Op heeden den dertigsten der maand november eenduizend achthonderd
en vijftien, des avonds om zeven uuren ten huize van Berendina Rustenbergh,
weduwe van wijlen Derk Odink, logementhoudersche, woonende op den Rustenbergh
te Heemse in deeze gemeente, in tegenwoordigheid van Klaas Olthuis, koopman
en van Frederik Zweers, timmerman, beide woonende ter Steede Hardenbergh,
als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, hebben wij Antoni van Riemsdijk,
openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, emeente en kanton van
dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ten verzoeke van
de Hoog Welgebooren Gestrenge Heeren Christiaan Lodewijk grave van Rechteren
tot Collendoorn
, en Jacob van Foreest van Heemse, beide woonende
te Heemse in deeze gemeente, publiek aan de meestbiedende verkogt de hier
nagenoemde veenakkers en katersteeden, alle gelegen in deeze gemeente:

Eerste parceel:

Acht veenakkers in den Bril op ’t Collendoornerveen met de
Zandkerk daar bij.

Is bij den afslag gemijnd door Jan Korterink te Collendoorn
voor f. 475,-

Tweede parceel:

De katerstede het Buitenkamps met alle deszelfs daartoe
gehoorende landerijen zo en als wordt bemeijerd door Lefert Weelink, met een
vierendeel waare in de gemeene markte van Rheeze.

Is bij den afslag verbleeven voor Harm Prenger te Loozen en
Thijs Stegeman te Brugt, voor f. 1025,-

Derde parceel:

De katerstede den Binnenkamp met alle deszelfs daartoe
gehoorende landerijen, zo en als wordt bemeijerd door Gerrit Hamhuis met een
vierendeel whaare in de gemeene markte van Rheeze.

Is bij den afslag gemijnd door Teunis Nijhuis te Rheeze,
voor f. 841,-