Voor ons Antoni van Riemsdijk, keizerlijk kotaris,
residerende te Hardenbergh, in tegenwoordigheid van den heer Lucas Hoenderken,
arrondissementsraad en van Willem Jansen, metzelaar, beide wonende ter Steede
Hardenbergh, als hiertoe expressellijk verzochtte getuigen, compareerden Hannes
Scholten, landbouwer, wonende te Rheeze, gemeente Hardenbergh, en Teunis
Rolleman, insgelijks landbouwer, wonende te Diffelen; zijnde comparanten aan
ons notaris bekend en hebbende de tweede comparant zich bij acte van engagement,
in dato den 29e der vorige maand voor den heer onder-prefect
gepasseerd en ten zelfden daage te Deventer ge├źnregistreerd, verbonden om als
plaatsvervuller van den eersten comparant bij den actieven nationaale garde te
dienen. Dewelken verklaarden onderling te zijn geconvenieerd en overeengekomen
dat indien het onverhooptelijk mogte koomen te gebeuren dat de tweede comparant
uit den dienst der voormelde nationale garde tot dien der staande armee mogte
werden gerequireerdt, en niet mogte kunnen worden afgelost, alsdan de tweede
comparant meede denzelven dienst van den eersten comparant zal moeten
waarneemen en vervullen tegens genot eener summa van drieduizend agthonderd
vijfentachtentigh francs ofwel eenduizend achthonderdenvijftigh guldens
Hollandsch, door den eersten comparant aan den tweeden na volbragten dienst op
te leggen en te voldoen, ofte ook in val van overlijden in denzelver dienst aan
zijne wettige erfgenaamen.