Albertus Westerhof (1864-1930) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere scholen te Radewijk en Baalder.


Albertus Westerhof is geboren op 10 september 1864 te Staphorst, als zoon van spoorwegwachter Albert Westerhof en Geesjen Kuijers. Hij trouwde op 12 oktober 1894 in Gramsbergen met Gezina Johanna van Houselt, dochter van molenaar Jan Antonie van Houselt uit Radewijk.

Albertus werd in mei 1888 benoemd tot hoofd van de school in Radewijk als opvolger van Jan Peter Priester. Daarvoor had hij gewerkt als onderwijzer te Deventer. In 1887 had hij zijn hoofdakte behaald in Zwolle. In oktober 1889 sprak Westerhof tijdens een vergadering van onderwijzend personeel in het district Ommen. Hij was, volgens een krant, met de inleiding belast en kweet zich op voortreffelijke wijze van zijne taak. Na eerst op de groote waarde van den zang te hebben gewezen, werden door hem de vragen behandeld: Wat moet men zingen op school en hoe moet het zangonderwijs worden ingericht? In korte trekken kwam zijn redeneering hierop neer dat geen knaap of meisje de school vaarwel mocht zeggen zonder dat ten minste de volksliederen hun volkomen eigendom waren geworden, terwijl de school het zoover behoorde te brengen dat gemakkelijke één- en tweestemmige melodieën door den leerling van het blad konden worden gezongen. En dat zulks bij eene goed volgehouden methode zeer wel mogelijk is, werd èn door spreker èn door anderen die met hem in discussie traden, overtuigend aangetoond.

Hoofdonderwijzer Westerhof staat geheel links, anno 1913.

Op 10 januari 1891 besloot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg om Westerhof te verplaatsen van Radewijk naar Baalder als vervanger van Willem Johannes Dorgelo die benoemd was tot hoofd van de school in Heemse. In 1907 was hij een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de plaatselijke landbouwvereniging. Verder was hij verdienstelijk als oprichter en directeur van de zangvereniging ‘Genot na Arbeid’ en als bestuurder van het Onderling Varkensfonds en Onderling Veefonds te Baalder. In de raadsvergadering van Ambt Hardenberg van 18 september 1925 werd Westerhofs verzoek behandeld waarin hij ontslag vroeg als hoofdonderwijzer in Baalder.

In september 1926 kocht Westerhof, de ambtswoning van de burgemeester aan de Gramsbergerweg voor f. 7500. In 1928 was Westerhof onderwijzer in Veendam en werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer van de school te Ommelanderdijk. Meester Westerhof overleed op 6 maart 1930 te stad Hardenberg en werd begraven in Gramsbergen op de algemene begraafplaats. In de krant ‘De Vechtstreek’ werd deze In Memoriam geplaatst: 

“A. Westerhof. Heden morgen is hij ontslapen. Zijn vrouw had reeds zo lang aan zijn ziekbed gestaan; nu stond zij met haar kinderen aan zijn sterfbed. Het leven was in den laatsten tijd zo moeilijk voor hem: zijn astmatische aanleg bracht herhaaldelijk benauwdheid mee: het toch al zwakke hart was aan ’t eind zijner motorische kracht. De heer Westerhof was geboren te Staphorst; aan het eenmansschooltje te Oosterboer, gemeente Meppel, ontving hij het steeds door hem dankbaar herdachte uitstekende onderwijs, dat hem in staat stelde, als beurskwekeling aan de Normaallessen te Deventer te worden geplaatst. Als onderwijzer was hij werkzaam te Wezepe en te Deventer. Reeds op 24-jarige leeftijd werd hij in 1888, na vergelijkend examen, hoofd der school te Radewijk; in 1891 werd hij als zodanig overgeplaatst naar Baalder; tot het einde van 1925 was hij daar werkzaam. Zo was, zakelijk kort, zijn onderwijzersloopbaan”.

Vanaf 1974 wordt zijn naam in ere gehouden als straatnaam: de Meester Westerhofdijk in Baalder.