Gerrit Mensen (ca. 1714-1783) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de lagere school te Sibculo.


Gerrit Willems Mensen is rond 1714 geboren als zoon van Willem Geerts Mensen en Jannigje Hendriks. Hij ging op 13 oktober 1736 in Hardenberg in ondertrouw met Jennegien Gerrits Bouwhuis. Drie jaar later nam hij de school in Sibculo over, na het overlijden van zijn vader Willem Mensen. In 1748 ving Meester Mensen drie jonge vossen. Er was een premie uitgeloofd voor gedode vossen. Op vertoon bij de schout werd de premie uitgekeerd. Hij leverde ze in en kreeg daarvoor 2 gulden en 5 stuivers (de premie was 15 stuiver per jonge vos en 1 gulden en 10 stuivers per volwassen vos).

In 1768 schreef schoolmeester Mensen deze brief aan de Staten van de provincie Overijssel: “Gerrijt Mentsen, schoolmeester van het klooster Sipculo, vint sig genootsaakt om  haar Edelmog(ende) voor te dragen dat zijn woonhuis en school, seer slegt in dak is, dat men daar niet droge kan onder verblijven, so dat het nootsakelik van nieuwes moet verdekt worden, en terwijl het hier door den tijd schraar van dak ofte stro is, en het selve huis en school seer plat in zien lat en spoor werk is, soo dat stro dak daar schielijk op verrot, derhalven versoekt hij sup(pliant) dat Haar Edelmog(ende) dog gelieven te ordineeren en goetvinden, dat meer gemelte huis en school met pannen mag gedekt worden, opdat de provintie daar dan ook gedurig geen kosten behoefden aan te doen, vermits het altijd tot laste van de provintie getimmert en gedekt is, daar souden dan moeten toe wesen 4560 pannen, negen bos latten van 20 voet lank en 2000 lat spiekers, ses juffers van 19 voet lank. Dese bovengenoemde reparatie, versoekt hij supp(liant) seer onderdaniglijk, en met alle soort van respect, dat Haar Edele Mog(ende) gelieven mag om an hem supp(liant) toe te staan. ’t Welk doende. Almelo, den 21 janu. 1768. H. Mentsen. Is goedgevonden deeze requeste te stellen in handen van de rentmeester van Sipculo en Albergen, om daarop te berigten voor of op den vijfden maart aanstaande. Zwol, den 13 februarij 1768. Damian van Duren. Ter ord(onnan)tie van de Gedeputeerden, Derk Dumbar”.

Schoolmeester Gerrit Mensen is in 1783 overleden in zijn geboortedorp en werd opgevolgd door diens zoon Hendrikus Mensen.