Voor ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Harm
Thijs van ´t Holt, landbouwer, en van Jan Hendrik Edelijn, deurwaarder bij het
Vredegerecht deezes kantons, beide woonende ter zelfder steede, als hiertoe
expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Jan Warmink, landbouwer, woonende
in de buurtschap Rheeze in deeze gemeente, zijnde aan ons notaris bekendt.

Dewelke Jan Warmink bij deeze tegenswoordige acte verklaard
te hebben verkogt, afgestaan en mitsdien over te draagen voor eene dadelijk te
betaalene somma van zeshonderd vijf en twintigh guldens, aan Harmen Timmerman,
insgelijks landbouwer meede in voorschreeven buurtschap woonende en die alhier
tegenswoordig, deeze is accepteerende, zijn eigendommelijk erfjen het Warmink,
bestaande in een woonhuis, onder nr. 18 in de buurtschap Rheeze voorschreeven,
met den daarom geleegenen gaarden, groot drie schepel lands, en den zogenaamden
Beltkamp aldaar, groot drie mudde zaaijland, leggende in zijne eigene
afvreedinge ten westen het gemeene veld en ten oosten de Rheezer Zandbelten,
mitsgaders een vierde whaardeel in de gemeene markte van Rheeze en een
begraafplaats op het kerkhof te Heemse.