In het jaar eenduizend achthonderd en twintigh, dinsdag den
twaalfden der maand december, des voordemiddaags elf uuren, op den Huize
Heemse, nr. 56, te Heemse, gemeente het
Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer,
provincie Overijssel.

Ten verzoeke van den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Jacob
van Foreest
van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de
Hooggeborene Vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, lid van de
Ridderschap deser provincie en breedgeërfde, domicilieerende op den Huize
Heemse voorschreeven, zo voor zich zelven, uit hoofde der gemeenschap van
goederen tusschen Zijn Hoogwelgeborene en deszelfs voormelde wijlen Ehevrouwe
Maria Clara, Gravinne van Rechteren bestaan hebbende en als derzelver
meede-erfgenaam voor een vierde gedeelte haarer nalatenschap en als
vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar
Hooggeborenes testamentaire dispositie op den tweeden der maand februarij des
jaars eenduizend achthonderd en dertien voor ons notaris en getuigen gepasseerd
en den dertienden der maand november des jaars eenduizend achthonderd en
zeventien, behoorlijk ten bureele Ommen geregistreerdt, als in naam en
kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest,
student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud twintigh jaaren, Nannette
van Foreest
, oud vijftien jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud
dertien jaaren, Theodora Sophia van Foreest, oud negen jaaren en Christina
Ebella Cornelia van Foreest
, oud zeven jaaren, deszelfs minderjarige
kinderen, door Zijn Hoogwelgeboren bij welgemelden deszelfs wijlen ehevrouwe in
echte geprocreëerd; zijnde dezelve minderjarigen bekwaam om zich, met en
benevens hunne na te vermeldene meerderjarige zusters Wilhelmina Francina van
Foreest
en Juliana Louisa van Foreest, echtgenoote van den heer Jacob
van Nahuijs
, commis visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te
Lobith, provincie Gelderland, te gedraagen als erfgenaamen van drie-vierde
gedeelten der nalatenschap hunner meergemelden wijlen moeder Maria Clara,
Gravinne van Rechteren, voorbehoudens echter het vorenbedoelde vruchtgebruik
voor een-vierde gedeelte daaröp aan hunner vader Jonkheer Jacob van Foreest van
Heemse voorschreven.

Voorts ten verzoeke van de Hoogwelgeborene Freule Wilhelmina
Francina van Foreest voorschreeven, zonder beroep, woonende op den Huize Heemse
voormeld, meerderjarige dogter van welgemelden Hoogwelgebooren heer Jonkheer
Jacob van Foreest van Heemse, en deezes wijlen ehevrouwe Maria Clara, Gravinne
van Rechteren voornoemd, voor haar zelven, als meede-erfgenaame van dezelve
haare wijlen vrouwe moeder.

Eindelijk ten verzoeke van de Hoogwelgeborene vrouwe Juliana
Louisa van Foreest, echtgenoote van welgemelden heer Jacob van Nahuijs, commis
visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith voorschreeven (ten
dezen door denzelven haaren echtgenoot bij deezen geauthoriseerd wordende en
geadsisteerd zijnde), meede voor haar zelven in naam en kwaliteit van
meede-erfgenaame van haare wijlen vrouwe moeder Maria Clara, Gravinne van
Rechteren voormeld, in leven echtgenoote van haaren vader jonkheer Jacob van
Foreest van Heemse voorschreeven.

In tegenwoordigheid van denzelven heer Jacob van Nahuijs,
commis-visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith, provincie
Gelderland voormeld, in naam en kwaliteit van toeziende voogd over de
voornoemde minderjarigen Willem Jan Petrus van Foreest, Nannette van Foreest,
Christina Louisa van Foreest, Theodora Sophia van Foreest en Christina Ebella Cornelia
van Foreest., zijnen aanbehuwden broeder en zusters; zijnde hij Jacob van
Nahuijs tot dezen post verkoren bij besluit eener familie-raad, onder
voorzitting van den heer Jan Godfried Pruim, Vrederechter dezes kantons, op den
zesden der vorige maand ten dien einde vergaderd, luid deszelfs proces-verbaal
daaraf in dato van dien dag, des daags daaraanvolgende behoorlijk ten bureele
Ommen geregistreerd, – en succederende dezelve heer Jacob van Nahuijs in deezen
aan zijnen behuwd-grootvader de Hooggeboren Gestrenge heer Christiaan Lodewijk,
Graaf van Rechteren tot Collendoorn, in leven oud-droste van Ijsselmuiden en
lid van de Ridderschap dezer Provincie (de wijlen grootvader der voornoemde
minderjarigen), die vroeger op den vijfden der maand december des jaars
eenduizend achthonderd en zeventien bij besluit van eenen ten dien einde meede
onder voorzitting van welgemelden heer Vrederechter dezes kantons, tezaamen
geroepenen familie-raad tot dezen post benoemd was, luid het daarvan in dato
van dien dag opgemaakte en den agtsten derzelve maand meede ten bureele Ommen
behoorlijk geregistreerd proces-verbaal.

Tot de bewaring van de rechten van parthijen en van alle
anderen die daarbij belang zouden mogen hebben, word door ons Antoni van
Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en
kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in
tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide landbouwers van
beroep en te Heemse voorzeid, de eerste in nr. 57 en de tweede in nr. 60
woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, toegetreeden en
overgegaan tot het opmaken van eenen staat en inventaris, mitsgaders
beschrijving van alle onroerende en roerende goederen, rechten, meubilen,
beddens, linnens, klederen en verder lijfstoebehoren, gemaakt goud- en
zilverwerk, rijtuigen, paarden, have en vhee, boeken, registers, tituls en
papieren, in- en uitschulden, mitsgaders comptante gelden, behoorende tot de
gemeenschap van den heer eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van
Heemse en deezes voormelde wijlen ehevrouwe Maria Clara, Gravinne van
Rechteren, en alzo voor de halfscheid de nalatenschap der laatstgenoemde
uitmaakende; zijnde alle de daartoe behoorende roerende goederen, hierna
vermeld bevonden en berustende op de hier nagenoemde plaatsen van den Huize
Heemse voorschreeven en van de daartoe gehorende bouwhuisen en verdere
getimmertens, welke door den heer eersten rekwirant worden bewoond en gebruikt
en op welken Huize Heemse ten tweeden dage der maand november des jaars
eenduizend achthonderd en zeventien deezes wijlen eehevrouwe Maria Clara,
Gravinne van Rechteren overleden is.

En zijn alle de voorenbedoelde en hierna te omschrijvene en
te invetnariseerene goederen opgegeven en ten voorschijn gebragt door den heer
eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en
boedelhouder van wijlen den Hoogwelgeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van
Rechteren, die na het overlijden derzelver daarvan is in het beheer en bezit
gebleeven en de bewaring heeft gehad.

De begrooting der goederen, voor zo verre daaraan
onderworpen, zal gedaan worden door Jan Hendrik Edelijn, deurwaarder van het
Vredegerecht dezes kantons, woonende ter Steede Hardenbergh voormeld, in de
Voorstraat, Noordzijde in nr. 10, als in deezen door parthijen geëligeerden
expert-priseur of commissaris-schatter; hebbende als zodanig in handen van ons
notaris ten overstaan van parthijen en in tegenwoordigheid van de voormelde en
hier ondergetekende getuigen, den eed afgelegd van die begroting te zullen doen
na beste wetenschap, ter juister waarde en zonder opleg. En hebben de
parthijen, de heer eerste rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse,
weduwenaar en boedelhouder van wijlen den Hooggeborene vrouwe Maria Clara,
Gravinne van Rechteren, meede in kwaliteit van bewaarder, de benoemde
expert-priseur of commissaris schatter en de voormelde getuigen, alhier na
duidelijke voorlezing getekend.

Dit gedaan zijnde is men voortgegaan tot het opmaken van den
staat en inventaris navolgende:

I. Onroerende goederen:

 1. De
  vanouds riddermatige havezathe en goed Heemse, liggende in het dorp van
  dien naam, ter gemeente het Schoutambt Hardenbergh, dezes kantons;
  bestaande:
 1. uit
  den Huize Heemse, nr. 56, bevattende, behalven de kelder, vijf grotere en
  kleindere vertrekken, eene zaal, gang, trap-bordes en bordeskamertjen,
  alsmeede eene keuken op de eerste verdieping, – voorts op de tweede
  verdieping acht grotere en kleindere vertrekken, mitsgaders een gang,
  trap-bordes en bordes-kamertjen, en hebbende eindelijk over dit geheele
  eene spatiëuse zoldering.
 1. uit
  de tot denzelven Huize gehorende twee bouwhuizen, staande ter weerszijden
  voor hetzelve tegen elkanderen over op de bassecour; en hebbende het
  rechter of noordelijke behalven eene mangel – en eene bakkamer, een
  koetshuis, domesticquen en knechtskamer en paardestallinge en hebbende
  voorts over dit geheel eene hooij- en graanzoldering, – terwijl het
  linker of zuidelijke behalven eene melkkamer en kelder, mitsgaders eenw
  waschkamer, bestaat uit eenen ruime dorschvloer en vheestalling, en over
  dit alles uit eene hooij- en koornzoldering.
 1. uit
  eene ruime bassecour voor en tuin
  achter en ter weerszijden van den Huize, tezamen groot (een en een derde
  morgen) een bunder, dertien vierkante Nederlandsche roeden, vier en
  vijftig dito ellen, een en twintigh dito palmen en vier en tachentigh
  dito duimen.

Men heeft tot hiertoe gevaceerd bij drie dubbelde vacatie
van des voordemiddaags elf uuren tot des avonds zes uuren, en alzo geduurende
zeven achtereenvolgende uuren van denzelfden dag besteed zo tot het opmaken het
hoofd van den tegenswoordigen staat en inventaris, als van het beëedigen van
den door parthijen geëligeerden expert-priseur of commissaris schatter en het
doen van de voormelde beschrijving en is blijvende al het dezen vervolgens te
beschrijvene en te inventariseerene in het beheer, bezit en bewaring van den
heer eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en
boedelhouder van wijlen de Hooggeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van
Rechteren, die dit dan ook erkend en beloofd daarvan vervolgens de vereischtte
opgave te doen wanneer en aan wie zulks believen zal, de vacatie tot het
voortzetten van den onderhavigen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald
op morgen, woensdag, den dertienden der maand december des jaars eenduizend
achthonderd en twintig, des achtermiddaags ten twee uuren.

En hebben de parthijen, de heer eerste rekwirant jonkheer
Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de Hooggeborene
vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, meede in kwaliteit van bewaarder,
de benoemde expert-priseur of commissaris schatter en de voormelde getuigen
alhier benevens ons notaris, na duidelijke voorlezing getekendt, ten jaare,
daage, uure en plaatze als boven.

Tweede vacatie:

En ten voorzeiden daage, woensdag den dertienden der maand
december des jaars eenduizend, achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten
twee uuren, op den Huize Heemse, nr. 56 te Heemse, gemeente het Schoutambt
Hardenbergh, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de
bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, wordt door den
ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede
Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer,
provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus
Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de eerstgenoemde in
nr. 57 en de laatstgemelde in nr. 60 woonachtigh, als hiertoe expresselijk
verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris
vervolgen, ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten en met
authorisatie als hiervooren in het hoofd van denzelven uitgedrukt, exept van
den expert-priseur of commissaris-schatter, wiens taxatiën ter dezer vacatie
nog geen aanvang zullen behoeven te neemen of worden vereischt, en zulks in
maniere navolgende:

I. Onroerende goederen (eerste vervolg):

 1. uit
  de tuinmanswoning, hebbende eene keuken, kamer en deel, staande onder
  numero 0 op den zogenaamden en hierna te vermeldenen Hulzebosch-kamp in
  het Bosch of de Plantage en ten zuidwesten den Huize Heemse, gebouwd ten
  jaare eenduizend achtonderd en negen
 1. uit
  een tuinschuurtjen, staande in het zogenaamde Sterrenbosch in het Bosch
  of de Plantagie ten noordoosten den Huize Heemse, gebouwd ten jaare
  eenduizend achthonderd en acht
 1. uit
  een hooijberg, staande op Hulzeboschkamp voormeld, achter de
  voorschreevene tuinmanswoning, gebouwd ten jaare eenduizend achthonderd
  en negentien
 1. uit
  een heeren-, dames- en domesticquen-bank ten noordoosten op het choor in
  het kerkgebouw van Heemse, de in het zelve gebouw aanwezigen grafkelder
  en verdere familie-graaven
 1. uit
  een heren-, dames- en domestiquen bank in de kerk ter Steede Hardenbergh,
  noordoostelijk op het choor in dezelve
 1. uit
  (zestien, twee-derde morgen) veertien bunders, negentien vierkante
  Nederlandsche roeden, zeven en twintigh dito ellen en drie en zeventigh
  dito palmen boschgrond, genaamd de Plantagie of het Bosch van Heemse,
  liggende ter weerszijden en ten westen den Huize van dien Naam, beplant
  zederdt den jaare eenduizend achthonderd en acht met verschillend jong
  plantzoen en hebbende daar te boven nog zevenhonderd drie en twintigh
  stuks opgaande eiken en denneboomen van vroeger plantsoen, de meesten van
  geen waarde; terwijl daar te boven in hetzelve worden gevonden de
  navolgende parceelen akkermaalshout, als het Freulen-boschjen, de
  Nieuwekamp, de Konijnenkamp (deeze drie plantsoen van de jaaren
  eenduizend achthonderd negen, tien en elf), van Arninks-Oudekamp, de
  Vossenbosch, om de Oude- en Nieuwe Kamp, de Lijsterbosch, om
  Volkerings-Oudekamp, de Slangenbosschen, de einde van de Plasmans-akkers,
  op en bij de Haverkamp, de Lange Allée en het land van Nijkamp, om
  Kromhofs Konijnenkamp, de Hoekbosch bij den Hessenweg, het Jagers-bosch,
  om den Konijnenkamp, het Nachtegaals-bosch, de Geer met den Uithoek in
  den Brand, om Veldsinkkamp en het Tortelduiven-bosch.
 1. uit
  (een, een-zesde morgen), negen en negentigh vierkante Nederlandsche roeden,
  vier en dertigh dito ellen,k vier en negentigh dito palmen en elf dito
  duimen zaaijland, den Oldenkamp, liggende in het Bosch voormeld.
 1. uit
  (zeventien, vier en twintigste morgen) zestigh vierkante Nederlandsche
  roeden, een en dertig dito ellen, twee en negentigh dito plamen, vijf en
  zeventigh dito duimen en vijf en twintigh dito streepen zaaijland, de
  Haverkamp, meede in het Bosch voorschreeven gelegen.
 1. uit
  (een, elf-twaalfde morgen) een bunder, drie en zestigh vierkante
  Nederlandsche roeden, een en twintigh dito ellen, acht en zestigh dito
  palmen, negen en tachtigh dito duimen en vijftigh dito streepen
  zaaijland, de Veldsinkkamp, insgelijks in het voormelde Bosch liggende.
 1. uit
  (drie-vierde morgen) dire en zestigh vierkante Nederlandsche roeden, zes
  en tachtigh dito ellen, vier en zeventigh dito palmen, acht en zeventigh
  dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland in hetzelve Bosch,
  genaamd de Hulsebosch-kamp
 1. uit
  (een-zesde morgen) veertien vierkante Nederlandsche roeden, negentien
  dito ellen, zeven en twintigh dito palmen en drie en zeventigh dito
  duimen zaaijland, de Plasmans-akker, meede in het Bosch voornoemd
  gelegen.
 1. uit
  (drie, zes-tiende morgen) vijftien vierkante Nederlandsche roeden, zes en
  negentigh dito ellen, acht en zestigh dito plamen, negen en zestigh dito
  duimen en twee en zestigh en een halve dito streepen zaaijland in den
  Esch te Heemse, genaamd de Lange-Akker.
 1. uit
  (een, zes-tiende morgen) vijf vierkante Nederlandsche roeden, twee en
  dergigh dito ellen, twee en twintigh dito palmen, negen en tachtigh dito
  duimen, zeven en tachtigh en een halve dito streepen zaaijland in
  denzelfden Esch, genaamd den Kalfsboom
 1. uit
  een stuk zaaijland aldaar van dezelfder grootte, gezegd aan den Wagenweg
 1. uit
  een stuk zaaijland aldaar bij de Steege, meede van dezelfde grootte,
  genaamd de Sumpel
 1. uit
  een stuk zaaijland aldaar, meede van dezelfde grootte, gezegd bij de
  Vischkuile
 1. uit
  (een-vierde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht
  en twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh
  dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland aldaar, gezegd op den
  Norn
 1. uit
  (een-achtste morgen) tien vierkante Nederlandsche roeden, vier en zestigh
  dito ellen, vijf en veertigh dito palmen, negen en zeventigh dito duimen
  en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland aldaar, genaamd het
  Willigen-stuk
 1. uit
  een stuk zaaijland aldaar van dezelfde grootte, het Loo-stuk geheeten
 1. uit
  (een-zesde morgen) veertien vierkante Nederlandsche roeden, negentien
  dito ellen, zeven en twintigh palmen en drie en zeventigh dito duimen
  zaaijland aldaar, gezegd het Steen-stuk
 1. uit
  (vijf-twaalfde morgen) vijf en dertigh cierkante Nederlandsche roeden,
  acht en veertigh dito ellen, negentien dito duimen, twee en dertigh dito
  streepen zaaijland aldaar, genaamd het Om-Loo
 1. uit
  (een-zesde morgen) veertien vierkante Nederlandsche roeden, negentien
  dito ellen, zeven en twintigh dito palmen en drie en zeventigh dito
  duimen zaaijland aldaar, gezegd op den Norn
 1. uit
  (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven
  en vijftigh ellen, drie en tachtigh dito palmen en negentien dito duimen
  zaaijland aldaar, de Revel geheten
 1. uit
  (een en een halve morgen) een bunder, zeven en twintigh vierkante
  Nederlandsche roeden, drie en zeventigh dito ellen, negen en veertigh
  dito palmen en zeven en vijftigh dito duimen zaaijland, genaamd de Nieuwe
  Gaarden, liggende in zijne eigene bepalinge aan den meergemelden Esch
 1. uit
  (twee morgens) een bunder, zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, een
  en dertigh dito ellen, twee en dertigh dito palmen en zes en zeventigh
  dito duimen zaaijland, genaamd den Vlaskamp, liggende te Heemse
  meergemeld in zijne eigene afvreeding
 1. uit
  (een, twee-derde morgen) een bunder, een en veertigh vierkante
  Nederlandsche roeden, twee en negentigh dito ellen, zeven en zeventigh
  dito palmen en dertigh dito duimen zaaijland op den zogenaamden
  Aaftinkkamp, insgelijks bekendelijk te Heemse in zijne eigene afvreeding
  liggende
 1. uit
  (vijf-achtenveertigste morgen) acht vierkante Nederlandsche roeden, zeven
  en tachtigh dito ellen, vier dito plamen, drie en tachtigh dito duimen en
  twaalf en een halve dito streepen zaaijland op den Esch te Heemse
  voornoemd, gezegd bij Luggers-Veenigjen
 1. uit
  een dito aldaar van dezelfde grootte, gezegd aan de Sumpel-Steeg
 1. uit
  twee dito aldaar, gezegd bij de Vischkuile, tezamen groot
  (elf-vierentwintigste morgen) negen en dertigh vierkante Nederlandsche
  roeden, drie dito ellen, een dito palm, vijf en twintigh dito duimen en
  vijf en zeventigh dito streepen
 1. uit
  (een-twaalfde morgen) zeven vierkante Nederlandsche roeden, negen dito
  ellen, drie en zestigh dito palmen, zes en tachtigh dito duimen en
  vijftigh dito streepen zaaijland, in meergemelde Esch, genoemd het andere
  Loo-Stuk
 1. uit
  (een-achtste morgen) tien vierkante Nederlandsche roeden, vier en zestigh
  dito ellen, vijf en veertigh dito palmen, negen en zeventigh dito duimen
  en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland in denzelfden Esch, gezegd
  den Krukke
 1. uit
  (zeven-vierentwintigste morgen) vier en twintigh vierkante Nederlandsche
  roeden, drie en tachentigh dito ellen, drie en zeventigh dito palmen,
  twee en vijftigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland
  meede in den Esch voornoemd, genaamd het Haverstuk
 1. uit
  vier stukken zaaijland in denzelfden Esch, tezaamen groot (zeven-twaalfde
  morgen) negen en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en
  zestigh dito ellen, zeven en veertigh dito palmen, vijf dito duimen en
  vijftigh dito streepen, gezegd op den Norn
 1. uit
  drie dito op den meede te Heemse bekendelijk gelegenen Bolks-kamp,
  tezaamen groot (elf-twaalfde morgen) acht en zeventigh vierkante
  Nederlandsche roeden, zes dito ellen, twee dito palmen, een en vijftigh
  dito duimen en vijftigh dito streepen
 1. uit
  vijf dito op denzelfden kamp, tezaamen groot (een en een-zesde morgen)
  negen en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, vier en dertigh dito
  ellen, vier en negentigh dito palmen en elf dito duimen
 1. uit
  (een, drie-vierde morgen) een bunder en negen en veertigh vierkante
  Nederlandsche roeden, twee dito ellen, een en veertigh dito palmen,
  zestien dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland op den bekenden
  meede te Heemse voorschreeven gelegenen Spaansch-kamp
 1. uit
  twee stukken zaaijland genaamd het Kerkenland liggende in den
  meergemelden Esch te Heemse en zijnde tezaamen groot (een-achtste morgen)
  tien vierkante Nederlandsche roeden, vier en zestigh dito ellen, vijf en
  veertigh dito palmen, negen en zeventigh dito duimen en vijf en zeventigh
  dito streepen
 1. uit
  twee parceelen boschgrond in en aan den meergemelden Esch te Heemse, gezegd
  de Haaren en de Lankhorst-kamp, zijnde beplant met akkermaalshout,
  tezaamen groot (een, vijf-zesde morgen) een bunder, zes en vijftigh
  vierkante Nederlandsche roeden, twaalf dito ellen, vijf dito palmen en
  drie dito duimen
 1. uit
  een parceel woeste veld- of heidegrond in het vorenbedoelde Bosch of
  Plantagie, groot (vijf morgens) vier bunders, vijf en twintigh vierkante
  Nederlandsche roeden, acht en zeventigh dito ellen, een en dertigh dito
  palmen en negentigh dito duimen
 1. uit
  een dito tegen en ten zuiden ten aan het Bosch of Plantagie, ten
  zuidoosten den zogenaamde Hessenweg, groot (veertien morgens) elf
  bunders, twee en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito
  ellen, negen en twintigh dito palmen en twee en dertigh dito duimen
 1. uit
  een dito tegen en ten zuiden den voormelden Aaftinkkamp over den
  voormelden Hessenweg, groot (een-derde morgen) acht en twintigh vierkante
  Nederlandsche roeden, acht en dertigh dito ellen, vijf en vijftigh dito
  palmen en zes en veertigh dito duimen
 1. uit
  een dito, genaamd het Veldmaatjen, groot (een halve morgen) twee en
  veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen,
  drie en tachentigh dito palmen en negentien duimen liggende zuidwestelijk
  van Odinks-kamp, ten zuiden van het Bosch of de Plantagie voorschreeven,
  over en ten westen van de weg na Rheeze
 1. uit
  de navolgende weiden en hooijlanden, als

a.

de
beide Veldsingen, liggende in het Bosch of de Plantagie voormeld vlak voor den
Huize Heemse, ten zuiden, westen en noorden van de hiervoren omschreevene beide
bouwhuisen, in haare eigene bepalingen, en zijnde tezaamen groot (vier morgens)
drie bunders, veertigh vierkante Nederlandsche roeden, twee en zestigh dito
ellen, vijf en zestigh dito palmen en twee en vijftigh dito duimen

b.

de
nieuwe weide, gezegd den Wijngaarden, meede in het Bosch of de Plantagie
gelegen, ten noorden de groote Allée, groot (twee morgen) een bunder, zeventigh
vierkante Nederlandsche roeden, een en dertigh dito ellen, twee en dertigh dito
palmen en zes en zeventigh dito duimen

c.

de
Kleine Weide in den Brand te Heemse, ten noorden vooraan het Bosch of de
Plantagie bij het Oprijden-Hek van het Huis te Heemse, groot (een morgen) vijf
en tachtigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh
dito palmen en acht en dertigh dito duimen, hebbende deeze weide ten oosten
over de sloot een schapenstal tot den onderhavigen boedel en gemeenschap
gehorende en zijnde aldaar gebouwd ten jaare eenduizend achthonderd en negen

d.

de
Steen-maate, liggende te Heemse voorschreeven aan en ten westen de rivier de
Vecht, groot (tien morgens) acht bunders, een en vijftigh vierkante
Nederlandsche roeden, zes en vijftigh dito ellen, drie en zestigh dito palmen
en tachentigh dito duimen

e.

de
Veere-weide, liggende aan den Toldijk ten westen aan en over het Veer ter
Ruinen of Oelen, voor (twee en een halve morgen) twee bunders, twaalf vierkante
Nederlandsche roeden, negen en tachentigh dito ellen, vijftien dito palmen en
vijf en negentigh dito duimen, toebehorende voor de overige gedeelten aan Jan
Odink Derkszoon te Heemse en aan Derk Jan Santman te Hardenbergh

f. de Achter-Zul, meede
bekendelijk te Heemse in zijne eigene bepalinge gelegen, groot (een-vierde
morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito
ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftigh
dito streepen

g.

het
overige van den voormelden Achter-Zul, met het vorige in dezelfde bepalinge
gelegen, groot (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche
roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachtig dito palmen en negentien
dito duimen

h.

het
Bokkings-maatjen, insgelijks bekendelijk te Heemse in zijne eigene bepaling
gelegen, groot (een-vierde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche
roeden, acht en twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en
vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen

i. de zogenaamde
Rustenberghs-maate, liggende almeede te Heemse meergemeld achter en ten noorden
de Rustenbergh aan en ten westen het Meerwater en het voormelde Veer ter Ruinen
of Oelen, groot (een en een halve morgen) een bunder, zeven en twintigh
vierkante Nederlandsche roeden, drie en zeventigh dito ellen, negen en veertigh
dito palmen en zeven en vijftigh dito duimen

j. de Bollenhorst, almeede
onder Heemse voorschreeven, gelegen aan en ten noorden de rivier de Vecht
tegenover de buurtschap Brucht, groot (drie en een halve morgen) twee bunders,
acht en negentigh dito roeden, vier dito ellen, een en tachentigh dito palmen
en drie en zestigh dito duimen

k.

de
groote Hulsebosch-maate, liggende te Heemse meergemeld ten zuiden van het de
hier na te vermeldene en op te gevene katersteede het Wolters in haare eigene
bepalinge en hebbende dezelfde grootte en uitgestrektheid als de hiervorne
vermelde Bollenhorst

l. de kleine
Hulsebosch-maate, liggende ten zuiden van het hiervoren opgegevene zogenaamde
Freulen-boschjen, tot het Bosch of de Plantagie van Heemse gehorende, groot
(een en drie-vierde morgen) een bunder, negen en veertigh vierkante
Nederlandsche roeden, twee dito ellen, een en veertigh dito palmen, zestien
dito duimen en vijftigh dito streepen

 1. uit
  twee akkers op het zogenaamde Spaanschkamps-slag in de markte van Heemse
  en Collendoorn, zijnde veengrond, groot (vier morgens) drie bunders,
  veertigh vierkante Nederlandsche roeden, twee en zestigh dito ellen, vijf
  en zestigh dito palmen en twee en vijftigh dito duimen
 1. uit
  twee dito op het zogenaamde Kromhoffs-slag in de voormelde markte, zijnde
  meede veengrond en van dezelfde grootte en uitgestrektheid als de beide
  voorigen van Spaanschkamps-slag

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden wederom ten
dezen gevaceerd bij drie dubbelde vacatie van des achtermiddags twee uuren tot
des avonds elf uuren, en alzo geduurende negen achtereenvolgende uuren van
denzelfden dag, besteed tot het op de onderhavigen staat en inventaris voeren
van de vaste goederen ter dezer vacatie vermeld; en is, blijvende al het ten
dezen vervolgens te beschrijvene en te inventariserene in het beheer, bezit en
bewaring van den heer eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse,
weduwenaar en boedelhouder van wijlen den Hoogwelgeborene vrouwe Maria Clara,
Gravinne van Rechteren, die dit ook erkend en beloofd daarvan vervolgens de
vereischte opgave te doen, wanneer en aan wie zulks behoeven zal, de vacatie
tot het voortzetten van den onderhaavigen staat en inventaris uitgesteld tot en
bepaald op morgen, donderdag, den veertienden der maand december des jaars
eenduizend achthonderd en twintigh des achtermiddags ten twee uuren.

En heeft de heer Jacob van Nahuijs voorschreeven,
commis-visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith voormeld,
toeziende voogd over de minderjarigen ten dezen, te kennen gegeven dat hij
ambtshalven genoodzaakt zijnde om op morgen na zijnen post te Lobith terug te
keeren, tot zijnen specialen gevolmachtigden ten einde om voor hem en in zijnen
naam verder te adsisteren bij de vervolging en voltooijing van den onderhavigen
staat en inventaris, en om daaromtrend al dat geene te doen en te verrichten
wat hij zelfs praesent gebleeven zijnde, zoude hebben mogen, moeten en kunnen
doen, heeft benoemd, zulks doende bij deezen in de meestbundigste forme
rechtens, den heer Willem Swam, burgemeester der gemeente Gramsbergen, dezes
kantons en ter steede van dien naam domiciliërende, onder belofte van
goedkeuring, schadelooshouding en verder verband ingevolge de wet; denzelven
ten dezen daaromtrend in allen opzichte vrijwaarende en zich alleen ter dezen
en voor het doen derzelven ten deeze te verrichtenen aansprakelijk houdende en
stellende; – herhaalende voorts dezelve heer Jacob van Nahuijs bij deeze
alverder, zo veel nodig, de ten dezen aan zijne ehevrouwe Juliana Louisa van
Nahuijs, geborene van Foreest de derde rekwirante in dezen, verleende
authorisatie, met uitdrukkelijke verklaring van dezelve bij dezen wel
expresselijk aan dezelve bij continuatie en tot aan het uiteinde en de
voltooijing van den onderhavigen staat en inventaris, zo veel nodig, verder te
geven en te verleenen, en zulks in amplissina forma.

En hebben de parthijen de heer eerste rekwirant jonkheer
Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de
Hoogwelgeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, meede in kwaliteit
van bewaarder alhier, benoemde voormelde getuigen en ons notaris, na duidelijke
voorlezing, getekend ten jaare, dage, uure en plaatse als boven.

Derde vacatie:

En ten voorzeiden daage, donderdag, den veertienden der
maand december des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, den achtermiddaags
ten twee uren op den Huize Heemse, nr. 56 te Heemse, gemeente het Schoutambt
Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie
Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt,
wordt door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Jan
Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse
voorzeid, de eerstgenoemde in nr 57 en de laatstgemelde in nr. 64 woonachtigh,
als hiertoe op nieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den
onderhavigen staat en inventaris vervolgd, ter rekwisitie en praesentie
mitsgaaders in kwaliteiten, als bij de voorige vacatië, exept van den heer
Jacob van Nahuijs, commis-visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te
Lobith, provincie Gelderland, echtgenoot van de derde rekwirante in deezen
Juliana Louisa van Nahuijs, geboren van Foreest, en toeziende voogd over de
minderjarigen ten deezen, wordende alnu vertegenwoordigd door de heer Willem
Swam, burgemeester der gemeente Gramsbergen, deezes kantons, en ter steede van
dien naam domiciliërende ingevolge den magt denzelven daartoe bij het slot der
voorgaande vacatie verleendt, en waarbij de vrouwe derde rekwirante in deezen
Juliana Louisa van Nahuijs, geboren van Foreest ook, zoveel nodig, de
vereischtte authorisatie ten deezen is gegeven geworden, en zulks in maniere
navolgende:

I. Onroerende goederen (tweede vervolg):

 1. uit
  de katersteede het Schansmans, liggende te Heemse meergemeld ten noorden
  van en aan den zogenaamden Hessenweg achter den Rustenbergh
  voorschreeven, en bestaande

a.

in
derzelver behuizinge nr. 25

b.

in
(een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en
vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen
zaaijland, de Kamp bij het huis

c.

in
(een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en
vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen
weideland, den Weide bij het huis

 1. uit
  het erve het Kampmans, meede te Heemse voormeld, ten noordwesten van dit
  dorp aan het gemeene veld gelegen en bestaande

a.

in
deszelfs behuizinge nr. 35

b.

in
(vier en een vierde morgen) hoog- en laag zaiajland, genaamd de Hoogekamp, de
Laagekamp, de kamp van het huis, aan den gaarden en het laage land achter de
schuur, tezamen groot in nieuwe Nederlandsche maat drie bunders, een en zestigh
vierkante roeden, een en negentigh dito ellen, zeven en vijftigh dito palmen,
elf dito duimen en vijftigh dito streepen

 1. uit
  de katersteede het Gooren-Everts of Kraainest, insgelijks te Heemse
  meergemeld aan en ten noorden den voormelden Bolkskamp gelegen, hebbende
  de zogenaamde Hessenweg agter de behuisinge langslopen, en bestaande

a.

in
derzelver behuizinge nr. 36

b.

in
(een, 23/24e morgen) een bunder, zes en zestigh verkante Nederlandsche roeden,
zes en zeventigh dito ellen, vijftigh dito palmen, twee en tachentigh dito
tuinen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland, de Kamp achter het huis

c.

in
(een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en
vijftigh dito ellen, drie en tachtigh dito palmen en negentien dito duimen
hooijland bij het huis

 1. uit
  het erve Hesselink, almeede te Heemse voorschreeven ten oosten van en aan
  Spaanschkamp meergemeld gelegen en bestaande

a.

in
deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot nr. 47

b.

in
(vijf, 31/48e morgen) vier bunders, tachentigh vierkante
Nederlandsche roeden, zes en zeventigh dito ellen, een dito palm, vijf en
tachentigh dito duimen en zeven en dertigh en een halve dito streepen zaaijland
het Blik, zes stukken, de kamp in het Bosch, het Hekstuk, de Laage Akker, het
Vennegien twee stukken, in den Esch meede twee stukken, de Distelakker, het
Groote Loo-stuk, het Haverstuk, het Kleine Loo-Stuk en op Tuinier-Esch twee
stukken

 1. uit
  het erve het Vinken, almeede te Heemse meergemeld aan de Steege ten
  oosten aan den zogenaamden Aaftinkhoff gelegen, en bestaande

a.

in
deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot nr. 48

b.

in
(vijf, vijf-zesde morgen) vier bunders, zes en negentigh vierkante
Nederlandsche roeden, vier en zeventigh dito ellen, zeventigh dito palmen en
vijf en vijftigh dito duimen bouwland de Lange Akker, de Korte Bree, de Pegge,
het vierkante stuk, het Kerkenstuk, de Hoge Bree, de Lage Bree, het
Willigenstuk, het Halve Mudde, Agter het Loo, het Hooge Bruchterstuk, het Lage
Bruchterstuk, de Zandakker, de drie stukjes op den Norn, in den Bandel en de
Steenstukken

c.

in
twee hoekjes velgrond, tezamen groot (een halve morgen) twee en veertigh
vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en
tachentigh dito palmen en negentien dito duimen, in den Esch

d.

in
(zeven morgen) vijf bunders, zes en negentigh vierkante Nederlandsche roeden,
negen dito ellen, vier en zestigh dito palmen en zes en zestigh dito duimen,
weide- en hooijland, de Stalhaven, het Agter-Loo, de Vuile Mate, het Lage
Bruchterland, de Heerenmaate, het Steenstuk, in de Rheezermate, in het
Vennegien, in de Riete, in den Zeshoek en in den Hooge Esch

 1. uit
  het erve Geerts, liggende te Heemse meergemeld aan de Steege ten noorden
  van het erve Veldsink aldaar en bestaande

a.

in
deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot nr. 53

b.

in
(zeven, vijf-zestiende morgen) zes bunders, twee en twintigh vierkante
Nederlandsche roeden, zeventigh dito ellen, negen en zeventigh dito palmen,
vijftien dito duimen en zeven en dertigh en een halve dito streepen zaaijland
het Ko..jesstuk, op den Kerkesch, de beide gaardenstukken, het Kruisstuk, het
Hekstuk, het Spijkerstuk, de Lange Akker, het Dwarsstuk, het Kalfsboomstuk, de twee Kalfeboomstukken,
in den Bandel drie stukken, de Disselakker, op Scholtenkamp, het Vroetestuk,
het Kinnegien, op het Loo, agter het Loo twee stukken, het Hooge Bruchterstuk,
het Laage Bruchterstuk, op Timmer-esch twee stukken, de Zandakker, op den Norn
vier stukken, op den Norn twee stukken, den Bandel, en in den Esch

c.

in
(zes morgen) vijf bunders, tien vierkante Nederlandsche roeden, drie en
negentigh dito ellen, acht en negentigh dito palmen en acht en twintigh dito
duimen weide- en hooijland, de Groote en Kleine Bijle, het Vennegien, de
Sumpel, het Kolkmaatjen, de Molenmaat, het Agter-Loo, de Riete, de Achter-Zul,
het Heuverland, de Remmelmaat ende Bergstée

 1. uit
  het erve Luggers, meede te Heemse voorzeid aan de Steege ten noordoosten
  over het hiervoren vermelde Sterrenbosch van de Plantagie gelegen, en
  bestaande

a.

in
deszelfs behuizinge, schuur en schapenschot nr. 55

b.

in
(zes, een-zestiende morgen) vijf bunders, zestien vierkante Nederlandsche
roeden, zes en twintigh dito ellen, een en twintigh dito palmen, zeventien dito
duimen en zeven en tachtig en een halve dito streepen bouwland de kamp in het
bosch, de kamp bij het huis, het Kalseboomstuk, de drie stukken, het vierkante
stuk, het groote stuk, het Hoveniers-stuk, het andere Hoveniers-stuk, het
Loo-stuk, het Hammegien, op Timmerësch twee stukken

c.

in
(een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en
vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen
veldgrond in den Esch

d.

in
(acht, drie-achtste morgen) vijf bunders, twee en veertigh Nederlandsche
roeden, acht en tachtigh dito ellen, acht en zestigh dito palmen, drie en
veertigh dito duimen en vijf en twintigh dito streepen weide- en hooijland bij
den gaarden, het Loo, in de Rheezermaaten, den Dekenhorst, de Paardeweide, de
Heerenmate, de Rietboom, de Vuilemaate en de Benmate

e.

in
(vijftien morgens) twaalf bunders, zeven en zeventigh vierkante Nederlandsche
roeden, vier en dertigh dito ellen, vijf en negentigh dito palmen en zeventigh
dito duijmen veengrond in de markte van Heemse en Collendoorn, het Veeneslag
oplopende tot aan de Lutterbeek

 1. uit
  de katersteede het Kromhofs of Wolters, insgelijks te Heemse meergemeld
  gelegen, zuidoostelijk van den hiervoren opgegevenen tuin over de weg, en
  bestaande

a.

in
derzelver behuizinge nr. 57

b.

in
(een morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito
ellen, zes en zestigh dito roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito
palmen en acht en dertigh dito duimen zaaijland, de Kamp

c.

in
(een-achtste morgen) tien vierkante Nederlandsche roeden, vier en zestigh dito
ellen, vijf en veertigh dito palmen, negen en zeventigh dito duimen en vijf en
zeventigh dito streepen hooijland in den Kamp

 1. uit
  het erve het Schreurs, almeede te Heemse voorzeid, ten zuiden den
  vorenbedoelden tuin over de weg en ten oosten van en aan het hiervoren
  benoemde Freulenboschje liggende en bestaande:

a.

in
deszelfs behuisinge, schuur en schapeschot, nr. 56

b.

in
(zeven, twee-derde morgen) zes bunders, twee en vijftigh vierkante
Nederlandsche roeden, zes en tachtigh dito ellen, vijf en zeventigh dito palmen
en acht en vijftigh dito duimen zaaijland op Schreurskamp, de Plasmansakker,
het Aarel, het Bruchterstuk, het Hoekstuk, de Vischkuile, de Heiligeboom, het
Bandelstuk, de Zandakker, op den Norn twee stukjes

c.

in
(een-zesde morgen) veertien vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito
ellen, zeven en twintigh dito palmen en drie en zeventigh dito duimen woeste
plaggengrond, liggende in drie stukjes op of aan den Norn voormeld

d.

in
(zes en een halve morgen) vijf bunders, drie en vijftigh vierkante
Nederlandsche roeden, een en vijftigh dito ellen, een en tachtigh dito palmen
en zeven en veertigh dito duimen weide- en hooijland, de Hulzeboschmate, de
Enrees-maate, het Spijk, de Kalfsboom, de Vuilemate en de Achter-Zul

e.

in
(vijftien morgens) twaalf bunders, zeven en zeventigh vierkante Nederlandsche
roeden, vier en dertigh dito ellen, vijf en negentigh dito palmen en zeventigh
dito duimen veengrond in de markte van Heemse en Collendoorn, het Veenslag
oplopende tot aan de Lutterbeek

 1. uit
  de katerstede het Jagers, insgelijks te Heemse voorschreeven, ten zuiden
  aan het Bosch of de Plantagie liggende, hebbende de hiernavolgende
  katerstede het Nijkamps ten westen, en bestaande

a.

in
derzelver behuizinge, nr. 60

b.

in
(zeven-twaalfde morgen) negen en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven
en zestigh dito ellen, zeven en veertigh dito palmen, vijf dito duimen en
vijftigh dito streepen zaaijland voor het huis, achter het huis en op
Plasmansakker

c.

in
(een morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito
ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito duimen hooij en
weideland bij het huis

 1. uit
  de katersteede het Nijkamps voorschreeven, liggende te Heemse dikgemeld
  ten zuiden van het Bosch van Heemse en ten westen de voorschreevene
  katersteede het Jagers, bestaande

a.

in
derzelver behuizinge, nr. 61

b.

in
(een en een halve morgen) een bunder, zeven en twintigh vierkante Nederlandsche
roeden, drie en zeventigh dito ellen, negen en veertigh dito palmen en zeven en
vijftigh dito duimen zaaijland, den Nieuwenkamp

c.

in
(een en een-zestiende morgen) negentig vierkante Nederlandsche roeden, zeven en
veertigh dito ellen, negen en tachtigh dito palmen, zeven en twintigh dito
duimen en zeven en tachtigh en een halve dito streepen weide- en hooijland,
meede den Nieuwenkamp

 1. uit
  de katerstede het Einde-Roelofsz, almeede te Heemse voorschreeven gelegen
  aan den zuidwestelijken hoek van het Bosch van Heemse, na den Hessenweg,
  bestaande

a.

in
derzelver behuizinge, nr. 62

b.

in
(een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en
vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen
bouwland bij het huis

c.

in
(een-vierenzestigste morgen) een vierkante Nederlandsche roede, drie en dertigh
dito ellen, vijf dito palmen en twee en zeventigh dito duimen groenland, meede
bij het huis

 1. uit
  de katersteede het Schuurmans, insgelijks te Heemse voorschreeven,
  gelegen ten westen aan het Bolks en ten noorden van het Schoemaker
  aldaar, en bestaande

a.

in
dezelver behuizinge, nr. 41

b.

in
(een-zestiende morgen) vijf vierkante Nederlandsche roeden, twee en dertigh
dito ellen, twee en twintigh dito palmen, negen en tachtigh dito duimen en
zeven en tachtigh dito en een halve streepen bouwland, aan den gaarden

c.

in
(een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en
vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen
groenland, bij het huis

 1. uit
  het erve het Lenters, meede onder Heemse voorschreeven, op het zogenaamde
  Heemserveen, ten oosten de markte van Rheeze gelegen en bestaande

a.

in
desselfs behuisinge, schuur en schapeschot, nr. 63

b.

in
(acht en een-derde morgen) zes bunders, een en tachtig vierkante Nederlandsche
roeden, vijf en twintigh dito ellen, een en dertigh dito palmen en vier dito
duimen gemeste veengrond (in twee parceelen), bij het huis

c.

in
(twintigh morgens) zeventien bunders, drie vierkante Nederlandsche roeden,
dertien dito ellen, zeven en twintigh dito palmen en zestigh dito duimen veld-
en veengrond, boven het huis

d.

in
(een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en
vijftigh dito ellen, drie en tachtigh dito palmen en negentien dito duimen
groenland, agter en beneden het huis

 1. uit
  het erve het Geertmans, insgelijks onder Heemse voorzeid op het
  zogenaamde Heemserveen, ten oosten het voormelde erve het Lenters
  gelegen, en bestaande

a.

in
deszelfs behuisinge, schuur en schapeschot, nr. 64

b.

in
(zes en een halve morgen) vijf bunders, drie en vijftigh vierkante
Nederlandsche roeden, een en vijftigh dito ellen, een en tachtigh dito palmen
en zeven en veertigh dito duimen gemeste veengrond (in twee parceelen), bij het
huis

c.

in
(zestien, twee-derde morgen) veertien bunders, negentien vierkante Nederlandsche
roeden, zeven en twintigh dito ellen en drie en zeventigh dito palmen veld- en
veengrond, boven het huis

 1. uit
  het erve Filis, almeede onder Heemse voornoemd, op het mergemelde
  Heemserveen, ten oosten het voormelde erve het Geertmans gelegen en bestaande

a.

in
deszelfs behuisinge en schapeschot, nr 65

b.

in
(vijf, een-zesde morgen) vier bunders, negen en dertigh vierkante Nederlandsche
roeden, zeven en negentigh dito ellen, negen en vijftigh dito palmen, drie en
zestigh dito duimen gemeste veengrond (in twee parceelen), bij het huis

c.

in
(vijftien morgens) twaalf bunders, zeven en zeventigh vierkante Nederlandsche
roeden, vier en dertigh dito ellen, vijf en negentigh dito palmen en zeventigh
dito duimen veld- en veengornd, boven het huis

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden wederom ten
dezen gevaceerd bij drie dubbelde vacatie van des achtermiddaags twee uuren tot
des avonds tien uuren, en alzo gedurende acht achtereenvolgende uuren van
denzelfden dag, besteed tot het op den onderhavigen staat en inventaris voeren
van de vaste goederen der vacatie vermeld, en is, blijvende al het ten dezen
vervolgens te beschrijvene en te inventariserene in het beheer, bezit en
bewaring van den heer eersten rekwirant, jonkheer Jacob van Foreest van Heemse,
weduwenaar en boedelhouder van wijlen de hooggeborene vrouwe Maria Clara,
gravinne van Rechteren, die dit ook erkend en beloofd daarvan vervolgens verder
de vereischte opgave te doen, wanneer en aan wie zulks behoven zal, de vacatie
tot het voortzetten van den onderhavigen staat en inventaris uitgesteld tot en
bepaald op morgen, vrijdag den vijftienden der maand december des jaars
eenduizend achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren.

En heben de parthijen, de heer eerste rekwirant, jonkheer
Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de
hooggeborene vrouwe Maria Clara, gravinne van Rechteren, meede in kwaliteit van
bewaarder, alhier praedictis qualitatibus, benevens de voormelde getuigen en
ons notaris, na duidelijke voorlezing, getekend ten jaare, daage, uure en
plaatse, als boven.

Vierde vacatie

En ten voorzieden daage, vrijdag en vijftienden der maand
december des jaars eenduizend, achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten
twee uuren op den Huize Heemse, nr. 56 te Heemse, gemeente het Schoutambt
Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie
Overijssel, ingevolge de bepaling gemaakt bij het slot der voorgaande vacatie,
word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende
ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement
Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van
Hendrikus Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de
eerstgemelde in nr. 57 en de laatstgenoemde in nr. 60 woonachtigh, als hiertoe
opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmakinge van den onderhavigen
staat en inventaris vervolgd, ter rekwisitie en presentie, mitsgaders in
kwaliteit en met authorisatie, als bij de voorgaande vacatie en zulks in
maniere navolgende:

I. Onroerende goederen (derde vervolg):

 1. uit
  de katersteede het Hoveniers, liggende te Heemse voormeld, aan het
  voetpad komende van Spaanschkamp voorzeid, tegenover de groote weiden van
  Odink, en bestaande

a.

uit
deszelver behuisinge, nr. 44

b.

uit
een parceel tuingrond, groot (een-twaalfde morgen) zeven vierkante
Nederlandsche roeden, negen dito ellen, drie en zestigh dito palmen, zes en
tachtigh dito duimen en vijftigh dito streepen ten oosten aan en ter zijden de
behuisinge

c.

uit
een parceel groengrond, ten westen ter zijden de voormelde behuizinge tusschen
het voorzeide voetpad en de Steege, groot (een-zestiende morgen) vijf vierkante
Nederlandsche roeden, twee en dertigh dito ellen, twee en twintigh dito palmen,
negen en tachtigh dito duimen en zes en tachtigh en een halve dito streepen

d.

 1. uit
  het erve de Hofsteede, gelegen op zet zogenaamde Holt onder Collendoorn,
  ter dezer gemeente, ten oosten den Marsch, en bestaande:

a.

uit
deszelfs behuizinge en schuur, nr. 16

b.

uit
(vijf, zeven-twaalfde morgen) vier bunders, vijf en zeventigh vierkante
Nederlandsche roeden, vijf en veertigh dito ellen, acht en zeventigh dito
palmen en vijf en negentigh dito duimen, mitsgaders vijftigh dito streepen
zaaijland, de kamp bij het huis en de Bandstukken

c.

uit
(negen en een halve morgen) acht bunders, acht vierkante Nederlandsche roeden,
acht en negentigh dito ellen, tachentigh dito palmen en een en zestigh dito
duimen hooij- en weideland, het Toeslagen, de Gartsmaat, de voorste Toeslag,
Aalders-Toeslag, het Onland en de Tassche binnen en buiten.

 1. uit
  de katersteede het Holthannes, meede op het Holt voorzeid onder
  Collendoorn voorschreeven gelegen, ten zuiden het voormelde erve de
  Hofsteede, bestaande:

a.

in
derzelver behuizinge, nr. 17

b.

in
(negentien-vierentwintigste morgen) zeven en zestigh vierkante Nederlandsche
roeden, een en veertigh dito ellen, zes en vijftigh dito palmen, een en
zeventigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland bij het
huis, in drie parceelen

c.

in
(een-vierde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en
twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito
duimen en vijftig dito streepen weideland, de Nieuwe Hoek

 1. uit
  de katerstede het Avertink, liggende te Rheeze onder de gemeente het
  Schoutambt Hardenbergh, aan de zogenaamde Oude-Vecht, en bestaande:

a.

in
dezelver behuizinge, nr. 22

b.

in
(elf-twaalfde morgen) acht en zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, zes
dito ellen, twee dito palmen, een en vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen
bouwland in vier parceelen, de Kamer, bij de Kamer, op het Veld en nog bij de
Kamer

c.

in
(een morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito
ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito duimen hooijland in
de Rheezermaaten en bij de Wisselmaate

 1. uit
  het erve het Egbertjes, liggende op het Rheezerveen onder Rheeze voormeld
  en bestaande:

a.

uit
deszelfs behuizinge en schapeschot, nr. 33

b.

in
twee parceelen bouwland, het gemesten land bij het huis, te zamen groot (zes
morgens) vijf bunders, vier vierkante Nederlandsche roeden, een en negentigh
dito ellen, acht en negentigh dito palmen en acht en twintigh dito duimen

c.

in
(veertigh morgens) vier en dertigh bunders, zes vierkante Nederlandsche roeden,
zes en twintigh dito ellen, vijf en vijftigh dito palmen en twintigh dito
duimen veld- en veengrond, liggende in twaalf akkers naast elkanderen ter
breedte van het slag en noordwaards oplopende tot aan de Drentsche Scheiding

d.

in
(een-derde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en
twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito
duimen en vijftigh dito streepen weideland, boven en achter het huis

e.

in
(vijf morgens) vier bunders, vijf en twntigh vierkante Nederlandsche roeden,
acht en zeventigh dito ellen, een en dertigh dito palmen en negentigh dito
duimen veld- en veengrond, meede oplopende tot aan de Drentsche Scheiding van
Sprijtlofs-Slag aldaar

 1. Het
  erve het Arends, liggende op het Collendoornerveen, onder Collendoorn
  meergemeld, ten oosten van en aan het erve het Warners aldaar, en
  bestaande:
 1. uit
  deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot, nr. 3
 1. uit
  twee parcelen gemest veenland bij het huis, tezamen groot (vier en
  een-derde morgens) drie bunders, negen en zestigh vierkante Nederlandsche
  roeden, een dito el, twintigh dito palmen en acht en negentigh dito
  duimen
 1. uit
  (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven
  en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito
  duimen groenland, meede bij het huis
 1. uit
  (dertien morgens) elf bunders, zeven vierkante Nederlandsche roeden, drie
  dito ellen, twee en zestigh dito palmen en vier en negentigh dito duimen
  woeste veld- en veengrond, boven het huis, oplopende tot aan de
  Lutterscheiding.

Zijnde dit erve geacquireerd ten
jaare eenduizend achthonderd en negen.

 1. De
  spon- of baggerturfveenderije, liggende te Heemse meergemeld ten zuiden
  het Bosch of de Plantagie aan de voormelde katersteede het Jagers en het
  Nijkamps, en wordende ten zuiden en ten westen bepaald door de zogenaamde
  Rheezermaaten en het gemeene veld; bestaande:
 1. in
  de daartoe gehorende turfschuur en tent
 1. in
  de zogenaamde Broekmaate, groot (drie-vierde morgen) drie en zestigh
  vierkante Nederlandsche roeden, zes en tachtigh dito ellen, vier en zeventigh
  dito palmen, acht en zeventigh dito duimen en vijftigh dito streepen
 1. in
  de zogenaamde Broekjes, drie parceelen (tezamen groot een en een halve
  morgen) een bunder, zeven en twintigh vierkante Nederlandsche roeden,
  drie en zeventigh dito ellen, negen en veertigh dito palmen en zeven en
  vijftigh dito duimen
 1. in
  de zogenaamde Gerrigjes, twee parceelen, tezamen groot (een,
  vijf-zestiende morgen) een bunder, elf vierkante Nederlandsche roeden,
  zes en zeventigh dito ellen, tachtigh dito palmen, zeven en tachtigh dito
  duimen en zeven en dertigh en een halve dito streepen
 1. in
  de zogenaamde Rheezermaaten, groot (een-vierde morgen) een en twintigh
  vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, een en
  negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftigh dito
  streepen
 1. in
  de zogenaamde Frijlinkmate, groot (een en een-vierde morgen) een bunder,
  zes vierkante Nederlandsche roeden, vier en veertigh dito ellen, zeven en
  vijftigh dito palmen, zeven en negentigh dito duimen en vijftigh dito
  streepen
 1. in
  het zogenaamde Gagel, groot (drie morgens) twee bunders, vijf en vijftigh
  vierkante Nederlandsche roeden, zes en veertigh dito ellen, negen en
  negentigh dito palmen en veertien dito duimen
 1. in
  de zogenaamde Veldmaat, groot (een morgen) vijf en tachentigh vierkante
  Nederlandsche roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito palmen en
  acht en dertigh dito duimen
 1. in
  de zogenaamde Veldmaat van Scholten, groot (een en een-achtste morgen)
  vijf en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, tachentigh dito ellen,
  twaalf dito palmen, zeventien dito duimen en vijf en zeventigh dito
  streepen.

Zijnde deeze verveening ontgonnen
ten jaare eenduizend achthonderd en elf en daartoe de landen successivelijk
aangekocht.

 1. Een
  parceel hooijland het Spijk, gelegen te Heemse meergemeld aan en
  Bollenhorst voornoemd, groot (een halve morgen) twee en veertigh vierkante
  Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh
  dito palmen en zes en veertigh dito duimen, aangekogt ten jaare eenduizend
  achthonderd en vijftien.
 1. Een
  parceel zaaijlanden, de Kleine Lange-Akker, meede te Heemse voormeld in
  den Esch gelegen, groot (een-twaalfde morgen) zeven vierkante
  Nederlandsche roeden, negen dito ellen, drie en zestigh dito palmen en zes
  en tachentigh dito duimen, mitsgaders vijrtig dito streepen, aangekogt ten
  jaare achttien honderd en achttien.
 1. Het
  erve Weelink of Altena’s te Rheeze meergemeld, aan de Steege, ten oosten
  de zogenaamde Rheezerbelten gelegen, en bestaande:
 1. uit
  deszelfs behuizinge en schapeschot, nr. 21
 1. uit
  (vijf, negentien-vierentwintigste morgen) vier bunders, drie en negentigh
  vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito ellen, acht en tachtig
  dito palmen, een en zestigh dito duimen en vijf en zeventigh dito
  streepen zaaijland in Welinkkamp, de Haverstukken, in den Grooten Esch,
  de Veldhaake zeven stukken, de Schaapbrink twee stukken, de vier
  Blikstukken, het Nijeland, de Haagäkker, agter den Geldakker drie
  stukken, de Koele twee stukken, in het Ruimbroek, het Hekstukjen op den
  Hemelink
 1. uit
  (twee en een halve morgen) twee bunders, twaalf vierkante Nederlandsche
  roeden, negen en tachtigh dito ellen, vijftien dito palmen en vijf en
  negentigh dito duimen weide- en hooijland op den Bruchter-Marsch, in
  Welink-kelvink, in het Ruimbroek en den Rouwenhoek.

Zijnde dit erve ten jaare
eenduizend achthonderd en elf geacquireerdt.

 1. Het
  erve het Nijsinks te Collendoorn meergemeld, ten westen het erve Odink
  aldaar, bestaande:
 1. uit
  deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot, nr. 14
 1. uit
  (zeven, zeven-zestiende morgen) zes bunders, drie en dertig vierkante
  Nederlandsche roeden, vijf en vijftigh dito ellen, vier en twintigh dito
  palmen, vijf en negentigh dito duimen en tien en een halve dito streepen
  zaaijland op het Blik bij het huis twee parceelen, de Steege-stukken, de
  Donkelaar en Paardetrimpen, het Telgen- en Sumpelstuk, de Korteberg, de
  Denäkker, Achter in den Esch en het Rot
 1. uit
  (een-twaalfde morgen) zeven vierkante Nederlandsche roeden, negen dito
  ellen, drie en zestigh dito palmen, zes en tachentigh dito duimen en vijftigh
  dito streepen gaardenland achter Hamhuis
 1. uit
  (zeven, dertien-zestiende morgen) zes bunders, vijf en zestigh vierkante
  Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, twee en zestigh dito
  palmen, vier en dertigh dito duimen en zeven en dertigh en een halve dito
  streepen weide- en hooijland bij het huis, achter Hamhuis, agter aan de
  Esch aan het Oostëinde, de Tempel, de Toeslag, het Haverland, het
  Russchenland, achter den Esch twee parceelen, in de Hillemaat, in den
  Meenebrink en de Maate.
 1. uit
  (een, zeven-achtste morgen) een bunder, negen en vijftigh vierkante
  Nederlandsche roeden, zes en zestigh dito ellen, zes en tachtigh dito
  palmen, zes en negentigh dito duimen en vijf en twintigh dito streepen
  veld- en veengrond, drie akkers op het Allemansveen onder Collendoorn,
  oplopende tot aan de Lutterscheiding

Zijnde dit erve geacquireerdt ten
jaare eenduizend achthonderd en zeventien.

 1. De
  katersteede het Dijkzigt, liggende te Collendoorn meergemeld, beneden den
  Ballast, ten noorden den zogenaamden Graaven-Dijk of de weg na Coeverden,
  en bestaande:
 1. uit
  derzelver behuizinge, nr. 20
 1. uit
  (een en een-derde morgen) een bunder, dertien vierkante Nederlandsche
  roeden, vier en vijftigh dito ellen, een en twintig palmen en vier en
  tachentigh duimen bouwland bij het huis
 1.  
 2. De
  katersteede het Marschzigt aldaar ten oosten de voorgaande, bestaande:
 1. uit
  derzelver behuizinge nr. 0
 1. uit
  (twee-derde morgen) zes en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven
  en zeventigh dito ellen, tien dito palmen en twee en negentigh dito duimen
  bouwland bij het huis
 1. uit
  (zes morgens) vijf bunders, tien vierkante Nederlandsche roeden, drie en
  negentigh dito ellen, acht en negentigh dito palmen en acht en twintigh
  dito duimen veldgrond, ten oosten de katersteede.

Zijnde de beide voorschreevene katersteeden
aangelegd in de jaaren eenduizend achthonderd en negen en – achttien.

 1. Een
  gerecht vierde gedeelte van alle de onroerende goederen der gemeenschap
  van wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van
  Rechteren tot Collendoorn, in leven oud-droste van IJsselmuiden en lid van
  de Ridderschap deezer provincie, voorschreeven en van deezes
  vooroverledene ehevrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt, in
  leven ehelieden, aangekomen hebbende aan derzelver meede wijlen dogter de
  hooggeborene vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, in leven
  echtgenoote van den heer eersten rekwirant in deezen jonkheer Jacob van
  Foreest van Heemse, en moeder van de verdere rekwiranten ten deezen, de
  hoogwelgeborene freulen Wilhelmina Francisca van Foreest en de
  hoogwelgeborene vrouwe Juliana Louisa van Nahuijs, geborene van Foreest,
  mitsgaders van derzelver voornoemde minderjarigen broeder en zusters
  Willem Jan Petrus van Foreest, Nannette van Foreest, Christina Louisa van
  Foreest, Theodora Sophia van Foreest en Christina Ebella Cornelia van
  Foreest, zo en invoegen als dezelve zijn vermeld, omschreeven en
  gespecificeerd op den van dezelve gemeenschap door ons ondergetekende
  notaris, ter rekwisitie en praesentie van de gezamentlijke rekwiranten ten
  dezen op den veertienden, vijftienden, zestienden, zeventienden,
  achttienden, twintigsten, een en twintigsten en twee en twintigsten der
  vorige maand opgemaakte en den vijf en twintigsten aanvolgende ten bureele
  Ommen behoorlijk geregistreerden staat en inventaris.

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden wederom ten
deezen gevaceerd bij verdubbelde vacatiën van des achtermiddaags twee uur en
tot des avonds negen uuren en alzo geduurende zeven achtereenvolgende uuren van
den zelfden dag besteedt zo tot het op den tegenswoordigen staat en inventaris
voeren van de vaste goederen hiervooren ter deezer vacatie vermeld, als tot het
nagaan van hetgeen alverder bij de eerstvolgende vacatie op denzelven te
brengen zijn zal; en is, blijvende al het ten dezen vervolgens te beschrijvene
en te inventariserene in het beheer, bezit en bewaring van den heer eersten
rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van
wijlen de hooggeborene vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, dien dit ook
erkend en beloofd daarvan vervolgens verder de vereischtte opgave te doen,
wanneer en aan wie zulks behooren zal, de vacatie tot het voortzetten van dezen
onderhavigen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald op eerstkomende
woensdag, den twintigsten der maand december des jaars eenduizend achthonderd
en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren.