In het jaar eenduizend achthonderd en twintigh, dingsdag den
veertienden der maand november, des morgens ten negen uuren op den Huize en
Goed Welgelegen, nr. 43 te Heemse, gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton
van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel.

Ten verzoeke van den hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van
Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de hooggeborene
vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de ridderschap dezer
provincie en breedgeërfde, domiciliërende op den Huize Heemse, nr. 56 te Heemse
voorschreeven, vruchtgebruiker, krachtens testamentaire dispositie den tienden
der maand april des jaars eenduizend achthonderd en achttien voor ons notaris
en getuigen gepasseerd en den drie en twintigsten der maand augustus
jontstleden behoorlijk ten bureele Ommen geregistreerd, der nalatenschap van
wijlen deszelfs schoonvader den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk
graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwenaar en boedelhouder van wijlen den
hoogwelgeborene vrouwe Ermgerd Ebella Juliana baronesse van Raesfelt (zijne
vooroverleedene ehevrouwe in gemeenschap van goederen), in leven oud-drost van
IJsselmuiden, laatstelijk gedomicilieerd hebbende op den Huize en Goed
Welgelegen te Heemse voorschreeven, voor zich zelven, zo ter zaake van deeze
zijne kwaliteit, als uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn
hoogwelgeboren en deszelfs voormelde wijlen ehevrouwe Maria Clara gravinne van
Rechteren (dogter van wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan
Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn en vrouwe Ermgard Ebella Juliana
baronesse van Raesfelt voormeld) bestaan hebbende en als derzelver
meede-erfgenaame, krachtens testamentaire dispositie den tweeden der maand
februarij des jaars eenduizend achthonderd en dertien voor ons notaris en
getuigen gepasseerd en den veertienden der maand november des jaars eenduizend
achthonderd en zeventien behoorlijk ten bureele Ommen geregistreerd, mitsgaders
in naam en kwaliteit van vader en wettige voogd van Willem Jan Petrus van
Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud twintigh
jaaren, Nanette van Foreest, oud dertien jaaren, Theodora Sophia van Foreest,
oud negen jaaren en Christina Ebella Cornelia van Foreest, oud zeven jaaren,
deszelfs minderjarige kinderen, door zijn hoogwelgeboren bij welgemelde zijne
wijlen ehevrouwe in echte geprocreëerd, zijnde dezelve minderjarigen bekwaam om
zich, met en benvens haare na te vermeldene meerderjarige zusters Wilhelmina
Francina van Foreest en Juliana Louisa van Foreest, echtgenoote van den heer
Jacob van Nahuijs, commis visiteur der in- en uitganade rechten en accijnsen te
Lobith, provincie Gelderland, ieder voor een gerecht zevende gedeelte,
ingevolge en voorbehoudens de bepalingen bij deszelfs vorengedachte testamente,
als erfgenaamen te gedragen van de nalatenschap van derzelver wijlen grootvader
den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot
Collendoorn voornoemd.

Voorts ten verzoeke van de hoogwelgeborene freule Wilhelmina
Francina van Foreest voorschreeven, zonder beroep, woonende op den Huize Heemse
voormeld, meerderjarige dogter van welgemelden hoogwelgeborenen heer jonkheer
Jacob van Foreest van Heemse en deezes wijlen ehevrouwe Maria Clara gravinne
van Rechteren voornoemd, voor haar zelven en in naam en kwaliteit van
meede-erfgenaame, zo van haare opgedachte wijlen vrouwe moeder, als van wijlen
den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot
Collendoorn voorzeid, haaren grootvader van moeders zijde.

Eindelijk ten verzoeke van de hoogwelgeborene vrouwe Juliana
Louisa van Foreest, echtgenoote van welgemelden heer Jacob van Nahuijs, commis
visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith voorschreeven
(daartoe door denzelven haren echtgenoot bij deezen geauthoriseerd wordende en
geadsisteerd zijnde), meede voor haar zelven in naam en kwaliteit als
meede-erfgenaame zo van haare wijlen vrouwe moeder, de meergedachte Maria Clara
gravinne van Rechteren, in leven ehevrouwe van haaren vader den hoogwelgeboren
heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse voornoemd als van wijlen den
hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot
Collendoorn voorschreeven, meede haren grootvader van moeders zijde.

In tegenwoordigheid van denzelven heer Jacob van Nahuijs,
visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith, provincie
Gelderland voormeld, in naam en kwaliteit van toeziende voogd over de
voornoemden minderjaarigen Willem Jan Petrus van Foreest, Nanette van Foreest,
Christina Louisa van Foreest, Theodora Sophia van Foreest en Christina Ebella
Cornelia van Foreest, zijnen aanbehuwden broeder en zusters; zijnde hij Jacob
van Nahuijs tot dezen post verkoren bij besluit eenes familieraads, onder voorzitting
van den heer Jan Godfried Pruim, vrederechter deezes kantons, op den zesden
dezer maand ten deze einde vergaderd, luid deszelfs proces-verbaal daaraf in
dato van dien dag, des daags aanvolgende behoorlijk ten bureele Ommen
geregistreerd, en succederende dezelve heer Jacob van Nahuijs in dezen aan
zijnen meergedagten behuwd grootvader de hooggeboren gestrenge heer Christiaan
Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn meergenoemd, die vroeger op den
vijfden der maand december des jaars eenduizend achthonderd en zeventien bij
besluit van eenen ten dien einde, meede onder voorzitting van gedagten heer Jan
Godfried Pruim, vrederechter dezes kantons, zaamgeroepenen familieraad tot
dezen post benoemd was, ingevolge proces-verbaal daaraf in dato van dien dag,
den agtsten derzelve maand behoorlijk ten bureele Ommen geregistreerdt.

Tot den bewaring van de rechten van parthijen en van alle
anderen die daarbij belang zouden mogen hebben, word door ons Antoni van
Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en
kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in
tegenwoordigheid van Derk Lenters en van Gerrit Brand, beide landbouwers
woonende te Heemse meergemeld, de eerste in nr. 28 en de tweede in nr. 32, als hiertoe
expresselijk verzochtte getuigen, toegetreden en overgegaan tot het opmaken van
eenen staat en inventaris, mitsgaders beschrijving van alle onroerende en
roerende goederen, rechten, meubilen, bedden, linnen, klederen en verder
lijfstoebehoor, gemaakt goud- en zilverwerk, have en vhee, boeken, registers,
tituls en papieren, in- en uitschulden, mitsgaders comptante gelden, behorende
tot de gecontinueerde gemeenschap van wijlen den meergedachten hooggeboren
gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn en van
dezes vooroverledenen ehevrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt
voornoemd en, vermits het op den achtsten der maand september des jaars
eenduizend achthonderd en een, na doode der laatstgenoemde, voorgevallen
overlijden van den hooggeboren heer Reinhard Isac graaf van Rechteren,
derzelver eenigen zoon en broeder van dezelve meede eenige dochter Maria Clara
gravinne van Rechteren, de voornoemde nu meede wijlen ehevrouwe van den eersten
rekwirant in dezen, de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van
Heemse, voor drie-vierde gedeelte, als hebbende volgens de bestaande wetten de
vader tijdelijk in de nalatenschap zijnes zoons ab intestato gesuccedeerd, de
nalatenschap van wijlen denzelven hooggeboren gestrengen heer Christiaan
Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwenaar en boedelhouder
derzelve zijne wijlen ehevrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt,
uitmakende; behoorende het resterende een-vierde gedeelte daaraf in den boedel en
gemeenschap van den eersten rekwirant, de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob
van Foreest van Heemse en van deezes wijlen ehevrouwe Maria Clara gravinne van
Rechteren voorschreeven. Zijnde voorts alle de ten dezen te vermeldene goederen
van roerende aard bevonden en berustende in de hierna vermelde en omschreevene
vertrekken van den Huize Welgelegen voornoemd en van de daartoe gehorende en
aangelegene schuur en stalling, op welken Huize de hooggeboren gestrenge heer
Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwenaar en
boedelhouder van wijlen de hoogwelgeborene vrouwe Ermgard Ebella Juliana
baronese van Raesfelt, laatstelijk domiciliërende is geweest, en overleden is
op den twaalfden der maand augustus dezes jaars.

En zijn alle de voorschreevene en hierna breeder te
vermeldene goederen opgegeven en ten voorschijn gedaan brengen door den eersten
rekwirant in deesen de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van
Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen den hooggeboren vrouwe Maria Clara
gravinne van Rechteren en vruchtgebruiker van de nalatenschap van dezer wijlen
vader de meergenoemde hooggeboren gestrenge heer Christiaan Lodewijk graaf van
Rechteren tot Collendoorn, weduwenaar en boedelhouder zijner wijlen ehevrouwe
Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt, als hebbende na het overlijden
van denzelven zijnen wijlen heer schoonvader daarvan het opzicht en den
bewaring gehadt.

De begroting der goederen, voor zo verre daaraan
onderworpen, zal gedaan worden door Jan Hendrik Edelijn, deurwaarder van het
vredegericht dezes kantons, woonende ter Steede Hardenbergh voormeld in de
Voorstraat, noordzijde, in nr. 10, als in dezen door parthijen geëligeerden
expert-priseur of commissaris-schatter, hebbende in handen van ons notaris ten overstaan
van parthijen en in het bijwezen van de voormelde getuigen den eed afgelegd van
dien begroting te zullen doen na beste wetenschap, ter juister waarde en zonder
opslag. En hebben de parthijen (de heer eerste rekwirant en vruchtgebruiker
meede in kwaliteit van bewaarder) de benoemde expert-priseur of
commissaris-schatter en de voormelde getuigen alhier, na duidelijke voorlezing,
nevens ons notaris getekendt.

Dit gedaan zijnde is men overgegaan tot het opmaken van den
staat en inventaris, navolgende:

I.
Onroerende goederen.

A. Het goed Welgelegen te Heemse in de gemeente het Schoutambt
Hardenbergh, dezes kantons, bestaande:

 1. uit
  deszelfs behuizinge, nr. 43, bevattende behalven eene keuken en kelder,
  mitsgaders een klein opkamertjen boven laatstgemeldenn, gelijkvloers drie
  grootere en een kleinder vertrek, en boven dit alles eene zoldering over
  dezelve geheele behuizinge
 1. uit
  de tot dezelve behuizinge gehoorende zitbanken en begraafplaats in de kerk
  te Heemse
 1. uit
  den tot hetzelve goed gehoorende en oostelijk van de behuizinge gelegene
  schuur, bevattende, behalven eene dorschvloer en stallinge, eene tuinmans-
  of knechts-kamer en eene zoldering boven hetzelve geheele gebouw
 1. uit
  den tot dit alles gehorenden en rondsom de voormelde gebouwen in hunne
  eigene bepalingen gelegenen tuin en basse-cour, tezamen groot nagenoeg
  (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven
  en vijftig dito vierkante ellen; wordende ten oosten bepaald door den
  zogenaamden Aaftinkhoff, ten zuiden door de tuinen van de pastorie en
  kosterie van Heemse en ten westen en noorden door den publieken weg;
  zijnde deze tuin met vruchtbomen beplant en voorts in denzelven eene
  waterput en pomp aanwezig

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden in deze
gevaceerdt bij vier dubbelden vacatie van des morgens negen uuren tot des
avonds acht uuren, en alzo geduurende elf achtereenvolgende uuren van
denzelfden dag, besteed zo tot het opmaken van het voorschreeven hoofd van den
onderhavigen inventaris en het beëdigen van een expert-priseur of
commissaris-schatter, als tot het inventariseeren der voorschreevene onroerende
goederen, en is, blijvende de roerende goederen, boeken, registers, tituls en
papieren, mitsgaders de comptante gelden in handen van den heer eersten
rekwirant en vruchtgebruiker, als bewaarder, dit erkennende en zich belastende
met dezelve weder te voorschijn brenging of verantwoording, wanneer en aan wie
zulks behoven zal, – de vacatie tot het vervolgen van dezen inventaris en
staat, uitgesteld tot morgen, woensdag den vijftienden der maand november des
jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren. En
hebbende parthijen (de heer eerste rekwirant en vruchtgebruiker meede in
kwaliteit van bewaarder), de benoemde expert-priseur of commissaris-schatter en
de voormelde getuigen alhier, na duidelijke voorlezing, nevens ons notaris
getekend, ten jaare, dage, uure en plaatse als boven.

Tweede vacatie.

En ten voorzeiden daage, woensdag den vijftienden der maand
november des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten
twee uuren, op den Huize en Goed Welgelegen, nr. 43 te Heemse voorschreeven,
gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement
Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der
voorgaande vacatie gemaakt, wordt door den ondergetekenden Antoni van
Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en
kanton van dien naam, Arrondissemtn Deventer, provincie Overijssel, in
tegenwoordigheid van Derk Lenters en van Gerrit Brand, beide landbouwers,
wonende te Heemse voorzeid, de eerste in nr. 28 en de tweede in nr. 32, als
hiertoe op nieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den
voorschreeven staat en inventaris vervolgend, ter requisitie en praesentie en
in kwaliteiten alshier vooren in het hoofd van den onderhavigen staat en
inventaris uitgedrukt, exept van den expert-priseur of commissaris-schatter,
wiens functiën ter dezer vacatie nog niet zullen worden vereischt, en zulks in
maniere navolgende:

I. Onroerende goederen (eerste vervolg):

B. De riddermatige havezaathe en goed Collendoorn in de
buurtschap van dien naam in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh, dezes
kantons gelegen en bestaande:

1. uit deszelfs behuizinge nr. 1, hebbende op de eerste verdieping,
behalven de keuken (waarin eene pomp), kelder en opkamer, boven den
laatstgemelden, een groote en kleindere voorkamer, rechts en links de gang,
voorts op de tweede verideping drie voor- en eene achterkamer, mitsgaders een
overloop, waarop knechts-, meiden- en provisiekamer en eindelijk eene zoldering
over de geheele behuizinge

2. uit eene aan dezelve behuizinge gebouwde paardestal en
wagenhuis, welk laatste thans tot eene oppassers- of huurmanswoninge is
geöpproprieerdt, zijnde eene zoldering over het geheel

3. uit een agter de voormelde behuizinge gebouwde schuur,
hebbende behalve eene vhee-stalling, eene dorschvloer en zoldering over het
geheel

4. uit een ten oosten en ten noorden agter de opgemelde gebouwen
gelegenen tuin, beplant met onderscheidene vruchtbomen, groot (twee morgens)
één bunder, zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, een en dertigh dito
ellen, twee en zestig dito palmen en zes en zeventigh dito duimen

5. uit (één morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche
roeden, vijftien dito ellen, zes en zestig dito palmen en acht en dertig dito
duimen bouwland, den kamp voor het huis

6. uit (drie en een halve morgen) twee bunders, acht en negentigh
vierkante Nederlandsche roeden, vier dito ellen, twee en tachtigh dito palmen
en drie en dertigh dito duimen weide- en hooijland, de
Weiden, de Steenderhoek, het Russchenland en de Oude
Huisstee

7. uit (twee morgen) één bunder, zeventigh vierkante
Nederlandsche roeden, een en dertigh dito ellen, twee en dertigh dito palmen en
zes en zeventigh dito duimen boschgrond voor en ter zijden de behuisinge, de Kleine Ham en de Cingeltjes

8. uit (zeven morgen) vijf bunders, zes en negentigh vierkante
Nederlandsche roeden, negen dito ellen, vier en zestigh dito palmen en zes en
zestigh dito duimen veld- en veengrond op het zogenaamde Allemans-veen in de gecombineerde markten van Heemse
en Collendoorn

9. uit een heeren-, dames- en domesticquen zitbank op het choor
in de kerk te Heemse

10. het erve Ruitmink of Faassen te Collendoorn voormeld,
bestaande:

a. uit deszelfs bouwmanswoning, schuur en schapeschot, nr. 13

b. uit (vijf morgen) vier bunders, vijf en twintigh vierkante
Nederlandsche roeden, acht en zeventigh dito ellen, een en dertigh dito palmen
en negentigh dito duimen bouwland en (vier en een-vierde morgen) drie bunders,
een en zestigh vierkante Nederlandsche roeden, een en negentigh dito ellen,
zeven en vijftigh dito palmen, elf dito duimen en vijftigh dito streepen weide-
en hooijland

c. uit een half veeneslag in de voornoemde markten, zijnde woeste
veengrond, oplopende tot aan de Lutterscheiding, groot (zeven twee-derde
morgen) zes bunders, twee en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en
tachtigh dito ellen, vijf en zeventigh dito palmen en acht en vijftigh dito
duimen

11. het erve Hamhuis te Collendoorn voormeld, bestaande:

a. uit deszelfs bouwmanswoning, schuur en schapeschot nr. 12

b. uit (vijf, vijfendertig-achtenveertigste morgen) vier bunders,
zeven en tachtigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en tachtigh dito ellen,
vijf en zestigh dito palmen, een en zeventigh dito duimen en zeven en tachtigh
en een halve dito streepen bouwland, en (drie en een halve morgen) twee
bunders, acht en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, vier dito ellen,
twee en tachentigh dito palmen en drie en dertigh dito duimen weide- en
hooijland

c. uit vijf akkers gemeste veengrond in den
Brill in de voorzeide markten, groot (vijf-zesde morgen) zeventigh
vierkante Nederlandsche roeden, zes en negentigh dito ellen, acht en dertigh
dito palmen en vijf en zestigh dito duimen

d. uit (drie en een halve morgen) woeste veengrond, liggende in
de voorzeide markten boven den voormelden Brill en oplopende tot aan de
Lutterscheiding, houdende in de nieuwe Nederlandsche maat twee bunders, acht en
negentigh vierkante roeden, vier dito ellen, twee en tachentigh dito palmen en
drie en dertigh dito duimen

12. het erve het Stoevebelts te Collendoorn meergemeld, bestaande:

a. uit deszelfs bouwmanswoning, schuur en schapeschot nr. 11

b. uit (twee, twee-derde morgen) twee bunders, zeven en twintig
vierkante Nederlandsche roeden, acht dito ellen, drie en veertigh dito palmen
en acht en zestigh dito duimen bouwland, en (drie morgens) twee bunders, vijf
en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en veertigh dito ellen, negen
en negentigh dito palmen en veertien dito duimen weide- en hooijland

c. uit (twee en een halve morgen) twee bunders, twaalf vierkante
Nederlandsche roeden, negen en tachtigh dito ellen, vijftien dito palmen en
vijf en negentigh dito duimen woeste veld- en veengrond uit de
Collendoorner-Slagen in de voorzeide markten

13. het erve het Doezemans te Collendoorn meergemeld, bestaande:

a. uit deszelfs bouwmanswoning, schuur en schapeschot nr. 9

b. uit (twee, drie en twintigh-vier en twintigste morgen) twee
bunders, elf vierkante Nederlandsche roeden, elf dito ellen, vijf en zeventigh
dito palmen, agt en negentigh dito duimen en zeven en dertigh en eenhalve dito
streepen bouwland, en (één morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche
roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito
streepen weide- of groenland

c. uit een half veeneslag in de meergemelde markten, oplopende
tot aan de Lutterscheiding, zijnde woeste veengrond en hebbende eene grootte
van (zeven, twee-derde morgen) zes bunders, twee en vijftigh vierkante
Nederlandsche roeden, zes en tachtigh dito ellen, vijf en zeventigh dito palmen
en acht en vijftigh dito duimen

14. het erve het Klaasjes te Collendoorn meergemeld, bestaande:

a. uit deszelfs bouwmanswoning nr. 6

b. uit (één morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche
roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito
duimen bouwland, den kamp bij het huis

c. uit (vijf en een halve morgen) vier bunders, acht en zestigh
vierkante Nederlandsche roeden, zes en dertigh dito ellen, vijftien dito palmen
en negen dito duimen gemest veenland, en (een vierde morgen) een en twintigh
vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, een en negentigh
dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftig dito streepen groenland,
beide bij het huis

d. uit een veenslag in de meergemelde markten, oplopende tot aan
de Lutterscheiding, zijnde woeste veld- en veengrond, ter grootte van (zestien
morgens) dertien bunders, twee en zestigh vierkante Nederlandsche roeden,
vijftigh dito ellen, twee en zestigh dito palmen en acht dito duimen

e. uit (een derde morgen) acht en twintigh vierkante roeden, acht
en dertigh vierkante ellen, vijf en vijftigh vierkante palmen en zes en
veertigh vierkante duimen (nieuwe Nederlandsche maat) boschgrond, bij het huis

15. uit het erve Warners te Collendoorn meergemeld, bestaande

a. uit deszelfs bouwmanswoning, schuur en schapeschot nr. 2

b. uit (drie, twee-derde morgen) drie bunders, twaalf vierkante
Nederlandsche roeden, vier en twintigh dito ellen, tien dito palmen en zes dito
duimen gemest veenland bij het huis ter breedte van het slag, en (een halve
morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito
ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen groenland bij
het huis

c. uit (vijftien, twee-derde morgen) dertien bunders, vier en dertigh
vierkante Nederlandsche roeden, twaalf dito ellen, zes dito palmen en twee en
zestigh dito duimen woeste veengrond boven het voormelde gemeste veenland en
oplopende tot de Lutterscheiding

16. uit de beide katersteeden op den Ballast, liggende insgelijks
te Collendoorn meergemeld ben bestaande:

a. uit dezelver beide bouwmanswoningen nr. 7 en 8

b. uit een stuk bouwland bij het huis, groot (vijf-agtste morgen)
drie en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, twee en twintigh dito ellen,
acht en twintigh dito palmen, acht en negentigh dito duimen en vijf en
zeventigh dito streepen

c. uit een dito op Wolterinkkamp,
groot (vijf-twaalfde morgen) vijf en dertigh vierkante Nederlandsche roeden,
acht en veertigh dito ellen, achttien dito palmen, twee en veertigh dito duimen
en vijftigh dito streepen

d. uit (een-achtste morgen) tien vierkante Nederlandsche roeden,
vier en zestigh dito ellen, vijf en veertigh dito palmen, negen en zeventigh
dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen woeste boschgrond bij het huis

e. uit (zeven-acht en veertigste morgen) twaalf vierkante
Nederlandsche roeden, een en veertigh dito ellen, zes en tachtigh dito palmen,
zes en zeventigh dito duimen en zeven en dertigh en een halve dito streepen
bouwland meede bij het huis, alsmeede nog (vijf-zesde morgen) zeventigh
vierkante Nederlandsche roeden, zes en negentigh dito ellen, acht en dertigh
dito palmen en vijf en zestigh dito duimen bouwland aldaar in een en hetzelfde
stuk


Het erve het Jacobs te Rheeze meede in de gemeente het
Schoutambt Hardenbergh dezes kantons gelegen en bestaande:

 1. uit
  deszelfs bouwmanswoningen, schuur en schapeschot nr. 19
 1. uit
  (zeven, een-acht en veertigste morgen) vijf bunders, zeven en negentigh
  vierkante Nederlandsche roeden, zeven en tachtigh dito ellen, vijf dito
  palmen, twee en zestigh dito duimen en twee en zestigh en een halve dito
  streepen bouwland, en (drie, een en twintigh-twee en dertigste morgen)
  drie bunders, elf vierkante Nederlandsche roeden, vijf en dertigh dito
  ellen, negen en dertigh dito palmen, zeven en vijftigh dito duimen en acht
  en zestigh dito streepen weide- en hooijland

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheeden gevaceerd bij
drie dubbelde vacatie van des achtermiddaags twee uuren tot des avonds tien
uuren, en alzo geduurende acht achtereenvolgende uuren van denzelfden dag;
besteed tot het op den onderhavigen staat en inventaris brengen van de
vorenvermelde vaste goederen; en is, blijvende de roerende goederen, boeken,
registers, tituls en papieren, mitsgaders de comptante gelden bij voortduring
in handen van den heer eersten rekwirant en vruchtgebruiker, als bewaarder, dit
erkennende en zich belastende met derzelver weder te voorschijnbrenging of
verantwoording, wanneer en aan wie zulks behoven zal, – de vacatie tot het
vervolgen van dezen staat en inventaris opnieuw uitgesteld tot morgen,
donderdag den zestienden der maand november des jaars eenduizend achthonderd en
twintigh, des achtermiddaags ten een uur. En hebben de parthijen (de heer
eerste rekwirant en vruchtgebruiker meede in kwaliteit van bewaarder) alhier,
benevens de voormelde getuigen en ons notaris, na duidelijke voorlezing,
geteekendt ten jaare, daage, uure en plaatze als boven.

Derde vacatie.

En ten voorzeiden daage, donderdag den zestienden der maand
november des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten
een uur, op den Huize en Goed Welgelegen, nr. 43 te Heemse voorschreeven,
gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement
Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der
voorgaande vacatie gemaakt, wordt door den ondergetekenden Antoni van
Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter steede Hardenbergh, gemeente en
kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in
tegenwoordigheid van Derk Lenters en van Gerrit Brand, beide landbouwers,
woonende te Heemse voorzeid, de eerste in nr. 28 en de tweede in nr. 32, als
hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den voorschreeven
staat en inventaris vervolgd, ter requisitie en praesentie en in kwaliteiten,
als hier vooren in het hoofd van den onderhavigen staat en inventaris, de
geëligeerde expert-priseur of commissaris-schatter Jan Hendrik Edelijn, wiens
functiën gedurende deze cacatie een aanvang zullen moeten neemen, daaronder
begrepen, uitgedrukt, en zulks in maniere navolgende:

I.             Onroerende
goederen (tweede vervolg).

D. vier stukjes bouwland, liggende in den zogenaamden Aaftinkhoff voorschreeven te Heemse meergemeld,
tezamen groot (een derde morgen) acht en twintigh vierkante Nederlandsche
roeden, acht en dertigh dito ellen, vijf en vijftigh dito palmen en zes en
veertigh dito duimen

E. een parceel hooijland in den zogenaamden Kalfsboom te Heemse dikgemeld, groot (een halve
morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito
ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen

F. negen parceelen akkermaals-hout, staande op de havezathe en
goed Collendoorn voorschreven, zijnde bekend onder de naam van de Kleine Ham, de vier akkers in den Ballast, de Hegge om Doezemanskamp,
de negen Akkertjes om Hamhuis-kamp, de drie
Cingeltjes, de Verwersvond achteraan den Esch, en de Heggen om de erven
Doezemans, Hamhuis en Stoevebeld

G.
een duizend vierhonderd zes en vijftigh stuks oudere en
jongere, waardige en niet-waardige eiken-stamboomen en eenhonderd en een stuks
dito dennen meede staande op en onder de meergemelde havezathe en goed
Collendoorn

II. Rechten.

 1. een
  tiende te Rheeze in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh dezes kantons,
  gaande van de halfscheid uit de erven Warmink, Veurink, Weelink, Vrielink,
  Raadmink aldaar
 1. de
  halve bloedtiende, gaande uit de erven Warmink en Veurink voormeld te
  Rheeze voorschreven
 1. de
  halfscheid van de tiende grof en smal uit het erve Oostermink te Heemse
  meergemeld, gaande over (vijf, vijf-zesde morgen) vier bunders, zes en
  negentigh vierkante Nederlandsche roeden, vier en zeventigh dito ellen,
  zeventigh dito palmen en vijf en vijftigh dito duimen lands van
  onderscheidene eigenaren – en behoord de wederhelft van deze tiende in den
  boedel en gemeenschap van den heer eersten rekwirant en vruchtgebruiker
  jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en dezes wijlen ehevrouwe Maria
  Clara gravinne van Rechteren voornoemd
 1. drie
  volle whaardeelen in de markte van Heemse en Collendoorn, behorende onder
  de havezathe en goed Collendoorn voorschreeven
 1. een
  en een vierde whaardeel in de markte van Rheeze voormeld, behoorende tot
  het erve het Jacobs aldaar, hier voren genoemd

Roerende goederen.

 1. In
  gang van de behuizinge van het goed Welgelegen te Heemse, ingaande uit den
  tuin:

1. een vriesche hangklok, met een eikenhouten gebruineerde kast,
begroot op f. 27,-

2. een ijzeren vleeskroon, begroot op f. 0,25

 1. In
  de Voorkamer, rechts de gang, uitziende met twee vengsterraamen op den
  tuin:

1. een spiegel met eene bruine gewreevene lijst, begroot op f.
0,30

2. een vierkante ypenhoute gewreevene uittrektafel met dito rand,
zijnde overigens met groen gestippeld waschdoek overtrokken, begroot op f. 10,-

3. een vuurenhouten neerslagtafel, zijnde groen gestippeld
geverfd, met een bruine rand, begroot op f. 3,-

4. acht wit geverfde stoelen met groene randen, tezamen begroot
op f. 8,-

5. een groen geverfde eikenhouten turfton, begroot op f. 1,50

6. een ijzeren opene vuurhaard, begroot op f. 0,50

7. een vuurtang met een haardbezem, tezamen begroot op f. 0,40

8. een geelkoperen tabakscomvoir, begroot op f. 0,30

9. een opgelegd maghonij-houten tabakskistjen, begroot op f. 1,50

10. een maghonij-houten pijpen-bakjen, begroot op f. 0,80

11. een dito schenkblaadjen, begroot op f. 0,40

12. een opgeplakte groote kaart van de provincie Overijssel,
auctore Ten Have, begroot op f. 0,30

13. een schilderijtjen met een zwarte lijst en glas, voorstellende
de executie van Lodewijk de Zestiende, Koning van Frankrijk, begroot op f. 0,15

14. een bruin gewreeven eiken-houten hoekbuffet, begroot op f.
10,-

15. een blikken geverfd theestoop met een ijzeren komvoir en een
roode koperen waterketel, tezamen begroot op f. 2,25

16. een ovaalrond groen geverfd theeblad van hout, met een witte
aardene theepot, dito melkkan, spoelkom, kleinder kommetjen en een half douzijn
blaauwbont Saxisch theegoed, tezamen begroot op f. 1,50

17. een ijzeren kurkentrekker, begroot op f. 0,10

18. een douzijn gewoone wijnglazen, tezamen begroot op f. 1,25

19. twee bierglazen met verguldene bouquesten, tezamen begroot op
f. 0,50

20. een paar tinnen kandelaars met een ijzeren snuiter, tezamen
begroot op f. 0,80

 1. In
  de Steenen-kamer, meede rechts den gang, en uitziende met een
  vengsterraam op den tuin:

1. zeven groengeverfde stoelen, tezamen begroot op f. 7,50
2. een gebroken spiegel met een bruine lijst, begroot op f. 0,30
3. een noteboomene armstoel met groen gestreept trijp gevoerdt,
begroot op f. 2,10
4. een ijpenhoutene gewreevene dito met een losse paardehairen
matras, in alles begroot op f. 15,25
5. een koffer van vuurenhout, zijnde met ruig-leder overtrokken,
begroot op f. 3,-
6. een bruin gewreeven eikenhouten kabinet, begroot op f. 25,-
7. een rood geverfde blikken tuin-gieter, begroot op f. 0,50
8. een vergulde koperen zonnewijzer met zijn looden voetstuk,
begroot op f. 3,-
9. een vuurenhouten bruin geverfde langwerpig vierkante tafel,
begroot op f. 3,50
10. een bruin gewreeven eikenhouten bedtafeltjen, begroot op f.
3,25
11. een dito liqueur-kelder met twaalf vlessen, in alles begroot
op f. 2,-
12. een vuurenhouten rood geverfde kist, begroot op f. 4,-
13. een draagbare brandspuit met haar toebehoren, in alles begroot
op f. 14,-
14. twee groen geverfde vuurenhouten bakken, tezamen begroot op f.
0,25
15. twee blaauwgeverfde tabaksdoozen, tezamen begroot op f. 0,25
16. een zeef, begroot op f. 0,20
17. een raagebol en een kamer-bezem, tezamen begroot op f. 0,90
18. een parciktbol, begroot op f. 0,10
19. een paar houten schaalen met ijzer en balans, drie stuks
koperen, twee stuks ijzeren en dertien stuks looden gewigt, in alles begroot op
f. 1,50
20. een groen geverfde vleeschbak, begroot op f. 0,20
21. een groen geverfde wateremmer, begroot op f. 0,80
22. een el, begroot op f. 0,50
23. een groen geverfde hengmand, begroot op f. 0,35
24. een lederen poeijerzak en een kleer-klopper, tezamen begroot
op f. 0,15
25. een tinnen steekbekken, begroot op f. 0,50
26. een groen geverfd zandtobbetjen, begroot op f. 0,15

Men heeft tot de ten dezen gecontinueerde werkzaamheeden
werderom gevaceerdt bij driedubbelde vacatie van des achtermiddaags een uur tot
des avonds acht uuren, en alzo geduurende zeven achtereenvolgende uuren van
denzelfden dag, besteed zo tot het op dezen staat en inventaris brengen van de
resteerende onroerende goederen en der rechten den onderhavigen boedels en
gemeenschap specteerende, als tot het doen der nodige recherches daaromtrend,
mitsgaders tot de prisatie en inventarisatie der voorenstaande roerende
goederen, welke laatste, evenals de nog verder te inventariserene, mitsgaders
de boeken, registers, tituls en papieren, mitsgaders de comptante gelden, zijn
gelaten in handen en de bewaring van den heer eerste rekwirant en
vruchtgebruiker, als bewaarder, die zulks dan ook erkend en zich tevens belast
om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en
aan wie zulks behoven zal, – en is de vacatie tot het vervolgen van deze staat
en inventaris opnieuw uitgesteld tot morgen, vrijdag den zeventienden november
des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des voordemiddaags ten tien
uuren.

En hebben de parthijen (de heer eerste rekwirant en
vruchtgebruiker meede in kwaliteit van bewaarder) alhier, benevens den
expert-priseur of commissaris-schatter, de voormelde getuigen en ons notaris,
na duidelijke voorlezing, getekendt ten jaare, daage, uure en plaatze, als
boven.

Vierde vacatie.

En ten voorzeiden daage, vrijdag den zeventienden november
des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des voordemiddaags ten tien uuren
op den Huize en Goed Welgelegen, nr. 43 te Heemse voorschreeven, gemeente het
Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer,
provincie Overijssel, in gevolge de bepaling bij het slot van de voorgaande
vacatie gemaakt, wordt door ons ondergetekende Antoni van Riemsdijk, openbaar
notaris, residerende ter steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Derk
Lenters en van Gerrit Brand, beide landbouwers, woonende te Heemse voorzeid, de
eerste in nr. 28 en de tweede in nr. 32, als hiertoe opnieuw expreselijk
verzochtte getuigen, de opmaking van den voorschreeven staat en inventaris
vervolgd, ter requisitie en praesentie en in kwaliteit als bij de vorige
vacatie, en zulks in maniere navolgende.

III.       Roerende
goederen (eerste vervolg):

27. een handstok met een zwart ivooren krukjen, begroot op f. 0,30
28. een paar witte linnen glasgordijnen met haar toebehooren, in
alles begroot op f. 2,25
29. een paar aschgraauwe damastene dito, meede met haar
toebehoren, in alles begroot op f. 5,-
30. een pistool, begroot op f. 0,60
31. twintigh tavelmessen met zwarte hegten en pleet, tezamen
begroot op f, 2,-
32. vijfentwintigh dito desert-messen, tezamen begroot op f. 1,50
33. een dito schijfmes, begroot op f. 0,75
34. een papieren koker met een half douzijn messen met koperen
(geele) hegten, in alles begroot op f. 1,-
35. een groen geverfde vuurenhouten bak, begroot op f. 0,25
36. een gebruineerd eikenhouten kistjen, waarin een geelkoperen
kompas, tezamen begroot op f. 3,-
37. een kleinder dito met een roodkoperen kompas, tezamen begroot
op f. 2,-
38. twee gebruineerde eikenhouten kistjes, tezamen begroot op f.
0,50
39. een dito stoof, begroot op f. 0,60
40. drie spaanen doozen, tezamen begroot op f. 0,25
41. twee mandjes, tezamen begroot op f. 0,20
42. twee groove aardene groene keteltjes, tezamen begroot op f.
0,25
43. twee zwarte lakensche mansrokken, tezamen begroot op f. 12,-
44. drie roode scharlakensche dito met goud-galon, tezamen begroot
op f. 30,-
45. een bruine beversche dito, begroot op f. 6,-
46. een blaauwe lakensche dito, begroot op f. 3,25
47. een grijs dito buis, begroot op f. 1,50
48. een zwarte dito broek, begroot op f. 3,-
49. twee zeegroene dito, tezamen begroot op f. 4,-
50. een groene Manchestersche panthalon, begroot op f. 0,75
51. een groene bombazijdene broek, begroot op f. 1,-
52. drie zwartlakensche vesten, tezamen begroot op 3,75
53. drie zeegroene dito met goud-galon, tezamen begroot op f. 4,-
54. een bruin beversch dito, begroot op f. 1,25
55. twee bonte katoenene dito, tezamen begroot op f. 0,60
56. een donkerbruine beversche jas, begroot op f. 8,-
57. een blaauwe duffelsche dito, begroot op f. 4,-
58. een grijze lakensche dito, begroot op f. 3,-
59. een grijze poeijerjas, begroot op f. 1,-
60. een paar ronde manshoeden, tezamen begroot op f. 5,-
61. een witte baaijen borstrok, begroot op f. 1,50
62. een wit bont katoenen beddejak, begroot op f. 1,25
63. vier mousselinen borstrokken, tezamen begroot op f. 1,50
64. acht linnen onderbroeken, tezamen begroot op f. 4,-
65. een douzijn manshembden, gemerkt R.6., tezamen begroot op f.
20,-
66. acht fijndere dito, gemerkt R.8., tezamen begroot op f. 8,-
67. acht dito, gemerkt R.R.18., insgelijks tezamen begroot op f.
8,-
68. twee dito, gemerkt R.6., tezamen begroot op f. 2,-
69. tien witte katoenen slapmutzen, tezamen begroot op f. 3,-
70. acht neteldoeksche halsdoeken, tezamen begroot op f. 2,40
71. vier katoenene dito, tezamen begroot op f. 1,-
72. vier blaauwbonte doekjes, tezamen begroot op f. 0,75
73. een half douzijn linnen zakdoeken, gemerkt R.6., tezamen
begroot op f. 4,25
74. zes witte stropdassen, tezamen begroot op f. 0,60
75. zes paren lederene handschoenen, tezamen begroot op f. 1,50
76. twee paaren wollen wanten, tezamen begroot op f. 0,30
77. twee paaren schoenen, twee paaren pantoffels en een paar
muilen, tezamen begroot op f. 1,45
78. een bijbel met de nieuwe psalmen, Dordtsche druk, in groot
quarto, bruine lederene band met koperen slooten, begroot op f. 3,-
79. een nieuw testament met de nieuwe psalmen op vier zangstemmen,
Amsterdamsche uitgave, in klein quarto, bruine lederene band met koperen
slooten, begroot op f. 1,25
80. öffentliche gemein-reden van de broedergemeente, in klein
octavo, Engelsche band, begroot op f. 0,20
81. verzameling van gezangen in het Engelsch, in klein octavo,
Fransche band, begroot op f. 0,10
82. sermou de mr. Guicherit, groot octavo, Fransche band, begroot
op f. 0,60
83. order der feest- en passietexten, klein octavo, Fransche band,
begroot op f. 0,15
84. superville over het nachtmaal in klein octavo, halve Fransche
band, begroot op f. 0,30
85. la lise maecuce par les frères vigules et
du bois, in klein octavo, Fransche band, begroot op f. 0,20
86. pfau veldtogten der prinssen in Holland, halve Fransche band
in quarto met plaaten, begroot op f. 1,-
87. synodale redevoering in groot octavo, blaauwe papieren band,
begroot op f. 0,05
88. vervolg op het voormelde werk in dezelfde form en band, meede
begroot op f. 0,05
89. een duitsch psalmboek in klein octavo, Fransche band, begroot
op f. 0,20
90. la lève maconne par les frères viguoles et
du bois, in klein octavo, papieren band, begroot op f. 0,10
91. gerichtshandelingen tegen vording van Beverforde, in groot
octavo, in papieren banden, tezamen begroot op f. 0,10
92. receuil van tractaten, twee delen in kwarto, lederene band,
begroot op f. 0,40
93. landrecht van Overijssel, halve Fransche band in kwarto,
begroot op f. 0,40
94. gedichten van mevrouwe van Raesfelt, in groot octavo,
Engelsche band, begroot op f. 0,45
95. Heemse, Bosch en Veldzang, in Engelsche band, groot octavo,
meede begroot op f. 0,45
96. een koffijmolen, begroot op f. 2,-
97. een groen geverfd blikken trommeltjen, begroot op f. 0,40
98. een halve douzijn spaanen doozen, tezaamen begroot op f. 0,30
99. een teemus, begroot op f. 0,15
100. acht groote vlessen, tezamen begroot op f. 1,25
101. een platte boender, begroot op f. 0,20
102. een mandjen, begroot op f. 0,10
103. een half douzijn bonte aardene keulsche potten, tezamen
begroot op f. 1,-
104. een heggeschaar, begroot op f. 2,50

 1. In
  de keuken, links de gang, en uitziende met twee vengsterramen op den
  tuin:

1. een roode koperen ketel, begroot op f. 5,-
2. een kleindere dito, begroot op f. 3,-
3. een kleinder dito met een geel koperen dekzel, tezamen begroot
op f. 1,50
4. een dito pan, begroot op f. 1,-
5. twee dito kastrollen met dito deksels, in alles begroot op f.
2,40
6. een dito doorslag, begroot op f. 1,50
7. een dito chocoladekan, begroot op f. 0,50
8. twee dito comvoiren, tezamen begroot op f. 0,50
9. een dito koffijketeltjen, begroot op f. 1,-
10. een dito schenkketeltjen, meede begroot op f. 1,-
11. een dito blakertjen, begroot op f. 0,20
12. een dito glasen-spiets, begroot op f. 2,-
13. drie geele koperen kastrollen, tezamen begroot op f. 3,60
14. een dito schuimspaan, begroot op f. 0,60
15. een dito comptoirblaker, begroot op f. 1,-
16. een dito spreek…., begroot op f. 1,50
17. een dito staande lamp, begroot op f. 0,25
18. twee dito pannetjes, tezamen begroot op f. 0,60
19. een dito roostertjen, begroot op f. 0,50
20. een dito koffijpotjen, begroot op f. 0,30
21. een paar dito blakertjes, tezamen begroot op f. 0,40
22. drie paar dito schaalen, tezamen begroot op f. 2,25
23. vier dito scheepslampen, tezamen begroot op f. 2,-
24. een dito kompas, begroot op f. 0,50
25. twee dito pieddestallen, tezamen begroot op f. 2,-
26. een metalen vijzel, begroot op f. 1,50
27. een dito kraan, begroot op f. 0,40
28. een dito huisjesgewigt ter zwaarte van een pond, begroot op f.
0,50
29. een dito tafelschel, begroot op f. 0,60
30. een dito uurwerk ……., begroot op f. 3,-
31. een tinnen watervles, begroot op f. 1,50
32. vier dito waterpotten, tezamen begroot op f. 2,-
33. een dito komvoir, begroot op f. 0,30
34. een dito doorslag, begroot op f. 1,20
35. twee dito ….., begroot op f. 0,40
36. een dito soupkommetjen, begroot op f. 0,60
37. een pleeten schenkketel met dito komvoir, tezamen begroot op
f. 1,50
38. twee dito kandelaars, tezamen begroot op f. 0,60
39. een blikken melkketel, begroot op f. 0,50
40. twee dito koffijpotten, begroot op f. 1,50
41. een dito strooppotjen, begroot op f. 0,15
42. een dito watervles, begroot op f. 0,20
43. acht dito trommetjes, tezamen begroot op f. 3,-
44. zes dito thebossen, tezamen begroot op f. 1,50
45. twee dito tafel-comvoiren, tezamen begroot op f. 1,50
46. twee dito tregters, tezamen begroot op f. 0,15
47. een dito rasp, begroot op f. 0,30
48. een dito kaarssenbak, begroot op f. 0,25
49. een blaasbalk, begroot op f. 0,60
50. een ijzeren aschkop en tang, tezamen begroot op f. 0,45
51. een roode koperen waterketel, begroot op f. 3,50
52. een ijzeren haardketting met een dito haardboom, tezamen
begroot op f. 2,75
53. een ijzeren rooster met twee dito drievoetjes, tezamen begroot
op f. 0,80
54. een ijzeren comvoir, begroot op f. 0,40
55. een dito pot, begroot op f. 0,60
56. zeven tinnen lepels, tezamen begroot op f. 0,35
57. een blikken vischschotel, begroot op f. 0,15
58. een dito salade-emmer, begroot op f. 0,30
59. een houwmes, begroot op f. 0,15
60. een koffijmolen, begroot op f. 0,50
61. een blikken kaarssenbakjen, begroot op f. 0,20
62. een kistjen met een roodkoperen scheepslamptaarn, in alles
begroot op f. 2,50
63. een spiegel met een bruine lijst, begroot op f. 0,30
64. een stofblik, begroot op f. 0,10
65. een pepermolen, begroot op f. 0,15
66. een blikken trommetjen, begroot op f. 0,15
67. drie wateremmers, tezamen begroot op f. 1,75
68. een ijzeren vleeschvork en pannekoekenmes, tezamen begroot op
f. 0,40
69. een vuurenhouten roodgeverfde turfbak, begroot op f. 1,25
70. vijf roodgeverfde stoelen, tezamen begroot op f. 1,50
71. drie houten pollepels en een dito schuimer, tezamen begroot op
f. 0,30
72. twee stoven, tezamen begroot op f. 0,50
73. een melkteems, begroot op f.
0,10
74. een roodgeverfd vurenhouten haardscherm, begroot op f. 0,40
75. een groengeverfd tonnetjen, begroot op f. 0,20
76. een houten mostaardmolen, begroot op f. 0,15
77. twee zwarte aardene theepotten, tezamen begroot op f. 0,25
78. een tinnen dito, begroot op f. 0,40
79. een roodbont katoenen schoorsteenvalletjen, begroot op f. 0,50
80. vier witte a……, tezamen begroot op f. 0,15
81. twee groote dito, tezamen begroot op f. 0,50

Men heeft tot de ten dezen geconditioneerde werkzaamheden
wederom gevaceerdt bij vier dubbelde vacatie van des voordemiddaags tien uuren
tot des avonds acht uuren en alzo gedurende tien achtereenvolgende uuren van
denzelfden dag, besteed tot de prisatie en inventarisatie van de vorenstaande
roerende goederen der onderhavigen boedel en gemeenschap specteerende, zijnde
dezelve, evenals de nog verder te inventariseerene, mitsgaders de boeken,
registers, tituls en papieren, mitsgaders de comptante gelden, gelaten onder
opzicht van den heer eersten rekwirant en vruchtgebruiker, als bewaarder, die
zulks dan ook erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn
te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal; en is de
vactie tot het vervolgen van dezen staat en inventaris opnieuw uitgesteld tot
morgen, zaterdag den achttienden november des jaars eenduizend achthonderd en
twintigh, des voordemiddaags ten elf uuren.

En hebben de parthijen (de heer eerste rekwirant en
vruchtgebruiker meede in kwaliteit van bewaarder) alhier, benevens den
expert-priseur of commissaris-schatter, de voormelde getuigen en ons notaris,
na duidelijke voorlezing, getekendt ten jaare, daage, uure en plaatze, als
boven.

Vijfde vacatie.

En ten voorzeiden daage, zaterdag den achttienden november
des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des voordemiddaags ten elf uuren,
op den Huize en Goed Welgelegen, nr. 43 te Heemse voorschreeven, gemeente het
Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien, arrondissement Deventer, provincie
Overijssel, ingevolge de bepaaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt,
wordt door ons ondergetekende Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Derk
lenters en van Gerrit Brand, beide landbouwers, wonende te Heemse voorzeid, de
eerste in nr. 28 en de tweede in nr. 32, als hiertoe expresselijk verzochte
opnieuw geroepene getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en
inventaris vervolgd, ter requisitie en praesentie en in kwaliteiten, als bij de
vorige vacatie; en zulks in maniere navolgende:

III. Roerende goederen (tweede vervolg):
82. een witte waskom met dito lampetkan, tezamen begroot op f.
0,50
83. een dito soupterine, begroot op f. 0,60
84. vier langwerpige dito schaaltjes, tezamen begroot op f. 0,75
85. vijf ronde dito, tezamen begroot op f. 0,60
86. een dito kom met een dito deksel, tezamen begroot op f. 0,40
87. twee dito saladebakken, tezamen begroot op f. 0,50
88. een groote dito vischkom, begroot op f. 0,60
89. een dito schotel en plaat, tezamen begroot op f. 0,50
90. veertien diepe dito borden, tezamen begroot op f. 1,-
91. drie en twintigh platte dito, tezamen begroot op f. 1,75
92. twee kleine schaaltjes met een boterpotjen, tezamen begroot op
f. 0,40
93. een bont aarden kommetjen, begroot op f. 0,05
94. drie groove aardene vergiettesten, tezamen begroot op f. 0,60
95. twee dito schotels, tezamen begroot op f. 0,15
96. drie zwarte aardene pannetjes, tezamen begroot op f. 0,10
97. een roodbonte aardene schotel, begroot op f. 0,15
98. vier aardene kannetjes, tezamen begroot op f. 0,25
99. een roodkoperen poffertjespan, begroot op f. 1,-
100. een vuurenhouten vierkante tafel, begroot op f. 0,60
101. acht zwarte aardene potten, tezamen begroot op f. 0,40

 1. Op
  het Opkamertjen boven de kelder, achter de keuken, uitziende met drie
  vengsterraampjes op den tuin:

1. een onderbed, een peuluwe en twee kussens, tezamen begroot op
f. 6,-

2. drie witte wollene beddeekens, tezamen begroot op f. 4,50

3. een kleermand, begroot op f. 0,60

4. twaalf keulsch-aardene poten, tezamen begroot op f. 1,25

5. een een dito waterpot, begroot op f. 0,20

6. twaalf aardene kannetjes, tezamen begroot op f. 0,40

7. een groote dito schotel, begroot op f. 0,20

 1. In
  de groote kamer, links den gang, uitziende met twee vengsterramen op de
  basse-cour:

1. een bruingewreeven eikenhouten pavilloen, met een groen
saaijen behangzel, één stroozak, bed, peuluwe en zeven kussens, mitsgaders een
roodbonte gestikte katoenene en twee witte wollene dekens, tezamen begroot op
f. 50,-

2. een dito bureau, begroot op f. 8,-

3. maghonijhouten kabinet, begroot op f. 80,-

4. een dito secretaire, begroot op f. 35,-

5. een vergulden penduultjen, begroot op f. 30,-

6. een bruin eikenhouten kastjen, begroot op f. 5,-

7. een maghonijhouten neerslagtafel, met twee dito halve
maanstukken, tezamen begroot op f. 18,-

8. een kleindere langwerpige vierkante vaste dito, begroot op f.
9,-

9. een bruine notebomene dito met groen waschdoek bekleed, begroot
op f. 4,-

10. een klein vuurenhouten geverfd dito, begroot op f. 1,50

11. een ingelegd mahonijhouten liquerkeldertjen met zes vlessen en
twee glaasjes, tezamen begroot op f. 6,50

12. een bruin eikenhouten beddetafeltjen, begroot op f. 1,50

13. een dito gewreeven hoekbuffet, begroot op f. 13,-

14. een bruin ypenhouten weerglas van Bergio, begroot op f. 6,-

15. een notebomen dito ban Ronket, begroot op f. 3,-

16. een spiegel met een blaauw geverfde lijst, begroot op f. 5.-

17. een dito met een groene lijst, begroot op f. 1,50

18. een notebomene cassette met koper, begroot op f. 3,-

19. een ijzeren kist, begroot op f. 7,-

20. een paar maghonijhouten vlessenbakjes, tezamen begroot op f.
0,50

21. een paar verlakte theebladen, tezamen begroot op f. 3,-

22. een dito snuiterbakjen, begroot op f. 0,20

23. een dito tabakscomvoir, begroot op f. 0,75

24. een maghonijhouten theekistjen, begroot op f. 2,-

25. een bruin gewreeven voetbankjen met een vast trijpenkussen,
begroot op f. 0,75

26. een douzijn groen geverfde stoelen, tezamen begroot op f. 15,-

27. een houten kistjen met een inkt- en zandkoker, begroot op f.
0,60

28. een kleerborstel, begroot op f. 0,30

29. een degen met zilveren gevest en montuure, begroot op f. 10,-

30. een zabel met een koperen gevest, begroot op f. 3,-

31. een maghonijhouten theeblad, begroot op f. 1,25

32. een dito vierkant theekistjen, begroot op f. 0,75

33. een graad-boog van Kleij te Rotterdam, begroot op f. 5,-

34. een dito van Cole te Londen, begroot op f. 8,-

35. een verzameling van zeekaarten in een bruine folio lederene
band, begroot op f. 3,-

36. twee plaaten met zwarte randen in vergulden lijsten met glas
(vrouwen-beelden), tezamen begroot op f. 3,-

37. twee kleindere dito (kinderbeelden) tezamen begroot op f. 1,25

38. twee grootere dito met vogels, tezamen begroot op f. 1,50

39. twee kleindere dito met zwarte lijsten en glas (beelden van
Gratiüs), tezamen begroot op f. 0,40

40. vier kleindere dito met vergulden lijsten en glas
(kinderbeelden), tezamen begroot op f. 0,40

41. een plaat, voorstellende la douce resistance, in vergulden
lijst en glas, begroot op f. 1,50

42. een dito, een monument van Prins Willem de Vijfde, laatste
Erfstadhouder van Nederland, in vergulden lijst en glas met zwarte rand,
begroot op f. 3,-

43. een schilderij in olieverf met lijst en glas, voorstellende
een schip in noodgevaar bij storm, begroot op f. 5,-

44. vijf plaaten in zwarte lijsten met glas, voorstellende de
scheepsvloten van verscheiden natiën, tezamen begroot op f. 2,50

45. twee glazen zoutvaten, tezamen begroot op f. 0,20

46. een porceleinen punchkan (gebarsten), begroot op f. 1,50

47. een kleindere dito, begroot op f. 0,75

48. acht blaauwbonte porceleinen kommen, tezamen begroot op f.
2,50

49. een dito suikerpotjen met een schoteltjen (wit), tezamen
begroot op f. 0,50

50. vijftien paaren blaauw bont prceleinen theegoed, meest
Saxisch, in alles begroot op f. 2,50

51. een paar Vlaamsch linnen glasgordijnen met haar toebehoren, in
alles begroot op f. 2,50

52. negen en twintigh bedlakens, tezamen begroot op f. 40,-

53. negen sloopen, tezaamen begroot op f. 4,50

54. tien gewogen gansogen handdoeken, tezamen begroot op f. 3,-

55. een douzijn tafelserviëtten, tezamen begroot op f. 3,75

56. twee tafellakens, tezamen begroot op f. 3,-

57. twee ligtgeele tafelkleeden, tezamen begroot op f. 2,50

58. een groen geruit v…….kleed, begroot op f. 0,50

59. zes tafelmessen met zwarte hegten, tezamen begroot op f. 0,60

60. een dessert-dito, begroot op f. 0,15

61. twee zilveren kandelaars, met de wapens Van Rechteren en Van
Raesfelt, Haagsche keur, wegende aan burgergewigt (een, vijf-agtste pond),
zeven Nederlandsche oncen, zven dito loden, negen dito wigtjes en zeven dito
korrels, tezamen begroot op f. 62,40

62. twee douzijn dito lepels, meede met de wapens Van Rechteren en
Van Raesfelt, Amsterdamsche keur (exept eene dezelve die de Zwolsche keur is
hebbende), wegende aan burgergewigt (drie, zeven-zestiende pond) één
Nederlandsche pond, zes dito oncen, vier dito looden, negen dito wigtjes en
vier dito korrels, tezamen begroot op f. 132,-

63. twee douzijn dito fourchetten, insgelijks met de wapens Van
Rechteren en Van Raesfelt, Amsterdamsche keur; wegende aan burgergewigt almeede
(drie, zeven-zestiende pond) één Nederlandsche pond, zes dito oncen, vier dito
looden, negen dito wigtjes en vier dito korrels, tezamen insgelijks begroot op
f. 132,-

64. een dito soeplepel, meede met de wapens Van Rechteren en Van
Raesfelt, Zwolsche keur, wegende aan burgergewigt (negentien looden) twee
oncen, acht looden, vier wigtjes en negen korrels, begroot op f. 22,80

65. een dito ragou-lepel, ook met de wapens Van Rechteren en Van
Raesfelt, Amsterdamsche keur, wegende aan burgergewigt (acht looden) een onc,
twee looden, begroot op f. 9,60

66. acht dito theelepeltjes, zonder keur, wegende aan burgergewigt
(dertien looden) een onc, negen looden, vier wigtjes en negen korrels, begroot
op f. 15,60

67. zes geplumbeerde zilveren toilet-kandelaars, zonder ons
bekende keur; tezamen begroot op f. 72,-

68. een zilveren cachet met het familiewapen Van Rechteren en het
omschrift van ‘Sigillum Christiani Luedivici Comtis à Rechteren’ waaraan palm….
handvat; in alles begroot op f. 3,-

69. een zilveren repititiehorologe, begroot op f. 15,-

 1. In
  de kelder, ingaande in de k euken:

1. een pannekoekenpan met haar hangijzer, tezamen begroot op f.
1,25

2. een klein ijzeren pannetjen, begroot op f. 0,30

3. een ijzeren koffij-spit met zijn toebehoren, in alles begroot
op f. 1,50

4. een ijzeren deksel, begroot op f. 0,30

5. een vleschgaffel, begroot op f. 0,40

6. een tonnetjen, begroot op f. 0,15

7. twee keulsch-aardene potten, tezamen begroot op f. 0,40

8. vier roode aardene stoofpannen, tezamen begroot op f. 0,60

9. een dito pot, begroot op f. 0,20

10. een houten koffijbak, begroot op f. 0,10

11. twee ankers roode wijn op vlessen, tezamen begroot op f. 36,-

12. vijftien vlessen dito, differente soort, begroot op f. 15,-

13. drie verlakte blakers, tezamen begroot op f. 0,75

14. een rood koperen koffijketeltjen, begroot op f. 0,60

 1. In
  de achtergang, uitgaande na de schuur:

1. een oud jagtgeweer, begroot op f. 1,25

2. een bed, peuluwe en twee kussens, mitsgaders vier witte
wollene gestreepte dekens, in alles begroot op f. 12,-

 1. Op
  de zoldering des huizes:

1. acht vuurenhouten blaauw geverfde kisten, tezamen begroot op
f. 12,-

2. een vliegenkast, begroot op f. 1,25

3. een vogelkooij, begroot op f. 1,25

4. vijf tonnetjes, tezamen begroot op f. 1,50

5. twee turfbakken, tezamen begroot op f. 2,50

6. elf droogstokken, tezamen begroot op f. 2,-

7. een muizeval, begroot op f. 0,15

8. drie schoenen, begroot op f. 3,-

9. een zonnescherm, begroot op f. 0,60

10. een koffer met vellen overtrokken, begroot op f. 6,-

11. twee oude grijze tapijten, tezamen begroot op f. 5,-

12. een groen saaijen ledikantsbehangzel, begroot op f. 3,50

13. een blaauw geverfde tabakston, begroot op f. 1,25

14. een roode koperen waschketel, begroot op f. 4,50

15. een geel koperen aker, begroot op f. 2,50

16. een emmer met koperen bomen, begroot op f. 2,-

17. een vuurmand, begroot op f. 0,60

18. een vischnet met zijn toebehoren, in alles begroot op f. 8,-

19. een dito vliegennet, begroot op f. 2,25

20. twee pa…..lijsten, begroot op f. 2,-

21. een voor- en een achter-zeel met een bindhaak, tezamen begroot
op f. 2,25

22. vier grove aardene potten, tezamen begroot op f. 0,75

23. een vierkante leij-tafel, begroot op f. 0,75

 1. In
  de schuur, uitgaande op het basse-cour:

1. een rij-schaaf, twee grof-schaaven, een stoot-zaag, een
spanzaag, een handzaag, negen differente beitels, zes vijlen, een pa…., tien
onderscheidene handboren, drie bijlen, een dissel, twee hamers, een nijptang,
twee axen en een ijzeren koevoet, tezamen begroot op f. 14,85

2. een brandijzer, begroot op f. 0,85

3. een unster, begroot op f. 5,-

4. een juk, begroot op f. 0,40

5. een ronden vurenhouten groen geverfde tafel, begroot op f. 3,-

6. vier groen geverfde stoelen, tezamen begroot op f. 4,-

7. twee vurenhouten groen geverfde tuinbanken, tezamen begroot op
f. 3,-

8. een vurenhouten haverkist, begroot op f. 2,50

9. drie vurenhouten kisten, tezamen begroot op f. 4,-

10. een snijsomp met zijn mes, in alles begroot op f. 2,45

11. een seis met zijn boom, begroot op f. 0,30

12. twee kruiwagens, tezamen begroot op f. 3,-

13. vijf geverfde ladders, tezamen begroot op f. 4,50

14. een schop, een mestgreep, twee schoffels en twee
aardappelenharkjes, tezamen begroot op f. 1,80

15. vijf houten haken, tezamen begroot op f. 0,75

16. drie manden, tezamen begroot op f. 0,40

17. vier waschbaliën, tezamen begroot op f. 4,-

18. een vleeschton, begroot op f. 2,-

19. een vleeschblok, begroot op f. 1,25

20. een slijpsteen, begroot op f. 1,50

21. een vurenhouten mangel, begroot op f. 15,-

22. een bruin stilletjen met een tinnen pot, in alles begroot op
f. 3,-

23. twe houten ramen, tezamen begroot op f. 2,25

24. twee riete-matten, tezamen begroot op f. 0,75

25. een blauwgeverfde lange vurenhouten tafel, begroot op f. 4,-

26. een groengeverfde ronde dito, begroot op f. 2,-

27. eenhonderd, vijf en zeventigh wijnvlessen, tezamen begroot op
f. 4,50

28. een kagchel, begroot op f. 6,-

29. nagenoeg twaalfduizend turven, tezamen begroot op f. 24,-

30. een hoop brandhouts, begroot op f. 1,25

31. een groengeverfde beslagen wagen met zijn toebehoren, in alles
begroot op f. 40,-

32. een paar oude houten roodgeverfde wagenladders, met voor- en
achterhek, tezamen begroot op f. 3,25

33. een paardezellen, en een toom, tezamen begroot op f. 2,25

34. een oud afgeleefd merriepaard, begroot op f. 8,-

 1. Op
  de zoldering der schuur:

1. ongeveer (vijfduizend) tweeduizend, vijfhonderd Nederlandsche
ponden hooij, begroot op f. 30,-

Men heeft tot het verrichten der ten deze gecontinueerde
werkzaamheden wederom gevaceerdt bij vierdubbelde vacatie van des
voordemiddaags elf uur tot des avonds negen uuren, en alzo gedurende tien
achtereenvolgende uuren van denzelfden dag, besteed tot de prisatie en
inventarisatie van de voren opgenoemde roerende goederen, den onderhavigen
boedel en gemeenschap specteerende, zijnde dezelve, en alle eerdere, zo er nog
zijn mogten, mitsgaders de boeken, registers, tituls, papieren en comptante
gelden gelaten onder opzicht van de heer eerste rekwirant en vruchtgebruiker,
als bewaarder, die zulks dan ook erkend en zich tevens belast om al hetzelve
wederom te voorschijn te brengen, en te verantwoorden wanneer en aan wie zulks
behoven zal; en is de vacatie tot het voortzetten van dezen staat en inventaris
opnieuw uitgesteld tot en bepaald op tot overmorgen, maandag den twintigsten
november des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten
twee uuren.

En hebben de parthijen (de heer eerste rekwirant en
vruchtgebruiker, meede in kwaliteit van bewaarder) alhier, benevens den
expert-priseur of commissaris-schatter, de voormelde getuigen en ons notaris,
na duidelijke voorlezing, getekendt ten jaare, dage, uure en plaatze, als
boven.

Zesde vacatie.

En ten voorzeiden daage, maandag den twintigsten der maand
november des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten
twee uuren, op den Huize Welgelegen, nr. 43 te Heemse voorschreeven, gemeente
het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer,
provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie
gemaakt, wordt door ons ondergetekende Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Derk
Lenters en van Gerrit Brand, beide landbouwers, wonende te Heemse voorzeid, de
eerste in nr. 28 en de tweede in nr. 32, als hiertoe opnieuw expresselijk
verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris
vervolgd, ter requisitie en praesentie en in kwaliteiten, exept van den
expert-priseur of commissaris-schatter, als wiens werkzaamheden ten deezen met
de vorige vacatie zijn geëindigd, als bij dezelve vorige vacatie, en zulks in
maniere navolgende:

IV.
Tituls en papieren

 1. Acte
  van huwelijksvoorwaarden, den zestienden der maand meij des jaars
  eenduizend zevenhonderd en vijfenzeventigh met consent van beide zijden
  ouders en ten overstaan van daartoe verzochtte en dezelve meede getekend
  hebbende dedingslieden, gededingt en gesloten tusschen de hooggeboren
  gestrenge heer Christiaan Lodewijk grave van Rechteren, capitain ter zee
  en lieutenant-collonel ten dienste deezer landen (naderhand oud-drost van
  IJsselmuiden en lid van de ridderschap dezer provincie) en de
  hoogwelgeboorene freulin Ermgrard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt
  (eigenaaren en tijdelijke bezitters van den onderhavigen boedel en
  gemeenschap), waarbij is geconditoneerd:

a.

dat
bruidegom en bruid elkanderen zouden echten en trouwen

b.

dat
tusschen dezelve gemeenschap van goederen zouden plaats hebben

c.

dat
de ouders van de bruidegom denzelven zouden meedegeven de Havezathe Collendoorn
cum annexi, met alle derzelver rechten en gerechtigheden, niets uitgezonderd,
zoals in de markte van dien naam was gelegen en daar zijn bezeeten

d.

dat
de ouders van de bruid ten gelijken einde aan dezelven zouden geven:

1. de leenkamer van den Huize
Collendoorn

2. het erve Doezeman in de
buurtschap Collendoorn met het halve veeneslag van Ruitmink, vrij allodiaal

3. het erve Helkink of Japiks,
gelegen in de buurtschap Rheeze, leenhorig onder de leenkamer van Collendoorn,
geregtigt met vijf vierde waare

4. de tiende te Rheeze,
leenhorig onder de leenkamer van TweeNijenhuizen te Vollenhove, gaande voor de
halfscheid uit de erven Warmink, Veurink, Weelink, Vrielink en Raatmink aldaar

5. de halve bloedtiende, gaande
uit de erven Warmink en Veurink

e.

dat,
indien de bruidegom zonder kind of kinderen uit dat huwelijk na te laten kwame
te sterven, voor beide zijne ouders ofte een van beide, de bruid in eigendom
zoude bekomen alle goederen, die van haare zijde zouden keurgebonden zijn,
mitsgaders de helft der losse effecten, die bruidegom en bruid beide alsdan
tezamen zouden bezitten, gelijk meede tot het trouwens toe het vruchtgebruik
van de vaste goederen door bruidegom aangebragt

f.


dat, zo de bruid voor beide ofte een van hare ouders
kinderloos uit dien echt mogte komen te overlijden, de bruidegom dadelijk van
haar …. alle de goederen, die thans van bruids zijde wierden aangebragt, exept
dezelver lijfstoebehoren, klederen, juweelen en kleijnodiën, en na doode van de
langstlevenden van bruids ouderen een vierde part van deezer nalatenschap
buiten derzelver lijfstoebehoor; behoudende bruids ouders buiten dien de
vrijheid om den bruidegom in allen gevallen na hun welgevallen daarenboven te
benificieeren

g.

dat
bruidegom en bruid bij provisie zouden inwonen bij de ouders van de bruid en
aldaar genieten het onderhoud van haarzelven, benvens dat van haar te
procreëren kind of kinderen en van haar domesticquen en equipages, edog dat,
indien bruids ouders of een van beiden of ook bruidegom en bruid het anders
mogten verkiezen, de jongelieden sig apart en elders zouden etabliseren, wanneer
de bruids ouders beloofden boven de goederen, die thans aan bruidegom en bruid
meedegaven, zo lang zij ouders of een van beiden met de bruid, of bij
onverhoopt vooroverlijden van de bruid haar kind of kinderen, jaarlijks alsnog
tot stuur der private oeconomie te geven driehonderd carolijguldens

h.

dat
bruidegom en bruid zich uitdrukkelijk reserveeren om elkanderen verder te mogen
begiftigen en begunstigen, hetzij bij uiterste wille, of zo als zij te …..
zouden worden na hun vrije welgevallen

Welke acte, door den
ondergetekenden notaris gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op deezen
inventaris onder numero een.

 1. Expeditie
  eener testamentaire dispositie, den tienden der maand april des jaars
  eenduizend achthonderd en achttien voor ons notaris en getuigen verleeden
  (zijnde den drie en twintigsten augustus laatstleden behoorlijk ten
  bureele Ommen geregistreerdt) door den hooggeboren gestrengen heer
  Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, oud-drost van
  IJsselmuiden en lid van de ridderschap dezer provincie; waarbij dezelve
  heeft gelegateerd, gegeven en gemaakt aan zijnen schoonzoon de
  hoogwelgeboren gestrengen heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, lid
  van de ridderschap en de staaten dezer provincie, wonende op den Huize
  Heemse (den heer eersten rekwirant in deezen) gedurende deszelfs gansche
  leven het vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap en zulks zonder het
  stellen van eenige cautie; mits echter daarvan gedurende zijn leven aan
  ieder der nabenoemde kleinkinderen van hem testateur, kinderen van den
  zelven zijnen schoonzoon en wijlen ehevrouw Maria Clara gravinne van
  Rechteren, getrouwd zijnde of komende te trouwen, jaarlijks van zijnen
  sterfdag aange….end, uitkerende de somma van tweehonderd guldens.
  Insituteerende voorts de testateur daarbij tot zijne eenige en universeele
  erfgenaamen zijne voren bedoelde kleinkinderen met naamen Wilhelmina
  Francina -, Juliana Louisa -, Willem Jan Petrus -, Nanette -, Christina
  Louisa -, Theodora Sophia – en Christina Ebella Cornelia van Foreest (de
  tweede en derde rekwiranten en de minderjarigen ten dezen), die zijnen
  sterfdag zouden beleven en bij vooroverlijden van de een of andere
  derzelve, deszelfs wettige descendenten zo er zijn mochten, bij
  plaatsvervulling, ten einde na het overlijden van dezelver voornoemde
  vader, zijne nalatenschap in zeven egaale portiën te erven, te profiteren
  en te genieten. Verklarende eindelijk de testateur daarbij dat in val de
  een of ander derzelve zijner geinstitueerde erfgenamen met deze zijne
  dispositie, wat het voorschreven aan zijnen schoonzoon jonkheer Jacob van
  Foreest van Heemse gelegateerde vruchtgebruik aanging, niet mogte vreedig
  zijn en dezelve zijne dispositie betwisten, hij alsdan zijn daar vooren
  gedisponeerde herriep en legateerde, gaf en maakte, in plaats daarvan, aan
  denzelven zijnen schoonzoon de helft zijner geheele nalatenschap in
  eigendom. Herroepende de testateur eindelijk alle zijne vorige testamenten
  of andere dispositiën van uiterste wil, niet willende, dat dezelve effect
  sorteeren en gelden, maar houdende dezelve van nooit gemaakt.        Welke expeditie, door ons
  ondergetekenden notaris gequoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op
  dezen inventaris onder numero twee.
 1. Expeditie
  eener acte van transport, den dertigsten der maand maij dezes jaars
  (zijnde den eersten junij aanvolgende behoorlijk ten bureele Ommen
  geregistreerd) voor ons notaris en getuigen ten behoeven van den
  hooggeboren heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn,
  breedgeërfde, wonende te Heemse, door Gerrit Warnderink en vrouwe
  Hendrikjen Vinke aldaar, verleeden over een halve morgen hooijland in den
  zogenaamden Kalfsboom te Heemse voorzeid
  voor de voldaane summa van f. 290,-

Welke expeditie, door den
ondergetekenden notaris quqoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op dezen
inventaris onder numero drie.

 1. Acte
  van hijpothecatie, den negentienden der maand maij des jaars eenduizend
  achthonderd en zeven, door Jan Klinge en vrouwe Fenechien Hamhuis te
  Baalder, voor den heer Jan Godfried Pruim, Scholtus des kerspels
  Hardenbergh cum annexis verleden; waarbij dezelve, onder verband hunner
  door hunzelven bewoond en gebruikt wordende keutersteede te Baalder,
  bestaande in het woonhuis en ongeveer vier mudden zaaij-, gaarden- en
  groenland met een agtste gedeelte van eene volle whaare in de
  Hardenbergher en Baalder markte, bekennen oprecht en deugdelijk schuldig
  te zijn aan den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk grave van
  Rechteren tot Collendoorn, eene capitaale summa van f. 750 carolyguldens, rentende
  vier en een half procent.

Welke acte, voerende op een
daartoe gehorend en geannecteerd suppletoire zegel de certificatie van
inschrijving in het register van hijpotheecquen, deel een, numero driehonderd
en twaalf in dato Deventer den zesden december eenduizend achthonderd en elf,
door den ondergetekenden notaris gequoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt
op deezen inventaris, onder numero vier.

 1. Acte
  van hijpothecatie, den twee en twintigsten der maand november des jaars
  eenduizend achthonderd en zeven, door Jan Klinge en vrouwe Fennechien
  Hamhuis voormeld te Baalder, voor den heer Jan Godfried Pruim, Scholtus
  des kerspels Hardenbergh cum annexis verleeden; waarbij dezelve, onder
  verband van hun eigendommelijk een dagwerk hooijland in het Baalderhag en
  van één drie-vierde dagwerken hooijland, den Keuterbrink
  ten Velde, bekennen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan den
  hooggeboren heer Christiaan Lodewijk grave van Rechteren tot Collendoorn,
  eene capitaale summa van vierhonderd carolijguldens, rentende vier en een
  half procent.

Welke acte, voerende op derzelver
ommestaande eenige bladzijde de certificatie van inschrijving in het register
van hijpotheequen, deel een, numero driehonderd en elf, in dato Deventer den
zesden december achttienhonderd en elf, door den ondergetekenden notaris
gequoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op dezen inventaris onder numero
vijf.

 1. Eerste
  grosse eener acte van hijpothecatie, den vier en twintigsten der maand
  april des jaars eenduizend achthonderd en dertien, door den heer Jan
  Merjenburgh te Gramsbergen van ons notaris en getuigen verleeden; waarbij
  dezelve, onder verband van zijn veeneslag het Koerts,
  met de daarop staande behuizinge nr. 0, gelegen op het Anerveen in de
  gemeente Gramsbergen, dezes kantons, bekend wel en wettiglijk schuldig te
  zijn aan den heer Christiaan Lodewijk grave van Rechteren, grondeigenaar,
  woonende in nr. 43 te Heemse; eene capitaale summa van tweeduizend
  vijfhonderd en twintigh francs ofwel eenduizend tweehonderd guldens
  Hollandsch, rentende vijf procent; zijnde deze acte den eersten maij
  achttienhonderd en dertien ten bureele Ommen geregistreerdt. Welke grosse,
  houdende op de ommezijde van dezelver vijfde bladzijde de certificatie van
  inschrijving in het register van hijpotheeken, deel acht, numero
  eenhonderd drie en zeventigh in dato Deventer den twintigsten maij
  achttienhonderd en dertien, aan de ondergetekenden notaris gekwoteerd en
  geparapheerd zijnde, is gebragt op dezen inventaris onder numero zes.
 1. Eerste
  grosse eener acte van hijpothecatie, den achtentwintigsten der maand maij
  des jaars eenduizend achthonderd en zeventien door Jan Korterink,
  weduwenaar en boedelhouder van wijlen Egbertjen Arends te
  Collendoornerveen, voor ons notaris en getuigen verleeden; waarbij dezelve
  wegens restante koopspenningen van acht veenakkers in den Bril met den
  Zandkorrel daarbij, gelegen op het Collendoornerveen voormeld, en onder
  verband van dezelve tens met de daarop gebouwde behuizinge, voor zich als
  in zijne voormelde kwaliteit heeft erkendt wel en wettiglijk schuldig te
  zijn aan den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk grave van
  Rechteren tot Collendoorn, breedgeërfde, wonende te Heemse, eene capitaale
  summa van tweehonderd zeven en dertigh guldens en vijftigh cents, rentende
  vijf percent, zijnde deeze acte den dertigsten maij achttienhonderd en
  zeventien ten bureele Ommen geregistreerdt. Welke grosse, houdende op de
  achterkant van dezelver vijfde bladzijde de certificatie van inschrijving
  in het register van hijpotheeken, deel tien, numero eenhonderd negen en
  zestigh in dato Deventer den negenden september achttienhonderd en
  zeventien, door den ondergeteekenden notaris gekwoteerd en geparapheerd
  zijnde, is gebragt op dezen inventaris onder numero zeven.
 1. Eerste
  grosse eener acte van hijpothecatie, den drie en twintigsten der maand
  maij des jaars achttienhonderd en achttien door Christina van Regteren,
  weduwe en boedelhoudersche van wijlen Jan Meuleman, wonende te Heemse,
  voor ons notaris en getuigen verleden; waarbij dezelve, zo voor zich als
  in haar voorzeide kwaliteit wegens eene geldlening tot afdoening van
  boedelschulden, onder verband van haare eigendommelijke gerechte
  halfshceid van haar woonhuis, grond en wheere en van het daartoe en
  aangehorende hofjen, staande en gelegen te Heemse op den Brink aan den
  Toldijk, onder nr. 16, van een gaarden aldaar aan den Molenberg, van een
  stuk zaaijland op het Holt onder Collendoorn, van ene dito aldaar op het
  Kampjen, mitsgaders van een dito aldaar aan den Nijenkamp en van een stuk
  groengrond aldaar, bekend wel en wettiglijk schuldig te zijn aan den
  hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot
  Collendoorn, oud-droste van IJsselmuiden te Heemse, eene capitaale summa
  van vijfhonderd guldens, rentende vijf procent. En borderel van
  inschrijving derzelve hijpothecatie in het register van hijpotheeken onder
  numero driehonderd zes en veertigh, tiende deel, in dato Deventer den
  zesden julij eenduizend achthonderd en achttien; zijnde de onderhavige
  acte van hijpothecatie den eersten junij achttienhonderd en achttien
  behoorlijk ten bureele Ommen geregistreerdt. Welke grosse en borderel door
  den ondergetekenden notaris gekwoteerd en geparapheerd zijnde, beide als
  een enkel stuk zijn gebragt op deeze staat en inventaris onder numero
  acht.
 1. Een
  handschrift van den eersten januarij eenduizend achthonderd en drie,
  waarbij Wessel Veurink en vrouwe Maria Louisa Eggengoor bekennen opgenomen
  of ter leen ontvangen te hebben van den hooggeboren Christiaan Lodewijk
  graaf van Rechteren, heer van Collendoorn, een capitaal groot tweehonderd
  guldens, tegen vier procento rhenten. Welke handschrifte door ons
  gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op dezen inventaris onder
  numero negen.

Men heeft tot de uitvoering der ten dezen gecontinueerde werkzaamheden
wederom gevaceerdt bij drie dubbelde vacatie van des achtermiddaags twee uren
tot des avonds tien uren, en alzo gedurende acht achtereenvolgende uren, van
denzelfden dag; besteed zo tot de rangschikking en het daartoe in gereedheid
brengen van alle tituls en papieren den onderhavigen boedel en gemeenschap
specteerende, als tot het inventariseeren daaraf van de voorenstaande; zijnde
dezelve tevens met de nog verder te inventariserene mitsgaders de comptante
gelden gelaten en verbleeven onder opzicht van den heer eersten rekwirant en
vruchtgebruiker, als bewaarder, die dit dan ook erkend en zich tevens belast om
alle dezelve wederom tevoorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en
aan wie zulks behooven zal; en is de vacatie tot het voortzetten van deezen
staat en inventaris opnieuw uitgesteld tot morgen, dingsdag den een en
twintigsten der maand november des jaars eenduizend achthonderd en twintigh,
des nademiddaags ten twee uren. En hebben de parthijen (de heer eerste
rekwirant en vruchtgebruiker, meede in kwaliteit van bewaarder) alhier,
benevens de voormelde getuigen en ons notaris, na duidelijke voorlezing,
getekendt ten jaare, dage, ure en plaatze, als boven.

Zevende vacatie.

En ten voorzeiden daage, dingsdag den een en twintigsten der
maand november des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des nademiddaags
ten twee uren, op den Huize Welgelegen, nr. 43 te Heemse voorschreeven,
gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement
Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling gemaakt bij het slot der
voorgaande vacatie, wordt door ons ondergetekende Antoni van Riemsdijk,
openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van
dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid
van Derk Lenters en van Gerrit Brand, beide landbouwers, woonende te Heemse
voorzeid, de eerste in nr. 28 en de tweede in nr. 32, als hiertoe opnieuw
expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en
inventaris vervolgd, ter requisitie en praesentie en in kwaliteiten, als bij de
vorige vacatie; en zulks in maniere navolgende:

IV. Tituls en
papieren (eerste vervolg):
      Declaratoir van Derk Odink, waarbij
dezelve in dato den eerste julij eenduizend achthonderd en acht, bekend met den
hooggeboren heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren in compagnie gekogt te
hebben het Kattenkampjen en de halve katersteeden Den Toorn en het Ramaker,
alle gelegen te Holtheeme voor eene ten dien daage geliquideerde en alleen door
den heer graaf van Rechteren voldaane en betaalde summa van eenduizend
zeshonderd en vijftigh guldens; dat de heer graaf van Rechteren alleen deze
koopspenningen hebbende voldaan; hij daarvan de halfscheid aan denzelven
schuldig blijft, met aanname van dezelve met vier procent jaarlijks, zullende
het eerste jaar rhente verschijnen op primo maij eenduizend achthonderd en
negen, te verrenten, en waar voor bovengenoemde goederen, benevens zijn persoon
was verbindende en de transporten er af aan den heer graaf van Rechteren
vergaf. Welk declaratoir, houdende aan den voet der eerste bladzijde:

kwitantie
in dato den eersten maij achttienhonderd en negen, waarbij de heer graaf van
Rechteren bekend ontvangen te hebben de koopspenningen van de halve katersteede
den Toorn ad vierhonderd en vijftigh guldens, in mindering van het bovenstaande
capitaal, hetwelk dus nog twaalfhonderd guldens bleef.

b.

nader
declaratoir van voormelden Derk Odink in dato den zesentwintigsten maij
achttienhonderd en twaalf, waarbij verklaard voor bovengemelde goederen van Jan
Hendrik Leemgraven voor dertig achtereenvolgende jaaren geruilt te hebben vier
dagwerken hooijland op de Heeren-Haandrik in de Meene en daarop door den heer
graaf van Rechteren te zijn toegegeven tweehonderd en vijftigh guldens,
waardoor dan het voormelde kapitaal wederom groot was veertienhonderd en
vijftigh guldens, en in dorso

c.

de
kwitantien van de verrekende rhenten en huuren van hetzelve kapitaal en landen
tot maij eenduizend achthonderd en vijftien, – door den ondergetekenden notaris
gekwoteerd en geparapheerd zijnde, als een enkel stuk, is gebragt op den
onderhavigen staat en inventaris onder numero negen

 1. Een
  handschrift van dato den eersten julij achttienhonderd en acht, waarbij
  Derk Odink te Heemse bekend tegen eene rhente van vijf procent, voor het
  eerst te verschijnen op primo maij achttienhonderd en negen, van den
  hooggeboren heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren ter leen
  ontvangen te hebben de summa van zeshonderd guldens.
 1. Een
  handschrift van den twintigsten december achttienhonderd en elf, waarbij
  Hannes Niezink en vrouwe Berendina Rustenbergh, tegens eene rhente van
  vier en driekwart procento, jaarlijks op den twintigsten december
  verschijnende, bekennen ter leen ontvangen te hebben de summa van driehonderd
  guldens. Welke handschrifte door den ondergetekenden notaris gequoteerd en
  geparapheerd zijnde, is gebragt op dezen inventaris onder numero elf.
 1. Een
  handschrift van den tienden maij achttienhonderd en twaalf, ten laste van
  Hendrik Bosman en vrouwe Jutte Veldsink te Radewijk, groot vierhonderd
  guldens, rentende vijf procent, onder ver…..ging van Jan Nijhuis en van
  Klaas Woelders te Heemse. Welke handschrifte door den ondergetekenden
  notaris is gequoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen
  staat en inventaris onder numero twaalf.
 1. Een
  handschrift van den vierentwintigsten maart achttienhonderd en veertien,
  ten laste Hermannes Vinke Janszoon en vrouwe Stientjen Bolks, groot
  eenhonderd guldens; rentende vijf procent. Welke handschrifte door den
  ondergetekenden notaris gequoteerd en geparpaheerd zijnde, is gebragt op
  de onderhavigen staat en inventaris onder numero dertien.
 1. Een
  handschrift van den tienden maij achttienhonderd en zestien, ten laste
  Seine Bolks en vrouwe Jennigjen Winkelman, groot eenhonderd guldens en
  rentende vijf procent. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris
  gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en
  inventaris onder numero veertien.
 1. Een
  handschrift van den zeventienden maij achttienhonderd en zestien, ten
  laste de hoogwelgeborene vrouwe Johanna Geertruid baronesse van Coeverden,
  geboren le Chastelain, vrouwe van Gramsbergen, groot eenduizend guldens,
  rentende vijf procent. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris
  gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en
  inventaris onder numero vijftien.
 1. Een
  handschrift van den agtsten junij achttienhonderd en zestien, ten laste
  van Hendrik Goorhuis te Baalder, groot tweehonderd guldens, rentende vijf
  procent; onder verl…..ging van Hendrik Nijland en van Herm Hendrik
  Goorhuis. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris gekwoteerd en
  geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en inventaris
  onder numero zestien.
 1. Een
  handschrift van den vijftien augustus achttienhonderd en zestien, ten
  laste Jan Hermen Zweers Jasperszoon en vrouwe Fenna Zweers, geboren Büsman
  te Hardenbergh, groot vierhonderd guldens, rentende vijf ten honderd in
  het jaar. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris gekwoteerd en
  geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en inventaris
  onder numero zeventien.
 1. Een
  handschrift van den eersten april achttienhonderd en zestien, ten laste
  van Berendina Rustenberg en Jan Odink te Heemse, groot vijfhonderd
  guldens, rentende vijf procent, verschijnende den vijftienden october van
  elk jaar. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris gekwoteerd en
  geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en inventaris
  onder numero achttien.
 1. Een
  handschrift van den achttienden januarij achttienhonderd zeventien, ten
  laste Evert Bouwhuis en vrouwe Geertjen Geertman te Heemse, groot
  eenhonderd guldens en rentende vijf procento. Welke handschrift door den
  ondergetekenden notaris gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op
  den onderhavigen staat en inventaris onder numero negentien.
 1. Een
  handschrift van den eersten februarij achttienhonderd en zeventien ten
  laste Jan Veldsink en vrouwe Geertjen Hofzink, groot eenhonderd guldens,
  rentende vijf procento. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris
  gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en
  inventaris onder numero twintigh.
 1. Een
  handschrift van den zeven en twintigsten maart achttienhonderd en
  zeventien, ten laste Albert Kromhoff en vrouwe Zwaantjen Bolks te Heemse,
  groot tweehonderd guldens, rentende vijf ten honderd in het jaar. Welke
  handschrift door den ondergetekenden notaris gekwoteerd en geparapheerd
  zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en inventaris onder numero
  een en twintigh.
 1. Een
  handschrift van den eersten maij achttienhonderd en zeventien ten laste
  Lambert Uilenkamp te Diffelen, groot eenhonderd guldens; rentende vijf ten
  honderd in het jaar onder verb….ging van Hendrik Heijink en van Elsjen
  Uilenkamp aldaar. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris
  gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en
  inventaris onder numero twee en twintigh.
 1. Een
  handschrift van den eersten november achttienhonderd en zeventien, ten
  laste van Hendrikus Creemer te Hardenbergh, groot vijfhonderd guldens,
  rentende vijf procent, onder verb….ging van den geldleeners broeder Warner
  Creemer aldaar. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris
  gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en
  inventaris onder numero drie en twintigh.
 1. Een
  handschrift van den eersten januarij achttienhonderd en achttien, ten
  laste Jan van Munster Frederikszoon te Hardenbergh, groot tweehonderd en
  vijftigh guldens, rentende vijf procento jaarlijks. Welke handschrift,
  houdende in ….. de verklaring dat de voormelde tweehonderd vijftigh
  guldens zijn restante koopspenningen van op den vierden april
  achttienhonderd en zeventien gekogtte twee dagwerken hooijland op het Holt
  onder Collendoorn, door ons ondergetekende notaris gekwoteerd en
  geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en inventaris
  onder numero vier en twintigh.
 1. Een
  handschrift van den eersten maij achttienhonderd en achttien, ten laste
  Roelof Bolks en Evert Bolks te Bergentheim, groot eenhonderd guldens,
  rentende vijf procento. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris
  gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en
  inventaris onder numero vijf en twintigh.
 1. Een
  handschrift van den dertien april achttienhonderd en negentien, waarbij
  Evert Bouwhuis en vrouwe Geertjen Hendriks bekennen van den heer graaf van
  Rechteren voor een jaar ontvangen te hebben eenhonderd guldens. Welke
  handschrift door den ondergetekenden notaris gekwoteerd en geparapheerd
  zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en inventaris onder numero
  zes en twintigh.
 1. Een
  handschrift van den achttienden april achttienhonderd en negentien, bij
  hetwelke Jannes Meuleman en vrouwe Gesina Vinke te Heemse bekennen
  ontvangen te hebben van den heer graaf van Rechteren de somma van
  eenhonderd guldens, onder belofte om dezelve met een jaar terug te geven.
  Welke handschrift door den ondergetekenden notaris gekwoteerd en
  geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en inventaris
  onder numero zeven en twintigh.
 1. Eene
  acceptatie van dato Heemse den achten augustus achttienhonderd en
  twintigh, waarbij Jan Odink aanneemt om op den eersten maij
  achttienhonderd een en twintigh te betalen aan de order van den heer grave
  van Rechteren tot Collendoorn eene summa van vierhonderd en vijftigh
  guldens en de intresse van dat capitaal, namentlijk van tweehonderd en
  vijftigh guldens, beginnende met den elfden october achttienhonderd en
  twintigh, en van tweehonderd guldens beginnende met den dertienden
  februarij achttienhonderd en twintigh. Welke handschrift door den
  ondergetekenden notaris gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op
  den onderhavigen staat en inventaris onder numero acht en twintigh.
 1. Een
  handschrift van den zeventienden april achttienhonderd en twintigh ten
  laste van Seine Bolks te Heemse, groot eenhonderd guldens, rentende vijf
  procento. Welke handschrift door den ondergetekenden notaris gekwoteerd en
  geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en inventaris
  onder numero negen en twintigh.
 1. Een
  bewijs van op den zesden februarij eenduizend achthonderd en zestien
  gedane afschrijving in het grootboek der nationale schuld van de rekening
  van Sophia Clara Maria van Rechteren te Utrecht, op die van Christiaan
  Lodewijk grave van Rechteren te Heemse, eene kapitale summa van
  twaalfhonderd guldens. Welk bewijs door den ondergetekenden notaris
  gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen staat en
  inventaris onder numero dertigh.
 1. Een
  bewijs van op den zesden februarij eenduizend achthonderd en zestien
  gedane afschrijving in het grootboek der nationale uitgestelde schuld van
  de rekening van Sophia Clasina Maria van Rechteren te Utrecht, op die van

  Christiaal Lodewijk grave van Rechteren te Heemse, eener kapitaale somma
  van tweeduizend vierhonderd guldens. Welk bewijs door den ondergetekenden
  notaris gekwoteerd en geparapheerd zijnde, is gebragt op den onderhavigen
  staat en inventaris onder numero een en dertigh.

V.
Declaratie van uit- en inschulden, comptante gelden:

Door den eersten rekwirant de hoogwelgeboren heer jonkheer
Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de
hooggeborene vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, en vruchtgebruiker der
nalatenschap van wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk
graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de
hoogwelgeborene vrouwe Ermgard Ebella Juliana baronese van Raesfelt, wordt
gedeclareerdt dat bij het overlijden van denzelven heer Christiaan Lodewijk
graaf van Rechteren tot Collendoorn in den onderhavigen boedel en gemeenschap
derzelven zijn bevonden de navolgende comptante penningen, te weeten:

 1. negentien
  heele gouden rijders, ter waarde van f. 266,-
 1. twee
  halve dito, ter waarde van f. 14,-
 1. drie
  en twintigh gouden ducaten, ter waarde van f. 120,75
 1. een
  gouden scheepjesschelling, ter waarde van f. 14,-
 1. zes
  stuks dubbelde pistolen, ter waarde van f. 108,-
 1. twintigh
  enkelde dito, ter waarde van f. 180,-
 1. een
  dubbelde Louis d’Or, ter waarde van f. 22,-
 1. een
  twintigh-francsstuk, ter waarde van f. 9,50
 1. vijfhonderd
  vijf en vijftigh drieguldens, ter waarde van f. 1.665,-
 1. vijftien
  Zeeuwsche rijksdaalders, ter waarde van f. 39,-
 1. vier
  en negentig stuks rijksdaalder, ter waarde van f. 235,-
 1. drie
  zakken guldens, ter waarde van f. 1.800,-
 1. drie
  werpschellingen, ter waarde van f. 9,-
 1. een
  zak zestehalven, ter waarde van f. 275,-
 1. honderd
  en een werp dito, ter waarde van f. 111,10
 1. negen
  dubbeltjes, ter waarde van f. 0,90

En heeft de declarant alhier, na voorleezing, geteekendt.

Men heeft ten deezen wederom gevaceerdt bij drie dubbelede
vacatie van des nademiddaags twee uren tot des avonds tien uren, en alzo
gedurende acht achtereenvolgende uren van denzelfden dag, besteed zo tot de
inventarisatie der vorenvermelde tituls en papieren, als der hiervoren
uitgedrukte gelden; zijnde dezelven, evenals al het vroeger geinventariseerde
roerende goed, gelaten en verbleeven in het bezit en de bewaring van den heer
eersten rekwirant, als bewaarder en vruchtgebruiker, die dit dan ook erkende en
zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te
verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot het
voortzetten en eindigen van dezen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald
op morgen, woensdag den twee en twintigsten november eenduizend achthonderd en
twintigh, des voordemiddaags ten elf uren. En hebben de parthijen (de eheer
eerste rekwirant, als bewaarder en vruchtgebruiker) alhier, benevens de
voormelde getuigen en ons notaris, na duidelijke voorlezing, getekendt ten
jaare, daage, uure en plaatze als boven.

Achtste vacatie.

En ten voorzeiden daage, woensdag den twee en twintigsten
der maand november des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des
voordemiddaags ten elf uren, op den Huize Welgelegen, nr. 43 te Heemse
voorschreven, gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling gemaakt
bij het slot der voorgaande vacatie, wordt door den ondergetekenden Antoni van
Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en
kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in
tegenwoordigheid van Derk Lenters en van Gerrit Brand, beide landbouwers,
wonende te Heemse voorzeid, de eerste in nr. 28 en de tweede in nr. 32, als
hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den
onderhavigen staat en inventaris vervolgd, ter requisitie en praesentie en in
kwaliteiten, als bij de voorige vacatie, en zulks in maniere navolgende:

V.          Declaratie
van uit- en inschulden en comptante gelden (eerste vervolg):

Door den eersten rekwirant de hoogewelgeboren heer jonkheer
Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de
hooggeborene vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren en vruchtgebruiker der
nalatenschap van wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk
graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de
hooggeboren vrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt, wordt
gedeclareerdt, dat behalven het aandeel van den onderhavigen boedel en
gemeenschap in de nalatenschap van wijlen den hooggeboren heer Frederik Rudolph
Carel graaf van Rechteren tot de Hofstede (de volle broeder van nu meede wijlen
de hooggeboren gestrenge heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot
Collendoorn voornoemd, en op den achttienden december des vorigen jaars op de
Hofstede voorzeid onder Raalte ter deezer provincie overleeden) waarvan
hiervoor als nog geene opgave kan worden gedaan, uit hoofde door de in dezelve
nalatenschap benoemde heeren executeuren daaraf nog geene explicatie, rekening
en verantwoording heeft plaats gehad of heeft kunnen plaats hebben, de
onderhavige boedel en gemeenschap is te goede hebbende:

 1. de
  hiervoren sub IV tituls en papieren onder nr. 4 vermelde hijpothecaire
  schuld van Jan Klinge en vrouwe Fennechien Hamhuis te Baalder ad f. 750,-
 1. de
  van voormelde schuld op den twaalfden augustus laatstleden (den sterfdag
  van wijlen den heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot
  Collendoorn) verschenen rhenten ad vier en een half procent, ten bedrage
  van f. 7,32
 1. de
  hiervooren sub IV onder nr. 5 vermelde hijpothecaire schuld van Jan Klinge
  en vrouwe voorschreeven ad f. 400,-
 1. de
  van denzelfde schuld op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vier en een half procent, ten bedrage van f. 4,18½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 6 vermelde hijpothecaire schuld van Jan
  Merjenburgh te Gramsbergen ad f. 1200,-
 1. de
  van dezelve schuld op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procent, ten bedrage van f. 16,97½
 1. de
  hiervooren sub IV onder nr. 7 vermelde hijpothecaire schuld van Korterink
  te Collendoorn ad f. 237,50
 1. de
  van dezelve schuld op den twaalfden augustus laatstleden verschenen rhenten
  ad vijf procent, ten bedrage van f. 8,90¼
 1. de

  hiervoren sub IV onder nr. 8 vermelde hijpothecaire schuld van Christina
  van Regteren, weduwe en boedelhoudersche van wijlen Jan Meuleman te
  Heemse, ad f. 500,-
 1. de
  van dezelve schuld op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procent, ten bedrage van f. 5,60½
 1. de
  hiervooren sub IV onder nr. 9 vermelde schuld van Wessel Veurink en vrouwe
  te Gramsbergen ad f. 200,-
 1. de
  van dezelve schuld op den twaalfden augustus laatstleden verschenen rhenten
  ad vier procento, ten bedrage van f. 4,93
 1. de
  hiervooren sub nr. 9a onder IV vermelde praetensie ten laste van Derk
  Odink te Heemse, per resto nog groot f. 825,-
 1. de
  van dezelve restante schuld op den twaalfden augustus laatstleden
  verschenen rhenten ad vijf procent, ten bedrage van f. 9,53
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 10 vermelde praetensie ten laste van denzelfden
  Derk Odink, ad f. 600,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procent, ten bedrage van f. 8,48½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 11 vermelde praetensie ten laste van Hannes
  Niezink en vrouwe te Heemse, ad f. 300,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfdne augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vier en drie-vierde procento, ten bedrage van f. 9,21
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 12 vermelde praetensie ten laste van Hendrik
  Bosman te Radewijk, per resto nog groot f. 300,-
 1. de
  van dezelve restante praetensie op den twaalfden augustus laatstleden
  verschenen rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 3,83
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 13 vermelde praetensie ten laste van Hermannus
  Vinke Janszoon en vrouwe te Heemse, ad f. 100,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 1,92½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 14 vermelde praetensie ten laste van Seine
  Bolks en vrouwe te Heemse ad f. 100,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 0,86
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 15 vermelde praetensie ten laste de
  hoogwelgeborene vrouwe Johanna Geertruida douairiere baronesse van
  Coeverden, geboren le Chastelain, vrouwe van Gramsbergen, ad f. 1000,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 9,89½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 16 vermelde praetensie ten laste Hendrik
  Goorhuis te Baalder, ad f. 200,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 0,86
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 17 vermelde praetensie ten laste Jan Harmen
  Zweers Jasperszoon te Hardenbergh en vrouwe, ad f. 400,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procent, ten bedrage van f. 19,87
 1. de
  hiervoren vermelde praetensie sub IV onder nr. 18 ten laste van Berendina
  Rustenbergh en Jan Odink te Heemse, ad f. 500,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 20,67
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 19 vermelde praetensie ten laste van Evert
  Bouwhuis en vrouwe te Heemse, ad f. 100,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 2,84
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 20 vermelde praetensie ten laste van Jan
  Veldsink en vrouwe te Heemse ad f. 100,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 2,66½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 21 vermelde praetensie ten laste van Albert
  Kromhoff en vrouwe te Heemse ad f. 200,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 2,10½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 22 vermelde praetensie ten laste van Lambert
  Uilenkamp te Diffelen ad f. 100,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 1,41½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 23 vermelde praetensie ten laste Hendrikus
  Creemer te Hardenbergh ad f. 500,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verscheenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 19,57
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 24 vermelde praetensie ten laste Jan van
  Munster Frederikszoon te Hardenbergh, ad f. 250,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 7,70½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 25 vermelde praetensie ten laste van Roelof
  Bolks en van Evert Bolks te Bergentheim ad f. 100,-
 1. de
  van dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenen
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 1,31½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 26 vermelde praetensie ten laste van Evert Bouwhuis
  en vrouwe te Heemse ad f. 100,-
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 27 vermelde praetensie ten laste Jannes
  Meuleman en vrouwe te Heemse ad f. 100,-
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 28 vermelde acceptatie ten laste van Jan Odink
  te Heemse ad f. 450,-
 1. de
  op dezelve acceptatie berekende rhente ad vijf procento tot en met den
  twaalfden augustus laatstleden, ten bedrage van f. 4,96
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 29 vermelde praetensie ten laste van Seine
  Bolks te Heemse ad f. 100,-
 1. de
  op dezelve praetensie op den twaalfden augustus laatstleden verschenene
  rhenten ad vijf procento, ten bedrage van f. 1,45½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 30 vermelde werkelijke nationale schuld, ter
  waarde naar prijs-courant van f. 496,-
 1. de
  op dezelve schuld tot den twaalfden augustus laatstleden verscheenen
  rhenten ad twee en een half procent, ten bedrage van f. 3,90½
 1. de
  hiervoren sub IV onder nr. 31 vermelde nationale uitgestelde schuld, ter
  waarde van naar prijs-courant f. 21,-
 1. van
  Jannes Meuleman en vrouwe Gezina Vinke te Heemse wegens aan dezelve op den
  negen en twintigsten december achttienhonderd en negentien geleende
  gelden, de somma van f. 50,-
 1. van
  Christina van Regteren, weduwe Jan Meuleman te Heemse, wegens op den
  vierden junij en derden augustus achttienhonderd en twintigh geleende
  gelden, de summa van f. 17,-
 1. van
  Jan Odink Derkszoon te Heemse, wegens op den vierden junij achttienhonderd
  en twintigh geleende gelden, de summa van f. 100,-
 1. van
  Albert Kromhoff te Heemse, wegens op den twee en twintigsten april
  achttienhonderd en twintigh geleende gelden, de summa van f. 22,-
 1. van
  Gerrit Ballast te Collendoorn, wegens restante pacht en verpondinge, de
  summa van f. 50,12½
 1. van
  Gerrit Jan Ballast te Collendoorn, wegens restante pacht en verpondinge,
  de summa van 86,37½
 1. van
  Hendrik Hamhuis te Collendoorn, wegens restante pacht en verpondinge, de
  summa van f. 83,70
 1. van
  Jan Hendrik Odink te Collendoorn, wegens restante pacht en verpondinge, de
  summa van f. 21,55
 1. van
  Albert Roelofsz. Creemer, wegens restante pacht en verpondinge, de summa van
  f. 27,-
 1. van
  Jan Hendrik Korterink te Collendoorn, wegens oude rhenten en pachten, de
  summa van f. 72,-
 1. van
  Hendrik van Faassen te Collendoorn, wegens achterstallige pachten en
  verpondingen, de summa van f. 210,10
 1. van
  den boedel en gemeenschap van den heer eersten rekwirant en declarant
  jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en dezes wijlen ehevrouwe Maria
  Clara gravinne van Rechteren, wegens in denzelven tot afdoening van
  boedelschulden voor geschootene comptante gelden, de summa van f. 6.175,-
 1. van
  denzelfden boedel en gemeenschap wegens in denzelfden tot afdoening van
  boedelschulden verstrekte zeven en veertigh duizend tweehonderd guldens
  aantwee en een half procento nationale schuldbrieven, berekend tegen den
  verkoosprijs a drie en veertigh procent ter summa van f. 20.296,-
 1. van
  denzelfden boedel en gemeenschap wegens in denzelven tot afdoening van
  boedelschulden verstrekte drie uitgelootte kambilletten van ieder
  eenduizend guldens nationale schuld, berekend tegens den verkoopsprijs ad
  veertig procent ter summa van f. 1200,-
 1. van
  denzelven boedel en gemeenschap wegens in denzelven tot afdoening van
  boedelschulden verstrekte vijf stuks vijf procento Russische obligatiën,
  berekend tegens den verkoopsprijs ad negen en tachtigh en een half procent
  ter summa van f. 4.475,-
 1. van
  den heer Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris te Hardenbergh, wegens ten
  dezen jaare voor wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan
  Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, verpagtte hooijlanden en
  tiende, de summa van f. 175,-

Tezaamen: f. 43.472,34

Zijnde echter hiertegens de onderhavige boedel en
gemeenschap verschuldigd:

 1. aan
  den heer rekwirant en declarant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse,
  weduwenaar en boedelhouder van wijlen den hooggeborene vrouwe Maria Clara
  gravinne van Rechteren, wegens gedaane verschotten voor begraaffeniskosten
  van wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van
  Rechteren tot Collendoorn, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de
  hoogwelgeborene vrouwe Ermgard Ebella Juliana baronnesse van Raesfelt, de
  somma van f. 128,70
 1. aan
  denzelfden voor ten behoeve van den onderhavigen boedel en gemeenschap
  betaalde directe belastingen en vheefonds, de summa van f. 114,81
 1. aan
  denzelfden voor voorgeschootene gelden tot continuatie der huishouding van
  den onderhavigen boedel en gemeenschap tot den dag van heeden, de summa
  van f. 54,70½
 1. aan
  den knecht van den overledenen hooggeboren gestrengen heer Christiaan
  Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, met naame Hermannus Bolks,
  voor zijn lopend halve jaar loon, de summa van f. 35,-
 1. aan
  denzelfden, als door wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan
  Lodewijk graaf van Rechteren begeerde douceur, de summa van f. 50,-
 1. aan
  de meid van den overleden in hooggeboren gestrengen heer Christiaan
  Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, met naame Geertjen Beetjen,
  van haar lopend halve jaar loon, de summa van f. 22,-
 1. aan
  dezelve, als door wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan
  Lodewijk graaf van Rechteren, begeerd douceur, gelijk staande aan een
  dubbeld jaarloon, de summa van f. 88,-
 1. aan
  heer Antoni van Riemsdijk te Hardenbergh, wegens het aandeel van wijlen
  den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren
  tot Collendoorn in de kosten der leezing van de Hamburger Couranten en het
  Politiek Journaal ten jaaren achttienhonderd negen, tien en het eerste
  kwartaal van achttienhonderd en elf, de summa van f. 16,25
 1. aan
  denzelfden wegens moeiten, kosten en verschotten voor den hooggeboren
  gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn
  tijdelijk aangewend ter liquidatie met notaris Buddius te Utrecht wegens
  de nalatenschap van wijlen zijn hoogwelgeborene’s wijlen zuster Sophia
  Clasina Maria gravinne van Rechteren, de summa van f. 17,60
 1. aan
  denzelven wegens door wijlen den hoogwelgeboren gestrengen heer Christiaan
  Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn te betalen aangenomen
  een-derde in de kosten der fluiten voor de pijpers van den landstorm of
  schutterij ter deezer gemeente, de summa van f. 5,-
 1. aan
  denzelven, qua notaris, de kosten van vacatie, zegel, expeditie,
  registratie enzovoort, competeerende van de hiervooren sub IV tituls en
  papieren onder nr. 2 geinventariseerde testamente, ter summa van f. 9,19
 1. aan
  denzelven, qua medicinae doctor, wegens aan den overledene hooggeboren
  gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn,
  in deszelfs laatste ziekte ten lopenden jaare tot aan deszelfs sterfdag
  toe beweezene genees- en heelkundige diensten, mitsgaders geleverde genees-
  en heelmiddelen, de summa van f. 204,25

Tezamen f. 795,50½

En heeft de heer declarant, met verklaring dat alhier niet
heeft kunnen opgegeven eene vermoedelijke praetensie ten laste der onderhavigen
boedels en gemeenschap van den heer wijnkoper Houwink te Meppel, als zijnde
zijn hoogwelgeboorene dezelve, op deszelfs daartoe intijds gedaane requisitie,
nog niet toegehouwen en waaromtrend bij deezen alzo verklaard te willen zijn en
blijven salvis rechtens en ongepraejuditieerdt, alhier, na voorleezing, geteekendt.

Tot al het bovenstaande heeft men op heeden gevaceerdt bij
vier dubbelde vacatie van des voordemiddaags elf uuren tot des avonds negen
uuren, en alzo geduurende tien achtereenvolgende uuren van denzelfden dag. En
voorts niets meer aanwezig of gevonden zijnde om op dezen staat en inventaris
te bevatten, is al hetgeen daarbij vermeld gelaaten en verbleeven in het bezit,
beheer en bewaring van den heer eersten rekwirant, de hoogwelgeboren heer
jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de
hoogggeboorene vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, als bewaarder en
vruchtgebruiker, die dit dan ook erkend en zich tevens belast om al hetzelve
wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden wanneer en aan wie zulks behooven
zal. En heeft de gemelde heer eerste rekwirant, bewaarder en vruchtgebruiker,
ten overstaan en in tegenwoordigheid van de voormelde en hier ondergetekende
getuigen, in handen van ons notaris, den eed afgelegd, van niets te hebben
weggemaakt, nog gezien te hebben, noch te weten dat iets is weggemaakt geworden
van de goederen des boedels en gemeenschap ten deezen vermeld; op de straffe
bij de wet bepaald die hem zijn uitgelegd geworden, in tegenwoordigheid van de
voormelde en hier ondergetekende getuigen, door ons notaris en dien hij alzo
gezegd heeft wel te verstaan.

En hebben eindelijk de parthijen (de heer eerste rekwirant
tevens als bewaarder en vruchtgebruiker alhier), benevens de voormelde getuigen
enons notaris, na duidelijke voorlezing, getekendt ten jaare, daage, uure en
plaatse, als boven.