Op heden den een en dertigsten der
maand julij des jaars
eenduizend achthonderd vierentwintigh, des morgens
ten acht uren op het erve het Sprijtlofs of Timmermans
te Rheeze
in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh,
kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ten woonhuize
van hetzelve nr. 16.

Ten verzoeke van Lubbegjen
Scholten, weduwe van wijlen Evert
Stoeten
, landbouwersche, wonende op het erve
het Sprijtlofs of Timmermans voormeld te Rheeze
voorschreeven, zo voor haar zelv
en uit hoofde der gemeenschap van goederen krachtens de wet tusschen
haar en haren voorzeiden wijlen echtgenoot bestaan hebbende, als in naam en
kwaliteit van moeder en wettige voogdesse over haare drie minderjaarige kinderen
Jan Stoeten, oud ongeveer acht jaren, Lubbert Stoeten, oud ongeveer
vier jaren en Hendrika Stoeten, oud
ongeveer twee jaren, door denzelven
hare wijlen echtgenoot bij haar in echte verwekt en bekwaam om zich, ieder
voor een gerecht derde gedeelte, als de eenige en
universeele erfgenaamen
van opgedachten haren wijlen vader te gedragen.

Wijders ten verzoeke van Harm
Veurink , landbouwer meede te
Rheeze voormeld en wel in nr. 24 aldaar woonachtigh
(de aanstaande echtgenoot ten tweeden huwelijk der rekwirante
voormeld), in naam en kwaliteit van meede-voogd
over de voormelde minderjarigen Jan Stoeten, Lubbert Stoeten en Hendrika
Stoeten, zijnde hij Harm Veurink
tot dezen post verkoren bij besluit der bloedverwanten en vrienden derzelve minderjarigen op den tienden dezer, onder voorzitting
van den heer Jan Godfried Pruim, vrederechter dezes
kantons, bij wijze van familie-raad vergaderd, luid
dezes proces verbaal daaraf in dato van dien dag, den twaalfden aanvolgende
behoorlijk ten kantore Ommen geregistreerd.

In tegenwoordigheid van Jan Stoeten Lubbertszoon ,
almeede landbouwer van beroep en insgelijks te Rheeze meergemeld in nr. 0 aldaar wonende, in naam en kwaliteit
van toeziende voogd over de meergemelde minderjarigen Jan Stoeten, Lubbert
Stoeten en Hendrika Stoeten, zijne neefjes en nichtje;
zijnde hij Jan Stoeten Lubbertszoon meede tot dezen post verkoren bij het besluit der bloedverwanten
en vrienden derzelve minderjarigen voornoemd.

Tot de bewaring van de rechten van parthijen
en van alle anderen die daarbij belang zouden mogen hebben, wordt door ons
ondergetekende Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris,
resideerende ter Steede
Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie
Overijssel, in tegenwoordigheid van Jan Koerts en
van Jan Koerts Berendszoon,
beide landbouwers wonende te Rheeze opgemeld, de
eerstgemelde in nr. 14 en de laatstgenoemde in nr. 17, als
hiertoe expresselijk verzochtte
getuigen, toegetreeden en overgegaan tot het opmaken
van eenen staat en inventaris van alle roerende
goederen, meubilen en gereedschappen tot de huishouding
en landbouw, klederen, bedden, linnens, goud en zilver, have en vhee, comptante gelden, mitsgaders
in- en uitschulden der gemeenschap tusschen de vrouwe rekwirante in
dezen Lubbegjen Scholten,
weduwe van wijlen Evert Stoeten, en denzelven haaren wijlen echtgenoot
Evert Stoeten bestaan hebbende, en alzo voor de
halfscheid de nalatenschap derzelven wijlen Evert Stoeten uit
makende; zijnde alle deze roerende goederen bevonden en berustende op de hierna
genoemde plaatsen van het woonhuis en schaapskooij
op het erve het Sprijtlofs of Timmermans te Rheeze voormeld, op het welke de vrouwe rekwirante
opgedagt bij haare ouders
Jannes Scholten en Hendrika
Timmermans
, ehelieden, is inwonende, en alwaar
derzelver meergemelden wijlen echtgenoot
Evert Stoeten, overleden is op den zeventienden
der maand october des jaars
eenduizend achthonderd twee en twintigh.

En zijn alle de voorenbedoelde
en hierna te vermeldene goederen opgegeven en ten
voorschijn gebragt door de vrouwe rekwirante
in dezen Lubbegien Scholten,
weduwe van wijlen Evert Stoeten, die daarvan sederdt het overlijdt van denzelven
haaren wijlen echtgenoot was in het bezit gebleeven ende bewaring, het beheer
en gebruik heeft gehadt.

De begroting der goederen zal gedaan worden door Jan Hendrik
Edelijn, deurwaarder van het vredegerecht dezes
kantons, wonende ter Steede Hardenbergh voornoemd in
de Voorstraat noordzijde, nr. 10, als in dezen door parthijen
geëligeerden expert-priseur
of commissaris-schatter, hebbende daartoe ten overstaan
van parthijen en in tegenwoordigheid van de voormelde
en hier ondergetekende getuigen den eed afgelegd van die begroting te zullen
doen naar beste wetenschap ter juister waarde en zonder opleg. En hebben de parthijen, de vrouwe rekwirante Lubbegjen Scholten, weduwe van
wijlen Evert Stoeten, meede
in kwaliteit van bewaarster, na voorlezing getekend.

Dit gedaan zijnde is men voortgegaan tot het opmaken van den
staat en inventaris navolgende:

I. Roerende goederen:

 1. in
  de keuken, uitziende met twee vengster-raamen op
  den gaarden:
 1. een
  boven- en een onderbed, peuluwe
  en vier kussens van blaauw-gestreepte buur, met
  derzelver blaauw
  geruit overtreksel, in alles begroot op dertigh
  guldens
 1. een
  paar vlassene bedlakens, tezamen begroot op zes
  gulden
 1. een
  half douzijn dito kussenslopen, in alles
  begroot op drie guldens en vijftigh cents
 1. een
  zwart rarde marocque
  vrouwenjak, begroot op vijf guldens
 1. een
  paar bruine krippen dito, te zamen insgelijks
  begroot op vijf guldens
 1. een
  zwart sergen dito, begroot op vier guldens
 1. een
  roodbont katoenen dito, begroot op een gulden en vijftigh
  cents
 1. een
  paers bont dito, begroot op een gulden vijfenzeventigh cents
 1. een
  dito, begroot op een gulden en vijfentwintigh
  cents
 1. een
  zwarte kalminkene vrouwenrok, begroot op vier
  guldens
 1. een
  baaijene dito, begroot op twee guldens en
  vijfentwintig cents
 1. een
  vijfschagtene dito, begroot op drie guldens
 1. een
  paar blaauwe baaijene
  dito, tezamen begroot op zes guldens en vijftig cents
 1. een
  paar vijfschagtene dito, tezamen begroot op
  vier guldens en vijftig cents
 1. een
  groene dito, begroot op drie guldens en vijfentwintig cents
 1. een
  blaauwe damastene
  dito, begroot op vijf guldens
 1. een
  bruine dito, begroot op drie guldens en vijftig cents
 1. drie
  blaauw-gestreepte baaijene
  dito, begroot op vier guldens en vijftig cents
 1. een
  blaauwe dito, begroot op drie guldens en
  vijfentwintig cents
 1. vier
  blaauw gestreepte speijtene
  dito, tezamen begroot op vier guldens
 1. etc.
 • in
  het zogenaamde kistenkamertjen, rechts de
  keuken, uitziende met een vengsterraamptjen op
  het erve Scholten :
 1. een
  eikenhouten kleerkist, begroot op vijf guldens
 1. een
  bruine lakensche mansrok, begroot op acht
  guldens
 1. een
  lang pijen-buis, begroot op drie guldens
 1. een
  kort dito, begroot op een gulden en vijftig cents
 1. een
  donkerbruin lakensch buisjen,
  begroot op drie guldens
 1. een
  blaauw dito, begroot op twee guldens en
  vijfentwintig cents
 1. etc.
 • op
  de deele, uitgaande naar de Steege :
 1. een
  zeis met zijn boom, in alles begroot op vijfenzeventig cents
 1. een
  haarspit met zijn hamer, in alles meede begroot
  op vijfenzeventig cents
 • in
  de schaapskooij, waarna toe ons met de parthijen hebben begeven:
 1. negen
  en dertig stuks schaapen, te zamen begroot op zeven en veertig guldens en
  vijfenzeventig cents

II. Declaratie van in- en uitschulden:

Door de rekwirante in dezen Lubbegjen Scholten, weduwe van wijlen
Evert Stoeten, word gedeclareerd dat zich niet weet
te herinneren dat ten sterfdage van denzelven haren wijlen echtgenoot zich eenigen
comptante goeden in de onderhavige gemeen- en nalatenschap waren bevindende, doch dat op dit
moment in dezelve aanwezig is de summa van zes guldens, hebbende voorts de
onderhavige gemeen- en nalatenschap ten goede:

 1. van Gerrit Jan Meilink te Ane,
  enen capitaale summa van eenduizend vijfhonderd
  guldens, rentende vier procento, herkomstig van
  het aan der declarantes wijlen echtgenoot Evert Stoeten door denzelfs
  ouders Lubbert Stoeten en vrouwe Willemtien Marssink voor en in voldoening van deszelfs
  erfportie in hunne nalatenschappen beweezene, bij acte van huwelijks-voorwaarden
  der negenentwintigsten april eenduizend
  achthonderd en negen, voor den heer Jan Godfried
  Pruim, Scholtus des kerspels Hardenbergh cum annexis, en keurnoten Marten
  Bruins en Gerrit Dorgelo
  geëlebreerd, en opgericht tusschen
  deszelfs broeder Jan Stoeten (de toeziende voogd
  in dezen) en Annegien Scholten.
 1. van
  den hoogwelgeboren heer jonkheer Willem Jan van Dedem te Zwolle eene summa
  van tweeduizend guldens, insgelijks rentende vier procento
 1. van
  Jannes Scholten en vrouwe Hendrika
  Timmermans te Rheeze (de ouders van de declarante ) eene capitaale summa van vijfhonderd guldens, almede
  rentende vier procento ; zijnde dit capitaal tegelijk met het hiervooren
  sub secundo geinventariseerde
  herkomstig van eene door Lubbert Stoeten
  voormeld met goedkeuring van zijnen voormelden zoon Jan Stoeten (de toeziend
  voogd in dezen) en vrouwe Annechien Scholten aan der declarantes
  voormelden nu wijlen eheman Evert
  Stoeten uit hoofde van aanwinst van fortuin, tijdelijk gedaane
  gifte ter betering en suppletie van
  vorenbedoelde erfportie.
 1. van denzelven anog eene capitaale summa van
  zevenhonderd guldens, insgelijks rentende vier procento,
  herkomstig van door de onderhavige gemeen- en
  nalatenschap in derzelver boedel tot hiertoe
  gedane voorschotten
 1. van
  Jan Koerts te Rheeze, eene capitaale summa van
  eenhonderd guldens, rentende vier procento
 1. van denzelven voor het jaar rhente
  van voorzeide capitaal,
  verscheenen geweest primo maij
  laatstleden, vier guldens

Doch zijnde daarentegen door denzelven
aan niemand ietwes verschuldigd, maar de onderhavigen gemeen- en
nalatenschap schuldenvrij – hebbende de declarante
alhier na voorlezing getekend.