Jan Adrianus van der Sluijs (1872-1950) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Brucht.


Jan Adrianus van der Sluijs is geboren op 9 augustus 1872 te Dirksland, als zoon van Teunis van der Sluijs en Macheliena van Dijk. Hij was op 7 juni 1911 te Melissant getrouwd met Maria Driendijk. Na haar jong overlijden, hertrouwde hij met A. Ebels.

In de ‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant’ van 1 mei 1936 staat:
“Ambt Hardenberg. Afscheid van den heer Van der Sluijs. In de openbare lagere school te Brucht in deze gemeente had donderdagmiddag onder leiding van het hoofd dier school, den heer W.J. Banis, een bijeenkomst plaats met het doel afscheid te nemen van den heer J.A. van der Sluijs, sedert 1909 onderwijzer aan die school, die echter wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd het onderwijs met 1 mei heeft verlaten. Na een kort openingswoord door den heer Banis, sprak de loco-burgemeester van Ambt-Hardenberg, de heer A.A. Oostenbrink, die met den gemeente-secretaris, den heer J.W. Resink, aanwezig was, namens het gemeentebestuur hartelijke woorden van afscheid tot den heer Van der Sluijs, hem toewenschende dat hij nog vele jaren mocht genieten van zijn welverdiende rust, en hem hartelijk dank zeggende voor al den arbeid in deze gemeente verricht ten bate van het openbaar onderwijs. Hierna sprak de heer Banis als hoofd der school en mede namens de aan de school verbonden onderwijzeres. Hij bood den scheidenden onderwijzer een rooktafel met rookstel aan. Voorts sprak de heer Banis woorden van afscheid tot mej. Van der Sluijs (een dochter van den scheidenden onderwijzer), die als kweekeling met akte aan de school verbonden is en 1 mei als zoodanig overgaat naar de openbare school te Baalder. Voorts heette het schoolhoofd den nieuwen onderwijzer, den heer Veldman van Dedemsvaart, hartelijk welkom. Vervolgens sprak de heer Dieters, namens de oudercommissie, woorden van afscheid en bood den heer Van der Sluijs een haardstoel aan. Als vriend en oud-schoolhoofd te Brucht sprak hierna de heer Luimes te Apeldoorn, die eveneens een cadeau aanbood. De heer Van der Sluijs sprak woorden van dank voor de gehouden toespraken en ontvangen cadeaux, waarna men nog eenigen tijd gezellig bij elkaar bleef. De loco-burgemeester, de heer Oostenbrink, sprak tenslotte nog woorden van welkom tot den nieuwen onderwijzer, den heer Veldman”. 

In ‘De Vechtstreek’ van 9 mei 1936 lezen we:
“Brucht. In de openbare lagere school alhier had donderdagmiddag onder leiding van het hoofd der school, den heer W.J. Banis, een bijeenkomst plaats met het doel afscheid te nemen van den heer J.A. van der Sluis, sedert 1909 onderwijzer aan die school, die wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd het onderwijs met 1 mei heeft verlaten”.

Meester Van der Sluijs overleed op 21 februari 1950 en werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat in Hardenberg.