Op heeden den vijfden der maand junij eenduizend agthonderd
en zestien, des voordemiddags om elf uuren, ten huize van Berendina
Rustenbergh, weduwe van wijlen Derk Odink, logementhoudersche, woonende op den
Rustenbergh te Heemse in deeze gemeente, in tegenwoordigheid van den heer Jacob
van Nahuis, commis ter recherche bij de convoijen en licenten alhier, woonende
op den Rustenbergh voormeld en van Fredrik Zweers, timmerman, woonende ter
Steede Hardenbergh als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, hebben wij
Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh,
gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie
Overijssel, ten verzoeke van Hendrikus Kragt, landbouwer, woonende te Rheeze in
deeze gemeente in kwaliteit van erfgenaam en bewindhebbende in de nalatenschap
van wijlen Regina Kragt, weduwe van wijlen Jan Hendrik van Welbergen, in leven
landbouwersche woonende te Rheeze voorschreeven, publiek en aan de
meestbiedende met permissie van den heer Regulateur van het Regt van Successie
in dit kanton en die van Ommen en Raalte, de katersteede den Holskamp,
bestaande uit derzelver behuizinge nr. 4 en daartoe gehoorende landerijen, cum
annexis, groot ongeveer drie mudde gezaaij, geleegen aan en Marsch te Rheeze
meergemeld, met het daaraan verknogtte een vierde whaerdeel in de onverdeelde
Rheezer markte.

Welke katersteede cum annexis is ingezet geworden door Jan
Stoeten te Rheeze voor 220 guldens.

Dezelve hoogt met 120 guldens.

En is vervolgens bij den afslag gemijnd door de heeren Jetso
van Voss en Willem Swam te Hardenbergh, voor 410 guldens.