Hans Bernhard van Veen (1848-1936) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere scholen te Holthone en Gramsbergen.


Hans Bernhard van Veen is geboren op 2 maart 1848 te Anloo, als zoon van koster en onderwijzer Jan Hendrik van Veen en Hendrika Johanna Beck. Hij trouwde op 21 januari 1881 te Gramsbergen met Susanna Hendrika Johanna Nieuhoff, dochter van de plaatselijke winkelier en logementhouder.

Van Veen is eind 1862, toen hij als 14-jarige nog te Anloo woonde, geplaatst bij de normaal-lessen te Meppel. Hij was door de inspecteur voorgedragen naar aanleiding van een vergelijkend examen dat op 30 oktober van dat jaar te Assen was gehouden. Eind 1864 verhuisde hij van Meppel naar Roden en in mei 1865 kwam hij als hulponderwijzer terug naar Meppel om het jaar erop weer te verhuizen naar zijn geboorteplaats.

Hij was hulponderwijzer te Hoogeveen toen hij in 1870 werd aangesteld tot onderwijzer te Annen, in zijn geboortegemeente Anloo. Op zijn verzoek werd hem door het gemeentebestuur met ingang van 1 november 1872 eervol ontslag verleend als hoofdonderwijzer en vertrok hij naar Groningen. In 1874 was hij onderwijzer te Oldehove en werd hij benoemd tot hulponderwijzer te Hollandscheveld. Daar bleef hij twee jaar werken.

In 1876 is Hans Bernhard van Veen door het gemeentebestuur van Gramsbergen benoemd tot hoofdonderwijzer te Holthone, als opvolger van Gerrit Jan Nijeboer, op een jaarwedde van 500 gulden per jaar. Hij trad op 1 mei in functie en gaf daar in het schoolseizoen 1876/1877 les aan 68 kinderen. Vier jaar later, op 29 mei 1880, verzocht hij overgeplaatst te mogen worden naar de openbare lagere school in de plaats Gramsbergen waar de hoofdonderwijzerspost vacant gekomen was door het overlijden van meester Hendrik Nicolaas Meijerink. Zijn verzoek werd in augustus gesteund door een petitie van een groot aantal inwoners van Gramsbergen. Hij werd benoemd en zou nog datzelfde jaar ook de functie van koster en organist bij de Nederduitsch Hervormde gemeente gaan bekleden.

Op 1 april 1913 ging Van Veen met pensioen nadat hij eervol uit zijn functie was ontslagen. Naast zijn werk als hoofdonderwijzer te Gramsbergen, gaf hij gedurende 34 jaar les aan de Rijksnormaallessen te Coevorden. Op 29 april 1914 gaf hij daar zijn laatste les, nadat hem ook daar eervol ontslag was verleend. Meer dan 24 van de 34 jaren had hij de reis van Gramsbergen naar Coevorden te voet afgelegd. Zijn collega’s boden hem als huldeblijk een prachtige armstoel aan… (zie foto).

Van Veen en echtgenote verhuisden in januari 1936 naar Apeldoorn. De oud-hoofdonderwijzer overleed daar twee maanden later, op 10 maart 1936. Hij is begraven op de begraafplaats aan de Anerdijk te Gramsbergen. In de krant ‘De Vechtstreek’ schreef men toen:

“Heden ontviel onze gemeente door het overlijden van den heer H.B. van Veen een algemeen geacht en bemind ingezetene, iemand aan wien allen, die op onderwijs- of maatschappelijk gebied met hem in aanraking kwamen, een aangename herinnering hebben behouden. De heer Van Veen bereikte den leeftijd van 88 jaar en op zijn laatsten verjaardag, dien hij den 2den maart mocht herdenken, bleek uit het groot aantal gelukwensen die hij uit alle delen van ons land mocht ontvangen, dat velen hem in hun herinnering hadden bewaard. Ruim vijftig jaar heeft hij het onderwijs in deze gemeente gediend. Geboortig uit Annen, werd hij eerst benoemd tot onderwijzer aan de o.l. school te Holthone, waarna hij in 1881 wijlen meester Meijerink opvolgde als hoofd der openbare lagere school te Gramsbergen. De overledene woonde de laatste maanden te Apeldoorn”..