsinHanninkGerritdina 1882Brucht1968Ripon
1892-03-03WisconsinHanninkEgbert 1885Brucht1932Douglas County
1892-03-03WisconsinHanninkJan Hendrik 1887Brucht1939Douglas County
1892-03-03WisconsinHanninkEvert 1890Brucht1892New York?
1892-03-03WisconsinHuismanJannaOverweg1843Ambt Ommen1913Douglas County
1892-03-03WisconsinMeijerinkAaltjenHannink1854Stad Hardenberg1927Douglas County
1892-03-03WisconsinMeijerinkJohannaRengelink1856Stad Hardenberg1936Platte
1892-03-03WisconsinOverwegGeertjeBreukelman1867Rheeze1953Douglas County
1892-03-03WisconsinOverwegDiena 1869Rheeze1940Douglas County
1892-03-03WisconsinOverwegMarten 1872Rheeze1945Douglas County
1892-03-03WisconsinOverwegJennigje 1875Rheeze1952Douglas County
1892-03-03WisconsinOverwegDerk 1878Collendoornerveen1936Aurora Center
1892-03-03WisconsinOverwegGeesje 1880Collendoornerveen1964Holland
1892-03-03WisconsinRengelinkJan Hendrik 1881Brucht1956Platte
1892-03-03WisconsinRengelinkHendrikje 1883Brucht1958Gregory County
1892-03-03WisconsinRengelinkHendrik 1884Brucht1965Sibley
1892-03-03WisconsinRengelinkGerritdina 1887Brucht1945Platte
1892-03-03WisconsinRengelinkJohanna 1889Brucht1974Tecumseh
1892-03-03WisconsinRengelinkEvert 1891Brucht1954Charles Mix County
1892-08-27Alaska (Liverpool & Queenstown-NY)3 personen
1892-08-27AlaskaOmvleeJeltjePot1834Ambt Ommen1919Ogden
1892-08-27AlaskaPotArendOmvlee1828Avereest1912Ogden
1892-08-27AlaskaPotDiena 1869Avereest1959San Diego
1892-10-00zie artikel
1892-10-17Dubbeldam (Amsterdam-NY68 personen
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampAlbertWijlen, ter1850Anerveen1937Borculo
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampHendrikMeijerink1843Anerveen  
1892-10-17DubbeldamBoschArieMink1865Bergentheim1942Spring Lake
1892-10-17DubbeldamHubersJan HendrikHuisjes1849Lutten1920Douglas County
1892-10-17DubbeldamKlingeAlbertusTiebert1858Gramsbergen1948Holland
1892-10-17DubbeldamMeijerinkJan HendrikBeltman1822Brucht1898Platte
1892-10-17DubbeldamMinkDerkToeten1821Havelte  
1892-10-17DubbeldamPaddingJan Keen18631863Avereest  
1892-10-17DubbeldamPrangerHarmenMuis1860Lemsterland1931Platte
1892-10-17DubbeldamPrangerSjoerdMink1867Oosterzee1928Platte
1892-10-17DubbeldamPrangerVolkenJutstra1870Oosterzee1948Platte
1892-10-17DubbeldamSchreurGeertVeurink1845Wilsum1929Mille Lacs County
1892-10-17DubbeldamVeltinkAlbertHolleboom1841Bergentheim1907Zeeland
1892-10-17DubbeldamWal, van derPetrusSlootheer1859Spanga1927Shelton
1892-10-17DubbeldamBeltmanGerritdinaMeijerink1834Lutten1898Platte
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampJannes 1872Lutten  
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampAaltje 1873Lutten  
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampJan 1874Brucht1934Zeeland
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampJannes 1876Heemserveen1924Borculo
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampHendrik 1880Brucht1964Holland
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampGerrit Jan 1884Brucht1981Zeeland
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampGeertje 1885Lutten  
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampJan Berend 1886Brucht1968Borculo
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampGerrit Jan 1887Lutten  
1892-10-17DubbeldamBlaauwkampHendrikjen 1892Brucht  
1892-10-17DubbeldamBoschDerk 1886Bergentheim1936Spring Lake
1892-10-17DubbeldamBoschDerk 1888Sibculo1949Spring Lake
1892-10-17DubbeldamBoschNeeltje 1890Bergentheim  
1892-10-17DubbeldamHolleboomJennigjenVeltink1843Collendoorn1918Zeeland
1892-10-17DubbeldamHubersWillemina Hendrika 1877Lutten1949Rock Valley
1892-10-17DubbeldamHubersAlbertje 1879Lutten1964 
1892-10-17DubbeldamHubersHendrikje 1888Lutten1956Sioux Center
1892-10-17DubbeldamHubersWibbigje 1889Lutten1980Rock Valley
1892-10-17DubbeldamHubersJan 1891Lutten1967Platte
1892-10-17DubbeldamHuisjesGeertruidaHubers1861Gramsbergen  
1892-10-17DubbeldamJutstraJohannaPranger1867Tiendeveen1949Platte
1892-10-17DubbeldamKlingeAlbert 1888Gramsbergen1904Borculo
1892-10-17DubbeldamKlingeJan 1890Gramsbergen1972Holland
1892-10-17DubbeldamKlingeGerrit Jan 1891Lutten1987Borculo
1892-10-17DubbeldamMeijerinkAaltjenBlaauwkamp1860Radewijk  
1892-10-17DubbeldamMeijerinkHerm 1867Stad Hardenberg1956Platte
1892-10-17DubbeldamMeijerinkGerrit Jan 1869Stad Hardenberg1955Mitchell
1892-10-17DubbeldamMeijerinkGeertjen 1872Stad Hardenberg1906Platte
1892-10-17DubbeldamMinkAnnaBosch1864Lutten  
1892-10-17DubbeldamMinkHilligjePranger1869Ambt Ommen1964Grand Rapids
1892-10-17DubbeldamMuisJantjePranger1865Brucht1927Platte
1892-10-17DubbeldamPrangerHarmke 1873Lemsterland1941Platte
1892-10-17DubbeldamPrangerGrietje 1889Brucht1973Orange city
1892-10-17DubbeldamPrangerJan 1891Brucht1940Platte
1892-10-17DubbeldamPrangerRein 1892Bergentheim1958Grandville
1892-10-17DubbeldamSchreurDina 1873Heemserveen1944 
1892-10-17DubbeldamSchreurGerrit Jan 1874Heemserveen1909Mille Lacs County
1892-10-17DubbeldamSchreurJan 1877Heemserveen1949Mille Lacs County
1892-10-17DubbeldamSchreurHermina 1878Heemserveen1968Mille Lacs County
1892-10-17DubbeldamSchreurLambertus 1881Heemserveen1967Kanawha
1892-10-17DubbeldamSchreurHermannus 1889Heemserveen1981Pease
1892-10-17DubbeldamSlootheerGeertje TeunisWal, van der1858Lemsterland1936Shelton
1892-10-17DubbeldamTiebertJohannaKlinge1868Loozen1927Holland
1892-10-17DubbeldamToetenJantjeMink1823Hollandscheveld  
1892-10-17DubbeldamVeltinkAaltje 1872Collendoornerveen  
1892-10-17DubbeldamVeltinkGesina 1879Collendoorn  
1892-10-17DubbeldamVeurinkJennigjenSchreur1844Rheeze1909Mille Lacs County
1892-10-17DubbeldamWal, van derFentje 1880Weststellingwerf  
1892-10-17DubbeldamWal, van derBoukje 1882Ane  
1892-10-17DubbeldamWal, van derKier 1884Lemsterland  
1892-10-17DubbeldamWal, van derTeunis 1887Gaasterland1963Shelton
1892-10-17DubbeldamWal, van derAlbert 1889Ane1956Emmons County
1892-10-17DubbeldamWijlen, terHendrikjenBlaauwkamp1848Brucht1909Borculo
1892-11-05Spaarndam (Rotterdam-NY)14 personen
1892-11-05SpaarndamSchrotenboerEvertBrinke, ten1836Heemse1909Rusk
1892-11-05SpaarndamVenemanAlbertNijeboer1852Anerveen1938Ripon
1892-11-05SpaarndamBrinke, tenGeertjenSchrotenboer1856Bergentheim1939Rusk
1892-11-05SpaarndamNijeboerJennigjenVeneman1854Lutten1940Ripon
1892-11-05SpaarndamSchrotenboerZwaantje 1873Stad Hardenberg1962Holland
1892-11-05SpaarndamSchrotenboerHermannes 1874Stad Hardenberg  
1892-11-05SpaarndamSchrotenboerHendrika 1876Heemse1933Jamestown
1892-11-05SpaarndamSchrotenboerJennigjen 1885Stad Hardenberg1942Holland
1892-11-05SpaarndamSchrotenboerGerritdina 1888Stad Hardenberg1961West Olive
1892-11-05SpaarndamVenemanGerrit 1878Lutten1960Hughson
1892-11-05SpaarndamVenemanWillemina 1881Lutten1978Ripon
1892-11-05SpaarndamVenemanAlbert 1883Lutten1962Ripon
1892-11-05SpaarndamVenemanGeesje 1884Lutten1960Modesto
1892-11-05SpaarndamVenemanHendrikus 1891Lutten1963Ripon
1893 JutstraKlaas Johannes 1826Ooststellingwerf1920Platte
1893-01 Heide, van derBerend 1869Avereest  
1893-04 PenGrietje HarmensPranger1835Lemsterland1911Platte
1893-04 PrangerRein SjoerdsPen1829Oosterzee1906Platte
1893-04 PrangerCornelis 1875Lemsterland1963Platte
1893-05-04SpaarndamSchrotenboerGerrit 1862   
1893-05-31MaasdamBeukerHendericus B.Duijn, van1834 1900Holland
1893-05-31MaasdamDuijn, vanAaltjeBeuker1836 1919Holland
1893-05-31MaasdamRobbertAleidaGezina1886Maasland1962Holland
1893-06-23Werkendam (Rotterdam-NY)
1893-06-23WerkendamEshuisJennigjenHubers1836Diffelen1905Pease
1893-06-23WerkendamTimmermanJanHubers1855Gramsbergen1944Grant
1893-06-23WerkendamHubersJennigjenTimmerman1864Lutten1893Douglas County
1893-06-23WerkendamHubersJan 1868Lutten1940Pease
1893-06-23WerkendamHubersJan Hendrik 1875Lutten1965Pease
1893-06-23WerkendamHubersJohanna 1878Lutten1971Hull
1893-06-23WerkendamTimmermanJohanna Geertruid 1883Ane1969Sully
1893-06-23WerkendamTimmermanWillwm Hendrik 1886Ane1936Platte
1893-06-23WerkendamTimmermanAlbert 1889Lutten1919Platte
1893-06-23WerkendamTimmermanGerritdina Johanna 1891Lutten1893? 
1893-08-17 BreukelmanJan Hendrik 1870Heemse1949Corsica
1893-08-17 VeurinkGerhardusLamberink1847Rheeze1903Douglas County
1893-08-17HubersEverdina 1863Lutten1935Lynden
1893-08-17HubersHendrikje 1869Bergentheim1907New Holland
1893-08-17 HubersEvertje 1877Lutten1953Charles Mix County
1893-08-17 HubersHendrika Johanna 1882Lutten1979Lynden
1893-08-17 HubersGerrit Jan 1884Lutten1970New Holland
1893-08-17 HubersKlazina 1887Lutten1919New Holland
1893-08-17 00-09-1893 Detroit nazienHubersKlaasReinders1832Ane1916New Holland
1893-08-17 LamberinkJennigjenVeurink1856Rheeze1917Douglas County
1893-08-17 ReindersHendrikaHubers1844Ane1918Douglas County
1893-08-17 VeurinkHermina 1878Heemserveen1965Douglas County
1893-08-17 VeurinkHermannus 1881Heemserveen1953Mitchell
1893-08-17 VeurinkGerrit Jan 1886Heemserveen1964Douglas County
1893-08-17 VeurinkGerrit Hendrik Albertus 1892Heemserveen1975New Holland
1893-10-02Spaarndam (Rotterdam-NY)7 personen
1893-10-02SpaarndamRobbertJanBeuker1857Emlichheim1922Holland
1893-10-02SpaarndamBeukerJacoba NicolasinaRobbert1863Zwolle1957Holland
1893-10-02SpaarndamRobbertHendrik Jan 1887De Lier1956Holland
1893-10-02SpaarndamRobbertHendrika Johanna 1888De Lier1962Grand Rapids
1893-10-02SpaarndamRobbertEverhardus Bernardus 1889De Lier1957Holland
1893-10-02SpaarndamRobbertHenderikus 1891Lutten1952Grand Rapids
1893-10-02SpaarndamRobbertGesinus 1892Lutten1977Holland
1893-10-18Obdam (Rotterdam-NY)
1893-10-18ObdamBoschRoelofMink1855Lutten  
1893-10-18ObdamBoschRoelof 1884 (circa)Brucht?  
1893-10-18ObdamBoschNeeltje 1885Bergentheim  
1893-10-18ObdamBoschJantien 1886Bergentheim  
1893-10-18ObdamBoschJannetje 1888Bergentheim  
1893-10-18ObdamBoschDerk 1890Bergentheim  
1893-10-18ObdamMinkAnnigjenBosch1861Lutten1937Spring Lake
1893 voor Verwey MejanJan Lukas 1864De Wijk  
1894nazienJonkerJohannes 1868Stad Hardenberg  
1894-1898 KlingeJan Hendrik 1870 (circa)Holtheme?  
1895-11-11Veendam (Rotterdam-NY)
1895-11-11VeendamAufderhaarJohannaKlinge1849Heemserveen1933Grand Rapids
1895-11-11VeendamKlingeJanna 1877Avereest  
1895-11-11VeendamKlingeHilbert 1882Avereest1968Alaska
1895-11-11VeendamKlingeHendrikje 1886Avereest1962Grand Rapids
1898nazienAufderhaarHendrik Jan 1875Heemserveen1899Chicago
1899-11-23 Verwey MejanJacobus Joachim 1874Voorwijk  
1900zie artikel
1902nazienJanBril1840Heemse1923Pease
1902-04-17PotsdamBrilAlberta HendrikaVeurink1851Heemse1913Pease
1902-04-17PotsdamVeurinkGerrit Jan 1887Heemserveen1979Pease
1902-10-05StatendamJutstraWillemtjeMekkers1855Ooststellingwerf1931Amity
1902-10-05StatendamMekkersJanJutstra    
1903PotsdamBeld      
1904-03-31PotsdamGardinge      
1904-03-31PotsdamPadding      
1904-10-25StatendamBemboomJohannes Wilhelmus 1886Jefferson1961Jefferson
1905Noordam (Rotterdam-NY)
1905-09-12NoordamBieleveld      
1905-10-30RijndamEkkelDerk JanKedde1881Sibculo1965Fremont
1905-10-30Rijndam (Rotterdam-NY)EkkelGerrit Jan 1903Kloosterhaar1993Grand Rapids
1905-10-30RijndamKeddeFennegienEkkel1883Loozen1969Fremont
1906zie artikel
1906 Meijer      
1906-03-21StatendamOtterLambertusHartman1863Lutten1920Crookston
1906-03-21StatendamHartmanAaltjeOtter1881Avereest1920Crookston
1906-03-21StatendamOtterLambertusHartman1863Lutten  
1906-03-21Statendam (Rotterdam-NY)OtterRoelof 1904   
1906-10-30Rijndam (Rotterdam-NY)Olde LohuisMaria Regina 1884 (circa)   
1908-04-08NoordamBrinkMannes 1878Lutten  
1908-04-08NoordamHeide, van derMeineFaassen, van1862Avereest  
1908-04-08Noordam (Rotterdam-NY)Faassen, vanGesinaHeide, van der1856Lutten  
1908-05-26Nieuw AmsterdamPetter      
1909-11-16RotterdamRabe      
1910-03-28Nieuw AmsterdamRuben      
1911-06-05Nieuw AmsterdamBosmanHilbrand     
1911-06-05Nieuw Amsterdam (rotterdam-NY)BosmanTrijntje     
1912NoordamPotter      
1912-10-23PotsdamGraaf, van der      
1913-04-04PotsdamDanes      
1914-02-26NoordamBrouwer      
1914-04-01NoordamHuizenga      
1914-04-23PotsdamRuben      
1919-11-04Nieuw Amsterdamde Vries      
1919-12-18RotterdamKisteman      
1919-12-18RotterdamVeldkamp      
1919-12-31Nieuw Amsterdamde Boer      
1920-04-10BalticBuma      
1920-05-16NoordamBekendam      
1920-05-16NoordamBuma      
1920-07-12RotterdamBroersma      
1920-08-12RijndamBrandt      
1921-02-06RijndamVeen, van      
1923-07-18OlympicPomp      
1923-11-17Nieuw AmsterdamPomp      
1927OlympicBekendam      
1952 Bakker      

Nog meer emigranten en verwanten…

Naam Geb. datumPlaatsOvl. datum PlaatsVader MoederGehuwdHuw. datumPlaatsPartner
AALDERINK Albert 1868-5-5Sibculo 1946-5-23HudsonvilleALERINK, Hendrik DUISMAN, Andiena 1x 1896-5-25Allendale KRAKER, Gertie
AALDERINK Gerrit 1864-3-14Sibculo 1945-9-9Grand HavenALERINK, Hendrik DUISMAN, Andiena 1x 1898-6-11Cook, IllinMUSTE, Augusta A.
AALDERINK Hendrik 1870-8-6Sibculo 1946-5-2Holland, OtALERINK, Hendrik DUISMAN, Andiena 1x 1899USA NIENHUIS, Anna
ACHTERSMIT Aaltjen 1860-8-7Dedemsvaart1926-10-15Cleveland, AGTERSMIT, Hendrik KROL, Aaltje 1x.....................PRINS, Klaas
ALDRINK Hendrik 1881-2-26Mander 1944-5-13Polkton TwpALERINK, Jan Hendrik BROENE, Hendrikjen ...............................................
ALERINK Frederik 1858-6-5Sibculo 1926-10-7Wyanett, IsALERINK, Hendrik DUISMAN, Andiena 1x 1884-5-4Graafschap,MASSELINK, Fenna
ALERINK Hendrik 1825-12-25Sibculo 1904-6-2Allendale AALDERINK, B. Hendriks PIER, Lena 1x1850-10-19Ambt HardenDUISMAN, Andiena
ALERINK Jan Hendrik 1853-3-31Sibculo 1934-5-9Allendale ALERINK, Hendrik DUISMAN, Andiena 1x 1879-11-1Ambt HardenBROENE, Hendrikjen
ALERS Anna Helena 1838-12-30Nieuw-Schoo.....................ALERS, Johann Heinrich SCHWIETERS, Maria G. ...............................................
ALERS Anna M.M. 1835-8-14Nieuw-Schoo 1911-3-18Folk, OsageALERS, Johann Heinrich SCHWIETERS, Maria G. 1x 1854-5-9Westphalia,STEGEMANN, Joseph
ALERS Johann Heinrich 1806-6-26Wesuwe 1851-6-22Osage, Miss..............................................1xvoor 1835-...........SCHWIETERS, Maria Gezina
ALOFS Geertruida 1855-4-25Beekbergen 1922-4-8Holland ALOFS, Willem Van BEEK, Geertjen 1x 1874-9-1Graafschap BEKMAN, Gerrit
..........................................................................................................2x 1908-3-12Holland, AlTIBBE, Hermannes
ALOFS Gerrit 1851-12-4Beekbergen 1903-4-16Richland TwALOFS, Willem Van BEEK, Geertjen ...............................................
ALOFS Hendrika Berendina 1857-1-3Beekbergen .....................ALOFS, Willem Van BEEK, Geertjen 1x 1877-3-15Graafschap,DUNNEWIND, Hendrik J.'.
..........................................................................................................2x 1896-4-2Holland TwpTIBBE, Hermannes
ALOFS Margrietha Johanna 1858-12-6Beekbergen 1912-12-15Fillmore ALOFS, Willem Van BEEK, Geertjen 1x1876-11-14Overisel SCHUURMAN, Jan
ALOFS Metje 1846-10-31Beekbergen 1910-12-29Fillmore ALOFS, Willem Van BEEK, Geertjen 1x 1873-2-1Apeldoorn ALOFS, Harmen
ALOFS Waander 1850-8-7Beekbergen 1932-7-30Fillmore ALOFS, Willem Van BEEK, Geertjen 1x 1875-9-7Allegan SCHROTENBOER, Gezina
ALOFS Willem 1806-12-25Beekbergen 1877-5-28Fillmore [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1846-8-28Apeldoorn Van BEEK, Geertjen
ALOFS Willem Jan 1862-3-1Beekbergen na 1880-Fillmore ALOFS, Willem Van BEEK, Geertjen ...............................................
ALOFS Willemina 1863-9-5Beekbergen na 1932-Grand RapidALOFS, Willem Van BEEK, Geertjen 1x1896-10-28Holland, OtBROERSMA, Cornelis
ALTGILBERS Anna Maria 1817-9-11Germany 1902-6-15...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x1844-10-14St. Louis, SANTEL, Anton
AMSINGA Eltjo 1932-4-8De Krim 2018-10-16Ingersoll, AMSINGA, Klaas FEDDES, Marchiena ...............................................
AMSINGA Klaas 1901-3-15De Krim 1999Strathroy AMSENGA, Eltjo POELMAN, Aagtje 1x 1931-6-11GramsbergenFEDDES, Marchiena
AMSINK Aaltjen 1802-2-3Brucht na 1850-Holland TwpSCHOTTEN, F.J. HendriksGEERTS, Alberte Gerrits1x 1827-4-28GramsbergenPLASMAN, Derk Willems
AMSINK Hermannus 1834-1-26Laar na 1900-Zeeland, OtAMSINK, H.G. Hendriks MARS, Jenne 1x 1866-6-1Laar LANGEJANS, Anna
AMSINK Jennegien 1866-8-14Laar 1946-1-9Grand RapidAMSINK, Hermannus LANGEJANS, Anna 1x.....................[niet openbaar]
van ANROOIJ Johan F. 1800Gameren ...................................................................1x 1827-5-3Goes STIGHARTOY, W.R.
van ANROOY Pieter 1831-11-29Goes 1903-8-2Fillmore van ANROOIJ, Johan F. STIGHARTOY, W.R. 1x 1857...........HOFMEIJER OR VOS, Z.
APKEN Johann Albert 1830-12-9Messingen 1907-2-6Clinton CouAPKEN, Albert APKEN, Anna Margareth 1x 1857-2-17St. BonifacRENSING, Anna Aleida
ARENDS Gertrude Hendrika 1902-9-6........... 1987-3-12...........ARENDS, Gerhard Herman BAKKER, Hendrika ...............................................
ARKES Bernhard Heinrich 1827-5-11Hesepertwis na 1853-nazien met ARKES, F. Berends HEET, Anna Maria Johans...............................................
ARNTSEN Arnoldus 1806-12-5Didam 1884-2-25Saint Damia[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1842-4-8Didam OVERGOOR, Joanna
..........................................................................................................2x 1847-1-15Didam RASING, Aleida
..........................................................................................................3xvoor 1854-...........ASELAGE, Magdalena A.
ARNTSEN Hendrina G.P. 1843-3-12Didam .....................ARNTSEN, Arnoldus OVERGOOR, Joanna ...............................................
ARNTSEN Johannes H. 1848-8-15Didam .....................ARNTSEN, Arnoldus RASING, Aleida ...............................................
ASELAGE Magdalena A. 1820-5-11Nieuw-Schoo 1879-11-8DamiansvillWILKEN, Martinus MENKEN, Margaretha A. 1x 1839...........FÜHNE, Johan H.D.
..........................................................................................................2xvoor 1854-...........ARNTSEN, Arnoldus
ASSINK Frederik 1842-8-6Lutten 1901-9-6Ottawa CounASSINK, Derk J. BerendsAMSINK, G. Frederiks 1x 1868-3-20Ambt HardenPETERS, Gerritdina
..........................................................................................................2x 1882-2-4Ambt HardenBARTERINK, Jennigjen
ASSINK Gerridina 1877-3-24Stegeren 1909-6-13Holland ASSINK, Frederik PETERS, Gerritdina 1x 1892-4-8Holland CitDe FRELL, Teunis
ASSINK Gerrit Hendrik 1875-1-7Stegeren 1926-3-23Grand HavenASSINK, Frederik PETERS, Gerritdina 1x 1913-3-14Holland, OtHAAK, Jannigje
ASSINK Hilligje 1870-3-16Stegeren voor 1901-...........ASSINK, Frederik PETERS, Gerritdina 1x 1888-4-28Zeeland, OtTen HAVE, Jacob S.
ASSINK Jennigje 1872-11-24Stegeren .....................ASSINK, Frederik PETERS, Gerritdina ...............................................
AUFDERHAAR Hermina 1851-6-18Heemserveen1894-12-19CHicago, CoAUFDERHAAR, H.H.W. HAKKERS, Janna 1x 1873-5-3Ambt Ommen PETERS, Evert
AUFDERHAAR Johanna 1849-10-11Heemserveen 1933-6-17Grand RapidAUFDERHAAR, H.H.W. HAKKERS, Janna 1x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................2x 1877-3-3Avereest KLINGE, Hilbert
..........................................................................................................3x1895-11-15Cook, IllinPETERS, Evert
BACKERS Maria Johanna 1845-12-28Nieuw-Schoo1905-12-29Jefferson CBAKKERS, Berend POLMAN, Anna Angela 1x 1866-4-17Taos, Cole PRENGER, Herman Heinrich
BAKER John O. 1837Europe 1877-2-10.........................................................1x 1868-4-8Holland, OtZAALMINK, Janna
BAKKER Eds 1844-5-2Dedemsvaart.....................BAKKER, Gerrit Idzes BUS, Roelofjen Wolters 1x 1868-10-9Ambt HardenAPPERLOO, Aafje
..........................................................................................................2x 1872-11-9Ambt HardenPRINS, Annigje
BAKKER Geertruida 1869-10-12Holland 1927...........BAKER, John O. ZAALMINK, Janna 1x 1891-4-6Holland, OtSONNEMA, Harke
BAKKER Gerrit 1871-7-20Den Ham .....................BAKKER, Eds APPERLOO, Aafje ...............................................
[niet openbaar] ........................................................................................1x.....................[niet openbaar]
BAKKER Hitjo 1847-11-3Westerlee 1920-1-7Douglas CouBAKKER, Jacob Hindriks GARST, Jantje Hittjes 1x ca. 1884South DakotLIKKEL, Hendrika
..........................................................................................................2x 1889...........HUINER, Naantje
..........................................................................................................3x na 1908-...........BLES, Annigje Geerts
BAKKER Jan 1874-2-25Beerzerveld.....................BAKKER, Eds PRINS, Annigje ...............................................
BAKKER Jantje 1890-3-28De Krim .....................BAKKER, Eds PRINS, Annigje ...............................................
BAKKER Klaas 1887-8-8De Krim .....................BAKKER, Eds PRINS, Annigje ...............................................
BAKKER Sjoerdtje 1901-7-10Rottevalle 1998-4-1Coaldale BAKKER, Klaas KARSEMEIJER, Grietje 1x 1928-3-8Ambt HardenLEFFERS, Hiske
BAKKER Wolter 1877-4-21De Krim .....................BAKKER, Eds PRINS, Annigje ...............................................
[niet openbaar] ..........................................BAKKER, Jan LAMBERINK, Hermina ...............................................
BAKKERS Anna Maria 1843-12-16Nieuw-Schoo.....................BAKKERS, Berend POLMAN, Anna Angela ...............................................
BAKKERS Berend 1813.............................................................................................................................
BAKKERS Bernard Herman 1848-3-17Nieuw-Schoo.....................BAKKERS, Berend POLMAN, Anna Angela ...............................................
BAKKERS Maria H.R. 1850-9-6Nieuw-Schoo.....................BAKKERS, Berend POLMAN, Anna Angela ...............................................
BALLAST Gerrit 1857-1-15Lutten 1939-3-6Grand RapidBALLAST, Herm Jan TIMMERMAN, Jennechien 1x1886-10-15Zutphen, OtSNIEDERS, Hendrikje
..........................................................................................................2x 1905-5-9HudsonvilleGEERS, Fanny
..........................................................................................................3x 1916-7-3Grand RapidVANKORLAAR, Lannie
BALLAST Harm 1911-4-27Dedemsvaart 1994-5-4Steinbach, BALLAST, Gerrit MEIJER, Alberta ...............................................
BALLAST Herm Jan 1879-2-12Lutten 1960-9-7Grand RapidBALLAST, Jan Hendrik MELENBERG, Fennegien 1x 1902-5-29Grand RapidKUZEE, Jozena
BALLAST Hilligje 1881-7-3Lutten 1889-11-7Grand RapidBALLAST, Jan Hendrik MELENBERG, Fennegien ...............................................
BALLAST Jan Hendrik 1854-2-13Lutten 1935-9-22Grand RapidBALLAST, Herm Jan TIMMERMAN, Jennechien 1x 1878-5-4Ambt HardenMELENBERG, Fennegien
BARELS Freerk 1882-12-8Steenbergen 1957-8-3GramsbergenBARELS, Roelof BAKKER, Grietje 1x 1905-9-30Roden MARISSEN, Wibbegien
..........................................................................................................2x 1923-7-12Zuidwolde KLUNDER, Berendina
BARELS Jan 1907-12-12Assen 1968-2-11GramsbergenBARELS, Freerk MARISSEN, Wibbegien 1x.....................VASSE, Roelofjen
BAREMAN Maria 1869-1-27Zaamslag 00-02-1948...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1894-5-30Holland, OtPLAGGEMARS, Hendrik
BARKEL H. Hendriks 1780-12-29Wierden 1858-6-11Overisel .............................................................................................
BARTELS John 1866-1-7Netherlands1939-11-25...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x1892-10-28Olive TownsTROOST, Klaasje
BARTERINK Evert 1872-1-30Lutten 1932-10-19Wabash TownBATTERINK, Hendrik KOEL, Swenne 1x 1894Indiana LOWE, Eliza Mae
BARTERINK Jennigjen 1854-1-23Lutten 1925-3-27Fillmore, ABATTERINK, Hendrik STRIEPER, Evertjen 1x 1882-2-4Ambt HardenASSINK, Frederik
..........................................................................................................2x1905-11-19Holland, OtLAPPINGA, Klaas
BATTERINK Geertje 1874-9-21Lutten .....................BATTERINK, Hendrik KOEL, Swenne ...............................................
BATTERINK Hendrik 1815-5-25Ommen 1892-4-12...........BATTERINK, Jan H. Jans LAMMERINK, H. Hendrikus1x 1843-12-7Ambt HardenSTRIEPER, Evertjen
..........................................................................................................2x 1871-3-16Ambt HardenKOEL, Swenne
BATTERINK Jan Hendrik 1877-6-20Lutten 1953-4-26...........BATTERINK, Hendrik KOEL, Swenne 1x 1898-2-3Tippecanoe,COLLINS, Sarah E.
..........................................................................................................2x.....................BURGESS, Belva Grace
BATTERINK Jennigje 1820-7-12Junne 1892-3-30Ottawa CounBATTERINK, Jan H. Jans LAMMERINK, H. Hendrikus1x 1841-6-5Ambt HardenMOLLINK, Derk
..........................................................................................................2x 1848-2-12Ambt HardenSCHUTTE, Gerrit Jan
BATTERINK Johanna 1882-4-1Lutten 1949-5-27...........BATTERINK, Hendrik KOEL, Swenne 1x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................2x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................3x 1909-11-1Tippecanoe OGDEN, Nelson
..........................................................................................................4x 1911-8-1Tippecanoe OGDEN, Nelson
BAUSCH Cecilia Susanna 1844-4-3Beek 1925-12-28Enschede BAUSCH, Johann F.L. CLASSEN, Wilhelmina J. 1x1862-10-22Beek BORGER, Jan Peter
BAX Anna Maria 1856-7-21Westphalia 1929-11-3Searcy ..............................................1x ca. 1880...........VELTROP, Stephanus
BECKMAN Harmen 1850-6-15Germany 1925-5-14Ottawa Coun..............................................1x 1887-4-6Holland, OtZAALMINK, Jennigje
BECKMAN Hermina 1875-4-2Germany 1919-7-28Holland [niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
Van BEEK Geertjen 1820-12-26Apeldoorn na 1880-Fillmore [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1846-8-28Apeldoorn ALOFS, Willem
BEIJERS Janna Berendina 00-02-1838Winterswijk 1920-11-4Orange City[niet openbaar] .......................1x 1860-7-7Milwaukee, BOLKS, Albert
BEISTA Johantje Sybolts 1801Kubaard ...................................................................1x 1829-4-25HennaarderaSTEGINGA, Popke Minnes
BEKENDAM Jan 1906-7-28Zuidwolde 00-07-1960...........BEKENDAM, Jan PETTER, Femmetje 1x 1928-9-7Zuidwolde BUMA, Tjitske
BEKENDAM Roelof 1895-1-13Avereest 00-09-1962California BEKENDAM, Hendrik MEESTERS, Aaltje 1x 1927-4-7Avereest BUMA, Doutzen
BEKMAN Albert 1815-10-18Rheeze 1899-5-20Holland BEKMAN, Gerrit Wolters STEGEMAN, A. Hendriks 1x 1843-4-29Ambt HardenSCHUURMAN, Maria
..........................................................................................................2x 1848-9-16Ottawa CounKOOPS, Aaltje Harms
BEKMAN Gerrit 1844-10-9Stegeren 1905-9-12Holland BEKMAN, Albert SCHUURMAN, Maria 1x 1874-9-1Graafschap ALOFS, Geertruida
BELMAN Hendrika 1822-11-17Haarle .....................BELMAN, Jan Hendriks POELAKKER, M. Alberts ...............................................
BELT Jan 1841-5-6Vorwald .....................BELT, Jan Hermsen BOLKS, Gesina Egberts 1x.....................KOK, Johanna
BELT Maria 1854-12-8De Loo 1925-4-30SpringfieldBELT, Harm Hendrik LUBBERS, Johanna 1x 1878-5-18Ambt HardenSASSEN, Harm Joseph
BELTMAN Albert 1854-9-30Gramsbergen 1938-1-10Douglas CouBELTMAN, Jan Hendrik NAMINK, Aaltjen 1x 1876-7-7Ambt HardenWESTENBERG, Jennigjen
..........................................................................................................2x1881-12-22Ambt HardenNIJZINK, Hendrikjen
BELTMAN Evert 1838-3-25Lutten 1893-11-3Platte BELTMAN, Jan H. Everts KLEINTJES, G. Alberts 1x 1868-11-7GramsbergenWILLINK, Geesjen
..........................................................................................................2x 1875-5-21Ambt HardenNIES, Hendrikje
BELTMAN Gerrit 1868-5-7Anerveen 1943-7-17Harvey BELTMAN, Jan Hendrik NAMINK, Aaltjen 1x ca. 1895...........HUBERS, Hendrikje
BELTMAN Gerritdina 1834-5-22Lutten 1898Platte BELTMAN, Jan H. Everts KLEINTJES, G. Alberts 1x1853-11-12Ambt HardenMEIJERINK, Jan Hendrik
BELTMAN Hendrik 1820-10-20Holten 1895-12-21Overisel [niet openbaar] [niet openbaar] 1xvoor 1855-...........MENSINK, Janna
BELTMAN Hendrik Jan 1861-10-21Gramsbergen.....................BELTMAN, Jan Hendrik NAMINK, Aaltjen ...............................................
BELTMAN Hermannes 1833-8-8Haarle 1927...........BELMAN, Jan Hendriks POELAKKER, M. Alberts 1xvoor 1873-...........ZONNEBELT, Willemina
..........................................................................................................2x 1873-9-11HellendoornSASSENBRINK, Gerritdina
BELTMAN Hermannus 1877-11-14Heemserveen1952-10-14Platte BELTMAN, Evert NIES, Hendrikje 1x 1934...........KOOPAL, Klaasje
BELTMAN Jan Hendrik 1830-4-11Lutten 1884...........BELTMAN, Jan H. Everts KLEINTJES, G. Alberts 1x 1852-6-18GramsbergenNAMINK, Aaltjen
BELTMAN Jan Hendrik 1870-8-22Heemserveen 1954-2-15Modesto StaBELTMAN, Evert WILLINK, Geesjen 1x 1902-5-11...........VENEMAN, Willemina
BEMBOM Johan Gerhard 1809-6-1Plantlünne 1894-1-27Slagharen BEMBOM, Johann T.S.M. BEMBOM, Catharina Aleid1x1839-11-14Avereest POOL, Margaretha A.
BEMBOM Margaretha Alijda 1843-3-31Avereest 1920-4-20Jefferson BEMBOM, Johan Gerhard POOL, Margaretha A. 1x 1870-5-3Avereest HEIMERIKS, Gerhardus H.
BEMBOOM Gerhard Henry 1890-10-23Jefferson C 1964-7-20Jefferson BEMBOOM, Johannes B. WEHKAMP, Anna Gesina 1x 1912-6-25Cole TOEBBEN, Adeline Marie
BEMBOOM Johan Gerard 1856-7-29Dedemsvaart1910-10-24Slagharen BEMBOM, Johan Gerhard POOL, Margaretha A. 1x 1892-4-15Ambt HardenMEIJER, Johanna M.
BEMBOOM Johann Heinrich 1853-7-10Dedemsvaart 1935-8-29Jefferson BEMBOM, Johan Gerhard POOL, Margaretha A. 1x 1881-4-21Ambt HardenKLEINHEERENBRINK, H.M.
BEMBOOM Johannes B. 1849-3-18Avereest 1894-6-5Slagharen BEMBOM, Johan Gerhard POOL, Margaretha A. 1x 1875-4-9Ambt HardenWEHKAMP, Anna Gesina
BEMBOOM Johannes W. 1886-3-13Jefferson 1961-10-2Jefferson CBEMBOOM, Johannes B. WEHKAMP, Anna Gesina 1x 1908-5-12...........KAUFMANN, Anna A.
..........................................................................................................2x.....................GREENSTREET, Grace E.
BEMBOOM Margaretha A. 1882-3-6Slagharen 1933-4-29...........BEMBOOM, Johann H. KLEINHEERENBRINK, H.M. 1x.....................HAUSSER, August A.
BEMBOOM Maria 1877-9-8Slagharen 1898-2-4Slagharen BEMBOOM, Johannes B. WEHKAMP, Anna Gesina 1x 1895-5-31Ambt HardenSCHLEPERS, Bernard T.
BENJAMINS Hendrikje 00-06-1861Netherlands na 1940-Clara City,..............................................1x 1884-3-25Lamont, OttSCHROTENBOER, Hermannes
van der BENT Jantje 1895Stad Ommen 1978-3-22Langley [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1920-1-16Stad Ommen ROLLEMAN, Willem
BENTHEM Roeloffien 1817-4-20Meppel 1885-7-12Westfield BENTHEM, Hendrik van der VEEN, Geesjen 1x 1845-4-30Meppel KARREMAN, Samuel
BERENDS Aaltje Jans 1802-7-18Lemele voor 1850-...........BERENDS, Jan Alberts [niet openbaar] 1x 1827-4-5Ambt Ommen KOK, Hannes
BERENDS Everdina ca. 1847Pruissen 1880-3-10Fillmore [niet openbaar] [niet openbaar] 1x ca. 1879...........OVERWEG, Jan Hendrik
BERENDS Franciscus H. 1793-12-15Freren 1852-9-18Saint BonifBERENDS, Lambert TROMP, Anna Maria 1x 1815...........BRÜMMER, Anna Maria
BERENDS Franciskus H. 1844-9-26Slagharen 1928...........BERENDSEN, Harm HendrikSCHUERMANN, Maria C. 1x.....................[niet openbaar]
BERENDSEN Anna M. 1822-2-23Melstrup 1905-11-6Saint DamiaBERENDS, Franciscus H. BRÜMMER, Anna Maria 1x ca. 1842...........ZURLIENEN, Johan F.
..........................................................................................................2x 1853-4-12St. BonifacHAAR, Johan Albert
BERENDSEN Anna Maria 1835-5-22Slagharen 1915-10-24...........BERENDSEN, Lambert H. WILKENS, Anna M. 1x 1854-2-4St. Louis HEIMAN, Johannes B.
BERENDSEN Anna Maria 1847-9-15Slagharen na 1910-00...........BERENDSEN, Harm HendrikSCHUERMANN, Maria C. 1x.....................IMMINK, NN
BERENDSEN Catharina A. 1846-3-27Slagharen .....................BERENDSEN, Harm HendrikSCHUERMANN, Maria C. ...............................................
BERENDSEN Franciscus H. 1843-2-4Slagharen 1888-10-13DamiansvillZURLIENEN, Johan F. BERENDSEN, Anna M. ...............................................
BERENDSEN Frans 1838-4-18Slagharen 00-02-1887...........BERENDSEN, Lambert H. WILKENS, Anna M. 1x1862-11-26Clinton CouHOFFMAN, Adelheit
..........................................................................................................2x 1869-8-10DamiansvillHOENKEN, Anna Maria
..........................................................................................................3x 1876-2-17DamiansvillWILKEN, Anna M.E.
BERENDSEN Harm Hendrik 1820-7-12Melstrup 1858-5-20DamiansvillBERENDS, Franciscus H. BRÜMMER, Anna Maria 1x 1844-8-14Ambt HardenSCHUERMANN, Maria C.
BERENDSEN Jan Berend 1824-9-4Langen 1906-1-28Quincy BERENDSEN, G.H. GerardsSCHOO, Helena Engel 1x 1850...........TIMPE, Marie Catherine
BERENDSEN Lambert H. 1817Aschendorf 1894-5-1Looking GlaBERENDS, Franciscus H. BRÜMMER, Anna Maria 1x ca. 1835...........WILKENS, Anna Margaretha
..........................................................................................................2x 1853-1-25St. BonifacDUST, Mary Catharine
BERENSEN Clemens ca. 1828Langen .....................BERENDSEN, G.H. GerardsSCHOO, Helena Engel ...............................................
BERG Anna Helena 1829-6-22Hanover 1909-3-24Cincinnati,..............................................1x ca. 1852...........LOHUIS, Adolph
van den BERG Aaltje 1842-11-13Ommerschans 1906-3-16...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1864-4-29Avereest, AWIETEN, Harm
BERGAKKER Dirkje 1887-11-8Herwijnen 1966-3-5Platte, Cha..............................................1x 1909...........HOEKMAN, John F.
BERGHUIS Geesje 1879-11-25Sibculo ws. v 1894Grand RapidBERGHUIS, Gerhardus WILLEMS, Johanna ...............................................
BERGHUIS Gerhardus 1826-2-23Sibculo 1896-9-29Grand RapidBARRINK, H. Hendriks SCHUURMAN, J. Gerrits 1x1861-11-16Ambt HardenWILLEMS, Johanna
BERGHUIS Hendrika 1866-4-24Sibculo 1946-12-16Fremont, NeBERGHUIS, Gerhardus WILLEMS, Johanna 1x 1891-4-13Grand RapidSALL, Herman
BERGHUIS Hendrikje 1868-3-7Sibculo 1957-12-14...........BERGHUIS, Gerhardus WILLEMS, Johanna 1x1892-10-27Grand RapidSOUTHLAND, Jan
BERGHUIS Hendrikjen ca. 1826..............................................................................1x 1849-5-5Michigan KIEFT, Freerk Bernardus
BERGHUIS Herm 1864-3-19Sibculo .....................BERGHUIS, Gerhardus WILLEMS, Johanna ...............................................
BERGHUIS Hermina 1871-3-22Sibculo 1949-1-9Grand RapidBERGHUIS, Gerhardus WILLEMS, Johanna 1x 1917-7-5Grand RapidSPAANSTRA, Gerben B.
BERGHUIS Jan Hendrik 1874-2-14Sibculo 1936Grand RapidBERGHUIS, Gerhardus WILLEMS, Johanna ...............................................
BERGHUIS Janna 1862-11-5Sibculo 1936-3-5Dorr, MichiBERGHUIS, Gerhardus WILLEMS, Johanna ...............................................
BERGHUIS Johanna 1876-4-30Sibculo 1951-11-11Gaines BERGHUIS, Gerhardus WILLEMS, Johanna 1x 1916-10-5Grand RapidBULTEMA, Nicholas
BERGHUIS Johanna M. 1850-9-14Gramsbergen na 1880-Overeisel BERGHUIS, Casparus ter HAAR, Johanna 1x1872-12-16Zeeland, Otvan OMMEN, Jan
BERKEL Hendrik Jan 1845-8-13Netherlands 1928-10-3Muskegon, M..............................................1x1884-12-17Grand RapidVENEMAN, Jennigje
van BERKUM Jan Willems 1815-10-15Nieuwleusenvoor 1878-........................................................................................................
van BERKUM Jentje Jans 1853-5-20Dedemsvaart.....................van BERKUM, Jan WillemsSTEENBERGEN, F.L. 1x 1878-4-26Zuidwolde GORT, Jasper Hendriks
BEUKER Hendericus B. 1834-6-4Volzel 1900-5-18Grand Rapid[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1862-9-25Katwijk aanvan DUIJN, Aaltje
BEUKER Jacoba Nicolazina 1863-10-3Zwolle 1957...........BEUKER, Hendericus B. van DUIJN, Aaltje 1x1885-11-25Leiden ROBBERT, Jan
BIELEVELD Evert 1896-1-29Stad Harden 1972-4-15...........BIELEVELD, Lucas TIEBERT, Aaltjen 1x 1931-6-27De Wijk KELDER, Evertje
BIELEVELD Hendrik Jan 1887-7-22Stad Harden 1919-7-6Byron CenteBIELEVELD, Lucas TIEBERT, Aaltjen 1x 1917-4-25Holland, OtWAYNING, Anna
BIELEVELD Jennegien 1898-4-4Stad Harden 1944-3-11Hardenberg BIELEVELD, Lucas TIEBERT, Aaltjen ...............................................
BIELEVELD Lucas 1840-12-14Stad Harden 1915-5-28Stad HardenBIELEVELD, H.J. LucasseTIEBERT, G. Everts 1x1867-10-25Stad HardenZANDMAN, Johanna
..........................................................................................................2x 1882-5-11Stad HardenTIEBERT, Aaltjen
BIJKER Geesje 1899-6-4Avereest 1923-10-2...........BIJKER, Roelof DUNNINK, Grietje 1xvoor 1923-USA? BUMA, Goitzen
BIJKER Grietje 1905-6-7Avereest 1994-7-28Bellingham BIJKER, Roelof DUNNINK, Grietje 1x 1926-7-2Avereest BUMA, Goitzen
BIJKER Hilligje 1893-3-20Staphorst .....................BIJKER, Roelof DUNNINK, Grietje ...............................................
BLAAUWKAMP Aaltje 1873-12-4Lutten 1962-12-24...........BLAAUWKAMP, Hendrik BRINK, Geertjen 1x 1895-4-19Beaverdam, SALL, John
BLAAUWKAMP Albert 1850-10-27Anerveen 1937-4-14Olive TownsBLAAUWKAMP, Johannes ASSEN, Geesjen 1x 1874-6-27Ambt Hardenter WIJLEN, Hendrikjen
BLAAUWKAMP Berend 1848-4-28Anerveen 1943-1-4...........BLAAUWKAMP, Johannes ASSEN, Geesjen 1x 1878-7-12Coevorden KLINGENBERG, Gese
BLAAUWKAMP Geertje 1885-3-24Lutten 1934-10-26Blendon TwpBLAAUWKAMP, Hendrik MEIJERINK, Aaltjen ...............................................
BLAAUWKAMP Gerrit Jan 1884-1-19Brucht 1981-5-18Zeeland BLAAUWKAMP, Albert ter WIJLEN, Hendrikjen 1x 1910-11-2Blendon TowWALTERS, Sena
BLAAUWKAMP Gerrit Jan 1887-7-21Lutten .....................BLAAUWKAMP, Hendrik MEIJERINK, Aaltjen ...............................................
BLAAUWKAMP Hendrik 1843-10-15Anerveen 1921-1-20Borculo/BleBLAAUWKAMP, Johannes ASSEN, Geesjen 1x 1871-3-31Ambt HardenBRINK, Geertjen
..........................................................................................................2x 1882-9-22Ambt HardenMEIJERINK, Aaltjen
BLAAUWKAMP Hendrik 1880-2-16Brucht 1964-4-14Holland BLAAUWKAMP, Albert ter WIJLEN, Hendrikjen 1x 1902-1-12Zeeland, OtKRUID, Alice
..........................................................................................................2x.....................BLAUWKAMP, Jennie
BLAAUWKAMP Hendrikje 1892-3-15Brucht 1980-6-24Zeeland, OtBLAAUWKAMP, Albert ter WIJLEN, Hendrikjen 1x 1913-2-20Olive Twp, GEURINK, Henry
BLAAUWKAMP Jan 1874-10-21Brucht 1934-4-25Zeeland, OtBLAAUWKAMP, Albert ter WIJLEN, Hendrikjen 1x 1900-4-12Blendon, OtLOKERSE, Jennie
BLAAUWKAMP Jan Berend 1886-3-2Brucht 1968-9-8Zeeland BLAAUWKAMP, Albert ter WIJLEN, Hendrikjen 1x 1910-3-2Olive Twp, ESSENBURG, Alice
BLAAUWKAMP Jannes 1872-7-16Lutten 1943-12-21CutlervilleBLAAUWKAMP, Hendrik BRINK, Geertjen 1x1905-12-13Zeeland, OtBOES, Minnie
BLAAUWKAMP Jannes 1876-3-24Heemserveen 1924-9-8Olive BLAAUWKAMP, Albert ter WIJLEN, Hendrikjen 1x 1908-3-18Borculo, OtKOOP, Johanna G.
BLES Annigje Geerts 1868-12-18Drachten 1915-4-24Platte BLES, Geert Hendriks de WOLF, Margje Pieters1x ca. 1890...........ZIJLSTRA, Gjalt Rienks
..........................................................................................................2x na 1908-...........BAKKER, Hitjo
BLOM Hendrika 1846-3-31Avereest 1911...........BLOM, Willem MOL, Annigje 1x1868-11-13Avereest KLEIN, Derk
BLYENBERG Woutertje 1864Netherlands 1945-8-24Port SheldoBLYENBERG, Aart VANLOO, Woutertje 1xvo 1930-00...........SCHUTTE, Hendrik
BOCK Anna Margaret 1817-6-24........... 1895-1-24.........................................................1x 1843-2-15St. BonifacWENDELEN, Herman Gerhard
..........................................................................................................2x1843-11-14St. BonifacSANTEL, Herman Heinrich
de BOER Arend Heijo 1918-9-27Dedemsvaart 2011-3-4North Ogdende BOER, Harm MEINDERS, Hillegonda ...............................................
De BOER Ethel 1878Holland 1957.........................................................1x 1904...........VENEMAN, Gerrit
de BOER Harm 1890-4-24Dedemsvaart 1971-7-2Ogden, Webede BOER, Arend TEUNISSE, Jeltje 1x1913-11-28Avereest MEINDERS, Hillegonda
de BOER Hendrik 1915-8-30Utrecht 1992-2-8Ogden, Webede BOER, Harm MEINDERS, Hillegonda ...............................................
de BOER Jeltje 1914-6-15Dedemsvaart 2007-6-21Washington de BOER, Harm MEINDERS, Hillegonda 1x.....................[niet openbaar]
BOERMAN Gerrit 1852-8-20Diffelen 1932-1-5Holland BOERMAN, Hendrik JAPIN, Maria Sophia 1x 1892-4-20North HollaKUITE, Henderika
BOERMAN Gerrit Jan 1858-1-10Diffelen 1936-5-3Zeeland BOERMAN, Hendrik JAPIN, Maria Sophia 1x 1888-6-2East SaugatSCHIPPER, Emma G.
..........................................................................................................2x 1922-9-5Blendon TwpMEIJERINK, Aaltjen
BOERMAN Hendrik 1823-9-10Den Ham 1895-7-8Olive BOERMAN, Evert Gerrits HEKMAN, Maria Hendriks 1x1846-12-30Ambt HardenJAPIN, Maria Sophia
BOERMAN Jacob Coenraad 1847-9-30Diffelen 1919-9-9Zeeland, OtBOERMAN, Hendrik JAPIN, Maria Sophia 1x 1899-4-21East SaugatHAVEDINK, Hattie
BOERMAN Johanna G. 1861-3-25Rheeze 1940-2-9Olive Twp. BOERMAN, Hendrik JAPIN, Maria Sophia 1x 1882-8-5Holland, OtGEERTMAN, Hendrik
BOERMAN Maria 1855-2-9Diffelen 1931-7-1Zeeland BOERMAN, Hendrik JAPIN, Maria Sophia 1x 1883-2-17Zeeland, OtKLANDERMAN, Derk
BOERS Berend 1921-11-5Ambt Harden 1945-5-19Berlijn, DuBOERS, Jelle TONNIS, Trijntje ...............................................
BOERS Femmechien 1920-5-15Emmen .....................BOERS, Jelle TONNIS, Trijntje ...............................................
BOERS Jelle 1894-9-19Nieuw Amste na 1945-Amsterdam BOERS, Albert WITVOET, Fennigje 1x 1920-2-27Ambt HardenTONNIS, Trijntje
BOERS Sapke 1923-6-25De Wijk .....................BOERS, Jelle TONNIS, Trijntje ...............................................
BOERSMA John C. 1891-1-29Ferwerd 1961-10-21Bon Homme C..............................................1x 1918-1-28Woonsocket,SIETSMA, Rena
..........................................................................................................2x na 1920-...........WEVER, Hendrikje
BOESENKOOL Rensje 1837-4-16Staphorst 1917-3-1Crisp BOESENKOOL, Jan van der HAAR, H. Jans 1x1862-12-27Staphorst KOOIKER, Hendrik
BOLGOYNE Alexander 1847-4-14Netherlands 1931-4-8...........BOLGOYNE, William .......................1x.....................MANTINGH, Jantien
BOLKS Albert 1839-8-31Den Ham 1919-12-26Orange CityBOLKS, Seine BROUWER, Geertje 1x 1860-7-7Milwaukee, BEIJERS, Janna Berendina
BOLKS Gemanuel 1842-12-29Hellendoorn1931-11-17Hull, SiouxBOLKS, Seine BROUWER, Geertje 1x.....................BOTTENBERG, Magtelda
BOLKS Gezina Alberts 1808-11-23Linde na 1850-...........BOLKS, Albert Jans GERRITS, Z. Gerrits 1x1832-11-17Stad Ommen BOSCH, Jan
BOLKS Hendrika 1806-9-18Heemse 1895-3-28...........BOLKS, Hermannus Jans BOUWHUIS, G. Arends 1x 1827-5-3Ambt Ommen BOONE, Egbert Jans
..........................................................................................................2x 1859-6-23Ottawa Counvan DUREN, Arent Gosens
BOLKS Jan Alberts 1810-3-15Linde 1899-10-2Overisel BOLKS, Albert Jans GERRITS, Z. Gerrits 1xvoor 1844-...........BOLKS, vrouw van
..........................................................................................................2xvoor 1855-...........SPRIK, Johanna
BOLKS Jennie 1839Holland na 1920-Holland, Si.............................................................................................
BOLKS Johanna 1844-11-5Hellendoorn 1932-9-9Sioux CenteBOLKS, Seine BROUWER, Geertje 1x 1870-7-17Leeland, OtDe PREE, Jacobus
BOLKS Seine 1814-4-30Den Ham 1894-6-16Orange CityBOLKS, Albert Jans GERRITS, Z. Gerrits 1x 1838-7-11Den Ham BROUWER, Geertje
BOLKS vrouw van ..................... 1848-1855.........................................................1xvoor 1844-...........BOLKS, Jan Alberts
BOLMERS Susanna M. ca. 1811Ambt Meppen...................................................................1x ca. 1839...........BUSKEN, Gerhard Joseph
BONSELAAR Berend 1803-10-12Coevorden 1873-7-8Fillmore, ABONSELAAR, Harm BerendsSCHOENMAKERS, Jennegien1x 1833Bentheim, DVEURINK, Hermina
BONSELAAR Gesina 1838-1-12Collendoorn 1895-7-28Fillmore BONSELAAR, Berend VEURINK, Hermina 1x 1856-12-4Fillmore SCHROTENBOER, Hendrik
BONSELAAR Herm 1834-11-10Rheeze 1904-6-17Holland, OtBONSELAAR, Berend VEURINK, Hermina 1x1860-11-18Allegan SNOEIJINK, Geertje
..........................................................................................................2xirca 1875-...........JANS, Hendrika Willems
BONSELAAR Jennigjen 1840-2-18Collendoorn na 1850-Fillmore BONSELAAR, Berend VEURINK, Hermina ...............................................
BOONE Antje 1846-10-15Varsen voor 1850-...........BOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika ...............................................
BOONE Egbert Jans 1802-3-20Archem 1847-10-25...........BOONE, Jan Egberts [niet openbaar] 1x 1827-5-3Ambt Ommen BOLKS, Hendrika
BOONE Egbert 1845-10-21Varsen voor 1850-...........BOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika ...............................................
BOONE Geertje 1834-8-1Stad Ommen 1898-8-30Holland BOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika ...............................................
BOONE Gerrit Jan 1832-2-28Stad Ommen 1907-1-9...........BOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika ...............................................
BOONE Harmannus 1840-8-22Stad Ommen 1918-1-30Holland, MIBOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika ...............................................
BOONE Hendrik 1842...........voor 1850-...........BOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika ...............................................
BOONE Hendrikje 1829-9-23Archem 1914-10-9Holland TwpBOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika 1x 1851-3-23Holland, OtPLAGGENMARS, Harmen Jan
BOONE Hermina 1838-1-31Stad Ommen 1896-4-5...........BOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika ...............................................
BOONE Jan Hendrik 1836Stad Ommen 1914-5-29Zeeland, MIBOONE, Egbert Jans BOLKS, Hendrika 1x 1857...........van den BOSCH, Grietje
BOONSTRA Ebel 1876-4-19Wirdum 00-01-1958Kent County[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1897...........KRUIS, Jantje
Ten BORCH Mina 1860Germany 1927.........................................................1x1884-12-17Grand RapidVENEMAN, Hendrik
BORGGREVE Johanna 1841-1-9Hilten 1900-8-11Grand RapidBORGGREVE, J.H. AlbertsBUSSCHER, G. Geerts 1x 1874-1-3Stad HardenSCHMEELINK, Jan Willem
BORGMAN Johan Bernard 1848Hesepertwis.....................[niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
BORGMAN Maria Aleida 1836-1-25Nieuw Schoo.....................[niet openbaar] ELLERMAN, Anna Maria ...............................................
BORGMANN Anna Gesina 1840-12-29Nieuw Schoo.....................BORGMAN, Johan H. Jans ELLERMAN, Anna Adelheid1x 1861-4-5Dalen KAMPKER, Johann Hermann
BORGMANN Maria Helena 1829Rutenbrock .....................BORGMAN, Johan H. Jans ELLERMAN, Anna Adelheid1x 1854-3-7Dalen WELLEN, Joannes H.
..........................................................................................................2x 1878-2-19St. Damian WEWERS, Heinrich
BOS Aaltje 1871-9-3Rheezerveen.....................BOS, Gerrit TEKKELENBURG, Jantjen ...............................................
BOS Albertien 1857-3-26Dedemsvaart 1932-3-13Zillah BOS, Gerrit TEKKELENBURG, Jantjen 1x1878-10-31Stad HardenRAMERMAN, Jan Boerink
BOS Christine 1885-2-3Netherlands 1986-6-9Yakima Coun[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1916-4-12Emerald, YaRAMERMAN, Willem
BOS Gerrit 1828-8-14Avereest 1907-2-20...........BOS, Hendrik Aarts LAST, Harmpjen Gerrits 1x 1853-3-11Avereest TEKKELENBURG, Jantjen
..........................................................................................................2x 1881-3-4Ambt HardenKROL, Aaltje
BOS Harmpje 1854-8-29Dedemsvaart1916-11-18...........BOS, Gerrit TEKKELENBURG, Jantjen 1x 1873-1-17Ambt HardenVELTMAN, Gerrit
..........................................................................................................2x 1877-5-17Ambt HardenRAMERMAN, Berend Jan
BOS Hendrika 1865-7-8Rheezerveen.....................BOS, Gerrit TEKKELENBURG, Jantjen ...............................................
BOS Hendrikje 1859-12-14Dedemsvaart1934-12-10...........BOS, Gerrit TEKKELENBURG, Jantjen 1x ca. 1898...........RYERSON, Richard
BOS Ida 1887-1-12Netherlands 1972-9-28Yakima, Yak.............................................................................................
BOS Jan 1868-3-1Rheezerveen.....................BOS, Gerrit TEKKELENBURG, Jantjen ...............................................
BOS Jurriën 1862-9-19Dedemsvaart.....................BOS, Gerrit TEKKELENBURG, Jantjen ...............................................
BOSCH Alberdina M.C. 1836Stad Ommen 1902...........BOSCH, Jan BOLKS, Gezina Alberts ...............................................
BOSCH Arie 1865-9-15Bergentheim00-02-1942Norton TownBOSCH, Durk van DOORN, Neeltje 1x 1886-3-26Ambt HardenMINK, Anna
BOSCH Derk 1886-12-13Bergentheim1936-11-27Gaines, KenBOSCH, Arie MINK, Anna 1x1911-12-27Spring LakeKOLT, Hanna
BOSCH Derk 1888-3-17Sibculo 1949...........BOSCH, Arie MINK, Anna 1x 1913-8-20Ferrysburg ROSEMA, Rena
BOSCH Derk 1890-8-16Bergentheim 1963...........BOSCH, Roelof MINK, Annigjen 1x 1916-9-27Ferrysburg,ROZEMA, Jennie
BOSCH Harmen 1833........... 1912...........BOSCH, Jan BOLKS, Gezina Alberts ...............................................
BOSCH Jan 1793-1-21Ommen voor 1850-...........BOSCH, Harmen BATTERINK, E. Jans 1x1832-11-17Stad Ommen BOLKS, Gezina Alberts
BOSCH Jannetje 1888-4-17Bergentheim na 1943-Spring LakeBOSCH, Roelof MINK, Annigjen 1x 1909-6-9Grand HavenBRAMER, Fred
BOSCH Jantien 1886-4-14Bergentheim00-03-1965...........BOSCH, Roelof MINK, Annigjen 1x1908-11-25Ferrysburg,KATT, Harry
BOSCH Neeltje 1885-1-11Bergentheim 1943-9-7CutlervilleBOSCH, Roelof MINK, Annigjen 1x1908-10-21Ferrysburg,GILDER, Cornelius
..........................................................................................................2x 1917-9-4Muskegon HeJONKER, Albert
BOSCH Neeltje 1890-10-1Bergentheim na 1900-...........BOSCH, Arie MINK, Anna ...............................................
BOSCH Roelof 1855-2-22Dedemsvaart 1927-6-5Spring LakeBOSCH, Durk van DOORN, Neeltje 1x 1884-3-21Ambt HardenMINK, Annigjen
BOSCH Roelof 1884-6-16Brucht .....................BOSCH, Geert HULTINK, Jennegien ...............................................
BOSCH Samuel 1838-10-19Heerde 1899-2-5...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x ca. 1868...........Van OTTERLOO, Johanna
..........................................................................................................2x1885-11-18Fillmore, ASCHUTTE, Hendrikjen
BOSCH Sarah 1836-4-17Netherlands 1928-5-1Grand Haven..............................................1x 1855...........SLAGHUIS, Abraham
BOSCH Zwaantje 1840........... na 1850-...........BOSCH, Jan BOLKS, Gezina Alberts ...............................................
Vanden BOSCH William 1901Netherlands 1937...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1922-3-28Zeeland, OtWIETEN, Ella
BÖSKEN Gerhardus B. 1850-10-27Slagharen .....................BUSKEN, Gerhard Joseph BOLMERS, Susanna M. ...............................................
BOSKEN J.H. ca. 1826.............................................................................................................................
BOSMAN Aaltje 1865........... 1892...........BOSMAN, Derk HUISMAN, Jantje ...............................................
BOSMAN Gerrit 1864-11-9Nieuwleusen 1932-7-8Kenosha BOSMAN, Derk HUISMAN, Jantje 1x1889-12-10Allendale, SPALINK, Hilligje
BOSMAN Gerrit 1868.............................................................................................................................
BOSMAN Gezina 1844-12-25Graafschap 1874-7-1Overisel ..............................................1x 1867...........FOKKERT, Hermanus
BOSMAN Klaas Hendrik 1860........... 1920...........BOSMAN, Derk HUISMAN, Jantje ...............................................
BOSMAN Stijntje Lena 1872........... 1965...........BOSMAN, Derk HUISMAN, Jantje ...............................................
BOSSINK Hendrika 1855-3-11Dedemsvaart 1908-1-16...........BOSSINK, Gerrit Jan BRAND, Fennigje 1x 1877-3-29Ambt HardenTIBBE, Gerrit Jan
BOTERMAN Berend 1833-5-18Ambt Ommen 1869-3-24...........BOTERMAN, F. Frederiks DERKS, Aaltje Derks 1x1855-12-15Avereest WESTERHUIS, Albertje
BOTTENBERG Magtelda 1845-9-1Goudswaard 1919-3-17Cedar Rapid[niet openbaar] .......................1x.....................BOLKS, Gemanuel
BOUCK Anna Helena 1855-8-18Slagharen 1888-2-3Aviston, IlBOUCK, Johannes W. KUHL, Anna Maria 1x 1882-5-20Carlyle WELLEN, Johan Gerhard
BOUCK Frans Willem 1863-9-5Slagharen 1938-3-27Aviston BOUCK, Johannes W. KUHL, Anna Maria ...............................................
BOUCK Maria Engelina 1857-9-28Slagharen 1935-4-21Aviston BOUCK, Johannes W. KUHL, Anna Maria ...............................................
BOUMAN Jan 1858-10-28Uithuizen 1912-9-7Grand Rapid[niet openbaar] Bij 't WERK, Antje 1x 1883-5-23Grand RapidTANGENBERG, Zwaantje
BOUWHUIS Albertien 1866-2-27Emmen .....................BOUWHUIS, Christiaan HOF, Trijntje ...............................................
BOUWHUIS Christiaan 1837-8-17Avereest 1920-12-16Ogden BOUWHUIS, W. Hermsen SWIETERS, E.C. Johans 1x 1861-7-29Emmen HOF, Trijntje
BOUWHUIS Durk Lolkes 1817-3-6Schuurega .....................BOUWHUIS, Lolke Durks van der MEI, Wempke J. 1x 1848-5-18Ambt HardenKUIPER, Grietje Everts
BOUWHUIS Femia Catharina 1871-5-18Avereest 1925-11-16Ogden BOUWHUIS, Christiaan HOF, Trijntje ...............................................
BOUWHUIS Gerrit Jan 1890-7-18Heemse .....................BOUWHUIS, Roelof WELLEWEERD, Jennigje 1x 1927-5-6Stad HardenPOT, Hermina Aleida
BOUWHUIS Wander 1863-3-10Oranjedorp 1936-11-14Ogden BOUWHUIS, Christiaan HOF, Trijntje ...............................................
BOUWHUIS Willem 1855-4-27Slagharen .....................BOUWHUIS, Durk Lolkes KUIPER, Grietje Everts ...............................................
BOUWKAMP Fennigje 1821-12-31Agterhorn .....................BOUWKAMP, Gerrit van ZWOLLE, J. Jans 1x 1842-7-21Emlichheim VEDDELERS, Arend
BOUWKAMP Johanna 1863-9-29Dedemsvaart 1941-8-27Grand RapidOVERWEG, Jan BOUWKAMP, Gesina 1x.....................Vander BEE, Jacob
BOUWMAN Ida 00-01-1871Netherlands 1952...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x1891-11-12Grand RapidTEUNIS, Hermannus
BOVEN Anna Maria 1784-2-13........... 1852-8-18DamiansvillBOVEN, Hermann WUBBELS, Gesina 1x 1806-5-6...........HEIMANN, Herman Heinrich
..........................................................................................................2x 1814-2-12...........SANTEL, Johann Hermann
BOVENDAM Hilligje 1864Netherlands 1934-8-11...........BOVENDAM, John DOMINE, Hendrikje 1x ca. 1889...........TROOST, Jan
BOXUM Grace 1877...........1962-10-27Rock ValleyBOXUM, Albert ten NAPEL, Marrigje ...............................................
BRAND Aaltje 1888-12-14Avereest 1963...........BRAND, Roelof PADDING, Johanna 1x 1913-4-15Detroit, WaFICK, Charles
BRAND Fennigje 1874-10-10Lutten .....................BRAND, Hendrik Jan PIEK, Margje ...............................................
BRAND Geertje 1880-3-1Dedemsvaart 1937...........BRAND, Hendrik Jan PIEK, Margje ...............................................
BRAND Gerrit 1885-9-9Tip 1911Amsterdam? BRAND, Roelof PADDING, Johanna ...............................................
BRAND Hendrik Jan 1846-11-25Den Ham 1926-11-23Grand Rapid[niet openbaar] BRAND, Fennigje 1x 1874-3-13Ambt HardenPIEK, Margje
BRAND Jacob 1882-9-5Dedemsvaart1898-11-29Wyoming BRAND, Hendrik Jan PIEK, Margje ...............................................
BRAND Johanna 1835-10-9Stad Harden 1896...........BRAND, Lugger Jans MEIJERINK, H. Alberts 1x 1866-12-7Avereest AvTROOST, Jan Hendriks
BRAND Johannes 1884-3-14Avereest 1934-1-30Detroit BRAND, Roelof PADDING, Johanna ...............................................
BRAND Lammigje 1887-3-23Avereest 00-04-1966Detroit, WaBRAND, Roelof PADDING, Johanna 1x 1915-6-19Detroit, WaBROOKS, Roy
..........................................................................................................2x1923-10-20Detroit, WaPOTTS, Harold
BRAND Roelof 1853-10-31Luttergrepp 1919-6-8Detroit BRAND, Gerrit OTTER, Aaltje 1x1880-10-30Avereest PADDING, Johanna
van BREMEN NN .....................voor 1983-Australië ..............................................1x.....................MOEKEN, Martha Willemina
BREMER Albert Roelofs 1882-5-10Krakeel 1964-1-17Oak Park, CBREMER, Roelof R. OOSTINDIEN, Egbertje A.1x1905-10-25Holland MEYER, Grace
BREMER Jantje 1880-1-25Achterom 1959...........BREMER, Roelof R. OOSTINDIEN, Egbertje A.1x.....................COBB, Arden Leroy
BREMER Roelof Reinderts 1850-3-27Krakeel 1923Laketown [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1879-5-3Hoogeveen OOSTINDIEN, Egbertje A.
BREUKELMAN Frederik 1891-12-11Collendoorn 1976-6-18Sunnyside BREUKELMAN, Jan OVERWEG, Geertje 1x ca. 1918...........TEESELINK, Hendrika
BREUKELMAN Jan 1862-10-30Heemse 1932-4-14Joubert BREUKELMAN, Frederik KOLKMAN, Gerritdina 1x 1891-1-30Ambt HardenOVERWEG, Geertje
BREUKELMAN Jan Hendrik 1870-10-7Heemse 1949Corsica BREUKELMAN, Frederik KOLKMAN, Gerritdina 1x 1900...........DEVELDER, Dirkje
BRIL Alberta Hendrika 1851-8-10Heemse 1913-8-10Pease BRIL, Jan Hendrik KAMPHUIS, Gerritdina 1x 1875-8-20Ambt HardenVEURINK, Jan
BRIL Janna 1852-10-12Collendoorn 1916-1-22Douglas CouBRIL, Teunis SCHONEWILLE, Roelofje 1x 1879-5-16Ambt HardenJANSEN, Hendrik
BRIL Johanna 1824-6-18Pruisen ..................................................................................................................
BRINK Broer ca. 1912Den Hulst .....................BRINK, Hendrik SCHOEMAKER, Derkje 1x.....................SCHUURMAN, Aaltje
BRINK Geertje 1915-5-31........... 1988-3-28Langley BRINK, Jan de LEEUW, Hendrika H. ...............................................
BRINK Herman Heinrich 1909-3-22Dedemsvaart.....................BRINK, Hendrik SCHOEMAKER, Derkje 1x1933-10-12Ambt Hardenvan der HEIDE, Aaltje
BRINK Mannes 1878-7-22Lutten 1951...........BRINK, Gerrit HERES, Aaltje 1x1913-11-13Mahaska, IoVan WEELDEN, Hendrika
ten BRINKE Geertjen 1856-9-2Bergentheim 1939-3-14...........ten BRINKE, Arend ROTMAN, Gerritdina 1x 1883-4-27Stad HardenSCHROTENBOER, Evert
..........................................................................................................2x1910-10-28Robinson, OSCHREUR, Geert
ten BRINKE Gerrit Jan 1853-6-14Gramsbergen 1909zie 1921 ten BRINKE, Hendrikus ter HAAR, Johanna 1x 1881-12-2Allegan, MiVOGEL, Grietje
ten BRINKE Gerritdina 1874-8-24Hellendoorn 1938-4-1New Era ten BRINKE, Thomas ROELOFS, Johanna B. 1x 1898-1-14New Era HECK, Henry
ten BRINKE Hendrik Jan 1856-1-14Gramsbergen 1934...........ten BRINKE, Hendrikus ter HAAR, Johanna 1x1881-10-25Holland, MiGELDERLOOS, Aaltje
ten BRINKE Hendrikus 1826-3-23Stad Harden 1895-3-13Overisel ten BRINKE, H. HendriksHANNESSEN, F. Hendrikus1x 1852-8-20Gramsbergenter HAAR, Johanna
..........................................................................................................2x na 1881-...........HENGEVELD, Willemina
ten BRINKE Hermiena 1829-3-2Stad Harden na 1847-...........ten BRINKE, H. HendriksHANNESSEN, F. Hendrikus...............................................
ten BRINKE Jan 1858-12-29Radewijk 1932zie 1948 ten BRINKE, Hendrikus ter HAAR, Johanna ...............................................
ten BRINKE Johanna 1821-12-24Stad Harden na 1847-...........ten BRINKE, H. HendriksHANNESSEN, F. Hendrikus...............................................
ten BRINKE Thomas 1852-10-20Wierden 1929-5-12Shelby ..............................................1x.....................van der VEN, Anna M.
BRINKER Bernard Heinrich 1852-5-30Slagharen 1920-12-10Ambt HardenBRINKER, Johann BernardBERENDSEN, Maria Anna ...............................................
[niet openbaar] ..........................................BRINKER, Bernard H. ......................................................................
BRINKHUIS Bertha 1850-11-8Netherlands 1926-2-10Zeeland, OtBRINKHUIS, Jan VEDDERS, Gerridina 1x 1901...........TIEN, Lambert
BRINKHUIS Frederik 1859Netherlands 1937...........BRINKHUIS, Jan VEDDERS, Gerridina 1x1894-10-12Fillmore, ABOSCH, Grietje
BRINKHUIS Hermina 1852-11-29Netherlands 1914-2-25Holland BRINKHUIS, Jan VEDDERS, Gerridina 1x 1873...........VLIEK, Johannes H.
BRINKHUIS Jan 1810Stad Ommen na 1880-Overisel [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1848-5-4Stad Ommen VEDDERS, Gerridina
BRINKMAN Hendrik 1851-4-18Hollandsche 1927-2-27...........BRINKMAN, Jan LINTHORST, Grietje H. 1x 1877USA HENEVELD, Gezina
BRINKMAN Hendrika 1846-6-27Netherlands 1926-8-16Philadelphi..............................................1x 1863-5-9Allegan PLASMAN, Frederik
BRINKMAN Jennigje 1814-4-23Giethmen na 1861-...........NINGBERS, H. Gerrits FLIERMAN, G. Willems 1x1837-10-19Ambt Ommen HUISJEN, Frederik
BROEKHUIS Hermannus 1829.............................................................................................................................
BROENE Hendrikjen 1854-2-28Sibculo 1940-8-28EastmanvillBROENE, Jan VLUGGER, Fenne 1x 1879-11-1Ambt HardenALERINK, Jan Hendrik
BROERSMA Corneliske 1884-10-9Ferwerd .....................[niet openbaar] de JONG, Atje Eelkes ...............................................
BRONDSEMA Sikko 1887-11-6Middelstum 00-04-1979Corsica, DoBRONDSEMA, Derk [niet openbaar] 1xvoor 1915-...........BAKKER, Jantje
BROUWER Geertje 1814-7-12Den Ham 1888-9-10...........BROUWER, G. Hendriks SOEPENBERG, H. Hendriks1x 1838-7-11Den Ham BOLKS, Seine
BROUWER Gerard Jan 1891-5-21Stadskanaal.....................BROUWER, Derk SLOOTS, Roelina J.G. ...............................................
BROUWER Harm Klaas 1829-3-1Steenwijksm.....................BROUWER, Klaas van RINGEN, A. Gerrits ...............................................
BROUWER Jan Herman 1893-10-17Stadskanaal na 1942-Chicago, IlBROUWER, Derk SLOOTS, Roelina J.G. 1xT1915-1917O'Brien, IoLIST, Jennie Cornelia
BROUWERS Harmannus 1839-9-22Steenwijksm.....................[niet openbaar] BROUWER, Engelina 1x 1874-2-12Emmen WITTENDORP, Cornelia
BRUIN Hendrika 1863Nederland 1945Buffalo ..............................................1x 1912...........ZWEERS, Wilhelmus
BRUINEMEIJER Jantje 1834-12-31Ambt Ommen 1907-4-26De Krim 218BRUINEMEIJER, Hermen H.PRINS, Annigje Klasen 1x 1855-5-5Avereest JANSEN, Jan
..........................................................................................................2x 1868-2-14Stad Ommen STAVERMAN, Hendrik
..........................................................................................................3x 1876-12-9Ambt HardenTUIN, Jacob
BRUINS Johannes E. 1822-8-12Heemse 1872-1-10Sumatra (weBRUINS, Jan Martens van TAREL, W. Kars ...............................................
BRUINS Klaas 1825-6-19Heemse 1888-7-27Utrecht, TrBRUINS, Jan Martens van TAREL, W. Kars 1x 1868-2-6Utrecht, Zude HAAS, Albertha
BRÜMMER Anna Maria 1792Haselünne 1847-12-11.........................................................1x 1815...........BERENDS, Franciscus H.
BRUNEMEIJER Anna 1829-7-3Ambt Ommen .....................BRUINEMEIJER, Hermen H.PRINS, Annigje Klasen 1x 1863-6-13Avereest LEFERINK, Hermannus
BRUNINK Herman Jr. 1915-6-4Stad Hardenvoor 2010-Australië BRUNINK, Herman REINDERS, Janna Gesina ...............................................
BUIJSMAN Albertus 1842Zwolle .....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1879-12-9Gramsbergenvan GUMSTER, Truitje
BUIKEMA Hilje 1833Westerniela 1872.........................................................1x 1860-4-14Eenrum GELDERLOOS, Jurjen J.
BUITENHUIS Egbert 1912................................BUITENHUIS, Engbert REDDER, Jentje ...............................................
BUITENHUIS Hendrik 1840-2-12Rouveen .....................BUITENHUIS, Klaas TROOST, Hendrikjen 1x1864-11-14Ambt HardenWUBBELING, Maria C.
BUITENHUIS Henk 1940 ca.Heemse ..................................................................................................................
BUITENHUIS Jan 1915................................BUITENHUIS, Engbert REDDER, Jentje ...............................................
BUITENHUIS Jantje 1933........... 1991...........BUITENHUIS, Engbert REDDER, Jentje ...............................................
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
BULTEMA Nicholas 1885Netherlands 1952-1-20...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1916-10-5Grand RapidBERGHUIS, Johanna
BULTMAN Annetje 1827Netherlands na 1880-Allegan, Al..............................................1x 1846-2-21Oldebroek van OMMEN, Gerrit
BUMA Antje 1900-9-19Achtkarspel.....................BUMA, Pieter ATSMA, Tjitske Jans ...............................................
BUMA Berta T. 1903Holland na 1930-Downey, Los..............................................1xvoor 1929-...........BUMA, Jan
BUMA Doutzen 1900-9-19Surhuizum 1968...........BUMA, Pieter ATSMA, Tjitske Jans 1x 1927-4-7Avereest BEKENDAM, Roelof
BUMA Geertje 1898-10-9Achtkarspel.....................BUMA, Pieter ATSMA, Tjitske Jans 1x 1923-5-4Avereest LINDE, Arend
BUMA Goitzen 1896-8-9Surhuizum 1986-9-23Bellingham BUMA, Pieter ATSMA, Tjitske Jans 1xvoor 1923-USA? BIJKER, Geesje
..........................................................................................................2x 1926-7-2Avereest BIJKER, Grietje
BUMA Jan 1894-9-14Achtkarspel na 1930-Downey, LosBUMA, Pieter ATSMA, Tjitske Jans 1xvoor 1929-...........BUMA, Berta T.
BUMA Peter Egbert 1909-4-23Achtkarspel 1994-5-24Lynden BUMA, Pieter ATSMA, Tjitske Jans 1xvoor 1935-...........De JONG, Irene
BUMA Tjitske 1907-10-2Achtkarspel 1991-8-7...........BUMA, Pieter ATSMA, Tjitske Jans 1x 1928-9-7Zuidwolde BEKENDAM, Jan
BUSKEN Gerhard Joseph 1822Ambt Meppen na 1856-Dalen, Nieu..............................................1x ca. 1839...........BOLMERS, Susanna M.
BUSKEN Johannes H. 1847-7-10Slagharen .....................BUSKEN, Gerhard Joseph BOLMERS, Susanna M. ...............................................
BUSKEN Maria Aleida 1843-9-14Slagharen .....................BUSKEN, Gerhard Joseph BOLMERS, Susanna M. ...............................................
BUSKEN Maria Helena 1854-8-2Slagharen .....................BUSKEN, Gerhard Joseph BOLMERS, Susanna M. ...............................................
BUSKEN Marie Gesina ca. 1840Ambt Meppen.....................BUSKEN, Gerhard Joseph BOLMERS, Susanna M. ...............................................
BUSS Caroline M. 1836-4-14Hanover 1907-10-30.........................................................1x 1855...........DALL, Gerhard Berend
CASANDER Jitske 1830-11-18Workum .....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................2x 1877-3-1Avereest NIEUWHUIS, B. Lamberts
Ten CATE Fred 1857-9-10...........1914-12-18...........TENCATE, Johannes LEMMEN, Lamberdena 1x.....................VISSCHER, Johanna
COCKRELL Grace Lenora 1911Canada 1992-12-25San Diego C[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1933-6-17Los AngelesKLINGE, Albert
CONEN Thecla Maria 1820Germany 1850-1865Clnton Coun[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1850-4-23St. BonifacKRIEGER, Johann Albert
CRAMER Geziena Christina 1847-7-31Lemele 00-07-1910Holland, Ot.............................................................................................
DAHL Evemia ca. 1824................................DALL, Johan Bernard LAMBERS, Anna Maria ...............................................
DALL Gerhard Berend 1828-7-19Lingen 1912-3-13Ferdinand DALL, Johan Bernard LAMBERS, Anna Maria 1x 1855...........BUSS, Caroline M.
DALL Johan Bernard ca. 1795Lingen 1852-1860........................................................................................................
DALL Maria Anna Adelheid 1819-6-13Biene 1897-10-3...........DALL, Johan Bernard LAMBERS, Anna Maria 1x 1850-1-17Ambt HardenFROCKLAGE, Johannes G.
DAM Gerrit 1919-2-24Dedemsvaart 2003-1-23Langley DAM, Wicher OOSTERVEEN, Janna ...............................................
DAMHUIS Elisabeth 1845-11-24Franeker .....................DAMHUIS, Feike Poppes BRUINSMA, Aafke Jans 1x 1867-9-28Odoorn HOPPE, Jan Hendrik
DANGREMOND Gerrit 1839-2-9Den Ham .....................DANGREMOND, L. Gerrits LANGKAMP, Harmina ...............................................
DANGREMOND Geziena 1834-10-10Rijssen .....................DANGREMOND, L. Gerrits LANGKAMP, Harmina ...............................................
DANGREMOND Hendrika 1846-3-29Den Ham 1933-1-21Overisel DANGREMOND, L. Gerrits LANGKAMP, Harmina 1x 1865...........SLOTMAN, Gerrit Hendrik
DANGREMOND Hermannus 1841-6-2Den Ham 1903-12-27Benzie CounDANGREMOND, L. Gerrits LANGKAMP, Harmina ...............................................
DANGREMOND Johanna G. 1837-6-27Den Ham 1874-4-8Overisel DANGREMOND, L. Gerrits LANGKAMP, Harmina ...............................................
DANGREMOND Lucas Gerrits1809-10-25Den Ham 1894-6-23Overisel DANGREMONT, Gerrit JansBONKE, Gezijna 1x 1834-7-25Den Ham LANGKAMP, Harmina
DANHOF Derk 1885-5-4Krewerd 1975...........DANHOF, Pieter OOSTING, Trientje 1x 1903-12-5Holland, OtREININK, Anna
DANHOF Hindrik 1874-12-27Eenum 1942-10-16East Grand DANHOF, Pieter OOSTING, Trientje 1x 1901-5-15Fillmore, OJAPPING, Minnie
DANHOF Klaas Johannes 1884-1-10Krewerd 1912-4-8Holland DANHOF, Pieter OOSTING, Trientje 1x 1906-6-28Holland, OtDROLENGA, Effie
DANHOF Pieter 1887-6-14Krewerd 1959-7-30Holland DANHOF, Pieter OOSTING, Trientje 1x 1911-5-18Holland, OtSTULP, Clara
DEGENHART Marie F.C. 1823-3-21Hanover ...................................................................1x ca. 1852...........MEIJER, Hindrik Carl
DEKKER Hendrik G. 1865Netherlands 1947...........DEKKER, Gerrit MEEBOER, Jennie 1x 1893-5-18Holland PLAGGEMARS, Wilhelmina
DEKKER Jannetje 1848........... 1923...........DEKKER, Jan Gerrits [niet openbaar] 1x 1872-3-15Ermelo van de POL, Hendrikus
DEKKER Maurits 1899-3-18Amsterdam 1995-1-16New York [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1925-7-2Amsterdam ROOS, Rozetta Sophia
DELANGE Willem Hendrik 1866-8-1Deventer 1942...........[niet openbaar] HEUKELS, Femmegien 1x 1888-5-29Grand RapidTEUNIS, Annigje
DERKS Albertus 1854-7-9Gramsbergen 1935...........DERKSEN, Gerrit Jan VELTMAN, Geesjen 1x 1878-7-19Ambt HardenWILPS, Jennigjen
..........................................................................................................2x 1890-1-15Hamilton, AOOSTING, Trientje
DERKS Geesje 1881-2-3Loozen 1918...........DERKS, Albertus WILPS, Jennigjen 1x 1901-5-5Holland CitWIERDA, Peter M.
DERKS Hendrik Jan 1883-9-14Radewijk 1959-1962Grand RapidDERKS, Albertus WILPS, Jennigjen 1x 1906-5-30Fillmore TWJAPPING, Hattie
DETERS Margaretha Maria ca. 1797Alfhausen, 1852-7-1Saint Bonif..............................................1x ca. 1835...........HAGEMEIJER, Bernard J.
DEUZEMAN Albert 1798..............................................................................1x.....................[niet openbaar]
[niet openbaar] ..........................................DEUZEMAN, Albert [niet openbaar] ...............................................
[niet openbaar] ..........................................DEUZEMAN, Albert [niet openbaar] ...............................................
[niet openbaar] ........................................................................................1x.....................DEUZEMAN, Albert
DEWITT Cornelia C. 1878-7-24Netherlands 1949-8-27Grand Rapid[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1916-8-28Grand RapidKRUIS, Wicher
DIEPHOUSE Isaac 1876-12-5Netherlands1956-12-21Norton Shor[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1899-8-9Grand HavenTEUNIS, Aaltje
van DIJK Jan 1917-11-17........... 2011-12-8.........................................................1x.....................LEFFERS, Grietje
DIJKSTRA Durk 1869-7-13Oosterzaan 1958-12-28Platte DIJKSTRA, Ane Johannes de HAAN, Nantje Durks 1x na 1900-...........MEIJERINK, Geertjen
DIJKSTRA Nicolaas 1867-9-19Slagharen na 1913-...........DIJKSTRA, Antonie SCHENE, Maria B. ...............................................
DISSEL Christoffel K.L. 1860-11-15Dedemsvaart.....................DISSEL, Albertus ZWIETERS, Maria Katrine...............................................
DOBBE Geertje 1847Nordhorn 1923.........................................................1x 1881-1-19Fillmore OVERWEG, Jan Hendrik
DOEZEMAN Hendrik Egberts 1776-8-26Collendoorn na 1847-...........DOESEMAN, E. Hendriks HANEKAMP, Z. Gosens 1x 1807-6-5Heemse WATERINK, A. Teunissen
DOEZEMAN Zwaantjen 1808-4-14Collendoorn 1869-5-13Fillmore, ADOEZEMAN, H. Egberts WATERINK, A. Teunissen 1x 1830-7-3Ambt HardenSCHROTENBOER, Johannes
DOLL Johan Gerd 1825Lingen 1866-9-23Kentucky DALL, Johan Bernard LAMBERS, Anna Maria 1x 1856-6-3Louisville,HAGEMANN, Anna
DOMINE Aaltje 1838-8-1Rouveen 1925-11-11Holland DOMINE, Jan Kleis SPIJKER, K. Berends 1x 1858-6-12Staphorst TROOST, Klaas
DOMINE Hendrikje 1824-10-30Staphorst 1888-3-24Michigan [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1859-1-29Staphorst BOVENDAM, John
DOZEMAN Hendrikje ca. 1883Staphorst 1915-6-30IJhorst, St[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1907-3-16Staphorst SCHUURMAN, Thomas
DRAGT Marrigjen 1848-10-28Collendoorn 1935-1-11...........DRAGT, Klaas Luiten BRINK, Alberdina 1x1877-12-20Den Ham GROENINK, Albert
DRENTEN Albert Hendriks 1808-2-8Holthone 1870-1873Michigan DRENTHEN, Hendrik Jans REMMELINK, Harmine Jans1x 1839-5-23GramsbergenBEKKEN, Grietje
DRENTEN Hermina 1839-9-25Gramsbergen1931-11-21Cannon, KenDRENTEN, A. Hendriks BEKKEN, Grietje 1x 1864-4-16GramsbergenFLIERMAN, Jan
DRENTH Berend 1866-8-30Scheemda .....................DRENTH, Christiaan [niet openbaar] 1x 1894...........WHEELER?, Sina
DRENTH Maria Anna 1850-1-26Dedemsvaart 1928-7-1Jefferson CDRENTH, Marten DETERMAN, Maria Angela 1x 1874-4-17Ambt HardenHAVERKOTTE, Willem
DROGT Annigje 1845-11-22Avereest 1925...........DROGT, Jan Gerrits VELDMAN, R. Willems 1x 1869-3-12Avereest KRUIS, Wouter Wiechers
DROGT Wilhelmina 1891-12-21Zuidwolde .....................DROGT, Willem Gerrits WIETEN, Jentien ...............................................
DROGT Willem Gerrits 1868-11-26Linde 1956-1-30Torch Lake DROGT, Gerrit KESIMAAT, Willemina 1x 1891-1-27Avereest AvWIETEN, Jentien
DROLENGA Effie 1882Netherlands 1966...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1906-6-28Holland, OtDANHOF, Klaas Johannes
..........................................................................................................2x1915-11-18Holland, OtGUNN, Sidney Ernest
[niet openbaar] ..........................................[niet openbaar] HOGENKAMP, Hendrika J. ...............................................
DUBBINK Fredrikus 1822-1-15Den Ham ..........Overisel DUBBINK, Evert Jan JansVELDBRAKE, F. Alberts 1x.....................VOLKERING, Jennigjen
DUBBINK Jan 1817-9-8Den Ham 1866-12-11Overisel DUBBINK, Evert Jan JansVELDBRAKE, F. Alberts ...............................................
van DUIJN Aaltje 1836-10-31........... 1919-12-8.........................................................1x 1862-9-25Katwijk aanBEUKER, Hendericus B.
DUINKERKEN Jantje 1850-11-22Hollandsche 1876-1890...........DUINKERKEN, Hendrik P. STRIJKER, A. Reinders 1x 1869-3-18Avereest OOSTERKAMP, Marten
DUNNEWIND Egbert 1793-9-1Rheeze 1860-5-14Holland (soDUNNEWIND, Hendrik JansKORTMAN, Jennegien Jans1x 1827-5-4Ambt HardenHANNINK, E. Gerrits
DUNNEWIND Gerrit 1835-12-1Rheeze 1880-5-1Laketown, ADUNNEWIND, Egbert HANNINK, E. Gerrits 1x ca. 1870...........HOVINGA, Johanna
DUNNEWIND Gerrit Jan 1834-8-15Stad Ommen 1918-5-24Grand RapidDUNNEWIND, Jan Hendrik LAARMAN, Anna Catharina1x 1862-6-26Dalfsen van der VEGT, Jennigje
DUNNEWIND Hendrik 1833-1-17Rheeze 1898-10-22...........DUNNEWIND, Egbert HANNINK, E. Gerrits 1x 1861-5-7Holland, OtSCHUURMAN, Aaltje
DUNNEWIND Hendrik J.'. 1838-7-7Rheeze 1886-10-23...........DUNNEWIND, Egbert HANNINK, E. Gerrits 1x 1870-8-3Saugatuck, SCHUURMAN, Johanna
..........................................................................................................2x 1877-3-15Graafschap,ALOFS, Hendrika B.
DUNNEWIND Hendrikjen ca. 1794Rheeze 1860-9-17Holland DUNNEWIND, Hendrik JansKORTMAN, Jennegien Jans1x 1819-5-28Ambt HardenSTEGEMAN, Jan Wolters
DUNNEWIND Janna 1800-4-19Rheeze 1861-8-20Allegan DUNNEWIND, Hendrik JansKORTMAN, Jennegien Jans1x 1825-3-25Ambt HardenKOK, Harmen
DUNNEWIND Jansje 1863-10-4Netherlands1940-11-15Island CounDUNNEWIND, Gerrit Jan van der VEGT, Jennigje ...............................................
DUNNEWIND Jennigjen 1827-10-15Rheeze 1875-1-31Laketown, ADUNNEWIND, Egbert HANNINK, E. Gerrits 1x 1851-3-30Allegan, MiHENEVELD, Geert
DUNNEWIND Marten 1841-1-11Stad Ommen .....................DUNNEWIND, Jan Hendrik LAARMAN, Anna Catharina1x 1873-10-5Grand RapidHERMANS, Trijntje
DUNNEWIND Marten 1863-2-7Slagharen 1916-3-2Holland, OtDUNNEWIND, Jan Hendrik van FAASSEN, Everdina 1xvoor 1889-...........REEVES, Sarah C.
..........................................................................................................2x.....................[niet openbaar]
DUNNINK Klaasje 1856-8-22Dedemsvaart 1943-3-22Norton TownDUNNINK, Jan Jans HAASJES, Niesjen 1x 1879-6-3Avereest TEUNIS, Gerrit
van DUREN Arent Gosens 1806-2-25Ruitenveen 1863...........van DUREN, G. Hendriks [niet openbaar] 1x 1836-2-6Nieuwleusende BOER, Nijsjen
..........................................................................................................2x1846-12-31Nieuwleusende WEERD, Stiena
..........................................................................................................3x 1859-6-23Ottawa CounBOLKS, Hendrika
van DUREN G. Hendriks 1781........... na 1847-.........................................................1x.....................de BOER, Janna
DYK Klaas W. 1865-10-17Wijckel 1948-6-26Platte DYK, Wybe K. DYKSTRA, Weibigje ...............................................
DYKSTRA Doetje 1901-5-25Ferwerd 1992-11-15Mitchell, DDIJKSTRA, Rense FENNEMA, Bregitta 1x.....................FEENSTRA, Nick
EILERS Berend Roelof 1873-1-12Slagharen 1951-8-23Jefferson CEILERS, Johannes H. WOLTERS, Maria Aleida 1x1901-11-13Jefferson CHAVERKOTTE, Martha
EILERS Elisabeth 1846-5-25Nieuw Schoo.....................EILERS, Johann RASS, G.A. Augustijns ...............................................
EILERS Johan Heinrich 1879-5-23Slagharen .....................EILERS, Johannes H. WOLTERS, Maria Aleida ...............................................
EILERS Johann 1815-8-15Asschendorf na 1847-USA EILERS, Johann NORDMAN, Elisabeth 1x1842-11-17Ambt HardenRASS, G.A. Augustijns
EILERS Johannes H. 1842-7-13Wesuwe .....................SPIJKER, Roelof EILERS, Anna Aleida 1x 1866-9-14Ambt HardenWOLTERS, Maria Aleida
EILERS Johannes H. 1882-12-25Slagharen .....................EILERS, Johannes H. WOLTERS, Maria Aleida ...............................................
EILERS Maria Aleida 1867-7-16Slagharen 1943-2-16Butler CounEILERS, Johannes H. WOLTERS, Maria Aleida 1xvoor 1904-...........KERPERIEN, Johannes H.
EINHAUS Dora Catharina 1891-10-19Erica .....................EINHAUS, Johannes ter HAAR, Maria C. ...............................................
EINHAUS Johannes 1866-12-8Slagharen 1956Seneca ENHUS, Johann Bernhard BOUWHUIS, Durkje Jans 1x 1890-6-27Emmen ter HAAR, Maria C.
EKKEL Derk Jan 1881-6-13Sibculo 1965-6-23Fremont EKKEL, Gerrit Jan GEUGJES, Fenne 1x1902-10-31Ambt HardenKEDDE, Fennegien
EKKEL Johanna 1839-7-8Sibculo 1895...........EKKEL, Hendrikus HULSEBOS, Fenne Jans 1x 1858-5-28Ambt HardenSPALINK, Berend
..........................................................................................................2x1881-12-31Holland, OtSTEGINK, Cornelis
EKKEL werrit Jan 1903-3-4Sibculo 1993-7-18Grand RapidEKKEL, Derk Jan KEDDE, Fennegien 1x 1942-7-2Grand RapidKOETSIER, Gertrude
EKKELENKAMP Hendrik Jan 1856-3-1Bergentheim.....................EKKELENKAMP, Gerrit JanSTROEVE, Geesjen ...............................................
EPPINK Frederika 1854-8-28Dedemsvaart 1924...........EPPINK, Jan Bosch Jans SCHOTKAMP, Vrouwgien 1x 1884-2-8Ambt HardenTABBERT, Klaas
ERFMANN Gesina 1915Holland na 1930-Hoboken, HuERFMANN, Jan SPOEL, Hendrika F. ...............................................
ERFMANN Hendrika F. 1911-6-24Rotterdam na 1930-Hoboken, HuERFMANN, Jan SPOEL, Hendrika F. ...............................................
ERFMANN Jan 1885-11-13Rotterdam na 1953-New York [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1907-8-28Rotterdam SPOEL, Hendrika F.
ERFMANN Jan 1909-5-2Rotterdam na 1930-Hoboken, HuERFMANN, Jan SPOEL, Hendrika F. ...............................................
ESHUIS Jennigjen 1836-10-9Diffelen 1905-6-3Pease ESHUIS, J.H. HermannessOLDEWATERINK, J. Gerrit1x 1859-5-28Ambt HardenHUBERS, Albert
ESKES Albert 1828-4-1Linde 1898-3-16Holland ESKES, Hendrik Derks VLIERMAN, H. Alberts 1x na 1880-...........HEETEBRIJ, Lammetje
ESKES Derk Jan 1845-3-5Den Ham 1905...........ESKES, Hendrik Derks VLIERMAN, H. Alberts 1x 1880-11-3Allegan, MiOONK, Johanna
ESKES Hendrik Derks 1795Daarle 1848-1850Overisel [niet openbaar] [niet openbaar] 1x1827-12-12Den Ham VLIERMAN, H. Alberts
ESKES Zwaantje 1833-7-27Linde 1892...........ESKES, Hendrik Derks VLIERMAN, H. Alberts 1x 1867-2-11Zeeland DYN, Pieter
ESSCHENDAL Albert 1858-4-2Stad Harden.....................ESSCHENDAAL, Hendrik J.NIJZINK, Johanna E. 1x1888-11-23Stad HardenKOLLEN, Geertruida
ESSCHENDAL Hendrik 1891-4-30Stad Harden.....................ESSCHENDAL, Albert KOLLEN, Geertruida ...............................................
ESSCHENDAL Hendrik Jan 1889-8-20Stad Harden 1928-9-8BergentheimESSCHENDAL, Albert KOLLEN, Geertruida ...............................................
ESSCHENDAL Jan 1898-8-8Stad Harden.....................ESSCHENDAL, Albert KOLLEN, Geertruida ...............................................
ESSCHENDAL Johanna 1895-2-12Stad Harden.....................ESSCHENDAL, Albert KOLLEN, Geertruida ...............................................
EUVERMAN Arend 1906-7-31Brucht 1974-9-9Smithers EUVERMAN, Wicher WITHAAR, Kunnegien 1x 1931-5-22Stad HardenPULLEN, Hermina
EUVERMAN Fredrikus 1935-9-30Hardenberg 2003-6-27Vancouver EUVERMAN, Arend PULLEN, Hermina 1x 1959-6-26...........HARKEMA, Helen
..........................................................................................................2x.....................[niet openbaar]
EUVERMAN Grietje 1837-12-31Avereest 1894-12-17...........EUVERMAN, A. Hendriks STEENBERGEN, J.F. Frede1x 1865-4-29Avereest KRUIS, Hendrik Wiechers
van FAASSEN Albert 1889-6-10Große Ringe1970-11-10Holland, Mivan FAASSEN, Jan KUYER, Ale 1x.....................[niet openbaar]
van FAASSEN Bert 1883-6-8Große Ringe 1961-7-28Holland, Mivan FAASSEN, Jan KUYER, Ale 1x.....................[niet openbaar]
van FAASSEN Evert 1891-7-6Große Ringe 1963-4-26Grand Rapidvan FAASSEN, Jan KUYER, Ale 1x.....................[niet openbaar]
van FAASSEN Gesina 1856-11-6Dedemsvaart 1939-9-10...........van FAASSEN, Engbert RUNDERVOORT, Willemina 1x 1886-5-6Ambt Hardenvan der HEIDE, Meine
van FAASSEN Hermannes 1881-9-25Große Ringe 1960-4-22Holland, Mivan FAASSEN, Jan KUYER, Ale 1x.....................[niet openbaar]
FEDDES Marchiena 1909-2-9de Krim 1990Strathroy FEDDES, Hendrik de BOER, Jantje 1x 1931-6-11GramsbergenAMSINGA, Klaas
van der FELTZ Anna G. 1872-8-15Lottergrepp 1957-6-20Glennonvillvan der FELTZ, J.A. HAVERKOTTE, Johanna 1x1900-10-30Cole, MissoHENTGES, Joseph Francis
van der FELTZ Christiaan1867-11-26Avereest 1953-6-27Glennonvillvan der FELTZ, J.A. HAVERKOTTE, Johanna 1xvoor 1899-...........ROLFES, Elizabeth
van der FELTZ Christina 1881-4-7Lutten 1935-1-17...........van der FELTZ, J.A. HAVERKOTTE, Johanna 1x1906-11-27...........RENTERGHEM, Bernard
van der FELTZ J.A. 1840-10-4Slagharen na 1900-Osage Townsvan der FELTZ, J.C. JohKUILENBURG, M.G. Albert1x 1866-4-6Ambt HardenHAVERKOTTE, Johanna
van der FELTZ J.C. 1870-1-9Avereest 1952-8-14...........van der FELTZ, J.A. HAVERKOTTE, Johanna 1xvoor 1904-USA VELTROP, Elizabeth
van der FELTZ Martha 1877-3-16Tip 1962-8-10Glennonvillvan der FELTZ, J.A. HAVERKOTTE, Johanna 1x 1911-8-8Wardarille,PRENGER, Herman John
FISHER Delia 1872Netherlands 1945-1-18Michigan [niet openbaar] [niet openbaar] 1x1897-11-25Grand RapidSTEGENGA, Fred
..........................................................................................................2x 1917-6-16Kalamazoo Cde ROO, John B.
FLIERMAN Albert 1867-5-2Ane 1931-6-21Wyoming FLIERMAN, Jan DRENTEN, Hermina 1x 1890-6-25Allendale, MEIJER, Anje
..........................................................................................................2x 1924-5-28Grand RapidOKKE, Jacoba
FLIERMAN Egbert 1864-10-10Gramsbergen na 1880-Allendale, FLIERMAN, Jan DRENTEN, Hermina ...............................................
FLIERMAN Gerritdina 1869-11-20Ane 1873-1880...........FLIERMAN, Jan DRENTEN, Hermina ...............................................
FLIERMAN Jan 1840-8-28Ane 1921-12-31Wyoming, KeFLIERMAN, Egbert Jans BOUWHUIS, G. Everts 1x 1864-4-16GramsbergenDRENTEN, Hermina
FLIM Aaltje 1908-11-21Hellendoorn na 1917-...........FLIM, Hendrik KORTMAN, Aaltje ...............................................
FLIM Dina Hendrika 1904-3-14Hellendoorn na 1917-...........FLIM, Hendrik KORTMAN, Aaltje ...............................................
FLIM Hendrik 1874-9-26Ambt Ommen 1952...........FLIM, Jan SCHEPERS, Maria 1x 1900-6-8Ambt Ommen KORTMAN, Aaltje
FLIM Jan 1902-1-14Wierden irca 1973-...........FLIM, Hendrik KORTMAN, Aaltje ...............................................
FLIM Johannes 1876-9-16Ambt Ommen 1967-6-27Hollandale FLIM, Jan SCHEPERS, Maria 1x 1910-5-9Ambt Ommen MEINDERINK, Berta
FLIM Maria W.H. 1906-6-9Hellendoorn na 1917-...........FLIM, Hendrik KORTMAN, Aaltje ...............................................
FOEKERT Maria 1816-2-7Ambt Ommen 1887-1-15Grand RapidFOEKERT, Gerrit EIJKENAAR, Janna 1x 1838-5-30Hasselt SMIT, Klaas
FOKKERT Evert J. Berends 1797Hellendoorn.....................FOKKERT, Gerrit Jan SCHOLTEN, Janna E.J. 1xvoor 1840-...........KROEZE, Harmina
..........................................................................................................2x 1840-6-5HellendoornWENNEMAN, Janna Jans
FOKKERT Geerd 1853-3-25Itterbeck 1899-8-26Holland FOKKERT, Lambert SLENK, Janna 1x ca. 1882...........PRENGER, Johanna
FOKKERT Harmina 1794................................FOKKERT, Gerrit Jan SCHOLTEN, Janna E.J. 1x1815-11-30HellendoornMENSINK, Hendrik
FOKKERT Hendrik 1864-3-8Itterbeck 00-09-1939...........FOKKERT, Lambert BLEUMER, Jennegien 1xvoor 1903-...........NN, NN
..........................................................................................................2x 1903-6-23Lucas, OhioPRENGER, Johanna
FOKKERT Hermanus 1841-7-30Elen 1892-1-1Overisel FOKKERT, E.J. Berends WENNEMAN, Janna Jans 1x 1867...........BOSMAN, Gezina
..........................................................................................................2x 1878Michigan HUISJEN, Jantje
FOKKERT Hermina Berends 1793-7-10Hellendoorn1874-11-20York, Fillm.............................................................................................
FOKKERT Jan 1808-2-23Hardenberg 1844-2-29Menado, OosFOKKERT, L. Hendriks ZWEERS, Geertjen ...............................................
FOKKERT Jan 1884-7-23Stad Harden1965-11-14San Diego, FOKKERT, Geerd PRENGER, Johanna ...............................................
FOKKERT Janna 1886-9-2Stad Harden 1931...........FOKKERT, Geerd PRENGER, Johanna 1x 1915-6-26Lucas, OhioDOPP, John F.
FOKKERT Lambert 1883-7-2Stad Harden 1939...........FOKKERT, Geerd PRENGER, Johanna 1x 1905-4-18Lucas, Ohiovan DINE, Nina
..........................................................................................................2xvoor 1912-...........VOLKER, Mabel
FRANKEN Hilligje 1857-6-14Eemster 1929-11-6Grand RapidFRANKEN, Franke op 't HOLT, Dierkien 1x ca. 1885...........KUIPER, Jacob
FRANKENA Klaas 1875-4-20Baarderadee 1955-6-19Zeeland [niet openbaar] [niet openbaar] 1xvoor 1908-...........VANDERSCHAAF, Gertie
..........................................................................................................2x 1920-5-18Zeeland, OtVELTINK, Aaltje
FRELL Jonas 1847Holland na 1870-...........De FRELL, Jakob [niet openbaar] ...............................................
De FRELL Jakob 1825-9-18Zevenbergen 1894Michigan De FRELL, Teunis Janz [niet openbaar] 1x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................2x ca. 1859...........STEGEMAN, Jennigjen
FRENS Johanna 1855-4-17Ermelo 1911-12-29...........FRENS, Johannes DROST, Dirkje 1x1875-10-23Fillmore, AKORTERING, Gerrit
FRENS John E. 1863-1-4Ermelo 1951-1-14Kent County..............................................1x 1888USA WESTERINK, Dirkje
..........................................................................................................2xvoor 1904-USA KOOPMAN, Aaltje
FRIJLING Zwanette H. 1884-12-28Stad Harden.....................FRIJLING, Gerrit KOESLAG, Zwaantje A. 1x 1918-6-6Stad HardenBOSCH, Johan Herman
FROCKLAGE Anna M.T. 1851-3-30Slagharen 1921-3-5Vincennes, FROCKLAGE, Johannes G. DALL, Maria A.A. 1xvoor 1874-...........HOFFMANN, Johann Karl
FROCKLAGE Anna Rosa 1855-9-1Slagharen 1942Jasper, DubFROCKLAGE, Johannes G. DALL, Maria A.A. 1x 1895-10-1St. AnthonyFROMME, John
FROCKLAGE Berend Hendrik 1853-3-7Slagharen 1924-8-1Denzil, SasFROCKLAGE, Johannes G. DALL, Maria A.A. 1x.....................VROCKLAGE, Margaretha
FROCKLAGE Dina 1859-3-17Luttergrepp.....................FROCKLAGE, Johannes G. DALL, Maria A.A. ...............................................
FROCKLAGE Johannes G. 1811-6-4Recke 1883-5-21...........VROCKLAGE, Johannes G. REMME, Maria Adelheidis1x 1850-1-17Ambt HardenDALL, Maria A.A.
FROCKLAGE Maria Anna 1827-6-17Recke .....................VROCKLAGE, Johannes G. REMME, Maria Adelheidis...............................................
FÜHNE Johan H.D. 1808Bergen 1852-7-8Germantown ..............................................1x 1839...........ASELAGE, Magdalena A.
FUHNE Johannes Martinus 1840-8-17Slagharen 1907-12-25DamiansvillFÜHNE, Johan H.D. ASELAGE, Magdalena A. 1x 1864...........KREBS, Margaret
FUNE Herm Hendrik 1849-5-1Slagharen 1851-12-5...........FÜHNE, Johan H.D. ASELAGE, Magdalena A. ...............................................
FUNE Johannes H.T. 1845-3-8Slagharen 1923-5-28DamiansvillFÜHNE, Johan H.D. ASELAGE, Magdalena A. 1x 1869-9-7St. Damian STUEVE, Anna Maria
..........................................................................................................2x 1882-2-21St. Damian WELLEN, Maria Helena
..........................................................................................................3x 1888-6-5DamiansvillSANTEL, Margaret
FÜNKE Jan Harm 1843-4-6Slagharen .....................FÜHNE, Johan H.D. ASELAGE, Magdalena A. ...............................................
GARVELINK Jan W. 1833-12-1Doetinchem 1910-10-19Fillmore, A[niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
GARVELINK Maria Harmina 1836-10-7Doetinchem 1917...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1xvoor 1863-...........MEPJANS, Lambertus
GEERTMAN Hendrik 1856-10-2Bergentheim1924-11-10Borculo GEERTMAN, Albert KOSTERS, Jennechien 1x 1882-8-5Holland, OtBOERMAN, Johanna G.
Van GEEST Dirkje 1871-2-5Netherlands 1922-9-2Grand RapidVan GEEST, Jan [niet openbaar] 1xvoor 1948-...........HOEKMAN, Gerrit Jan
GELDERLOOS Aaltje 1862-4-17Leens 1948-6-29Holland GELDERLOOS, Jurjen J. BUIKEMA, Hilje 1x1881-10-25Holland, Miten BRINKE, Hendrik Jan
GELDERLOOS Jurjen Jacobs 1828Appingedam 1898.........................................................1x 1860-4-14Eenrum BUIKEMA, Hilje
GERAETS Catharina M. 1873-11-13Slagharen 1951-4-20Hendricks, GERAETS, Johannes H. OSSEVOORT, Johanna 1x 1890...........BOELENS, Ben W.
GERAETS Gerhardus J. 1876-11-26Slagharen 1938-6-5Moody CountGERAETS, Johannes H. OSSEVOORT, Johanna ...............................................
GERAETS Johannes H. 1848-2-13Dedemsvaart1922-12-25Dell RapidsGERAETS, Theodorus BARTELS, Catharina 1x 1872-4-20Ambt HardenOSSEVOORT, Johanna
..........................................................................................................2x na 1911-...........KROONTJE, Mary J.
GERAETS Maria Agnes 1879-5-7Slagharen 1972-1-8Minnehaha CGERAETS, Johannes H. OSSEVOORT, Johanna 1xvoor 1899-USA Le BRUN, Louis Albert
GERAETS Theodora Maria 1845-3-22Slagharen 1923-6-30De Pere GERAETS, Theodorus BARTELS, Catharina 1x1872-10-25Ambt HardenOSSEVOORT, Jan Hendrik
GERDINGE Hendrik Jan 1875-3-17Loozen .....................GERDINGE, Hindrik EKENHORST, Geziena 1x 1904-5-3Holland, OtSCHOLTEN, Wilhelmina
GERRITS Albert 1930........... 2022-2-8Canada GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x ca. 1955...........JURJENS, Janna
GERRITS Berend Jan 1904-3-19...........1989-12-13Kentville, GERRITS, Gerhardus KLEIJAN, Gerritdina 1x 1928-5-18Ambt HardenMARSMAN, Johanna
GERRITS Berend Jan 1945 ca............ na 2019-...........GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x.....................NN, Arlene
GERRITS Gerhardus 1932........... 2019-12-1Kentville, GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x 1958-7-15...........HUTTEN, Hendrikjen
GERRITS Gerrit Hendrik 1943 ca............ na 2019-...........GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x.....................NN, Barbara
GERRITS Gerrit Willem ca. 1936........... na 2019-...........GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x.....................NN, Rinny
GERRITS Gerritdina G. ca. 1929........... na 2019-...........GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x 1952...........WITTENBERG, Henk
GERRITS Gezienus ca. 1934........... na 2019-...........GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x.....................NN, Janny
GERRITS Gezina ca. 1938...........00-09-2017Waterdown GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x.....................van der LAAN, Douwe
GERRITS Jentina ca. 1941........... na 2019-...........GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna ...............................................
GERRITS Johannes 1948 ca............ na 2019-...........GERRITS, Berend Jan MARSMAN, Johanna 1x.....................NN, Linda
GERRITS Zwaantje Gerrits 1782-2-7Den Ham na 1850-Fillmore [niet openbaar] .......................1x 1805-6-19Den Ham BOLKS, Albert Jans
GERRITSEN Willem 1870-1-6Apeldoorn 1951-7-12Sioux CenteGERRITSEN, Henry MULDER, Peetje 1x ca. 1891...........SCHOUTEN, Teunisje
..........................................................................................................2x 1903...........LIKKEL, Geertje
GEUGJES Jenne ca. 1837Germany na 1920-Garfield, NGEUGJES, Geerd Derks RATERING, Janna Berends...............................................
GIELJAN Hendrikje 1886-12-2Anerveen 1951-1-4Polkton GIELJAN, Jan HERMSEN, Geesjen 1x 1907-6-11Blendon TwpBOUWMAN, William
GILHUIS Jan Cornelis 1908-1-9Stad Harden 1993-8-2Amersfoort GILHUIS, Pieter de GOOIJER, Geurdina 1x 1932-8-19's-GravenhaSMITSKAMP, Margaretha E.
GILHUIS Minne 1880Sneek .....................GILHUIS, Jan POSTHUMUS, Tietje 1x 1904-5-21Sneek FELKERS, Baukje
de GLEE Jacobje 1889-3-11Doniaga .....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1909-5-6Haskerland VLEER, Tjebbe
GORT Aaltje 1880-12-21Schottershu.....................GORT, Jasper Hendriks van BERKUM, Jentje Jans...............................................
GORT Albert 1853................................GORT, Frederik PRINS, Hendrikje ...............................................
GORT Albert 1854-9-16Avereest na 1900-Detroit citGORT, Hendrik Hendriks MASTEBROEK, Jentjen B. 1x 1884...........GORT, Minnie
GORT Jasper Hendriks 1844-4-5Lageveen .....................GORT, Hendrik Hendriks LUBBERTS, Aaltje J. 1x1871-11-11Zuidwolde LINDE, Lummigje Jans
..........................................................................................................2x 1878-4-26Zuidwolde van BERKUM, Jentje Jans
GORT Roelof Hendriks 1886-5-16de Wijk .....................[niet openbaar] HAM, Geertje ...............................................
GOSSELINK Hendrika 1834-4-3Geesteren 1906-4-24Ottawa Coun..............................................1x 1867...........KLANDERMAN, Gerrit
..........................................................................................................2x ca. 1873...........WELLEWEERD, Berend
de GRAAF Anna 1886-9-11Netherlands 1972-5-15Grand Rapid..............................................1x ca. 1910...........SMEELINK, John William
van der GRAAF Hendrikus 1882-9-8Avereest 1967-12-14...........van der GRAAF, Meine NIJHUIS, Gerritdina 1x 1907-5-8Avereest RUBEN, Renske
van der GRAAF Jans J. 1910-11-6Avereest na 1920-Chancellor,van der GRAAF, H. RUBEN, Renske ...............................................
van der GRAAF Meine H. 1907-12-10Winschoten na 1920-Chancellor,van der GRAAF, H. RUBEN, Renske ...............................................
GRAVENDIJK Henderika G. 1883Nederland na 1957-Wyoming, KeGRAVENDIJK, Petrus C. HOPPENBROUWER, M.G.J. 1x 1920-6-9Grand RapidHUIZINGA, Johannes B.
GRITTER Albert 1897-5-30Den Ham 1973-6-30Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x ca. 1924...........GRITTER, Cornelia
GRITTER Annigje 1903-5-14Hellendoorn 1992-11-3Grand RapidGRITTER, Geert HEIJINK, Johanna 1x.....................DEMEESTER, Raynor
GRITTER Annigje 1906-4-11Hellendoorn 1995-2-19Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x.....................KRUITHOF, Peter
GRITTER Annigje 1910-12-21Vriezenveen 1962-9-7Grand RapidGRITTER, Arend SLOOT, Janna ...............................................
GRITTER Annigje 1911-6-1Sibculo 1992-3-24Hamilton GRITTER, Evert JONKER, Jantje ...............................................
GRITTER Arend 1872-11-29Slagharen 00-01-1959Grand RapidGRITTER, Geert BENJAMINS, Annigje 1x1895-10-18Ambt HardenSLOOT, Janna
GRITTER Arend 1900-1-2Sibculo 1982-6-10Kent CommunGRITTER, Arend SLOOT, Janna 1x 1921-5-26Grand RapidDREYER, Catherine
GRITTER Arendina 1910-9-25Hellendoorn 1999Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x.....................GUIKEMA, Herman
GRITTER Cornelia 1901Netherlands 1977.........................................................1x ca. 1924...........GRITTER, Albert
GRITTER Evert 1833-3-19Hoogeveen 1914-7-7DaarlerveenGRITTER, Geert Jans STRIJKER, Jantje G. 1x 1870-4-29Ambt HardenWILDEBOER, Aaltje
GRITTER Geert 1876-4-30Slagharen 1971-7-13Grnd RapidsGRITTER, Geert BENJAMINS, Annigje 1x 1898-11-4Ambt HardenHEIJINK, Johanna
GRITTER Geert 1892-8-29Hellendoorn 1984-1-2Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x 1917-1-17Grand RapidGRASSMID, Jantina
GRITTER Geert 1896-5-11Vriezenveen 1997-1-2Jenison, OtGRITTER, Arend SLOOT, Janna 1x 1920-5-6Grand RapidJONKMAN, Marie J.
GRITTER Geert 1910-4-26Hellendoorn2000-10-15Belmont, KeGRITTER, Geert HEIJINK, Johanna 1x.....................NN, Marie
GRITTER Geertruida 1921-6-2Nederland 2010-7-15London, MidGRITTER, Evert JONKER, Jantje ...............................................
GRITTER Gerrit Jan 1891-1-12Hellendoorn 1965-9-29Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x 1914-10-1Grand RapidWALMA, Agnes
GRITTER Goossen 1908-1-11Hellendoorn 1997-3-5Grand RapidGRITTER, Geert HEIJINK, Johanna 1x 1935...........GRITTER, Evelyn R.
GRITTER Gosem 1911-11-7Hellendoorn 1991-3-20Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x 1936...........PALMA, Tena
GRITTER Gosen 1867-9-19Slagharen 1947-8-21Grand RapidGRITTER, Geert BENJAMINS, Annigje 1x 1890-3-20HellendoornHEUVER, Willemina
GRITTER Hendrikus 1908-8-15Hellendoorn 1986-4-5Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x.....................HEIJBOER, Adrianna Alice
GRITTER Hermanna 1905-12-20Hellendoorn1995-11-14Grand RapidGRITTER, Geert HEIJINK, Johanna 1x.....................GEELHOED, Joe
GRITTER Jacobus 1912-2-18...........1976-11-28HellendoornGRITTER, Jan JONKER, Geesje ...............................................
GRITTER Jan 1894-10-27Hellendoorn00-12-1970...........GRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x 1922-8-31Grand RapidSCHOLLAND, Jeanette R.
GRITTER Jan 1903-1-22Sibculo .....................GRITTER, Arend SLOOT, Janna ...............................................
GRITTER Jan Harm 1898-4-16Vriezenveen.....................GRITTER, Arend SLOOT, Janna 1x 1919-7-17Grand RapidKROMBEEN, Nettie
GRITTER Jan Harm 1900-4-23Sibculo 1983-8-7Harvey, CooGRITTER, Jan GROOT BRONSVOORD, A. 1x.....................DWYER, Dorothy
GRITTER Jan Hendrik 1899-4-8Hellendoorn 1973-3-28Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x 1935...........SMITH, Christina H.
GRITTER Janna 1902-9-23Hellendoorn 1982-4-29Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x.....................van EERDEN, John
GRITTER Janna 1908-1-4Vriezenveen na 1982-Grand RapidGRITTER, Arend SLOOT, Janna 1x.....................[niet openbaar]
GRITTER Johan 1901-1-3Hellendoorn 1976-5-11Grand RapidGRITTER, Gosen HEUVER, Willemina 1x 1923-6-14Grand RapidDIJKSTRA, Katherine
GRITTER Johanna 1901-1-27Hellendoorn 1916-9-19Grand RapidGRITTER, Geert HEIJINK, Johanna ...............................................
GRITTER Koop 1909-8-6Sibculo 1986-6-15Ontario, CaGRITTER, Evert JONKER, Jantje ...............................................
GROEN Annegien 1843-10-28Avereest .....................GROEN, Arie MULDER, Zwaantje Arends1x 1864-3-3Ambt HardenHOOGEVEEN, Hendrik
..........................................................................................................2x 1878-8-10GramsbergenKNOBBE, Berend
GROEN Reinder 1882-10-25Oldetrijne 1956-10-9Platte, ChaGROEN, Johannes BRUINEWOUDT, Hankje 1x 1909-3-31...........BELTMAN, Jennie
GROENINK Aaltje 1878-10-16Den Ham .....................GROENINK, Albert DRAGT, Marrigjen ...............................................
GROENINK Albert 1851-11-29Steenwijk 1918-12-21...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x1877-12-20Den Ham DRAGT, Marrigjen
GROENINK Klaas 1880-10-12Venebrugge 1951-8-16...........GROENINK, Albert DRAGT, Marrigjen ...............................................
GROENINK Roelofje 1883-9-14Venebrugge .....................GROENINK, Albert DRAGT, Marrigjen ...............................................
de GROOT Frederik 1842-12-12........... 1927-5-30.........................................................1x ca. 1874...........WOERTINK, Berendina
de GROOT Gepke 1853-12-4Slagharen 1907-2-21Lyman de GROOT, Gerrit HOLM, Hendrikje 1x 1877-8-15GramsbergenWUITE, Jan
de GROOT Grietje 1920-3-7Avereest .....................de GROOT, Roelof van der WAL, Gaatske ...............................................
de GROOT Jitsche 1922-9-25Avereest .....................de GROOT, Roelof van der WAL, Gaatske ...............................................
de GROOT Marrigjen 1856-8-30Slagharen 1949-3-13Bicknell, Wde GROOT, Gerrit HOLM, Hendrikje 1x 1877-4-14Gramsbergende LEEUW, Willem
de GROOT Mary 1849-10-13Netherlands 1925-3-7Wyoming, Ke[niet openbaar] ......................................................................
de GROOT Roelof 1893-12-5Ferwerderad.....................de GROOT, Willem R. de VRIES, Jitske Jans 1x 1919-5-10Ferwerderadvan der WAL, Gaatske
de GROOT Willem 1921-7-23Avereest .....................de GROOT, Roelof van der WAL, Gaatske ...............................................
GRUNDY-PETTER Antje 1898-3-31Avereest 00-09-1980Kent, MichiPETTER, Jan STOEVELAAR, Hendrika ...............................................
van GUMSTER Truitje 1855-9-5Enschede .....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1879-12-9GramsbergenBUIJSMAN, Albertus
HAAG Jacob 1882-4-19Germany 1922-12-18Cleveland [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1908-9-8Cuyahoga SCHREUR, Jantje
HAAK Jannigje 1886-2-6Papendrecht 1926...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1913-3-14Holland, OtASSINK, Gerrit Hendrik
De HAAN Sena 1866Nederland 1946...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1884-4-4Blendon, OtKLINGENBERG, Gerrit
..........................................................................................................2x 1930-4-9Holland, OtKLINGE, Albertus
HAAR Johan Albert 1829-8-12Gersten 1900-1-10.........................................................1x 1853-4-12St. BonifacBERENDSEN, Anna M.
auf der HAAR Hendrik Jan1875-12-13Heemserveen 1899-4-10Chicago [niet openbaar] AUFDERHAAR, Johanna ...............................................
ter HAAR Berend 1825-9-29Steenwijksm.....................ter HAAR, Jan ROZEBOOM, Fenna 1x 1847-3-19Coevorden HUNDERMAN, Aaltien
ter HAAR Johanna 00-11-1814Vriezenveen 1881...........ter HAAR, Jan ROZEBOOM, Fenna 1x 1849-2-14Coevorden BERGHUIS, Casparus
..........................................................................................................2x 1852-8-20Gramsbergenten BRINKE, Hendrikus
ter HAAR Maria Catharina1867-10-21Coevorden na 1940-Crotty, Man[niet openbaar] OTTEN, Maria Catharina 1x 1890-6-27Emmen EINHAUS, Johannes
HAGEMEIJER Bernard J. ca. 1792Everswinkel 1855-1-3Saint Bonif..............................................1xirca 1815-...........VOX, Margaretha E.
..........................................................................................................2x ca. 1835...........DETERS, Margaretha Maria
HAGEMEIJER Bernd ca. 1832Zwaksdorp 1854-2-15Saint BonifHAGEMEIJER, Bernard J. VOX, Margaretha E. ...............................................
HAGEMEIJER Hermannus M. 1822-5-20Schwagstorf1871-11-24...........HAGEMEIJER, Bernard J. VOX, Margaretha E. 1xvoor 1870-...........HAGEMEIJER, Tekela
HAGEMEIJER Maria C. 1819-11-7Schwagstorfvoor 1852-...........HAGEMEIJER, Bernard J. VOX, Margaretha E. 1x 1845-2-11Ambt HardenPOHLMANN, Johann Hermann
HALSEMA Johanna M. 1855-6-21Eenrum voor 1930-Wyoming, Ke[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1876-5-10Eenrum BOS, Jan
..........................................................................................................2x 1884-2-27Leens HUIZENGA, Joannes B.
HAM Geert Roelofs ca. 1830Zuidwolde .....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1862-11-1Zuidwolde POLS, Grietje
HAM Geertje 1866-2-16Zuidwolde .....................HAM, Geert Roelofs POLS, Grietje 1x.....................[niet openbaar]
HAM Roelof 1879-3-20Zuidwolde .....................HAM, Geert Roelofs POLS, Grietje ...............................................
HAMHUIS Jan Willem 1916-12-16Ambt Harden..........Smithers, CHAMHUIS, Herman IJZEBRINK, G.E. 1x 1946...........PIJPER, Anna Cornelia
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
HANNINK Egbert 1885-9-12Brucht 1932-6-24Douglas CouHANNINK, Gerrit MEIJERINK, Aaltjen 1x na 1910-...........VANZEE, Engelina
HANNINK Evert 1890-5-16Brucht voor 1900-...........HANNINK, Gerrit MEIJERINK, Aaltjen ...............................................
HANNINK Gerrit 1840-7-29Brucht 1927-1-17Douglas CouHANNINK, Egbert SNIJDERS, Wibbegien 1x 1879-5-29Ambt HardenMEIJERINK, Aaltjen
HANNINK Gerritdina 1882-12-20Brucht 1968-7-16Ripon, BethHANNINK, Gerrit MEIJERINK, Aaltjen 1x ca. 1910...........VENEMAN, Albert
HANNINK Jan Hendrik 1887-6-29Brucht 1939-9-8...........HANNINK, Gerrit MEIJERINK, Aaltjen 1xt1910-1919...........SCHOLTEN, Kate Sarina
..........................................................................................................2x in 1922-...........KUIPER, Winnie
HANNINK Wibbigjen 1880-10-13Brucht 1959-12-17San Jose HANNINK, Gerrit MEIJERINK, Aaltjen ...............................................
HANSUM Cornelis 1860-8-13Hardinxveld 1928-5-22Douglas CouHANSUM, Teunis VERSTEEG, Lijntje 1x.....................OVERWEG, Diene
HARINK Jantje Jans 1808-11-17Rouveen na 1882-...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1829-2-28Staphorst TROOST, Hendrik Lamberts
HARMSEN Jennegien ca. 1810Uelsen 1885-4-9.........................................................1x ca. 1835...........SAALMINK, Geert
HARSEVOORT Berend Jan 1912-8-27Collendoorn 2002-5-6Grimsby, OnHARSEVOORT, Berend H. HEETJANS, Geessien ...............................................
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
HARSEVOORT Hendrik 1824-10-25Meer 1902-12-31Olive HARSEVOORT, Jacob Jans POELARENDS, H. Hendriks1x 1851-9-26Tubbergen JANSEN, Jennigjen
HARSEVOORT Herman 1868-5-20Langeveen 1950-12-16Olive Twp. HARSEVOORT, Hendrik JANSEN, Jennigjen ...............................................
HARSEVOORT Jesina 1865-9-5Tubbergen 1948-12-26Holland HARSEVOORT, Hendrik JANSEN, Jennigjen ...............................................
HARSEVOORT Johanna E. 1857-11-2Langeveen 1930-3-26Grand RapidHARSEVOORT, Hendrik JANSEN, Jennigjen ...............................................
HARSEVOORT Johannes 1862-12-18Tubbergen 1897-9-1Michigan HARSEVOORT, Hendrik JANSEN, Jennigjen ...............................................
HARSEVOORT John 1860-6-16Langeveen 1955-9-13Holland HARSEVOORT, Hendrik JANSEN, Jennigjen ...............................................
HARTMAN Aaltje 1881-9-14Avereest na 1920-...........HARTMAN, Roelof TOREN, Geertje 1x 1901-8-2Avereest OTTER, Lambertus
ten HAVE Roelof Hendriks 1814-8-24Netherlands 1904-4-24Zeeland ..............................................1x 1847-5-1Beilen SCHEPERS, H. Roelofs
HAVEDINK Hattie 1862-4-12Germany 1917-8-26...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1899-4-21East SaugatBOERMAN, Jacob Coenraad
HAVERDINK Anna Leferts 1822-9-15Netherlands 1898-9-17Fillmore ..............................................1x1868-12-10Fillmore LEFERS, Geert
..........................................................................................................2x 1870-8-14Overisel, OWOERTINK, Willem
HAVERKOTTE Christiaan 1877-11-29Slagharen 1953...........HAVERKOTTE, Willem DRENTH, Maria Anna 1xvoor 1909-...........HAVERKORTE, Minnie
HAVERKOTTE Johanna 1844-9-26Slagharen na 1900-Osage TownsHAVERKORT, C. HermannesWITTENDORP, Martha 1x 1866-4-6Ambt Hardenvan der FELTZ, J.A.
HAVERKOTTE Johanna 1890-10-19Slagharen 1912-6-6...........HAVERKOTTE, Willem DRENTH, Maria Anna ...............................................
HAVERKOTTE Johannes 1886-11-9Slagharen 1957...........HAVERKOTTE, Willem DRENTH, Maria Anna ...............................................
HAVERKOTTE Maria Ekla 1875-1-16Slagharen 1950-4-6...........HAVERKOTTE, Willem DRENTH, Maria Anna ...............................................
HAVERKOTTE Martha 1880-7-12Slagharen 1964-12-6Jefferson CHAVERKOTTE, Willem DRENTH, Maria Anna 1x1901-11-13Jefferson CEILERS, Berend Roelof
HAVERKOTTE Martinus 1883-5-31Slagharen 1963-9-13...........HAVERKOTTE, Willem DRENTH, Maria Anna 1xvoor 1914-...........HAVERKORT, Philimena
HAVERKOTTE Willem 1847-11-5Dedemsvaart 1932-9-12...........HAVERKORT, C. HermannesWITTENDORP, Martha 1x 1874-4-17Ambt HardenDRENTH, Maria Anna
HAZEWINKEL Jantje 1834-11-7Wildervank 1920-11-22Douglas Cou[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1889South DakotVEDDERS, Hendrik
HEERES Aaltje 1874-7-5Dedemsvaart 1943-1-19Ellsworth HEERES, Hendrik van der HEIDE, T.M. 1x 1897-3-29Atwood, ChaKOSTER, John
HEERES Elisabeth 1878-5-25Dedemsvaart1964-12-23Bellaire, MHEERES, Hendrik van der HEIDE, T.M. 1x 1902-3-6Norwood, AnDe YOUNG, Hans
HEERES Hendrik 1846-6-19Bergentheim 1936-1-13Banks Twp. HERES, Heeres de RODE, Aaltien 1x 1872-4-26Avereest van der HEIDE, T.M.
HEERES Herman 1881-9-13Dedemsvaart 1967-6-4Ellsworth HEERES, Hendrik van der HEIDE, T.M. 1x 1910-4-28Atwood, MicVEENSTRA, Maggie
HEERES Jacobus 1886-10-12Beerzerveld 1963-8-26Banks HEERES, Hendrik van der HEIDE, T.M. ...............................................
HEERES Jan 1882-7-13Beerzerveld 1953...........HEERES, Hendrik van der HEIDE, T.M. ...............................................
HEERES Meine 1873-1-22Avereest 1950-11-9Ellsworth HEERES, Hendrik van der HEIDE, T.M. 1x 1912-4-17East SaugatLAARMAN, Dina
HEETEBRIJ Lammetje 1845-2-26Genemuiden 1932-3-20Holland HEETEBRIJ, Jan LubbertsVISSCHER, Geesjen Jans 1x na 1880-...........ESKES, Albert
van der HEIDE Aaltje 1909-5-27Ambt Harden..........ThunderBay,..............................................1x1933-10-12Ambt HardenBRINK, Herman Heinrich
van der HEIDE A.R. 1882-1-9Collendoorn.....................van der HEIDE, Jacob van der HEIDE, H.C. ...............................................
van der HEIDE Berend 1869-4-3Avereest 1942...........van der HEIDE, Jacobus de VRIES, Jantien ...............................................
van der HEIDE Elizabeth 1861-7-1Avereest .....................van der HEIDE, Jacob van der HEIDE, H.C. ...............................................
van der HEIDE E. 1898-5-5Avereest na 1920-Banks Twp.,van der HEIDE, Meine van FAASSEN, Gesina ...............................................
van der HEIDE H.C. 1837-11-14Ambt Ommen 1913-1-31Antrim Counvan der HEIJDE, M. JacoGERAETS, E. Antonissen 1x 1860-9-1Avereest van der HEIDE, Jacob
van der HEIDE Jacob 1836-2-6Drachten voor 1913-...........van der HEIJDE, Roel J.[niet openbaar] 1x 1860-9-1Avereest van der HEIDE, H.C.
van der HEIDE Jacobus 1877-11-24Dedemsvaart.....................van der HEIDE, Jacob van der HEIDE, H.C. ...............................................
van der HEIDE Jacobus 1895-10-4Avereest 1981-1-20Ellsworth van der HEIDE, Meine van FAASSEN, Gesina ...............................................
van der HEIDE Jan 1871-8-19Dedemsvaart.....................van der HEIDE, Jacob van der HEIDE, H.C. ...............................................
van der HEIDE Janke 1867-10-26Avereest .....................van der HEIDE, Jacob van der HEIDE, H.C. ...............................................
van der HEIDE Jantien 1887-2-5Dedemsvaart 1967-5-4...........van der HEIDE, Meine van FAASSEN, Gesina ...............................................
van der HEIDE Meine 1862-10-10Avereest 1952-5-7Banks Twp. van der HEIDE, Jacobus de VRIES, Jantien 1x 1886-5-6Ambt Hardenvan FAASSEN, Gesina
van der HEIDE Meine 1868-12-27Avereest .....................van der HEIDE, Jacob van der HEIDE, H.C. ...............................................
van der HEIDE Roelof 1864-5-16Paardelande.....................van der HEIDE, Jacob van der HEIDE, H.C. ...............................................
van der HEIDE T.M. 1844-2-5Avereest 1933-2-24Banks Twp. van der HEIJDE, M. JacoGERAETS, E. Antonissen 1x 1872-4-26Avereest HEERES, Hendrik
van der HEIDE Willemina 1874-8-16Lutten .....................van der HEIDE, Jacob van der HEIDE, H.C. ...............................................
van der HEIDE Willemina 1888-3-6Avereest 1922...........van der HEIDE, Meine van FAASSEN, Gesina 1x ca. 1911...........VEENSTRA, John
HEIDEMAN Gerhard 00-07-1796Germany 1866-8-15Clinton .............................................................................................
HEIDEMANN Mary Adelheid 1838-2-20Hanover 1874-11-3DamiansvillHEIDEMAN, Gerhard HEDEMANN, Maria 1x1859-11-22St. BonifacRENSING, Jan Herm
HEIJINK Johanna 1875-4-15Sibculo 1964-6-5Grand RapidHEIJINK, Hermannus KAMPMAN, Johanna 1x 1898-11-4Ambt HardenGRITTER, Geert
HEIJNEN Adrianus 1894-12-19Oud en Nieu 1962-1-31..................................[niet openbaar] ...............................................
HEIMAN Johannes B. 1834-2-4Slagharen 1923-12-19LookingglasHEIMANN, Bernard H. MENKEN, Catharina A. 1x 1854-2-4St. Louis BERENDSEN, Anna Maria
HEIMANN Bernard Heinrich 1810-10-8Groß Füllen 1852-8-16DamiansvillHEIMANN, Herman H. BOVEN, Anna Maria 1xvoor 1834-...........MENKEN, Catharina A.
HEIMANN Herman 1835Germany na 1850-...........HEIMANN, Bernard H. MENKEN, Catharina A. ...............................................
HEIMERIKS Albertus W. 1877-4-24Slagharen 1953-9-8...........HEIMERIKS, Gerhardus H.BEMBOM, Margaretha A. ...............................................
HEIMERIKS Gerhardus H. 1843-3-18Avereest 1924-1-30Cole, MissoHEIMERIKS, G. Gerrits WOOLS, Barta Gerrits 1x 1870-5-3Avereest BEMBOM, Margaretha A.
HEIMERIKS Gerhardus J. 1871-2-5Avereest 1933-4-6Missouri HEIMERIKS, Gerhardus H.BEMBOM, Margaretha A. 1x ca. 1900...........HEIMERICKS, Barbara
HEIMERIKS Gerhardus W. 1851-8-14Dedemsvaart 1913-1-3GelderingenHEIMERIKS, G. Gerrits TEMMINK, Willemina ...............................................
HEIMERIKS Johan Heinrich 1881-4-7Dedemsvaart.....................HEIMERIKS, Gerhardus H.BEMBOM, Margaretha A. ...............................................
HEIMERIKS Johannes G. 1873-5-30Rheezerveen 1954-9-29Taos, Cole HEIMERIKS, Gerhardus H.BEMBOM, Margaretha A. 1x ca. 1900...........WEBER, Caroline
..........................................................................................................2x ca. 1915...........HENKE, Mary G.
HEIMERIKS Magrietha A. 1875-5-19Dedemsvaart 1934-9-29Washington,HEIMERIKS, Gerhardus H.BEMBOM, Margaretha A. 1x 1899-4-19Cole CountyVETTER, Henry J.
HEIMERIKS Maria Magtilda 1879-5-3Slagharen na 1900-Jefferson HEIMERIKS, Gerhardus H.BEMBOM, Margaretha A. ...............................................
HEITBRINK Gerard 1878........... na 1905-........................................................................................................
HEITGERDES Johan H. ca. 1839..............................................................................1x.....................[niet openbaar]
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
HEKMAN Geertje 1826-1-19Den Ham na 1850-Filmore HEKMAN, Willem HendriksHEERSINK, Geertje Jans ...............................................
HEKMAN Gerrit Jan 1843-10-13Den Ham na 1860-Overisel HEKMAN, Willem HendriksHENGELAAR, G. Hendriks ...............................................
HEKMAN Hendrik 1840-11-27Den Ham na 1860-...........HEKMAN, Willem HendriksHENGELAAR, G. Hendriks ...............................................
HEKMAN Hendrik Jan 1838-12-5Den Ham na 1860-...........HEKMAN, Willem HendriksHENGELAAR, G. Hendriks ...............................................
HEKMAN Hendrikje 1837-5-20Den Ham voor 1850-...........HEKMAN, Willem HendriksHENGELAAR, G. Hendriks ...............................................
HEKMAN Willem Hendriks 1793-7-6Den Ham na 1850-Filmore VLOEDGRAVEN, H.J. WilleREIMINK, Geertje Jansen1x 1823-4-30Den Ham HEERSINK, Geertje Jans
..........................................................................................................2x 1836-9-7Den Ham HENGELAAR, G. Hendriks
HEMKES Andries Hendrik 1873-4-10Leek 1932-9-13Grand RapidHEMKES, Gerrit Klaas ANDREE, Aagje 1x 1901-4-28Grand RapidKUIPER, Naatje
HEMKES Jette 1871-7-15Leek 1955-10-5...........HEMKES, Gerrit Klaas ANDREE, Aagje 1x 1890-7-5Grand RapidOPHOF, Frederik
HENEVELD Geert 1825Pruissen 1888-6-14Laketown ..............................................1x 1851-3-30Allegan, MiDUNNEWIND, Jennigjen
HENGELAAR G. Hendriks 1808Ambt Ommen 1883-11-22Overisel [niet openbaar] HENDRIKS, J. Hendriks 1x 1836-9-7Den Ham HEKMAN, Willem Hendriks
..........................................................................................................2x 1859-4-28Allegan van EERDE, Jan A
HENTO Gerrit 1909-7-8Zuid Eschma 1975-8-14Canada HENTO, Hendrik DAM, Ida 1x 1932-8-26Lonneker ZWEERS, Jacobje
HERMAN Grietien Jans 1804-4-15Meppel 1888...........[niet openbaar] DOORNSEIFF, Joanna 1x 1826-12-3Hoogeveen PEEKS, Willem
..........................................................................................................2x 1843-5-3Hoogeveen van MUNSTER, Jasper Z.
HEUVER Willemina 1869-1-12Hellendoorn 1957-11-8Grand RapidHEUVER, Gerrit Jan SAMSON, Janna 1x 1890-3-20HellendoornGRITTER, Gosen
HEUVER EGBERTS Jenneken 1795Hellendoorn.....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1824-5-14HellendoornTIMMERMAN, Berend
HIDDEN Antje Martha 1865-11-26Avereest .....................HIDDEN, Reemt Hilrich MOLENAAR, Gijltje ...............................................
HIDDEN Cristiena M.A. 1863-7-25Avereest .....................HIDDEN, Reemt Hilrich MOLENAAR, Gijltje ...............................................
HIDDEN Reemt Hilrich 1822Norden .....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1860-4-18Sappemeer BANGE, Gerhardina
..........................................................................................................2x 1862-9-8Sappemeer MOLENAAR, Gijltje
HIDDEN Wilhelmina M.S. 1861-4-11Sappemeer .....................HIDDEN, Reemt Hilrich BANGE, Gerhardina ...............................................
HOEK Truida Gezina 1874-6-21Stad Almelo 1961-8-24...........HOEK, Jan BEERENS, Gerritdina 1x 1901-3-7Cuyahoga, OKOOPMAN, Jacob
HOEKMAN Frederik 1859-12-5Dalfsen 1906-5-6Platte, ChaHOEKMAN, Jan VEDDERS, Hendrika J. 1x ca. 1885...........SPOELDER, Hermina
HOEKMAN Gerrit Jan 1864-10-8Dalfsen 1948-3-20Zeeland, OtHOEKMAN, Jan VEDDERS, Hendrika J. 1xvoor 1948-...........Van GEEST, Dirkje
HOEKMAN Jan 1833-9-2Oudleusen 1906-1-18New HollandHOEKMAN, Jan SCHUTTE, Gerrigje 1x 1854-3-2Dalfsen VEDDERS, Hendrika J.
HOEKMAN Jan 1854-8-22Dalfsen na 1870-...........HOEKMAN, Jan VEDDERS, Hendrika J. ...............................................
HOEKSTRA Johannes 1871-9-23Visvliet 1955...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1893-12-7Grand RapidSMANT, Jentje
HOEKSTRA Trijntje 1880-2-14Aalsum, Don 1971-7-31Chicago HOEKSTRA, Dirk Jolles van der ZWAAN, S.T. 1x ca. 1900...........WIELDRAAIJER, Herman
HOF Kornelia 1813-2-20Vriezenveen 1882...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1836-4-23VriezenveenSMIT, Hendrik Hendriks
HOF Trijntje 1843-3-14Smilde 1918-8-9Ogden HOF, Rink GELIJK, Albertje 1x 1861-7-29Emmen BOUWHUIS, Christiaan
HOFSINK Aaltien 1898-1-23Itterbeck 1990-4-4Woodstock, HOFSINK, Hendrik [niet openbaar] 1x 1933-4-7Ambt HardenRANTER, Frederik
HOFSINK Albertus Harry 1952-4-24........... 2020-2-16...........[niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
HOFSINK Ben 1943 ca.................................HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida ...............................................
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida 1x.....................NN, Callie
HOFSINK Fredrikus 1933-9-3Bergentheim 2019-3-5Smithers HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida 1x.....................[niet openbaar]
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida ...............................................
HOFSINK Gerrit Jan 1906-10-3Heemse 1990-11-19Smithers HOFSINK, Jan Hendrik BRINKMAN, Margje 1x 1933-6-23Ambt HardenSANTMAN, Geertje
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Gerrit Jan SANTMAN, Geertje ...............................................
HOFSINK Jan Hendrik 1911-2-24Heemse 1999-4-1...........HOFSINK, Berend KREMER, Johanna Gezina ...............................................
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida ...............................................
HOFSINK Jan Hendrik 1934-6-13Heemse 2003-7-8...........HOFSINK, Gerrit Jan SANTMAN, Geertje ...............................................
HOFSINK Jan Willem 1903-5-10Heemse 1982-12-2Smithers HOFSINK, Jan Hendrik BRINKMAN, Margje 1x 1927-4-28Ambt HardenPULLEN, Regina Aleida
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Gerrit Jan SANTMAN, Geertje ...............................................
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Gerrit Jan SANTMAN, Geertje ...............................................
[niet openbaar] ..........................................[niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida ...............................................
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida ...............................................
HOFSINK MCEWEN Margie 1928-2-4Bergentheim2020-10-17Smithers HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida ...............................................
[niet openbaar] ..........................................HOFSINK, Jan Willem PULLEN, Regina Aleida ...............................................
HOFSTEDE Otto 1853-5-1Stad Harden 1930-10-8Norwood ParHOFSTEDE, Peter J. VALKMAN, Hermina 1x 1880-6-12Stad HardenVELDKAMP, Annigje
HOLLEBOOM Albert 1849-11-10Collendoorn 1946-1-19Zeeland HOLLEBOOM, G. Alberts SCHROTENBOER, G. Gerrit1x 1873-7-25Ambt HardenJANSEN, Jantje
HOLLEBOOM Gerrit 1874-2-21Mariënberg 1957-6-3CoopersvillHOLLEBOOM, Albert JANSEN, Jantje 1x 1899-8-1Blendon, OtVISSER, Anneke
HOLLEBOOM Gesina 1879-1-21Ambt Ommen .....................HOLLEBOOM, Albert JANSEN, Jantje ...............................................
HOLLEBOOM Harm 1881-4-3Ommen 1881-1883...........HOLLEBOOM, Albert JANSEN, Jantje ...............................................
HOLLEBOOM Hermannus 1881-4-3Ommen 1963-10-17Holland HOLLEBOOM, Albert JANSEN, Jantje 1x1912-12-12EastmanvillCOOK, Elizabeth
..........................................................................................................2x na 1924-...........GRINWIS, Jennie
HOLLEBOOM Jennigje 1876-8-22Ambt Ommen 1960Michigan HOLLEBOOM, Albert JANSEN, Jantje 1x 1893-9-30Allendale, OSSEWAARDE, William R.
..........................................................................................................2x.....................[niet openbaar]
HOLLEBOOM Jennigjen 1843-12-13Collendoorn1918-12-29Zeeland HOLLEBOOM, G. Alberts SCHROTENBOER, G. Gerrit1x 1871-4-28Ambt HardenVELTINK, Albert
HOLLEMAN Leendert 1882-2-9Oud-Beijerl 1983-8-25Lynden [niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
HOLLEMAN Willemijntje 1887-1-1Oud-Beijerl 1968-6-4South Dakot[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1909-3-25...........HUBERS, Gerrit Jan
HOLMAN Berendina 1848-7-20Rolde .....................[niet openbaar] HOLMAN, Christina 1x 1872-9-7Emmen VELTROP, Albertus B.
HOOGEVEEN Arie 1866-10-15Lutten .....................HOOGEVEEN, Hendrik GROEN, Annegien ...............................................
HOOGEVEEN Hendrik 1871-10-2Slagharen .....................HOOGEVEEN, Hendrik GROEN, Annegien ...............................................
HOOGEVEEN Hermina 1874-5-2Ane .....................HOOGEVEEN, Hendrik GROEN, Annegien ...............................................
HOOGEVEEN Klaas 1869-1-5Slagharen 1933-3-28Steen HOOGEVEEN, Hendrik GROEN, Annegien ...............................................
HOPPE Anna 1878................................HOPPE, Jan Hendrik DAMHUIS, Elisabeth ...............................................
HOPPE Bernardus 1880................................HOPPE, Jan Hendrik DAMHUIS, Elisabeth ...............................................
HOPPE Casper 1870................................HOPPE, Jan Hendrik DAMHUIS, Elisabeth ...............................................
HOPPE Fredrikus 1882................................HOPPE, Jan Hendrik DAMHUIS, Elisabeth ...............................................
HOPPE Harm 1874................................HOPPE, Jan Hendrik DAMHUIS, Elisabeth ...............................................
HOPPE Jan Harm 1844-9-13Zandberg .....................HOPPE, Kasper SCHOLTE, Anna Maria 1x 1874-4-4Emmen SIBUM, Anna Gesina
HOPPE Jan Hendrik 1842-4-17Zandberg .....................HOPPE, Kasper SCHOLTE, Anna Maria 1x 1867-9-28Odoorn DAMHUIS, Elisabeth
HOPPE Jan Kasper 1875-2-24Erica .....................HOPPE, Jan Harm SIBUM, Anna Gesina ...............................................
HOPPE Johannes 1872................................HOPPE, Jan Hendrik DAMHUIS, Elisabeth ...............................................
HOPPE Jozef 1878-11-25Sellingerbe.....................HOPPE, Jan Harm SIBUM, Anna Gesina ...............................................
HOPPE Lambertus H. 1876-11-3Erica .....................HOPPE, Jan Harm SIBUM, Anna Gesina ...............................................
van HOUSELT Everdina K. 1904-4-7Coevorden .....................van HOUSELT, Rudolf KAMPINGA, Freerktje ...............................................
van HOUSELT Herman 1866-4-17Radewijk 1944-1-6Hardenberg van HOUSELT, Jan A. BOUWHUIS, Everdina K. 1x 1900-5-25Ambt HardenHUTTEN, Hendrikje W.F.
van HOUSELT Jan Antonie 1903-5-4Radewijk .....................van HOUSELT, Herman HUTTEN, Hendrikje W.F. ...............................................
HUBERS Aaltje 1877-9-27........... 1967-8-18Artesia, LoHUBERS, Hendrik WARMELINK, Gerridina 1x 1898-3-19Milaca VEDDERS, Fredrick
HUBERS Albert Jan 1866-1-23Lutten 1947-2-7Orange CityHUBERS, Hendrik WARMELINK, Gerridina 1x1887-11-26...........KLEIN, Aartje
HUBERS Albertje 1879-9-15Lutten 1964-2-17...........HUBERS, Jan Hendrik VELDMAN, Hendrikje 1x 1902-10-8Sioux CenteGRAVENHOF, Cornelius
HUBERS Everdina 1863-10-16Lutten 1935-12-3Lynden HUBERS, Klaas GERRITS, Evertjen 1x 1897...........DIJKSTERHUIS, Jakob T.
HUBERS Evertje 1877-8-1Lutten 1953-5-3Charles MixHUBERS, Klaas REINDERS, Hendrika 1x 1899-2-24Douglas CouVEENSTRA, Jan
HUBERS Gerrit Hendrik 1868-11-4Ommen 1891Douglas CouHUBERS, Hendrik WARMELINK, Gerridina ...............................................
HUBERS Gerrit Jan 1884-7-23Lutten 1970-3-14New HollandHUBERS, Klaas REINDERS, Hendrika 1x 1909-3-25...........HOLLEMAN, Willemijntje
HUBERS Hendrik 1838-12-24Ane 1928-5-7Milo HUBERS, Jan Klasen LIKKEL, W.H. Alberts 1x1861-11-30Ambt HardenWARMELINK, Gerridina
HUBERS Hendrika Johanna 1882-1-24Lutten 1979-9-24Lynden HUBERS, Klaas REINDERS, Hendrika ...............................................
HUBERS Hendrikje 1869-3-1Bergentheim 1907-9-7Douglas CouHUBERS, Klaas GERRITS, Evertjen 1x ca. 1895...........BELTMAN, Gerrit
HUBERS Hendrikje 1888-6-14Lutten 1956-9-10Sioux CenteHUBERS, Jan Hendrik HUISJES, Geertruida 1x 1905-3-21Sioux CentePETERS, Joe
HUBERS Hendrikjen 1851-12-14Lutten 1933-2-8Dougles CouHUBERS, Jan Klasen LIKKEL, W.H. Alberts 1x 1873-6-27Ambt Hardende LANGE, Jacob Albertus
HUBERS Jan 1862-12-29Lutten aan 1945-4-27CutlervilleHUBERS, Hendrik WARMELINK, Gerridina 1x 1886...........KLEIN, Maria
..........................................................................................................2x 1898-8-31Middleburg Vander WILT, Sophia
..........................................................................................................3x1920-10-14Grand Rapidvan WESEP, Anna G.E.
HUBERS Jan 1868-12-19Lutten 1940-6-27Pease HUBERS, Albert ESHUIS, Jennigjen 1x 1913-6-10Mille Lacs TELLINGHUISEN, Grietje
HUBERS Jan 1891-12-15Lutten 1967-2-21Platte, ChaHUBERS, Jan Hendrik HUISJES, Geertruida 1x 1912-8-18New HollandBERGAKKER, Hendrieka
HUBERS Jan Hendrik 1849-2-17Lutten 1920-1-23Douglas HUBERS, Jan Klasen LIKKEL, W.H. Alberts 1x 1876-5-12Ambt HardenVELDMAN, Hendrikje
..........................................................................................................2x 1884-4-11Ambt HardenZANTINGH, Hendrikje
..........................................................................................................3x 1887-5-27Ambt HardenHUISJES, Geertruida
..........................................................................................................4x 1909South DakotSPOELDER, Hermina
HUBERS Jan Hendrik 1874-11-27Ommen 1965-10-23Sioux CenteHUBERS, Hendrik WARMELINK, Gerridina 1x 1900-1-27Pease, MillHUBERS, Johanna
HUBERS Jan Hendrik 1875-10-17Lutten 1965-2-8...........HUBERS, Albert ESHUIS, Jennigjen 1x 1903-9-17Pease SCHREUR, Hermina
HUBERS Jennigjen 1864-8-26Dedemsvaart 1893-8-18Douglas CouHUBERS, Albert ESHUIS, Jennigjen 1x 1888-5-25GramsbergenTIMMERMAN, Jan
HUBERS Johanna 1878-7-26Lutten 1971-5-21Sioux CenteHUBERS, Albert ESHUIS, Jennigjen 1x 1900-1-27Pease, MillHUBERS, Jan Hendrik
HUBERS Klaas 1832-10-5Ane 1916-10-12Joubert HUBERS, Jan Klasen LIKKEL, W.H. Alberts 1x 1857-4-24Ambt HardenGERRITS, Evertjen
..........................................................................................................2x 1874-2-20Ambt HardenREINDERS, Hendrika
HUBERS Klazina 1887-1-23Lutten 1919-7-18Douglas CouHUBERS, Klaas REINDERS, Hendrika ...............................................
HUBERS Wibbigje 1889-12-29Lutten 1980-3-15...........HUBERS, Jan Hendrik HUISJES, Geertruida 1x1906-12-29Sioux Centevan den BERG, Bert G.
HUBERS Willemina H. 1871-5-21Ommen 1891-8-17New HollandHUBERS, Hendrik WARMELINK, Gerridina 1x in 1889-...........van den BOS, Hendrik
HUBERS Willemina H. 1877-3-25Lutten 1949-7-8Rock ValleyHUBERS, Jan Hendrik VELDMAN, Hendrikje 1x 1898-1-13Orange CityGERRITSEN, Albert
HUBERT Klaas Jans 1787-12-4Coevorden 1874-10-11Lutten HUBERS, Jan VOSSERS, Johanna Maria 1x 1810-5-11Heemse van der LINDE, H. Hendri
HUINER Jurjen 00-00-1818........... 1885........................................................................................................
HUINER Naantje 00-02-1852Netherlands 1902...........HUINER, Jurjen KLEIN, Trijntje 1x 1889...........BAKKER, Hitjo
HUISJEN Albert 1837-12-18Ambt Ommen 1889-4-6Ottawa CounHUISJEN, Frederik BRINKMAN, Jennigje 1x 1862-7-5Stad Ommen WUNNINK, Aaltje
..........................................................................................................2x 1874-3-7Stad Ommen HUISJEN, Geertje
HUISJEN Frederik 1814-8-26Ommen 1889-8-14...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x1837-10-19Ambt Ommen BRINKMAN, Jennigje
HUISJEN Geertje 1853-1-27Stad Ommen 1939-3-16Grand RapidHUISJEN, Jan Hendrik HEKMAN, Hermina 1x 1874-3-7Stad Ommen HUISJEN, Albert
..........................................................................................................2x 1895-1-3Grand RapidHUISJEN, Gerrit
HUISJEN Gerrit 00-05-1844Ommen 1905-2-10Kent CountyHUISJEN, Frederik BRINKMAN, Jennigje 1x 1895-1-3Grand RapidHUISJEN, Geertje
HUISJEN Jantien 1842-1-24Stad Ommen 00-03-1884Grand RapidHUISJEN, Frederik BRINKMAN, Jennigje 1x 1861-9-27Stad HardenOPHOFF, Martinus
HUISJEN Jantje 1855-12-19Stad Ommen 1933-6-22Holland, OtHUISJEN, Jan Hendrik HEKMAN, Hermina 1x 1878Michigan FOKKERT, Hermanus
HUISJES Geertruida 1861-2-24Gramsbergen ca. 1897Sioux CenteHUISJES, Jan Harmen BOSCH, Wibbegien 1x 1887-5-27Ambt HardenHUBERS, Jan Hendrik
HUISKEN Alberdina 1858-6-19Dedemsvaart 1935-3-3Grant HUISKEN, Hendrik KIP, Jennigje 1x 1888-3-2Holland, OtTIBBE, Jan
HUISKEN Albert 1843-12-7Laar 1918-10-23...........HUISKEN, Hendrik KIP, Jennigje 1x 1872-5-9Graafschap,Van Der SCHUUR, Beertjen
..........................................................................................................2x 1902-4-16Holland, OtKOSTERS HALLER, Ennie
..........................................................................................................3x 1911-2-4Holland ZYLSTRA, Jakobje
HUISKEN Hendrik 1811-3-11Laar na 1880-Holland HUISKEN, A. Gerrits SNIEDERGEERTS, Hendrika1x 1838-5-11Laar KIP, Jennigje
HUISKEN Hendrika 1839-2-11Laar 1927...........HUISKEN, Hendrik KIP, Jennigje 1x 1869-4-9Graafschap,VREDEVELD, Geert
HUISKEN Jan Hendrik 1847-10-25Laar 1926...........HUISKEN, Hendrik KIP, Jennigje ...............................................
HUISMAN Janna 1843-3-19Ambt Ommen 1913-9-25Douglas CouGERRITS, Marten MEIJERINK, Geertjen 1x 1867-5-3Ambt HardenOVERWEG, Gerrit Jan
HUISMAN Jantje 1829Nieuwleusen 1883-9-20Holland HUISMAN, Jan BOSMAN, Hilligjen 1x 1850-3-9NieuwleusenBOSMAN, Derk
..........................................................................................................2x 1882-2-1Holland, OtMEEBOER, Jacob
HUIZENGA Joannes B. 1856-4-20Leens 1941-1-31Grand Rapid[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1884-2-27Leens HALSEMA, Johanna M.
HUIZENGA Joannes H. 1898-1-5Wehe na 1960-Grand RapidHUIZENGA, Joannes B. HALSEMA, Johanna M. ...............................................
HUIZENGA Julius Joannes 1891-8-19Eenrum 1960-9-5Ann Arbor, HUIZENGA, Joannes B. HALSEMA, Johanna M. 1x 1918-4-24Grand RapidMEYER, Theodora M.
HUIZENGA Rengeniera G.H. 1895-9-6Den Hoorn 1978-8-30Ottawa CounHUIZENGA, Joannes B. HALSEMA, Johanna M. ...............................................
HUIZINGA Frederikus J. 1886-9-21Eenrum 1957-1960Grand RapidHUIZENGA, Joannes B. HALSEMA, Johanna M. 1x.....................[niet openbaar]
HUIZINGA Helena F. 1885-5-23Eenrum 1956-6-18St. Mary's HUIZENGA, Joannes B. HALSEMA, Johanna M. ...............................................
HUIZINGA Johannes B. 1888-1-15Eenrum 1957-11-19...........HUIZENGA, Joannes B. HALSEMA, Johanna M. 1x 1920-6-9Grand RapidGRAVENDIJK, Henderika G.
HUIZINGA Trijntje 1895-2-22Oostdongera 1960...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1918-3-21Lucas, MissSCHUTTE, Hendrik J.
HULSBEEK Johannes 1806.......................................................SMIT, Anna Maria 1xvoor 1833-...........KOERTS, Margaretha A.
HULZEBOSCH Aaltje juli 1921Bruchtervel..........Burlington HULZEBOSCH, Albert Jan SWITSER, Johanna A. ...............................................
HULZEBOSCH Zwier okt 1913Bruchtervel..........Blyth HULZEBOSCH, Albert Jan SWITSER, Johanna A. ...............................................
HUTTEN Hendrikje W.F. 1870-8-18Munstergele 1936-10-2Stad HardenHUTTEN, Egbert BORGER, Petronella 1x 1900-5-25Ambt Hardenvan HOUSELT, Herman
IEDEMA Sjoerd 1884........... 1924.........................................................1x 1908-5-7Het Bildt KOOPAL, Klaasje
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
JANS Hendrika Willems 1852Netherlands 1926Fillmore JANS, Willem Jans .......................1xirca 1875-...........BONSELAAR, Herm
JANS Jantijn Jans 1807-11-30Dalen .....................JANS, Jan Jans VELDKAMP, Hillechien 1x 1825-3-3Dalen NAKKEN, Geerd Jans
JANS Jennichje Jans 1786-2-11Den Ham na 1850-Holland [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1815-5-2Den Ham PLAGGEMARSCH, Jan Harms
JANS Willem Jans 1806Netherlands na 1880-Fillmore .............................................................................................
JANSEN Femmigje 1847-11-10Staphorst 1913-6-7Spring LakeJANSEN, Wolter KNOL, Geertje 1x 1877-4-13Ambt HardenJONKER, Gerrit
JANSEN Fennegien 1823-6-24Gramsbergen na 1881-...........JANS, Hendrik Jans HERMS, Jannigjen Herms ...............................................
JANSEN Geertje 1875-1-7Dedemsvaart 1953-8-31Ferrysburg JANSEN, Lucas PASMAN, Hendrika J. 1x1896-12-03...........MEYER, Hannes
JANSEN Gerritdina 1880-9-20Dedemsvaart.....................JANSEN, Hendrik BRIL, Janna ...............................................
JANSEN Harm 1815-10-6Gramsbergen na 1881-Michigan JANS, Hendrik Jans HERMS, Jannigjen Herms 1x 1844-5-4Ambt HardenKLINGENBERG, Jennegien
JANSEN Hendrik 1848-1-10Diffelen 1933Douglas CouJANS, Albert Jans BOSCHMAN, Gerhardina 1x 1879-5-16Ambt HardenBRIL, Janna
JANSEN Hendrik Jan 1845-3-12Rheeze 1914-5-20...........JANSEN, Harm KLINGENBERG, Jennegien 1x 1874-6-11Ambt Ommen LOHUIS, Johanna
JANSEN Jantje 1850-7-25Diffelen 1931-5-26Holland JANSEN, Harm KLINGENBERG, Jennegien 1x 1873-7-25Ambt HardenHOLLEBOOM, Albert
JANSEN Jennigjen 1828-3-25Vriezenveen 1920-3-11...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1851-9-26Tubbergen HARSEVOORT, Hendrik
JANSEN Johanna 1855-10-20Dedemsvaart na 1910-...........JANSEN, Jan BRUINEMEIJER, Jantje 1x 1880-4-3Avereest OTTER, Jannes
JANSEN Lucas 1845-2-2Staphorst na 1900-...........JANSEN, Wolter KNOL, Geertje 1x 1874-4-10Ambt HardenPASMAN, Hendrika Johanna
JANSEN Regina H.G. 1877-10-5Dedemsvaartvoor 1953-...........JANSEN, Lucas PASMAN, Hendrika J. ...............................................
JANSEN Woltertje 1881-4-12Dedemsvaart 1967-2-8...........JANSEN, Lucas PASMAN, Hendrika J. 1x 1901-4-12Grand RapidKUIPHOF, Benjamin
JAPIN Maria Sophia 1821-6-18Stad Zwolle 1884-4-2Fort Wayne,JAPIN, Jacob Coenraad BOSCH, Geesjen Hermsen 1x1846-12-30Ambt HardenBOERMAN, Hendrik
JAPINK Geziena 1864-2-18Netherlands 1921-6-8.........................................................1x ca. 1883Overisel BELTMAN, Harm Jan
JELIER William 1870-3-1Rotterdam 1844-6-29Grand HavenJELIER, Dirk TOLLENAARS, Maria 1x 1889-4-16Ferrysburg,KRUIS, Jentje
JEURINK Berendina 1857-11-25Germany 1946-8-30Fremont ..............................................1x 1885-4-17New GroningRIDDERMAN, Berend
de JONG Klaas 1884-12-3Baarderadee1958-10-21Bellingham,de JONG, Lieuwe JorritsMEMERDA, Tjitske L. 1x ca. 1907...........LIKKEL, Johanna
de JONGE Hendrik 1924-7-4Lutten 2000-2-6Woodstock, de JONGE, Harm SCHOTTERT, Jacoba 1x 1947-2-7Hardenberg HUININK, Bernarda
de JONGE Hendrikje 1939-4-9Hardenberg 2011-2-12Felton, Dovde JONGE, Albert ten KATE, Jentje ...............................................
de JONGE Johanna 1889-9-19Gendt 1945-3-3Rotterdam de JONGE, Jan de JONGE, Jantje 1x 1914-12-4Manhattan, HOFHUIS, Anton Jan Marie
de JONGE Marinus 1894-3-17Yerseke .....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1916-6-15Grand RapidSMEELINK, Susie
JONKER Aaltje 00-04-1859Netherlands...................................................................1xvoor 1900-...........JONKER, Gerrit
JONKER Albert 1878-8-26Dedemsvaart na 1943-Ferrysburg JONKER, Gerrit JANSEN, Femmigje 1x 1917-9-4Muskegon HeBOSCH, Neeltje
JONKER Diena 1856-7-24Dedemvaart 1931-4-29CoopersvillJONKER, Johannes VEURINK, Evertjen 1x 1878-5-11Ambt HardenVENEMAN, Gerrit
JONKER Everdina 1873-2-15Stad Harden.....................JONKER, Johannes VEURINK, Evertjen ...............................................
JONKER Gerrit 1848-9-6Dedemsvaart 1936-3-20Jamestown JONKER, Albert Harmens SCHOKKER, Geesjen 1x 1877-4-13Ambt HardenJANSEN, Femmigje
..........................................................................................................2x 1915-5-11Grand RapidDANNER, Hendrika Johanna
JONKER Gerrit 1849-9-3Dedemsvaart 1920-4-30...........JONKER, Johannes VEURINK, Evertjen 1xvoor 1900-...........JONKER, Aaltje
..........................................................................................................2x 1902-9-26Muskegon VANKAMPPEN`, Afke
JONKER Harm 1866-6-25Dedemsvaart 1947-1-23Muskegon JONKER, Johannes VEURINK, Evertjen 1xirca 1892-...........YONKER, Martha
JONKER Jennigjen 1852-12-28Dedemsvaart 1927...........JONKER, Johannes VEURINK, Evertjen 1x 1880-4-2GramsbergenKLINGE, Hendrik Jan
JONKER Johannes 1868-9-20Stad Harden.....................JONKER, Johannes VEURINK, Evertjen 1x 1894-7-25Ottawa, MicVANDERMEULEN, Ankje
..........................................................................................................2x 1917-4-27Muskegon TwDEVRIES, Hannah
JONKER Wolter 1881-8-27Tip 1934-1-5Crockery, OJONKER, Gerrit JANSEN, Femmigje 1x 1906-3-15Crockery ToBOLTHOUSE, Lena
JONKHANS Willem 1865-8-16Radewijk 1926-4-28Den Velde JONKHANS, H. Reinders HUTTEN, Fennigjen 1x 1905-4-28GramsbergenHOFMAN, Mina
JUTSTRA Albert 1863-10-21Tiendeveen 1941-2-25Morrison, JJUTSTRA, Klaas JohannesGLAS, Eeke Alberts 1x 1894-7-6Ambt HardenSPALINK, Hendrikje
JUTSTRA Barend 1896-12-13Almelo 1981-12-22Platte JUTSTRA, Albert SPALINK, Hendrikje ...............................................
JUTSTRA Eke 1894-11-10Sibculo 1960-10-25White Lake,JUTSTRA, Albert SPALINK, Hendrikje ...............................................
JUTSTRA Johanna 1867-10-24Tiendeveen 1949-1-7Platte JUTSTRA, Klaas JohannesGLAS, Eeke Alberts 1x 1892-9-1Ambt HardenPRANGER, Volken
JUTSTRA Klaas 1899-1-23Almelo 00-01-1953...........JUTSTRA, Albert SPALINK, Hendrikje ...............................................
JUTSTRA Klaas Johannes 1826-1-28Ooststellin 1920-9-10Platte JUTSTRA, Johannes L. VEENSTRA, Sijtske K. 1x 1850-4-7OoststellinGLAS, Eeke Alberts
..........................................................................................................2x 1874-2-28Hoogeveen HOUKEMA, Marijke S.
JUTSTRA Miena 1901-8-14Stad Almelo 1979...........JUTSTRA, Albert SPALINK, Hendrikje ...............................................
JUTSTRA Willemtje 1855-3-21Ooststellin00-04-1931Amity, YamhJUTSTRA, Klaas JohannesGLAS, Eeke Alberts 1x.....................[niet openbaar]
KALMAN Geert 1841-10-6Arkel, Hann.....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1866-6-16Emmen KLIFMAN, Gesina
KALMAN Gesina Geerts 1867-4-5Emmen .....................KALMAN, Geert KLIFMAN, Gesina ...............................................
KALMER Jan Herm 1831-4-24Slagharen 1908-5-14New Baden KALMER, Johan Bernard KRIEGER, Anna M.G. 1x 1858-5-18St. BonifacSANTEL, Anna Maria
KALMER Johan Bernard 1793Baccum 1840-8-2Germantown KALMER, Berend KLATTEN, Catharina 1x ca. 1829...........KRIEGER, Anna M.G.
KAMERHUIS Hermiena 1838Germany 1924-10-12...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1894...........VISSCHER, Berend
KAMERMAN Antonia 1874-9-1Ommen 1928-5-19Olive KAMERMAN, Hermanes CRAMER, Geziena C. ...............................................
KAMERMAN Hermanes 1838-7-7Haarle 1909Holland, Ot.............................................................................................
KAMPHERBEEK Gerrit 1920-2-6Hardenberg ..................................................................................................................
KAMPHERBEEK Martinus 1843-5-9Vriezenveen 1897-5-13Veenhuizen KAMPHERBEEK, R. Jannessvan DIJKEN, Anna M. 1x 1866-2-23Stad Ommen KRAMER, Egberdina
KAMPHUIS Jan Harmen 1832-10-27Gramsbergen na 1870-...........KAMPHUIS, B.J. Everts REURINK, H. Jans 1xvoor 1870-...........KAMPHUSS, Sophia
KAMPS Zwaantje 1831........... 1870........................................................................................................
KAP Jan Menzies 1870-11-6Uithuizerme 1961-7-20Muskegon KAP, Meze OOSTING, Klaaske Jans 1x 1894-3-2Muskegon, MKRUIS, Trijntje
KARMAN Magdalena 1846-1-13Dedemsvaart 1885-9-27Portage, CoKARREMAN, Samuel BENTHEM, Roeloffien 1x1868-11-22Portage, CoLINSCOTT, Alvin
KARPERIEN broer .....................voor 2018-...........KARPERIEN, Johannes G. ARENDS, Gertrude H. ...............................................
KARPERIEN Gerard Marinus1934-12-29Slagharen 2012-1-27Calgary KARPERIEN, Johannes G. ARENDS, Gertrude H. 1x.....................ROACH, Bernadine F.
KARPERIEN Gradus 1928-8-31Slagharen 2018-7-6High River KARPERIEN, Johannes G. ARENDS, Gertrude H. 1x 1954...........KARPERIEN, Truus
KARPERIEN Herman .....................voor 2018-...........KARPERIEN, Johannes G. ARENDS, Gertrude H. ...............................................
KARPERIEN Johannes G. 1901-11-21Slagharen 1986-5-3...........KARPERIEN, Herm Hendrikvan der MEER, Lena ...............................................
KARPERIEN AUDENAERT Rika.....................voor 2018-...........KARPERIEN, Johannes G. ARENDS, Gertrude H. ...............................................
KARREMAN Samuel 1812-3-3Apeldoorn 1887-2-15Westfield KARMAN, Samuel Samuels WIJNEN, Mechteld S. 1x 1845-4-30Meppel BENTHEM, Roeloffien
KARS Egbert 1856-6-29Stad Harden 1935-11-4Holland KARS, Geert KLINGE, Fennegien 1x1884-11-15East SaugatPRIJS, Wilhelmina
KARS Geert 1825-5-9Arkel 1902-8-4...........KARS, Goosen SCHEPERS, Gese Herms 1x 1852-9-23Ambt HardenKLINGE, Fennegien
KARS Geesjen 1852-10-16Radewijk 1935-1-15...........KARS, Geert KLINGE, Fennegien 1x 1876-4-7Ambt HardenLENTERS, Gerrit Jan
KARS Gerrit 1861-4-14Stad Harden 1939-9-24Fillmore KARS, Geert KLINGE, Fennegien ...............................................
KASSE Pieternella W. 1832-4-10Middelburg .....................KASSE, Pieter [niet openbaar] 1x 1856-2-20Middelburg MOSSELMAN, Joost
KAULING Anna M.J. 00-12-1846Germany 1924-11-20Germantown ..............................................1x 1860-11-6St. BonifacRENSING, Geert Hendrik
KEDDE Fennegien 1883-6-23Loozen 1969-10-13Fremont KEDDE, Jan ZANDMAN, Klasina 1x1902-10-31Ambt HardenEKKEL, Derk Jan
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
van KEIMPEMA wntje 1860-12-2Oosterbieru 1893........................................................................................................
KEMPKER Johanna 1876Netherlands 1937...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1905-12-5Hamilton SMIT, Fredrikus G.
KERPERIEN Johannes H. 1860-12-27Slagharen 1934-2-12Butler CounKERPERIN, Johan H. SCHUURMANN, Elisabeth 1xvoor 1904-...........EILERS, Maria Aleida
van KEULEN Johanna 1916-10-8Enschede 2013-11-29Hengelo ..............................................1x.....................ZWEERS, Engelbers
..........................................................................................................2x.....................[niet openbaar]
KEUNING Arjen 1878-11-6Smallingerl 1964-4-8Zeeland, OtKEUNING, Sjouke M. BUSMAN, Minke 1x na 1900-...........OVERWEG, Geesje
KEUNING Dieuwke 1882-8-25Hijlaard 1932-11-26Plankinton KEUNING, Sjouke M. BUSMAN, Minke 1x 1902...........OVERWEG, Derk
KEUS Jan Hendrik 1847-7-14Radewijk .....................KEUS, Wilent Jans HANKAMP, Hendrikjen ...............................................
KIEFT Freerk Bernardus 1817-12-1Westerdijks1904-10-12Holland, Ot..............................................1x 1849-5-5Michigan BERGHUIS, Hendrikjen
..........................................................................................................2x1853-12-25Holland, OtHELDER, Eelje Willems
KIP Jennigje 1818-1-11Klein Ringe 1879...........KIP, Jan Hendrik KISTEMAKERS, Öle 1x 1838-5-11Laar HUISKEN, Hendrik
KISTEMAN Klaas 1897-5-4Paardelande.....................KISTEMAN, Jan KUIJERS, Geertje ...............................................
KLEEFMAN Annegien 1899-1-1Eschebrugge 1983-4-1...........KLEEFMAN, Harm ALBERS, Jennigje 1x 1929-5-24Ambt HardenVELDMAN, Albert
KLEIN Anna V. 1881Hanover 1953.........................................................1x na 1900-Allegan KLEIN, Willem
KLEIN Annigje 1872-1-9Avereest .....................KLEIN, Derk BLOM, Hendrika ...............................................
KLEIN Derk 1842-1-7Nieuwleusen 1942...........KLEIN, Jan GERRITSEN, Stijntje 1x1868-11-13Avereest BLOM, Hendrika
KLEIN Femmigje 1882-11-30Avereest .....................KLEIN, Derk BLOM, Hendrika ...............................................
KLEIN Hendrik 1880-2-8Avereest .....................KLEIN, Derk BLOM, Hendrika ...............................................
KLEIN Johanna 1869-9-4Avereest .....................KLEIN, Derk BLOM, Hendrika ...............................................
KLEIN Stientje 1874-10-25Avereest .....................KLEIN, Derk BLOM, Hendrika ...............................................
KLEIN Trijntje 1825........... na 1889-........................................................................................................
KLEIN Willem 1877-1-21Avereest 1937-6-12Hamilton, HKLEIN, Derk BLOM, Hendrika 1x na 1900-Allegan KLEIN, Anna V.
KLEIN HEXEL Johanna 1813Hellendoorn.....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1834-8-8HellendoornSLOTMAN, Lefert
KLEINHEERENBRINK H.M. 1858-8-29Lutten 1941-11-4Jefferson KLEINHEERENBRINK, G. UELDERINK, Hendrika 1x 1881-4-21Ambt HardenBEMBOOM, Johann Heinrich
KLEINJANS Annigje 1876-12-14Heemserveen 1953-8-2...........KLEINJANS, Evert SCHREUR, Geesjen ...............................................
KLEINJANS Derk Jan 1877-12-4Heemserveen 1967...........KLEINJANS, Evert SCHREUR, Geesjen 1x 1913-1-25Ottawa, MicVELDHUIS, Gertrude
KLEINJANS Evert 1846-4-1Heemserveen1904-11-27Allendale KLEINJAN, Jan LAMBERINK, Jennigjen 1x 1869-3-26Ambt HardenGERRITS, Annigjen
..........................................................................................................2x1875-11-19Ambt HardenSCHREUR, Geesjen
KLEINJANS Evertje 1872-8-23Heemserveen na 1891-...........KLEINJANS, Evert GERRITS, Annigjen 1x 1891-12-9Oakland, AlHOL, Jan
KLEINJANS Evertt 1919-9-6Michigan 2012-4-30Zeeland KLEINJANS, George VANKOEVERING, Cornelia ...............................................
KLEINJANS Jan 1879-4-24Heemserveen 1962...........KLEINJANS, Evert SCHREUR, Geesjen 1x 1901...........KLEINJANS, Ida
KLEINJANS Johanna 1870-11-17Heemserveen 1920-4-13Holland KLEINJANS, Evert GERRITS, Annigjen 1x 1889-12-5Oakland, AlBROUWER, Harm
..........................................................................................................2x 1899-3-9Oakland, AlSCHREUR, Henry
KLEINJANS Lephert 1881-2-3Heemserveen 1881-2-6HeemserveenKLEINJANS, Evert SCHREUR, Geesjen ...............................................
KLEINLUGTENBELD F. 1852-10-3Heemse 1919-1-4Fillmore, AKLEINLUGTENBELT, GerritOLSMAN, Willemiena 1x 1882-2-17Ambt HardenTIBBE, Roelof
KLIFMAN Albert 1840-8-27Coevorden na 1880-...........KLIFMAN, Derk Jan LANGIUS, Gezina 1x 1867Emmen NIEMEIJER, Mettje
KLIFMAN Derk Jan 1814-4-2Halle .....................HÖLLING, Harmen Derks KLIFMAN, G. Lamberts 1x 1839-5-3Emmelkamp LANGIUS, Gezina
KLIFMAN Frederika 1922........... na 1963-...........KLIFMAN, Hendrik Jan LUCAS, Hindrikien 1x.....................DUNBAR, Howard
KLIFMAN Geert 1922-12-19...........00-11-1975...........KLIFMAN, Hendrik Jan LUCAS, Hindrikien 1x.....................KLIFMAN, Mrs. George
KLIFMAN Gerrit Jan 1920-4-12...........00-03-1978...........KLIFMAN, Hendrik Jan LUCAS, Hindrikien 1x.....................KLIFMAN, Mrs. Gerrit
KLIFMAN Hendrik Jan 1894-3-29Pikveld 1963-3-24Cadillac, MKLIFMAN, Gerrit Jan MENSEN, Maria Magdalena1x 1919-5-2Coevorden LUCAS, Hindrikien
..........................................................................................................2x1923-11-15Lucas, MissLUCAS, Frederica
KLIFMAN Hendrikien 1897.............................................................................................................................
KLIFMAN Jan Harm 1843-10-14Coevorden 00-09-1915...........KLIFMAN, Derk Jan LANGIUS, Gezina 1x1867-12-20Emmen TIMMERMANS, Johanna C.
KLINGE Albert 1888-12-10Gramsbergen 1904-11-6...........KLINGE, Albertus TIEBERT, Johanna ...............................................
KLINGE Albertus 1858-2-1Gramsbergen 1948-6-26Holland KLINGE, Gerrit Jan SCHOEMAKER, Annegien 1x1887-12-15GramsbergenTIEBERT, Johanna
..........................................................................................................2x 1930-4-9Holland, OtDe HAAN, Sena
KLINGE Fennegien 1817-5-12Radewijk 1902-12-1...........OLIEMOLEN, Egbert Jans KLINGE, H. Hendriks 1x 1852-9-23Ambt HardenKARS, Geert
KLINGE Gerrit Jan 1867-8-13Holtheme 1893-7-19Jamestown, KLINGE, Hendrik Jan TIMMER, Gerritdina ...............................................
KLINGE Gerrit Jan 1880-9-10Gramsbergen 1924-6-8...........KLINGE, Hendrik Jan JONKER, Jennigjen 1x.....................[niet openbaar]
KLINGE Gerrit Jan 1891-3-23Lutten 1987-1-18Holland KLINGE, Albertus TIEBERT, Johanna 1xirca 1915-...........OTTING, Gertrude
KLINGE Hendrik Jan 1854-7-5Gramsbergen 1926...........KLINGE, Gerrit Jan SCHOEMAKER, Annegien 1x 1880-4-2GramsbergenJONKER, Jennigjen
KLINGE Hendrikje 1886-6-4Avereest 1962-4-1Grand RapidKLINGE, Hilbert AUFDERHAAR, Johanna 1x 1905-6-28Grand RapidMEIJER, Daniel
..........................................................................................................2x na 1915-...........NATTE, Hubrecht
KLINGE Hilbert 1882-1-4Avereest 1968...........KLINGE, Hilbert AUFDERHAAR, Johanna 1x 1909...........PLATSCHORE, Matilda
KLINGE Jan 1890-4-1Gramsbergen 1972-12-5Holland HosKLINGE, Albertus TIEBERT, Johanna 1x 1918-3-22Ottawa, MicDEKKERS, Anna
KLINGE Jan Hendrik 1870-3-22Holtheme na 1940-...........KLINGE, Hendrik Jan TIMMER, Gerritdina 1x 1894...........WARSEN, Gerritdina
..........................................................................................................2xT1930-1940...........KLINGE, Cora
KLINGE Janna 1877-12-15Avereest .....................KLINGE, Hilbert AUFDERHAAR, Johanna ...............................................
KLINGENBERG Gerrit 1855-3-3........... 1928-5-2.........................................................1x 1884-4-4Blendon, OtDe HAAN, Sena
KLINGENBERG Gese 1852-3-23Vorwald 1914-2-24Blendon KLINGENBERG, Gerrit [niet openbaar] 1x 1878-7-12Coevorden BLAAUWKAMP, Berend
KLINGENBERG Jennegien 1815-3-10Holtheme na 1881-...........KLINGENBERGH, Jan Jans KLINGE, Aaltje Hendriks1x 1844-5-4Ambt HardenJANSEN, Harm
KLINKHAMER Herman 1889-2-14Beerzerveld.....................KLINKHAMER, Jan PIJNMAN, Janna ...............................................
KLOMP Mina 1909-9-30Kalamazoo .....................KLOMP, Johan JANSEN, Cornelia 1x 1930-11-5Hilversum BOUT, Albertus
KLUITENBERG Margjen G. 1838-12-2Weststellin 1910-8-14Holland KLUITENBERG, Geert J. WESTERHOF, J. Hendriks 1x 1859-1-29Ambt HardenSCHIPPERS, Hendrik Jans
..........................................................................................................2x1875-11-12Ambt HardenVUGTEVEEN, Johannes
KLUMPER Johannes 1819-9-29Steenwijksm.....................KLUMPER, Harm Gerrits PLAS, M. Johannessen 1x 1852...........WESSELINK, Maria C.
KNEÜFEL Franz 1815-11-23Rütenbrock 1896-6-30Columbus, FKNEÜFEL, Anton ROLFES, Anna Maria 1x 1845-3-20Ambt HardenOVER, Anna Adelheid
KNOBBE Berend 1837-4-8Aengwirden 1908-7-13Chicago, IlKNOBBE, Gerrit Berends ten HOEVE, R. Hendriks 1x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................2x 1878-8-10GramsbergenGROEN, Annegien
KNOBBE Gerrit Berends 1866-10-14Smallingerl.....................KNOBBE, Berend GROEN, Annegien ...............................................
KNOBBE Jan Berends 1862-5-16Drachten .....................KNOBBE, Berend GROEN, Annegien ...............................................
KNOBBE Roelofje Berends 1881-6-4Zuidwolde .....................KNOBBE, Berend GROEN, Annegien ...............................................
KNOBBE Zwaantje Berends 1879-5-19De Krim .....................KNOBBE, Berend GROEN, Annegien ...............................................
KNOP Van GELDER Kaatje 1867Nederland ...................................................................1x 1887-8-9Kent Van POPERING, Adriaan
KOEL Swenne 1845-5-17Neue Picard 1923-3-7Wabash TownKOEL, Jan BÜTER, Geertje 1x 1871-3-16Ambt HardenBATTERINK, Hendrik
KOERTS Margaretha Aleida 1810..............................................................................1xvoor 1833-...........HULSBEEK, Johannes
KOFFERS Tobias 1823-3-25Ratum 1912...........KOFFERS, Teunis DAMKOT, Berendina 1x 1889-4-16Holland, OtPLASMAN, Jennigjen
KOK Aaltje 1835-10-28Ambt Ommen 1899-12-14Kalamazoo KOK, Hannes BERENDS, Aaltje Jans 1x 1854...........KOOLS, John
KOK Aaltjen 1842-12-13Hellendoorn 1928-5-2Allegan KOK, Mannes Everts KROMHOF, Dina Hendriks 1x 1860-1-6...........KOK, Hendrik
KOK Albert 1834-1-1Brucht 1920-2-5Allegan KOK, Harmen DUNNEWIND, Janna 1x 1861-7-8...........KRIES, Johanna J.F.
KOK Barend 1872-11-28Harderwijk 1918-4-4Holland KOK, Hermanus HendrikusJONGENEEL, Anna 1x1894-11-15Holland DUNNEWIND, Evertje
KOK Geertje 1838-3-3Lemele 1908-3-25Fillmore KOK, Hannes BERENDS, Aaltje Jans 1x.....................KLOMPARENS, Harm
KOK Gerridina 1833-11-14Ambt Ommen 1907-5-3Muskegon KOK, Hannes BERENDS, Aaltje Jans 1x 1854...........VREDEVELD, Barteld
KOK Hannes 1800-8-25Diffelen 1864-6-14Overisel KOK, Hermen Hermsen BRAAKMAN, A. Teunissen 1x 1827-4-5Ambt Ommen BERENDS, Aaltje Jans
KOK Harmen 1797-1-20Junne 1847-12-29Holland, MiKOK, Hermen Hermsen BRAAKMAN, A. Teunissen 1x 1825-3-25Ambt HardenDUNNEWIND, Janna
KOK Harmen 1829-2-22Ambt Ommen 1896-11-27Overisel KOK, Hannes BERENDS, Aaltje Jans 1xvoor 1866-...........MAATMAN, Hendrika
KOK Harmen 1830-9-27Wierden 1896-11-27...........KOK, Hannes REIMINK, Geertje 1x ca. 1852Michigan MAATMAN, Hendrieka
KOK Hendrik 1831-3-9Rheeze 1919-4-30Allegan KOK, Harmen DUNNEWIND, Janna 1x 1860-1-6...........KOK, Aaltjen
KOK Hendrik 1832-1-1Notter 1903-3-27...........KOK, Mannes Everts KROMHOF, Dina Hendriks 1x 1853-4-6Allegan, MiTIMMERMAN, Hendrikje
KOK Hendrik 1840........... na 1860-Overisel, AKOK, Hannes BERENDS, Aaltje Jans ...............................................
KOK Hendrik Jan 1845-1-6Brucht 00-08-1847Laketown TwKOK, Harmen DUNNEWIND, Janna ...............................................
KOK Hendrika 1843........... 1887...........KOK, Hannes BERENDS, Aaltje Jans ...............................................
KOK Hermiena 1825-9-15Diffelen 1849-10-11...........KOK, Harmen DUNNEWIND, Janna 1x 1848-3-15Allegan SLAGHUIS, Abraham
KOK Jan 1827-9-29Rheeze 1878-8-12Allegan TwpKOK, Harmen DUNNEWIND, Janna 1x1857-12-25Allegan CouCAMPBELL, Sarah Rosannah
..........................................................................................................2xvoor 1858-...........KLOMPARENDS, Gertrude
KOK Jan Harm 1841-11-28Brucht 00-08-1847...........KOK, Harmen DUNNEWIND, Janna ...............................................
KOK Johanna 1841Emlichheim ...................................................................1x.....................BELT, Jan
KOK Mannes Everts 1811-2-11Hellendoorn 1886-12-2Overisel [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1831-9-2HellendoornKROMHOF, Dina Hendriks
KOK Marten 1836-8-17Brucht 1913-4-9Easton KOK, Harmen DUNNEWIND, Janna 1x 1863-1-11Allegan KRIES, Maria Cornelia
KOLLEN Geertruida 1864-5-23Steenwijksm.....................KOLLEN, Hendrik KLINGENBERGH, H. 1x1888-11-23Stad HardenESSCHENDAL, Albert
KOLLEN Jantien 1826-11-10Steenwijksm 1907-2-2Holland, OtKOLLEN, Jan Jans OOST, Roelofjen Alberts1x 1851-4-9Laar TIBBE, Albert
De KONING Maartje 1842-5-3Netherlands 1914-3-30...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1xvoor 1906-...........SLOMMER/STROMMER, NN
..........................................................................................................2x 1906-4-16Muskegon, MKRUIS, Harmen Wiegers
KOOIKER Aaltje 1869-2-4Avereest 1934-7-30...........KOOIKER, Hendrik BOESENKOOL, Rensje 1x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................2x1894-12-14South OliveGEURINK, Lambertus
KOOIKER Egbert 1874-12-3Dedemsvaartvoor 1917-...........KOOIKER, Hendrik BOESENKOOL, Rensje ...............................................
KOOIKER Geesje 1873-12-26Avereest na 1880-...........KOOIKER, Hendrik KUIJERS, Grietjen ...............................................
KOOIKER Gerrit 1801-6-15Eerde 1889-1-2Overisel [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1839-5-24Ambt Ommen KAMERMAN, Dirkjen
KOOIKER Hendrik 1826-11-19Staphorst na 1880-...........KOOIKER, Jacob HARKE, Hendrikjen 1x 1852-6-18Meppel KUIJERS, Grietjen
KOOIKER Hendrik 1837-11-16Staphorst 1923-2-17Crisp KOOIKER, Egbert TIPPE, Aaltje 1x1862-12-27Staphorst BOESENKOOL, Rensje
KOOIKER Jacob 1871-8-23Avereest na 1880-...........KOOIKER, Hendrik KUIJERS, Grietjen ...............................................
KOOIKER Jan 1876-5-22Lutten 1917-1-2Crisp KOOIKER, Hendrik BOESENKOOL, Rensje 1x 1901-3-6Olive Twp. ACHTERHOF, Geertje
KOOIKER Klaasje 1867-10-14Uffelte na 1880-...........KOOIKER, Hendrik KUIJERS, Grietjen ...............................................
KOOPAL Klaasje 1885-8-21Het Bildt 1966-6-21Platte ..............................................1x 1908-5-7Het Bildt IEDEMA, Sjoerd
..........................................................................................................2x 1934...........BELTMAN, Hermannus
KOOPMAN Aaltje 1865-9-7Beerzerveld 1949-6-10Fremont KOOPMAN, Gerrit KROL, Femmigje 1x ca. 1890...........NIEBOER, Bert
..........................................................................................................2xvoor 1904-USA FRENS, John E.
KOOPMAN Gerrit 1836-4-16Koudum .....................KOOPMANS, Jan J. JacobsSCHOKKER, Jentien 1x 1859-11-5Avereest KROL, Femmigje
[niet openbaar] ..........................................KOOPMAN, Thiemen WIEGERINK, Everdina 1x.....................[niet openbaar]
KOOPMAN Jacob 1868-9-21Magele 1942-11-6Los AngelesKOOPMAN, Gerrit KROL, Femmigje 1xvoor 1896-...........KOOPMANS, Gertie
..........................................................................................................2x 1901-3-7Cuyahoga, OHOEK, Truida Gezina
KOOPMAN Jan 1862-2-26Den Ham 1925-7-25Cleveland, KOOPMAN, Gerrit KROL, Femmigje 1x1891-11-25Cuyahoga, ONYLAND, Aleida
KOOPMAN Jentje 1860-4-28Avereest .....................KOOPMAN, Gerrit KROL, Femmigje ...............................................
KOOPMAN Pieter 1871-9-13Bergentheim na 1894-Ohio KOOPMAN, Gerrit KROL, Femmigje ...............................................
KOOPS Aaltje Harms 1811-8-16Elp 1881-10-10Holland KOOPS, Harm OEBEN, Hendrikje Lukas 1x 1837-5-3Westerbork ZWIERS, Jan
..........................................................................................................2x 1848-9-16Ottawa CounBEKMAN, Albert
KOOPS Greta Johanna 1828Emlichheim 1912...........KOOPS, Jan Harm Jans IKEN, Z. Hendriks 1x1859-11-24Amsterdam ANDRIESSEN, Jacobus C.
KORTE Maria Catharina 1827-10-26Westfalia 1916-2-5Damiansvill..............................................1x 1853-2-1St. BonifacRENSING, Johann Hermann
KORTERING Derk 1850-4-16........... 1912-9-25...........KORTERINK, Jan ROUWHORST, Jentje 1x1888-12-19Overisel, AHULSMAN, Ziena
KORTERING Gerrit 1847-10-31Staphorst 1898-3-6...........KORTERINK, Jan ROUWHORST, Jentje 1x1875-10-23Fillmore, AFRENS, Johanna
KORTERINK Geertje 1848........... 1871...........KORTERINK, Jan ROUWHORST, Jentje 1xvoor 1871-...........ARINK, Jan Albert
..........................................................................................................2x.....................[niet openbaar]
KORTERINK Hermina Jans 1783-12-21Heemse na 1846-USA KORTERINK, Jan Derks ARENDS, Egbertje Arends1x 1805-5-19Heemse KOERTS, Hendrik Gerrits
..........................................................................................................2x 1812-8-21GramsbergenLAARMAN, Jan Mannessen
KORTERINK Jan 1820-12-31Rouveen 1897-4-5Overisel TwKORTERINK, Gerrit de GROOT, Trijntje 1x 1843-4-22Staphorst BISSCHOP, Niesjen
..........................................................................................................2x 1845-8-9Staphorst ROUWHORST, Jentje
KORTERINK Trijntje 1853-4-14Netherlands 1932-11-8...........KORTERINK, Jan ROUWHORST, Jentje ...............................................
KOSTERS Jennigjen 1842-9-13Bergentheim na 1905-Sioux, IowaKOSTERS, Jan WESTENBERG, Geertjen 1x 1870-2-11Ambt HardenLIKKEL, Willem Hendrik
KOTTERIK Gerrit Jan 1807..............................................................................1xvoor 1847-...........KOTTERIK, vrouw van G.J.
KOTTERIK vrouw van G.J. ca. 1807..............................................................................1xvoor 1847-...........KOTTERIK, Gerrit Jan
KRAGT Janna 1816-1-29Nieuwleusen.....................KRAGT, Hendrik STOLTE, Jantje Alberts ...............................................
KRAGT Klaasje 1813-11-12Dalfsen .....................KRAGT, Hendrik STOLTE, Jantje Alberts ...............................................
De KRAHER Elizabeth 1877Netherlands.....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1901-4-26Holland TwpBOSCH, Albert S.
KRAMER Derk 1820.............................................................................................................................
KRAMER Hermina 1857Netherlands 1932.........................................................1x 1875-5-6Zeeland, MiVINKE, Jan
KRAMER Lammertje 1867-2-24Harlingen 1956-2-12Buhl, Twin [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1899-4-8Ogden POT, Willem
KREBS Margaret 1846-3-21Germany 1925-2-6Looking Gla..............................................1x 1864...........FUHNE, Johannes Martinus
KRIEGER Anna M.A. 1838-4-21Slagharen .....................KRIEGER, Johannes H. POHL, Maria Anna ...............................................
KRIEGER Anna M.G. 1809-7-1Clusorth 1870Clinton CouKRIEGER, J.H. Johans KULENBORGS, M.A. Johans1x ca. 1829...........KALMER, Johan Bernard
KRIEGER Helena Aleida 1812-10-11Clusorth 1852-8-14DamiansvillKRIEGER, J.H. Johans KULENBORGS, M.A. Johans1x 1832...........RENSING, Johann Hermann
KRIEGER Johann Albert 1819-2-10Bawinkel 1900-9-23Fort MadisoKRIEGER, J.H. Johans KULENBORGS, M.A. Johans1x 1845-1-14St. BonifacJANSEN, Anna Helena
..........................................................................................................2x 1850-4-23St. BonifacCONEN, Thecla Maria
..........................................................................................................3x 1854-2-6Fort MadisoEVERS, Anna M.E.
KRIEGER Johann H. Johans 1781-6-8Bawinkel na 1840-...........KRIEGER, Johann HermannKOK, Anna Gesina 1x1804-11-27Bawinkel KULENBORGS, M.A. Johans
KRIEGER Johannes H. 1807-1-5Bawinkel .....................KRIEGER, J.H. Johans KULENBORGS, M.A. Johans1x ca. 1837...........POHL, Maria Anna
KRIEGER Maria Aleida 1815-8-28Bawinkel .....................KRIEGER, J.H. Johans KULENBORGS, M.A. Johans...............................................
KRIES Johanna J.F. 1842-2-28Middelburg 1934-9-24Holland, biKRIES, Jacobus Cornelisvan der VOORN, W.J. 1x 1861-7-8...........KOK, Albert
KRIES Maria Cornelia 1845-1-2Middelburg 1918-5-4...........KRIES, Jacobus Cornelisvan der VOORN, W.J. 1x 1863-1-11Allegan KOK, Marten
[niet openbaar] ..........................................KRIKKE, Klaas MEERLO, Alberdina 1x.....................[niet openbaar]
KROL Aaltje 1832-4-23Aengwirden na 1900-Cleveland, KRUL, Jan Roelofs ABEL, Aaltje Hendriks 1x 1854-4-13Avereest AGTERSMIT, Hendrik
..........................................................................................................2x 1881-3-4Ambt HardenBOS, Gerrit
KROL Femmigje 1833-12-4Tjallebert .....................KRUL, Jan Roelofs ABEL, Aaltje Hendriks 1x 1859-11-5Avereest KOOPMAN, Gerrit
KROL Grietje 1835-12-6Luinjeberd 00-07-1916...........KRUL, Jan Roelofs ABEL, Aaltje Hendriks 1x 1867-3-22Avereest SCHUURHUIS, Cornelis
KROMHOF Dina Hendriks 1803Rijssen 1886-12-1Fillmore [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1831-9-2HellendoornKOK, Mannes Everts
KROON Meintje 1885-3-4Meeden .....................KROON, Andreas PRUMMEL, Harmina 1x 1911-6-30Ambt HardenSALOMONS, Willem Jacob
KROPSCHOT Jan Harm 1832-9-7Germany 1910-5-9...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x.....................BRINK, Lydia
KRUGEL Marie L. 1893Germany 1964-5-11...........[niet openbaar] .......................1x 1912-5-1Grand HavenMINK, Hermannus
KRUIS Femmigje Wichers 1830-6-3Terband 1912-11-28...........KRUIS, Wieger Wiegers PIJLMAN, Trijntje Jans 1x1854-12-16Aengwirden van der WAL, Jan Arends
KRUIS Harm 1868-6-26Avereest 1915-12-21Muskegon KRUIS, Harmen Wiegers LEFERINK, Aaltje Harms ...............................................
KRUIS Harmen Wiegers 1839-3-23Aengwirden 1932-11-30Muskegon KRUIS, Wieger Wiegers PIJLMAN, Trijntje Jans 1x 1868-4-17Avereest AvLEFERINK, Aaltje Harms
..........................................................................................................2x 1906-4-16Muskegon, MDe KONING, Maartje
KRUIS Hendrik Wiechers 1836-12-29Aengwirden 1917-2-15Grand RapidKRUIS, Wieger Wiegers PIJLMAN, Trijntje Jans 1x 1865-4-29Avereest EUVERMAN, Grietje
KRUIS Jantje 1877-4-3Den Ham .....................KRUIS, Hendrik WiechersEUVERMAN, Grietje 1x 1897...........BOONSTRA, Ebel
KRUIS Jentje 1867-8-10Den Ham 1938Spring LakeKRUIS, Hendrik WiechersEUVERMAN, Grietje 1x 1889-4-16Ferrysburg,JELIER, William
KRUIS Trijntje 1871-7-21Den Ham .....................KRUIS, Hendrik WiechersEUVERMAN, Grietje ...............................................
KRUIS Trijntje 1874-4-14Avereest 1953-11-14Muskegon KRUIS, Harmen Wiegers LEFERINK, Aaltje Harms 1x 1894-3-2Muskegon, MKAP, Jan Menzies
KRUIS Wicher 1866-7-29Den Ham 1944-5-12Grand RapidKRUIS, Hendrik WiechersEUVERMAN, Grietje 1x 1896-3-23Grand RapidVOLKEMA, Ida
..........................................................................................................2x 1916-8-28Grand RapidDEWITT, Cornelia C.
KRUIS Wiechert Wolters 1870-6-26Avereest 1895-1-29Jamestown, KRUIS, Wouter Wiechers DROGT, Annigje ...............................................
KRUIS Wieger 1878-9-25Avereest 1947Jamestown KRUIS, Harmen Wiegers LEFERINK, Aaltje Harms 1x.....................de JONGE, Rena
KRUIS Wouter Wiechers 1841-11-20Aengwirden 1921-6-19Jamestown KRUIS, Wieger Wiegers PIJLMAN, Trijntje Jans 1x 1869-3-12Avereest DROGT, Annigje
KRUISKAMP Hendrik Jan 1861-5-11Stad Harden 1941-9-28Fillmore KRUISKAMP, Gerrit Jan van der HAAR, Gezina ...............................................
KUHL Anna Maria 1824-2-2Gross Fülle.....................KUHL, Heinrich MatthiasBRUMMER, Anna Helena 1x 1851-5-8Ambt HardenBOUCK, Johannes W.
KUIJERS Grietjen 1832Nijeveen na 1880-...........[niet openbaar] DUIVEN, Roelofje G. 1x 1852-6-18Meppel KOOIKER, Hendrik
KUILDER Trijntje 1829-9-3Aengwirden 1911-2-4Muskegon KUILDER, Jannes Martensvan ZWOL, Roelofje J. 1x 1851-4-19Ambt HardenOTTER, Harmen
KUIPER Albert 1866-5-1Steenwijk 1953-1-29...........KUIPER, Hendrik WIND, Aafje 1x 1891-1-29Grand RapidKARREMAN, Adriana
KUIPER Femmigje 1856-3-8Dantumadeel1935-11-16Ludington, KUPER, Jan DIJKSTRA, Pijtsje 1x1876-10-26HellendoornWIELDRAAIJER, Gerrit Jan
KUIPER Femmigje 1857-12-5Steenwijk .....................KUIPER, Hendrik WIND, Aafje ...............................................
KUIPER Fenia 1860-6-16Steenwijk 1890Milwaukee KUIPER, Hendrik WIND, Aafje 1x.....................[niet openbaar]
KUIPER Hendrik 1831-2-23Steenwijk 1887-11-1...........[niet openbaar] SCHUITE, F. Alberts 1x 1853-5-20Steenwijk WIND, Aafje
KUIPER Hendrik Jan 1870-12-26Avereest 1883-8-12Grand RapidKUIPER, Hendrik WIND, Aafje ...............................................
KUIPER Hiltje 1827-6-16Ommerschans 1915...........KUIPER, Heere J. JacobsDOUWES, Romkje 1x1853-11-25Avereest WOLBERS, Christiaan
KUIPER Jacob 1855-3-15Steenwijk 1917-5-18Grand RapidKUIPER, Hendrik WIND, Aafje 1x ca. 1885...........FRANKEN, Hilligje
KUIPER Jan 1863-1-14Steenwijk 1939...........KUIPER, Hendrik WIND, Aafje 1x1889-10-18Grand RapidSTUIT, Eelje
KUIPER Naatje 1873-9-13Avereest 1958-6-24Grand RapidKUIPER, Hendrik WIND, Aafje 1x 1901-4-28Grand RapidHEMKES, Andries Hendrik
KUIPERS Jan ca. 1810................................[niet openbaar] ......................................................................
KUIPHOF Benjamin 1880Netherlands 1964-1-28Grand Rapid[niet openbaar] WAGNER, Riecke 1x 1901-4-12Grand RapidJANSEN, Woltertje
KURK Jentje 1835-5-5Ambt Ommen 1918...........KURK, Bernard H. JohansBEESTEHIERDE, J. Jans 1x 1861-5-25Ambt HardenSMANT, Hendrik Gerrits
KUYER Ale 1860-4-29Wilsum nov 1904Holland, Mi..............................................1x 1881-3-3Emlichheim van FAASSEN, Jan
van LAAR Gerard 1877-12-14Stad Harden.....................van LAAR, Gerard OLTHOF, Jennigjen 1x 1905-2-24Stad HardenEKKEL, Jennigje
van LAAR Gesina 1857-11-2Stad Harden1948-12-28Rotterdam van LAAR, Gerard MIDDAG, Hendrika 1x 1878-2-13Stad Hardenter HORST, Gerrit
..........................................................................................................2x 1887-8-19Stad HardenSPOEL, Arie Casper
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
LAARMAN Hinderik Jan 1844-10-25Coevorden .....................LAARMAN, Jan Hendriks SCHUTTE, Geesjen ...............................................
LAARMAN Jan Hendriks 1808-2-19Rheezerveen na 1844-Coevorden KOERTS, Hendrik GerritsKORTERINK, Hermina Jans1x1844-11-22Coevorden SCHUTTE, Geesjen
LAMBERINK Jan en Hanna 1922-8-1Oud-Lutten voor 2016-...........LAMBERINK, Jan de VRIES, Hendrikje ...............................................
LAMBERINK Jennigjen 1856-5-1Rheeze 1917-5-18Douglas CouLAMBERINK, Hermannus ESCHHUIS, Geesjen 1x 1875-9-24Ambt HardenVEURINK, Gerhardus
LAMBERINK Willem 1932-10-16Oud-Lutten 2016-2-17Rockwood LAMBERINK, Jan de VRIES, Hendrikje 1x na 1985-...........BRAAK, Grace
..........................................................................................................2xvoor 1985-...........STORTEBOOM, Sjoukje
LAMBERS Anna Maria ca. 1797Lohne na 1860-Louisville .............................................................................................
LAMBERS Henderkien 1853-12-5Dalen ...................................................................1x.....................van WIEREN, Gerrit Jan
LAMMERINK D. Hendrikusse 1799-12-7Junne 1872-10-15Fillmore LAMBERINK, H. HannessenSTOETEN, J. Jansen 1x 1831-3-4Ambt Ommen VEDDERS, Fredrik Rutgers
LAMPE Johanna 1819-10-30Brucht 1894-6-1Grand RapidLAMPE, C. Christiaans KNOTTENBELT, H. Berends1x 1840-11-6Stad HardenTANGENBERG, Berend Jan
de LANGE Albert 1873-11-16Dedemsvaart 1959-5-12...........de LANGE, Jacob A. HUBERS, Hendrikjen 1x1898-12-29Orange CityGERRITSEN, Anna
de LANGE Gerritdina 1809-2-16Wierden .....................[niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
de LANGE Hendrikje 1880-2-16Dedemsvaart1906-11-12...........de LANGE, Jacob A. HUBERS, Hendrikjen 1x1902-12-21...........van de POL, Peter
de LANGE Jacob Albertus 1852-8-7Staphorst 1938-2-4Douglas Coude LANGE, A. Hendriks VEIJER, Hendrikje 1x 1873-6-27Ambt HardenHUBERS, Hendrikjen
de LANGE Jan 1878-1-5Avereest 1943-5-29New Hollandde LANGE, Jacob A. HUBERS, Hendrikjen 1x 1924...........DENBESTEN, Margaret
de LANGE Willemina H. 1875-10-9Avereest 1954-2-6Platte de LANGE, Jacob A. HUBERS, Hendrikjen 1x ca. 1896...........MEIJERINK, Gerrit Jan
LANGEJANS Anna 1840-7-16Agterhorn na 1900-Zeeland, Ot[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1866-6-1Laar AMSINK, Hermannus
LANGEJANS Hinderkien 1860-8-2Laar 1940-7-23...........LANGEJANS, Hindrik Jan HEETJANS, Ike 1x1882-12-17Fillmore ToSCHUTTE, Derk
LANGELAND Albert 1861-11-14Netherlands 1893-6-21.........................................................1x 1890...........GOSLING, Emma Matildas
te LANGEN Jenneke 1801-8-24Wierden .....................[niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
LANGIUS Gerrit Jan 1847-11-1Agterhorn 1915ws Ottawa CKUIPERS, Hindrik LÜGGERS, Gesina 1x 1880-3-3Emlichheim WILPSHAAR, Gezina
LANGIUS Gezina 1810-8-15Emmelkamp ...................................................................1x 1839-5-3Emmelkamp KLIFMAN, Derk Jan
LANGKAMP Harmina 1809-9-2Rijssen 1881-2-10Overisel [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1834-7-25Den Ham DANGREMOND, L. Gerrits
LANTING Louis 1862Netherlands 1942........................................................................................................
LAPPINGA Klaas 1843-11-28Vliedorp 1929-12-24Michigan LAPPINGA, Johannes Jans[niet openbaar] 1x 1873-5-21Olive, OttaBRONKEMA, Pieterke
..........................................................................................................2x1905-11-19Holland, OtBARTERINK, Jennigjen
van LEE Bart 1823.............................................................................................................................
de LEEUW Gerrit 1880-4-1Dedemsvaart 1960-3-16Spanish Forde LEEUW, Willem de GROOT, Marrigjen ...............................................
de LEEUW Willem 1853-9-21Oosterzee 1907-4-10Lyman, Wayn[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1877-4-14Gramsbergende GROOT, Marrigjen
LEFERINK Aaltje 1858-12-9Dedemsvaart 1915...........LEFERINK, Hermannus BRINKMAN, Annechien 1x 1880-4-3Avereest TEUNIS, Albert
LEFERINK Aaltje Harms 1844-10-10Avereest 1898Muskegon LEFERINK, Harm SCHOLTEN, Jentjen 1x 1868-4-17Avereest AvKRUIS, Harmen Wiegers
LEFERINK Annigje 1863-8-28Avereest 1936-9-29Crockery, OLEFERINK, Hermannus BRUNEMEIJER, Anna 1x 1884...........MINK, Roelof
LEFERINK Geertje 1867-9-2Avereest .....................LEFERINK, Hermannus BRUNEMEIJER, Anna ...............................................
LEFERINK Harm 1818-11-28Esche .....................LEVERINK, Geerd HermsenKORFS, Aale Hermsen 1x 1844-9-20Avereest SCHOLTEN, Jentjen
LEFERINK Hermannus 1828-8-25De Borg .....................LEVERINK, Geerd HermsenKORFS, Aale Hermsen 1x 1849-5-29Avereest BRINKMAN, Annechien
..........................................................................................................2x 1863-6-13Avereest BRUNEMEIJER, Anna
LEFFERS Grietje 1929-1-11........... 2008-7-17...........LEFFERS, Hiske BAKKER, Sjoerdtje 1x.....................van DIJK, Jan
LEFFERS Hiske 1902-6-22Vroomshoop 1991-7-12...........LEFFERS, Jakob SALOMONS, Meintje 1x 1928-3-8Ambt HardenBAKKER, Sjoerdtje
LEFFERS Jan Willem 1933-10-1Vroomshoop 2015-9-28...........LEFFERS, Hiske BAKKER, Sjoerdtje 1x 1969...........TEITSMA, Jane
LENTERS Derk 1833-3-2Heemserveen1904-10-25Holland LENTERS, H. Derks SCHROTENBOER, G. Gerrit1x 1854...........STROSNYDER, Neeltje
LENTERS Gerrit Jan 1830-7-25Heemserveen 1911-1-5Saugatuck oLENTERS, H. Derks SCHROTENBOER, G. Gerrit1x 1853-5-6Ambt HardenWATERINK, Hendrikjen
..........................................................................................................2x 1876-4-7Ambt HardenKARS, Geesjen
LENTERS Hermannes 1862-8-6Bergentheim na 1880-Fillmore LENTERS, Gerrit Jan WATERINK, Hendrikjen ...............................................
LENTERS Margareta J. 1860Netherlands na 1880-Fillmore ..............................................1xirca 1877-...........LENTERS, Simon
Van Der LEY Adrianus 1820........... 1900........................................................................................................
LIKKEL Geertje 1872-5-6Brucht 1941-8-31Rock RapidsLIKKEL, Willem Hendrik KOSTERS, Jennigjen 1x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................2x 1903...........GERRITSEN, Willem
LIKKEL Gerrit 1860-9-4Diffelen 1931-7-22Harrison LIKKEL, Willem Hendrik BREUKELMAN, Johanna 1x 1885-8-31...........VEDDERS, Dena
LIKKEL Hendrika 1854-3-1Ane voor 1889-...........LIKKEL, Willem Hendrik BREUKELMAN, Johanna 1x ca. 1884South DakotBAKKER, Hitjo
LIKKEL Johanna 1870-12-28Brucht 1940-7-24...........LIKKEL, Willem Hendrik KOSTERS, Jennigjen 1xvoor 1896-...........DYKSTRA, George
LIKKEL Willem Hendrik 1824-1-3Heemse 1897-3-9New HollandLIKKEL, Albert Willems WESSELINK, H. Hendriks 1x 1853-5-7Ambt HardenBREUKELMAN, Johanna
..........................................................................................................2x 1870-2-11Ambt HardenKOSTERS, Jennigjen
LINDE Lubbigje 1851-2-26Linde 1916Holland LINDE, Lefert Jans LINDE, Aaltje Arends 1x 1875-4-23Avereest STRIJKER, Johannes
LINDEBOOM Berend 1856-6-22Dedemsvaart.....................MULDER, Frans LINDEBOOM, Maria Anna 1x1880-11-13Avereest WOLBERS, Hendrica
LINDEBOOM Hiltje 1881-9-20Avereest .....................LINDEBOOM, Berend WOLBERS, Hendrica ...............................................
LOHUIS Adolph 1825-9-12Steenwijksm 1896-6-21...........LOHUIS, Johannes G. PLAS, M. Johannessen 1x ca. 1852...........BERG, Anna Helena
LOHUIS Johanna 1847-12-26Hellendoorn 1927...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1874-6-11Ambt Ommen JANSEN, Hendrik Jan
LOK Wichertje Pieters 1821-2-13Aengwirden .....................LOK, Pieter Arents de JONG, Grietje P. 1x 1840-2-21Aengwirden RUITER, Dirk Reins
LOKKER wrnelis 1846-8-26Goedereede 1884-7-9Fillmore [niet openbaar] .......................1x 1870-3-23Graafschap,SCHROTENBOER, Geesje
..........................................................................................................2x 1882...........HULST, Hendrikje
[niet openbaar] .......................................................................................................................................
LUBBEN Jantje 1811Netherlands 1885-4-9Graafschap ..............................................1x ca. 1845...........ZAALMINK, Derk
LUBBERS Berend 1803-8-3Große Ringe 1883-5-19Fillmore ..............................................1x 1833...........MISKOTTE, Jennie
LUBBERS Hendrik 1837-12-30Nedersaksen 1919-2-3Fillmore ..............................................1x 1865-10-9Allegan, MiSCHROTENBOER, Zwaantje
LUBBERS Maria Gesina ca. 1811..............................................................................1xvoor 1848-...........WELLEN, Johann Albert
..........................................................................................................2x1848-10-24St. BonifacHAAR, Bernard Johans
LUCAS Hindrikien 1897Groote Ring 1923New York [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1919-5-2Coevorden KLIFMAN, Hendrik Jan
LUHN Maria Adelheid ca. 1790........... na 1842-Jefferson .............................................................................................
LUURTSEMA Jennie 1888-6-17Loppersum 1949-9-19Zeeland [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1906-8-10Borculo, OtBLAUWKAMP, Johannes
MAAS wchem Jans 00-02-1842Opeinde na 1900-.........................................................1x1878-12-28Opsterland JONGSMA, Fokje Annes
MAATJE Catharina 1838-2-9Avereest .....................MAATJE, Jurrien de WALS, Helena Maria 1x 1866-2-3Zuidwolde, WELLEN, Johannes H.
MAATMAN Hendrieka 1830-6-5Marle 1910-3-24...........MAATMAN, Hendrik [niet openbaar] 1x ca. 1852Michigan KOK, Harmen
MAGNUS Carl 1891-4-17Udevalla 1969Fairfield ..............................................1x 1925...........SPOELDER, Henrietta J.
MANNING Catharina Aleida 1778 ca.Langen ...................................................................1x ca. 1814...........SCHUERMANN, Joan Hermann
MANTING Geert 1813Netherlands.....................[niet openbaar] [niet openbaar] ...............................................
MANTING Geert 1813-7-16Netherlands1891-12-28Ottawa Coun..............................................1x 1852-2-22Fillmore WESTING, Maiske
MANTING Hendrik 1826-1-22Borger 1900-1-29Holland [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1848-5-14Holland, MiSTEGEMAN, Willemina
MARKFLUWER Aaltjen 1856-9-8Sibculo 1924...........MARKFLÜWER, Jan HindrikKAMERHUIS, Fenna 1x1885-10-17Graafschap,TINHOLT, Johannes
MARS Helena Aleida 1822-5-10Nieuw Schoo.....................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1850-5-28Dalen WELLEN, Hermannus B.
MARSMAN Johanna 1905-5-15Ane 1974-2-1Kentville, MARSMAN, Albert SCHONEKAMP, Gezina 1x 1928-5-18Ambt HardenGERRITS, Berend Jan
MARTIN CHARODOTUS W. 1879-7-10Zweden ..................................................................................................................
MARTINIE Dieuwke 1879-7-4Leeuwarden 1968-4-1Grand RapidMARTINIE, Bouke BOETSMA, Rinske ...............................................
MASSELINK Fenna 1855-12-17Hardinghuiz 1937-2-26Pease [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1884-5-4Graafschap,ALERINK, Frederik
MAZENER Petronella 1837-8-19Avereest .....................MASSINAIRE, Geert ALERINK, Berendia 1x 1857-9-26Avereest TEUNIS, Hendrik Jan
MECKLENFELDT Anna M.C. 1846-1-20Slagharen 1932-5-9Bay City MECKLENFELD, J.H. JohanSTAARMAN, C.M.E. 1x 1869-6-18Ambt HardenMIDDENDORP, Johannes H.
MEESTERS Fredrik 1845-7-27Den Ham 1888New Holland[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1872-10-5Den Ham VEDDERS, Hendrik
MEIJER Berend Hendrik 1850-4-11Slagharen .....................MEIJER, Johan Gerhard OVERHOF, Anna Margretha...............................................
MEIJER Carel H.W. 1853-8-26Hanover .....................MEIJER, Hindrik Carl DEGENHART, Marie F.C. ...............................................
MEIJER Daniel 1881Netherlands 1910...........MEYER, Cornelius ZUIDEMA, Gertrude 1x 1905-6-28Grand RapidKLINGE, Hendrikje
MEIJER Elina F.W. 1855-11-1Delfzijl .....................MEIJER, Hindrik Carl DEGENHART, Marie F.C. 1x 1885-9-11Mijdrecht IDENBURG, Abraham
MEIJER Gezina 1841-4-28........... 1919-5-6Hamilton [niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1870-4-30VriezenveenSMIT, Berend
MEIJER Herm Hendrik 1847-7-5Slagharen .....................MEIJER, Johan Gerhard OVERHOF, Anna Margretha...............................................
MEIJER Hindrik Carl 1826-4-22Amt Weener 1892-6-28Dedemsvaart[niet openbaar] [niet openbaar] 1x ca. 1852...........DEGENHART, Marie F.C.
MEIJER Hinrich Georg 1864-8-19Avereest 1938-3-22Hengelo MEIJER, Hindrik Carl DEGENHART, Marie F.C. 1x 1891-5-23Avereest BAAS, Cornelia
MEIJER Izaak 1855.............................................................................................................................
MEIJER Jennigje 1848-11-20Den Ham 1892-8-23Banda NeiraMEIJER, Gerrit Jans LOHUIS, Jantje Gerrits 1x 1877-4-18Stad HardenPILON, Tonke
MEIJER Nicholas 00-10-1856Holland ...................................................................1x 1895-3-19Grand RapidSMIT, Ella Alice
MEIJER waria H.J. 1856-12-28Delfzijl 1892-3-31Meppel MEIJER, Hindrik Carl DEGENHART, Marie F.C. 1x 1887-2-4Avereest RICHTER, Marius
MEIJERINK Aaltjen 1854-9-16Stad Harden 1927-9-9Douglas CouMEIJERINK, Jan Hendrik BELTMAN, Gerritdina 1x 1879-5-29Ambt HardenHANNINK, Gerrit
MEIJERINK Aaltjen 1860-5-16Radewijk 1934-4-17Zeeland MEIJERINK, Gerrit Jan SCHOLTE, Geertruida 1x 1882-9-22Ambt HardenBLAAUWKAMP, Hendrik
..........................................................................................................2x 1922-9-5Blendon TwpBOERMAN, Gerrit Jan
MEIJERINK Geertjen 1872-6-24Stad Harden 1906-3-14...........MEIJERINK, Jan Hendrik BELTMAN, Gerritdina 1x na 1900-...........DIJKSTRA, Durk
MEIJERINK Gerrit Jan 1869-3-12Stad Harden 1955-8-13Mitchell, DMEIJERINK, Jan Hendrik BELTMAN, Gerritdina 1x ca. 1896...........de LANGE, Willemina H.
MEIJERINK Hendrik 1858-8-9Dedemsvaart.....................MEIJERINK, Hendrikus LEVERING, Gese ...............................................
MEIJERINK Herm 1867-8-6Stad Harden 1956-8-11Platte MEIJERINK, Jan Hendrik BELTMAN, Gerritdina 1x 1894...........MEYERINK, Nina
..........................................................................................................2xT1930-1940...........MEYERINK, Gertie
MEIJERINK Jan Hendrik 1822-2-22Brucht 1898Platte MEIJERINK, H. Hendriks HUISJES, Aaltjen Jans 1x1853-11-12Ambt HardenBELTMAN, Gerritdina
MEIJERINK Johanna 1856-12-21Stad Harden1936-11-27Platte MEIJERINK, Jan Hendrik BELTMAN, Gerritdina 1x 1879-4-18Ambt HardenRENGELING, Harm
MEINDERINK Berta 1878-10-27Noordbarge 1949...........MEINDERINK, Albertus KLEEFMAN, Henderkien 1x 1910-5-9Ambt Ommen FLIM, Johannes
MEINDERS Hillegonda 1891-5-6Noord 1975-12-28...........MEINDERS, Hendrik GROOTE, Lena 1x1913-11-28Avereest de BOER, Harm
[niet openbaar] ..........................................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x.....................JUTSTRA, Willemtje
MELENBERG Fennegien 1851-4-18Ane 1925-8-10Grand RapidMELENBERGH, A. Egberts HABERS, Hillegien 1x 1878-5-4Ambt HardenBALLAST, Jan Hendrik
MENDELS Meta 1919-12-19Groenlo 1993-11-22Ermelo MENDELS, Jacob MOGENDORFF, Suze Amalia1x 1947-8-13Zaandam de BOER, Johannes
MENKEN Catharina Aleidis00-04-1808Haren 1852-8-10Saint Bonif..............................................1xvoor 1834-...........HEIMANN, Bernard H.
MENKEN Margaretha A. 1796Bawinkel 1855-2-28Germantown MENKEN, Jan BRUMMER, Anna Catharina1xirca 1820-...........WILKEN, Martinus
..........................................................................................................2x ca. 1832...........TEKKELENBURG, Harmen
MENSINK Berend 1829-3-4Noetsele .....................MENSINK, Hendrik FOKKERT, Harmina ...............................................
MENSINK Berendina 1831-11-28Noetsele .....................MENSINK, Hendrik FOKKERT, Harmina ...............................................
MENSINK Gerrit Jan 1823-10-9Noetsele .....................MENSINK, Hendrik FOKKERT, Harmina ...............................................
MENSINK Hendrik 1794................................[niet openbaar] [niet openbaar] 1x1815-11-30HellendoornFOKKERT, Harmina
MENSINK Jan Hendrik 1835-3-15Noetsele .....................MENSINK, Hendrik FOKKERT, Harmina ...............................................
MENSINK Janna 1821-6-30Noetsele 1903-12-25...........MENSINK, Hendrik FOKKERT, Harmina 1xvoor 1855-...........BELTMAN, Hendrik
MENSINK Mannes 1819-3-28Noetsele .....................MENSINK, Hendrik FOKKERT, Harmina ...............................................
MEPJANS wberdina 1841-7-1Echteler 1912-7-23Holland, OtMEPJANS, Jan Harm HEERSPINK, Everdina 1x 1860-5-13Allegan, MiZAALMINK, Gerrit
MEPJANS Geesjen 1805-6-17Germany 1888-4-30...........[niet openbaar] .......................1x.....................BROWER, Klaas
MEPJANS Hillegien 1837-11-5Echteler 1909-12-28? 17-01-191MEPJANS, Jan Harm HEERSPINK, Everdina 1x ca. 1858...........WIEGMINK, Jan Harm
MEPJANS Jan Harm 1799-3-15Hanover 1876-4-5Fillmore, A[niet openbaar] .......................1x ca. 1830...........HEERSPINK, Everdina
..........................................................................................................2x ca. 1847...........MEPJANS, Gesina
MEPJANS Lambertus 1835-10-11Germany 1903-11-25Holland MEPJANS, Jan Harm HEERSPINK, Everdina 1xvoor 1863-...........GARVELINK, Maria Harmina
MEPPELINK wrtie 1872-1-13Germany 1932-3-12...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x1904-11-10Borculo, OtOVERWEG, Albert
MEPPELINK Johanna 1867-8-26Germany 1924-5-17...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1894-9-27Borculo, OtOVERWEG, Derk Jan
MEYER Cornelius 1857Netherlands 1929........................................................................................................
MEYERING Lizzie 1885Germany 1950-6-6...........[niet openbaar] [niet openbaar] 1x 1917-10-4Fremont, NeRIDDERMAN, Evert John
MEYERINK Gertie 1863Netherlands na 1940-Platte ..............................................1xT1930-1940...........MEIJERINK, Herm
MICHMERHUIZEN Hendrik G. 1817-4-7Overijssel 1898-5-15........................................................................................................
MIDDENDORP Catharina M. 1870-7-1Slagharen .....................MIDDENDORP, Johannes H.MECKLENFELDT, Anna M.C................................................
MIDDENDORP Hendrikus J. 1876-3-9Slagharen 1960-4-19Bay City, MMIDDENDORP, Johannes H.MECKLENFELDT, Anna M.C................................................
MIDDENDORP Johannes H. 1833-8-7Slagharen 1902...........MIDDENDORP, Geert H. MENKEN, Lena Maria 1x 1869-6-18Ambt HardenMECKLENFELDT, Anna M.C.
MIDDENDORP Maria C. 1872-5-22Slagharen .....................MIDDENDORP, Johannes H.MECKLENFELDT, Anna M.C................................................
MIDDENDORP Willemina 1880-10-11Slagharen .....................MIDDENDORP, Johannes H.MECKLENFELDT, Anna M.C................................................
MILNE Robert G. 1846Aberdeen, S 1899-1-15.........................................................1x.....................[niet openbaar]
..........................................................................................................2x1885-11-18Holland, OtSCHIPPERS, Jantje
MINK Anna 1864-4-5Dedemsvaart 1902Fruitport? MINK, Derk TOETEN, Jantje Gerrits 1x 1886-3-26Ambt HardenBOSCH, Arie
MINK Annigjen 1861-8-10Dedemsvaart 1937...........MINK, Derk TOETEN, Jantje Gerrits 1x 1884-3-21Ambt HardenBOSCH, Roelof
MINK Derk 1821-9-29Veendijk voor 1900-...........MINK, Jan Gerrits BAKKER, Grietje Jans 1x 1848-4-1Ambt HardenTOETEN, Jantje Gerrits
MINK Hilligje 1869-6-5Ambt Ommen 1946-9-28Grand RapidMINK, Derk TOETEN, Jantje Gerrits 1x 1891-3-6Ambt HardenPRANGER, Sjoerd
MINK Roelof 1856-1-12Dedemsvaart 1937...........MINK, Derk TOETEN, Jantje Gerrits 1x 1884...........LEFERINK, Annigje
[niet openbaar] ..........................................MINK, Derk TOETEN, Jantje Gerrits ...............................................
MITTENDORFF J.T.A. 1830-1-26Laar .....................MITTENDORFF, G.I.A.A. ANBERGEN, S. Theodoruss...............................................
MITTENDORFF Theodora D. 1832-12-13Laar (D) .....................MITTENDORFF, G.I.A.A. ANBERGEN, S. Theodoruss1x 1855-2-3Avereest ten OEVER, Mannes E.
MOEKEN Martha Willemina