Hendrikus Mensen (1738-1812) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de lagere school te Sibculo.


Hendrikus Gerrits Mensen is geboren in Sibculo en gedoopt op 3 augustus 1738 te Vriezenveen, als zoon van Gerrit Willems Mensen en Jennegien Gerrits Bouwhuis. Hij ging op 2 april 1771 te Almelo in ondertrouw met Aaltjen Hendricussen Aalderink.

In 1783 werd Hendrikus aangesteld als schoolmeester te Sibculo, de derde generatie op rij. In het Statenarchief wordt de aanbeveling en aanstelling bewaard:

“Edele Moogende Heeren. Hebben d’eer UEd.Mog. bij desen kennis te geven dat de meesters zoon van Sipculo mij heeft koomen bekend maaken het overlijden van sijn vader; mij verzoekende dat hij op Sibculo mogte genieten ‘tgeen sijn vader genoten hadde als schoolmeester, hebbende mij teffens te kennen gegeven dat reets al voor lange jaaren door s: excellentie de Graaf van Rechteren tot Almelo was aangestelt, hebbe hem geseijd sijne gesegdens ter tafel van UEd.Mog. soude overbrengen, ten eijnde om te mogen weeten hoe mij in desen sal gedragen; dan of UEd.Mog. in die aanstelling sullen genoegen neemen of mij gelasten hem of een ander bequaam persoon aan te stellen, door dien ’t Clooster Sipculo niet onder Heerlijkheijd behoord maar leijd in ’t Schoutampt van den Hardenberg, en dus de Provintie die aanstelling toekomt. Onder inwagting van mij vereert te sullen vinden met UedMog(ende) orders hebbe d’eer van mij te noemen Edele Mogende Heeren, UEdele Mogende ootm(oedige) dienaer F.A. van Ittersum. Oosterhoff, den 18 augusti 1783”

“Alsoo door het overlijden van Gerrit Mentzen, gewesen schoolmeester op Sibculo, de schooldienst aldaar is koomen te vaceren, ende het hoognodig is, dat voorz. vacante plaats ten spoedigsten wederom met een bekwaam persoon werde vervult, ten einde de jonge jeugd in leesen, schrijven, reekenen en catechiseren wel moge geinstrueert en onderwesen worden, soo ist, dat ik P.C.F. Douariere Gravin van Rechteren, gebr. Gravinne van Rechteren Almeloo, vrijvrouwe van Almeloo en Vriesenveen etc. etc. etc., collatrice van voorn(oemde) schooldienst op het instantelijk aanhouden van Henricus Mentsen, zoon van wijlen Gerrit Mentsen, overtuigt van desselfs bekwaamheid in het leesen en schrijven, en nae dat mij uit het certificaat van de weleerw. J.W. Luneschlos, predikant te Dalfsen, classis Zwoll h.t. deput., gebleeken was, dat voors(chreven) Henricus Mentsen door zijn weleerw(aarde) behoorlijk was geëxamineert, denselven wederom tot schoolmeester op Sibculo hebbe aangestelt en hem daar meede gebeneficieert (sulks doende kragt deeses) om de voorz(eide) schooldienst nae behooren waar te neemen, en daar voor te profiteren het schoolgeld en verdere emolumenten, zoo en als deselve door zijn wijlen vader geprofiteert en genoten zijn. In kennisse der waarheid ik deese acte met mijn eigen hand en graaflijke cachet hebbe gecorroboreert. Actum op den Huise Almeloo den 28 augustus 1783. P.C.F. douairiere gravin van Rechteren, geb. van Rechteren Almelo (dit beroep word door mij Landdrost geapprobeert. Zwol, den 2 sept. 1783)”.

Deze verklaring hielp meester Mensen om te worden aangesteld:
“Dat Hendricus Mentsen, aangestelde schoolmeester in ’t klooster Sipkelo, hoorende onder ’t Drostamt van Zalland, ’t Schoutamt van den Hardenberg, van mij geëxamineert is in de heilige waarheden van onsen Christelijken gereformeerden godsdienst, zulks verklaare ik mits dezen. Dalfsen, den 23 augustus 1783. Joan Willem Lunneschlos, predikant te Dalfsen, classis Zwolle”.

Uit een overzicht, opgemaakt in 1811, blijkt dat hij toen aan 15 leerlingen les gaf. Meester Mensen overleed op 15 mei 1812 te Sibculo, op 73-jarige leeftijd.