Op heeden den twaalfden october 1812 des achtermiddags om
twee uuren, ten huize van Derk Odink, kastelein, woonende op den Rustenbergh te
Heemse in dit kanton en in tegenwoordigheid van denzelven Derk Odink en van Jan
Odink, postmeester der paardenposterij te Hardenbergh, meede aldaar
woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, hebben wij Antoni
van Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, publijk ten
verzoeke van Lucas Weelink, prose et nomine uxoris, bouwman in nr. 20 op ’t
erve Herms of Weelink te Rheeze in dit canton, verkogt hetzelve erve.

1e parceel:

Het woonhuis nr. 20 op het erve Herms of Weelink te Rheeze,
– den daartoe gehoorende gaarden, liggende in drie stukken ter grootte van
ongeveer (een mudde) 28 ares, 386 milliares en het voor het huis leggende
stukjen groenland, ter grootte van ongeveer (een schepel) 7 ares en 96½
milliare met het daarop staande houtgewas, de beste eike en willige echter
daarvan uitgezonderd, – voorts twee stukken zaaijland op Weelinkkamp, groot ongeveer (zes schepels) 42 ares en
579 milliares, zijnde tiendvrij en liggende naast elkanderen ten noorden het
land van de heer Jacob van Foreest, – twee dito in de Grooten Esch gezegd de Zandstukken, groot ongeveer (vier schepel) 28 ares
en 386 milliares, waarvan een-vierde tiendbaar en drie-vierde tiendvrij,
geleegen naast het voormelde zaaijland op Weelinkkamp, – twee dito in den
Grooten Esch, genaamd den Kornbergh, groot
ongeveer (vijf schepel) 35 ares, 482½ milliare, tiendbaar, gelegen naast elkanderen
tusschen de landen van de weduwe van wijlen Derk Scholten en het volgende
parceel, – mitsgaders een stuk gaardenland, genaamd den
Kleine Gaarden, groot ongeveer (vier schepels) 28 ares, 386 milliares,
tiendvrij, geleegen ten zuiden de zogenaamde Steege, en ten noorden het
zogenaamde Kerkpad, – en een vierde whaardeel in de markte van Rheeze.

Is gekogt door Gerrit Doezeman te Collendoorn voor 1675,80
francs

De vijf procent verhooging boven den koopsprijs bedraagt
83,79 francs.

Vervolgens heeft de kooper betaald voor inzate, wijnkoop,
afslagers en armgeld 43,33 francs en voor hoogpenningen 30,40 francs. Totaal
derhalve 1833,32 francs.

2e parceel:

Het schapeschot op het voormelde erve staande ter afbraak
voor primo mai 1813.

Is gekogt door de heer Jacob van Foreest voor 63 francs.

Totaal inclusief verhooging, inzate, wijnkoop, afslagers,
armgeld en hoogpenningen: 71,40 francs.

3e parceel:

Een stuk zaaijland in den Grooten Esch, genaamd de Laage, groot ongeveer (zes schepels) 42 ares en 579
milliares, tiendvrij, geleegen tusschen den Kornbergh voormeld het het land van
de weduwe van wijlen Gerrit Veurink, als meede een dito aldaar, genaamd de Tuinakker, groot ongeveer (twee schepels) 14 ares
en 193 milliares, tiendbaar, gelegen tusschen den bij het eerste parceel als
tot het huis behorende vermelde gaarden en het land van de weduwe van wijlen
Derk Scholten.

Is gekogt door Jan Warmink te Rheeze voor 525 francs.

Na verhoging etc. totaal: 565,01 francs.

4e
parceel:

Een stuk zaaijland in den Grooten Esch, genaamd de Sleê-Heege, groot ongeveer (drie schepels) 21 ares
en 289½ milliares, tiendbaar, geleegen tusschen het land van de heer Jacob van
Foreest en van de weduwe van wijlen Asse Willems, alsmede een dito aldaar,
genaamd het Krommestukke, groot ongeveer (zes
spind) 10 ares en 644 milliares, geleegen tusschen het land van de opgemeld
weduwe en van Hannes Heersmink aldaar.

Is gekogt door Jan Stoeten te Rheeze voor 346,50 francs.

Na verhoging etc. totaal: 363,83 francs.

5e
parceel:

Een stuk zaaijland in den Grooten Esch, genaamd het Vennegies-stuk, groot ongeveer (drie schepel) 21
ares en 289½ milliares, tiendvrij, gelegen tusschen het land van Hannes
Heersmink en het zogenaamde Kerkpad, twee dito aldaar, genaamd de Agterste Griftakkers, tezaamen groot ongeveer (drie
schepels) 21 ares en 289½ milliare, geleegen tusschen het land van Herm
Timmerman en van Hannes Heersmink.

Is gekogt door Jan Oldemeijer te Rheeze voor 350,70 francs.

Na verhoging etc. totaal: 376,75 francs.

6e
parceel:

Drie stukjes zaaijland in het zogenaamde Ruimbroek, tezamen groot ongeveer (vier en een half
schepel) 31 ares en 934 milliares, tiendvrij, met het daaraan liggende Plaggestuk ter grootte van ongeveer (een schepel) 7
ares en 96½ milliares, mede tiendvrij, geleegen tusschen het land van Jan
Warmink en van de heer Jacob van Foreest: over het voorzeide plaggenland moet
de weg blijven.

Is gekogt door Jan Koerts B.zoon te Rheeze, voor 189 francs.

Na verhoging etc. totaal: 210,95 francs.

7e
parceel:

Een stuk zaaij- en hooijland aldaar, groot ongeveer (drie
schepels) 21 ares en 289½ milliares, tiendvrij, gelegen tusschen het land van
Hendrik Jan Kampman en van de weduwe van wijlen Derk Scholten, – een stuk
hooijland aldaar, groot ongeveer (een vierde dagwerk) 10 ares, 644 milliares,
tiendvrij, gelegen tusschen het land van Hendrik Jan Kampman en van Lubbert
Stoeten, en een stukjen plaggenland aldaar, tiendvrij, groot ongeveer (een
schepel) 7 ares, 96½ milliares, gelegen tusschen het land van de weduwe van
wijlen Derk Scholten.

Is gekogt door Hendrik Jan Kampman te Rheeze voor 237,30
francs.

Na verhoging etc. totaal: 258,22 francs.

8e
parceel:

Ongeveer agt dagwerken hooijland in de zogenaamde Huë, geleegen tusschen de Bruchter-Huë en de landen
van Derk Weelink en van de heer Jacob van Foreest en ’t einde aan de Vecht en
aan het land van de weduwe van wijlen Gerrit Veurink, tiendvrij.

Is gekogt door Derk Weelink en Jan Oldemeijer, beide te
Rheeze, voor 1743 francs.

Na verhoging etc. totaal: 1868 francs.

9e
parceel:

Een stuk hooijland in de zogenaamd Albeumte, genaamd de Sodden, groot ongeveer (een half dagwerk) 21 ares
en 289½ milliares, tiendvrij, geleegen tusschen het land van Hannes Heersmink,
alsmede een dito op de sogenaamde Sodden, genaamd het
Onland onder de Heege, groot ongeveer (een vierde dagwerk) 10 ares en
644 milliares, geleegen ten noorden het land van Jannes Stoeten.

Is gekogt door Gerrit Doezeman te Collendoorn voor 88,20
francs.

Na verhoging etc. totaal: 99,97 francs.

10e
parceel:

Een stuk hooijland in de Rheezermaaten, genaamd de Willigenmaate, groot ongeveer (een half dagwerk) 21
ares, 289½ milliare, tiendbaar, gelegen tusschen het land van Lubbert Stoeten
en van Jan Hendrik Koerts, – en een dito aldaar, genaamd de Krunhals, tiendbaar, geleegen tusschen het land van
de weduwe van wijlen Derk Scholten, en van Herm Timmerman.

Is gekogt door Gerrit Doezeman te Collendoorn voor 319,20
francs.

Na verhoging etc. totaal: 351,75 francs.

11e
parceel:

Een derde van een koeiweide op den Bruchter-Marsch.

Is gekogt door Jannes Scholten voor 151,20 francs.

Na verhoging etc. totaal: 162,86 francs.

Generaal totaal: 6169,53 francs.