Voor ons Antoni van Riemsdijk, in naam der Hooger Overheid,
openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van
dien naam, arrondissement Deventer,  provincie Overijssel, in tegenwoordigheid
van Willem Jansen, metzelaar en Frederik Zweers, timmerman, beide woonende
ter Steede voormeld, als hier toe expresselijk verzochte getuigen, compareerde
Derk Gogh, landbouwer, woonende te Collendoorn in voorzeide gemeente, en vrouw
Altjen Hems, (welke zij tot het casseeren deezer acte is authoriseerende)
zijnde aan ons notaris bekendt.

Welke Derk Gogh en vrouw Aaltjen Herms, bij deeze tegenwoordige
acte hebben verkogt, afgestaan en overgedragen voor eene somma van coopspenningen
van tweehonderd en vijfenzeventig guldens (Hollandsche) waarvan honderd guldens
zullen moeten worden betaald op Sint Martini der elfden november aanstaande,
en de resteerende coopspenninghen half op primo Mai en half op Sint Martini
den elfden november des aanstaandes jaars eenuizend achthonderd en vijftien,
met bijbetaaling eener rhente ad vier procent;  aan Gerrit Breukelman, kleermaker
en vrouw Jennegien Jansen, ehelieden woonende te Heemse in deeze gemeente,
hun eigendommelijk te Heense voormeld onder no. 30 staande woonhuis met deszelfs
grond ende wheere, den daaraan en westwaarts hetzelve in zijne eigene afvreeding
liggende gaarden, groot een agtste morgen en de daartoe gehoorende begraafplaats
op het kerkhoff, alles met derzelver verdere rechten en geregtigheeden, lusten
ende lasten, ende zulks ten einde de gemelde Gerrit Breukelman en vrouwe Jennegien
Jansen, hunne erfgenaamen of rechtverkrijgende van het voorzeide woonhuis
met deszelfs gronden en wheere met derzelver aan en toebehooren in eigendom
bezitten, en daar meede kunnen doen en handelen als met eene zaak hun in volkoomen
eigendom toebehoorende, te rekenen.

Beloovende
de comparanten hem Gerrit Breukelman en vrouwe Jennegien Jansen als kooper
en betaaler, ter zaake van den onderhavigen verkoop ten allen tijden te caveeren
en te zullen vrijwaaren voor alle stoornis en opspraake, ingevolge de wet
op deeze wijze is alles overeengekoomen en betaald tusschen de parthijen,
die, om deeze tegenswoordige ter spraake te leggen, domicilie hebben verkooren
ter haares hier vooren uitgedrukte respective woonplaatsen; op welker plaatsen
enz., niet tegenstaande enz., beloovende enz., afstand doende enz.

Aldus
gedaan en gepasseerd ter Steede Hardenbergh voormeld, ten kantoore van voorschreeven
notaris, in tegenwoordigheid van de voormelde en hier ondergetekende getuigen,
op heeden den elfden august des jaars eenduizend achthonderd en veertien;
en hebben de parthijen, met uitzondering van de vrouwe comparante Aaltjen
Herms, die verklaarde nimmer te hebben kunnen tekenen of schrijven, na duidelijke
voorleezing nevens deselve getuigen en ons notaris deeze teegenswoordige minuut,
welke is gebleven in het bezit en de bewaring van ons notaris getekent.

Derk
Gogh, Gerrit
Breukelman, Jennegien Jansen, Willem Jansen, Fk. Zweers, Antoni van Riemsdijk,
openbaar notaris.