In het jaar eenduizend, achthonderd en twaalf, den
zevenentwintigsten der maand julij, des agtermiddaags om een uur, ten huize van
wijlen Jan Hendrik van Welbergen, in leven landbouwer en van deszelfs nog in
leven zijnde weduwe Regina Kragt, nr. 4 in de buurtschap Rheese, gemente en
kanton Hardenbergh.

Ten verzoeke van dezelve Regina Kragt, zo uit hoofde van de
tusschen haar en haaren voormelden wijlen echtgenoot Jan Hendrik van Welbergen
ingevolge de wet bestaan hebbende gemeenschap van goederen, als in kwaliteit
van vruchtgebruikster der nalaatenschap van haaren voorzeiden wijlen
echtgenoot, daartoe benoemd bij deszelfs testamente of acte van uiterste wille
op den tweeden junij laatstleden van den ondergeteekenden notaris Antoni van
Riemsdijk en getuigen gepasseerdt en op den vijftienden deezer behoorlijk ten
bureele Ommen geënregistreerdt.

Zoo als ook ten verzoeke en in tegenwoordigheid van den
broeder van voorzeiden wijlen Jan Hendrik van Welbergen met naame Egbert van
Welbergen, landbouwer, woonende in den Veldhoek, buurtschap Lenthe, gemeente
Dalfsen, in dit arrondissement, in kwaliteit als bij voorzeide testamente
benoemden erfgenaam der nalatenschap zijnes meergemelden broeders wijlen Jan
Hendrik van Welbergen, alles invoegen als bij dezelve testamente, welke aan hun
partijen, in tegenwoordigheid der na te meldene en hier ondergetekende
getuigen, door ons ondergeteekende notaris, op hunlieder verzoek, duidelijk is
voorgeleezen en met de dispotiën waarvan zij, ieder afzonderlijk, verklaarden
volkomen te vreeden te zijn.

Zijnde de voorzeide partiën comparanten bekwaam om zich als
vruchtgebruikster en erfgenaam respective der nalatenschap van haare voorzeiden
wijlen man en broeder te gedragen.

Tot de bewaaring van rechten van partijen en van alle
anderen, die daarbij belang zouden hebben, wordt door ons Antoni van Riemsdijk,
keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh,
arrondissement Deventer, departement der Monden van den IJssel, in
tegenwoordigheid van Hannes Heersmink, landbouwer, en van Hendrik Dunnewind,
timmerman, beide woonende te Rheese voormeld, de eerste in nr. 25 en de tweede
in nr. 5, als hiertoe expresselijk verzogtte getuigen, toegetreeden tot de
inventarisatie en beschrijving van alle onroerende en roerende goederen,
rechten, vhee, meubilen en gereedschappen tot den huishouding, kleederen,
linnen, zilverwerk, titels en andere papieren, in- en uitschulden en in het
algemeen van alle onroerende en roerende goederen behoorende tot de gemeenschap
die tusschen haar Regina Kragt en wijlen haaren echtgenoot Jan Hendrik van
Welbergen bestaan heeft en alzo voor de halfscheid tot de nalatenschappen van
den laatstgemelden behooren.

En zijn alle de voorschreeven goederen aangeweezen,
opgegeven en ten voorschijn gebragt door gemelde Regina Kragt, die na het
overlijden van haaren voorzeiden wijlen man Jan Hendrik van Welbergen op den
zevenden der vorige maand voorgevallen, in dezelver bezit was gebleeven. De
begrooting der geoderen zal gedaan worden door Albert Vedelaar, schoenmaker,
woonende in nr. 40 te Heemse, in dit kanton, in qualiteit als benoemden
commissaris-schatter en op verzoek van de comparanten als zodanig voor het
Vredegericht van dit canton beëdigd, luid het proces-verbaal van de
Vrederichter van dit canton van de derden deezer, op den zesden daaraanvolgende
behoorlijk ten bureele Ommen geregistreerd. En hebben de partijen (exept Regina
Kragt, die verklaarde nimmer te hebben kunnen teekenen of schrijven) benevens
de commissaris-schatter, de getuigen en ons notaris, na gedaane voorleezing
alhier geteekend.

Dit gedaan zijnde is men overgegaan tot de inventarisatie,
in maniere navolgende:

I. Vaste goederen en rechten:

Een woonhuis met deszelfs grond en wheere, bestaande uit
eene keuken en deele, en staande en geleegen in meergemelde buurtschap Rheese
onder nr. 4, op den zogenaamden Hulstkamp, met de daartoe gehoorende landen,
liggende naast elkanderen van en terzijden van gemelde huis, hebbende ten
oosten den zogenaamde Holtkamp van de weduwe Scholten te Rheese, ten westen
eenen gemeenen weg na den zogenaamde Rheezer Marsch, ten zuiden het land van
Hendrik Dunnewind te Rheese en denzelfden Rheezer-Marsch en ten noorden den
kamp van denzelven Hendrik Dunnewind, tezaamen ter grootte van ongeveer (drie
mudden en een schepel) twee en negentig ares en tweehonderd vierenvijftig
milli-ares, mitsgaders met het recht van een vierde whaardeel in de onverdeelde
markte van Rheeze, tezaamen begroot op de somma van (zevenhonderd guldens)
eenduizend, vierhonderd en zeventigh francs.

II. Vhee:

 1. een
  blaauwe schimmelde koe, begroot op vijfendertigh guldens
 1. een
  ligtbonte koe, begroot op vijfendertigh guldens
 1. een
  blaauw schimmelde vaarsse, begroot op vierentwintigh guldens
 1. een
  bonte kat, begroot op vier stuivers

III. Roerende goederen etc.:

In de keuken, uitziende op voormelden Hulstkamp:

 1. een
  tafel van dennenhout, ongeverfd, begroot op een gulden en vijf stuivers
 1. een
  klein neerslag-tafeltjen van hetzelfde hout, begroot op agttien stuivers
 1. een
  groote neerslag-tafel van hetzelfde hout, bruin geverfd, begroot op een
  gulden en agt stuivers
 1. een
  meeltonnetjen, begroot op zes stuivers
 1. vijf
  stoelen, begroot op vijfendertigh stuivers
 1. een
  karne en een melkkuven, mitsgaders eene melkseije, tezaamen begroot op een
  gulden en agt stuivers
 1. twee
  emmers, tezaamen begroot op een gulden en twee stuivers
 1. twee
  ijzeren potten, tezaamen begroot op een gulden en vier stuivers
 1. twee
  roode aardene potten, tezaamen begroot op vijf stuivers
 1. twee
  keulsche aarden potten, tezaamen begroot op vijftien stuivers
 1. een
  geelkoperen waschketel, begroot op zes guldens
 1. een
  kleindere geelkoperen waschketel, begroot op drie guldens en vijf stuivers
 1. een
  koekenpan met zijn hangijzer, tezaamen begroot op een gulden en twee
  stuivers
 1. een
  ijzeren schuimer, begroot op drie stuivers
 1. twee
  houten potlepels, begroot op een stuiver
 1. een
  hakmes, begroot op twaalf stuivers
 1. een
  wittelkwast, begroot op drie stuivers
 1. een
  aarden kan, begroot op twee stuivers
 1. twee
  roode aarden potjes, begroot op twee stuivers
 1. drie
  en twintigh aarden schotels, tezaamen begroot op vier guldens en twaalf
  stuivers
 1. een
  aarden kom, begroot op twee stuivers
 1. zes
  aarden telders, begroot op twaalf stuivers
 1. twee
  tinnen borden, begroot o p agttien stuivers
 1. drie
  tinnen schotels, tezaamen begroot op drie guldens
 1. een
  kooperen beddepan, begroot op een gulden en tien stuivers
 1. twee
  spinnewielen, tezaamen begroot op drie guldens en zes stuivers
 1. twee
  haspels, tezaamen begroot op een gulden en vier stuivers
 1. een
  vleeschvat, begroot op vijftien stuivers
 1. een
  bakbalie, begroot op twaalf stuivers
 1. een
  paar schaatzen, begroot op zes stuivers
 1. een
  paar vlaschhekeltjes, begroot op drie stuivers
 1. een
  lamptaarn, begroot op agt stuivers
 1. een
  balans met houten schaalen, begroot op vier stuivers
 1. eenig
  oud ijzerwerk, begroot op agt stuivers
 1. een
  draagzeel, begroot op twee stuivers
 1. een
  hartvanger, begroot op vijf stuivers
 1. een
  snaphaan, begroot op drie guldens
 1. een
  rotting met een degen en twee dito zonder, tezaamen begroot op twaalf
  stuivers
 1. zes
  flesschen, tezaamen begroot op zes stuivers
 1. vijf
  tinnen borden, tezaamen begroot op twee guldens en tien stuivers
 1. een
  dito, begroot op vijf stuivers
 1. twee
  tinnen kandelaars, begroot op twaalf stuivers
 1. een
  tinnen theepot en een tinnen peperbosch, tezaamen begroot op vijftien
  stuivers
 1. drie
  roodkoperen koffijketels, tezaamen begroot op vijf guldens en tien
  stuivers
 1. twee
  porceleinen theebossen, tezaamen begroot op zestien stuivers
 1. tien
  aarden theeschoteltjes en zeven dito kopjes, tezaamen begroot op twaalf
  stuivers
 1. een
  aarden theepot en een dito melkkan en zoutvat, tezaamen begroot op zes stuivers
 1. een
  aarden booter- en een melkpot, tezaamen begroot op zes stuivers
 1. een
  zeepdoos en scheermes, tezaamen begroot op agt stuivers
 1. twee
  koffijmolens, tezaamen begroot op een gulden en vier stuivers
 1. twee
  lepelborden met zestien tinnen lepels en drie ijzeren fourchetten,
  tezaamen begroot op een gulden en vier stuivers
 1. twee
  tinnen kannetjes, tezaamen begroot op vier stuivers
 1. een
  hangklok, begroot op tien guldens
 1. een
  paar geelkoperen schaalen, tezaamen begroot op twaalf stuivers
 1. een
  blikken koffijkan, begroot op agt stuivers
 1. vijf
  drinkglaazen, tezaamen begroot op vijf stuivers
 1. twee
  castanje potten, te zaamen begroot op twee stuivers
 1. een
  strijkijzer, begroot op tien stuivers
 1. drie
  messen, tezaamen begroot op twee stuivers
 1. een
  pannekoekenspatel, begroot op zes stuivers
 1. een
  spiegel, begroot op twaalf stuivers
 1. een
  zeef, begroot op agt stuivers
 1. een
  schotel-rik, begroot op tien stuivers
 1. een
  ijzeren rooster, begroot op agt stuivers
 1. een
  unster, begroot op twaalf stuivers
 1. een
  balansjen met twee schaaltjes, tezaamen begroot op twee stuivers
 1. een
  hamer met een boor, tezaamen begroot op vijf stiuvers
 1. een
  hanglamp en kandelaar van blik, tezaamen begroot op agt stuivers
 1. een
  handstoffer, begroot op vier stuivers
 1. een
  haal en handhaal, tezaamen begroot op een gulden
 1. een
  lamphaal, begroot op vijf stuivers
 1. een
  tang, een asschop, een vuurlepel en een blaaspijp, tezaamen begroot op een
  gulden
 1. een
  koperen hanglamp, begroot op agttien stuivers
 1. twee
  stoelkussens, tezaamen begroot op een gulden en vier stuivers
 1. twee
  schoorsteenwalletjes, tezaamen begroot op een gulden en vier stuivers
 1. een
  paar bedgordijnen met hunne val, tezaamen begroot op een gulden en tien
  stuivers
 1. twee
  bedden, twee peuluwen, zes kussens, vier beddelakens en twee
  kussensloopen, tezaamen begroot op twee en dertigh guldens
 1. een
  glazekast, begroot op zes guldens
 1. een
  kleerkast, begroot op dertien guldens
 1. een
  manshoed en mutz, tezaamen begroot op vijftien stuivers
 1. een
  pijebuis, begroot op vijf guldens
 1. een
  bruin lakensche mans-rok, begroot op drie guldens en tien stuivers
 1. een
  bombazijden vest, begroot op agttien stuivers
 1. een
  zwart trijpen broek, begroot op een gulden en tien stuivers
 1. een
  paar grijze wollen kousen, begroot op zes stuivers
 1. een
  zwart laakens camisool, begroot op drie guldens
 1. een
  witte pellen borstrok, begroot op een gulden en tien stuivers
 1. twee
  lapjes linnen, te zaamen lang twee en twintig ellen, tezaamen begroot op
  agt guldens en zestien stuivers
 1. twee
  en dertigh zilveren borstrokknoopen, zonder meer kenbaar keur, wegende,
  gewoogen bij gebrek van ander daartoe geschikt gewigt, met het alhier
  gebruikelijke medicaale, ter zwaarte van negen en veertigh grammes en
  driehonderd en veertigh milligrammes, begroot op drie guldens en zeventien
  stuivers

Op de deele:

 1. drie
  ladders, tezaamen begroot op twee guldens en vijf stuivers
 1. een
  ton, begroot op een gulden en zes stuivers
 1. een
  krui-wagen, begroot op tien stuivers
 1. een
  balie, begroot op zes stuivers
 1. een
  schop, een greep en een hooijvork, t ezaamen begroot op een gulden en twee
  stuivers
 1. een
  seis, begroot op twaalf stuivers
 1. drie
  koe-kettings, tezaamen begroot op een gulden en tien stuivers
 1. drie
  vlegels, tezaamen begroot op zes stuivers
 1. een
  spindvat, begroot op vijftien stuivers
 1. een
  wan, begroot op drie stuivers
 1. een
  vlaschbraake, begroot op veertien stuivers

IV. Titels en papieren:

 1. de
  in het hoofd deezer vermelde testamente van Jan Hendrik van Welbergen
  voorschreeven, gepasseerd voor denondergetekenden notaris en getuigen op
  den tweeden der vorige maand, waarbij, zoals voormeld tot
  vruchtgebruikster zijner nalatenschap heeft gesteld zijne echtgenoote
  Regina Kragt en tot zijnen erfgenaam zijnen broeder Egbert van Welbergen,
  de partien comparanten in deezen. Zijnde deeze testamente copieel
  gequoteerd en geparapheerd door den ondergetekenden notaris als een enkel
  stuk en gebragt op dezen inventaris onder nr. 1.

V. Opgaaven van uit- en inschulden:

Door Regina Kragt, weduwe van wijlen Jan Hendrik van
Welbergen wordt verklaardt dat op het overlijden van denzelven haaren man zich
geene comptante penningen in haaren gemeenschappelijken boedel hebben bevonden,
doch dat de gemeenschap is te goede hebbende van Teunis Lemmers te Raalte,
wegens aan denzelve aldaar verkogt woonhuis met land en gaarden, de somma van
zevenhonderd en zeventigh guldens.

Men is beezig geweest van des namiddaags om een uur
voornoemd tot dat de klok zeven uuren des avonds geslaagen was, met eene
dubbelde vacatie, besteed zo tot het opmaken van het bovenstaande hoofd van den
inventaris, als tot de beschrijving en waardering van de hier voren
geïnventariseerde goederen, welke al gelaaten zijn in het bezit en de bewaaring
van Regina Kragt, weduwe van wijlen Jan Hendrik van Welbergen, die zulks ook
erkend en zich belast om dezelven weder te voorschijn te brengen of te
verantwoorden wanneer en aan wien zulks behooren zal, en is de vacatie tot het
vervolgen van deezen inventaris uitgesteld tot en bepaald op aanstaande
woensdag, den negen en twintigsten deezer, des agtermiddaags om een uur. En
hebben de partijen en de commissaris-schatter, benevens de getuigen en notaris,
na gedaane voorleezing, alhier geteekend, exept Regina Kragt, weduwe van wijlen
Jan Hendrik van Welbergen, die bij voortduuring verklaarde nimmer te hebben
kunnen teekenen of schrijven.

Tweede vacatie:

En ten voorzeiden daage, woensdag, den negen en twintigsten
julij van het jaar eenduizend achthonderd en twaalf, des agtermiddaags om een
uur, ingevolge de bepaaling van het slot der voorgaande vacatie gemaakt, wordt
door den ondergetekenden notaris, Antoni van Riemsdijk, resideerende te
Hardenbergh, kanton Hardenbergh, arrondissement Deventer, departement der
Monden van den IJssel, in tegenwoordigheid van de nabenoemde en hier
ondergetekenden Gerrit Jan Scholten en Hendrik van den Marsch, bouwlieden van
beroep, woonende in de buurtschap Rheese, kanton Hardenbergh, de eerste in nr.
15 en de tweede in nr. 7, als daartoe expresselijk verzochtte getuigen, de
voorschreeven inventarisatie vervolgd, ten verzoeke, ter praesentie en in
kwaliteiten, als hiervooren, uitgezonderd van de commissaris-priseur, die bij
de voorige vacatie zijne functiën heeft geëindigd, in maniere navolgende:

V. Vervolg der opgaaven van uit- en inschulden:.

Noch wordt door Regina Kragt, weduwe van wijlen Jan Hendrik
van Welbergen opgegeven, dat de tusschen haar en haaren voormelden wijlen man
bestaan hebbende gemeenschap is te goede hebbende van Jannes van Rijssen te
Raalte wegens resteerende pagt van het bij de voorige vacatie vermelde
woonhuis, land en gaarden te Raalte, de somma van zes en veertigh guldens.

Dan hier en tegen verklaard dezelve Regina Kragt dat de
gemeenschap schuldig is:

 1. aan
  de medicinae doctor Van Riemsdijk te Hardenbergh, de somma van vier
  guldens en agt stuivers wegens gedaane visite en geleverde medicamenten
  aan haaren voormelden wijlen man
 1. aan
  de koopman Hermannus Vinke Janszoon te Heemse wegens geleverde
  winkelgoederen en voerage voor het vhee, de summa van agttien guldens en
  vijftien stuivers
 1. aan
  Jannes Scholten te Rheeze wegens geleend geld, de summa van een gulden,
  drie stuivers en twaalf penningen
 1. aan
  de koopman Jan van der Heide te Hardenbergh wegens geleverde
  winkelgoederen, de summa van drie guldens, zes stuivers en twee penningen
 1. aan
  Berend Meuleman, schoenmaker te Hardenbergh, voor nieuwe schoenen de summa
  van een gulden en zes stuivers
 1. aan
  de koopman Philip Bromet te Hardenbergh wegens geleverde  winkelgoederen, de summa van zes
  guldens en twee stuivers
 1. aan
  de bakker Willem Nijman te Hardenbergh wegens geleverd meel tot brood op
  de begravenis van haar wijlen man, de somma van vijf guldens en twee
  stuivers
 1. aan
  de koster Gerrit Dorgeloo te Heemse voor het overluiden van haar wijlen
  man en ’t aandeel in zijn tractement van 1811, de summ van drie guldens,
  negen stuivers en agt penningen
 1. aan
  Hendrik Dunnewind, timmerman te Rheeze, voor de doodkist van haaren wijlen
  man en expresseloonen wegens dit overlijden, de summa van zeven gulden en
  veertien stuivers
 1. aan
  Seine Bolks te Heemse wegens hooijpagt, de summa van agt guldens
 1. aan
  Jan Oldemeijer te Rheeze wegens geleende penningen, de summa van
  zesentwintigh guldens
 1. aan
  de schipper Jan Oldeman te Beerse, voor geleverde haver en oliëkoeken, de
  summa van tien guldens, agttien stuivers en agt penningen
 1. aan
  Hannes Heersmink te Rheeze wegens geleend geld en expresseloon, de summa
  van dertien guldens
 1. aan
  mejuffrouw Johanna Elisabeth van Riemsdijk te Hardenbergh wegens geleverde
  goederen, de summa van negen guldens en agttien stuivers
 1. aan
  de erven Derk Jan Everts te Diffelen voor een bij publieke verkoop gekogte
  pijëbuis, de summa van agt guldens en vijftien stuivers

Bedraagende alzo de uitschulden
deezer gemeenschap de summa van agthonderd en zestien guldens, doch waarvan
moeten worden afgetrokken als op het voormelde woonhuis, land en gaarden
gevestigde en aan de weduwe Ten Have te Raalte toekomende schuld en daarop
verloopene rhenten, de summa van vijfhonderd en zes guldens, zo dat de
voordeelige uitschulden slechts rendeeren de summa van tweehonderd en negentigh
guldens; waartegen het montant der voorenstaande inschulden rendeerd de summa
van eenhonderd zeven en twintigh guldens, zeventien stuivers en veertien
penningen.

En heeft Regina Kragt, weduwe van
wijlen Jan Hendrik van Welbergen dit alzoo verklaard, met wijdere declaratie
van nimmer te hebben kunnen teekenen of schrijven.

Tot al het voorenstaande is men bezig geweest ten huize van
wijlen Jan Hendrik van Welbergen en van voornoemde weduwe Regina Kragt, nr. 4
te Rheeze voormeld, eene enkelde vaca tie van des middaags om een uur tot des
agtermiddaags om vier uuren van denzelfden dag.

Dit gedaan en niets meer gevonden zijnde om in deezen
inventaris te bevatten of daarbij op te geven, is al het geen daarin vermeld
gelaten in het bezit van de voormelde Regina Kragt, weduwe van wijlen Jan
Hendrik van Welbergen, die dit ook erkend en zich belast om het zelve weder te
voorschijn te brengen of te verantwoorden, wanneer en aan wien zulks behooven
zal.

En heeft dezelve Regina Kracht daarop dadelijk ten overstaan
van den ondergeteekenden notaris en getuigen, met eede bevestigd dat deeze
inventaris is opregt en deugdelijk; verklaarende daarvan niets te hebben
weggemaakt, nog gezien te hebben, noch te weeten dat iets is weggemaakt
gevonden van de goederen der gemeenschap en nalatenschap ten deezen vermeld, op
de straffen door de wet bepaald, die haar zijn uitgelegd geworden en welke zij
gezegd heeft wel te verstaan.

En hebben de partiën (exept Regina Kragt die bij
vorotduuring verklaarde nimmer te hebben kunnen teekenen of schrijven) alhier,
na gedaane duidelijke voorleezing van deezen inventaris, nevens de tuigen en
ons notaris alhier geteekend.