Hermannus Tolnerus was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de lagere school te stad Hardenberg.


Hermannus Tolnerus werd op 28 april 1654 aangesteld als onderwijzer en koster te Hardenberg, als opvolger van de overleden Laurentius Hollander. Het benoemingsbesluit is bewaard gebleven in de zgn. stadsresolutiën. Daarin lezen we:

“Den 28 april 1654, hebben burgermeesteren, schepenen en raaden, met gevolg der gezworen gemeente, met het, door de dood van Laurentius Hollander, vacant geworden zijnde koster- en schoolmeesters-ampt alhier, wederom gebeneficeert, en daartoe aangesteld en beroepen, Harmannus Tolnerus, uitwijzens de acte navolgende, geboekt in het boek waarin stadsrechten en willekeuren etc. beschreeven staan.

Also doort overlijden van Laurentio Hollander het school ende coster ampt alhijr tott Hardenberch is koemen te vervallen, ende eene Harmanus Tolnerus het selve socht te bedienen, ende onse stemme daertoe noedich hebben wij burgemeesteren, schepen ende raet met toedoen der geswooren gemeente op het instantelijck versoek van den erw. karckenraet hem Tolnerum tott coster ende schoelemeister, naer voorgaende rijpe deliberatie gestelt ende beroepe, gelijck wij bij desen beroepen den voorn. Harm Tolnerum, tot die bedieninge der voors. ampten, gelijck sijn voorsaate Hollander gedaen, te treden, oock sich in alle billicheijt der schoele ende costerije behoort ende schuldich is te doen. Hijr van Acte onder borgemeester Edelinckx handt bij gebreck dess secretarii geteickent ende met het stadssegel bevestiget den 28 april Ao. 1654. Hijr van is an Tolnerus een versegelde acte ter hand gesteld”.

Tolnerus heeft enkele jaren de school in Hardenberg bediend. In 1660 zien we dat hij wordt opgevolgd door Lucas Assies van den Mariënberg. Bij besluit van 19 november 1662 werd Tolnerus door graaf Ernst Wilhelm van Bentheim aangesteld tot predikant te Wilsum. Vervolgens komen we Hermanus Tolnerus in 1672 tegen als predikant op het eiland Java, alwaar hij op 15 maart werd erkend. Op 4 april werd hij op ‘de Rheede’ geplaatst. In 1673 werd hij op ‘Onrust’ geplaatst (een eiland voor de kust van Jakarta) en in 1680 keerde hij terug naar ’t vaderland.