In het jaar eenduizend achthonderd drie en twintigh,
dingsdag den vijftienden der maand april, des achtermiddaags ten twee uren, ten
woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste lieutenant, nr.
24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van
dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel.

Ten verzoeke van den heer Jetzo van Voss, gepensioneerd
kapitein lieutenant ter zee, woonende ter Steede Hattem, provincie Gelderland,
in naam en kwaliteit van executeur testamentair der nalatenschap van wijlen
vrouwe Cunera Alberta Mulder, echtgenoote van welgemelden heer Roelof van
Langen, daartoe, met en benevens den heer Gerrit Jan Crull, thans ontvanger der
directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Staphorst ter
dezer gemeente, benoemd bij derzelver onderhandsche testamentaire dispositie
van den zevenden der maand november des jaars eenduizend achthonderd en
dertien, den derden der maand februarij laatstleden met en benevens derzelver
nadere dispositie van den zes en twintigsten der maand januarij des vorigen
jaars eenduizend achthonderd twee en twintigh, behoorlijk ten kantore Ommen
geregistreerdt in verbis: geregistreerd te Ommen den derden februarij 1823 en
geviseerd voor zegel sub nr. 843, ontvangen voor alle recht met de verhogingen
drie guldens, vijfentachtig en een halve cents; voorts den vijfden derzelve
maand, ten gevolge van een bevel van mijnheer den president der Rechtbank van
Eersten Aanleg, zitting houdende te Deventer, vervat bij deszelfs procesverbaal
van den vijfentwintigsten der maand januarij tevoren, den zeven en twintigsten
aanvolgende behoorlijk aldaar geregistreerdt, gedeponeerd in handen van ons
notaris en zederd door ons onder onze minuten opbewaard wordende.

Wijders ten verzoeke van voormelden heer Gerrit Jan Crull,
in zijne voormelde kwaliteit en relatie, ten dezen alhier gerepresenteerd
wordende door den heer Hendrik Wineke, gereformeerd predikant, wonende te
Heemse in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam
voorschreeven, zich kwalificerende als deszelfs gemachtigde of gesubsitueerde
en voor denzelven heer meede executeur-testamentair Gerrit Jan Crull, ten dezen
de rato caveerende.

In tegenwoordigheid van den heer Roelof van Langen
voorschreeven, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder voormeld,
deszelfs echtgenoote in gemeenschap van goederen, voor zichzelven en alleen
(declarerende niet voornemens te zijn het door dezelve zijne wijlen echtgenoote
hem bij derzelver laatstgemelde testamentaire dispositie vermaakte
vruchtgebruik van het een derde hunner nalatenschap te aanvaarden) in de
kwaliteit ten dezen uit hoofde der voorzeide gemeenschap van goederen voor hem
redunderende.

Verders in tegenwoordigheid van vrouwe Hendrika Christina
van Langen, echtgenote van den heer Jetso van Voss voormeld, zonder bijzonder
beroep, wonende ter Steede Hattem voorzeid en ten dezen door denzelven haren
echtgenoot geadsisteerd en geauthoriseerd wordende, alsmeede van den heer
Hendrik Albert Molckenbour van Langen, zonder speciaal beroep meede ter Steede
en gemeente Hardenbergh voorschreeven wonende, kinderen van den heer Roelof van
Langen en van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder voornoemd, beide meede voor
zich zelven en bekwaam om zich als erfgenamen van dezelve hunne wijlen vrouwe
moeder te gedragen.

Tot de bewaring van de rechten van parthijen en van alle
anderen die daarbij belang zouden mogen hebben, word door ons Antoni van
Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton
van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in
tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en van Jan van
Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende ter zelfder steede in de
Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als
hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, toegetreden en overgegaan tot het
opmaken van eenen staat en inventaris, mitsgaders beschrijving van alle de
onroerende en roerende goederen, meubilen tot de huishouding, bedden, linnens,
tafel- en serviëtgoederen, boeken, schilderijen, klederen, cieragiën en verder
lijfstoebehoor, goud- en zilverwerk, have en vhee, effecten, in- en
uitschulden, zo active als passive, behorende tot den gemeenschappelijken en
onverdeelden boedel van den heer Roelof van Langen voorschreeven en van wijlen
deszelfs echtgenote vrouwe Cunera Alberta Mulder voormeld en alzo van de
gerechte halfscheid de nalatenschap der laatstgemelde uitmakende; zijnde alle
dezelve roerende goederen enzovoort bevonden en berustende op de hierna
vermelde plaatsen van het woonhuis cum annexen nr. 24 ter Steede Hardenbergh
voormeld, hetwelk door den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe
Cunera Alberta Mulder voormeld, mitsgaders den heer Hendrik Albert Molckenbour
van Langen voornoemd wordt bewoond en in het welk derzelver echtgenote en
moeder respective, wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder meergemeld, overleden is
op den zeventienden der maand januarij dezes jaars.

En zijn alle dezelve goederen opgegeven en ten voorschijn
gebragt door denzelven heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe
Cunera Alberta Mulder, die daarvan zederd het overlijden derzelve zijne wijlen
echtgenote was in het bezit gebleven.

De begroting der goederen, daaraan onderworpen, zal gedaan
worden door Jan Hendrik Edelijn, deurwaarder van het Vredegerecht dezes
kantons, wonende ter Steede Hardenbergh in de Voorstraat, noordzijde, in nr.
10, als in dezen door parthijen comparanten geëligeerde of geagreëerden
expert-priseur of commissaris-schatter; hebbende daartoe alvorens in handen van
ons notaris ten overstaan van parthijen comparanten in tegenwoordigheid van de
voormelde en hier ondergetekende getuigen den eed afgelegd van naar beste
wetenschap die begroting te zullen doen ter juister waarde en zonder opleg. En
hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of
commissaris-schatter alhier, na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde
getuigen en ons notaris getekendt.

Dit gedaan zijnde is men voortgegaan tot het opmaken van den
staat en inventaris navolgende:

I. Vaste goederen:

a. een woonhuis met deszelfs grond en wheere, waaronder eenen
westelijk daarlangs lopenden beslotenen gang, staande en gelegen ter Steede
Hardenbergh in de Voorstraat, noordzijde, onder nr. 24, wordende door den heer
Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder en
Hendrik Albert Molckenbour van Langen voormeld bewoond, en bestaande behalven
eenen gang en kelder, uit zes grootere en kleindere vertrekken, mitsgaders eene
groote en kleindere keuken, en hebbende eene zoldering over het geheel, met
eenen daartoe gehorenden daaraan en noordelijk na de rivier de Vecht agter
gelegenen tuin, groot 3 vierkante Nederlandsche roeden, 54 dito ellen, 81 dito
palmen, 93 dito duimen en 50 dito streepen (1/24e morgen), voorts de
grond en wheere westwaards hetzelve hofjen met het daarop staande varkenshok,
zich aldaar agter het Hofjen van Berend Rustenberg en ter breedte van hetzelve
noordwaards ter lengte van den voormelden tuin uitstrekkende en dienende ter
berging van mest enzovoort

b. een schuur of stal met grond en wheere, oostwaards dezelve
behuizinge (a. hiervoren) meede onder nr. 24 ter gezegde Steede Hardenbergh aan
de Voorstraat staande en gelegen; hebbende van voren eene mangelkamer en bergplaats
van goederen en van agteren eene stalling en dorschvloer en voorts eene
zoldering over het geheel

c. een turfschuurtjen met grond en wheere, insgelijks ter zelfder
steede, noordwaards na de rivier de Vecht, ten oosten van en aan den hiervoren
sub a. vermelden tuin, meede onder nr. 24 staande en gelegen

d. een mans- en vrouwengestoelte in de kerk ten Hardenbergh aan
de noordelijke muur tegenover den predikstoel, met eene begraafplaats in
dezelve kerk, zich van hetzelve gestoelte westwaards onder de aldaar eigene en
verhuurde zitbanken uitstrekkende tot aan den gang onder de beun en zuid- en
noordelijk bepaald wordend door den middengang in dezelve kerk en de
noordelijke muur derzelve

e. een mans- en één vrouwenzitplaats in het zogenaamde
Blanckvoorts-gestoelte in de voormelde kerk ten Hardenberg, westwaards aan den
gang van den zuidelijken ingang en dezelve kerk met de begraafplaats onder
hetzelve geheele gestoelte

f.
een parceel gaarden-land, gezegd den
Hogenhof, liggende in zijne eigene afvreeding ten oosten de Steede
Hardenbergh over het kerkhoff aan de Groote of Lange Steege, en hebbende
denzelve steege oostwaards, ten zuiden de zogenaamde Laage
Braake, ten westen de stadsvicariëngrond en ten noorden de straat, groot
5 vierkante Nederlandsche roeden, 32 dito ellen, 22 dito palmen, 89 dito duimen
en 87½ dito streepen (1/26e
morgen)

g. een parceel groen- en gaardenland, genaamd den Laagenhof, liggende meede in zijne eigene
afvreeding ten oosten de Steede Hardenbergh over den hiervoren sub f. vermelden
Hogenhof, hebbende ten oosten het zogenaamde Kleine
Meentjen, ten zuiden den Kerkengaarden aan het
Kerkhoffshekjen en den straat, ten westen de voormelde steede en noorden
de rivier de Vecht, groot 63 vierkante Nederlandsche roeden, 86 dito ellen, 74
dito palmen, 78 dito duimen en 50 dito streepen (¾e morgen)

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen
gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags ten twee uuren tot des
avonds ten acht uuren, en alzo gedurende zes achtereenvolgende uuren van denzelfden
dag, besteed zo tot het opmaken van het voorschreeven hoofd van dezen staat en
inventaris en de beëediging van den expert-priseur of commissaris-schatter, als
tot de om- en beschrijving der hiervoren in het breede vermelde vaste goederen,
en is de vacatie zo tot het voorzetten der voormelde om- en beschrijving, als
tot de opvolgende inventarisatie der roerende goederen enzovoort der
onderhavige gemeen- en nalatenschap, waarvan het bezit is verbleven en gelaten
aan den meergemelden heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe
Cunera Alberta Mulder voornoemd, die dit ook erkend en zich tevens met de
verdere op- en aangave daarvan, wanneer en aan wie zulks behoven zal, belast,
met toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld tot en
bepaald op morgen, woensdag den zestienden dezer maand april des jaars
eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren. En
hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of
commissaris-schatter alhier, na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde
getuigen en ons notaris getekend, ten jaare, daage, uure en ter plaatze als
boven.

Tweede vacatie

En ten voorzeiden dage, woensdag den zestienden der maand
april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten
twee uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste
lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh,
gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel,
ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, word door
den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter
Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer,
provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag,
winkelier, en van Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende ter
zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede
zuidzijde nr. 53, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de
opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en
praesentie, mitsgaders in kwaliteiten en onder adsistentie en met authorisatie,
als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; leggende de heer Hendrik Wineke,
gereformeerd predikant, wonende te Heemse in de gemeente het Schoutambt
Hardenbergh, dezes kantons, bij de vorige vacatie ten dezen onder cautie de
rato als deszelfs gemachtigde of gesubsitueerde gerepresenteerd hebbende den
heer meede executeur-testamentair in dezen Gerrit Jan Crull, thans ontvanger
der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Staphorst ter
dezer provincie, alnu hierover eene onderhandsche acte van kwalificatie of
substitutie van denzelven heer Gerrit Jan Crull, in dato Staphorst den
twaalfden dezer door denzelven op hem verstrekt en verleden, ten zelfden dage
door den heer Schout aldaar gelegaliseerd en voorts op gisteren ten kantore
Ommen behoorlijk geregistreerdt in verbis: ‘geregistreerd te Ommen den vijftienden
april 1823 folio 74 reg. Nr. 1, vol. 3 ontvangen met de verhogingen zestig
cents’, welke acte alhier opentlijk is gelezen en laten leezen, van waarden
erkend en dienna dezen geannexeerd met meldingmaking van die annexatie aan den
voet derzelve; en zulks in maniere navoglende:

Vaste goederen (eerste vervolg):

h. een parceel gaardenland, liggende in deszelfs eigene
afvreeding onder de Steede Hardenbergh, ten oosten aan den pastorië-tuin en ten
noorden het zogenaamde Middenpad, agter het woonhuis van Gerrit Creemer ter
zelfder steede, groot 4 vierkante Nederlandsche roeden, 43 dito ellen, 52 dito
palmen, 41 dito duimen en 56¼ dito streepen (5/96e morgen)

i.
een parceel dito, liggende in deszelfs eigene bepaling onder
de Steede Hardenbergh aan en ten westen het zogenaamde Meentjes-steegjen,
hebbende een gemeen voetpad ten zuiden, ten westen een gaarden van Arend
Sierink ter zelfder Steede en ten noorden het zogenaamde Kleine Meentjen voormeld, groot 1 vierkante
Nederlandsche roede, 77 dito ellen, 40 dito palmen, 96 dito duimen en 62½ dito
streepen (1/48e morgen)

j.
een parceel dito, meede in deszelfs eigene bepaling onder de
meergemelde Steede Hardenbergh liggende aan den zogenaamden Achtersten Heidenkamp, hebbende aldaar ten oosten het
land van wijlen Herm Veenebrugge, ten zuiden eenen publieken weg, ten westen
het land van Anna Geertruid Bruins, weduwe Jasper van Munster en ten noorden
eene gaarden van de Gereformeerde Diaconie van Hardenbergh, groot 3 vierkante
Nederlandsche roeden, 54 dito ellen, 81 dito palmen, 93 dito duimen 25 dito
streepen (1/24e morgen)

k. een parceel dito, genaamd den
Doornboschgaarden, liggende insgelijks onder dezelve Steede Hardenbergh,
in zijne eigene bepaling aan den zogenaamden Hogen-Esch,
hebbende de zogenaamde Doornboschtemaate aldaar
ten oosten en ten noorden, ten zuiden een gaarden van Berend Oeverman en ten
westen den voorzeiden Hogen-Esch, groot 6 vierkante Nederlandsche roeden, 20
dito ellen, 93 dito palmen, 48 dito duimen en 18 ¾ dito streepen (7/96e
morgen)

l.

 
een parceel zaaij-, gaarden- en groenland, genaamd de Voorste Kempekorste, liggende in deszelfs eigene
bepaling onder de meergemelde Steede Hardenbergh aan de zogenaamde Lange Steege, hebbende de zogenaamde Achterste Kempekorste ten oosten, de zogenaamde Lange
Steege voormeld ten zuiden en ten westen eenen gaarden van Hendrik ten Brinke,
in alles groot 1 Nederlandsche bunder, 42 dito vierkante roeden, 92 dito ellen,
77 dito palmen en 30 dito duimen (1, 2/3e morgen)

m.
een woonhuis met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen
onder nr. 17 op de Brink te Heemse ter gemeente het Schoutambt Hardenbergh,
dezes kantons, ten oosten van en aan het woonhuis van Jan Stokhorst aldaar en
uitziende over den Toldijk op den zogenaamden Marsch, en bestaande behalven
eenen gang, keuken en kelder uit vijf groote en kleindere vertrekken en
hebbende eene zoldering over het geheel, behorende voorts tot dit woonhuis een
daaragter en aangelegen tuintjen, groot 2 vierkante Nederlandsche roeden, 66
dito ellen, 11 dito palmen en 93 ¾e dito streepen (3/96e
morgen)

n. twee akkers woeste veengrond op het zogenaamde verdeelde Allemansveen in de gemeene markte van Heemse en
Collendoorn in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh voorzeid, liggende aldaar
naast elkanderen en oplopende van het zogenaamde gemeene Nieuwe-Veen na de
Lutterscheiding, hebbende de veengrond van Gerrit Jan Lamberink te Heemserveen
ten oosten en zijnde tezamen groot 1 Nederlandsche bunder, 41 dito vierkante
roeden, 92 dito ellen, 77 dito palmen en 30 dito duimen (1, 2/3e
morgen)

o. drie koeweiden op het zogenaamde Laage
Holt in de markte van Heemse en Collendoorn voormeld liggende, hebbende
de rivier de Vecht ten oosten en ten zuiden, ten westen den voormelden Marsch
en ten noorden de zogenaamde Grietemate, de Schothorst, de Meulenkamp
en het Eschjen van Holtseinen aldaar, tezamen
groot 1 Nederlandsche bunder, 27 dito vierkante roeden, 73 dito ellen, 49 dito
duimen en 57 dito streepen (1½ morgen)

p. de katersteede het Dijkmans te
Aane in de gemeente Gramsbergen dezes kantons, liggende aan en zuidelijk de
publieke weg na Coevorden, en bestaande uit derzelver bouwmanswoning nr. 13 met
grond en wheere, uit 35 vierkante Nederlandsche roeden, 48 dito ellen, 19 dito
palmen, 32 dito duimen en 50 dito streepen (5/12e morgen) bouw- en
gaardenland, uit 63 vierkante Nederlandsche roeden, 86 dito ellen, 74 dito
palmen, 78 dito duimen en 50 dito streepen (¾e morgen) groenland,
uit 56 vierkante Nederlandsche roeden, 77 dito ellen, 10 dito palmen en 92 dito
duimen (2/3e morgen) boschgrond met akkermaalshout beplant, uit twee
akkers woeste meest uitgegravene veengrond in het zogenaamde Anevelder-veen
aldaar tusschen Bieleveld en participanten en Melenbergh en participanten
aldaar, tezamen groot 1 Nederlandsche bunder, 70 dito vierkante roeden, 31 dito
ellen, 32 dito palmen en 76 dito duimen (2 morgens) en 1/8e
whaardeel in de markte van Aane en Anevelde

q. de katersteede het Schultink,
meede te Aane voorzeid aan, edoch ten noorden van den voormelden publieken weg
na Coevorden liggende, en bestaande uit derzelver twee bouwmanswoningen en
schuur nr. 14 en 15, voorts uit 2 Nederlandsche bunders, 48 dito vierkante
roeden, 37 dito ellen, 35 dito palmen, 27 dito duimen en 50 dito streepen (2,
11/12e morgen) gaarden- en bouwland, uit 3 Nederlandsche bunders, 63
vierkante dito roeden, 20 dito ellen, 48 dito palmen en 71 dito duimen (2½
morgen) groenland, uit eenig genoegzaam uitgegraven turfveen in de zogenaamde Roode Schans aldaar, groot 2 Nederlandsche bunders, 45
vierkante dito roeden, 46 dito ellen, 99 dito palmen en 14 dito duimen (3
morgens) en hebbende de veenen van Egberink ten westen en oplopende van den
zogenaamde Berkte na de Lutterscheid, uit ¼e
whaardeel in de voorzeide markte van Ane en Anevelde en eene begraafplaats op
het kerkhoff te Hardenbergh

r. de katersteede het Hansjes of
Bartholdink, insgelijks te Aane voorzeid aan en ten zuiden de zogenaamde Hogt aldaar gelegen, en bestaande uit derzelver
bouwmanswoning nr. 23, voorts uit 1 Nederlandsche bunder, 52 dito vierkante
roeden, 57 dito ellen, 23 dito palmen, 9 dito duimen 75 dito streepen (1, 19/24e
morgen) gaarden-, bouw- en bonkgrond, uit 95 vierkante Nederlandsche roeden, 80
dito ellen, 12 dito palmen, 17 dito duimen en 75 dito streepen (1, 1/8e
morgen) groenland, uit 2 veenakkers in het zogenaamde Anevelderveen en uit twee
dito in het zogenaamde Bruineveld aan den
Grashoek en eindelijk uit 1/8e whaardeel in de markte van Ane en
Anevelde; behorende tot deze katersteede meede eene begraafplaats op het
kerkhoff te Hardenbergh en is dezelve bezwaard met eenen jaarlijkschen thijns
of uitgang ad veertien cents te betalen op Sint Victor, den tienden der maand
october van ieder jaar

s.


het erve Wolbink, almeede te
Aane meergemeld ten noorden van en aan den publieken weg na Coevorden gelegen
en bestaande uit deszelfs behuizinge nr. 31, uit 6 Nederlandsche bunders, 53
vierkante Nederlandsche roeden, 51 dito ellen, 81 dito palmen en 47 dito duimen
(6½ morgen) bouwland en gecultiveerde veengrond, uit 10 Nederlandsche bunders,
21 dito vierkante roeden, 87 dito ellen, 96 dito palmen en 56 dito duimen (12
morgens) woeste veengrond, uit 4 Nederlandsche bunders, 25 dito vierkante
roeden, 78 dito ellen, 31 dito palmen en 90 dito duimen (5 morgens) groen- en
hooijland, uit eene volle whaare in de meergemelde markte van Ane en Anevelde,
uit 2 veenakkers in het Anevelderveen en 2 dito in het Bruineveld voorschreeven
en uit eenig uitgegraven turfveen in den Roode Schans voormeld; nog behoord tot
dit erve eene begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh en ligt het
hiervoren vermelde gecultiveerde en ongecultiveerde veen van dit erve op het
zogenaamde Anerveen in vier akkers, hebbende de veenen van Eekman ten westen

t.
twee turfveenakkers in het meergemelde Bruineveld in de markte
van Ane en Anevelde voorschreeven, tusschen die van het erve Brink te Lutten en
van Lamberts te Aane, en twee dito aldaar in het zogenaamde Anevelderveen,
tusschen Melenbergh en participanten en die van het erve Wolbink voormeld;
zijnde alle deze akkers herkomstig van het erve
Meijerink te Anevelde

u. twee uitgegravene dito in het voormelde Anevelderveen aldaar,
herkomstig van de erven van Sijtzama, liggende tusschen die van de erven Jasper
Zweers te Hardenbergh en van Willink en consorten te Aane

v. de zogenaamde Elsteren-kamp of Toeslag
te Aane meergemeld, bestaande uit 1 bunder, 70 vierkante Nederlandsche roeden,
31 dito ellen, 32 dito palmen en 76 dito duimen (2 morgens) zaaijland en uit 42
vierkante Nederlandsche roeden, 57 dito ellen, 83 dito palmen en 19 dito duimen
(½ morgen) boschgrond; deeze kamp is bezwaard met een jaarlijksche thijns of
uitgang ad twee en een halve cents, en behoord hiertoe 3/8e van een
vol whaardeel in de markte van Aane en Anevelde, almeede de halfscheid van het
turfveen in de meergemelde Roode Schans aldaar, afkomstig uit het erve van Aans of Waterink te Aane

w.
een parceel groen- en akkermaalsgrond genaamd de Bollenhuur, liggende te Aane meergemeld, ten westen
van en aan den voorzeiden Elsterenkamp of Toeslag, tezamen groot 63 vierkante
Nederlandsche roeden, 86 dito ellen, 74 dito palmen, 78 dito duimen en 50 dito
streepen (¾e morgen)

II.
Roerende goederen

a. In de groote voorkamer, uitziende met twee vengsterramen op
den Voorstraat:

1.

een
groen geverfde vuurenhouten neerslagtafel met een bruine rand, begroot op f.
3,-

2.

een
langwerpig vierkant tafeltjen met een bruine gewreeven rand, en zijnde met
groen wasdoek overtrokken, begroot op f. 2,50

3.

een
bruin eikenhouten spiegeltafeltjen, begroot op f. 0,75

4.

een
met been ingelegd medaillekastjen, begroot op f. 1,-

5.

een
bruin gewreeven stommekracht, begroot op 0,25

6.

een
oude spiegel met een vergulde lijst, begroot op f. 1,50

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen
wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags ten twee uuren
tot des avonds acht uuren en alzo opnieuw gedurende zes achtereenvolgende uuren
van denzelfden dag, besteed zo tot de voltooijing der vorenstaande om- en
beschrijving der vaste goederen van de onverhavige gemeen- en nalatenschap, als
tot de inventarisatie na voorafgegaane prisatie, van de hiervoren vermelde
roerende goederen; welke laatste, evenals de nog verder te inventariseerene,
zijn verbleeven en gelaten in het bezit en de bewaring van den heer Roelof van
Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dit dan ook
erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en
te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal – en is de vacatie met
toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten, ter vervolging van
dezen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald op morgen, donderdag den
zeventienden dezer maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en
twintigh, des morgens ten acht uuren.

En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de
expert-priseur of commissaris-schatter alhier na duidelijke voorlezing,
benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekendt ten jaare, daage, uure
en plaatse, als boven.

Tweede vacatie

En ten voorzeiden dage, donderdag den zeventienden der maand
april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des morgens ten acht
uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste
lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh,
gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie
Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatien gemaakt,
word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de
heeren Rutger Koeslag, winkelier, en van Jan van Munster Jasperszoon, grutter,
beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25
en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, de
opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en
praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder adsistentie en met authorisatie,
als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in maniere
navolgende:

Roerende goederen (eerste vervolg):

In de groote voorkamer, uitziende met twee vengsterramen op
de Voorstraat:

7.

een
ouderwets ledikant van eiken en vurenhout, met een blaauw gebloemd gedrukt
linnen behangzel, in alles begroot op f. 10,-

8.

een
schilderij in olieverf onder anderen het visschen met den zegen voorstellende,
in een zwarte en vergulden lijst, begroot op f. 1,75

9.

eenen
dito met eene voorstelling uit de gewijde geschiedenis betrekkelijk de geboorte
van den Zaligmaker, in een zwarte lijst, begroot op f. 0,80

10. vijf stuks
familie-pourtraitten, mede in olieverf met een zwarte rand, tezamen begroot op
f. 1,-

11. een paar bruine
leuningstoelen, tezamen begroot op f. 1,50

12. een paar oude
gewone dito, tezamen begroot op f. 0,50

13. een half douzijn
stoelkussens met groene zijden overtrokken, tezamen begroot op f. 3,-

14. zeven blaauwbonte
porceleinen kommen, tezamen begroot op f. 1,50

15. zestien dito
bekertjes en andere kaststelzeltjes, tezamen begroot op f. 0,60

16. een paar pellen
glasgordijnen met franjes, tezamen begroot op f. 2,-

17. een paar kleine
garene dito, tezamen begroot op f. 0,25

18. een bruin
gewreeven eikenhouten kabinet, begroot op f. 20,- en waarin het navolgende,
als:

a. een
en een half douzijn tafelserviëtten, gemerkt A.G. en F.V., met een dito
ongemerkt tafellaken, tezamen begroot op f. 20,-

b. een en
een half douzijn tafelserviëtten, gemerkt W.M.II., met een tafellaken, gemerkt
C.H.M., tezamen begroot op f. 15,-

c. drie
en twintigh tafelserviëtten met twee tafellakens, ongemerkt, tezamen begroot op
f. 33,-

d. een en
een half douzijn tafelserviëtten met een tafellaken, gemerkt M.V.H., tezamen
begroot op f. 20,-

e. een
en een half douzijn tafelserviëtten met een tafellaken, gemerkt C.K. 1712,
tezamen begroot op f. 18,-

f.

vijftien
tafelserviëtten gemerkt W.B. 16, met een ongemerkt tafellaken, tezamen begroot
op f. 13,-

g. een
douzijn tafelserviëtten en een tafellaken, gemerkt F.V., tezamen begroot op f.
11,50

h. een
tafellaken, gemerkt K.V. 1660, begroot op f. 2,50

i.

een
dito gemerkt H.D., begroot op f. 2,25

j.

een
dito, gemerkt M.G., begroot op f. 2,60

k. twee
ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 5,-

l.

vijf
dito, meede ongemerkt, tezamen begroot op f. 12,50

m. vier gemeene
pellene dito, tezamen begroot op f. 6,-

n. een
dito, gemerkt F.V., begroot op f. 1,50

o. een
half douzijn tafelserviëtten met een tafellaken, gemerkt B.L., tezamen begroot
op f. 6,-

p. drie pellene
handdoeken, gemerkt H.V., tezamen begroot op f. 2,25

q. twee
bedlakens, gemerkt H.M.B.K., tezamen begroot op f. 7,-

r.

een
dito, gemerkt H.S., begroot op f. 3,50

s. twee
dito met kant, gemerkt S.D.H. en F.K., tezamen begroot op f. 7,50

t.

twee
dito, gemerkt H.V., tezamen begroot op f. 6,-

u. drie
ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 10,-

v. twee
dito, gemerkt B. en E.V., tezamen begroot op f. 5,50

w. zes dito,
gemerkt H.G.8., tezamen begroot op f. 12,-

x. zes
dito, gemerkt L.M., tezamen begroot op f. 9,75

y. vijf
dito, gemerkt L.M.G., tezamen begroot op f. 7,50

z. vier
ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 5,50

aa. drie gemeene dito,
tezamen begroot op f. 3,75

bb. twee kleine dito,
gemerkt L.M.4., tezamen begroot op f. 2,-

cc. drie kleine ongemerkte
dito, tezamen begroot op f. 3,25

dd. vier grove dito,
gemerkt L.M.5 en 3., tezamen begroot op f. 2,40

ee. zeven ongemerkte dito,
tezamen begroot op f. 3,75

ff. zeven
kussenslopen met kant, gemerkt H.V., tezamen begroot op f. 12,25

gg. twee dito, gemerkt V.,
tezamen begroot op f. 3,40

hh. twee dito, gemerkt E.K.,
tezamen begroot meede op f. 3,40

ii. dertien
ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 16,50

jj. een
gemeende dito, gemerkt C.H.M.4., begroot op f. 0,75

kk. zestien ongemerkte
dito, tezamen begroot op f. 12,50

ll. vier
dito, gemerkt L.M.4., tezamen begroot op f. 3,-

mm.
tien oude dito, tezamen begroot op f. 4,-

nn. twaalf kleindere dito,
tezamen begroot op f. 3,60

oo. negen grove dito,
tezamen begroot op f. 4,50

pp. vijf
peuluwensloopen, tezamen begroot op f. 3,-

qq. een half douzijn
vrouwenhebden, gemerkt C.A.M.6, tezamen begroot op f. 12,-

rr. drie dito,
gemerkt C.A.M.6., tezamen begroot op f. 3,75

ss. drie dito, gemerkt
C.A.M.8., insgelijks tezamen begroot op f. 3,75

tt. een
dito, gemerkt C.A.M.12, begroot op f. 1,20

uu. een dito, gemerkt
C.A.M.8., insgelijks begroot op f. 1,20

vv. zes dito, gemerkt
A.C.L.M.6., tezamen begroot op f. 6,-

ww.
twee ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 1,50

xx. acht feitels, gemerkt
C.A.M.8., tezamen begroot op f. 4,-

yy. twee dito, gemerkt
C.A.M.L., tezamen begroot op f. 0,75

zz. vier ongemerkte
dito, tezamen begroot op f. 4,80

aaa.
vier oude dito, tezamen begroot op f. 1,-

bbb.
een half douzijn witte linnen zakdoeken, gemerkt C.A.M.6., met
een kroon erboven, tezamen begroot op f. 4,80

ccc.
een ongemerkte dito, begroot op f. 0,80

ddd.
negen oude dito, tezamen begroot op f. 2,25

eee.
zes keteldoeksche doeken, gemerkt C.A.M.L.6., tezamen begroot
op f. 2,-

fff. acht geheel oude
dito, tezamen begroot op f. 1,20

ggg.
een patist catoenen dito, begroot op f. 0,20

hhh.
een dito met roode ruiten, begroot op f. 0,25

iii. een
dito met een werkjen, begroot op f. 0,75

jjj. een neteldoeksche
dito met een geborduurd randjen, begroot op f. 0,60

kkk.
twee dito met ruiten, gemerkt C.M., tezamen begroot op f. 1,50

lll. een
zwart zijden dito met een veloursche strook, begroot op f. 2,50

mmm.
een zwarte catoenen dito, begroot op f. 1,-

nnn.
een gecouleurde dito met streepen, begroot op f. 0,75

ooo.
een zijden dito met een band, begroot op f. 1,50

ppp.
zeven cervetmutzen met kant, tezamen begroot op f. 5,25

qqq.
drie dito met een msal kantjen, tezamen begroot op f. 1,50

rrr. vijf dito met
garenstrooken, tezamen begroot op f. 2,-

sss. vier versletene dito,
tezamen begroot op f. 0,40

ttt. vijf
rouwcervetten, tezamen begroot op f. 2,25

uuu.
een paar oude zwarte zijdene ondermutzen, tezamen begroot op
f. 0,10

vvv.
tien witte marseillene dito, tezamen begroot op f. 0,50

www.
een half douzijn witte linnen hairbanden, tezamen begroot op
f. 0,10

xxx.
een douzijn witte linnene nagtmutzen, tezamen begroot op f.
1,80

yyy.
vier witte dinetten nagtkappen, tezamen begroot op f. 0,80

zzz. vijf marseillene zakken,
tezamen begroot op f. 0,75

aaaa.
drie bonte catoene dito, tezamen begroot op f. 0,45

bbbb.
een oude witte linnen voorschoot, begroot op f. 0,30

cccc.
een ouderwetsche blaauwzijdene gebloemde japon, begroot op f.
5,50

dddd.
een oude zwarte zijden effene dito, begroot op f. 3,50

eeee.
een groengestreepte katoenen japon, begroot op f. 3,-

ffff. een groen en
blaauw gestreepte dito, begroot op f. 2,50

gggg.
een blaauwe gebloemde dito, insgelijks begroot op f. 2,50

hhhh.
een kruisgevouwen dito, begroot op f. 1,75

iiii. een roode zijden
gestikte rok, begroot op f. 3,50

jjjj. een geele dito,
begroot op f. 2,50

kkkk.
een roode zijden gebloemde dito, meede begroot op f. 2,50

llll. een ligtblaauwe
gebloemde dito, insgelijks begroot op f. 2,50

mmmm.

  
een donker dito, begroot op f. 2,25

nnnn.
twee zwarte calminkene dito, tezamen begroot op f. 4,-

oooo.
vier witte marseillene dito, tezamen begroot op f. 3,-

pppp.
een witbonte catoene dito, begroot op f. 2,-

qqqq.
een dito met een rood bloemptjen, begroot op f. 0,75

rrrr.
een witte dito met rood benaaid, insgelijks begroot op f. 0,75

ssss.
een wit bonte gestreepte dito, begroot op f. 0,50

tttt. een paarse dito
met geele streepen, begroot op f. 1,-

uuuu.
een witte dito, begroot op f. 1,50

vvvv.
een paar witte baaijene dito, tezamen begroot op f. 4,80

wwww.

  
een paar blaauw gestreepte wollen rokken, tezamen begroot op
f. 3,-

xxxx.
een paarschbont catoenen jak, begroot op f. 1,50

yyyy.
een oud koningsrouwen dito, begroot op f. 0,75

zzzz.
een dito, begroot op f. 0,50

aaaaa.
een wit bont dito, begroot op f. 0,40

bbbbb.
een paar dito met geele streepen, begroot op f. 1,25

ccccc.
een wit catoenen dito, begroot op f. 1,-

ddddd.
twee roodgeruite catoenen voorschooten, tezamen begroot op f.
1,75

eeeee.
een paarschbonte dito, begroot op f. 0,60

fffff.
een zwarte dito, begroot op f. 0,80

ggggg.
een vriesch-bonte dito, begroot op f. 0,50

hhhhh.
een paarschbonte catoenen schoudermantel, begroot op f. 0,90

iiiii. een koningsrouwen dito,
begroot op f. 0,80

jjjjj.
een zwarte zijdene dito, begroot op f. 1,75

kkkkk.
twee blaauwgestreepte wollene vrouwenbroeken, tezamen begroot
op f. 1,75

lllll. drie marseillene dito,
tezamen begroot op f. 1,80

mmmmm. een
paar oude dito, tezamen begroot op f. 0,60

nnnnn.
drie marseillene borstrokken, tezamen begroot op f. 2,25

ooooo.
een witte baaijene dito, begroot op f. 0,75

ppppp.
zeven paren witte catoenen koussen, tezamen begroot op f. 2,80

qqqqq.
vier paren linnengaren dito, tezamen begroot op f. 1,-

rrrrr.
vier paren witte wollene dito, tezamen begroot op f. 1,60

sssss.
twee paren zwarte dito, tezamen begroot op f. 0,75

ttttt.
twee paren blaauwgrijze dito, tezamen begroot op f. 1,25

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen
wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des morgens acht uren tot des
achtermiddaags twee uuren en alzo opnieuw gedurende zes achtereenvolgende uren
van denzelfden dag, besteed tot de prisatie en inventarisatie van de hiervoren
vermelde roerende goederen der onderhavige gemeen- en nalatenschap; welke even
als de nog verder te inventariseerende, zijn verbleven en gelaten in het bezit
en de bewaring van den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe
Cunera Alberta Mulder, die dit dan ook erkend en zich tevens belast om al
hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan
wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot de voortzetting van dezen staat en
inventaris, met toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten,
uitgesteld tot en bepaald op morgen, vrijdag den achttienden dezer maand april
des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten een
uuren.

En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur
of commissaris-schatter, alhier na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde
getuigen en ons notaris getekendt ten jaare, daage, uure en plaatse als boven.

Vierde vacatie

En ten voorzeiden dage, vrijdag den achttienden der maand
april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten
een uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste
lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh,
gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie
Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt,
wordt door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement
Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de heeren Rutger
Koeslag, winkelier, en van Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende
terzelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede
zuidzijde nr. 53, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de
opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en
praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder adsistentie en met authorisatie,
als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in maniere
navolgende:

Roerende goederen (tweede vervolg):

In de groote voorkamer, uitziende met twee vengsterramen op
de Voorstraat:

uuuuu.
een paar zwarte stoffen schoenen, begroot op f. 1,-

vvvvv.
een paar rood lederen muilen, begroot op f. 0,50

wwwww. een
spaanen doosjen met naaigaren, in alles begroot op f. 0,15

xxxxx.
een zwartzijden vrouwenhoed, begroot op f. 1,20

yyyyy.
een oud kerkboek, begroot op f. 0,75

zzzzz.
twee avondmaals-boekjes, beide met zilveren kreppen, tezamen
begroot op f. 1,25

aaaaaa.
een klein oud psalm-boekjen met een zilveren krepjen, begroot
op f. 0,25

bbbbbb.


een paarld’amouren snuifdoosjen met een zilveren rand, in
alles begroot op f. 1,75

cccccc.
een zilveren dito, wegende vier Nederlandsche looden en vijf
wigtjes, van ons onbekende keur, begroot op f. 3,37½

dddddd.


een zilveren vingerhoed, wegende zeven Nederlandsche wigtjes,
zonder eenige meer kenbare keur, begroot op f. 0,52½

eeeeee.
een dito rijgpennetjen, wegende drie Nederlandsche wigtjes,
meede zonder eenige meer kenbare keur, begroot op f. 0,22½

ffffff.
een paar dito oortjes, zonder keur, doch gemerkt met de letter
R, wegende twee Nederlandsche wigtjes, begroot op f. 0,15

gggggg.
een groote en een kleinder cachet in zilver, het eerste met de
wapens van Van Langen en Mulder en het laatste met dat van Greven, zonder ons
bekende keur, doch wegende twee Nederlandsche looden en een wigtjen, tezamen
begroot op f. 1,57½

hhhhhh.
een dubbelde zilveren beugel, zonder haak of tas, Zwolsche
keur, wegende negentien looden en een wigtjen Nederlandsch, begroot op f.
14,32½

iiiiii. een dito knipbeugeltjen
van ons onbekende keur, wegende twee Nederlandsche looden en vijf wigtjes,
begroot op f. 1,87½

jjjjjj.
een paar dito ragou-lepels, Amsterdamsche keur en wegende twee
Nederlandsche oncen en twee looden, begroot op f. 19,25

kkkkkk.


een douzijn zilveren lepels, Zwolsche keur, wegende zeven
Nederlandsche oncen en twee wigtjes, begroot op f. 52,65

llllll. een douzijn dito
fourchetten, meede Zwolsche keur, weegende zes Nederlandsche oncen, begroot op
f. 45,-

mmmmmm.
vijf dito lepels, insgelijks Zwolsche keur en getekend met de
letters L.B., wegende twee Nederlandsche oncen en een lood, begroot op f. 15,75

nnnnnn.
vier dito fourchetten, almeede Zwolsche keuren, geteekend met
een dubbeld familiewapen, waarbij dat van Greven, weegende twee Nederlandsche
oncen, twee looden en twee wigtjes, begroot op f. 16,65

oooooo.


drie dito theelepeltjes van ons onbekende keur, wegende drie
Nederlandsche looden, begroot op f. 2,25

pppppp.


een zilveren peperbos, zonder ons bekende keur, doch wegende
een Nederlandsche once, vijf looden en vijf wigtjes, begroot op f. 13,51

qqqqqq.


een dito olie- en azijnmenage, meede zonder ons bekende keur,
doch van dezelfde als de peperbos hiervoren, en wegende vier oncen en twee
wigtjes Nederlandsch, begroot op f. 35,17½

rrrrrr.
een dito schenkblaad, ovaal en met een verheven rand, Zwolsche
keur, wegende vijf oncen, een lood en negen wigtjes, begroot op f. 43,92½

ssssss.
een dito, wegende vijf Nederlandsche oncen en vier wigtjes,
zijnde van denzelfden keur en begroot op f. 37,80

tttttt.
een effen gouden ring, zonder eenige merkbare keur, wegende
twee wigtjes, begroot op f. 2,25

uuuuuu.
een kleerborstel met een zilveren geslagen rand, getekend met
de letters H.K., begroot op f. 3,-

vvvvvv.
een kleindere dito met dito, voerende het wapen van Greven,
begroot op f. 2,25

wwwwww.
een kleindere dito voerende hetzelfde wapen en evenals de
voorgaande tevens getekend met de letters M.G. en Zwolsche keur, begroot op f.
0,80

xxxxxx.
een douzijn tafelmessen met zwarte hegten met zilver
gemonteerd, tezamen begroot op f. 3,60

yyyyyy.
twee voorsnijmessen, meede met zilver gemonteerd, tezamen
begroot op f. 0,80

zzzzzz.
twee dito vorken, tezamen begroot op f. 0,60

aaaaaaa.

een
bloedsteen met zilver gemonteerd, begroot op f. 2,60

19. een ouderwets
gewreeven opgelegd kabinet, begroot op f. 25,- en waarin het navolgende, als:

a. vier
paren garen onder-glasgordijnen, tezamen begroot op f. 1,20

b. een
paar geborduurde dito, begroot op f. 0,50

c. zeven
paaren oude catoenene dito, tezamen begroot op f. 0,40

d. negentien
oude tafelserviëtten, tezamen begroot op f. 5,50

e. veertien
dito met twee tafellakens, als de vorigen ongemerkt, in alles begroot op f.
13,40

f.

een
paar ongemerkte tafellakens, begroot op f. 5,-

g. vif
silefiër dito, tezamen begroot op f. 4,-

h. elf
gemeene pellene handdoeken; tezamen begroot op f. 3,30

i.

zeven
oude dito, tezamen begroot op f. 1,10

j.

een
half douzijn masbovenhembden, gemerkt R.v.L.6., tezamen begroot op f. 9,-

k. vijf
dito, gemerkt E.M.6., tezamen begroot op f. 6,25

l.

een
dito, gemerkt M., begroot op f. 1,-

m. een dito,
ongemerkt, insgelijks begroot op f. 1,-

n. agt
halve dito, tezamen begroot op f. 4,-

o. een
douzijn manshembden, gemerkt R.v.L.6., tezamen begroot op f. 13,20

p. vijf
dito, gemerkt R.v.L.5, begroot op f. 4,50

q. vier
ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 3,20

r.

negen
paren linnen voormouwen, tezamen begroot op f. 0,90

s. vijf
witte katoenen slaapmutzen, tezamen begroot op f. 2,-

t.

vier
witte marseillene mansborstrokken, tezamen begroot op f. 2,25

u. een
paar dito onderbroeken, tezamen begroot op f. 1,50

v. drie
witte linnen zakdoeken, gemerkt R.v.L.6., tezamen begroot op f. 1,35

w. drie witte
catoenene halsdoeken en een dito das, tezamen begroot op f. 1,20

x. twee
zwart lakensche mansrokken, tezamen begroot op f. 15,-

y. twee
dito vesjes, tezamen begroot op f. 2,50

z. een
dito broek, begroot op f. 3,-

aa. een dito (gebreide),
begroot op f. 1,-

bb. een oude blaauwe
lakensche rok, begroot op f. 3,25

cc. een lakensche ligtgrijze
pantalon, begroot op f. 2,35

dd. een paar
roodgecouleurde groen gestreepte catoenene vesjes, tezamen begroot op f. 1,30

ee. een paar donkerbruin
gestreepte dito, begroot op f. 1,50

ff. twee
oude witte picqueëne dito, tezamen begroot op f. 1,-

gg. een paar geele katoenene
doeken, tezamen begroot op f. 1,-

hh. vijf blaauwbonte dito
zakdoeken, tezamen begroot op f. 1,50

ii. een
paar oude zwarte manchestersche broeken, tezamen begroot op f. 1,50

jj. drie
paren witte linnen slopkousen, tezamen begroot op f. 0,30

kk. drie paren zwarte
wollene kousen, tezamen begroot op f. 2,25

ll. drie
paren zwartbonte dito, tezamen begroot op f. 1,50

mm.
een paar witte wollene onderkoussen, begroot op f. 0,75

nn. een blaauwe calminkene
mansborstrok, begroot op f. 1,-

oo. een ligtgrijze
lakensche jas, begroot op f. 2,50

pp. een donkerblaauw
lakens buisjen, begroot op f. 2,-

qq. een paar blaauwe
wollene slaapmutzen, begroot op f. 0,50

rr. een paar
paarschbonte catoenene halsdoeken, tezamen begroot op f. 0,60

ss. een zwart
lakensche rouwmantel met drie kreppene laufers, tezamen begroot op f. 4,50

tt. een
paar vierkante manshoeden, tezamen begroot op f. 1,-

uu. een ronde dito, begroot
op f. 1,25

vv. een paar oude laarzen,
begroot op f. 1,20

ww.
drie paren oude schoenen, tezamen begroot op f. 1,80

xx. een paar oude muilen,
begroot op f. 0,20

yy. een paar zilveren
schoengespen à la Henri Quatre met stalen beugels en tongen, in alles begroot
op f. 6,-

zz. een paar dito
broekgespen met dito, begroot op f. 1,20

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen
wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags een uuren tot
des avonds zeven uuren, en alzo gedurende zes achtereenvolgende uuren van
denzelfden dag, besteed tot de prisatie (het zilverwerk na voorafgegaane
weging) en inventarisatie van de hiervooren vermelde roerende goederen der
onderhavigen nalatenschap; welke, evenals de nog verder te inventariseerene zijn
verbleven en gelaten in het bezit en de bewaring van den heer Roelof van
Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dito dan ook
erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en
te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot
het voortzetten van dezen staat en inventaris met overleg en toestemming van de
gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld en bepaald op maandag den een
en twintigsten dezer maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en
twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren.

En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de
expert-priseur of commissaris-schatter, alhier na duidelijke voorlezing,
benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekendt, ten jaare, dage, ure
en plaatse als boven.

Vijfde vacatie

En ten voorzeiden daage, maandag den een en twintigsten der
maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des
achtermiddaags ten twee uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen,
gepensioneerd lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede
Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer,
provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie
gemaakt, word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ini tegenwoordigheid van de
heeren Rutger Koeslag, winkelier, en Jan van Munster Jasperszoon, grutter,
beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25
en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte
getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter
rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder adsistentie en met
authorisatie, als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in
maniere navolgende:

Roerende goederen (derde vervolg)

In de groote voorkamer, uitziende met twee vengsterraamen op
de Voorstraat:

aaa.
een gouden zak-horologie met een dubbelde gouden kast en een
koperen groengoud verlakte dito, voorts een koperen staalen ketting, hangende
aan een zilveren stift, waaraan tevens een versleeten gouden dito stift is
afhangende; dit horologie heeft eene gewoone porceleinen wijzerplaat en is op
deszelfs uurwerk getekend Wm. BRAMER ZWOLL, den tweede of buitenste der goudene
kasten is gedreeven werk en voerdt de familiewapens van Greven en Moclkenbour;
en is het een ander begroot op eene summa van f. 100,-

bbb.
een dito met een dubbelde effenen gouden kast, dito
wijzerplaat en eene koperen ketting; dit horologie is op de plaat getekend
BRAMER/AMSTERDAM, gelijk ook op het uurwerkt met toevoeging van de voornaam
PAULUS, en voorts in alles begroot op f. 90,-

ccc.
negen nieuwe Nederlandsche ellen, zes dito palmen, drie duimen
en twee dito streepen (veertien oude Amsterdamsche ellen) ongebleekt linnen,
tezamen begroot op f. 10,50

ddd.
zes nieuwe Nederlandsche, acht dito palmen en acht dito duimen
(tien oude Amsterdamsche ellen) grof dito, begroot op f. 7,50

eee.
twee en vijftigh stukken vlassen gaaren, tezamen begroot op f.
6,50

fff. tien halve stukjes
grof dito, tezamen begroot op f. 0,60

ggg.
een paar catoenen glasgordijnen met franjes, in alles begroot
op f. 5,-

hhh.
een kerkboek, begroot op f. 0,50

iii. een
gezangboek, begroot op f. 0,25

jjj. een robbenvellen
tabaksdoos met een zilveren charnier, in alles begroot op f. 1,25

kkk.
een rietstok met een yvoiren knop, begroot f. 0,75

lll. een
dito zonder knop, begroot op f. 0,50

20. een blaauw
gestreept buwen onderbed met een donkerblaauw geruit overtreksel, een dito
peuluwe en vier dito kussens, tezamen begroot op f. 50,-

21. een ligtrood bonte
katoenene beddeeken, begroot op f. 4,50

22. een paar
gestreepte witte wollene dito, tezamen begroot op f. 7,-

b. In den gang des huizes:

1.

een
blikken groengeverfde gedeeltelijk vergulde hanglamptaarn met zijn toebehoor,
in alles begroot op f. 1,50

c. In het kleine voorkamertjen, uitziende met een vengsterraam op
de Voorstraat:

1.

een
schilderij in olieverf, voorstellende het inwendige van een tempelgebouw met
een zwarte lijst, begroot op f. 2,25

2.

twee
kleindere dito voorstellende drinkgelagen, tezamen begroot op f. 2,-

3.

twee
dito, zijnde jagtstukken, waarvan het eene zeer beschadigd, tezamen begroot op
f. 8,-

4.

een
dito op koper, met een voorstelling uit de gewijde geschiedenis rakende Loth en
zijne dochters, begroot op f. 2,20

5.

een
pourtraitjen in olieverf op koper met een houten lijstjen, begroot op f. 0,60

6.

een
paar groote dito op doek, tezamen begroot op f. 0,40

7.

een
paar kleine tekeningen in zwarte lijstjes, tezamen begroot op f. 0,20

8.

een
paar dito plaatjes in lijstjes, mede begroot op f. 0,20

9.

een
geborduurd stukjen agter lijst en glas, in alles begroot op f. 0,30

10. een staend
horologie in een eikenhoutene gebruineerde opgelegde kast, met eene verzilverde
uurwijzers-plaat, getekend PAULUS BRAMER te Amsterdam, begroot op f. 25,-

11. een groote spiegel
met een bruin geverfde gedeeltelijk vergulde lijst, begroot op f. 9,-

12. een groote
vierkante uittrektafel met een maghonijhouten rand en pooten, met groen
waschdoek overtrokken, begroot op f. 8,-

13. een bruin
eikenhouten spiegelkastjen, begroot op f. 1,20

14. een defect
muzieklessenaartjen, begroot op f. 0,10

15. een maghonijhouten
theestoof met een geelkoperen bak, tezamen begroot op f. 2,50

16. een geelkoperen
schenkketel en dito comvoir, tezamen begroot op f. 2,-

17. een defect
vogelorgeltjen, begroot op f. 0,50

18. een wit verlakt,
met een landschap beschilderd, ovaalrond teeblad, begroot op f. 1,50

19. een maghonijhouten
dito met koper beslag, begroot op f. 1,75

20. een blaauwbont Saxisch
theeservies, bestaande uit een koffij- en twee melkkannen, twee theepotten, en
suikerpot en een theebos, een spoelkom, een half douzijn theegoed en drie
onderbakjes, in alles begroot op f. 2,50

21. een bruin verlakte
inktkoker in de vorm van een boek, met deszelfs inkt- en zandkoker; in alles
begroot op f. 0,50

22. eenige defecte
schaakbeelden of –stukken, begroot op f. 0,40

23. een oude fiool met
een paar gebrokene strijkstokken, tezamen begroot op f. 0,60

24. een lederene
geldriem met koperen sluiting, begroot op f. 0,60

25. een defecte
papierene verrekijker, begroot op f. 0,10

26. een doosjen met
oud muntgewigt en schaaltjes, in alles begroot op f. 0,50

27. een dito zonder
schaaltjes, begroot op f. 0,30

28. een eikenhouten
pruikendoos, begroot op f. 0,25

29. een dito kisjen,
begroot op f. 0,50

30. een bruin
gewreevene beddestok, begroot op f. 0,30

31. een
blaauwgestreept buwen onderbed met een donkerblaauw vriesch geruit overtreksel,
een dito peuluwe en vier kussens, tezamen begroot op f. 45,-

32. een roodbonte
catoenene beddeken, begroot op f. 5,-

33. een paar witte
wollene roodgestreepte beddekens, tezamen begroot op f. 8,-

34. een paar groene
zaaijene beddegordijnen en dito valletjes, met groen passement omzet, in alles begroot op f. 4,-

35. een wit catoenen
glasgordijn met franjes, begroot op f. 2,-

36. een groote bijbel
in folio, met Latijnsche letter, ten jaare zestienhonderd drie en zestigh te
Leijden gedrukt bij de weduwe en erfgenamen Johannes Elsevier, begroot op f.
5,-

37. een oude dito
ordinaire druk te Amsterdam bij Paulus Arends van Ravestein ten jaare
zestienhonderd twee en zestigh, begroot op f. 3,50

38. een oudere dito
van denzelfde druk ten jaare zestien honderd vier en vijftigh, begroot op f.
3,-

39. Ramage’s groote
Waereld tafereel in folio met platen, te Amsterdam bij Lindenberg, anno
eenduizend zevenhonderd een en twintigh, begroot op f. 1,50

40. een oude foliant
in schaapslederen band (zonder titulblad) met platen over de natuurlijke
historie der dieren, begroot op f. 1,25

41. Schoutens reis na
de Oostindiën, in kwarto met een bruine lederene band, begroot op f. 0,50

42. een oude
beschrijving van zeventien Nederlandsche Provinciën, in groot octavo, papieren
band, begroot op f. 0,30

43. Levensbeschrijving
van Don Quichot de la Manche, met platen, in kwarto, begroot op f. 1,20

44. De Philosoph, vier
deelen, in groot octavo, in papieren band, begroot op f. 1,-

45. twee en vijftigh
predikatiën van Dominus van der Hage over de Cahtechismus, papieren band in
kwarto, begroot op f. 0,50

46. een nieuw
testament, Fransch en Hollandsch, in klein octavo, begroot op f. 0,20

47. De Honigbeij, zes
deeltjes in duodecimo, papieren banden, tezamen begroot op f. 0,30

48. Groenewegen over
den Cathecismus, in quarto, papieren band, insgelijks begroot op f. 0,30

49. De Nieuwe
Nederlandsche Hovenier, papieren band, in octavo, begroot op f. 0,35

50. een Hoogduitsche
bijbel van Luther, in klein folio, begroot op f. 0,50

51. drie deelen van
het Leven van Willem den Eersten, in octavo, papieren banden, begroot almeede
op f. 0,50

52. een partij oude
boeken, van geene waarde dan tot scheurpapier, tezamen daartoe begroot op f.
5,-

53. acht onderscheidene
landkaarten, tezamen begroot op f. 0,80

54. tien dito, tezamen
begroot op f. 1,-

55. zeven dito,
tezamen begroot op f. 0,70

56. een waereldkaart,
begroot op f. 0,10

57. een
plattegrondtekening van het Beleg van Rijssel, begroot op f. 0,05

58. een
plattegrondtekening van de Bataille bij Hochstett, insgelijks begroot op f.
0,05

59. een dito van de
Baaij van Gibralter, almeede begroot op f. 0,05

60. drie prenten
voorstellende het vertrek, de lansering en kroning van Willem de Derde, begroot
op f. 0,10

61. een dito,
voorstellende de begraafnis van den Prins van Oranje, insgelijks begroot op f.
0,10

62. een pakjen met
gedrukte en getekende oude prenten, tezamen begroot op f. 0,60

63. een rolletjen met
dito, begroot op f. 0,10

64. vijf oude prenten,
tezamen begroot op f. 0,15

65. een artillerietekening,
begroot op f. 0,10

66. een geslachttafel
van eenige prinsen van Oranje, begroot op f. 0,10

67. een gedeelte van
een bereid menschenvel, begroot op f. 0,30

68. een half douzijn
groene trijpen stoelkussens, tezamen begroot op f. 4,50

d. In de binnenkamer, agter de voormelde groote voorkamer, rechts
den gang, uitziende met een glasraam op het dak der schuur of stal:

1.

een
wit eikenhouten kabinet, begroot op f. 8,-

2.

een
bruin witwerkers-kastjen, begroot op f. 0,50

3.

een
bruine oude eikenhoutene latafel, begroot op f. 0,75

4.

een
groengeverfde neerslagtafel, begroot op f. 1,50

5.

een
oud vurenhouten stelligjen, begroot op f. 0,40

6.

twee
vurenhouten kastjes, tezamen begroot op f. 0,75

7.

een
blaauwgeverfd vurenhouten tafeltjen, begroot op f. 0,40

8.

agt
oude bruine stoelen met hooge leunings, tezamen begroot op f. 1,20

9.

een
oude spiegel met een zwarte lijst, begroot op f. 1,-

10. vier stuks oude
prenten met zwarte lijsten, tezamen begroot op f. 0,15

11. een oud
vurenhouten ledikant, met een groen saaijen behangzel, in alles begroot op f.
4,- en waarin en op:

a. een
blaauwgestreept buwen onderbed, een dito peuluwe en vier kussens, tezamen
begroot op f. 55,-

b. een
paar oude roodbonte catoenene beddekens, tezamen begroot op f. 4,50

c. een
oude gestreepte wollene dito, begroot op f. 2,-

12. een klein
vurenhouten pavilloen met een bont katoenen behangzel in alles begroot op f.
3,-

a. een
klein blaauwgestreept buwen bedjen met een rood geruit overtreksel en vier dito
kleine kussens, in alles begroot op f. 12,-

b. een
roodbonte catoenene deken, begroot op f. 1,50

c. een
groen wollene dito, begroot op f. 0,75

13. een oud dambord
met eenige schijven, tezamen begroot op f. 0,20

14. een oude ragebol,
begroot op f. 0,25

15. een dito
vleeschgaffel, begroot op f. 0,30

16. een oude
kleerborstel, begroot op f. 0,10

17. een geelkoperen
zonnewijzer, begroot op f. 0,60

18. een metalen schel
met een ijzeren veer, in alles begroot op f. 0,50

19. een defecte
koperen stoof, begroot op f. 0,60

20. een oud
jagtgeweer, begroot op f. 2,-

21. een paar geknoopte
weijtasschen met hunne bandelieren, waarin een kruidhoorn; in alles begroot op
f. 2,25

22. een loden
tabaksdoos, begroot op f. 0,10

23. een heggeschaar,
begroot op f. 0,75

24. een
snoeij-halvemaan, begroot op f. 0,30

e. In het middenkamertjen achter het voormelde kleine
voorkamertjen, links de gang, uitziende met een vengsterraam in den beslotenen
gang ten westen het woonhuis:

1.

een
geheel oud opgelegd eikenhouten kabinet, begroot op f. 2,50

2.

een
eikenhouten comptoir-kastjen, begroot op f. 2,-

3.

drie
oude stoelen, tezamen begroot op f. 0,15

4.

een
oude spiegel met een bruine lijst, begroot op f. 0,40

5.

een
oude schilderijlijst, begroot op f. 0,05

6.

een
blaauwgeverfd vurenhouten opslagtafeltjen, begroot op f. 0,60

7.

een
oud vurenhouten langwerpig vierkant tafeltjen, begroot op f. 0,25

8.

een
klein defect eikenhouten kastjen, begroot op f. 0,25

9.

een
houten raam handetjen, begroot op f. 0,10

10. een oude gebloemde
trijpen reiszak, begroot op f. 0,10

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen
wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags twee uuren tot
des avonds acht uuren, en alzo gedurende zes achtereenvolgende uuren van
denzelfden dag, besteed tot de prisatie (het ongemaakte linnen na voorafgegaane
meeting) en inventarisatie van de hiervooren vermelde roerende goederen der
onderhavigen nalatenschap; welke, evenals de nog verder te inventariseerene
zijn verbleven en gelaten in het bezit en de bewaring van den heer Roelof van
Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dito dan ook
erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en
te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot
het voortzetten van dezen staat en inventaris met overleg en toestemming van de
gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld en bepaald op morgen, dingsdag
den twee en twintigsten dezer maand april des jaars eenduizend achthonderd drie
en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren.

En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de
expert-priseur of commissaris-schatter, alhier na duidelijke voorlezing,
benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekendt, ten jaare, dage, ure
en plaatse als boven.

Zesde vacatie

En ten voorzeiden daage, dingsdag den twee en twintigsten
der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des
achtermiddaags ten twee uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen,
gepensioneerd lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede
Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer,
provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie
gemaakt, word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ini tegenwoordigheid van de
heeren Rutger Koeslag, winkelier, en Jan van Munster Jasperszoon, grutter,
beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25
en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte
getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter
rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder adsistentie en met
authorisatie, als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in
maniere navolgende:

Roerende goederen (vierde vervolg):

In het middenkamertjen achter het voormelde kleine
voorkamertjen, links de gang, uitziende met een vengsterraam in den beslotenen
gang ten westen het woonhuis:

11. een paar oude
groene zaaijene bedgordijnen met een dito val, in alles begroot op f. 2,25

12. een blaauw
gestreept buwen onderbed, een peuluwe en een kussen, tezamen begroot op f. 25,-

13. een paar oude
roodbonte catoenene beddekens, tezamen begroot op f. 2,50

14. een witte wollene
roodgestreepte dito, begroot op f. 1,25

f.

 
In het zogenaamde Tanteskamertjen, achter het voormelde
middenkamertjen, meede links den gang en insgelijks met een vengsterraam
uitziende in den beslotenen gang ten westen het woonhuis:

1.

een
oude eikenhouten kast, begroot op f. 3,-

2.

een
bruingeverfde latafel (witmakers-werk), begroot op f. 2,-

3.

een
groengeverfde neerslagtafel, insgelijks begroot op f. 2,-

4.

een
half douzijn oude bruine stoelen, tezamen begroot op f. 1,50

5.

een
half douzijn rood trijpene paardeharene stoelzittingen, tezamen begroot op f.
1,20

6.

een
oud pareiken doosjen, begroot op f. 0,10

7.

een
oude spiegel met ene bruine lijst, begroot op f. 1,-

8.

een
hlaf douzijn prentjes in zwarte lijsten, tezamen begroot op f. 0,50

9.

een
ovaal wit verlakt schenkblaadjen, begroot op f. 0,40

10. een rond zwart
dito, begroot op f. 0,20

11. een langwerpig
vierkant dito, insgelijks begroot op f. 0,20

12. een paar
bruingeverfde blikken tromeetjes, tezamen begroot op f. 0,60

13. een eeuwigdurende
almanak in een zwarte lijst, begroot op f. 0,20

14. een groengeverfde
vierkante lamptaarn met zijn toebehoren, in alles begroot op f. 1,-

15. een paar oude
blikken theebossen, tezamen begroot op f. 0,25

16. een blaauwbonte
pot (aardewerk), begroot op f. 0,10

17. een bruin
eikenhouten gaarenkromtjen, begroot op f. 0,40

18. een paar
groengeverfde houten raamkadetjes, insgelijks tezamen begroot op f. 0,40

19. een zwarte
Engelsch aardene theepot, dito spoelkom, melkkan en zuikerpot, tezamen begroot
op f. 1,20

20. elf paaren
paarschbont porceleinen theegoed, een spoelkom, melkkan en suikerpot, in alles
begroot op f. 1,70

21. negen paaren rood
Saxisch dito, tezamen begroot op f. 0,90

22. een blaauwbont
porceleinen cannetjen, begroot op f. 0,10

23. een oude metalen
tafelschel, begroot op f. 0,75

24. drie en dertigh
stukken vlassen gaaren, tezamen begroot op f. 4,-

25. zes en twintig
stukken grof dito, tezamen begroot op f. 1,50

26. een paar oude
geele aardene theepotten en een dito melkkan, tezamen begroot op f. 0,30

27. een geelgebloemd
zijden bedgordijn met deszelfs val, in alles begroot op f. 1,50

28. een rood gestreept
buren onderbed met een blaauw ligtgeruit Vriesch overtreksel, met een dito
peuluwe, tezamen begroot op f. 35,-

29. een witte zijden
beddeken met geele streepen, begroot op f. 2,50

g. In de daagsche kamer te eindens den gang, uitziende met twee
vengsterramen op den tuin:

1.

een
eikenhout opgelegd bruingewreeven kastjen met beeld- en snijwerk, begroot op f.
21,-

2.

een
vurenhouten bruin geverfd hoekbuffet, begroot op f. 5,-

3.

een
bruingewreeven eikenhouten bureau, begroot op f. 3,-

4.

een
bruingewreeven ijpenhouten laadetafel, begroot op f. 1,25

5.

een
bruingeverfde vurenhouten tafel, met een groengeverfd langwerpig rond los blad,
begroot op f. 3,50

6.

een
moderne spiegel met eene vergulden lijst, begroot op f. 25,-

7.

een
kleinder dito, begroot op f. 4,-

8.

een
ijzeren gesleepen Engelsche vuurhaard met deszelfs geelkoperen voorhangblad,
bak, pook en tang, met geel en roodkoper gemonteerd, in alles begroot op f.
21,-

9.

elf
gemeene bruine gedraaide stoelen, tezamen begroot op f. 3,30

10. een oude
tafelstoel, begroot op f. 0,25

11. een Vriesche
hangklok, getekend KLAAS DE VRIES, 1761, begroot op f. 8,-

12. een oude
thermometer, begroot op f. 1,-

13. een paar
schilderijtjes in olieverf (landschapjes met vhee), tezamen begroot op f. 3,-

14. een tekening in
zwarte lijst en glas, voorstellende een monument van wijlen Prins Frederik van
Oranje, begroot op f. 0,30

15. een pourtrait van
zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, in een vergulden lijst en glas,
begroot op f. 0,30

16. acht
familiesilhouetten in vergulden lijstjes en glas, tezamen begroot op f. 2,-

17. een bruingewreeven
notebomen houten theekistjen met drie geelkoperen bosjes, in alles begroot op
f. 0,75

18. een bruingewrreven
ypenhouten naaikistjen, begroot op f. 0,50

19. een bruingewreeven
theepotstoofjen, begroot op f. 0,20

20. een blaauw
geverfde looden tabaksdoos, begroot op f. 0,60

21. een blikken
verlakt tabakscomvoir, begroot op f. 0,40

22. een paar
blaauwbonte porceleinen spoelkommen, tezamen begroot op f. 0,30

23. een paar kleindere
dito, begroot op f. 0,60

24. een grotere dito,
begroot op f. 0,50

25. een paar bruine
porceleinen suikerpotjes met een defect deksel, tezamen meede begroot op f.
0,50

26. een paar roodbonte
porceleinen vlesjes, waarvan het eene gebroken en drie dito witte leeuwtjes,
dienende voor kaststelzel, in alles begroot op f. 0,50

27. een Chineesch
porceleinen bord, rood met goud, begroot op f. 0,30

28. vier dito, minder
soort, tezamen begroot op f. 1,20

29. elf blaauwbonte
porceleinen borden, tezamen begroot op f. 2,75

30. vier blaauwe dito,
tezamen begroot op f. 0,80

31. vijf dito
soupborden, tezamen begroot op f. 1,-

32. acht dito
schaaltjes, tezamen begroot op f. 1,60

33. drie dito
schotels, tezamen begroot op f. 0,90

34. zeven dito kleine
bakjes, tezamen begroot op f. 0,70

35. drie dito diepe
schotels, tezamen begroot op f. 0,75

36. een roodbont
Chineesch scheerbekken, begroot op f. 1,-

37. een blaauwbont
porceleinen dito, begroot op f. 0,40

38. een groen
gecouleurde Saxische soupterrine met een dito schotel (gebarsten), begroot op
f. 0,60

39. vijftien witte
platte aardene borden, tezamen begroot op f. 1,50

40. vijf dito
soupborden, tezamen begroot op f. 0,50

41. zeven dito groote
getakte bakjes, tezamen begroot op f. 1,40

42. negen kleindere
dito, tezamen begroot op f. 1,35

43. vier dito bakjes
met gladde randen, tezamen begroot op f. 0,60

44. twee kleindere
dito, tezamen begroot op f. 0,25

45. een paar dito
saladebakken, tezamen begroot op f. 0,80

46. een paar dito
vischplaaten, tezamen begroot op f. 0,60

47. drie dito groote
schotels, tezamen begroot op f. 1,20

48. een dito fruitbakjen,
begroot op f. 0,30

49. een paar
souskommen met deksels, tezamen begroot op f. 0,40

50. een paar kleindere
dito, zonder deksels, tezamen begroot op f. 0,20

51. een paar
glanssteenen, tezamen begroot op f. 0,10

52. vier glazen
lusters, tezamen begroot op f. 0,40

53. een witte aardene
peperbos, begroot op f. 0,10

54. een dito zoutvat,
begroot op f. 0,05

55. een geslepen
glazen bocaal met deksel met bloemwerk, begroot op f. 0,50

56. een kleindere dito
met het wapen van Zwolle, begroot op f. 0,40

57. een paar dito met
ons onbekende wapens, tezamen begroot op f. 0,60

58. een compôte van
geslepen glas met deszelfs deksel, insgelijks begroot op f. 0,60

59. een gladde dito
met dito, begroot op f. 0,40

60. een glazen kan,
begroot op f. 0,30

61. een kleindere dito
met een blaauwe rand, begroot op f. 0,25

62. een grootere en
twee kleindere caraffen, tezamen begroot op f. 0,75

63. een klein glazen
stolpjen, begroot op f. 0,10

64. vier dito
zoutvaatjes (beschadigd), tezamen begroot op f. 0,40

65. een
mostaardglaasjen, begroot op f. 0,05

66. een
limoensap-vlesjen, meede begroot op f. 0,05

67. een paar geslepene
bierglazen, tezamen begroot op f. 0,60

68. drie kleindere
dito waarin gesneden de wapens van Van Langen en Mulder, tezamen begroot op f.
0,30

69. een paar grote
wijnroemers, tezamen begroot op f. 0,20

70. een half douzijn
dito met hooge voeten, tezamen begroot op f. 1,80

71. twee dito roemers,
tezamen begroot op f. 0,15

72. een paar glazen
zoutvaatjes met een dito oliëvlesjen, tezamen begroot op f. 0,30

73. een paar geslepen
vlesjes uit een olië- en azijnmenage, begroot op f. 1,-

74. een wit aarden
mostaardpotjen, begroot op f. 0,05

75. een half douzijn
blaauwbont porceleinen theegoed met goudtevens, begroot op f. 1,50

76. een douzijn klein
roodbont dito, begroot op f. 1,80

77. een douzijn
kleinder dito, begroot op f. 1,50

78. een half douzijn
kleinder dito, begroot op f. 0,75

79. een half douzijn
dito, meede begroot op f. 0,75

80. een douzijn bruin
dito, begroot op f. 1,80

81. een half douzijn
groot blaauwbont dito, begroot op f. 0,60

82. een half douzijn
(hoekigt) dito, meede begroot op f. 0,60

83. een douzijn klein
blaauwbont porcelein, begroot op f. 1,-

84. drie blaauw en
roodbont geschilderde porceleinen kommetjes, met twee blaauwbonte dito groote
kopjes, tezamen begroot op f. 0,75

85. twee blaauwbonte
dito bekers, tezamen begroot op f. 0,20

86. een blaauw en
roodgecouleurd porceleinen kommetjen, meede begroot op f. 0,20

87. drie blaauwbonte
porceleinen theepotten en een dito melkkannetjen (waarvan twee stuks gebroken),
tezamen begroot op f. 0,40

88. vier roodbonte
porceleinen theepotten, tezamen begroot op f. 1,-

89. een bruine dito,
begroot op f. 0,30

90. drie roode aardene
theepotjes, tezamen begroot op f. 0,75

91. een zwarte
serpentijn-stenen dito met zilver beslag, begroot (zijnde gebroken) op f. 1,50

92. een half douzijn
ligt blaauwbonte porceleinen borden, insgelijks begroot op f. 1,50

93. vijf dito donkerer
gecouleurde borden, tezamen begroot op f. 1,-

94. vier dito
acsiëtten, tezamen begroot op f. 1,50

95. vijfenveertigh
stuks porceleinen speksteenen en andersoortige kannetjes, beeldjes enzovoort,
tezamen begroot op f. 1,10

96. elf differente
porceleinen theeschoteltjes, tezamen begroot op f. 0,25

97. een vlessen kurk
met zilver gemonteerd, begroot op f. 0,30

98. twee oude bruine
vlessen bakjes, tezamen begroot op f. 0,05

99. een paar ronde
bruinverlakte schenkblaadjes, tezamen begroot op f. 0,75

100.
een paar ovaalronde dito, begroot op f. 0,40

101.
een langwewrpig vierkant dito, begroot op f. 0,15

102.
een blikken geverfde theestoof met comvoir, begroot op f. 0,60

103.
een dito langwerpig rond- en een dito langwerpig vierkant
theeblad, tezamen begroot op f. 0,75

104.
een douzijn vaalbruin couleurig porceleinen theegoed met oortjes,
begroot op f. 1,80

105.
een half douzijn donkerrood klein dito, met goud tevens, edoch
zonder oortjes, begroot op f. 0,60

106.
een kleine blaauwbonte porceleinen theepot, twee dito
melkkannetjes en een dito zuikerpotjen, tezamen begroot op f. 0,40

107.
vijf dito schoteltjes en drie dito kopjes, mede tezamen
begroot op f. 0,40

108.
vijf paaren wit gebloemde dito met eene spoelkom, tezamen
begroot op f. 0,80

109.
een witte Engelsch aardene theepot, een dito melkpot, spoelkom
en zuikerbakjen, tezamen begroot op f. 0,60

110.
een dito spoelkommetjen en zuikerpotjen, bruin van buiten
gecouleurd, tezamen begroot op f. 0,15

111.
vijf oneffen paaren dagelijksch theegoed, aardewerk en Saxisch
porcelein, tezamen begroot op f. 0,40

112.
een metalen tafelschel, begroot op f. 1,-

113.
een paar ruig linnene glasgordijnen met franjes, begroot op f.
3,50

114.
een groen gebloemd deur-gordijn, begroot op f. 1,25

115.
drie oude stoelkussens, tezamen begroot op f. 0,75

h. In de groote keuken, rechts de voormelde daagsche kamer,
uitziende met een vengsterraam op de plaats agter de schuur of stal:

1.

een
bruin geverfde vuurenhouten glaskast, begroot op f. 4,50 en waarin:

a. vier
groote tinnen schotels, tezamen begroot op f. 6,50

b. een
kleindere dito, begroot op f. 1,-

c. twee
dito dito, tezamen begroot op f. 1,75

d. twee
vischplaaten, tezamen begroot op f. 1,-

e. twee
langwerpige assetten, meede tin, tezamen begroot op f. 1,20

f.

vier
kleine dito, tezamen meede begroot op f. 1,20

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen
wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags twee uuren tot
des avonds acht uuren, en alzo gedurende zes achtereenvolgende uuren van
denzelfden dag; besteed zo tot de prisatie en inventarisatie van de hiervoren
vermelde roerende goederen der onderhavige gemeen- en nalatenschap; welke,
evenals de nog verder te inventariseerene zijn verbleeven en gelaten in het
bezit en de bewaring van den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen
vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dit dan ook erkend en zich tevens belast om
al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en
aan wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot het voortzetten van den
onderhavigen staat en inventaris, met overleg en toestemming van de
gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld tot en bepaald op morgen,
woensdag den drie en twintigsten der maand april des jaars eenduizend
achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten drie en een half uuren. En
hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of
commissaris-schatter, alhier, na duidelijke voorlezing, met en benevens de
voormelde getuigen en ons notaris, getekendt ten jaare, dage, uure en plaatze
als boven.

Zevende vacatie

En ten voorzeiden daage, woensdag den drie en twintigsten
der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des
achtermiddaags ten drie en een half uuren, ten woonhuize van den heer Roelof
van Langen, gepensioneerd eerste lieutenant, nr. 24 in den Voorstraat,
noordzijde, ter Steede en gemeente Hardenbergh, kanton van dien naam,
arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het
slot der voorgaande vacatie gemaakt, wordt door den ondergetekenden Antoni van
Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en
kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in
tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en Jan van Munster
Jasperszoon, grutter, beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de
eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe
expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en
inventaris vervolgd ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten,
onder authorisatie en adsistentie, als hiervoren in het hoofd van denzelven
uitgedrukt; en zulks in maniere navolgende:

II           Roerende
goederen (vijfde vervolg)

h. in de groote keuken, rechts de voormelde daagsche kamer,
uitziende met een vengsterraam op de plaats agter de schuur of stal:

g. een
paar tinnen soupborden, tezamen begroot op f. 0,40

h. negen
platte dito borden, tezamen begroot op f. 1,80

i.

twee
dito schenkketels, tezamen begroot op f. 2,50

j.

twee
dito bierkannen, insgelijks tezamen begroot op f. 2,50

k. een
dito tabaksdoos, begroot op f. 0,50

l.

drie
dito comvoirtjes, tezamen begroot op f. 0,75

m. een dito
souskom, begroot op f. 0,25

n. een
dito papkommetjen, begroot op f. 0,20

o. een
paar dito kandelaars, begroot op f. 0,80

p. een
paar dito dito, insgelijks begroot op f. 0,80

q. een
dito domper met een dito plaatjen, tezamen begroot op f. 0,10

r.

een
dito olie- en azijnmenage, begroot op f. 0,60

s. een
dito koffijkan, begroot op f. 1,20

t.

een
paar geelkoperen taarte-pannen, waarvan eene met een rood koperen deksel, in
alles begroot op f. 3,50

u. een
dito platte pan met een ijzeren steel, begroot op f. 1,20

v. eend
ito koffijkan met drie kranen, begroot op f. 2,-

w. twee
kleindere dito, beide met een enkele kraan, tezamen begroot op f. 1,25

x. een
paar geelkoperen blakers met een dito domper, tezamen begroot op f. 0,80

y. een
paar dito tabakscomvoirtjes, te zamen begroot op f. 0,50

z. een
paar geelkoperen tafelcomvoiren met ijzeren bakjes, tezamen begroot op f. 1,-

aa. een dito salade-emmer,
begroot op f. 0,60

bb. een paar dito
halsbandjes, tezamen begroot op f. 0,20

cc. een dito ringkraag,
begroot op f. 0,10

dd. een paar dito
snuiterbakjes, tezamen begroot op f. 0,15

ee. een paar dito schaaltjes,
begroot alsmede op f. 0,15

ff. een
dito rasp, begroot op f. 0,10

gg. een dito glazenspuit,
begroot op f. 1,50

hh. een paar geelkoperen
ooren van een emmer, begroot op f. 0,10

ii. een
paar metalen kandelaars, begroot op f. 1,75

jj. een
dito voor waschlicht, begroot op f. 0,80

kk. een dito gebarsten
tafelschel, begroot op f. 0,30

ll. een
roodkoperen koffijkan met drie kranen, begroot op f. 1,50

mm.
een oude blikken keteltjen, begroot op f. 0,10

nn. een dito nachtlampjen,
begroot op f. 0,30

oo. een oude dito
koffijpot, begroot op f. 0,10

pp. een dito tregter,
begroot op f. 0,15

qq. een dito vormpjen
en bakjen, tezamen begroot op f. 0,10

rr. een paar
bruingeverfde snuiterbakjes, begroot op f. 0,10

ss. een ijzeren
balans, begroot op f. 0,50

tt. een
groote en twee kleindere vuurtangen, tezamen begroot op f. 1,50

uu. een paar staalen
kaars-snuiters, tezamen begroot op f. 0,80

2.

een
rooden koperen doofpot, begroot op f. 2,50

3.

een
hooge dito ketel, begroot op f. 5,-

4.

een
dito pasteijschotel met een geelkoperen dekzel, tezamen begroot op f. 1,50

5.

een
groot langwerpige dito waschketel, begroot op f. 12,-

6.

een
kleindere ronde dito, begroot op f. 6,-

7.

een
nog kleindere dito, begroot op f. 4,50

8.

een
nog kleindere dito, begroot op f. 3,-

9.

een
kleine dito met een dito deksel, begroot op f. 3,25

10. een paar dito
schenkketels, tezamen begroot op f. 2,50

11. een klein dito
koffijketeltjen, begroot op f. 0,80

12. een geelkoperen
strijkijzer, begroot op f. 0,75

13. een dito beddepan,
begroot op f. 2,25

14. een klein dito
trommeltjen, begroot op f. 0,30

15. een oude dito
staande lamp, begroot op f. 1,-

16. een dito
blakertjen met een dito profijtjen, tezamen begroot op f. 0,40

17. een paar dito
schaalen met een ijzeren balans, tezaamen begroot op f. 1,50

18. een dito
lamptaarn, begroot op f. 0,60

19. een oude dito
theestoof, begroot op f. 0,50-

20. een paar grotere
metalen kandelaars, tezamen begroot op f. 2,25

21. een blikken
bruingeverfde koffijkan met een dito comvoir, in alles begroot op f. 0,80

22. een dito tregter,
begroot op f. 0,10

23. een dito
salade-emmer, begroot op f. 0,15

24. een dito bakjen,
begroot op f. 0,10

25. een dito lamp,
begroot op f. 0,15

26. een dito stofblik
insgelijks begroot op f. 0,15

27.

i.

 
sdfsdf

III.