Teunis Waterink (1787-1871) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Brucht.


Teunis Waterink is geboren op 11 april 1787 te Brucht en vier dagen later gedoopt te Hardenberg als zoon van Jan Waterink en Grietjen Reinders. Hij trouwde op 25 mei 1821 te Ambt Hardenberg met Hillechjen Wijchmink.

Waterink werd per 28 november 1810 benoemd tot hoofdonderwijzer te Brucht en het jaar erop gaf hij les aan 44 leerlingen. Hij zou meer dan een halve eeuw les geven aan de kinderen van de buurtschap Brucht.

Op 6 november 1859 zond de burgemeester van Ambt Hardenberg deze brief aan de schoolopziener in het zesde distict van Overijssel te Zwolle: 
“In de vergadering van den raad van Ambt Hardenbergh d.d. 4 nov. jl. is besloten om de noodige stappen te doen tot het verkrijgen van een anderen onderwijzer in de buurtschapschool te Brucht in plaats van den door hoogen ouderdom ongeschikt geworden Teunis Waterink, die sedert 28 november 1810 onafgebroken als openbaar onderwijzer gefungeerd en thans de ouderdom van ruim 72 jaar bereikt hebbende op pensioen aanspraak zal kunnen maken. De benoeming van een anderen onderwijzer uit te stellen tot 1 januari 1861 zoude niet wenschelijk zijn daar de onderwijzer Waterink in den laatsten tijd door doofheid en zwakheid van gezigt ten eenenmale ongeschikt is geworden”.

In de herfst van 1864 verscheen Waterinks naam in de Provinciale Overijsselsche Courant:
“Als eene bijzonderheid kan vermeld worden, dat in den tuin van den onderwijzer T. Waterink te Brucht, een appelboom die in de maand maart jl. uit een anderen tuin aldaar verplaatst, en circa 12 jaren oud is, thans in vollen bloei staat”.

Waterink was bijna tachtig toen hij als ‘goede en getrouwe onderwijzer’ afscheid nam per 1 januari 1865. Hij werd vervangen door Jacob Klouwer. De koning verleende Waterink een staatspensioen van 150 gulden per jaar. De oude meester overleed op 8 augustus 1871 te Brucht.