Perceelsgewijze omschrijving van het te veilene en te verkopene erve
Klinge, gelegen ter buurtschap Radewijk voormeld, ten oosten van en aan het erve
het Boschmans aldaar, noordwaards van en aan de Radewijker Beek.

Eerste parceel. Het woonhuis, getekend numero 6, met grond en wheere, op de
kadastrale plans der gemeente, sectie D, voorkomende onder numero 152, de daar
agter en ter zijden gelegene Brink, op de voormelde kadastrale plans, sectie
voornoemd, voorkomende onder numero 153, voor zo verre oostwaards eene rechte
lijn te trekken van het Veld- of buitenste noordelijke Hek voor denzelven uit
het midden van den weg over den Kamp op den noordoostelijken Hoek van den
natevermeldenen Gaarden bij het Erve Broekroelofs, groot in zijn geheel 33
roeden en 50 ellen, het zaaijland Den Kamp, op de kadastrale plans voorschreven,
voorkomende onder numero 151, voor zo verre westwaards de voormelde lijn en met
inbegrip van de zogenaamde Schans voor het huis, in zijn geheel groot 5 bunder,
63 roeden en 40 ellen, het Witte-Stuk, op de gezegde kadastrale plans
voorkomende onder numero 149, groot 20 roeden en 70 ellen, De Gaarden,
voorkomende onder numero 156, groot 62 roeden en 90 ellen, het weideland de
Paardeweide, voorkomende onder numero 150, groot 20 roeden en 90 ellen en het
hooyland gezegd het Koeland, op de meergedagte plans, vookromende onder numero
148, groot ongeveer 1 bunder, 25 roeden en 10 ellen, met eene halve
begraafplaats op het kerkhof te Hardenbergh en de halfscheid der
whaars-geregtigheid van dit erve in de gemeene Marke van Gramsbergen, Loozen en
Radewijk; zullende alzo de voormelde weg, die met de beide Kamphekken eenen
gemeenen eigendom (ook ten voortaanen onderhouder) van koperen van de eerste en
tweede parceelen zal komen te zijn, in de richting der lijn voorschreeven ten
gemeenen koste moeten worden verlegd en daarvoor alzo ook het binnenste of
zuidelijke Hek verhangen; en wordt voorts de inzate van dit perceel bepaald op
twee guldens.

Tweede parceel. De schuur, getekend numero 6, met grond en wheere, op de
plans voorkomende onder numero 152, de daarbij om en agter gelegene Brink,
voorkomende onder numero 153, voor zo verre oostwaards de bij het eerste parceel
bedoelde te trekkene lijn van het veld- of buitenste noordelijke Hek uit het
midden van den weg over den Kamp op den noordoostelijken hoek van den gaarden
bij het erve Broekroelofs voorschreven, goot in zijn geheel 33 roeden en 50
ellen, tot zaayland den Kamp, op de plans voorzeid voorkomende onder numero 151,
voor zo verre oostwaards de voormelde te trekkene lijn, groot in zijn geheel en
met inbegrip der Schans bij het eerste parceel genoemd 5 bunder, 63 roeden en 40
ellen, en het hooy- of weideland, de Schoolen-hoek, op de plans voorkomende
onder numero 154, groot 58 roeden en 30 ellen, met een halve begraafplaats op
het kerkhof te Hardenbergh, en de halve whaarsgeregtigheid van het erve in de
gemeene Marke van Gramsbergen, Loozen en Radewijk, zullende de koper van het
eerste parceel over het bij dit tweede parceel gevoegde gedeelte van den
voorzeiden Brink eenen vrijen en onbelemmerden uit- aan- en afweg, mitsgaders
uit- aan- en afdrift behouden; – en word voorts de inzate van dit parceel
bepaald op twee guldens.

Derde parceel. De geregte halfscheid van het hooyland, de Wiermate, in haar
geheel ter grootte van 3 bunder en 70 roeden, voorkomende op de plans, onder
numero 165. De kopers van dit en het volgende parceel zullen zich ten hunnen
koste ten dezen doen scheiden of hunne acquireerene bezittingen ten dezen
voortaan gemeenschappelijk moeten blijven gebruiken, en word de inzate van dit
parceel bepaald op een gulden.

Vierde parceel. De geregte wederhelft van het voorzeide hooyland, de
Wiermate, in haar geheel ter grootte van 3 bunder en 70 roeden, voorkomende
onder numero 165. De kopers van dit en het voorgaande parceel zullen zich ten
hunnen koste ten dezen doen scheiden of hunne te acquirerene bezittingen ten
dezen voortaan gemeenschappelijk moeten blijven gebruiken; – en wordt de inzate
bepaald op een gulden.

Vijfde parceel. Het hooyland, het Hanekamps-Maatjen, ter grootte van 2 bunder,
10 roeden en 50 ellen, op de plans voorkomende onder numero 99, en word de inzate
bepaald op een gulden.