Martinus Pruim (1734-1805) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te stad Hardenberg.


Martinus Pruim is geboren in Dalfsen en werd daar gedoopt op 22 augustus 1734, als zoon van Jannes Pruim en Anna Maria Edelijn. Martinus ging op 11 april 1760 te Dalfsen in ondertrouw met Hendrina Riegedijk.

Pruim werd bij besluit van 29 december 1759 aangesteld tot schoolmeester te Hardenberg. Na het overlijden van Willem Lemmenes Boerrigter werd hij ook tot koster en voorzanger benoemd. Uit een stuk van 8 februari 1760 blijkt dat het salaris van Pruim f. 150,- per jaar was, namelijk f 120,- uit de stadsmiddelen (hier zal zeker de toeslag van de provincie inbegrepen zijn) en nog f. 30,- van Boerrigter. Van ieder kind, dat onderwijs ontving in lezen en schrijven moest een stuiver schoolgeld betaald worden. Voor rekenen een stuiver extra. Kinderen van bedeelden waren van schoolgeld vrijgesteld. De schoolmeester zal vrijgesteld zijn van belasting op geslacht, gemaal en hoofdgeld. In 1782 werd koster Willem Lemnes Boerrigter ernstig ziek en Schepenen en Raden besloten toen dat wanneer hij zou komen te overlijden, het ambt van koster ook aan Pruim zou worden opgedragen. 

Op de lijst van stemgerechtigden van 29 mei 1798 verklaart Pruim 64 jaar oud te zijn en al 38 jaar in Hardenberg te wonen. Schoolmeester Pruim bleef in functie tot aan zijn overlijden op 1 februari 1805 te Hardenberg en werd opgevolgd door zijn oomzegger Gerrit Jan Pruim.