Lucas Assies van den Mariënberg was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de lagere school te stad Hardenberg.


Lucas Assies van den Mariënberg werd op 29 mei 1660 benoemd tot schoolmeester en koster te Hardenberg. Dit blijkt uit het bewaard gebleven resolutieboek:

“Den 29 maij 1660 is Lucas Asjes door de burgermeesteren tot schoolmeester aangenomen, en door dezelven bij ondertekeninge benevens de erfgenaamen des kerspels met de kosterij gebeneficeert, als uit de volgende acte geblijken kan:

Alsoo door het vertreck ende avancement van dominus Tolnerus de costerie ende schoele ten Hardenbarch is komen te vaceren; ende nodich wass dat ten besten van de gemeinte en de ionge ieucht de voorss. bedienonge aen een bequaam persoon vergeven worde. Soo ist dat wij ondergess. erffgenamen, door karckenspraecke van de e(dele) predicant geconvoceert sijnde, op dato ondergess. tot Hardenbarch in de kercke vergadert, nae rijpe deliberatie ende naerstige examinatie van bequaemheijt, met de selve vacante kosterie ende schooldienst wederom hebben gebeneficeert, gelijck wij beneficeren mits desen, de persoon van Lucas Assies, onder die daer toe staende tractament, profiten ende emolumenten, bij sijn voorsaten genooten, onder beloften van ’t achtervolgen in alle poincten het reglement, bij ons erffgn. onderss. wegens den kercken ende schoeldienst op huiden gearresteert, op volgende conditien, dat hij Lucas voorss. op sijn eigen kosten, sonder laste der erffgn. een huijs sal sien te bekomen. Voorts dat hij van dit iaer tractements aen domine Tolnero de halfte sal uijtkeren. Ende binnen jaers aen Swam Wulerts tellen de summa van vijftich guldens. Ende hebben mede de borgemeesters sijn persoon tot schoolmeester aengenomen. In oorkonde der waerheid hebben wij dese acte in den Hardenbarch int iaer XVIc sestich, den 29 maij verveerdicht ende onderteeckent”.