In het jaar eenduizend, achthonderd en twaalf, den derden
der maand october des voordemiddags om negen uuren, op het erve Blaauwgeerts
nr. 3 te Holthone, gemeente Gramsbergen in dit kanton.

Ten verzoeke van Fennegien Lullofs of Lulle, landbouwersche,
wonende op het erve Blaauwgeerts voorschreven, weduwe van wijlen Herm
Blaauwgeerts, in leven landbouwer, meede op het vorozeide erve Blaauwgeerts
woonachtigh, zo voor haar zelven uit hoofde van de gemeenschap van goederen,
die tusschen haar en wijlen haaren voormelden eheman, ingevolge de wet en naar
aanleiding van hun huwelijkscontract, van G.J. Crull, verwalter Scholtus des
kerspels Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen en tuigen op de twee en twintigsten
november van het jaar eenduizend zevenhonderd en vier en negentig gepasseerd,
bestaan heeft, als in kwaliteit van moeder en wettige voogdesse van de
nabenoemde haare minderjaarige kinderen met naamen Fennegien Blaauwgeerts, oud
zestien jaaren, Hermina Blaauwgeerts, oud veertien jaaren, Hermen Hendrik
Blaauwgeerts, oud twaalf jaaren en Grietjen Blaauwgeerts, oud zes jaaren, alle
vier door haar bij haar opgenoemden wijlen man Hermen Blaauwgeerts in echte
verwekt.

Zijnde de gemelde minderjaarigen bekwaam om zich, met en
benevens haare natemeldene broeders en zusters, Adolf Blaauwgeerts, Herm
Blaauwgeerts, Jennegien Blaauwgeerts en Truite Blaauwgeerts, gesprooten uit een
eerder huwelijk van den meergenoemden Hermen Blaauwgeerts met wijlen Fenne
Ambergen en door de voornoemde Fennegien Lullofs of Lulle bij haar voorzeide
huwelijkscontract als eigene kinderen geadopteerd, elk voor een agtste als
eenige en alleenige erfgenaamen van haar en voorzeiden wijlen vader te
gedraagen.

In tegenwoordigheid en ten verzoeke van Adolf Blaauwgeerts,
landbouwer almeede op het erve Blaauwgeerts voorschreeven woonende,
meerderjaarige zoon van wijlen den meergenoemden Herm Blaauwgeerts en deszelfs
voorzeide wijlen huisvrouwe ten eersten huwelijk Fenne Ambergen, voor zich
zelven, – van Herm Blaauwgeerts, landbouwer insgelijks op hetzelve erve
Blaauwgeerts woonachtigh, meerderjarige zoon van wijlen den meergenoemden
Hermen Blaauwgeerts en deszelfs voorzeide huisvrouwe ten eersten huwelijk
wijlen Fenne Ambergen, meede voor zich zelven, – en van Jennechien
Blaauwgeerts, zonder beroep, meerderjaarige dochter van wijlen den
meergenoemden Hermen Blaauwgeerts en van deszelfs wijlen huisvrouwe ten eersten
huwelijk, de voorzeide Fenne Ambergen, meede op het meergemelde erve
Blaauwgeerts woonende en insgelijks voor haar zelve.

Eindelijk in tegenwoordigheid van Jan Blaauwgeerts,
landbouwer van beroep, woonende in nr. 3 op het Loo, gemeente en kanton Daalen,
arrondissement Assen, departement van de Wester-Eems, eerstelijk in naame en
als voogd van voorzeide Truite Blaauwgeerts, oud twintigh jaaren, minderjaarige
dogter van voormelde wijlen Herm Blaauwgeerts en van deszelfs voorschreeven
wijlen huisvrouwe ten ersten huwelijk Fenne Ambergen, zijne nicht; zijnde hij
Jan Blaauwgeerts met en benevens Claas Ambergen en, thans ook reeds overleeden,
tot deezen post verkooren door G.J. Crull, verwalter Scholtus des kerspels
Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, blijkens de daarvaan door denzelven
uitgevaardigde acte in dato den twee en twintigsten november van het jaar
eenduizend zevehonderd en vier en negentigh, en voorts in naam en als toeziende
vogd van de voornoemde verdere minderjaarigen Fennegien, Hermina, Hermen
Hendrik en Grietjen Blaauwgeerts, insgelijks zijnen neev en nichten, zijnde hij
Jan Blaauwgeerts tot dezen post verkooren bij besluit van de bloedverwanten en
vrienden van dezelve minderjaarigen, bij wijze van familie-raad vergaderd onder
voorzitting van Jod Godfried Pruim, Vreederichten van dit kanton, blijkens
deszelfs proces-verbaal van den een en twintigsten der voorige maand, op den
zes en twintigsten daaraanvolgende behoorlijk ten bureele Ommen
geenregistreerdt.

Tot de bewaaring van de rechten van parthijen van alle
anderen, die daarbij belang zouden mogen hebben, wordt door ons Antoni van
Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh,
arrondissement Deventer, departement der Monden van den IJssel, in
tegenwoordigheid van Berend Rave en van Hendrik Jan Arink, beide landbouwers
woonende te Holthoone voormeld in nr. 2, als hier toe expresselijk verzogtte
getuigen, toegetreeden en overgegaan tot het opmaaken van eenen staat en
inventaris mitsgaders beschrijving van alle de vaste goederen, rechten,
beweeglijke goederen, meubilen tot de huishouding, linnens, gereedschappen tot
den akkerbouw, vhee, tituls en andere papieren, in- en uitschulden en in het
algemeen van alle de onroerende en roerende goederen tot de nalatenschap van
opgemelden wijlen Hermen Blaauwgeerts behoorende, en den zelven in gemeenschap
met de meergemelde zijne echtgenoote ten tweeden huwelijk bezeeten, van zo
verre dezelve goederen alnog aanweezig zijn en niet voor zo verre deszelfs
lijfstoebehoor aangaat.

Vaste goederen etc.

1. een woonhuis in den Daalder Marsch, zijnde nr. 3 in de
gemeente Daalen voormeld, met de daartoe gehoorende landen

2. een woonhuis op het Loo in de gemeente Coevorden met de
daartoe gehoorende landen

etc.