Gerrit Mensen Bloemers was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de lagere school te stad Hardenberg.


Gerrit Mensen Bloemers werd bij besluit van 14 maart 1674 aangesteld tot schoolmeester en koster in Hardenberg. In het oude resolutieboek van de stad is het benoemingsbesluit bewaard gebleven:

“Den 14 maart 1674 hebben raad en meente met hunne stemmen in het vacante koster- en schoolmeesters-ampt gebeneficeert, den persoon van Gerrit Mensen; blijkelijk uit de daarvan afgegevene acte die aldaar is luidende:

Anno 1674, den 14 merdt is hijer een versoek aen onse gemient gedaen ende versocht Gereijt Mensen die een paerge stemme van oelderinge dijaken ende borgemesteren ende gement van den Hardenbargh, oeme het aemt ter schoelle bedienen ende die kosterije aldaer gelegen; waer op die oelderlingen dieaken, bargemeijsteren ende gemient tesamen hun stemmen hebben gegeven ende met eijgenhandig onderteckent, met toe wensinge den seegen des Heeren die hem kan bequaem maeke tot zijen ysterment; waer tegen Harmen van Borne belooft dese boven benoemde Gereijt Mensen noch een vijrdelen jaer off een  half jaar ter schoolen te krijgen dat heij dat aemdt bedienen kan.

De acte van de erfgenaamen vervolgens aan den voorzeiden Gerrit Mensen afgegeven, voor zoo verre zij tot de collatie gerechtigd waren, luidende als volgt:
Alsoo door overlijden van Lukas Eskens den schoeledienst ende costerije tot den Hardenbergh is koemen te vaceeren, ende dan noedich achter de daer toe wedder een bequam personen te eligeeren tot onderwiesinge ende opvoedinge der jonge jueget al mede tot bedieninge der costerije aldaer: so hebben wij ondergess. erffgenaemen den E. Gerrit Mensen, borger binnen den Hardenberch, daertoe geeligeert, gelijk wij doen mits desen; door dien wij den selven tot sulcke diensten capabel achten: dit alles op instructie den voerigen schoelemeister en coster, daer toe gegeven. Genietende daer voor sulcke emolumenten als van oldes daertoe gewest is. Actum Hardenberch den 10 octob. 1674″.