Voor ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris ter Stede Hardenbergh, in
tegenwoordigheid van de nabenoemde, hier ondergetekende en daartoe expresselijk
verzochtte getuigen, compareerde Hendrik Bosman, en deezes huisvrouw Jutjen
Veldsink, landbouwers van beroep, wonende te Radewijk in de gemeente het
Schoutambt Hardenbergh, en zijnde beide aan ons notaris bekendt.
Dewelke
Hendrik Bosman en vrouwe Jutjen Veldsink bij deze tegenswoordige acte verklaren
te hebben verkogt, aftestaan en mitsdien over te dragen, voor eene summa van fl.
2.125,-, welke aan hen promptelijk zijn voldaan en betaald, aan hunnen broeder
en zuster Lubbertus Veldsink (voormaals Bosman) en vrouwe Hendrikjen Veldsink,
insgelijks landbouwers en meede aldaar woonachtigh, en alle alhier praesent, hun
comparanten eigendommelijk goed en erve het Bosmans, liggende te Radewijk, ten
noorden de Beek over het erve Stobben en tusschen de erven Klinge en Mas aldaar,
en bestaande uit deszelfs woonhuis, schuur en schaapschot no. 8, met dezelver
gronden en wheeren, mitsgaders den daartoe gehoorenden en ten zuidoosten, ten
zuiden en ten westen, van dit woonhuis gelegenen gaarden en hof, te zamen groot
ruim éénentwintig vierkante nederlandsche roeden (een vierde morgen), – voorts
uit den zogenaamden Klingenkamp en Koele, zijnde zaaij- en groenland, ter
grootte van ruim twee bunder en zevenentwintig vierkante nederlandsche roeden
(twee, twee-derde morgen), liggende ten oosten van het woonhuis en gaarden
voorschreeven en hebbende het voornoemde erve Klinge ten oosten, – verder uit
een kamp zaaij- en hooijland, genaamd de Bosch, liggende zuidwaards aan den
voorzeiden Klingenkamp, en hebbende de Beek ten zuiden, groot ruim één bunder en
dertien vierkante nederlandsche roeden (één, één-derde morgen), – verder uit een
stuk hooijland, genaamd het Maatjen, groot ruim één bunder en zeventigh
vierkante nederlandsche roeden (twee morgens), liggende oostwaards van en aan
den Bosch voormeld en hebbende de Beek ten zuiden, – verder uit een kamp
zaaijland gezegd de Huttenkamp, groot ruim één bunder en achtennegentigh
vierkante nederlandsche roeden (twee, één-derde morgen), liggende westwaards van
den Hof, ten zuiden van het gemeene veld en hebbende west- en zuidwaards het
erve Mas voorschreeven, – uit een stuk zaaij- en hooijland, genaamd de
Koegaarde, groot ruim vijfentachentigh vierkante nederlandsche roeden (één
morgen), liggende ten noorden aan den Beek en ten zuiden aan den Hof meergemeld,
– uit een stuk weidegrond, gezegd het Koeland, van dezelfde grootte, liggende
aan de schuur, oostwaards van den hof en het woonhuis en hebbende meergemelde
Klingenkamp ten oosten, – verder uit een stuk dito, genaamd het Koelaand aan de
Beek, groot ruim tweeenveertigh vierkante nederlandsche roeden (een halve
morgen), liggende ten noorden van en aan de Beek en hebbende voorgedagte
Klingenkamp ten Noorden, – en uit een stuk hooijland, gezegd den Niëhoek, groot
ruim eenendertigh vierkante nederlandsche roeden (drie-achtste morgen), liggende
noordwaards agter de behuizinge over de gemeene weg aan het veld, – uit een stuk
hooijland, gezegd de Broekmaate, groot ruim vijfentachentigh vierkante
nederlandsche roeden (een morgen), liggende in het zogenaamde Radewijker-Broek
ten noorden de Beek, tusschen de landen van Jonkhans en Tiebert te Wielen, – en
eindelijk uit een stuk hooijland, gezegd het Vosmaatjen, liggende te Holtheeme,
ten noorden aan de Kloostermaate aldaar, en zijnde mandelig met Hendrik Lamberts
te Ten Velde, groot ruim tweeënveertigh vierkante nederlandsche roeden (een
halve morgen), ende zulks met deszelfs rechten en gerechtigheden, waaronder dat
van whaardeel in de gemeene markte van Gramsbergen, Loozen en Radewijk,
mitsgaders van begraving op het kerkhoff te Hardenberg, lusten en lasten, geene
uitgezonderd, invoegen daartoe en aangehorende, daaropliggende of daaraan
verknogt en voorts ten einde de opgemelde kopers en betalers daarvan het vrijë
bezit en genot hebben, van stonden aan en daarmeede kunnen doen en handelen, na
welgevallen en als met een zaak aan dezelve in volkomen eigendom toebehoorende;
belovende alzo verkoperen, de koperen hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden ter
zaake deezer verkoop ten allen tijde te zullen caveeren en vrijwaaren voor alle
evictie, stoornis en opspraake, ingevolge de wet. Aldus gedaan en gepasseerd
onder de buurtschap Radewijk, ten huize van Hendrik Bosman, op heden den
zeventienden der maand may des jaars 1822, des middags ten vier uren; en hebben
de comparant verkoper (verklarende de comparante verkopersche van nimmer te
hebben kunnen tekenen of schrijven) mitsgaders kopers voor acceptatie voorts
benevens dezelve getuigen, en ons notaris, ondergetekendt.”