Jan Pape (1847-1941) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan twee lagere scholen in de voormalige gemeente Ambt Hardenberg.


Jan Pape (ook genaamd Jan Georgs Pape) was op 17 juni 1847 geboren in het Friese Noordwolde, als zoon van Georg Lodewijk Pape en Grietje Harmens Vrind. Hij trouwde op 24 augustus 1878 te Weststellingwerf met Antje Huizinga.

In 1880 werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Rheeze en in 1888 begon hij als hoofd der school te Oud-Lutten. Begin 1893 werd hij verplaatst naar Lutten aan de Dedemsvaart. In de raadsvergadering van Ambt Hardenberg van 12 juni 1913 werd aan Jan Pape – op diens verzoek – eervol ontslag verleend als hoofdonderwijzer, waarna hij met pensioen ging.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 12 november 1941 schreef:

“Meester Pape overleden.
De heer J.G. Pape, rustend hoofd der O.L. school en kassier van de Boerenleenbank te Sluis 7, is overleden. Met hem is een markante persoonlijkheid heengegaan, die veel voor Hardenberg heeft gedaan. Een groot deel van zijn onderwijzersloopbaan bracht hij in deze gemeente door. Langen tijd was hij hoofd der O.L. school te Lutten. Hij was voorts de man die meewerkte om de Boerenleenbank te Sluis 7 op hooger plan te brengen. Hier was hij langen tijd kassier van. ’t Is nog maar eenige jaren geleden dat zijn hooge leeftijd hem noodzaakte plaats te maken voor een jongere kracht. Wel bleef hij toen nog zijn krachten geven aan het Waterschap, waarvan hij secretaris-penningmeester was en steeds met zeldzame accuratesse de administratie had verzorgd. Nu is hij op 94-jarigen leeftijd heengegaan, onverwachts nog na een korte ongesteldheid. Zijn nagedachtenis zal bij velen in dankbare herinneringen blijven voortleven”.

Jan Pape overleed op 94-jarige leeftijd op 10 november 1941 te Lutten aan de Dedemsvaart. Hij werd vijf dagen later begraven op het kerkhof bij de hervormde kerk te Lutten.