Op heden den vierentwintigsten december eenduisend
agthonderd en elf compareerde voor mij G.J. Crull, griffier van het
Vredegerecht in het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel,
als daartoe gequalificeerd bij decreet van Zijne Keizerlijke en Koninglijke
Majesteit van den tweeden february eenduisend agthonderd en elf, en nabenoemde
getuigen, mevrouw Clara Stolte, weduwe van wijlen den heer Jacobus van
Riemsdijk, in leven verwalter scholtus en ontfanger des kerspels Hardenbergh,
aldaar woonachtig en aan mij bekend, onder adsistentie van haren zoon den heer
Antonie van Riemsdijk, medicinae doctor en maire der gemeente; dewelke
verklaarde voor eene somma van koopspenningen ad f. 1200,- zegge eenduisend
tweehonderd guldens, waarvan vierhonderd guldens betaald zijn, n de resterende
agthonderd guldens op den eersten mey aanstaande eenduisend agthonderd en
twaalf met twee en dertig guldens renthe betaald moeten worden, bij desen in e
beste en bestendigste forma rechtens te transporteren en in vollen eigendom na
volledige betaling over te dragen aan Lubbert Stoeten, bouwman, wonende te
Rheese, haar comparanten eigendommelijke aan voorzeide Lubbert Stoeten op den
eersten october l.l. verkogte twee-derde parten van de tiende uit het erve
Stoeten te Rheese; ende zulks met zijn regt en geregtigheid, raad en onraad,
lusten en lasten van dien, daarbij en aangehorende, alles en in diervoegen als
zij vrouwe comparante het in eijgendom heeft bezeten. Gepasseerd op ’t
gemeentehuis ten Hardenbergh en in praesentie van Willem Swam, receveur
beuralist en Bernardus Beursink, heelmeester, beide wonend ten Hardenbergh, als
getuigen hiertoe expresselijk verzogt en heeft de vrouwe comparante benevens
derselver mombaar, de getuigen en de griffier na gedane voorlezing de
tegenwoordige minute getekend, door de vrouw comparante, de mombaar en de
griffier gezegeld en is de voorzeide minute gebleven onder bewaaring en in ’t
bezit van de griffier.

(rode lakzegels met wapenopdruk van Clara van Riemsdijk-Stolte
en van Antonie van Riemsdijk)