Hendrik Broekroelofs (1811-……) was een schoolmeester die tijdelijk les heeft gegeven aan de lagere school te Sibculo.


Hendrik Broekroelofs is geboren op 8 oktober 1811 in Radewijk, als zoon van Egbert Broekroelofs en Berendine Roelofs. Hij was de oudere broer van Gerrit Jan Broekroelofs.

Op 2 mei 1832 werd de 21-jarige Broekroelofs geëxamineerd in Overijssel. Hij bezat de vierde rang. Op dat moment nam hij de schoolmeesterspost te Sibculo al provisioneel waar. Dat deed hij het jaar erop ook nog, zoals blijkt uit een brief van de burgemeester van Ambt Hardenberg aan de schoolopziener, gedateerd 13 juni 1833:

“… heb ik de eer U bij deeze te verzekeren dat ik volkomen in staat ben (meede in mijne kwaliteit van medicinae doctor, en als zodanig meer dan een derde van eene eeuw behandeld en geneeskundig verzorgd hebbende het huisgezin van wijlen Egbert Broekroelofs te Radewijk in de gemeente, waartoe de betrokkene behoord) U te zijner tijd te doen toekomen mijne certificatie nopens de goede en onbesprokene moraliteit, mitsgaders robuuste gezondheid van Hendrik Broekroelofs uit de gemeente, als provisioneel onderwijzer fungerende in de lagere school te Sibculo in de gemeente en zich aangegeven hebbende als kandidaat voor de waarneeming van den schooldienst in Neerlands-Indiën; een besluit van dezen jongeling mij tot hiertoe onbekend, doch mij allezints welgevallig als prouveerende zijne aanhoudende zucht tot progressie in een tevens ten nutte der maatschapij, en derhalven niet kunnende afzijn denzelven U ten zeersten aan te bevelen. De burgemeester der gemeente het Ambt Hardenbergh, Antoni van Riemsdijk”.

Later dat jaar zou Hendrik worden aangesteld tot schoolonderwijzer te Deurningen. Hij aanvaardde die post op 14 oktober en bezat toen de derde rang. In 1838 was hij daar nog als zodanig werkzaam toen hij solliciteerde naar de schoolvacature te Noordijk in de gemeente Neede.