Voor ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende
ter Steede Hardenbergh, compareerde Egbert van Welbergen, landbouwer wonende in
den Veldhoek, buurtschap Lenthe, gemeente Dalfsen, en Regina Kragt, weduwe van
wijlen Jan Hendrik van Welbergen, landbouwersche van beroep, wonende te Rheeze;
zijnde de eerste de erfgenaam en de tweede de vruchtgebruikster der
nalatenschap van denzelven Jan Hendrik van Welbergen; daartoe respectievelijk
benoemd en geinstitueerd bij dezes testamentaire dispositie.

Welke verklaarden, na lecture en examinatie van den op den
27e en 29e juli des jaars 1812 voor den ondergetekenden
notaris en getuigen ten verzoeke en in tegenwoordigheid van hun comparanten
opgemaakten inventaris van alle de onroerende en roerende goederen, rechten,
vhee, meubilen en gereedschappen tot de huishouding, kleederen, linnens,
zilverwerk, titels en andere papieren etc., behorende tot de gemeenschap die
tusschen haar tweede comparante en haaren voorzeiden wijlen echtgenoot Jan
Hendrik van Welbergen bestaan heeft en alzoo voor de halfscheid tot de
nalatenschap van de laatstgemelde behooren, onderling te zijn overeengekomen en
te hebben gecontracteerd, dat de eerstgemelde comparant tegens genot eener
somma van vijfentachtigh guldens welke aan hem door de tweede comparante voor
of uiterlijk op Sint Jacobi den vijfentwintigste juli aanstaande ter zijner
opgemelde woonplaatse moeten worden voldaan, cessie en afstand zal doen, zo als
in optima forma verklaard te doen bij deezen ten behoeven van de tweede comparante,
die dezelve bij deezen is accepteerende, van zijn geheele recht, zonder eenige
uitzondering hoegenaamd hem op de nalatenschap zijner voorzeiden broeders
kragtens voorzeide testamente competeerende met vrijlaating aan de tweede
comparante om met de daartoe behoorende goederen, gespecificeerd op voorzeide
inventaris van nu af aan te kunnen en mogen handelen als met zaaken aan haar in
volledigen en alleenigen eigendom toebehoorende.